Protokół Nr 180/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 12 maj 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 180/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 12 maj 2014 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr 180/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 12 maj 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR TO Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz. 15:00 i prowadził Starosta Zbigniew Szumski. Stwierdził, że na stan 5 członków Zarządu na posiedzeniu obecnych jest 5, w związku z tym Zarząd jest władny, aby podejmować prawomocne uchwały. W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie: Zbigniew Szumski, Jakub Jarecki, Alicja Hoppen-Anyszko, Lesław Gordzelewski, Marcin Minta. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Oprócz członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby: -Pani Dorota Karbowiak Skarbnik Powiatu; -Pan Tomasz Olesiak Sekretarz Powiatu; -Pani Daniela Łapszyńska Kędzierska Inspektor Wydziału ORG; -Pan Artur Karkocki Naczelnik Wydziału ESO; -Pani Olga Gałązka Naczelnik Wydziału DG; -Pani Jolanta Wesołowska Naczelnik Wydziału GN; -Pan Leszek Cenin Naczelnik Wydziału BOŚ; -Pani Ewelina Drewicz - Stażysta w Wydziale BR. Starosta Zbigniew Szumski przedstawił następujący porządek posiedzenia: 1. Wniosek o zwiększenie budżetu poradni psychologiczno-pedagogicznej w Świebodzinie o kwotę 552,00 zł na uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla emerytów nauczycieli. 2. Wniosek ZSO w Świebodzinie o zwiększenie środków w 4270 zakup usług remontowych (doprowadzenie ciepłej wody do toalet uczniowskich). 3. Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Świebodzinie w sprawie zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczącymi umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych lub w rodzinach zastępczych (za I kwartał 2014r.). 4. Wniosek o zwiększenie budżetu Powiatowy Urząd Pracy / pkt 1-4 przedstawia pan Artur Karkocki/. 5. Wniosek SOSW o dokonanie zmiany w harmonogramie wydatków i przeniesienie środków finansowych z miesiąca sierpień na maj /pkt 5 przedstawia Dorota Karbowiak/ 6. Sprawa dotycząca ubezpieczenia budynków Powiatu Świebodzińskiego /pkt 6 przedstawia Daniela Łapszyńska- Kędzierska/. 7. Propozycja Gminy Świebodzin dotycząca zamiany części nieruchomości powiatowej działka nr 245 przy ul. Okrężnej w Świebodzinie na nieruchomość gminą. 8. Sprawa opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości działka nr 328/9 położonej w Świebodzinie przy ulicy łużyckiej w związku z jej podziałem. 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia daty i warunków przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek wchodzących w skład nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świebodzińskiego./pkt 7-9 przedstawia Jolanta Wesołowska 10. Wniosek Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie na użycie na jeziorze Niesłysz pontonu typu Delfa koloru ciemnozielonego z silnikiem spalinowym marki Yamacha o mocy 15KM. 11. Wniosek Harcerskiego Ośrodka Wodnego RANCHO z Wrocławia na użycie na jeziorze Niesłysz łodzi motorowej z silnikiem spalinowym marki Yamaha o mocy 25KM / pkt przedstawia Leszek Cenin/. 12. Prośba o zmianę terminu zakończenia prac projektowych związanych z realizacją umowy na opracowanie remontu wiaduktu w ciągu ulicy Sulechowskiej w Świebodzinie / pkt 12 przedstawia Olga Gałązka/. Strona 1 z 8

2 13. Sprawy różne: - informacja o zakończeniu postępowania w sprawie wyegzekwowania kwoty: ,59 zł w stosunku do pani Barbary Suwała. Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Ad.1 Pan Artur Karkocki przedstawił wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie o zwiększenie budżetu o kwotę 552,00 zł na uzupełnienie odpisu ZFŚS dla emerytów nauczycieli (załącznik nr 2). Starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd Powiatu w obecności 5 członków większością głosów (Zbigniew Szumski przeciw, Jakub Jarecki wstrz., Alicja Hoppen-Anyszko przeciw, Lesław Gordzelewski przeciw, Marcin Minta przeciw) odrzucił wniosek o zwiększenie budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie o kwotę 552,00 zł na uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Ad.2 Pan Artur Karkocki przedstawił wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie o zwiększenie środków w 4270 o kwotę zł, celem doprowadzenia ciepłej wody w pomieszczeniach sanitarnych szkoły na I i II piętrze (załącznik nr 3). Wyjaśnił, że decyzją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. nr I-M-NS-HDM-30/306/2013 z dnia r., na dzień r. nałożono na szkołę obowiązek zapewnienia stałego dostępu do bieżącej, ciepłej wody we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów. Z uwagi na zbliżający się ostateczny termin nałożony przez SANEPID, a także na czasochłonne czynności związane z ostatecznym wyborem wykonawcy, na wykonanie w/w prac pozostało niewiele czasu, dlatego Dyrektor ZSO zwraca się z prośbą o zwiększenie środków w 4270 o kwotę zł. Wicestarosta Jakub Jarecki dodał, że rozmawiał na ten temat z Dyrektorem ZSO Panem Damianem Wentlandem i zaproponował, aby Dyrektor złożył kolejny wniosek o przedłużenie terminu realizacji zaleceń pokontrolnych. Starosta Zbigniew Szumski zgadza się z Wicestarostą Jakubem Jareckim, jednak zaproponował, że sam wystąpi do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zaleceń o rok. W związku z tym zaproponował, aby wniosek rozpatrzyć negatywnie. Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski za, Jakub Jarecki za, Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) przychylił się do propozycji Starosty i rozpatrzył negatywnie wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie o zwiększenie środków w 4270 o kwotę zł Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do wystąpienia do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zaleceń o rok. Ad.3 Pan Artur Karkocki przedstawił sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie w sprawie zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczącymi umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych za I kwartał 2014r. (załącznik nr 4). W pierwszym kwartale tj. od 01 styczna 2014r. do 31 marca 2014r. łącznie zawarto 23 porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z powiatu świebodzińskiego w Strona 2 z 8

3 rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu i łącznie kwota wydatkowanych środków pieniężnych na dzień r. wynosiła ,92zł. Liczba dzieci z innych powiatów umieszczonych na terenie Powiatu Świebodzińskiego na dzień r. w rodzinach zastępczych wynosi 10 a w placówkach opiekuńczowychowawczych wynosi 6. Powiat Świebodziński za I kwartał 2014r. otrzymał dotację na placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości ,99zł a na rodziny zastępcze ,28zł. Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski za, Jakub Jarecki za, Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) przyjął ww. sprawozdanie Dyrektora PCPR w Świebodzinie w sprawie zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczącymi umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych lub w rodzinach zastępczych za I kwartał 2014r. Ad.4 Następnie Pan Artur Karkocki przedstawił wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie o zwiększenie środków budżetowych na rok 2014 (załącznik nr 5). Powiatowy Urząd Pracy zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków budżetowych na rok 2014 o kwotę ,00 zł na 4 etaty. Zwiększenie środków spowodowane jest stwierdzonymi uchybieniami w związku z dostosowaniem poziomu zatrudnienia na stanowiskach kluczowych do obowiązującej minimalnej liczby pracowników realizujących zadania usług rynku pracy, mianowicie: 1. Doradca zawodowy- 1 etat 2. Specjalista ds. rozwoju zawodowego- 1 etat 3.Pośrednik pracy 2 etaty (w związku z zakończeniem projektu Najważniejsza jest, jakość, który był realizowany w latach obejmujący 3 pracowników brakuje środków na 2 etaty). Starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie rozpatrzył negatywnie ww. wniosek (Zbigniew Szumski przeciw, Jakub Jarecki przeciw, Alicja Hoppen-Anyszko przeciw, Lesław Gordzelewski przeciw, Marcin Minta przeciw) z uwagi na brak możliwości finansowych powiatu a jednocześnie wyraził zgodę na zwiększenie etatów Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy pod warunkiem, że Powiatowy Urząd Pracy sam sfinansuje nowe etaty. Ad.5 Następnie Pani Skarbnik Dorota Karbowiak przedstawiła wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie o dokonanie zmiany w harmonogramie wydatków i przeniesienia środków finansowych z miesiąca sierpień na maj (załącznik 6 ). Dyrektor wnioskuje o dokonanie zmiany w harmonogramie wydatków i przeniesienie środków finansowych (42 000,00zł) z miesiąca sierpnia na maj. W chwili obecnej Dyrektor SOSW nie jest w stanie wypłacić nauczycielom dofinansowania na studia i szkolenia. Miesiąc sierpień to okres, w którym główne rachunki dotyczące opłat stałych są niższe niż w I kwartale roku. Jarecki za, Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) wyraził zgodę na zmianę harmonogramu wydatków i przeniesienie środków finansowych (42 000,00 zł) z miesiąca sierpnia na maj. Jednocześnie zobowiązano Skarbnika Powiatu do przygotowania odpowiednich zmian uchwała w miesiącu maju 2014r. Strona 3 z 8

4 Ad.6 Pani Daniela Łapszyńska-Kędzierska przedstawiła Zarządowi informację dotyczącą ubezpieczenia budynków Powiatu świebodzińskiego (załącznik nr 7). Zarząd przyjął tą informację do wiadomości. Ad.7 Pani Jolanta Wesołowska przedstawiła propozycję Gminy Świebodzin dotyczącą zamiany części nieruchomości powiatowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 245 położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin- miasto, obręb ewidencyjny; 2 przy ul. Okrężnej na nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie działką 524/2 położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin- miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul. J.Piłsudskiego (załącznik nr 9). Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie rozpatrzył negatywnie ww. wniosek (Zbigniew Szumski - przeciw, Jakub Jarecki przeciw, Alicja Hoppen-Anyszko przeciw, Lesław Gordzelewski przeciw, Marcin Minta przeciw) z uwagi na znaczną różnicę wartości ww. działek. Ad.8 Następnie Pani Jolanta Wesołowska przedstawiła decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Świebodzińskiego na decyzję Burmistrza Świebodzina z dnia 25 lutego 2014r. nr GROŚ.3134.I.2013.MK w przedmiocie nałożenia opłaty adiacenckiej na Powiat Świebodziński w wysokości ,50zł w związku ze wzrostem wartości nieruchomości ozn.ew.328/9 położonej w Świebodzinie przy ul. Łużyckiej (obręb 3). Samorządowe Kolegium Odwoławcze orzeka: utrzymać w mocy decyzję organu I instancji (załącznik nr 11). Pani Jolanta Wesołowska poinformowała, że na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Jarecki za Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) postanowił wnieść skargę na ww. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Ad.9 Pani Jolanta Wesołowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia daty i warunków przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek wchodzących w skład nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świebodzińskiego (załącznik nr 12). Jarecki za, Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) ustalił datę i warunki przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek wchodzących w skład nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Powiatu Świebodzińskiego, położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin miasto, obręb ewidencyjny: 3, powiat świebodziński, woj. lubuskie, wraz z udziałem w wewnętrznej drodze dojazdowej - stanowiącej działkę nr 328/10 w następujący sposób: 1) działka nr 328/13 przy cenie wywoławczej nieruchomości, ustalonej w kwocie ,00 zł netto ,00 zł netto za udział 1/8 części w działce 328/10 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, co łącznie stanowi ,00 zł netto Wadium: 8.500,00 zł Strona 4 z 8

5 Przetarg odbędzie się dnia 18 czerwca 2014 r. o godz. 10:00. 2) działka nr 328/14 przy cenie wywoławczej nieruchomości, ustalonej w kwocie ,00 zł netto ,00 zł netto za udział 1/8 części w działce 328/10 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, co łącznie stanowi ,00 zł netto Wadium: 8.500,00 zł Przetarg odbędzie się dnia 18 czerwca 2014 r. o godz. 10:30. 3) działka nr 328/15 przy cenie wywoławczej nieruchomości, ustalonej w kwocie ,00 zł netto ,00 zł netto za udział 1/8 części w działce 328/10 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, co łącznie stanowi ,00 zł netto Wadium: 8.500,00 zł Przetarg odbędzie się dnia 18 czerwca 2014 r. o godz. 11:00. I podjął uchwałę Nr 399/2014 w sprawie ustalenia daty i warunków przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek wchodzących w skład nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świebodzińskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 13. Ad.10 Pan Leszek Cenin przedstawił wniosek Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie na użycie na jeziorze Niesłysz w okresie od r. do r. pontonu typu Delfa koloru ciemnozielonego z silnikiem spalinowym marki Yamacha o mocy 15KM (załącznik nr 14). Zaproponował, aby wyrazić zgodę i przedstawił projekt postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na pływanie jednostką pływającą z silnikiem zaburtowym po jeziorze Niesłysz (załącznik nr 15). Zarząd Powiatu w obecności 5 członków większością głosów (Zbigniew Szumski-za, Jakub Jarecki za, Alicja Hoppen-Anyszko wstrz., Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) wyraził zgodę Samodzielnemu Pododdziałowi Antyterrorystycznemu Policji z Szczecina na użycie na jeziorze Niesłysz w okresie od r. do r. pontonu typu Delfa koloru ciemnozielonego z silnikiem spalinowym marki Yamacha o mocy 15KM pod warunkiem, iż: 1) ponton wykorzystywany będzie tylko w porze dziennej w godz wyłącznie w celu prowadzenia szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności poszukiwania i wydobywania zatopionych przedmiotów oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania przez płetwonurków działań nad jeziorem Niesłysz, 2) używany ponton z silnikiem nie zakłóci prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na jeziorze, 3) osoby pływające na sprzęcie motorowodnym posiadać będą odpowiednią wiedzę, umiejętności i uprawnienia do korzystania z tej jednostki, 4) zminimalizowane zostaną uciążliwości pontonu dla środowiska i wypoczywających turystów oraz naprawione ewentualne szkody powstałe na skutek jego używania, 5) przestrzegane będą zasady bezpieczeństwa na jeziorze; i podjął Postanowienie Nr 147/2014 w sprawie wyrażenia zgody na pływanie jednostką pływającą z silnikiem zaburtowym po jeziorze Niesłysz. Postanowienie stanowi załącznik nr 16. Ad.11 Następnie Pan Leszek Cenin przedstawił wniosek Harcerskiego Ośrodka Wodnego RANCHO z Wrocławia na użycie na jeziorze Niesłysz łodzi motorowej z silnikiem spalinowym marki Yamaha o mocy 25KM (załącznik nr 17). Zaproponował, aby wyrazić zgodę i przedstawił projekt postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na pływanie łodzią z silnikiem zaburtowym po jeziorze Niesłysz (załącznik nr 18). Strona 5 z 8

6 Pan Radny Lesław Gordzelewski uważa, że jednostka pływająca z silnikiem spalinowym marki Yamacha o mocy 25 KM będzie powodować z byt duży hałas i należy się nad tym zastanowić. Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Pana Leszka Cenina Wydziału BOŚ do przygotowania zestawienia wydanych postanowień w roku 2014 w sprawie wyrażenia zgody na pływanie łodziami, pontonami itp. po jeziorach powiatu świebodzińskiego. Zarząd Powiatu w obecności 5 członków większością głosów (Zbigniew Szumski-za, Jakub Jarecki przeciw, Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski wstrz., Marcin Minta za) wyraził zgodę Harcerskiemu Ośrodkowi Wodnemu RANCHO z Wrocławia na użycie na jeziorze Niesłysz w okresie od r. do r. łodzi motorowej o numerze rejestracyjnym DM-116 z silnikiem spalinowym marki Yamaha o mocy 25 KM pod warunkiem, iż: 1) łódź wykorzystywana będzie tylko w porze dziennej w godz wyłącznie w celu asekuracyjno-ratowniczym uczestników obozu żeglarskiego organizowanego nad jeziorem Niesłysz, 2) używana łódź z silnikiem nie zakłóci prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na jeziorze, 3) osoby pływające na sprzęcie motorowodnym posiadać będą odpowiednią wiedzę, umiejętności i uprawnienia do korzystania z tej jednostki, 4) zminimalizowane zostaną uciążliwości łodzi dla środowiska i wypoczywających turystów oraz naprawione ewentualne szkody powstałe na skutek jej używania, 5) przestrzegane będą zasady bezpieczeństwa na jeziorze; i podjął Postanowienie Nr 148/2014 w sprawie wyrażenia zgody na pływanie łodzią z silnikiem zaburtowym po jeziorze Niesłysz. Postanowienie stanowi załącznik nr 19. Ad.12 Pani Olga Gałązka przedstawiła prośbę Biura Projektów Dróg i Mostów PRODiM o zmianę terminu zakończenia prac projektowych związanych z realizacją umowy PEZ EB z dn r. na opracowanie remontu wiaduktu w ciągu ulicy Sulechowskiej w Świebodzinie ( załącznik nr 20). Wyjaśniła, że w trakcie prowadzenia prac projektowych zaszły okoliczności, które uniemożliwiają zakończenie prac projektowych w wymaganym umownym terminie oraz powodują zwiększenie zakresu tych prac. Zakres prac projektowych objętych umową obejmuje opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej Remontu wiaduktu w ciągu ul. Sulechowskiej w Świebodzinie w tym skoordynowanie rozwiązań projektowych z projektem pn. Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie. Projekt obejmuje teren pasa drogowego ul. Sulechowskiej, bez terenu kolejowego, na którym położony jest wiadukt i bezpośrednie dojazdy. W trakcie prac projektowych ustalono z Zamawiającym, że remont wiaduktu powinien obejmować również m.in. wymianę słupów oświetlenia wiaduktu. Prawidłowo pod względem technicznym zaprojektowanie robót związanych z przebudową oświetlenia na wiadukcie wiąże się jednak z rozszerzeniem zakresu projektu o teren objęty projektem, gdzie należy ująć do przebudowy 1 słup oświetleniowy od strony Sulechowa oraz przebudować trasę linii zasilającej oświetlenie. Powyższe prace projektowe nie są objęte przedmiotową umową, ponieważ nie dotyczą bezpośrednio przebudowy wiaduktu oraz wkraczają w teren objęty opracowaniem i powodują zmiany w zagospodarowaniu terenu. Prace te wymagają: 1. Opracowania aktualnej mapy do celów projektowych dla działek pasa drogowego drogi powiatowej, 2. Opracowania projektu branżowego przebudowy linii oświetlenia ulicznego. 3. Uzgodnienia powyższego projektu w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji w Świebodzinie. 4. Dokonania zgłoszenia robót budowlanych do Starosty Świebodzińskiego. Strona 6 z 8

7 Ponadto po przeprowadzonej szczegółowej inwentaryzacji terenu przy obiekcie stwierdzono, że przy zjeździe publicznym od strony Sulechowa usytuowany jest mur oporowy, posiadający uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu tej konstrukcji. Jest propozycja ujęcia przebudowy tego muru oporowego w projekcie remontu wiaduktu. W związku z powyżej opisanymi okolicznościami, które powodują w ocenie projektantów istotną zmianę zakresu prac projektowych, proszą o przygotowanie i podpisanie stosownego aneksu do umowy przedłużającego jej termin realizacji do dnia 18 lipca 2014r. Jednocześnie wnioskodawca deklaruje: - wszystkie dodatkowe prace projektowe wykonają nieodpłatnie, - część dokumentacji projektowej dotyczące branży mostowej przekaże Zamawiającemu do dnia r. Jarecki za, Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) przychylił się do ww. wniosku i wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia prac projektowych do dnia 18 lipca 2014r. Radny Marcin Minta wystąpił do z prośbą o podjęcie działań remontowych na drodze w Gminie Zbąszynek prowadzącej do Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, której stan jest fatalny i wymaga natychmiastowej interwencji. Naczelnik Wydziału Dróg Pani Olga Gałązka zobowiązała się do zainteresowania tym tematem przy najbliższej wizycie na terenie gminy Zbąszynek. Ad.13 - Pani Skarbnik Dorota Karbowiak przedstawiła informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o zakończeniu postępowania w sprawie wyegzekwowania kwoty: ,59 zł w stosunku do Pani Barbary Suwała. Pani Barbara Suwała została wezwana przez Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie do zwrotu kwoty: ,59 zł z tytułu nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń pracownikom. Pani Barbara Suwała podniosła zarzut przedawnienia wierzytelności obejmujące lata Dokonując analizy podniesionego zarzutu Dyrektor PUP ustaliła, że nieprzedawniona jest jedynie wierzytelność w kwocie: 200 zł dotycząca okresu październik-listopad 2011r. W dniu r. kwota 200 zł przez Panią Barbarę Suwała została wpłacona na konto Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie. Zarząd Powiatu przyjął tą informację do wiadomości. - Pan Starosta Zbigniew Szumski przedstawił prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie o bezpłatne użyczenie auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Klubu Anonimowych Alkoholików ze Świebodzina na miting, który odbędzie się w dniu r. w godzinach popołudniowych. Jarecki za Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) wyraził zgodę na bezpłatne użyczenie auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Klubu Anonimowych Alkoholików w Świebodzinie na miting, który odbędzie się w dniu r. w godzinach popołudniowych. Strona 7 z 8

8 Wobec zrealizowanego porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 15:55. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Ewelina Drewicz Zbigniew Szumski.... Jakub Jarecki.... Alicja Hoppen-Anyszko... Lesław Gordzelewski... Marcin Minta... Strona 8 z 8

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 66/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 5 marca 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.9.2012.BC Posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 135 /13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 08 lipca 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.11.2014.BC Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 132/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 21 czerwca 2013 roku

Protokół Nr 132/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 21 czerwca 2013 roku Protokół Nr 132/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 21 czerwca 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.23.2013.BC Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 10 czerwca 2013 roku

Protokół Nr 131/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 10 czerwca 2013 roku Protokół Nr 131/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 10 czerwca 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.22.2013.BC Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 127/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 13 maja 2013 roku

Protokół Nr 127/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 13 maja 2013 roku Protokół Nr 127/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 13 maja 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.18.2013.BC Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 20/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego w dniu 27 kwietnia 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.15.2015.BC Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 194/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 20 sierpnia 2014 roku

Protokół Nr 194/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 20 sierpnia 2014 roku Protokół Nr 194/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 20 sierpnia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.34.2014.BC Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 145/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 17 września 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 76/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 14 maja 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 207/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 3 listopada 2014 roku

Protokół Nr 207/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 3 listopada 2014 roku Protokół Nr 207/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 3 listopada 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz.

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. BR.0022.21.2015.BC

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. BR.0022.21.2015.BC Protokół Nr 26/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego w dniu 1 czerwca 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.21.2015.BC Posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

15. Sprawy różne: Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

15. Sprawy różne: Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 164/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 27 stycznia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 168/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 26 lutego 2014 roku

Protokół Nr 168/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 26 lutego 2014 roku Protokół Nr 168/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 26 lutego 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 123/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 04 kwietnia 2013 roku

Protokół Nr 123/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 04 kwietnia 2013 roku Protokół Nr 123/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 04 kwietnia 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz.

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 205/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 20 października 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 141/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 21 sierpnia 2013 roku

Protokół Nr 141/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 21 sierpnia 2013 roku Protokół Nr 141/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 21 sierpnia 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.32.2013.BC Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 4 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 4 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 7/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego w dniu 19 stycznia 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.2.2015.BC Posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (5 za, 0przeciw, 0wstrz.) skierował projekt ten pod obrady Komisji oraz na sesję Rady Powiatu.

Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (5 za, 0przeciw, 0wstrz.) skierował projekt ten pod obrady Komisji oraz na sesję Rady Powiatu. Protokół Nr 114/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 11 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.5.2013.BC Posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r.

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 13.00. W posiedzeniu Zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r.

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 12.05 Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński, 2. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 marca 2011 r. w godz. od 8 00 do 13 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 27.01.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 4/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 27.01.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 4/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 27.01.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, iż należy szukać innych tańszych źródeł finansowania budowy boiska w SOSW w Świebodzinie.

Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, iż należy szukać innych tańszych źródeł finansowania budowy boiska w SOSW w Świebodzinie. Protokół Nr 3/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego w dniu 22 grudnia 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.3.2014.BC Posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r.

Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 17.30 Protokół nr 8/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie III kadencji w dniu 31 stycznia 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 104/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 02 sierpnia 2013 r.

Protokół Nr 104/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 02 sierpnia 2013 r. Protokół Nr 104/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 02 sierpnia 2013 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 54/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2009 roku

Protokół Nr 54/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2009 roku Protokół Nr 54/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2009 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 63/04 posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 28 czerwca 2004 r.

Protokół nr 63/04 posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 28 czerwca 2004 r. Protokół nr 63/04 posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 28 czerwca 2004 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.35. W posiedzeniu Zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r.

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty. Obecni według listy obecności. Anna Niesłuchowska, naczelnik Wydziału Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

nieruchomością położoną w obrębie Chełchy, gmina Ełk, ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku,

nieruchomością położoną w obrębie Chełchy, gmina Ełk, ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku, Ełk, 02 lipca 2015 r. Protokół Nr 25.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 02 lipca 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

15. 16. 17. Ad.1 Ad.2

15. 16. 17. Ad.1 Ad.2 Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego w dniu 12 stycznia 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.1.2015.BC Posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 kwietnia 2013 r.

Protokół nr 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 kwietnia 2013 r. Protokół nr 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 kwietnia 2013 r. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Zarządu - Ewa Dembek /lista obecności stanowi załącznik nr 1. Na wniosek przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku

Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.1.4.2013.TKus Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia, członkowie Zarządu Powiatu głosowali:

Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia, członkowie Zarządu Powiatu głosowali: Protokół nr 117/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 05 marca 2014 roku o godz. 08.00 Obecni: Sebastian Burdzy - Powiatu Średzkiego

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski

Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Bardziej szczegółowo

BR.0022.18.2015.MW. Protokół Nr 23/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 11 maja 2015 roku Strona 1 z 12

BR.0022.18.2015.MW. Protokół Nr 23/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 11 maja 2015 roku Strona 1 z 12 Protokół Nr 23 /2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego w dniu 11 maja 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2014 roku Protokół Nr 135/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Krystyna Chrząszcz Marian Kunc Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 7 i 8 maja 2014 r.

Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 7 i 8 maja 2014 r. Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 7 i 8 maja 2014 r. Posiedzenie dwudniowe Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki

Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak Gorzów Wlkp., dnia 28 kwietnia 2016 roku. PER-I.431.12.2016.MBon Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 164/III/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 164/III/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 164/III/2009 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 18 listopada 2009 r. w godz. od 8 00 do 9 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 96/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 96/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 96/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 9 lutego 2005 r. w godzinach od 17 00 do 18 00 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 34.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 14 października 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 34.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 14 października 2015 r. PROTOKÓŁ NR 34.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 14 października 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Dariusz Orzeszko - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 22 kwietnia 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.9.2016.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 27/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 27/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 9 czerwca 2011 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 40 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00.

Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00. Ełk, 03 lipca 2013 r. Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku

Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku Protokół nr III/16/08 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 kwietnia 2008 roku w posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk - Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 z dwudniowego posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się w dniach 29 listopada i 01 grudnia 2005 r. Obecni na posiedzeniu: 1. Tomasz

Bardziej szczegółowo

10. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej. Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędzielewska.

10. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej. Referuje Skarbnik Powiatu Pani Dorota Sędzielewska. PROTOKÓŁ Nr 32/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 28 września 2007 roku W posiedzeniu udział wzięli : Marian Wróbel Przewodniczący Zarządu Członkowie: Jan Kieras Wicestarosta Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1.2014 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 22 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 1.2014 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 22 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR 1.2014 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 22 grudnia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 7/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 13 stycznia 2011 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r.

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. PROTOKÓŁ NR 74/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Pani Iwachów wyjaśniła, że najpierw Wojewoda musi wyrazić zgodę na likwidację, a potem Rada Powiatu musi podjąć uchwałę o likwidacji placówki.

Pani Iwachów wyjaśniła, że najpierw Wojewoda musi wyrazić zgodę na likwidację, a potem Rada Powiatu musi podjąć uchwałę o likwidacji placówki. Protokół Nr 14/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego w dniu 9 marca 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 stycznia 2015 r. Protokół Nr 04.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00.

Ełk, 29 stycznia 2015 r. Protokół Nr 04.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00. Ełk, 29 stycznia 2015 r. Protokół Nr 04.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół 65/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2013 roku

Protokół 65/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2013 roku Protokół 65/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Wicestarosta Członkowie Zarządu Witold Ostrowski Janusz Kaczmarek Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 116/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 116/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 116/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 grudnia 2008 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko

Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko Gorzów Wlkp., dnia 28 sierpnia 2012 roku WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński IB-III.431.1.12.2012.AWal Pan Wiesław Szkondziak Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasteczko Wystąpienie pokontrolne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 194/14 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego odbytego w dniu 22 kwietnia 2014 r. w godzinach

Protokół nr 194/14 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego odbytego w dniu 22 kwietnia 2014 r. w godzinach Protokół nr 194/14 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego odbytego w dniu 22 kwietnia 2014 r. w godzinach 12.30 13.00 Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny usprawiedliwiony:

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 28 grudnia 2004 r. w godzinach od 12 00 do 13 40 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 39/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 39/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 21.09.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 24/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 24/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 24/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 19 maja 2011 r. w godz. od 8 00 do 11 50 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 14.09.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/131/10 P R O T O K Ó Ł Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010 r. Ad. 1 131 posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 16/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 13.04.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Robert Kozłowski Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r.

Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r. Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r. 1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. 2. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo