Protokół Nr 180/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 12 maj 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 180/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 12 maj 2014 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr 180/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 12 maj 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR TO Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył o godz. 15:00 i prowadził Starosta Zbigniew Szumski. Stwierdził, że na stan 5 członków Zarządu na posiedzeniu obecnych jest 5, w związku z tym Zarząd jest władny, aby podejmować prawomocne uchwały. W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie: Zbigniew Szumski, Jakub Jarecki, Alicja Hoppen-Anyszko, Lesław Gordzelewski, Marcin Minta. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Oprócz członków Zarządu w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby: -Pani Dorota Karbowiak Skarbnik Powiatu; -Pan Tomasz Olesiak Sekretarz Powiatu; -Pani Daniela Łapszyńska Kędzierska Inspektor Wydziału ORG; -Pan Artur Karkocki Naczelnik Wydziału ESO; -Pani Olga Gałązka Naczelnik Wydziału DG; -Pani Jolanta Wesołowska Naczelnik Wydziału GN; -Pan Leszek Cenin Naczelnik Wydziału BOŚ; -Pani Ewelina Drewicz - Stażysta w Wydziale BR. Starosta Zbigniew Szumski przedstawił następujący porządek posiedzenia: 1. Wniosek o zwiększenie budżetu poradni psychologiczno-pedagogicznej w Świebodzinie o kwotę 552,00 zł na uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla emerytów nauczycieli. 2. Wniosek ZSO w Świebodzinie o zwiększenie środków w 4270 zakup usług remontowych (doprowadzenie ciepłej wody do toalet uczniowskich). 3. Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Świebodzinie w sprawie zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczącymi umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych lub w rodzinach zastępczych (za I kwartał 2014r.). 4. Wniosek o zwiększenie budżetu Powiatowy Urząd Pracy / pkt 1-4 przedstawia pan Artur Karkocki/. 5. Wniosek SOSW o dokonanie zmiany w harmonogramie wydatków i przeniesienie środków finansowych z miesiąca sierpień na maj /pkt 5 przedstawia Dorota Karbowiak/ 6. Sprawa dotycząca ubezpieczenia budynków Powiatu Świebodzińskiego /pkt 6 przedstawia Daniela Łapszyńska- Kędzierska/. 7. Propozycja Gminy Świebodzin dotycząca zamiany części nieruchomości powiatowej działka nr 245 przy ul. Okrężnej w Świebodzinie na nieruchomość gminą. 8. Sprawa opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości działka nr 328/9 położonej w Świebodzinie przy ulicy łużyckiej w związku z jej podziałem. 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia daty i warunków przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek wchodzących w skład nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świebodzińskiego./pkt 7-9 przedstawia Jolanta Wesołowska 10. Wniosek Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie na użycie na jeziorze Niesłysz pontonu typu Delfa koloru ciemnozielonego z silnikiem spalinowym marki Yamacha o mocy 15KM. 11. Wniosek Harcerskiego Ośrodka Wodnego RANCHO z Wrocławia na użycie na jeziorze Niesłysz łodzi motorowej z silnikiem spalinowym marki Yamaha o mocy 25KM / pkt przedstawia Leszek Cenin/. 12. Prośba o zmianę terminu zakończenia prac projektowych związanych z realizacją umowy na opracowanie remontu wiaduktu w ciągu ulicy Sulechowskiej w Świebodzinie / pkt 12 przedstawia Olga Gałązka/. Strona 1 z 8

2 13. Sprawy różne: - informacja o zakończeniu postępowania w sprawie wyegzekwowania kwoty: ,59 zł w stosunku do pani Barbary Suwała. Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Ad.1 Pan Artur Karkocki przedstawił wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie o zwiększenie budżetu o kwotę 552,00 zł na uzupełnienie odpisu ZFŚS dla emerytów nauczycieli (załącznik nr 2). Starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd Powiatu w obecności 5 członków większością głosów (Zbigniew Szumski przeciw, Jakub Jarecki wstrz., Alicja Hoppen-Anyszko przeciw, Lesław Gordzelewski przeciw, Marcin Minta przeciw) odrzucił wniosek o zwiększenie budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie o kwotę 552,00 zł na uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Ad.2 Pan Artur Karkocki przedstawił wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie o zwiększenie środków w 4270 o kwotę zł, celem doprowadzenia ciepłej wody w pomieszczeniach sanitarnych szkoły na I i II piętrze (załącznik nr 3). Wyjaśnił, że decyzją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. nr I-M-NS-HDM-30/306/2013 z dnia r., na dzień r. nałożono na szkołę obowiązek zapewnienia stałego dostępu do bieżącej, ciepłej wody we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów. Z uwagi na zbliżający się ostateczny termin nałożony przez SANEPID, a także na czasochłonne czynności związane z ostatecznym wyborem wykonawcy, na wykonanie w/w prac pozostało niewiele czasu, dlatego Dyrektor ZSO zwraca się z prośbą o zwiększenie środków w 4270 o kwotę zł. Wicestarosta Jakub Jarecki dodał, że rozmawiał na ten temat z Dyrektorem ZSO Panem Damianem Wentlandem i zaproponował, aby Dyrektor złożył kolejny wniosek o przedłużenie terminu realizacji zaleceń pokontrolnych. Starosta Zbigniew Szumski zgadza się z Wicestarostą Jakubem Jareckim, jednak zaproponował, że sam wystąpi do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zaleceń o rok. W związku z tym zaproponował, aby wniosek rozpatrzyć negatywnie. Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski za, Jakub Jarecki za, Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) przychylił się do propozycji Starosty i rozpatrzył negatywnie wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie o zwiększenie środków w 4270 o kwotę zł Jednocześnie Zarząd upoważnił Starostę do wystąpienia do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zaleceń o rok. Ad.3 Pan Artur Karkocki przedstawił sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie w sprawie zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczącymi umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinach zastępczych za I kwartał 2014r. (załącznik nr 4). W pierwszym kwartale tj. od 01 styczna 2014r. do 31 marca 2014r. łącznie zawarto 23 porozumienia w sprawie umieszczenia dziecka pochodzącego z powiatu świebodzińskiego w Strona 2 z 8

3 rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu i łącznie kwota wydatkowanych środków pieniężnych na dzień r. wynosiła ,92zł. Liczba dzieci z innych powiatów umieszczonych na terenie Powiatu Świebodzińskiego na dzień r. w rodzinach zastępczych wynosi 10 a w placówkach opiekuńczowychowawczych wynosi 6. Powiat Świebodziński za I kwartał 2014r. otrzymał dotację na placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości ,99zł a na rodziny zastępcze ,28zł. Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie (Zbigniew Szumski za, Jakub Jarecki za, Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) przyjął ww. sprawozdanie Dyrektora PCPR w Świebodzinie w sprawie zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczącymi umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych lub w rodzinach zastępczych za I kwartał 2014r. Ad.4 Następnie Pan Artur Karkocki przedstawił wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie o zwiększenie środków budżetowych na rok 2014 (załącznik nr 5). Powiatowy Urząd Pracy zwrócił się z prośbą o zwiększenie środków budżetowych na rok 2014 o kwotę ,00 zł na 4 etaty. Zwiększenie środków spowodowane jest stwierdzonymi uchybieniami w związku z dostosowaniem poziomu zatrudnienia na stanowiskach kluczowych do obowiązującej minimalnej liczby pracowników realizujących zadania usług rynku pracy, mianowicie: 1. Doradca zawodowy- 1 etat 2. Specjalista ds. rozwoju zawodowego- 1 etat 3.Pośrednik pracy 2 etaty (w związku z zakończeniem projektu Najważniejsza jest, jakość, który był realizowany w latach obejmujący 3 pracowników brakuje środków na 2 etaty). Starosta poddał wniosek pod głosowanie. Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie rozpatrzył negatywnie ww. wniosek (Zbigniew Szumski przeciw, Jakub Jarecki przeciw, Alicja Hoppen-Anyszko przeciw, Lesław Gordzelewski przeciw, Marcin Minta przeciw) z uwagi na brak możliwości finansowych powiatu a jednocześnie wyraził zgodę na zwiększenie etatów Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy pod warunkiem, że Powiatowy Urząd Pracy sam sfinansuje nowe etaty. Ad.5 Następnie Pani Skarbnik Dorota Karbowiak przedstawiła wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świebodzinie o dokonanie zmiany w harmonogramie wydatków i przeniesienia środków finansowych z miesiąca sierpień na maj (załącznik 6 ). Dyrektor wnioskuje o dokonanie zmiany w harmonogramie wydatków i przeniesienie środków finansowych (42 000,00zł) z miesiąca sierpnia na maj. W chwili obecnej Dyrektor SOSW nie jest w stanie wypłacić nauczycielom dofinansowania na studia i szkolenia. Miesiąc sierpień to okres, w którym główne rachunki dotyczące opłat stałych są niższe niż w I kwartale roku. Jarecki za, Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) wyraził zgodę na zmianę harmonogramu wydatków i przeniesienie środków finansowych (42 000,00 zł) z miesiąca sierpnia na maj. Jednocześnie zobowiązano Skarbnika Powiatu do przygotowania odpowiednich zmian uchwała w miesiącu maju 2014r. Strona 3 z 8

4 Ad.6 Pani Daniela Łapszyńska-Kędzierska przedstawiła Zarządowi informację dotyczącą ubezpieczenia budynków Powiatu świebodzińskiego (załącznik nr 7). Zarząd przyjął tą informację do wiadomości. Ad.7 Pani Jolanta Wesołowska przedstawiła propozycję Gminy Świebodzin dotyczącą zamiany części nieruchomości powiatowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 245 położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin- miasto, obręb ewidencyjny; 2 przy ul. Okrężnej na nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie działką 524/2 położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin- miasto, obręb ewidencyjny: 2 przy ul. J.Piłsudskiego (załącznik nr 9). Zarząd Powiatu w obecności 5 członków jednogłośnie rozpatrzył negatywnie ww. wniosek (Zbigniew Szumski - przeciw, Jakub Jarecki przeciw, Alicja Hoppen-Anyszko przeciw, Lesław Gordzelewski przeciw, Marcin Minta przeciw) z uwagi na znaczną różnicę wartości ww. działek. Ad.8 Następnie Pani Jolanta Wesołowska przedstawiła decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Świebodzińskiego na decyzję Burmistrza Świebodzina z dnia 25 lutego 2014r. nr GROŚ.3134.I.2013.MK w przedmiocie nałożenia opłaty adiacenckiej na Powiat Świebodziński w wysokości ,50zł w związku ze wzrostem wartości nieruchomości ozn.ew.328/9 położonej w Świebodzinie przy ul. Łużyckiej (obręb 3). Samorządowe Kolegium Odwoławcze orzeka: utrzymać w mocy decyzję organu I instancji (załącznik nr 11). Pani Jolanta Wesołowska poinformowała, że na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Jarecki za Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) postanowił wnieść skargę na ww. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Ad.9 Pani Jolanta Wesołowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia daty i warunków przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek wchodzących w skład nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świebodzińskiego (załącznik nr 12). Jarecki za, Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) ustalił datę i warunki przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek wchodzących w skład nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Powiatu Świebodzińskiego, położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin miasto, obręb ewidencyjny: 3, powiat świebodziński, woj. lubuskie, wraz z udziałem w wewnętrznej drodze dojazdowej - stanowiącej działkę nr 328/10 w następujący sposób: 1) działka nr 328/13 przy cenie wywoławczej nieruchomości, ustalonej w kwocie ,00 zł netto ,00 zł netto za udział 1/8 części w działce 328/10 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, co łącznie stanowi ,00 zł netto Wadium: 8.500,00 zł Strona 4 z 8

5 Przetarg odbędzie się dnia 18 czerwca 2014 r. o godz. 10:00. 2) działka nr 328/14 przy cenie wywoławczej nieruchomości, ustalonej w kwocie ,00 zł netto ,00 zł netto za udział 1/8 części w działce 328/10 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, co łącznie stanowi ,00 zł netto Wadium: 8.500,00 zł Przetarg odbędzie się dnia 18 czerwca 2014 r. o godz. 10:30. 3) działka nr 328/15 przy cenie wywoławczej nieruchomości, ustalonej w kwocie ,00 zł netto ,00 zł netto za udział 1/8 części w działce 328/10 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, co łącznie stanowi ,00 zł netto Wadium: 8.500,00 zł Przetarg odbędzie się dnia 18 czerwca 2014 r. o godz. 11:00. I podjął uchwałę Nr 399/2014 w sprawie ustalenia daty i warunków przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek wchodzących w skład nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świebodzińskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 13. Ad.10 Pan Leszek Cenin przedstawił wniosek Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Szczecinie na użycie na jeziorze Niesłysz w okresie od r. do r. pontonu typu Delfa koloru ciemnozielonego z silnikiem spalinowym marki Yamacha o mocy 15KM (załącznik nr 14). Zaproponował, aby wyrazić zgodę i przedstawił projekt postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na pływanie jednostką pływającą z silnikiem zaburtowym po jeziorze Niesłysz (załącznik nr 15). Zarząd Powiatu w obecności 5 członków większością głosów (Zbigniew Szumski-za, Jakub Jarecki za, Alicja Hoppen-Anyszko wstrz., Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) wyraził zgodę Samodzielnemu Pododdziałowi Antyterrorystycznemu Policji z Szczecina na użycie na jeziorze Niesłysz w okresie od r. do r. pontonu typu Delfa koloru ciemnozielonego z silnikiem spalinowym marki Yamacha o mocy 15KM pod warunkiem, iż: 1) ponton wykorzystywany będzie tylko w porze dziennej w godz wyłącznie w celu prowadzenia szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności poszukiwania i wydobywania zatopionych przedmiotów oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania przez płetwonurków działań nad jeziorem Niesłysz, 2) używany ponton z silnikiem nie zakłóci prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na jeziorze, 3) osoby pływające na sprzęcie motorowodnym posiadać będą odpowiednią wiedzę, umiejętności i uprawnienia do korzystania z tej jednostki, 4) zminimalizowane zostaną uciążliwości pontonu dla środowiska i wypoczywających turystów oraz naprawione ewentualne szkody powstałe na skutek jego używania, 5) przestrzegane będą zasady bezpieczeństwa na jeziorze; i podjął Postanowienie Nr 147/2014 w sprawie wyrażenia zgody na pływanie jednostką pływającą z silnikiem zaburtowym po jeziorze Niesłysz. Postanowienie stanowi załącznik nr 16. Ad.11 Następnie Pan Leszek Cenin przedstawił wniosek Harcerskiego Ośrodka Wodnego RANCHO z Wrocławia na użycie na jeziorze Niesłysz łodzi motorowej z silnikiem spalinowym marki Yamaha o mocy 25KM (załącznik nr 17). Zaproponował, aby wyrazić zgodę i przedstawił projekt postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na pływanie łodzią z silnikiem zaburtowym po jeziorze Niesłysz (załącznik nr 18). Strona 5 z 8

6 Pan Radny Lesław Gordzelewski uważa, że jednostka pływająca z silnikiem spalinowym marki Yamacha o mocy 25 KM będzie powodować z byt duży hałas i należy się nad tym zastanowić. Zarząd Powiatu zobowiązał Naczelnika Pana Leszka Cenina Wydziału BOŚ do przygotowania zestawienia wydanych postanowień w roku 2014 w sprawie wyrażenia zgody na pływanie łodziami, pontonami itp. po jeziorach powiatu świebodzińskiego. Zarząd Powiatu w obecności 5 członków większością głosów (Zbigniew Szumski-za, Jakub Jarecki przeciw, Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski wstrz., Marcin Minta za) wyraził zgodę Harcerskiemu Ośrodkowi Wodnemu RANCHO z Wrocławia na użycie na jeziorze Niesłysz w okresie od r. do r. łodzi motorowej o numerze rejestracyjnym DM-116 z silnikiem spalinowym marki Yamaha o mocy 25 KM pod warunkiem, iż: 1) łódź wykorzystywana będzie tylko w porze dziennej w godz wyłącznie w celu asekuracyjno-ratowniczym uczestników obozu żeglarskiego organizowanego nad jeziorem Niesłysz, 2) używana łódź z silnikiem nie zakłóci prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na jeziorze, 3) osoby pływające na sprzęcie motorowodnym posiadać będą odpowiednią wiedzę, umiejętności i uprawnienia do korzystania z tej jednostki, 4) zminimalizowane zostaną uciążliwości łodzi dla środowiska i wypoczywających turystów oraz naprawione ewentualne szkody powstałe na skutek jej używania, 5) przestrzegane będą zasady bezpieczeństwa na jeziorze; i podjął Postanowienie Nr 148/2014 w sprawie wyrażenia zgody na pływanie łodzią z silnikiem zaburtowym po jeziorze Niesłysz. Postanowienie stanowi załącznik nr 19. Ad.12 Pani Olga Gałązka przedstawiła prośbę Biura Projektów Dróg i Mostów PRODiM o zmianę terminu zakończenia prac projektowych związanych z realizacją umowy PEZ EB z dn r. na opracowanie remontu wiaduktu w ciągu ulicy Sulechowskiej w Świebodzinie ( załącznik nr 20). Wyjaśniła, że w trakcie prowadzenia prac projektowych zaszły okoliczności, które uniemożliwiają zakończenie prac projektowych w wymaganym umownym terminie oraz powodują zwiększenie zakresu tych prac. Zakres prac projektowych objętych umową obejmuje opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej Remontu wiaduktu w ciągu ul. Sulechowskiej w Świebodzinie w tym skoordynowanie rozwiązań projektowych z projektem pn. Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie. Projekt obejmuje teren pasa drogowego ul. Sulechowskiej, bez terenu kolejowego, na którym położony jest wiadukt i bezpośrednie dojazdy. W trakcie prac projektowych ustalono z Zamawiającym, że remont wiaduktu powinien obejmować również m.in. wymianę słupów oświetlenia wiaduktu. Prawidłowo pod względem technicznym zaprojektowanie robót związanych z przebudową oświetlenia na wiadukcie wiąże się jednak z rozszerzeniem zakresu projektu o teren objęty projektem, gdzie należy ująć do przebudowy 1 słup oświetleniowy od strony Sulechowa oraz przebudować trasę linii zasilającej oświetlenie. Powyższe prace projektowe nie są objęte przedmiotową umową, ponieważ nie dotyczą bezpośrednio przebudowy wiaduktu oraz wkraczają w teren objęty opracowaniem i powodują zmiany w zagospodarowaniu terenu. Prace te wymagają: 1. Opracowania aktualnej mapy do celów projektowych dla działek pasa drogowego drogi powiatowej, 2. Opracowania projektu branżowego przebudowy linii oświetlenia ulicznego. 3. Uzgodnienia powyższego projektu w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji w Świebodzinie. 4. Dokonania zgłoszenia robót budowlanych do Starosty Świebodzińskiego. Strona 6 z 8

7 Ponadto po przeprowadzonej szczegółowej inwentaryzacji terenu przy obiekcie stwierdzono, że przy zjeździe publicznym od strony Sulechowa usytuowany jest mur oporowy, posiadający uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu tej konstrukcji. Jest propozycja ujęcia przebudowy tego muru oporowego w projekcie remontu wiaduktu. W związku z powyżej opisanymi okolicznościami, które powodują w ocenie projektantów istotną zmianę zakresu prac projektowych, proszą o przygotowanie i podpisanie stosownego aneksu do umowy przedłużającego jej termin realizacji do dnia 18 lipca 2014r. Jednocześnie wnioskodawca deklaruje: - wszystkie dodatkowe prace projektowe wykonają nieodpłatnie, - część dokumentacji projektowej dotyczące branży mostowej przekaże Zamawiającemu do dnia r. Jarecki za, Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) przychylił się do ww. wniosku i wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia prac projektowych do dnia 18 lipca 2014r. Radny Marcin Minta wystąpił do z prośbą o podjęcie działań remontowych na drodze w Gminie Zbąszynek prowadzącej do Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, której stan jest fatalny i wymaga natychmiastowej interwencji. Naczelnik Wydziału Dróg Pani Olga Gałązka zobowiązała się do zainteresowania tym tematem przy najbliższej wizycie na terenie gminy Zbąszynek. Ad.13 - Pani Skarbnik Dorota Karbowiak przedstawiła informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o zakończeniu postępowania w sprawie wyegzekwowania kwoty: ,59 zł w stosunku do Pani Barbary Suwała. Pani Barbara Suwała została wezwana przez Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie do zwrotu kwoty: ,59 zł z tytułu nienależnie wypłaconych ze środków Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń pracownikom. Pani Barbara Suwała podniosła zarzut przedawnienia wierzytelności obejmujące lata Dokonując analizy podniesionego zarzutu Dyrektor PUP ustaliła, że nieprzedawniona jest jedynie wierzytelność w kwocie: 200 zł dotycząca okresu październik-listopad 2011r. W dniu r. kwota 200 zł przez Panią Barbarę Suwała została wpłacona na konto Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie. Zarząd Powiatu przyjął tą informację do wiadomości. - Pan Starosta Zbigniew Szumski przedstawił prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie o bezpłatne użyczenie auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Klubu Anonimowych Alkoholików ze Świebodzina na miting, który odbędzie się w dniu r. w godzinach popołudniowych. Jarecki za Alicja Hoppen-Anyszko za, Lesław Gordzelewski za, Marcin Minta za) wyraził zgodę na bezpłatne użyczenie auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących dla Klubu Anonimowych Alkoholików w Świebodzinie na miting, który odbędzie się w dniu r. w godzinach popołudniowych. Strona 7 z 8

8 Wobec zrealizowanego porządku obrad Starosta zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 15:55. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Ewelina Drewicz Zbigniew Szumski.... Jakub Jarecki.... Alicja Hoppen-Anyszko... Lesław Gordzelewski... Marcin Minta... Strona 8 z 8

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4101-005-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. Katowice, dnia 15.02.2008r. OR.VI.BG-0180-2/1/08 Informacja na przegląd Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Katowice okres objęty przeglądem: od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. WSTĘP Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo