REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAW ORAZ PRZEWOZU OSÓB I RZECZY FIRMY P. P. H. U. KESZ Z SIEDZIBĄ W PUŁAWACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAW ORAZ PRZEWOZU OSÓB I RZECZY FIRMY P. P. H. U. KESZ Z SIEDZIBĄ W PUŁAWACH"

Transkrypt

1 P. P. H. U. KESZ" ul. Czartoryskich 15/53, Puławy kom faks: + (81) (e): NIP REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAW ORAZ PRZEWOZU OSÓB I RZECZY FIRMY P. P. H. U. KESZ Z SIEDZIBĄ W PUŁAWACH ZATWIERDZIŁ: Antoni Szczubkowski Właściciel Puławy, marzec

2 1 Podstawa prawna 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119, poz.575). 2. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz zarobkowego przewozu osób i bagażu, wykonywanego przez Przewoźnika. 3. Regulamin stosuje się do zarobkowego przewozu osób i bagażu w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym, w zakresie obejmującym przewóz regularny oraz przewóz okazjonalny. 4. Uregulowania przyjęte w niniejszym Regulaminie stosuje się w ścisłym powiązaniu z przepisami ustawy Prawo przewozowe oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r., nr 204, poz i nr 273, poz. 2703) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i przepisami Kodeksu Cywilnego. 2 Definicje 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) przewóz regularny - publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r., nr 204, poz i nr 273, poz. 2703) i w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z póź. zm.); 2) przewóz regularny specjalny - niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób; 3) przewóz okazjonalny - przewóz osób, który nie stanowi przewozu regularnego ani przewozu regularnego specjalnego; 4) pojazd - autobus lub inny pojazd samochodowy, którym wykonywany jest przewóz, 5) bagaż - wyodrębniona rzecz (lub zbiór rzeczy) stanowiąca własność prywatną towarzyszącą Pasażerowi (lub załodze pojazdu) w trakcie przewozu, zarówno ujawniona jak i nieujawniona; 6) bilet - dokument upoważniający do przewozu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd; 7) P. P. H. U. KESZ (Kesz.pl) z siedzibą w Puławach przy ul. Czartoryskich 15/53, Puławy; 8) fotelik ochronny fotelik przeznaczony do przewozu dzieci poniżej 12 roku życia, nieprzekraczających 150 cm wzrostu, odpowiadający wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym; 9) cennik - aktualne ceny biletów za przejazd na trasach objętych rozkładem jazdy, w skład których wchodzi cena biletu za odcinek krajowy trasy, cena biletu za odcinek zagraniczny trasy, podatek VAT w wysokości 8%, pomniejszone o przysługującą Pasażerowi ewentualną zniżkę; 2

3 10) pasażer - osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego biletu; 11) przewoźnik - firma KESZ wykonująca przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób. 12) przewóz - usługa transportu dokonywana w ramach krajowych i międzynarodowych przewozów regularnych i okazjonalnych, realizowanych przez przewoźnika; 13) rozkład jazdy - informacje o trasach linii, miejscach i terminach odjazdów i przyjazdów oraz inne niezbędne do prawidłowego korzystania z usług przewozowych, wydawane przez KESZ ze wskazaniem okresu ich obowiązywania (rozkład jazdy nie stanowi oferty handlowej); 14) umowa o przewóz - umowa zawarta między przewoźnikiem a pasażerem, poprzez kupno biletu od Kesz.pl, na podstawie której przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzeniem, na podstawie cennika, dokonać przewozu pasażera zgodnie z rozkładem jazdy i Regulaminem. 3 Zawarcie umowy przewozu i bilet 1. Przewozy drogowe wykonywane są przez przewoźnika samodzielnie. 2. Zawarcie umowy przewozu wymaga nabycia przez Pasażera, przed rozpoczęciem przewozu, odpowiedniego biletu na przejazd. 3. Kupno biletu oznacza przyjęcie postanowień niniejszego Regulaminu przewozu oraz zawarcie umowy na przewóz, której stronami są Pasażer oraz Przewoźnik zgodnie z danymi umieszczonymi na bilecie. 4. Nabywca biletu zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych zawartych na bilecie. 5. O ile nie ogłoszono inaczej, cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów. Cena biletu może być uiszczona w Euro wg kursu ustalanego przez Przewoźnika. 6. Bilet zawierający: 1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, 2) numer i datę wystawienia biletu, 3) odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, 4) kwotę należności wraz z podatkiem, 5) kwotę podatku, stanowi fakturę zgodnie z 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. 3

4 7. Podróżny może żądać wystawienia faktury VAT na podstawie posiadanego biletu na przejazd w terminie 3 miesięcy (osoby fizyczne) lub 7 dni (osoby prawne i prowadzące działalność gospodarczą). 8. Bilet jest dokumentem imiennym, wystawionym na wskazanego w nim Pasażera, stąd nie można go odstępować innym osobom bez dokonania w druku biletu zmiany jego właściciela. Zmiany takiej może dokonać Przewoźnik, przed rozpoczęciem podróży. 9. Wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem sprzedawcy biletu. Wszelkie zmiany w bilecie niepotwierdzone przez jednostkę do tego upoważnioną mogą spowodować utratę ważności biletu. 10. Nie wystawia się duplikatów biletów - dotyczy to przypadków zniszczenia biletu w stopniu, uniemożliwiającym jego identyfikację (zalanie, zgniecenie, itp.), a także zagubienia, kradzieży itp. 11. Nie dokonuje się zwrotu należności za bilety zniszczone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację biletu oraz za bilety zgubione lub skradzione. 12. Nie dokonuje się zwrotu opłat pobranych za bilet w przypadku jego niewykorzystania. 13. Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy pojazd, w którym znajduje się Pasażer ruszy z miejsca odjazdu. 14. W razie nie wykorzystania biletu przez Pasażera, bilet zachowuje swoją ważność przez 8 godzin od planowanej godziny rozpoczęcia przewozu na objętej nim trasie podróży, o ile Przewoźnik będzie dysponował wolnymi miejscami w kolejnych kursach. 15. Umowa przewozu, do której zawarcia dochodzi z naruszeniem przez podróżnego warunków, o których mowa w ust. 2 - tj. przez samo zajęcie miejsca w autobusie bez uiszczenia odpowiedniej opłaty za przejazd - stanie się wiążąca, jeżeli Pasażer uiści należność przewozową, powiększoną o opłatę dodatkową za przejazd bez ważnego biletu. 4 Ograniczenia przewozu 1. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli: 1) zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom, 2) Pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych, 3) ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych, 4) Przewoźnik nie dysponuje dodatkowym fotelikiem ochronnym, a jego zastosowanie jest obowiązkowe z uwagi na wiek lub wzrost Pasażera zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 2007 r. prawo o ruchu drogowym, 5) w innych przypadkach wskazanych w niniejszym regulaminie. 2. Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu Pasażera, który: 1) nie przestrzega warunków określonych w umowie przewozu lub w regulaminie; 4

5 2) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających; 3) znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom; 4) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów; 5) nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne; 6) przewozi rzeczy, których przewóz jest zabroniony w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie lub innych przepisach krajowych i międzynarodowych, 7) przewozi rzeczy, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu z granicy. 3. Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu Pasażera, który nie posiada ważnego wymaganego biletu, wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz innego koniecznego dokumentu upoważniającego do przewozu. 4. Przewoźnik ma prawo w oparciu o art. 135 ustawy o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. do zażądania od Pasażera-cudzoziemca okazania ważnego paszportu i wizy przed rozpoczęciem podróży. W przypadku braku tych dokumentów lub ich nieokazania Przewoźnik ma prawo odmowy wykonania usługi przewozu na rzecz cudzoziemca bez możliwości dochodzenia roszczeń z tego tytułu. 5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu Pasażera, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, iż wszedł w jego posiadanie w sposób sprzeczny z prawem. 6. W przypadku niemożności kontynuowania przewozu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki zmierzające do zapewnienia zastępczego środka transportu. 7. Przewoźnik nie ubezpiecza Pasażera na czas jego podróży. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika. Wszelkie zdarzenia, powodujące jakiekolwiek szkody powstałe poza pojazdem, nie są objęte ubezpieczeniem przewoźnika. 5 Rezerwacja 1. Pasażer może dokonać rezerwacji przejazdu najpóźniej na: 1) 48 godzin przed planowaną godziną przejazdu za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika, 2. Rezerwacji przejazdu można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu: w biurze Przewoźnika lub na stronie internetowej 3. Zapłaty za przejazd dokonuje się w formie: 1) za pośrednictwem banku internetowego, 2) zapłaty z użyciem karty płatniczej za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika, 3) zapłaty za pośrednictwem banku, poczty lub firmy kurierskiej, 5

6 4) gotówkowej lub bezgotówkowej w biurze Przewoźnika, 5) gotówkowej u kierowcy. 4. Przewoźnik potwierdza rezerwację poprzez nadanie tzw. unikalnego kodu rezerwacji po potwierdzeniu zapłaty za przewóz. W przypadku zapłaty za pośrednictwem banku, poczty lub firmy kurierskiej rezerwacja potwierdzana zostaje po stwierdzeniu wpływu środków na rachunku bankowym Przewoźnika. W szczególnych okolicznościach Pasażer może potwierdzić dokonanie zapłaty, nie później jednak niż na 72 godziny przed planowanym przejazdem. 5. Jeśli rezerwacja dotyczy osoby wymagającej przewozu w foteliku ochronnym, osoby niepełnosprawnej lub wymagającej stałej opieki sprawowanej przez osobę trzecią, należy o tym fakcie poinformować Przewoźnika z momencie rezerwacji, najpóźniej jednak na 2 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia przewozu. 6 Zmiana i odstąpienie od umowy 1. Pasażer może odstąpić od umowy w każdym czasie, z zastrzeżeniem ustępu W przypadku odstąpienia od umowy: 1) na 169 godzin i wcześniej przed godziną rozpoczęcia przejazdu Przewoźnik zwraca Pasażerowi uiszczoną opłatę za przejazd pomniejszoną o odstępne w kwocie 10 zł, nie wyższe jednak niż opłata za przejazd, 2) w terminie od 72 godzin do 168 godzin przed godziną rozpoczęcia przejazdu Przewoźnik zwraca Pasażerowi uiszczoną opłatę za przejazd pomniejszoną o odstępne w kwocie 20 zł, nie wyższe jednak niż opłata za przejazd, 3) w terminie 24 do 72 godzin przed godziną rozpoczęcia przejazdu Przewoźnik zwraca Pasażerowi uiszczoną opłatę za przejazd pomniejszoną o odstępne w kwocie 30 zł, nie wyższe jednak niż opłata za przejazd, 4) w terminie do 24 godzin przed godziną rozpoczęcia przejazdu Przewoźnik nie zwraca Pasażerowi uiszczonej opłaty za przejazd obciążając Pasażera odstępnym w wysokości 100 % powyższej opłaty. 3. Pasażer może dokonać zmiany umowy w zakresie: 1) terminu odjazdu, 2) miejsca przeznaczenia, 3) klasy środka transportowego, 4) danych osobowych Pasażera. 4. Zmianę umowy określoną w ust. 3 traktuje się jako odstąpienie od dotychczasowej umowy i zawarcie nowej; 6 ust. 2 pkt 1)-4) stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku, gdy w miejsce dotychczasowego Pasażera ma zostać przewieziona osoba wymagająca przewozu w foteliku ochronnym, zmiany takiej można dokonać najpóźniej na 48 godzin przed planowaną godziną odjazdu. 6. Możliwość dokonywania zmian w rezerwacji może zostać dodatkowo ograniczona przez warunki oferty, w której zakupiono bilet. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewoźnik może zmniejszyć wysokość odstępnego określonego w ust. 2. 6

7 7 Bagaż 1. Bagaż przewożony w luku bagażowym powinien być oznakowany w sposób wskazany przez Przewoźnika. 2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu do 20 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg. Maksymalne wymiary bagażu zwolnionego z dodatkowej opłaty nie mogą być większe niż: 80cmx40cmx60cm, zaś bagażu podręcznego nie większe niż 40cmx30cmx50cm (długość/ szerokość/ wysokość). 3. Pasażer może zabrać do pojazdu bagaż podręczny, o ile nie utrudnia on podróży innym osobom. 4. Bagaż należy opakować w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniem. Niewłaściwe opakowanie może uchylić odpowiedzialność Przewoźnika w przypadku uszkodzenia bagażu podczas podróży. 5. Za dodatkowy bagaż pobierana jest opłata określona w cenniku. 6. Wysokość opłaty za bagaż zgłaszany Przewoźnikowi bezpośrednio przed odjazdem ustala kierowca pojazdu w zależności od wymiarów, masy i właściwości bagażu. 7. Z przewozu wyłączone są: 1) przedmioty, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym Pasażerom bądź Przewoźnikowi oraz narażać Pasażerów na niewygody, 2) przedmioty, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów, 3) zwierzęta, 4) zwłoki i szczątki zwłok ludzkich. 8. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu określonego w ust. 3 i 4, jak również bagażu o nietypowych wymiarach, właściwościach lub masie. 9. W razie uzasadnionego podejrzenia przewoźnik może sprawdzić czy zawartość bagażu nie narusza 7 ust. 3 i 4 regulaminu. 10. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera niezwłocznie po dotarciu do przystanku docelowego. 11. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, zostanie zlikwidowany przez Przewoźnika w następujących przypadkach: 1) braku wykonalnych wskazówek do usunięcia przeszkody w przewozie lub wydaniu bagażu, 2) zaginięcia dokumentów przewozowych i braku możliwości ustalenia osoby uprawnionej do rozporządzania bagażem. 12. Likwidacji bagażu dokonuje się w drodze: 1) sprzedaży, 2) nieodpłatnego przekazania właściwej jednostce organizacyjnej, 3) zniszczenia. 13. Przewoźnik przystępuje do likwidacji: 1) niezwłocznie po upływie terminu odbioru żywych zwierząt, rzeczy niebezpiecznych lub łatwo ulegających zepsuciu, 7

8 2) w pozostałych wypadkach - po upływie 30 dni od terminu odbioru bagażu, nie wcześniej jednak niż po upływie 10 dni od dnia zawiadomienia Pasażera o zamierzonej likwidacji bagażu. 14. Jeżeli nie ma możliwości przechowania bagażu albo przechowanie pociąga za sobą koszty zbyt wysokie w stosunku do wartości bagażu, przewoźnik może przystąpić do likwidacji przed upływem terminów określonych w ust Jeżeli bagaż sprzedano, uzyskaną kwotę oddaje się Pasażerowi po potrąceniu należności Przewoźnika. Jeżeli należności Przewoźnika przewyższają kwotę uzyskaną, różnicę pokrywa Pasażer. Przy obliczaniu różnicy nie uwzględnia się należności powstałych z przyczyn niezależnych od Pasażera. 16. Sposób likwidacji i wartość bagażu ustala komisja powołana przez Przewoźnika. Jeżeli nie ustalono ceny, bądź gdy bagaż zawiera rzeczy niepełnowartościowe, komisja ustala wartość w sposób szacunkowy, w razie potrzeby przy udziale rzeczoznawcy. 8 Obowiązki pasażera 1. Pasażer winien stosować się do wszelkich związanych z podróżą wymagań, przedstawić ważne dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (paszport, wizy itp.). 2. Kierowca wykonujący Przewóz ma prawo kontroli dokumentów uprawniających do przewozu, a także kontroli bagażu w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż jego zawartość jest niezgodna z niniejszym regulaminem. Kontroli bagażu dokonuje się w obecności Pasażera. 3. Pasażer, o którym mowa w 3 ust. 5 regulaminu, ma obowiązek okazać na żądanie kierowcy paszport, wizę lub inny dokument uprawniający do przekroczenia granicy. 4. Pasażer, który odmówi okazania dokumentów wskazanych w pkt. 2 i 3 lub uniemożliwi dokonania kontroli bagażu, traci możliwość odbycia podróży. W tym przypadku zwrot opłaty uiszczonej za przejazd nie przysługuje. 5. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet na przejazd. 6. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za posiadanie ważnych dokumentów o których mowa w punktach poprzedzających. 7. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu jazdy nie stanowią inaczej: dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej; osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać wystawione przez rodziców lub opiekunów na rzecz przewoźnika upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie. 8. Pasażer posiadający rezerwację obowiązany jest do stawienia się w miejscu odjazdu, a w przypadku przewozów okazjonalnych w miejscu uzgodnionym z Przewoźnikiem - na co najmniej 10 min. przed planowanym odjazdem. Nie stawienie się Pasażera 8

9 w miejscu odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu. Pasażer, który spóźnił się na zarezerwowany przejazd, może skorzystać z kolejnego przejazdu wykonywanego przez Przewoźnika na tej trasie, jeśli w pojeździe jest wolne miejsce. 9. Niezwłocznie po zajęciu miejsca w pojeździe Pasażer ma obowiązek zapiąć pasy bezpieczeństwa. 10. W czasie jazdy Pasażer powinien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać z pojazdu będącego w ruchu. 11. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych, w szczególności używać sprzętu radiowotelewizyjnego oraz innych urządzeń odtwarzających lub nagrywających obraz lub dźwięk, grać na instrumentach muzycznych, grać w gry hazardowe. 12. W pojazdach obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających. Personel może zakazać używania w pojeździe telefonów komórkowych i innych rzeczy, które przeszkadzają w realizowaniu umowy przewozu. 9 Przewozy regularne 1. Pasażer dokonuje rezerwacji na przejazd wskazany w rozkładzie jazdy ogłoszonym przez StanTrans.pl. 2. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za dokonanie podczas rezerwacji wyboru przejazdu o danej godzinie i na danej trasie. 3. Przystanki, trasy przejazdów oraz godziny odjazdów, podaje się do wiadomości publicznej w rozkładzie jazdy. 4. Podróżni mogą wsiadać i wysiadać z pojazdów tylko na przystankach autobusowych lub w innym bezpiecznym miejscu wyraźnie wskazanym przez przewoźnika w sytuacjach uniemożliwiających skorzystanie z przystanku autobusowego. 10 Przewozy okazjonalne 1. Przy dokonywaniu rezerwacji na przewóz okazjonalny Pasażer, zobowiązany jest podać następujące dane: 1) imię i nazwisko oraz numer telefonu Pasażera, 2) datę i trasę przewozu, 3) w przypadku przewozów na lotnisko: miejsce i proponowaną godzinę odbioru oraz lotnisko, numer lotu i godzinę odlotu zgodnie z rozkładem lotów linii lotniczych, 4) w przypadku przewozów z lotniska: lotnisko, numer lotu i godzinę przylotu zgodnie z rozkładem lotu linii lotniczych oraz miejsce docelowe przewozu, 5) inne informacje, które w konkretnej sytuacji strony uznają za istotne. 9

10 2. Ustalenie numeru lotu, godziny przylotu i odlotu i innych danych należy do Pasażera. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu podania przez Pasażera błędnych danych. 3. Jeżeli miejscem odbioru Pasażera jest lotnisko, kierowca będzie oczekiwał na pasażera wewnątrz lotniska, przy wyjściu z odprawy celnej. 4. Pasażer zobowiązany jest poinformować Przewoźnika o wszelkich opóźnieniach lub jakichkolwiek problemach i przewidywanych zmianach, albo trudnościach ze znalezieniem pojazdu. W tym celu powinien skontaktować się z przewoźnikiem pod numerem alarmowym: Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Pasażera. 6. W przypadku opóźnienia Pasażera wynikającego z przyczyn leżących po stronie innego przewoźnika w szczególności linii lotniczych, Przewoźnik może odjechać z miejsca odjazdu nie wcześniej niż po 30 minutach od planowanego czasu odjazdu. 7. Oczekiwany czas Pasażera na opuszczenie lotniska nie może przekraczać 90 minut od momentu planowanego przylotu. 8. W szczególnych przypadkach na wniosek Pasażera Przewoźnik może wydłużyć czas oczekiwania na opuszczenie lotniska, pod warunkiem uiszczenia przez Pasażera dodatkowej opłatą 75 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. 11 Zasady odpowiedzialności 1. Z wyłączeniem okoliczności wskazanych w niniejszym Regulaminie, Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką Pasażer poniósł na skutek wcześniejszego odjazdu pojazdu. 2. Za szkodę powstałą wskutek opóźnionego przejazdu, lub odwołania kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy Przewoźnik odpowiada tylko wówczas, gdy wynikła ona z winy umyślnej, lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika. W szczególności Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.). 3. Przewoźnik odpowiada za bagaż Pasażera, jeżeli Pasażer umieści go, bez możliwości sprawowania nad nimi stałego nadzoru, w miejscu wskazanym przez Przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym. 4. Za bagaż, który Pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy. 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 4, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie bagażu powstały z przyczyn występujących po stronie Pasażera, nie wywołanych winą Przewoźnika, z właściwości towaru albo wskutek działania siły wyższej. 6. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wyłącznie 10

11 wówczas, gdy Pasażer poinformował o właściwościach bagażu przy zawarciu umowy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika. 7. Powstanie szkody, na którą Pasażer został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone niezwłoczne po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez obsługę pojazdu. 8. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom. 9. Pasażer odpowiada za zawinione przez siebie, względnie przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie lub zanieczyszczenie pojazdu, albo innych urządzeń przewoźnika i obowiązany jest naprawić wyrządzoną z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości. 12 Reklamacja 1. Reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu Pasażer winien złożyć do przewoźnika w formie pisemnej. 2. Terminem do złożenia reklamacji jest termin przedawnienia roszczenia z tytułu poniesionej przez Pasażera szkody. 3. Roszczenia Pasażera względem Przewoźnika przedawniają się z upływem roku. Przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu: 1) utraty bagażu - od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą, 2) ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu - od dnia wydania bagażu, 3) szkód nie dających się z zewnątrz zauważyć - od dnia protokolarnego ustalenia szkody. 4. Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia bagażu, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania bagażu. 5. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji. 6. Reklamacja powinna zawierać: 1) datę sporządzenia reklamacji; 2) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) Przewoźnika; 3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację; 4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji; 5) kwotę roszczenia; 6) wykaz załączonych dokumentów; 7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji. 7. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia. 8. Reklamację należy złożyć w biurze Przewoźnika. 11

12 9. Przewoźnik udziela odpowiedzi na reklamację nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej przyjęcia lub, w razie jej braków wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez przewoźnika uzupełnionej reklamacji. 10. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się regulacje zawarte w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z póź. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 38 poz. 266). 13 Postanowienia końcowe 1. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r., nr 204, poz i nr 273, poz. 2703), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964.nr 16, poz. 93 z poźn. zm.). 2. Przy ewentualnych sporach właściwym do ich rozstrzygnięcia jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Przewoźnika. 3. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie r. 12

Halina Szulc Oś. Piastów 27/12 REGULAMIN

Halina Szulc Oś. Piastów 27/12 REGULAMIN 1 Podstawa prawna REGULAMIN 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119, poz.575 z późn.zm.). 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób PRZEWOZIMY.eu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601,

Bardziej szczegółowo

LIPUT-TOUR Adrian Liput Ul. Krzemieniecka 11/12, 45-401 Opole

LIPUT-TOUR Adrian Liput Ul. Krzemieniecka 11/12, 45-401 Opole Opole, 30.11.2013r.. pieczątka firmy 1 Podstawa prawna 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS Przewoźnik firma Sebo-Trans świadcząca przewóz pasażerów na podstawie uzyskanej licencji na wykonywanie przewozu osób. Pasażer osoba fizyczna, która w myśl zawartej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie.

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin przewozu osób i bagażu (zwany dalej Regulaminem) należący do firmy WOLFI Piotr Bodusz, z siedzibą przy ul. 1 Maja 15/1, 42-600

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S

REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH Biuro Podróży s.c. GDAŃSK UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH JULIA-TOUR Biuro Podróży s.c. Gdańsk I. Bilety 1. Dokumentem uprawniąjacym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin przewozów sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poniższych pojęć:

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poniższych pojęć: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU OSÓB 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług przewozu osób sporządzono na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi osób i firm przewozowych, świadczących usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05. Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.2013 Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

CISTOUR. Określenia użyte w regulaminie należy interpretować i rozumieć w następujący sposób:

CISTOUR. Określenia użyte w regulaminie należy interpretować i rozumieć w następujący sposób: REGULAMIN PRZEJAZDÓW SWIADCZONYCH PRZEZ PHU KUBUS AGNIESZKA KUBICKA USLUGI PRZEWOZOWE OSÓB I RZECZY BUSAMI OZNACZONYMI LOGO CISTOUR REGULAMIN SPORZADZONO DNIA 2016.02.01 W OPARCIU O ART.4 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie Obowiązuje od 01.03.2015 BILETY 1. Wykupienie biletu upoważnia do przejazdu autobusem na oznaczonej trasie

Bardziej szczegółowo

Umowne Warunki Przewozu

Umowne Warunki Przewozu Umowne Warunki Przewozu BILETY: 1. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją Umownych Warunków Przewozu. 2. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przewozu na oznaczonej trasie i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób i bagażu na linii komercyjnej,, LOTNISKO. PKM Katowice Sp. z o.o.

Regulamin przewozu osób i bagażu na linii komercyjnej,, LOTNISKO. PKM Katowice Sp. z o.o. Regulamin przewozu osób i bagażu na linii komercyjnej,, LOTNISKO PKM Katowice Sp. z o.o. Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Regulamin przewozu osób i bagażu autobusami PKM Katowice Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. Regulamin przewozu Biura Podróży Adamis Tours Luludis Adamis w Krośnie dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

REGULAMIN PRZEWOZU. Regulamin przewozu Biura Podróży Adamis Tours Luludis Adamis w Krośnie dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy REGULAMIN PRZEWOZU Regulamin przewozu Biura Podróży Adamis Tours Luludis Adamis w Krośnie dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy I. PRZEWOŹNIK 1. Przewoźnik jest zobowiązany do: zrealizowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec

Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec I Postanowienia wstępne, zakres stosowania zasad i podstawa ich wydania 1 Zasady niniejsze określają warunki przewozu

Bardziej szczegółowo

b) Pasażer osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu;

b) Pasażer osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu; REGULAMIN PRZEWOZÓW PRZEWOŹNIKA 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu zgodnie z przepisami art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1.3. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu.

1.3. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu. Warunki przewozu 1. BILETY 1.1. Do przejazdu autokarem firmy "" upoważnia wykupiony bilet. Dokonanie zakupu biletu na przewóz autokarowy oznacza akceptację postanowień niniejszego "Regulaminu przewozu"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C.

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej 1. Podstawowe określenia F.U.H. Bogusław Mokrzycki 1.1 Bagaż wyodrębniona rzecz stanowiąca własność Pasażera lub załogi w trakcie przewozu zarówno ujawniana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS w Mławie S.A.

REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS w Mławie S.A. REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS w Mławie S.A. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./ Przewóz Pasażerów przez PKS

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU BILETY 1. Wykupienie biletu upoważnia do przejazdu autobusem na naznaczonej trasie i jest równoznaczne z akceptacją,,umownych warunków przewozu. 2. Bilet jest imiennym dokumentem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin ustala się na podstawie artykułu 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami. 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O.O.

W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O.O. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU, I PRZESYŁEK W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O.O. 1. PODSTAWOWE OKREŚLENIA: BAGAŻ wyodrębniona rzecz (lub zbiór

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r.

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego drogowego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU PO PKS S.A. WARMIA w OLSZTYNIE

OGÓLNE UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU PO PKS S.A. WARMIA w OLSZTYNIE OGÓLNE UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU PO PKS S.A. WARMIA w OLSZTYNIE I. Warunki ogólne 1. Niniejsze "Ogólne umowne warunki przewozu", zwane dalej "Warunkami przewozu", dotyczą międzynarodowych autobusowych przewozów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr LX/282/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Taksówki oczekują na pasażerów wyłącznie w miejscach, które są ograniczone znakami oznaczającymi:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Mrągowo sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Mrągowo sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Mrągowo sp. z o.o. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./ Przewóz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU ALMABUS

REGULAMIN PRZEWOZU ALMABUS REGULAMIN PRZEWOZU ALMABUS POSTANOWIENIA OGÓLNE Przewoźnik przedsiębiorstwo pod nazwą Almabus II Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wykonujące przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA PROCEDURA REKLAMACYJNA 1 Reklamację składa się z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług świadczonych przez UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej UPS ). Niniejsza procedura

Bardziej szczegółowo

Pasażer / podróżny - każda osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego biletu na przewóz.

Pasażer / podróżny - każda osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego biletu na przewóz. Warunki przewozu I. PODSTAWOWE OKREŚLENIA Bagaż - wyodrębniona rzecz ( lub zbiór rzeczy ) stanowiąca własność prywatną Pasażera (lub załogi autokaru) w trakcie przewozu, zarówno ujawniona jak i nieujawniona.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH Regulamin Przewozów obowiązujący w PRZEWOZY KRAJOWE I ZAGRANICZNE wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.:dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN &1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN &1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN &1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu podróżnych w regularnych przewozach transportu drogowego wykonywanego przez Lubelskie Linie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity)

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY. Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2017 roku. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY. Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2017 roku. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2017 roku. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort Załącznik do pisma BBPT1a-820-3/17 z dnia 13 lipca 2017 r. Oferta specjalna Razem w Polskę Obowiązuje od 14 lipca 2017 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort 1. Uprawnieni Z oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

ORBIS TRANSPORT - INTERBUS

ORBIS TRANSPORT - INTERBUS www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy ORBIS TRANSPORT - INTERBUS, dołożyło wszelkich starań w celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSLINE PRZEWÓZ OSÓB

REGULAMIN TRANSLINE PRZEWÓZ OSÓB REGULAMIN TRANSLINE PRZEWÓZ OSÓB 1 1. Dokonanie rezerwacji lub zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego regulaminu. 2 1. Osoba podróżna jest zobowiązana

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu.

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu. UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU (UCZESTNICTWA) W PRZEWOZACH AUTOKAROWYCH OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH LINIACH OFEROWANYCH PRZEZ AUTOKAR POLSKA (Wyciąg z warunków szczegółowych ) Warunki uczestnictwa na liniach

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu.

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu. UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU (UCZESTNICTWA) W PRZEWOZACH AUTOKAROWYCH OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH LINIACH OFEROWANYCH PRZEZ AUTOKAR POLSKA (Wyciąg z warunków szczegółowych ) Warunki uczestnictwa na liniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Szanowny Kliencie pamiętaj, iż płacąc za bilet akceptujesz poniższy regulamin!

Regulamin. Szanowny Kliencie pamiętaj, iż płacąc za bilet akceptujesz poniższy regulamin! Regulamin Szanowny Kliencie pamiętaj, iż płacąc za bilet akceptujesz poniższy regulamin! REGULAMIN przepisów dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami firmy PKS Tarnobrzeg sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW. obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej

REGULAMIN PRZEWOZÓW. obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Jasło Spółka Akcyjna wprowadzony na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS W KŁODZKU S.A. 1 Obszar i zakres ważności taryfy 1. Niniejsza Taryfa

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA USŁUGI PRZEWOZU

II OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA USŁUGI PRZEWOZU R E G U L A M I N Określający warunki przewozu podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy autobusami Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna w Lubinie w powiatowych autobusowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII

UCHWAŁA NR XXII UCHWAŁA NR XXII-208-04 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie: przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Andrychów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przewozu osób i rzeczy

REGULAMIN przewozu osób i rzeczy REGULAMIN przewozu osób i rzeczy Spis treści: Rozdział I: Przedmiot oraz zakres stosowania regulaminu. Rozdział II: Przepisy ogólne. Rozdział III: Zasady pobierania opłat za bilety. Rozdział IV: Zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Określający warunki obsługi Podróżnych

REGULAMIN. Określający warunki obsługi Podróżnych REGULAMIN Określający warunki obsługi Podróżnych I. Postanowienia wstępne. Niniejszy regulamin określa warunki obsługi Podróżnych, ich odpraw a także warunki przewozu Podróżnych i posiadanych przez nich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY RAFBUS Rafał Woźniak ul. Kościuszki 43 89-350 Miasteczko Kraj. NIP 764-230-53-02 Tel. 606 917 778, 604 349 633 e-mail: rafbus.wozniak@o2.pl REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY RAFBUS Rafał Woźniak ważny od

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZOWE AGAT B.U.H.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZOWE AGAT B.U.H. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZOWE AGAT B.U.H. I. BILETY 1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd. Przejazdy odbywają się według rozkładu jazdy podanego przez przewoźnika do publicznej wiadomości.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW I. WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN PRZEWOZÓW I. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej POLONUS w Warszawie spółka akcyjna wydany zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /tekst jedn.:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXX/517/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r.

UCHWAŁA NR LXXX/517/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r. UCHWAŁA NR LXXX/517/93 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 kwietnia 1993 r. w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA NA RYNKU PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH

PORADNIK KONSUMENTA NA RYNKU PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH PORADNIK KONSUMENTA NA RYNKU PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH Podróżnemu, niezależnie od celu podróży, jak i wynikającego z tego statusu pasażera (tj. czy jest on konsumentem, czy też przedsiębiorcą odbywającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozów REGULAMIN PRZEWOZÓW. obowiązujący w NET-BUS Przewóz Osób Danuta Pietrzyk

Regulamin przewozów REGULAMIN PRZEWOZÓW. obowiązujący w NET-BUS Przewóz Osób Danuta Pietrzyk Regulamin przewozów REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w NET-BUS Przewóz Osób Danuta Pietrzyk wydany zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA NA RYNKU PASA ERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH

PORADNIK KONSUMENTA NA RYNKU PASA ERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH PORADNIK KONSUMENTA NA RYNKU PASA ERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH PORADNIK KONSUMENTA NA RYNKU PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH Podróżnemu, niezależnie od celu podróży, jak i wynikającego z tego statusu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w obozie sportowym (Karta Kwalifikacyjna). 2. Organizatorem obozu Wawrzkowizna

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI ALBATROS Sp. z o.o. ważny od dnia 20.09.2013 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PRZEPISY PORZĄDKOWE PRZEWOZU OSÓB i BAGAŻU W ŚRODKACH TRANSPORTU ZBIOROWEGO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ (obowiązuje od 15.10.2017 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2, 59-220

Bardziej szczegółowo

BUS TRAVEL. Warunki Przewozu. PODSTAWOWE OKREŚLENIA

BUS TRAVEL. Warunki Przewozu.  PODSTAWOWE OKREŚLENIA www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy BUS TRAVEL, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania wierności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

REGULAMIN PRZEWOZÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w VT Eurolines Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Słomińskiego 15/509 posiadającej licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu osób autokarem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 277/08 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 września/08 R E G U L A M I N ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH W ZAKRESIE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Cennik Transportu Lotniczego - 1 -

Cennik Transportu Lotniczego - 1 - - 1 - Cennik Transportu Lotniczego Obowiązuje od stycznia 2011 Valid from January 2011 REGULAMIN 1. Regulamin określa zasady wykonywania usług przez RAFFO /podstawa działalności ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW IBATUR

REGULAMIN PRZEWOZÓW IBATUR 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. 2.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin przewozu osób i bagażu firmy Becker Reisen Anna Dreschler (pełny tekst) obowiązujący od dnia 01.01.2016 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

Uchwała Nr... /2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich. z dnia r. Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala: Uchwała Nr... /2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia... 2017 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych określających zasady przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A. przewozu osób i bagażu w komunikacji autobusowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

T A R Y F A. przewozu osób i bagażu w komunikacji autobusowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Obszar i zakres ważności taryfy T A R Y F A przewozu osób i bagażu w komunikacji autobusowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Taryfa niniejsza obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przy zarobkowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PS Trans - kurier miejski, zwaną dalej PS Trans, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014)

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego,

Bardziej szczegółowo

EUROLINES POLSKA - BIACOMEX

EUROLINES POLSKA - BIACOMEX www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy EUROLINES - BIACOMEX, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII7 27/98

UCHWAŁA Nr VII7 27/98 UCHWAŁA Nr VII7 27/98 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 25. 11. 1998 r. w sprawie; przyiecia regulaminu przewozu osób i bagażu. Na podstawie Art.69 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przewozów I. WARUNKI OGÓLNE

Regulamin Przewozów I. WARUNKI OGÓLNE Regulamin Przewozów określa warunki zarobkowego przewozu osób i rzeczy oraz obsługi i odprawy podróżnych, korzystających z usług Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu Spółka Akcyjna wydany

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r.

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI BILETÓW ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE

REGULAMIN KONTROLI BILETÓW ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE BILETÓW ZARZĄDU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE obowiązujący w środkach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKM. Strona 1 1. Podstawowym zadaniem kontrolera biletów jest sprawdzanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU RODZINNYM AUTOBUSEM WSR CENTRUM WSPIERANIA RODZIN RODZINNA WARSZAWA ważny od dnia

REGULAMIN PRZEWOZU RODZINNYM AUTOBUSEM WSR CENTRUM WSPIERANIA RODZIN RODZINNA WARSZAWA ważny od dnia REGULAMIN PRZEWOZU RODZINNYM AUTOBUSEM WSR CENTRUM WSPIERANIA RODZIN RODZINNA WARSZAWA ważny od dnia 02.07.2016 1. Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Pasażer

Bardziej szczegółowo

Warunki Przewozu AGAT BHU KRAŚNIK

Warunki Przewozu AGAT BHU KRAŚNIK 1 Warunki Przewozu AGAT BHU KRAŚNIK UWAGA! TREŚĆ W/G STANU Z DNIA 16/11/2016 ZE STRONY INTERNETOWEJ FIRMY AGAT. W PRZYPADKU RÓŻNIC POMIĘDZY NINIEJSZYM TEKSTEM, A ORYGINALNĄ TREŚCIĄ NA STRONIE FIRMY AGAT,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH POSTANOWIENIA WSTĘPNE, ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I PODSTAWA JEGO WYDANIA.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH POSTANOWIENIA WSTĘPNE, ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I PODSTAWA JEGO WYDANIA. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE, ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I PODSTAWA JEGO WYDANIA. Regulamin niniejszy określa warunki obsługi Podróżnych, ich odpraw a także

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r.

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. Karta Senior-SKM (Kod zniżki 48 30%, Kod zniżki 55 50% 1. Uprawnieni Osoby, które ukończyły 65 lat i nabyły kartę Senior SKM. 2. Zakres ważności 1) karta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3378/2013

Zarządzenie Nr 3378/2013 Zarządzenie Nr 3378/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z mikrobusu marki Renault Trafic, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY W TRANSPORCIE OSOBOWYM PROWADZONYM PRZEZ BUT ŻAK TOURIST sp. z o. o. z dnia r.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY W TRANSPORCIE OSOBOWYM PROWADZONYM PRZEZ BUT ŻAK TOURIST sp. z o. o. z dnia r. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY W TRANSPORCIE OSOBOWYM PROWADZONYM PRZEZ BUT ŻAK TOURIST sp. z o. o. z dnia 1.10.2017r. ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA, PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB - wyjazdy międzymiastowe Lato 2017 Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB - wyjazdy międzymiastowe Lato 2017 Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB - wyjazdy międzymiastowe Lato 2017 Miejski Zakład Komunikacyjny w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. Rozdział 1. Warunki Ogólne 1. Pasażer zawiera umowę przewozu na podstawie otrzymanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.09.2013

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.09.2013 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.09.2013 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146

REGULAMIN PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 REGULAMIN PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 Yokato Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie(02-174), ul. Sabały 58 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Określający warunki obsługi Podróżnych

Regulamin. Określający warunki obsługi Podróżnych Regulamin Określający warunki obsługi Podróżnych I. Postanowienia wstępne, zakres stosowania regulaminu i podstawa jego wydania. Niniejszy regulamin określa warunki obsługi Podróżnych, ich odpraw a także

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 123/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 25 marca 1999 roku. Rada Miejska Torunia uchwala, co następuje:

Uchwała nr 123/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 25 marca 1999 roku. Rada Miejska Torunia uchwala, co następuje: Uchwała nr 123/99 Rady Miejskiej Torunia z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze Gminy Miasta Toruń. Na podstawie art. 15

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne:

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne: Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS I. Zasady ogólne: 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a AQUARIS (zwanym dalej Organizatorem) następuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU ORAZ OBSŁUGI PODRÓŻNYCH

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU ORAZ OBSŁUGI PODRÓŻNYCH REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU ORAZ OBSŁUGI PODRÓŻNYCH w pasażerskim transporcie zbiorowym na liniach krajowych, organizowanym i realizowanym przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu

Bardziej szczegółowo