REGULAMIN PRZEWOZU ALMABUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZEWOZU ALMABUS"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZEWOZU ALMABUS POSTANOWIENIA OGÓLNE Przewoźnik przedsiębiorstwo pod nazwą Almabus II Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wykonujące przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób w transporcie drogowym. Pasażer osoba fizyczna korzystająca z usług przewozu na podstawie ważnego biletu. Bilet dokument upoważniający do przejazdu wskazanej w nim osoby na określonej trasie w określonym terminie za określoną cenę. Bagaż rzecz (lub zbiór rzeczy) stanowiąca własność prywatną towarzyszącą Pasażerowi w trakcie przewozu. Rozkład jazdy spis informacji zawierający miejsce wsiadania i wysiadania, godziny obsługi (wg czasów lokalnych) określonych przystanków oraz informacje dodatkowe niezbędne do odbycia podróży lub ułatwiające pasażerowi korzystanie z usług przewozowych. Faktura VAT za przewóz bilet zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. (w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym) jest fakturą VAT, jeżeli zawiera następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku. Regulamin oznaczają w szczególności postanowienia Regulaminu Przewozu Almabus z poszanowaniem postanowień ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz z późn. zmian.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.), Rozporządzenia Ministra Transportu i gospodarki morskiej z 23 maja 1996 (w sprawie przewozu osób i bagażu) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z r. (w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym). I. BILET 1. Bilet może być zakupiony w sieci agencyjnej Przewoźnika lub na stronach internetowych. Bilet elektroniczny jest drukowany bezpośrednio przez Pasażera ze strony internetowej. 2. Rodzaje biletów: bilet jednostronny jest to bilet z określoną datą wyjazdu upoważniający do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia; bilet dwustronny jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z określonymi datami wyjazdu w obu kierunkach; bilet dwustronny OPEN jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony bez rezerwacji konkretnej daty powrotu; bilet promocyjny jest to bilet podlegający osobnym warunkom, ogólnie dostępnym na stronie 3. O ile nie zastrzeżono inaczej, bilet ważny jest 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży, co oznacza, że najpóźniejszy termin wyjazdu w trasę powrotną nie może przekroczyć 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży zapisanej w bilecie. Termin podróży powrotnej, dla biletu dwustronny OPEN, pasażer zobowiązany jest ustalić (w ramach dostępnych miejsc) we wskazanym przez Przewoźnika miejscu. 4. Przy obliczaniu ceny biletu stosowane są zniżki, wyszczególnione w rozkładzie jazdy. Wszelkie warunki uprawniające do skorzystania ze zniżek, winny być dokładnie spełnione w dniu rozpoczęcia pierwszej podróży zapisanej w bilecie. 5. O ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, w przypadku; gdy Pasażerowi przysługują dwie lub więcej zniżek, stosuje się wówczas najwyższą przysługującą zniżkę, nie stosując łączenia (sumowania) zniżek; zakup biletu ze zniżką przysługującą dla dzieci do 16 roku życia, jest możliwy tylko w przypadku zakupu biletu dla pełnoletniego opiekuna wg zasady: dwie zniżki dla dziecka na jeden bilet osoby dorosłej. Trzeciemu i kolejnemu dziecku (poniżej 16 roku życia) podróżującemu z tym samym opiekunem przysługuje zniżka jak dla młodzieży do lat Bilet jest dokumentem imiennym, wystawionym na konkretnego Pasażera, stąd nie można go odstępować innym osobom. 7. Przy zakupie biletu pasażer zobowiązany jest do podania dostępnego telefonu kontaktowego, umożliwiającego ewentualny kontakt w szczególnych sytuacjach. 8. Przy zakupie biletu na trasie z przeprawą promową pasażer zobowiązany jest do podania daty urodzenia oraz narodowości. 9. Kupujący bilet zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych na nim zawartych oraz sprawdzenia ilości odcinków upoważniających do zrealizowania przejazdu. 10. Dokładne informacje na temat opłat i miejsc dokonywania rezerwacji na przejazd z biletami dwustronnymi OPEN" (bez określonej daty powrotu) zawarte są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danej linii autobusowej oraz w punktach sprzedaży biletów Almabus, u załóg autobusów oraz na

2 11. Wszelkie zmiany dotyczące biletu można dokonywać w miejscu jego wcześniejszego zakupu, w punktach agencyjnych Almabus, w zagranicznych biurach współpracujących oraz w Biurze Obsługi Klienta Almabus. 12. Wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem upoważnionego przedstawiciela. Wszelkie zmiany w bilecie niepotwierdzone przez jednostkę do tego upoważnioną mogą spowodować utratę ważności biletu. 13. Nie wystawia się duplikatów biletów - dotyczy to przypadków zniszczenia biletu w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację (zalanie, zgniecenie, itp.), a także zagubienia, kradzieży itp. 14. W przypadku braku dokumentów, umożliwiających weryfikację w trakcie odprawy biletowej prawidłowości udzielonych zniżek, pobierana jest dopłata do wysokości biletu normalnego wraz z opłatą manipulacyjną. 15. Bilet traci ważność, a umowę przewozu uznaje się za rozwiązaną z przyczyn obciążających pasażera: po zgłoszeniu rezygnacji z przejazdu; dla biletów jednostronnych po odjeździe autokaru (nie stawienie się pasażera); dla biletów dwustronnych przejazd datowany po odjeździe autokaru na każdą z wpisanych na bilecie dat (nie stawienie się pasażera). II. PASAŻER 16. Dokonanie zakupu biletu Almabus na przewóz oznacza przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu oraz zawarcie umowy na przewóz, której stronami są Pasażer oraz Przewoźnik, wyszczególniony w bilecie. 17. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokumenty potwierdzające prawidłowość zastosowanych zniżek przy czym zobowiązany jest do ich okazania na wniosek przedstawiciela Przewoźnika. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za posiadanie ważnych dokumentów. 18. Pasażer proszony jest o stawienie się na przystanku 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu. 19. Pasażer ma obowiązek przestrzegania przepisów prawa miejscowego krajów, przez które odbywa się przejazd, a w szczególności przepisów dotyczących zasad odbywania podróży, przepisów celnych i podatkowych dotyczących osoby odbywającej podróż i jej bagażu oraz posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granic. 20. Dzieci i osoby małoletnie, które nie ukończyły 16 lat mogą korzystać z przejazdu wyłącznie pod opieką dorosłych. Pasażer pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, podróżujący samodzielnie, może być przewieziony wyłącznie po uzyskaniu zgody przewoźnika, na podstawie ważnego biletu (tylko taryfa ulgowa) oraz druku "Upoważnienie przewozu nieletniego pasażera", który winien być wypełniony i podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna osoby nieletniej w momencie zakupu biletu lub przed wpuszczeniem w/w osoby na pokład autokaru. 21. Pasażer ma obowiązek podporządkowania się zarządzeniom załogi autokaru wynikającym z realizacji obowiązku zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przejazdu, a także dbałości o mienie Pasażerów i Przewoźnika. 22. Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania wyznaczonego przez obsługę autokaru czasu zakończenia przerw w podróży i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w kursowaniu. 23. Sprzedaż miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca. Miejsce w autokarze przydziela załoga autokaru przy przyjęciu pasażera na pokład pojazdu po odprawie co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. 24. Pasażer ma prawo do przejazdu autokarem zgodnie z posiadanym biletem oraz przewiezienia ilości bagażu określonej w Regulaminie. Wsiadanie i wysiadanie może odbywać się wyłącznie na przystankach określonych w bilecie pasażera zgodnie z rozkładem jazdy. Pasażer ma prawo zmienić miejsce odprawy (początkowej lub końcowej) zapisanej w bilecie po akceptacji pracowników firmy Almabus. 25. Pasażer, zajmując miejsce w autokarze fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, ma obowiązek je zapiąć i utrzymać w tym stanie przez okres jazdy autokaru. 26. Dziecko do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. 27. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Wszelkie zdarzenia losowe, powodujące jakiekolwiek szkody powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem. 28. Pasażer zobowiązany jest dokonać rekonfirmacji rezerwacji nie później niż 72 godziny przed planowaną podróżą (dotyczy wyjazdów i powrotów w ramach tzw. biletów dwustronnych OPEN oraz biletów, w których termin wyjazdu jest odległy o miesiąc lub więcej od daty zakupu tych biletów). 29. W autokarach liniowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i używania środków o działaniu podobnym, takich jak narkotyki, środki odurzające. 30. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 600 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji.

3 III. PRZEWOŹNIK 31. Przewoźnik ma prawo wykonywać przewozy środkami transportu własnej firmy oraz firm partnerskich. Wyróżnikiem jest tablica za przednią szybą z nazwą linii oraz nazwami firm współpracująch. 32. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autobusu i niemożności kontynuowania jazdy, przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu. 33. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub odmówić dalszego zapewnienia przewozu w przypadku, gdy Pasażer: nie przestrzega regulaminu przewozu; znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających (np.: alkohol, narkotyki, itp.); znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom; zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów; zachowuje się w sposób mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu; wzbudza odrazę brudem lub niechlujstwem. 34. Przewóz zwierząt w autokarze jest zabroniony. 35. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką Podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego. 36. Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł Podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. 37. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn takich jak zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym, czas trwania kontroli drogowych, utrudnienia na przejściach granicznych i innych działań lub zaniechania osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usługi przewozu, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć lub uniknąć, a także siły wyższej. 38. Żaden agent, pracownik czy przedstawiciel przewoźnika nie jest uprawniony do zmiany, dokonywania poprawek czy też zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszych przepisów. 39. Przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone Pasażerowi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a w sprawach w nim nieuregulowanych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. IV. PRZEPRAWA MORSKA 40. W odniesieniu do linii, które przewidują przewóz drogą morską (promem), pasażer zobowiązany jest zapoznać się i stosować się do warunków przewozu obowiązujących u przewoźnika morskiego. 41. Warunki przewozu obowiązujące u poszczególnych przewoźników morskich, udostępnione są na stronie internetowej jak również na życzenie pasażera u osób sprzedających bilety. V. BAGAŻ 42. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez pasażera trwałą przywieszką zawierającą jego nazwisko i adres. 43. Zabrania się przewozu w bagażu jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym Podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać Podróżnych na niewygody. 44. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. 45. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą 2 sztuki bagażu: nieodpłatnie jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg i łącznych wymiarach 190 cm (wysokość + szerokość + długość) oraz rzeczywistej wartości bagażu do kwoty 1000,- PLN przewożonego w luku bagażowym lub odpłatnie jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg i łącznych wymiarach 190 cm (wysokość + szerokość + długość) oraz rzeczywistej wartości bagażu powyżej kwoty 1000,- PLN przewożonego w luku bagażowym. nieodpłatnie jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom. Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać rzeczywistej wartości bagażu. Przewoźnik może zweryfikować zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą a w przypadku zastrzeżeń zaznaczyć to w kwicie bagażowym lub w bilecie. Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie traktowany jako bagaż podwójny podlegający stosownej opłacie. 46. Za każdy dodatkowy bagaż pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem. 47. O zabraniu bagażu dodatkowego lub bagażu ponadgabarytowego każdorazowo decyduje obsługa autokaru. 48. Przewoźnik może odmówić przyjęcia jako przesyłki bagażowej rzeczy, które ze względu na ich stan lub właściwości mogą ulec w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu, jeżeli ich opakowanie jest niewystarczające, albo przy których brak wymaganego opakowania.

4 49. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w autobusie, tzn. przed, pod, obok lub za zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych. 50. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie. 51. Bagaż, którego nie można przypisać konkretnej osobie, będzie przez załogę autokaru usunięty z pojazdu. Postępowanie z takim bagażem jest tożsame jak z bagażem nieodebranym. 52. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym Pasażer kończy podróż. 53. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowywania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Koszty przechowywania bagażu ponosi Podróżny. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się we wskazanym wyżej terminie, zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele. 54. Za bagaż podręczny Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy. 55. Powstanie szkody i jej wysokość Pasażer powinien wykazać. 56. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, wysokość odszkodowania dotycząca zarejestrowanego bagażu nie może przekroczyć zwykłej wartości przewożonego bagażu. Pasażer może ubezpieczyć na swój koszt własność przekraczającą zwykłą wartość przewożonego bagażu. 57. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż, jeżeli dotyczą zewnętrznych uszkodzeń. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru w bilecie pasażera. W innych przepadkach zgłoszenie winno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru bagażu. VI. ZWROT BILETU 58. Podróżny może odstąpić od umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu. W takim przypadku, Podróżny powinien uzyskać od przewoźnika odpowiednie poświadczenie, wpisane na druku biletu. 59. Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo którego nie dopuszczono do przewozu przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego) z zastrzeżeniem postanowień punktu 60. Wysokość potrącenia zależna jest od terminu, w jakim Podróżny dokonał zgłoszenia rezygnacji z przejazdu. Termin liczony jest w godzinach od daty i godziny rozpoczęcia podróży, wymienionej w bilecie. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli Podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika. 60. Nie dokonuje się zwrotu należności: za bilety zniszczone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację biletu oraz za bilety zgubione lub skradzione; za bilety niewykorzystane, zwracane po terminie odjazdu autokaru, bez uprzedniego udokumentowania zgłoszenia rezygnacji z przejazdu; za niewykorzystaną część biletu dwustronnego OPEN po terminie ważności. 61. Podstawą do ubiegania się o zwrot należności za niewykorzystany bilet jest kompletność zawartych w nim kuponów, zwrot paragonu z kasy fiskalnej (jeżeli sprzedaż nastąpiła z jej użyciem) oraz zgłoszenie rezygnacji z przejazdu przed upływem terminu rozpoczęcia podróży zapisanej w bilecie. 62. Przy zwrocie biletu dokonuje się potrąceń od ceny taryfowej biletu z dnia zakupu w wysokości: 10% ceny biletu, w przypadku zwrotu biletu na trasie bez przeprawy promowej najpóźniej w ostatnim dniu przed datą wyjazdu wskazaną w treści biletu, przy czym nie później niż na 24 godziny przed wyznaczoną godziną wyjazdu lub w przypadku zwrotu biletu zakupionego na trasę z przeprawą promową, najpóźniej 4 dni przed datą wyjazdu wskazaną w treści biletu; 10% ceny biletu oraz koszt rezerwacji promowej (aktualne koszty publikowane są na stronie oraz dostępne w biurach agencyjnych), w przypadku zwrotu biletu zakupionego na trasę z przeprawą promową, na mniej niż 4 dni przed datą wyjazdu wskazaną w treści biletu lecz nie później niż na 24 godziny przed wyznaczoną godziną wyjazdu; 10% różnicy między ceną biletu dwustronnego i jednostronnego, w przypadku rezygnacji z kierunku powrotnego dla biletu dwustronnego na trasie bez przeprawy promowej, jeśli zwrotu biletu dokonuje się najpóźniej w ostatnim dniu przed datą wyjazdu wskazaną w treści biletu, przy czym nie później niż na 24 godziny przed wyznaczoną godziną wyjazdu lub w przypadku zwrotu biletu zakupionego na trasę z przeprawą promową, najpóźniej 4 dni przed datą wyjazdu wskazaną w treści biletu; 10% różnicy między ceną biletu dwustronnego i jednostronnego oraz koszt rezerwacji promowej (aktualne koszty publikowane są na stronie oraz dostępne w biurach agencyjnych), w przypadku rezygnacji z kierunku powrotnego dla biletu dwustronnego zakupionego na trasę z przeprawą promową, jeśli zwrotu biletu dokonuje się na mniej niż 4 dni przed wyznaczoną datą wyjazdu wskazaną w treści biletu lecz nie później niż na 24 godziny przed wyznaczoną godziną wyjazdu; 95% ceny biletu, w przypadku zwrotu biletu później niż w ostatnim dniu przed datą wyjazdu wskazaną w treści biletu, nie później niż w dniu wyjazdu, przy czym każde potrącenie nie może być wyższe niż rzeczywiste koszty poniesione przez przewoźnika; 95% różnicy między ceną biletu dwustronnego i jednostronnego, w przypadku rezygnacji z kierunku powrotnego dla biletu dwustronnego, jeśli zwrotu biletu dokonuje się później niż w ostatnim dniu przed datą wyjazdu wskazaną w treści biletu, przy czym nie później niż w dniu wjazdu, przy czym każde potrącenie nie może być wyższe niż rzeczywiste koszty poniesione przez przewoźnika. 63. Zwrotu należności dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony.

5 64. Rezygnacja z przejazdu pasażera posiadającego bilet internetowy, może nastąpić wyłącznie na podstawie wykonanej operacji zwrotu na stronie internetowej, na której bilet został zakupiony, przez właściciela biletu. Rezygnacja z przejazdu dokonywana jest z potrąceniem, o którym mowa w punkcie 62. Zwrot pieniędzy, na podstawie tak dokonanej rezygnacji, realizowany jest na rachunek, z którego została dokonana zapłata. W przypadku płatności za bilet dokonanej przekazem pocztowym - adres lub numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić należność za niewykorzystany bilet należy przesłać na adres kontaktowy witryny internetowej. 65. Przy zwrocie biletu zakupionego elektronicznie występuje dodatkowa opłata manipulacyjna o którą będzie pomniejszona kwota zwrotu dla klienta wynikająca z Regulaminu, powstała w skutek użytkowania stron transakcyjnych. 66. Na pisemny i udokumentowany wniosek Pasażera zawierający uzasadnienie, Almabus ma prawo ustalić indywidualne zasady zwrotu. Wszelkie dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, na które powołuje się Pasażer, przyśpieszą rozpatrzenie wniosku. VII. REKLAMACJE 67. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej, prosimy kierować na adres Almabus II Sp. z o.o. listownie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem biura sprzedaży, w którym zakupiono bilet. Przy zgłaszaniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. 68. Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach jego następca prawny, opiekun prawny lub pełnomocnik. 69. Roszczenia z tytułu nieprawidłowej taryfikacji (wyceny) biletu, w szczególności zaś w zakresie nieuwzględnienia przysługujących zniżek, należy kierować do biura podróży, w którym dokonano zakupu biletu, przed rozpoczęciem pierwszej podróży opisanej w bilecie. Kwestie zgłaszania reklamacji związanych z umową przewozu opisane zostały w punkcie W celu rozstrzygania sporów przyjmuje się za obowiązujący zarówno Pasażera jak i przewoźnika ten Regulamin Przewozu Almabus, którego wersja dołączona została do biletu, będącego podstawą do roszczeń. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia biletu, stosuje się postanowienia tego Regulaminu, który obowiązywał w dniu planowanej pierwszej podróży. 71. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.); Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz z późn. zmian.); Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.); Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 23 maja 1996 (w sprawie przewozu osób i bagażu); Rozporządzenie ministra finansów z r. (w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym).

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie.

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S

REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób PRZEWOZIMY.eu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU PO PKS S.A. WARMIA w OLSZTYNIE

OGÓLNE UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU PO PKS S.A. WARMIA w OLSZTYNIE OGÓLNE UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU PO PKS S.A. WARMIA w OLSZTYNIE I. Warunki ogólne 1. Niniejsze "Ogólne umowne warunki przewozu", zwane dalej "Warunkami przewozu", dotyczą międzynarodowych autobusowych przewozów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS Przewoźnik firma Sebo-Trans świadcząca przewóz pasażerów na podstawie uzyskanej licencji na wykonywanie przewozu osób. Pasażer osoba fizyczna, która w myśl zawartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. Regulamin przewozu Biura Podróży Adamis Tours Luludis Adamis w Krośnie dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

REGULAMIN PRZEWOZU. Regulamin przewozu Biura Podróży Adamis Tours Luludis Adamis w Krośnie dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy REGULAMIN PRZEWOZU Regulamin przewozu Biura Podróży Adamis Tours Luludis Adamis w Krośnie dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy I. PRZEWOŹNIK 1. Przewoźnik jest zobowiązany do: zrealizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi osób i firm przewozowych, świadczących usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie Obowiązuje od 01.03.2015 BILETY 1. Wykupienie biletu upoważnia do przejazdu autobusem na oznaczonej trasie

Bardziej szczegółowo

W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O.O.

W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O.O. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU, I PRZESYŁEK W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O.O. 1. PODSTAWOWE OKREŚLENIA: BAGAŻ wyodrębniona rzecz (lub zbiór

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej 1. Podstawowe określenia F.U.H. Bogusław Mokrzycki 1.1 Bagaż wyodrębniona rzecz stanowiąca własność Pasażera lub załogi w trakcie przewozu zarówno ujawniana

Bardziej szczegółowo

Pasażer / podróżny - każda osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego biletu na przewóz.

Pasażer / podróżny - każda osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego biletu na przewóz. Warunki przewozu I. PODSTAWOWE OKREŚLENIA Bagaż - wyodrębniona rzecz ( lub zbiór rzeczy ) stanowiąca własność prywatną Pasażera (lub załogi autokaru) w trakcie przewozu, zarówno ujawniona jak i nieujawniona.

Bardziej szczegółowo

1.3. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu.

1.3. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu. Warunki przewozu 1. BILETY 1.1. Do przejazdu autokarem firmy "" upoważnia wykupiony bilet. Dokonanie zakupu biletu na przewóz autokarowy oznacza akceptację postanowień niniejszego "Regulaminu przewozu"

Bardziej szczegółowo

ORBIS TRANSPORT - INTERBUS

ORBIS TRANSPORT - INTERBUS www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy ORBIS TRANSPORT - INTERBUS, dołożyło wszelkich starań w celu

Bardziej szczegółowo

Umowne Warunki Przewozu

Umowne Warunki Przewozu Umowne Warunki Przewozu BILETY: 1. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją Umownych Warunków Przewozu. 2. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przewozu na oznaczonej trasie i

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH Biuro Podróży s.c. GDAŃSK UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH JULIA-TOUR Biuro Podróży s.c. Gdańsk I. Bilety 1. Dokumentem uprawniąjacym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin przewozów sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014)

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C.

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU BILETY 1. Wykupienie biletu upoważnia do przejazdu autobusem na naznaczonej trasie i jest równoznaczne z akceptacją,,umownych warunków przewozu. 2. Bilet jest imiennym dokumentem

Bardziej szczegółowo

BUS TRAVEL. Warunki Przewozu. PODSTAWOWE OKREŚLENIA

BUS TRAVEL. Warunki Przewozu.  PODSTAWOWE OKREŚLENIA www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy BUS TRAVEL, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania wierności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

EUROLINES POLSKA - BIACOMEX

EUROLINES POLSKA - BIACOMEX www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy EUROLINES - BIACOMEX, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania

Bardziej szczegółowo

Halina Szulc Oś. Piastów 27/12 REGULAMIN

Halina Szulc Oś. Piastów 27/12 REGULAMIN 1 Podstawa prawna REGULAMIN 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119, poz.575 z późn.zm.). 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin przewozu osób i bagażu firmy Becker Reisen Anna Dreschler (pełny tekst) obowiązujący od dnia 01.01.2016 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu.

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu. UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU (UCZESTNICTWA) W PRZEWOZACH AUTOKAROWYCH OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH LINIACH OFEROWANYCH PRZEZ AUTOKAR POLSKA (Wyciąg z warunków szczegółowych ) Warunki uczestnictwa na liniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW IBATUR

REGULAMIN PRZEWOZÓW IBATUR 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. 2.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity)

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

REGULAMIN PRZEWOZÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w VT Eurolines Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Słomińskiego 15/509 posiadającej licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu osób autokarem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05. Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.2013 Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI ALBATROS Sp. z o.o. ważny od dnia 20.09.2013 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r.

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu.

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu. UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU (UCZESTNICTWA) W PRZEWOZACH AUTOKAROWYCH OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH LINIACH OFEROWANYCH PRZEZ AUTOKAR POLSKA (Wyciąg z warunków szczegółowych ) Warunki uczestnictwa na liniach

Bardziej szczegółowo

CISTOUR. Określenia użyte w regulaminie należy interpretować i rozumieć w następujący sposób:

CISTOUR. Określenia użyte w regulaminie należy interpretować i rozumieć w następujący sposób: REGULAMIN PRZEJAZDÓW SWIADCZONYCH PRZEZ PHU KUBUS AGNIESZKA KUBICKA USLUGI PRZEWOZOWE OSÓB I RZECZY BUSAMI OZNACZONYMI LOGO CISTOUR REGULAMIN SPORZADZONO DNIA 2016.02.01 W OPARCIU O ART.4 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.09.2013

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.09.2013 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.09.2013 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia r.

Obowiązuje od dnia r. www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy POLONIA TRANSPORT, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZOWE AGAT B.U.H.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZOWE AGAT B.U.H. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZOWE AGAT B.U.H. I. BILETY 1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd. Przejazdy odbywają się według rozkładu jazdy podanego przez przewoźnika do publicznej wiadomości.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, Pogórska Wola 175 ważny od dnia roku. I Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, Pogórska Wola 175 ważny od dnia roku. I Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 01.04.2017 roku I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146

REGULAMIN PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 REGULAMIN PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 Yokato Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie(02-174), ul. Sabały 58 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU RODZINNYM AUTOBUSEM WSR CENTRUM WSPIERANIA RODZIN RODZINNA WARSZAWA ważny od dnia

REGULAMIN PRZEWOZU RODZINNYM AUTOBUSEM WSR CENTRUM WSPIERANIA RODZIN RODZINNA WARSZAWA ważny od dnia REGULAMIN PRZEWOZU RODZINNYM AUTOBUSEM WSR CENTRUM WSPIERANIA RODZIN RODZINNA WARSZAWA ważny od dnia 02.07.2016 1. Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Pasażer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin ustala się na podstawie artykułu 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami. 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Mrągowo sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Mrągowo sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Mrągowo sp. z o.o. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./ Przewóz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS w Mławie S.A.

REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS w Mławie S.A. REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS w Mławie S.A. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./ Przewóz Pasażerów przez PKS

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort Załącznik do pisma BBPT1a-820-3/17 z dnia 13 lipca 2017 r. Oferta specjalna Razem w Polskę Obowiązuje od 14 lipca 2017 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort 1. Uprawnieni Z oferty

Bardziej szczegółowo

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poniższych pojęć:

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poniższych pojęć: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU OSÓB 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług przewozu osób sporządzono na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY. Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2017 roku. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY. Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2017 roku. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2017 roku. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz

Bardziej szczegółowo

Warunki Przewozu AGAT BHU KRAŚNIK

Warunki Przewozu AGAT BHU KRAŚNIK 1 Warunki Przewozu AGAT BHU KRAŚNIK UWAGA! TREŚĆ W/G STANU Z DNIA 16/11/2016 ZE STRONY INTERNETOWEJ FIRMY AGAT. W PRZYPADKU RÓŻNIC POMIĘDZY NINIEJSZYM TEKSTEM, A ORYGINALNĄ TREŚCIĄ NA STRONIE FIRMY AGAT,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH Regulamin Przewozów obowiązujący w PRZEWOZY KRAJOWE I ZAGRANICZNE wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.:dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI ALBATROS Sp. z o.o. ważny od dnia 01.07.2017 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Obowiązujący na wyjazdy do dnia 30 kwietnia 2016 roku

Regulamin Eurobus Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Obowiązujący na wyjazdy do dnia 30 kwietnia 2016 roku Regulamin Eurobus Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Obowiązujący na wyjazdy do dnia 30 kwietnia 2016 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r.

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. do odwołania ) Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH Regulamin obowiązujący od dnia 15.05.2014 r. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.:dz. U. z 2000r. Nr 50,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH Regulamin obowiązujący od dnia 19.05.2014 r. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.:dz. U. z 2000r. Nr 50,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r.

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego drogowego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI SINDBAD Sp. z o.o., Opole, Działkowa 4 ważny od dnia

REGULAMIN PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI SINDBAD Sp. z o.o., Opole, Działkowa 4 ważny od dnia SINDBAD Sp. z o.o. Centrum Podróży AURA Sp.... Strona 1 z 5 SINDBAD Sp. z o.o. 45-144 Opole, ul. Działkowa 4 tel. +48 77 443 44 44 fax. +48 77 402 15 25 REGULAMIN PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący przewozu osób i rzeczy przez Przewoźników udostępniających sprzedaż swoich usług za pośrednictwem oferenta Eurobus

Regulamin dotyczący przewozu osób i rzeczy przez Przewoźników udostępniających sprzedaż swoich usług za pośrednictwem oferenta Eurobus Regulamin dotyczący przewozu osób i rzeczy przez Przewoźników udostępniających sprzedaż swoich usług za pośrednictwem oferenta Eurobus ważny od dnia 01.06.2017 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Odstępstwa od wymienionych powyżej zasad znajdują się w rozkładach jazdy poszczególnych linii Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby

Odstępstwa od wymienionych powyżej zasad znajdują się w rozkładach jazdy poszczególnych linii Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby Regulamin dotyczący przewozu osób i rzeczy przez Przewoźników udostępniających sprzedaż swoich usług za pośrednictwem oferenta Eurobus ważny od dnia 06.04.2017 r. 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAW ORAZ PRZEWOZU OSÓB I RZECZY FIRMY P. P. H. U. KESZ Z SIEDZIBĄ W PUŁAWACH

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAW ORAZ PRZEWOZU OSÓB I RZECZY FIRMY P. P. H. U. KESZ Z SIEDZIBĄ W PUŁAWACH P. P. H. U. KESZ" ul. Czartoryskich 15/53, 24-100 Puławy kom. + 48 604 980 147 faks: + (81) 886 62 71 (e): kesz@kesz.pnet.pl NIP 716-100-81-63 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAW ORAZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI

REGULAMIN PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI REGULAMIN PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 11 grudnia 2016 r.) oraz (od 01 stycznia 2017 r. dotyczy ceny biletu miesięcznego imiennego wg kolejowej usługi transportowej) Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH Regulamin obowiązujący od dnia 16.06.2017 r. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.:dz. U. z 2000r. Nr 50,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przewozu - linie krajowe Z.G. Orland Sp. z o.o.

Regulamin Przewozu - linie krajowe Z.G. Orland Sp. z o.o. Regulamin Przewozu - linie krajowe Z.G. Orland Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01.07.2015 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o.

Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Załącznik do Uchwały nr 566/Z/2016 Zarządu Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 15 listopada 2016 r. Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Szanowny Kliencie pamiętaj, iż płacąc za bilet akceptujesz poniższy regulamin!

Regulamin. Szanowny Kliencie pamiętaj, iż płacąc za bilet akceptujesz poniższy regulamin! Regulamin Szanowny Kliencie pamiętaj, iż płacąc za bilet akceptujesz poniższy regulamin! REGULAMIN przepisów dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami firmy PKS Tarnobrzeg sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec

Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec I Postanowienia wstępne, zakres stosowania zasad i podstawa ich wydania 1 Zasady niniejsze określają warunki przewozu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Określający warunki obsługi Podróżnych

REGULAMIN. Określający warunki obsługi Podróżnych REGULAMIN Określający warunki obsługi Podróżnych I. Postanowienia wstępne. Niniejszy regulamin określa warunki obsługi Podróżnych, ich odpraw a także warunki przewozu Podróżnych i posiadanych przez nich

Bardziej szczegółowo

1.3 Postanowienia Regulaminu stosuje się do regularnych pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.

1.3 Postanowienia Regulaminu stosuje się do regularnych pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika. Regulamin obowiązujący od 16.09.2015 r. REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI LIMIAMI AUTOKAROWYMI A.D. EURO-TRANS Andrzej Depta, 76-270 Ustka, ul. Wczasowa 15 ważny od dnia 16.09.2015 r. 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przewozu osób i rzeczy

REGULAMIN przewozu osób i rzeczy REGULAMIN przewozu osób i rzeczy Spis treści: Rozdział I: Przedmiot oraz zakres stosowania regulaminu. Rozdział II: Przepisy ogólne. Rozdział III: Zasady pobierania opłat za bilety. Rozdział IV: Zwrot

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r.

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r. Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r.) 1. Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY RAFBUS Rafał Woźniak ul. Kościuszki 43 89-350 Miasteczko Kraj. NIP 764-230-53-02 Tel. 606 917 778, 604 349 633 e-mail: rafbus.wozniak@o2.pl REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY RAFBUS Rafał Woźniak ważny od

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT. Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT

Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT. Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT 1. Uprawnieni Regionalne bilety jednorazowe WiT: 1) wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba, 2)

Bardziej szczegółowo

Warunki Przewozu SINDBAD

Warunki Przewozu SINDBAD 1 Warunki Przewozu SINDBAD UWAGA! TREŚĆ W/G STANU Z DNIA 16/11/2016 NA STRONIE INTERNETOWEJ FIRMY SINDBAD. W PRZYPADKU RÓŻNIC POMIĘDZY NINIEJSZYM TEKSTEM, A ORYGINALNĄ TREŚCIĄ NA STRONIE FIRMY SINDBAD,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY ORAZ SPRZEDAŻY BILETÓW NA TRASACH KRAJOWYCH

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY ORAZ SPRZEDAŻY BILETÓW NA TRASACH KRAJOWYCH REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY ORAZ SPRZEDAŻY BILETÓW NA TRASACH KRAJOWYCH Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Lux Express Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS W KŁODZKU S.A. 1 Obszar i zakres ważności taryfy 1. Niniejsza Taryfa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN &1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN &1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN &1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu podróżnych w regularnych przewozach transportu drogowego wykonywanego przez Lubelskie Linie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEWOZU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEWOZU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEWOZU Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601,

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City

Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City Warunki taryfowe oferty specjalnej Aglomeracyjny bilet BiT City I. Aglomeracyjny bilet jednorazowy BiT City bez uprawnień do komunikacji miejskiej 2) osoba uprawniona do korzystania z ulgi 37%, 49%, 51%,

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT

Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Warunki taryfowe oferty specjalnej Arriva WiT Bilet jednorazowy Arriva WiT honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Włocławku 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie biletu jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ (obowiązuje od 15.10.2017 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2, 59-220

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe (obowiązują od 10 grudnia 2017r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe (obowiązują od 10 grudnia 2017r.) Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe (obowiązują od 10 grudnia 2017r.) 1. Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA NA RYNKU PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH

PORADNIK KONSUMENTA NA RYNKU PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH PORADNIK KONSUMENTA NA RYNKU PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH Podróżnemu, niezależnie od celu podróży, jak i wynikającego z tego statusu pasażera (tj. czy jest on konsumentem, czy też przedsiębiorcą odbywającym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I: REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT

DZIAŁ I: REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU I ZWIERZĄT Załącznik nr 4 do Umowy z dnia...2016 r. Zasady przewozu osób, bagażu i zwierząt pojazdami linii promocyjnych organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w m. st. Warszawie DZIAŁ I: REGULAMIN PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki przewozu regulują zasady wydawania dokumentów przewozowych (dalej biletów) i kwitów bagażowych według taryfy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA NA RYNKU PASA ERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH

PORADNIK KONSUMENTA NA RYNKU PASA ERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH PORADNIK KONSUMENTA NA RYNKU PASA ERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH PORADNIK KONSUMENTA NA RYNKU PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH Podróżnemu, niezależnie od celu podróży, jak i wynikającego z tego statusu

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 11 grudnia 2016 r.) oraz (od 01 stycznia 2017 r. dotyczy ceny biletu miesięcznego imiennego wg kolejowej usługi transportowej) Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E

PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E przewozu osób i rzeczy w komunikacji autobusowej realizowanej przez Przewozy Autobusowe GRYF TEKST UJEDNOLICONY ŻUKOWO 2013 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZEWOZÓW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZEWOZÓW REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Piotrków Tryb Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb Sp. z o.o. posiadającej licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, ustalony

Bardziej szczegółowo

b) Pasażer osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu;

b) Pasażer osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu; REGULAMIN PRZEWOZÓW PRZEWOŹNIKA 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu zgodnie z przepisami art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY LEGNICA

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY LEGNICA Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY LEGNICA (obowiązuje od 01.10.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2, 59-220

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r.

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. Karta Senior-SKM (Kod zniżki 48 30%, Kod zniżki 55 50% 1. Uprawnieni Osoby, które ukończyły 65 lat i nabyły kartę Senior SKM. 2. Zakres ważności 1) karta

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 15 maja 2016 r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 15 maja 2016 r.) Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 15 maja 2016 r.) Ofertę stosuje się w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez Koleje Małopolskie przy przejazdach w relacjach od stacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH Regulamin obowiązujący od dnia 01-10-2016 wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /tj. jedn.:dz. U. z 2000r. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Określający warunki obsługi Podróżnych

Regulamin. Określający warunki obsługi Podróżnych Regulamin Określający warunki obsługi Podróżnych I. Postanowienia wstępne, zakres stosowania regulaminu i podstawa jego wydania. Niniejszy regulamin określa warunki obsługi Podróżnych, ich odpraw a także

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej grupy transportowej Arriva Kolej+Bus

Warunki taryfowe oferty specjalnej grupy transportowej Arriva Kolej+Bus Warunki taryfowe oferty specjalnej grupy transportowej Arriva Kolej+Bus Oferta obowiązuje na przejazdy: - pociągiem spółki Arriva do/z Terespola Pomorskiego - autobusem spółki Arriva na dowolnym odcinku

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. z dnia 2010 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym 1. Uprawnieni 1) Bilet metropolitalny wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo