OGÓLNE UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU PO PKS S.A. WARMIA w OLSZTYNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU PO PKS S.A. WARMIA w OLSZTYNIE"

Transkrypt

1 OGÓLNE UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU PO PKS S.A. WARMIA w OLSZTYNIE I. Warunki ogólne 1. Niniejsze "Ogólne umowne warunki przewozu", zwane dalej "Warunkami przewozu", dotyczą międzynarodowych autobusowych przewozów liniowych, realizowanych przez Przedsiębiorstwo Obsługi PKS S.A., Olsztyn ul. Okrzei 19, zwanym dalej WARMIA 2. Obsługa międzynarodowych przewozów odbywa się przy udziale firm partnerskich - przewozy międzynarodowe obsługują zarówno polscy jak i zagraniczni przewoźnicy. 3. Jazdę na trasie może wykonać zastępczo autobus inny niż firm partnerskich, przy czym każdorazowym wyróżnikiem autobusu wykonującego jazdę na trasie jest tablica za przednią szybą z wypisanym numerem lub nazwą linii, nazwą miejscowości docelowej i nazwami firm partnerskich posiadających wspólną licencję liniową. 4. Kupując bilet Pasażer (Podróżny) zawiera umowę o przejazd, której stronami jest Pasażer oraz przewoźnik wymieniony w bilecie. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować na adres biura WARMIA listownie w okresie do czternastu dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji prosimy opisać zaistniałe okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne związane jest z roszczeniem finansowym należy dołączyć do zgłoszenia rachunki potwierdzające wysokość poniesionych kosztów. II. Przewoźnik 1. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby dowieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Godziny wyjazdu i przyjazdu wykazane w rozkładach jazdy mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu. 2. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub odmówić dalszego zapewnienia przewozu w przypadku, gdy: pasażer nie przestrzega warunków umowy przejazdu, pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających (np.: alkohol, narkotyki, itp), pasażer znajduje się w stanie wskazującym, iż jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom, pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów, pasażer nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne,

2 pasażer przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie autokaru z granicy. 3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszych warunkach przewozu. 4. W przypadkach opisanych w punktach 2, 3 nie stosuje się zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą. 5. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autobusu i niemożności kontynuowania jazdy, przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia lub wskazania zastępczego środka transportu. 6. Przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone Pasażerowi od chwili wejścia do chwili opuszczenia przez niego autobusu, oraz za uszkodzenia lub całkowitą bądź częściową utratę bagażu - na zasadach określonych w niniejszych warunkach przewozu. Powstanie szkody i jej wysokość pasażer powinien udowodnić. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe nie z jego winy. 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej. 8. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków. III. Pasażer 1. Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet z właściwymi odcinkami na przejazd oraz dokumenty konieczne przy przekraczaniu granic państwowych. 2. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 16 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. 3. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez załogę autokaru. Pasażer ma prawo zmienić miejsce odprawy (początkowej lub końcowej) zapisanej w bilecie wyłącznie po akceptacji przewoźnika. 4. Pasażer proszony jest o stawienie się na przystanku 15 min przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu. 5. W autokarach liniowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i używania środków o działaniu podobnym, takich jak narkotyki, środki odurzające. 2

3 6. W trakcie podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio przez obsługę autokaru czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe. 7.W przypadku gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Podróżny jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem. Dziecko do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu, jest przewożone w foteliku ochronnym odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym. 8. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym pasażerom. 9. Pasażer, który wskutek zaniedbania, bądź w sposób umyślny powoduje zanieczyszczenie autobusu zobowiązany jest do zapłaty na rzecz przewoźnika kary w wysokości rzeczywistej szkody nie mniej jednak niż 100 PLN. 10. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem. IV. Bilet 1. Dokonanie zakupu biletu na przewóz autobusowy oznacza akceptację postanowień niniejszych "Ogólnych umownych warunków przewozu". 2. Nie można odstępować biletu innym osobom. 3. Okładka biletu stanowi jego integralną część. 4. Wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem sprzedawcy biletu. Wszelkie zmiany w bilecie niepotwierdzone przez jednostkę do tego upoważnioną powodują utratę ważności biletu. 5. Sprzedaży biletów dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca w autobusie. 6. Do kontroli biletu upoważniona jest załoga autokaru, upoważnieni pracownicy przewoźnika, a także pracownicy biura WARMIA " posiadający identyfikator oraz zlecenie do przeprowadzenia kontroli. 7. Nie wystawia się duplikatów biletów. 8. Bilet ważny jest 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży, co oznacza, że najpóźniejszy termin wyjazdu w trasę powrotną nie może przekroczyć 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży zapisanej w bilecie. 3

4 9. Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać: określenie trasy podróży oraz jej datę, imię i nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podróży, nazwę przewoźnika - sprzedawcy, kwotę opłaconą za bilet pieczątkę biura (agenta) w którym dokonano zakupu 10. Poza osobami do tego upoważnionymi nikomu nie wolno wyrywać z biletu poszczególnych jego odcinków. Samowolne wyrwanie jakiegokolwiek kuponu znajdującego się w bilecie powoduje automatyczne jego unieważnienie. 11. Jakiekolwiek zniszczenie biletu (zalanie, zgniecenie, itp.), w stopniu uniemożliwiającym jego jednoznaczne odczytanie przez osoby kontrolujące powoduje utratę jego ważności. 12. Niezbędne informacje dotyczące podróży zawiera aktualny rozkład jazdy. V. Rodzaje biletów 1. Bilet jednostronny - jest to bilet z określoną datą wyjazdu upoważniający do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia. 2. Bilet dwustronny zamknięty (datowany) - jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z określonymi datami wyjazdu w obu kierunkach. 3. Bilet dwustronny typu "open" - jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z tą jednak różnicą, że datę wyjazdu na powrót określa posiadacz biletu w dowolnie przez siebie wybranym terminie. 4. W przypadku biletu "open" czas do zarezerwowania podróży powrotnej powinien uwzględniać fakt 6-miesięcznej ważności biletu, opisanej w punkcie IV. 8. Rezerwacja dokonywana będzie w miarę dostępnych miejsc w autobusie. VI. Rezerwacja 1. Na obsługiwanych liniach nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletów. 2. Dokładne informacje na temat miejsc dokonywania datowania na bilety typu "open" zawarte są w rozkładzie jazdy. VII. Zmiany 1. Wszelkich zmian dotyczących biletu można dokonywać w miejscu jego wcześniejszego zakupu, w punktach agencyjnych biur WARMIA, zagranicznych biurach współpracujących. 2. Zmiana terminu podróży może być dokonana najpóźniej w przeddzień wyjazdu. 3. W dniu wyjazdu nie dokonuje się jakichkolwiek zmian w bilecie - obowiązuje wykupienie nowego biletu. 4

5 VIII. Ceny 1. Cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów. Bilety zakupione w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu, wg cenników dostępnych w punktach sprzedaży. 2. Na bilety kupowane w Polsce na trasę z zagranicy do Polski, obowiązują ceny biletów wg cennika państwa z którego nastąpi wyjazd, przeliczone na złotówki wg średniego kursu NBP z dnia,w którym dokonano opłaty. 3. Cena biletu wynika z sumy wartości odcinka krajowego powiększonego o podatek VAT (7%) oraz wartości odcinka zagranicznego. IX. Zniżki 1. Stosowane są następujące zniżki przy zakupie biletów: 50% dla dzieci od 0 do 12 roku życia, 10% dla młodzieży do ukończenia 26 roku życia, 10% dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie aktualnego orzeczenia (legitymacji) oraz dla opiekunów tych osób, 10% dla seniorów powyżej 60 roku życia, 10% dla grup zorganizowanych, liczących powyżej 10 osób, 10 % lub 15% dla posiadaczy KARTY STAŁEGO KLIENTA / wysokości zniżki uzależniona od terminu zakupu biletu, regulamin dostępny u Agentów oraz na stronie internetowej PO PKS S.A. WARMIA : / Podane warunki wiekowe, uprawniające do skorzystania ze zniżek, muszą być dokładnie spełnione w dniu rozpoczęcia podróży. 2. W przypadku, gdy Pasażerowi przysługują dwie lub więcej zniżek, stosuje się wówczas największą przysługującą zniżkę. Nie stosuje się łączenia (sumowanie) zniżek. X. Zwroty biletów 1.Bilet zakupiony w biurze (u agenta) może być zwrócony w punkcie sprzedaży pod warunkiem, że blankiet biletu nie jest uszkodzony, oraz jest kompletny ( posiada okładkę i kupony kontrolne). 2.Rezygnacja z przejazdu na podstawie biletu zakupionego w biurze (u agenta) może nastąpić w terminie do jednego dnia przed datą wyjazdu. Zwrotu należności dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony, po potraceniu 10 % ceny biletu. W przypadku rezygnacji z przejazdu w dniu zakupu biletu, nie dokonuje się żadnych potrąceń. 5

6 3. W przypadku nie wykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego, zwrotowi podlega różnica biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego pomniejszona o 10% wartości, nie później jednak niż na 1 dzień przed datą powrotu. 4. Nie dokonuje się zwrotu należności za: bilety zniszczone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację biletu oraz za bilety zgubione lub skradzione, bilety w których termin odjazdu autokaru mija w dniu zgłoszenia rezygnacji w części przypadającej na niezrealizowaną jazdę, bilety niewykorzystane w przypadku gdy upłynął ich termin ważności. 5. Nie dokonuje się zwrotów należności za odcinki tras krótsze niż przejazd w jedną stronę oraz w przypadkach, kiedy podróżnego usunięto z autokaru z jego winy. 6. Podstawą do ubiegania się o zwrot za nie wykorzystany bilet jest kompletność zawartych w nim kuponów oraz zwrot paragonu z kasy fiskalnej (jeżeli sprzedaż nastąpiła z jej użyciem). 7. Na pisemny wniosek Pasażera zawierający uzasadnienie, przewoźnik ma prawo ustalić indywidualne zasady zwrotu. XI. Opłaty Za zmiany terminu przejazdu pobierane są opłaty manipulacyjne, informacja o wysokości pobieranych opłat podana jest na rozkładach jazdy. Zmiana terminu podróży może być dokonana najpóźniej w przeddzień wyjazdu. XII. Bagaż Linie niemieckie 1.Pasażer ma prawo zabrać nieodpłatnie ze sobą 2 sztuki bagażu - jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg i łącznych wymiarach 190 cm (wysokość + szerokość + długość) oraz jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem pasażera. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom. 2. Pasażer ma prawo zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego, przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg. Opłaty za dodatkowy drugi bagaż wynoszą: w Polsce 20,- PLN, w Niemczech 5 Euro 3. Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie traktowane jako bagaż podwójny 6

7 i tym samym obciążany będzie podwójną opłatą. 4. O zabraniu większej ilości bagażu decyduje każdorazowo załoga autobusu - w miarę wolnych miejsc w lukach bagażowych 5. W przypadku zgody załogi na zabranie większej ilości sztuk bagażu za każdą kolejną sztukę bagażu obowiązuje ta sama dopłata, jaką pobiera się przy przewozie drugiego bagażu. Linia francuska 1.Pasażer ma prawo zabrać nieodpłatnie ze sobą 3 sztuki bagażu dwie sztuki bagażu podstawowego o wadze do 40 kg i łącznych wymiarach 190 cm (wysokość + szerokość + długość) każdy oraz jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem pasażera. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom. 2. Pasażer ma prawo zabrać za dopłatą dodatkową sztukę bagażu podstawowego. Opłaty za dodatkowy bagaż wynoszą: w Polsce 30,- PLN, w Holandii, Belgii, we Francji 8 Euro. 3. Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie traktowane jako bagaż podwójny i tym samym obciążany będzie podwójną opłatą. 4. O zabraniu większej ilości bagażu decyduje każdorazowo załoga autobusu - w miarę wolnych miejsc w lukach bagażowych XIII. Warunki szczególne 1.Przewóz zwierząt w autokarze jest zabroniony. 2. O ile zapisy w rozkładach jazdy, w miejscach dotyczących danych linii nie stanowią inaczej, to w przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, wysokość odszkodowania dotycząca zarejestrowanego bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 PLN powinien być przez Pasażera ubezpieczony na jego koszt. 3. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. 4. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody. 7

8 5. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków ("W razie uzasadnionego podejrzenia przewoźnik może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza przepisu ust. 4; jeżeli podróżny nie zgłosi się do uczestnictwa w sprawdzaniu lub nie można go odszukać, sprawdzenia dokonuje się w obecności osób zaproszonych do tej czynności przez przewoźnika" - art. 23 pkt 3 ustawy z dnia r. Prawo Przewozowe). 6. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w autobusie tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych. 7. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, będzie przez załogę autokaru usunięty z pojazdu. 8. Bagaż powinien być odebrany przez pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym pasażer kończy podróż. XIV. Reklamacje 1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym. 2. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż podręczny. 3. Przedmioty pozostawione w autobusie przez zapomnienie lub z jakiś innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika. 4. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Reklamacji nie można składać w przypadku, gdy bagaż przy przyjmowaniu do luku bagażowego nie był oznakowany banderolą przewoźnika. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru w bilecie pasażera. 5. Bagaż nieodebrany przez pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowywania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Koszty przechowywania bagażu ponosi Podróżny. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się we wskazanym wyżej terminie zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele. Olsztyn, dnia r. 8

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014)

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 marca 2015 r. Koleje Małopolskie sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU wydane przez Eurolot S.A. na podstawie art. 205 ust. 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 100 poz. 696 z późn. zm.). Wersja z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji biletów w PETPOLONIA (www.promy.pl) Armatora SMYRIL LINE

Ogólne warunki rezerwacji biletów w PETPOLONIA (www.promy.pl) Armatora SMYRIL LINE Ogólne warunki rezerwacji biletów w PETPOLONIA () Armatora SMYRIL LINE 1. PASAŻEROWIE Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, dekretem prezydialnym i międzynarodowymi ustaleniami organizacji SOLAS w celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR)

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) Obowiązuje od 12 grudnia 2010r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 27/2010 Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Taryfy

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) OBOWIĄZUJE OD 01.11.2014 PODSTAWA PRAWNA. Uchwała nr 8/2014 Zarządu Spółki Arriva RP

REGULAMIN PRZEWOZU ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) OBOWIĄZUJE OD 01.11.2014 PODSTAWA PRAWNA. Uchwała nr 8/2014 Zarządu Spółki Arriva RP REGULAMIN PRZEWOZU ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) OBOWIĄZUJE OD 01.11.2014 PODSTAWA PRAWNA Uchwała nr 8/2014 Zarządu Spółki Arriva RP 1 2 ZMIANY L.p. Zmiana wynika z Uchwały Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. Data

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. PRAWO PRZEWOZOWE Dz.U. 2000 Nr 50 poz. 601 Data wydania: 2000.05.29 Nienaniesione zmiany: Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1452, stan prawny na dzień: 2001.01.01 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC)

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Tekst ujednolicony obowiązuje od dnia 14 grudnia 2014 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Obowiązuje od dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU. linii lotniczych. Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU linii lotniczych Wizz Air Hungary Ltd. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU...Listopad 2012 1 2 ARTYKUŁ 1 - DEFINICJE BAGAŻ: przedmioty, które nie zostały wyłączone z przewozu,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU REALIZOWANEGO PRZEZ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. ( TURECKIE LINIE LOTNICZE S.A. )

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU REALIZOWANEGO PRZEZ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. ( TURECKIE LINIE LOTNICZE S.A. ) OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU REALIZOWANEGO PRZEZ TÜRK HAVA YOLLARI A.O. ( TURECKIE LINIE LOTNICZE S.A. ) DEFINICJE 1. Bagaż Jako BAGAŻ rozumiemy, związane z podróżą pasażera, należące do

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN Załącznik nr 1 Uchwały nr 53/2014 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. z dnia 07 lutego 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU GRUPY TRAVEL SERVICE. Ważność od dnia 16.12.2014 r.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU GRUPY TRAVEL SERVICE. Ważność od dnia 16.12.2014 r. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU GRUPY TRAVEL SERVICE Ważność od dnia 16.12.2014 r. 1 OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU GRUPY TRAVEL SERVICE 0 SPIS TREŚCI 0 SPIS TREŚCI... 2 1 DEFINICJE...

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r.

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. 1. 1. Niniejszy Regulamin usług transportowych [dalej: Regulamin] określa szczegółowe warunki i zasady świadczenia usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REZERWACJI LINII MSC CRUISES

WARUNKI REZERWACJI LINII MSC CRUISES WARUNKI REZERWACJI LINII MSC CRUISES NINIEJSZE WARUNKI DOTYCZĄ PAŃSTWA REJSU. NALEŻY JE UWAŻNIE PRZECZYTAĆ, PONIEWAŻ BĘDĄ ONE PAŃSTWA OBOWIĄZYWAĆ. Wszystkie rejsy przedstawione w niniejszej broszurze znajdują

Bardziej szczegółowo