Regulamin Eurobus Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Obowiązujący na wyjazdy do dnia 30 kwietnia 2016 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Eurobus Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Obowiązujący na wyjazdy do dnia 30 kwietnia 2016 roku"

Transkrypt

1 Regulamin Eurobus Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Obowiązujący na wyjazdy do dnia 30 kwietnia 2016 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy prawo przewozowe, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy Regulamin Przewozu Eurobus sporządzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: a. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), b. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz z późn. zmian.), c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.), d. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. nr 133 poz. 883; z późn. zmian.), e. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 23 maja 1996 r. (w sprawie przewozu osób i bagażu), f. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 24 lutego 2006 r. (w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego), g. Rozporządzenie Ministra Finansów z r. (w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług) Postanowienia Regulaminu stosuje się do licencjonowanych autokarowych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie - przewoźników, wymienionych w obowiązującym rozkładzie jazdy Sprzedaż biletów jest prowadzona w sieci agentów Eurobus, w biurach własnych oraz za pośrednictwem internetu Niezbędne informacje dotyczące podróży (tj. przebieg trasy danej linii, miejsca ewentualnych przesiadek na trasie i inne) zawiera aktualny rozkład jazdy Eurobus, dostępny w punktach sprzedaży biletów oraz na stronie internetowej Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a. Eurobus - firma Eurobus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy ) ul. Pukowca 15, prowadząca sieć sprzedaży biletów autokarowych w imieniu rzewoźnika; b. Przewoźnik - przedsiębiorca wykonujący przewóz Pasażerów autokarem, na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób w międzynarodowym transporcie drogowym; c. Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu; d. Bagaż - rzeczy ruchome zabierane przez Pasażera do autokaru: 1) bagaż rejestrowany bagaż oznakowany przez załogę autokaru banderolą bagażową, przewożony jest w luku bagażowym, bagaż podstawowy bagaż rejestrowany, którego przewóz wliczony jest w cenę biletu, bagaż dodatkowy drugi i kolejne sztuki bagażu rejestrowanego, za przewóz których pobierana jest dodatkowa opłata przez załogę autokaru, 2) bagaż podręczny bagaż nierejestrowany, który wnoszony jest na pokład autokaru, i który pozostaje pod opieką Pasażera przez cały czas trwania podróży; e. Bilet - dokument upoważniający do przejazdu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę; f. Bilet internetowy - bilet z oferty Eurobus, nabyty i wydrukowany przez Pasażera lub inną osobę działającą na rzecz Pasażera za pośrednictwem strony internetowej; g. Linia - międzynarodowe połączenie autokarowe wykonywane przez przewoźników na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwe władze administracyjne; h. Rozkład jazdy - wydawnictwo informacyjne zawierające podstawowe informacje o przebiegu linii, terminach i miejscu odjazdu autokarów oraz inne informacje niezbędne dla prawidłowego korzystania z usług przewozowych; i. Cennik - aktualne ceny biletów za przejazd na trasach objętych rozkładem jazdy, dostępne w elektronicznym systemie sprzedaży, informacje o stosowanych zniżkach i opłatach bagażowych; j. Faktura VAT za przewóz bilet jest uznany za fakturę VAT zgodnie z 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360); k. Firmy partnerskie krajowi i zagraniczni przewoźnicy obsługujący przewozy pasażerskie na liniach, wymienieni w rozkładzie jazdy oraz na tablicach kierunkowych umieszczonych w autokarach; l. Przewóz usługa transportowa wykonywana w ramach krajowych i międzynarodowych regularnych autokarowych przewozów liniowych, realizowanych przez przewoźników reprezentowanych przez Eurobus; m. Umowa przewozu umowa zawarta między przewoźnikiem a Pasażerem na podstawie wykupionego biletu, na podstawie której przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzeniem (należnością za bilet) przewieźć Pasażera do umówionego miejsca; n. Agent przedsiębiorca związany z Eurobus umową agencyjną na sprzedaż biletów; o. System sprzedaży system informatyczny służący do sprzedaży i rezerwacji biletów; p. Opłata agencyjna i rezerwacyjna obowiązujące na niektórych liniach opłaty pobierane przy sprzedaży biletów, jako opłaty transakcyjno-rezerwacyjne. Wysokość opłat ustalana jest przez przewoźnika. Opłaty te nie stanowią części składowych ceny biletu.

2 Regulamin Przewozu, str PRZEWOŹNIK 2.1. Przewoźnik jest zobowiązany do: a. zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, przy wykorzystaniu sprawnego technicznie, dopuszczonego do ruchu środka transportu; b. zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożności kontynuowania jazdy Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy Przewóz jest wykonywany przez przewoźnika lub firmy partnerskie, jednak może zostać powierzony zastępczo również innym przedsiębiorcom transportowym, na całej trasie przewozu lub na jej części, jednakże przewoźnik ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za własne Przewoźnik może ze względów logistycznych i/lub bezpieczeństwa Pasażerów wprowadzić przesiadki podczas przejazdu, które nie zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu Pasażera, w przypadku, gdy Pasażer: a. nie przestrzega warunków umowy przewozu, b. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki, itp.), c. znajduje się w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać Współpasażerom, d. zachowuje się w sposób uciążliwy dla Współpasażerów, chyba, że naruszałoby to zasady współżycia społecznego, e. nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne, f. przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie autokaru na granicy Na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy o cudzoziemcach, przewoźnik ma prawo przed rozpoczęciem podróży zażądać od Pasażera - cudzoziemca okazania ważnego paszportu i wizy. W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży przewoźnik ma prawo odmówić przyjęcia Pasażera - cudzoziemca na pokład autokaru. W takim przypadku Pasażer może dokonać zwrotu biletu na warunkach wskazanych w pkt. 6 niniejszego Regulaminu Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem bądź Regulaminem, lub która nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie. 3. PASAŻER 3.1. Pasażer jest zobowiązany do: a. posiadania i okazania przedstawicielowi przewoźnika (kierowca, pilot) ważnego biletu oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie do zastosowanych w nim zniżek, jeżeli zostały przyznane; b. posiadania dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszport, dowód osobisty) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych dla odbycia podróży; c. przybycia na miejsce odprawy pasażerów, na przystanek, co najmniej na 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru; d. złożenia bagażu rejestrowanego do luku bagażowego po oznaczeniu go przez załogę odpowiednią banderolą bagażową; e. wniesienia opłaty za ewentualny bagaż dodatkowy i złożenia tego bagażu do luku bagażowego, po oznaczeniu go przez załogę odpowiednią banderolą bagażową; f. stosowania się do poleceń załogi autokaru oraz przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie; g. okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów, a na wezwanie uprawnionych kontrolerów biletu oraz kwitu bagażowego Fakt nie przybycia Pasażera na miejsce odprawy pasażerów, na przystanek, najpóźniej o godzinie wyznaczonej w rozkładzie jazdy, jako godzina odjazdu autokaru, jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, wszystkie osoby niepełnoletnie do dnia ukończenia 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku od dnia ukończenia lat 12 do dnia ukończenia 18 roku życia mogą podróżować samodzielnie, jeżeli legitymują się notarialną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego na samodzielne odbycie podróży. Osoby te mogą również podróżować samodzielnie, jeżeli legitymują się dokumentem "Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej Eurobus", podpisanym przez rodziców, bądź opiekuna prawnego. Dokument ten jest wystawiany i wydawany wraz z biletem przez agenta w punkcie sprzedaży biletów, także w sytuacji, gdy podróżujący z osobą niepełnoletnią, nie jest jej opiekunem prawnym. W przypadku biletu internetowego "Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej Eurobus" należy pobrać ze strony i wydrukować w trzech egzemplarzach, następnie wypełnić i podpisać w obecności członka załogi autokaru wiozącego osobę niepełnoletnią, podczas odprawy związanej z przyjmowaniem pasażera na pokład autokaru. Odstępstwa od wymienionych powyżej zasad znajdują się w rozkładach jazdy poszczególnych linii W czasie podróży opiekunem osoby niepełnosprawnej może być wyłącznie osoba pełnoletnia W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do ich zapięcia i używania zgodnie z przeznaczeniem Dziecko do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu, jest przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka, oraz warunkom technicznym. Opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym. Nie stosowanie się do tego wymogu może skutkować karą pieniężną nakładaną bezpośrednio na Pasażera Na pokładzie autokaru obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

3 Regulamin Przewozu, str W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań, bądź opóźnień w odjeździe Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem. 4. BAGAŻ 4.1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu: a. jedną sztukę bagażu podstawowego, o wadze do 25 kg i łącznych wymiarach 190 cm (wysokość + szerokość + długość), przewożonego w luku bagażowym. Pasażer może zadeklarować wartość bagażu, która nie powinna przewyższać jego wartości rzeczywistej. Przewoźnik może sprawdzić zgodność deklarowanej wartości z rzeczywistą, a w przypadku zastrzeżeń zaznaczyć to w kwicie bagażowym lub na odwrocie biletu, b. jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg. Wymiary bagażu podręcznego muszą pozwalać na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem Pasażera, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom. Bagaż nie spełniający powyższych obostrzeń będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą Informacje o odstępstwach dotyczących ilości oraz wymiarów bagażu podstawowego i podręcznego zawarte są w rozkładzie jazdy danej linii Pasażer ma prawo zabrać za dopłatą kolejne sztuki bagażu rejestrowanego, o ile warunki podane w rozkładzie jazdy dla poszczególnych linii nie stanowią inaczej. Przy czym łączny ciężar wszystkich sztuk bagażu rejestrowanego nie może przekroczyć 35 kg Opłata za przewożony bagaż jest pobierana na podstawie banderoli bagażowej mocowanej do bagażu. Wysokości opłat za przewóz drugiego i następnego bagażu podstawowego podane są w rozkładzie jazdy Pasażer winien sprawdzić, czy banderola bagażowa została umieszczona na jego bagażu w sposób trwały i ma prawo odmowy zapłaty za przewóz bagażu, jeżeli nie otrzymał od załogi przewoźnika banderoli bagażowej oznaczonej jako płatnej O możliwości zabrania bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo załoga autokaru Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez Pasażera trwałą przywieszką z podanym nazwiskiem i adresem jej Właściciela Pasażer będący inwalidą ma prawo do bezpłatnego przewozu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym Pasażerom, bądź przewoźnikowi oraz narażać Pasażerów na niewygody Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów Zabrania się przewozu zwierząt w autokarze, o ile ogólnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż podręczny oraz inne rzeczy przewożone przez Pasażera pod jego własnym nadzorem chyba, że szkoda powstała z winy przewoźnika Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, chyba że rzeczy te przyjął za pokwitowaniem na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy prawo przewozowe, czy zawartość bagażu nie narusza warunków Regulaminu W przypadku przewożenia przedmiotów wartościowych zaleca się wykupienie indywidualnego ubezpieczenia bagażu na czas podróży Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie Przewoźnik wydaje bagaż posiadaczowi odpowiedniego odcinka banderoli bagażowej i nie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy osoba zgłaszająca się z tym odcinkiem jest uprawniona do odbioru bagażu Przewoźnik może wydać bagaż osobie, która nie może okazać banderoli bagażowej, lecz udowodni swoje uprawnienia do odbioru; w razie wątpliwości przewoźnik może żądać odpowiedniego zabezpieczenia Przedmioty nie stanowiące bagażu, w tym bagażu podręcznego Pasażera i nie stanowiące wyposażenia autokaru mogą być usunięte z pojazdu Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w autobusie, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych Bagaż nieodebrany przez Pasażera podlega likwidacji. W przypadku rzeczy niebezpiecznych lub łatwo psujących się, likwidacja przeprowadzana jest niezwłocznie po terminie odbioru. W pozostałych przypadkach po upływie 30 dni od terminu odbioru, nie wcześniej jednak niż po upływie 10 dni od dnia zawiadomienia uprawnionego do odbioru bagażu o zamiarze jego likwidacji. Zasady likwidacji nieodebranego bagażu określają przepisy prawa przewozowego. 5. BILET 5.1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest ważny bilet Przez nabycie biletu dochodzi do zawarcia umowy przewozu między przewoźnikiem a Pasażerem, na warunkach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

4 Regulamin Przewozu, str Bilet zakupiony u agenta Eurobus, jest wystawiany przez tego agenta w punkcie sprzedaży, natomiast bilet internetowy jest drukowany bezpośrednio przez Pasażera ze strony internetowej Rodzaje biletów: a. bilet jednostronny - jest to bilet z określoną datą wyjazdu, upoważniający do przejazdu w jedną stronę z miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia; b. bilet dwustronny zamknięty (datowany) - jest to bilet upoważniający do przejazdu w dwie strony, w którym z góry określono daty wyjazdu w obu kierunkach; c. bilet dwustronny otwarty (open) - jest to bilet upoważniający do przejazdu w dwie strony, jednak datę przejazdu powrotnego określa posiadacz biletu w wybranym przez siebie terminie Data przejazdu powrotnego dla biletu dwustronnego musi zawierać się w przedziale: data wyjazdu dni. Przedział ten jest nazywany okresem ważności biletu. Dla niektórych linii okres ważności może być inny, a informacja o tym znajduje się zawsze w rozkładzie jazdy danej linii W okresie ważności biletu można dokonywać zmian daty powrotu lub ustalenia daty powrotu w bilecie otwartym Bilet otwarty, od momentu określenia daty powrotu dla tego biletu, traktowany jest jak bilet dwustronny datowany, również wtedy, jeżeli data powrotu została określona wyłącznie w systemie sprzedaży, bez dokonania wpisu w bilecie Zmiany daty wyjazdu / powrotu oraz określenie daty powrotu dla biletu otwartego dokonywane są wyłącznie na terminy, w których dostępne są wolne miejsca Dokładne informacje na temat miejsc rezerwacji dla biletów dwustronnych otwartych zawarte są w rozkładzie jazdy danej linii oraz dostępne w punktach sprzedaży biletów Eurobus i u załóg autokarów Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać: a. imię i nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podróży, b. określenie trasy podróży oraz datę jej rozpoczęcia, c. nazwę przewoźnika - sprzedawcy, d. cenę Bilet Eurobus jest fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli w jego treści dodatkowo umieszczono następujące dane: numery identyfikacji podatkowej NIP przewoźnika - sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem VAT oraz kwotę podatku VAT W bilecie zakupionym dla osoby niepełnosprawnej, dodatkowo w treści biletu w rubryce uwagi, należy umieścić zapis dotyczący danych teleadresowych osoby, którą należy powiadomić w nagłym przypadku Jeżeli bilet został wystawiony według taryfy specjalnej, posiadającej ograniczenia dotyczące trasy, dat i przewoźników na poszczególnych odcinkach podróży, to przy dokonywaniu lub zmianie rezerwacji Pasażer winien poinformować Eurobus lub agenta, że jest to bilet z taryfą specjalną. Niedopełnienie tego wymogu może spowodować, powstanie dodatkowych kosztów, a w szczególnych przypadkach utratę ważności biletu Kupujący bilet zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych na nim zawartych oraz sprawdzenia ilości odcinków upoważniających do zrealizowania przejazdu Zmiany w bilecie: a. wszelkie zmiany dotyczące biletu można dokonywać w miejscu jego wcześniejszego zakupu, u agentów Eurobus oraz w zagranicznych biurach współpracujących. Zmiany w biletach internetowych dokonywane są przez Pasażera samodzielnie za pośrednictwem strony internetowej, na której bilet został zakupiony. W szczególnych przypadkach modyfikacje w biletach, a także w biletach internetowych mogą zostać dokonane w Biurze Obsługi Klienta Eurobus; b. do jednego dnia roboczego przed wyjazdem zmiana daty wyjazdu podlega opłacie określonej pod rozkładem jazdy linii, na którą wykupiony jest bilet; c. w dniu wyjazdu zmiana jest możliwa po uzyskaniu zgody Biura Obsługi Klienta Eurobus oraz wykupieniu dodatkowego biletu jednostronnego z bonifikatą 50% na nowy termin; d. opłaty związane ze zmianami w biletach wyszczególnione są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danych linii; e. nie można odstępować biletu innym osobom bez dokonania w druku biletu zmiany jego właściciela. Zmiany takiej może dokonać agent przed rozpoczęciem podróży, do której upoważnia dany bilet i po uzyskaniu zgody Eurobus; Wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem agenta dokonującego zmian w bilecie Zarówno bilet zakupiony u agenta jak i bilet internetowy podlegają sprawdzeniu i weryfikacji przez przedstawiciela przewoźnika (kierowca, pilot) podczas przyjmowania Pasażera na pokład autokaru Poza szczególnymi przypadkami, na obsługiwanych liniach nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletów Sprzedaży miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca. Miejsce w autokarze przydziela przedstawiciel przewoźnika (kierowca, pilot) podczas przyjmowania Pasażera do autokaru. 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEWOZU, ZWROT BILETU 6.1. Pasażer może odstąpić od umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu. W takim przypadku, Pasażer powinien uzyskać od przewoźnika odpowiednie poświadczenie, wpisane na druku biletu Pasażerowi, który odstąpił od umowy przewozu albo, którego nie dopuszczono do przewozu (punkt 2.5 Regulaminu) przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego) z zastrzeżeniem postanowień punktu 6.3 Regulaminu. Wysokość potrącenia

5 Regulamin Przewozu, str. 5 (odstępnego) zależna jest od terminu, w jakim Pasażer dokonał zgłoszenia rezygnacji z przejazdu. Termin liczony jest w godzinach od daty i godziny rozpoczęcia podróży, wymienionej w bilecie. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli Pasażer odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika Nie dokonuje się zwrotu należności: a. za bilety zniszczone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację biletu oraz za bilety zgubione lub skradzione, b. za bilety niewykorzystane, zwracane po terminie odjazdu autokaru, bez uprzedniego udokumentowania zgłoszenia rezygnacji z przejazdu, c. za niewykorzystaną część powrotną biletu otwartego, po upływie terminu ważności biletu Bilet może być zwrócony jeżeli jest kompletny, nieuszkodzony i posiada wszystkie kupony kontrolne. Do zwracanego biletu należy dołączyć paragon z kasy fiskalnej, jeżeli sprzedaży biletu dokonano przy użyciu kasy fiskalnej Bilet może być zwrócony nie później niż w dniu wyjazdu wskazanym w treści biletu. Odcinek powrotny biletu dwustronnego datowanego może być zwrócony nie później niż w dniu powrotu wskazanym w treści biletu, a biletu dwustronnego otwartego w okresie ważności biletu Zwrotu biletu należy dokonać najpóźniej w dniu wyjazdu przed wskazaną w treści biletu godziną wyjazdu Za zwrócony bilet Pasażer otrzyma zwrot należności za bilet lub część powrotną biletu, po potrąceniu odstępnego oraz kosztów przekazania zwrotu (opłat bankowych, pocztowych). Wysokość odstępnego wynosi: a. 10% ceny biletu, w przypadku zwrotu biletu najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed datą wyjazdu wskazaną w treści biletu, przy czym nie później niż na 24 godziny przed wyznaczoną godziną odjazdu, b. 10% różnicy między ceną biletu dwustronnego i jednostronnego, przy biletach dwustronnych datowanych lub otwartych, w przypadku zwrotu części powrotnej biletu, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed datą powrotu wskazaną w treści biletu, przy czym nie później niż na 24 godziny przed wyznaczoną godziną odjazdu, a w przypadku biletu otwartego, w okresie jego ważności, c. 95% ceny biletu jednostronnego (kupon wyjazdowy) oraz 10% różnicy pomiędzy ceną biletu dwustronnego i jednostronnego (kupon powrotny), w przypadku zwrotu biletu dwustronnego później niż w ostatnim dniu roboczym przed datą wyjazdu wskazaną w treści biletu jednak nie później niż w ostatnim dniu roboczym przed datą powrotu wskazaną w treści biletu lub określoną w systemie sprzedaży, a w przypadku biletu otwartego, w okresie jego ważności, d. 95% ceny biletu, w przypadku zwrotu biletu jednostronnego później niż 24 godziny przed datą i godziną wyjazdu wskazaną w treści biletu, jednak nie później niż w momencie wyjazdu (dzień i godzina) wskazanym w treści biletu, e. 95% różnicy między ceną biletu dwustronnego i jednostronnego przy biletach dwustronnych z określoną datą powrotu, w przypadku zwrotu części powrotnej biletu (kupon powrotny) później niż 24 godziny przed datą i godziną powrotu wskazaną w treści biletu, jednak nie później niż w momencie wyjazdu powrotnego (dzień i godzina) wskazanym w treści biletu lub ustalonym w systemie sprzedaży. Przy czym każde potrącenie nie może być wyższe niż rzeczywiste koszty poniesione przez przewoźnika i Eurobus W przypadku zmiany umowy przewozu lub odstąpienia od umowy przez Pasażera już po zajęciu miejsca w autokarze lub w trakcie podróży, a także w przypadku gdy Pasażer został usunięty z autokaru z przyczyn podanych w punkcie 2.5. Regulaminu, Pasażerowi przysługuje zwrot należności za bilet po potrąceniu odstępnego w wysokości 95% ceny biletu Bilet zakupiony u agenta powinien być zwrócony za pośrednictwem tego agenta, u którego dokonano zakupu Rezygnacja z przejazdu Pasażera posiadającego bilet internetowy, może nastąpić wyłącznie na podstawie wykonanej operacji zwrotu na stronie internetowej, na której bilet został zakupiony przez Pasażera. Rezygnacja z przejazdu dokonywana jest z potrąceniem, o którym mowa w punkcie 6.7. Zwrot pieniędzy, na podstawie tak dokonanej rezygnacji, realizowany jest na rachunek bankowy lub rachunek karty płatniczej, z których została dokonana zapłata. W przypadku płatności za bilet dokonanej przekazem pocztowym - na adres lub numer rachunku bankowego wskazany przez Pasażera Rezygnacja z przejazdu na liniach, w ramach których usługa przewozu jest łączona z usługą promową zasady potrąceń i zwrotów określone w niniejszych warunkach dotyczą wyłącznie tej części biletu, która dotyczy usługi autokarowej W przypadku biletów grupowych mogą być ustalone indywidualne zasady dokonania zwrotu W przypadkach indywidualnych na uzasadniony i udokumentowany pisemny wniosek Pasażera, Eurobus po konsultacji z przewoźnikiem może ustalić inne zasady zwrotu należności za niewykorzystany bilet Opłaty dodatkowe, jak np. opłata agencyjna czy opłata rezerwacyjna nie są składnikiem wartości biletu i nie podlegają zwrotowi Odstępstwa od zasad obowiązujących przy zwrocie biletu mogą być inaczej ustalone dla danej linii w obowiązującym rozkładzie jazdy. 7. ROZKŁAD JAZDY i CENY 7.1. Rozkład jazdy może zawierać odstępstwa od zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, obowiązujące dla danej linii, której rozkład dotyczy, przy czym identyfikatorem w takim przypadku jest numer linii zawarty w rozkładzie jazdy oraz treści biletu. Odstępstwa te są wiążące Cena biletu określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletu. Bilet zakupiony w Polsce opłacany jest w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu, wg cenników dostępnych w punktach sprzedaży oraz u załogi autokarów obsługujących linie. Na bilety kupowane w Polsce na trasę z miasta zagranicznego do miasta polskiego, mogą obowiązywać ceny biletów według cennika państwa wyjazdu, przeliczone na złotówki wg ustalonego sposobu przeliczeń.

6 Regulamin Przewozu, str Przy obliczaniu ceny biletu stosowane są zniżki, wyszczególnione w rozkładzie jazdy. Wszelkie warunki uprawniające do skorzystania ze zniżek, winny być dokładnie spełnione w dniu rozpoczęcia pierwszej podróży wskazanej w bilecie W przypadku, gdy Pasażerowi przysługują dwie lub więcej zniżek, stosuje się wówczas największą przysługującą zniżkę. Nie stosuje się łączenia (sumowania) zniżek, o ile Regulamin określający zasady przyznawania zniżek nie stanowi inaczej W przypadku gdy przejazd podzielony jest na dwa lub więcej odcinków, na które wystawiane są przy sprzedaży oddzielne bilety, dla każdego z odcinków (biletów) mogą być zastosowane inne zasady udzielania zniżek. 8. REKLAMACJE 8.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej z oferty Eurobus powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Eurobus listownie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem agenta, u którego zakupiono bilet Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do 3 miesięcy od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię oraz rachunki dokumentujące ewentualne koszty poniesione przez Pasażera w zakresie wnoszonej reklamacji Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym winny być składane w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Przyjęcie bagażu przez uprawnionego bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: a. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem bagażu przez uprawnionego, b. zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika, c. ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika, d. szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu bagażu i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem bagażu do przewozu a jej wydaniem. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru w bilecie Pasażera. W innych przepadkach zgłoszenie winno nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru bagażu Eurobus rozpatruje reklamację do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. W przypadkach uzasadnionych termin rozpatrywania reklamacji może być przedłużony do 3 miesięcy, pod warunkiem powiadomienia Pasażera o przyczynach mających wpływ na wydłużenie tego terminu Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach jego następca prawny W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, wysokość odszkodowania dotycząca zarejestrowanego bagażu nie może przekroczyć zwykłej wartości przewożonego bagażu. 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY 9.1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonaniu umowy przewozu osób i bagażu na zasadach określonych w przepisach ustawy prawo przewozowe 9.2. Za szkody powstałe w bagażu podręcznym, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy Wysokość odszkodowania należnego od przewoźnika za utratę, ubytek lub uszkodzenie bagażu nie może przewyższać zwykłej wartości przewożonego bagażu Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych prawa cywilnego Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje uprawnionemu Pasażerowi po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Eurobus może przetwarzać bez zgody Pasażera dane, w celu prawidłowej realizacji umowy o przewóz, zgodnie z Ustawą o ochronie danych oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa Eurobus zobowiązuje się do zachowania danych w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Pasażer wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa Pasażerowi przysługuje prawo wglądu do danych, przekazanych Eurobus wraz z możliwością ich aktualizacji oraz zmiany. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy, o których mowa w punkcie 1.2 niniejszego Regulaminu Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem r.

7 Regulamin Przewozu, str. 7 Regulamin Sindbad Sp. z o.o. w Opolu dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Obowiązujący na wyjazdy od dnia 1 maja 2016 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz z późn. zmian.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz 266). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U Nr 1137). 1.2 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu. b) Przewoźnik - firma wykonująca przewóz Pasażerów autokarem na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej, nazwa Przewoźnika podana jest na bilecie. c) Bilet - dokument imienny uprawniający do przejazdu wskazanej na nim osoby na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę. d) Umowa przewozu - jest to umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili nabycia biletu, na jej podstawie Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za wynagrodzeniem (należnością za bilet) Pasażera i jego bagaż z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej, wskazanej na bilecie. e) Rozkład jazdy - plan przejazdów autokarów na trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków (w czasie lokalnym), godzin przyjazdów oraz nazw przystanków. 1.3 Postanowienia Regulaminu stosuje się do pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika. 1.4 Dokonanie zakupu biletu Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 2. PASAŻER 2.1 Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładzie jazdy przystanek, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się Pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane jest jako rezygnacja z przejazdu. 2.2 Pasażer powinien zająć miejsce w autokarze wskazane przez obsługę co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia. 2.3 Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy). Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokument uprawniający do korzystania ze zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno paszportowej. 2.4 Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru. 2.5 Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego. 2.6 Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji. 2.7 W przypadku, gdy autokar jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Pasażer jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży. 2.8 Zgodnie ze zmianą Ustawy Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie w dniu r., w autokarach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych. 2.9 Dzieci bez względu na wiek mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport, wizy). O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci pomiędzy 12, a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem

8 Regulamin Przewozu, str. 8 posiadania druku Oświadczenia o przewozie osoby małoletniej, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności członka załogi autokaru i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w autokarze. W przypadku podróży do/z Wielkiej Brytanii, Włoch, Grecji, Ukrainy i Bułgarii minimalny wiek dziecka podróżującego bez osoby dorosłej to 16lat Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem. 3. PRZEWOŹNIK 3.1. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub, która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003, nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera okazania ważnego dokumentu (dowodu osobistego, paszportu i wizy). W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik może odmówić przyjęcia Pasażera na pokład autokaru Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu, w przypadku, gdy Pasażer: a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków), c) znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży podróżnych. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer W autokarach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu. Ze względów technicznych używanie telefonów komórkowych w trakcie jazdy autokarem może być zabronione przez załogę autokaru Zabrania się przewozu zwierząt na pokładach autokarów. W wyjątkowych sytuacjach na pisemną prośbę Klienta Przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz małego zwierzęcia (pies, kot, fretka do 4 kg!). Zgoda na przewóz zwierzęcia wydawana jest pisemnie Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikroczip i badania weterynaryjne wymagane na wjazd do kraju stanowiącego kraj podróży Za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości biletu na danej trasie przy jednoczesnym wykupie pełnopłatnego biletu przez Pasażera. W przypadku, gdy Pasażerowi przysługuje inna zniżka na zakup biletu przewidziana w Regulaminie Przewozu to należy wykupić zwierzęciu pełnopłatny bilet. Nie ma możliwości sumowania zniżek Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w odpowiedniej klatce, kojcu lub torbie umieszczonej na siedzeniu obok właściciela zwierzęcia. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób niezakłócający podróż innym pasażerom Postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do przewozu zwierząt nie dotyczą podróży do Wielkiej Brytanii Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych) Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych skutków Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż podany w rozkładzie jazdy przyjazd autokaru do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla pasażera Za nie odbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu autokarem zastępczym - innym niż przewoźnika, przy czym autokar taki oznaczony będzie tablicą z nazwą przewoźnika umieszczoną za przednią szybą pojazdu. Ponadto ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych Przewoźnik może wprowadzić przesiadki podczas przejazdu.

9 Regulamin Przewozu, str BILETY 4.1. Bilet może być zakupiony w sieci agencyjnej Przewoźnika lub na stronach internetowych. Bilet elektroniczny jest drukowany bezpośrednio przez pasażera ze strony internetowej Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów: a) bilet jednostronny b) bilet dwustronny c) bilet OPEN (bez określonej daty powrotu - opłata za dokonanie rezerwacji terminu powrotu wliczona w cenę) Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie Bilet jest jednocześnie fakturą VAT. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, Nr 68, poz. 360), bilet jest fakturą vat, jeżeli zawiera: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, informację o rodzaju usługi, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku Bilet dwustronny lub bilet typu OPEN jest ważny przez okres 12 miesięcy licząc od daty wyjazdu zadeklarowanej przy zakupie biletu. Bilet jednostronny jest ważny do dnia wyjazdu zadeklarowanego przy zakupie biletu lub do dnia wyjazdu w przypadku zmiany daty podróży. Zmiany daty wyjazdu można dokonać w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od daty zadeklarowanej przy zakupie biletu. Zmiany tej można dokonać najpóźniej na 24 godziny przed datą wpisaną w bilecie lub datą wpisaną w komputerowym systemie rezerwacji w przypadku rezerwacji dokonanej telefonicznie. Nie ma możliwości przedłużenia ważności biletu Bilet sprzedawany jest bez przydziału określonego numeru miejsca w autokarze Pasażer ma możliwość wykupienia dodatkowego miejsca dla siebie po uiszczeniu opłaty w wysokości 50% ceny przy zakupie pełnopłatnego biletu na danej trasie Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika. Bilety nabywane w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu Termin podróży powrotnej dla biletu OPEN, Pasażer jest zobowiązany ustalić nie później niż 7 dni przed planowanym wyjazdem. Przewoźnik dokonuje rezerwacji według kolejności zgłoszeń. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na termin wybrany przez Pasażera w przypadku braku wolnych miejsc Pasażer ma możliwość zmiany trasy przejazdu w ramach aktualnej oferty Przewoźnika. Jeżeli zmiana trasy skutkować będzie zmianą ceny, Pasażer zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty wynikającej z różnicy taryfy cenowej Przewoźnik będzie pobierał stałą opłatę rezerwacyjną za każdą z następujących operacji: a) zmiana daty wyjazdu, b) zmiana daty powrotu, c) oddatowanie biletu (zmiana biletu dwustronnego na OPEN). Wysokość opłaty w zależności od kraju wyjazdu wynosi 5EURO/5GBP/5CHF/40DKK/40NOK/40SEK lub 20PLN. Powyższą opłatę Pasażer uiszcza pilotowi podczas przejazdu Zmiana daty wyjazdu/powrotu w dniu wyjazdu/powrotu traktowana jest jak rezygnacja z biletu, zgodnie z pkt. 4.8 ppkt. d Przewoźnik zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowej opłaty za datowanie bile tu OPEN, zmiany daty wyjazdu lub powrotu w okresie szczególnie wzmożonego ruchu przewozowego (np. Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia) W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, przysługuje mu zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo dodokonania potrąceń następujących kwot: a) powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości biletu, b) od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu, c) od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu, d) poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90 % wartości biletu. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje biuro, w którym zakupiono bilet. Za bilet zakupiony u pilota w autokarze zwrotu dokonuje Przewoźnik. Zwrotu biletu zakupionego przez internet dokonuje się na stronie, na której bilet został zakupiony Przewoźnik ma prawo do potrącenia 95% wartości biletu w przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru oraz w sytuacjach opisanych w punktach, 2.3, 3.2, 3.3 Regulaminu.

10 Regulamin Przewozu, str W przypadku niewykorzystania relacji powrotnej w bilecie dwustronnym, Pasażerowiprzysługuje zwrot w wysokości 20% wartości biletu Przy zwrocie biletu zakupionego elektronicznie przelew zostanie wykonany na konto, skąd dokonano płatności Wszystkie operacje na biletach (zwrot, zmiany, zamknięcie biletu) powinny być wykonane poprzez serwis internetowy, na którym dokonano zakupu biletu Przewoźnik ustanawia następujące zniżki przy zakupie biletu: a) 50% dla dziecka do 12-go roku życia (decyduje dzień urodzenia) przy jednoczesnym zakupie pełnopłatnego (bez zniżek) biletu dla opiekuna. b) 10% dla drugiego i kolejnego dziecka do lat 12 podróżującego pod opieką jednego dorosłego Pasażera. c) 10% dla młodzieży do lat 26 (decyduje dzień urodzenia), d) 15% dla posiadaczy Karty Stałego Klienta SINDBAD-CLUB, e) 10% dla posiadaczy Firmowej Karty Stałego Klienta SINDBAD-CLUB f) 10% dla emerytów i rencistów powyżej 55-go roku życia (decyduje dzień urodzenia), na podstawie okazania aktualnej legitymacji emeryta/rencisty g) 10% dla grupy co najmniej 10 osób jadących tam i z powrotem w tym samym terminie na tej samej trasie, h) 50% drugie (dodatkowe) miejsce dla pasażera przy jednoczesnym zakupieniu pełnopłatnego (bez zniżek) biletu na danej trasie. i) oraz inne, jeśli podano je w aktualnym rozkładzie jazdy. j) Przewoźnik zastrzega sobie prawo wprowadzenia do sprzedaży limitowanej ilości biletóww taryfach promocyjnych. W przypadku zmiany terminu wyjazdu, powrotu lub datowania powrotu OPEN w terminie, w którym nie są dostępne miejsca w danej taryfie promocyjnej, do biletu pobierana będzie dopłata do ceny aktualnie obowiązującej na wybranej trasie. k) Przy zakupie biletów w wybranych taryfach promocyjnych (m.in. Interbus-Sindbad, Promocji Świątecznej) nie udziela się zniżek i nie ma możliwości łączenia ich z innymi zniżkami czy promocjami Warunkiem przyznania zniżek jest okazanie stosownego dokumentu w chwili zakupu biletu oraz podczas kontroli biletów w autokarze. W przypadku nie posiadania dokumentów uprawniających do przyznania zniżki podczas przejazdu obsługa autokaru jest zobowiązana i uprawniona do pobrania dopłaty do pełnej ceny biletu Zniżki określone w pkt nie podlegają łączeniu W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia biletu Przewoźnik nie wystawia duplikatu Nie dokonuje się zwrotu kosztów nabycia biletu gdy: a) upłynął termin ważności biletu, b) bilet jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego i dentyfikację, c) Pasażer nie posiada oryginału biletu. 5. BAGAŻE 5.1. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu Pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Pasażerze. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym kończy podróż. Bagaż jest rejestrowany przez obsługę autokaru poprzez naklejenie banderoli, umieszczenie bagażu w luku bagażowym i wpisanie do biletu ilości bagaży Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podstawowego (walizka, torba podróżna, plecak) o łącznej wadze nie przekraczającej 30kg, za wyjątkiem połączeń do/z Włoch, Czech, Austrii, Słowenii i Grecji, gdzie Pasażer ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu o łącznej wadze nie przekraczającej 25kg. Pasażer oprócz bagażu podstawowego ma również prawo do przewozu 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5kg Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom Suma wymiarów każdego z bagaży podstawowych nie może przekraczać 165cm (szerokość + wysokość + głębokość). Maksymalna waga pojedynczego bagażu nie może przekroczyć 30kg (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych) Bagaż przekraczający dopuszczalne wymiary lub wagę klient zobowiązany jest załadować, przenosić i wyładować samodzielnie Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony za zgodą załogi autokaru tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Za każdy dodatkowy bagaż (1 szt. do 25kg) lub za przekroczenie opuszczalnej wagi/wymiaru bagażu podstawowego Przewoźnik pobiera opłatę w zależności od kraju wyjazdu 10Euro/10GBP/10CHF/80DKK/80NOK/80SEK lub 40PLN. Bagaż ten jest rejestrowany przez obsługę autokaru, a Pasażer otrzymuje potwierdzenie dokonanej wpłaty poprzez wklejenie do biletu naklejki z napisem dopłata. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS

REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS REGULAMIN PRZEWOZU PROGRESS Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S

REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S REGULAMIN PRZEWOZU AUTOKAROWEGO REALIZOWANEGO PRZEZ MyMusic p. Z.o.o Sp.k. S 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób PRZEWOZIMY.eu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr

Bardziej szczegółowo

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie.

Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. Postanowienia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WTRASE.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi osób i firm przewozowych, świadczących usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. Regulamin przewozu Biura Podróży Adamis Tours Luludis Adamis w Krośnie dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

REGULAMIN PRZEWOZU. Regulamin przewozu Biura Podróży Adamis Tours Luludis Adamis w Krośnie dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy REGULAMIN PRZEWOZU Regulamin przewozu Biura Podróży Adamis Tours Luludis Adamis w Krośnie dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy I. PRZEWOŹNIK 1. Przewoźnik jest zobowiązany do: zrealizowania

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C.

REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI I MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI FIRMY USŁUGI TRANSPORTOWE GULIWER S.C. 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki

Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej. F.U.H. Bogusław Mokrzycki Regulamin przewozu krajowej linii autokarowej 1. Podstawowe określenia F.U.H. Bogusław Mokrzycki 1.1 Bagaż wyodrębniona rzecz stanowiąca własność Pasażera lub załogi w trakcie przewozu zarówno ujawniana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS

REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS REGULAMIN PRZEWOZU FIRMY SEBO-TRANS Przewoźnik firma Sebo-Trans świadcząca przewóz pasażerów na podstawie uzyskanej licencji na wykonywanie przewozu osób. Pasażer osoba fizyczna, która w myśl zawartej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od

REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie. Obowiązuje od REGULAMIN INTERCARS POLSKA DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY linie ukraińskie Obowiązuje od 01.03.2015 BILETY 1. Wykupienie biletu upoważnia do przejazdu autobusem na oznaczonej trasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI SINDBAD Sp. z o.o., Opole, Działkowa 4 ważny od dnia

REGULAMIN PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI SINDBAD Sp. z o.o., Opole, Działkowa 4 ważny od dnia SINDBAD Sp. z o.o. Centrum Podróży AURA Sp.... Strona 1 z 5 SINDBAD Sp. z o.o. 45-144 Opole, ul. Działkowa 4 tel. +48 77 443 44 44 fax. +48 77 402 15 25 REGULAMIN PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI

Bardziej szczegółowo

Umowne Warunki Przewozu

Umowne Warunki Przewozu Umowne Warunki Przewozu BILETY: 1. Dokonanie zakupu biletu jest równoznaczne z akceptacją Umownych Warunków Przewozu. 2. Bilet jest imiennym dokumentem uprawniającym do przewozu na oznaczonej trasie i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014)

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity)

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI

REGULAMIN PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI REGULAMIN PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.09.2013

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.09.2013 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.09.2013 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przewozu - linie krajowe Z.G. Orland Sp. z o.o.

Regulamin Przewozu - linie krajowe Z.G. Orland Sp. z o.o. Regulamin Przewozu - linie krajowe Z.G. Orland Sp. z o.o. Regulamin obowiązuje od 01.07.2015 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

EUROLINES POLSKA - BIACOMEX

EUROLINES POLSKA - BIACOMEX www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy EUROLINES - BIACOMEX, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania

Bardziej szczegółowo

Odstępstwa od wymienionych powyżej zasad znajdują się w rozkładach jazdy poszczególnych linii Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby

Odstępstwa od wymienionych powyżej zasad znajdują się w rozkładach jazdy poszczególnych linii Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby Regulamin dotyczący przewozu osób i rzeczy przez Przewoźników udostępniających sprzedaż swoich usług za pośrednictwem oferenta Eurobus ważny od dnia 06.04.2017 r. 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW IBATUR

REGULAMIN PRZEWOZÓW IBATUR 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy. 2.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

REGULAMIN PRZEWOZÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w VT Eurolines Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Słomińskiego 15/509 posiadającej licencję na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu osób autokarem

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH Biuro Podróży s.c. GDAŃSK UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU REGULARNYCH LINII AUTOKAROWYCH JULIA-TOUR Biuro Podróży s.c. Gdańsk I. Bilety 1. Dokumentem uprawniąjacym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, Pogórska Wola 175 ważny od dnia roku. I Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, Pogórska Wola 175 ważny od dnia roku. I Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 01.04.2017 roku I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu.

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu. UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU (UCZESTNICTWA) W PRZEWOZACH AUTOKAROWYCH OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH LINIACH OFEROWANYCH PRZEZ AUTOKAR POLSKA (Wyciąg z warunków szczegółowych ) Warunki uczestnictwa na liniach

Bardziej szczegółowo

Warunki Przewozu SINDBAD

Warunki Przewozu SINDBAD 1 Warunki Przewozu SINDBAD UWAGA! TREŚĆ W/G STANU Z DNIA 16/11/2016 NA STRONIE INTERNETOWEJ FIRMY SINDBAD. W PRZYPADKU RÓŻNIC POMIĘDZY NINIEJSZYM TEKSTEM, A ORYGINALNĄ TREŚCIĄ NA STRONIE FIRMY SINDBAD,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący przewozu osób i rzeczy przez Przewoźników udostępniających sprzedaż swoich usług za pośrednictwem oferenta Eurobus

Regulamin dotyczący przewozu osób i rzeczy przez Przewoźników udostępniających sprzedaż swoich usług za pośrednictwem oferenta Eurobus Regulamin dotyczący przewozu osób i rzeczy przez Przewoźników udostępniających sprzedaż swoich usług za pośrednictwem oferenta Eurobus ważny od dnia 01.06.2017 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU PO PKS S.A. WARMIA w OLSZTYNIE

OGÓLNE UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU PO PKS S.A. WARMIA w OLSZTYNIE OGÓLNE UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU PO PKS S.A. WARMIA w OLSZTYNIE I. Warunki ogólne 1. Niniejsze "Ogólne umowne warunki przewozu", zwane dalej "Warunkami przewozu", dotyczą międzynarodowych autobusowych przewozów

Bardziej szczegółowo

1.3. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu.

1.3. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu. Warunki przewozu 1. BILETY 1.1. Do przejazdu autokarem firmy "" upoważnia wykupiony bilet. Dokonanie zakupu biletu na przewóz autokarowy oznacza akceptację postanowień niniejszego "Regulaminu przewozu"

Bardziej szczegółowo

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU

UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU BILETY 1. Wykupienie biletu upoważnia do przejazdu autobusem na naznaczonej trasie i jest równoznaczne z akceptacją,,umownych warunków przewozu. 2. Bilet jest imiennym dokumentem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI ALBATROS Sp. z o.o. ważny od dnia 20.09.2013 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU ALMABUS

REGULAMIN PRZEWOZU ALMABUS REGULAMIN PRZEWOZU ALMABUS POSTANOWIENIA OGÓLNE Przewoźnik przedsiębiorstwo pod nazwą Almabus II Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wykonujące przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146

REGULAMIN PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 REGULAMIN PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 Yokato Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie(02-174), ul. Sabały 58 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O.O.

W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O.O. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, BAGAŻU, I PRZESYŁEK W KOMUNIKACJI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O.O. 1. PODSTAWOWE OKREŚLENIA: BAGAŻ wyodrębniona rzecz (lub zbiór

Bardziej szczegółowo

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu.

Dodatkowy bagaż może być zabrany w miarę wolnego miejsca, każdorazowo decyduje o tym załoga autobusu. UMOWNE WARUNKI PRZEWOZU (UCZESTNICTWA) W PRZEWOZACH AUTOKAROWYCH OBOWIĄZUJĄCE NA POSZCZEGÓLNYCH LINIACH OFEROWANYCH PRZEZ AUTOKAR POLSKA (Wyciąg z warunków szczegółowych ) Warunki uczestnictwa na liniach

Bardziej szczegółowo

Halina Szulc Oś. Piastów 27/12 REGULAMIN

Halina Szulc Oś. Piastów 27/12 REGULAMIN 1 Podstawa prawna REGULAMIN 1. Niniejszy regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 1995r. Nr 119, poz.575 z późn.zm.). 2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

CISTOUR. Określenia użyte w regulaminie należy interpretować i rozumieć w następujący sposób:

CISTOUR. Określenia użyte w regulaminie należy interpretować i rozumieć w następujący sposób: REGULAMIN PRZEJAZDÓW SWIADCZONYCH PRZEZ PHU KUBUS AGNIESZKA KUBICKA USLUGI PRZEWOZOWE OSÓB I RZECZY BUSAMI OZNACZONYMI LOGO CISTOUR REGULAMIN SPORZADZONO DNIA 2016.02.01 W OPARCIU O ART.4 USTAWY Z DNIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin przewozów sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Pasażer / podróżny - każda osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego biletu na przewóz.

Pasażer / podróżny - każda osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego biletu na przewóz. Warunki przewozu I. PODSTAWOWE OKREŚLENIA Bagaż - wyodrębniona rzecz ( lub zbiór rzeczy ) stanowiąca własność prywatną Pasażera (lub załogi autokaru) w trakcie przewozu, zarówno ujawniona jak i nieujawniona.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r.

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa

Bardziej szczegółowo

Warunki Przewozu AGAT BHU KRAŚNIK

Warunki Przewozu AGAT BHU KRAŚNIK 1 Warunki Przewozu AGAT BHU KRAŚNIK UWAGA! TREŚĆ W/G STANU Z DNIA 16/11/2016 ZE STRONY INTERNETOWEJ FIRMY AGAT. W PRZYPADKU RÓŻNIC POMIĘDZY NINIEJSZYM TEKSTEM, A ORYGINALNĄ TREŚCIĄ NA STRONIE FIRMY AGAT,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZOWE AGAT B.U.H.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZOWE AGAT B.U.H. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZOWE AGAT B.U.H. I. BILETY 1. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd. Przejazdy odbywają się według rozkładu jazdy podanego przez przewoźnika do publicznej wiadomości.

Bardziej szczegółowo

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poniższych pojęć:

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie poniższych pojęć: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU OSÓB 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług przewozu osób sporządzono na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia r.

Obowiązuje od dnia r. www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy POLONIA TRANSPORT, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU RODZINNYM AUTOBUSEM WSR CENTRUM WSPIERANIA RODZIN RODZINNA WARSZAWA ważny od dnia

REGULAMIN PRZEWOZU RODZINNYM AUTOBUSEM WSR CENTRUM WSPIERANIA RODZIN RODZINNA WARSZAWA ważny od dnia REGULAMIN PRZEWOZU RODZINNYM AUTOBUSEM WSR CENTRUM WSPIERANIA RODZIN RODZINNA WARSZAWA ważny od dnia 02.07.2016 1. Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) Pasażer

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.

Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05. Regulamin przewozów firmy F.H.U. Prestige Sławomir Szalbirak, określający warunki przewozu osób, bagażu i rzeczy ważny od 31.05.2013 Niniejszy regulamin ustala się na podstawie art 4 Ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin przewozu osób i bagażu firmy Becker Reisen Anna Dreschler (pełny tekst) obowiązujący od dnia 01.01.2016 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

ORBIS TRANSPORT - INTERBUS

ORBIS TRANSPORT - INTERBUS www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy ORBIS TRANSPORT - INTERBUS, dołożyło wszelkich starań w celu

Bardziej szczegółowo

BUS TRAVEL. Warunki Przewozu. PODSTAWOWE OKREŚLENIA

BUS TRAVEL. Warunki Przewozu.  PODSTAWOWE OKREŚLENIA www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy BUS TRAVEL, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania wierności

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób

Regulamin przewozu osób Regulamin przewozu osób REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI LINIAMI AUTOKAROWYMI ALBATROS Sp. z o.o. ważny od dnia 01.07.2017 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

1.3 Postanowienia Regulaminu stosuje się do regularnych pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika.

1.3 Postanowienia Regulaminu stosuje się do regularnych pasażerskich przewozów autokarowych wykonywanych przez Przewoźnika. Regulamin obowiązujący od 16.09.2015 r. REGULAMIN PRZEWOZU KRAJOWYMI LIMIAMI AUTOKAROWYMI A.D. EURO-TRANS Andrzej Depta, 76-270 Ustka, ul. Wczasowa 15 ważny od dnia 16.09.2015 r. 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEWOZU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEWOZU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEWOZU Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin ustala się na podstawie artykułu 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.-prawo Przewozowe Dz. U. z 1995 r. Nr 119 poz. 575 z późniejszymi zmianami. 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r.

Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska. z dnia 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Rady Gminy Karczmiska z dnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt w środkach publicznego drogowego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort Załącznik do pisma BBPT1a-820-3/17 z dnia 13 lipca 2017 r. Oferta specjalna Razem w Polskę Obowiązuje od 14 lipca 2017 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort 1. Uprawnieni Z oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom

Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom Regulamin sprzedaży biletów przez aplikację BiletKom Aplikacja BiletKom jest darmowa, tzn. nie są pobierane żadne opłaty za jej pobranie, czy eksploatację, za wyjątkiem opłat operatora komórkowego za transfer

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych

Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special. 1. Postanowienia ogólne. 2. Sprzedaż biletów i kwitów bagażowych Warunki taryfy specjalnej Polska Litwa Regio special 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki przewozu regulują zasady wydawania dokumentów przewozowych (dalej biletów) i kwitów bagażowych według taryfy

Bardziej szczegółowo

www.atastravel.co.uk Regulamin Przewozu Międzynarodowymi Liniami Autokarowymi Ważny od dnia 01.06.2009

www.atastravel.co.uk Regulamin Przewozu Międzynarodowymi Liniami Autokarowymi Ważny od dnia 01.06.2009 www.atastravel.co.uk Polskie biuro podróży w Wielkiej Brytanii Biuro Podróży Atas Tavel jako pośrednik w sprzedaży biletów autokarowych firmy SINDBAD POL-FOL, dołożyło wszelkich starań w celu zachowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU ważny od 21.05.2014. BIURO PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. 43-200 Pszczyna, ul. Zofii Nałkowskiej 17

REGULAMIN PRZEWOZU ważny od 21.05.2014. BIURO PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. 43-200 Pszczyna, ul. Zofii Nałkowskiej 17 REGULAMIN PRZEWOZU ważny od 21.05.2014 BIURO PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. 43-200 Pszczyna, ul. Zofii Nałkowskiej 17 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY. Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2017 roku. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY. Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2017 roku. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2017 roku. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH Regulamin obowiązujący od dnia 15.05.2014 r. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.:dz. U. z 2000r. Nr 50,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH Regulamin obowiązujący od dnia 19.05.2014 r. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.:dz. U. z 2000r. Nr 50,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH Regulamin obowiązujący od dnia 16.06.2017 r. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.:dz. U. z 2000r. Nr 50,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Mrągowo sp. z o.o.

REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Mrągowo sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZÓW obowiązujący w PKS Mrągowo sp. z o.o. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./ Przewóz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS w Mławie S.A.

REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS w Mławie S.A. REGULAMIN PRZEWOZÓW PKS w Mławie S.A. wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm./ Przewóz Pasażerów przez PKS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH

REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH REGULAMIN PRZEWOZÓW NA LINIACH REGULARNYCH Regulamin Przewozów obowiązujący w PRZEWOZY KRAJOWE I ZAGRANICZNE wprowadzony zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe /t. jedn.:dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Obowiązujący od dnia 1 maja 2016 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin przewozu osób i bagażu (zwany dalej Regulaminem) należący do firmy WOLFI Piotr Bodusz, z siedzibą przy ul. 1 Maja 15/1, 42-600

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów promocyjnych i zniżkowych. FIRMY EST Sp. z o.o.

Regulamin sprzedaży biletów promocyjnych i zniżkowych. FIRMY EST Sp. z o.o. Regulamin sprzedaży biletów promocyjnych i zniżkowych (obowiązujące od dnia 01.08.2016r.) BILETY PROMOCYJNE: FIRMY EST Sp. z o.o. Klienci Firmy EST Sp. z o.o. w Gdańsku dalej zwani Pasażerami, uprawnieni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAW ORAZ PRZEWOZU OSÓB I RZECZY FIRMY P. P. H. U. KESZ Z SIEDZIBĄ W PUŁAWACH

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAW ORAZ PRZEWOZU OSÓB I RZECZY FIRMY P. P. H. U. KESZ Z SIEDZIBĄ W PUŁAWACH P. P. H. U. KESZ" ul. Czartoryskich 15/53, 24-100 Puławy kom. + 48 604 980 147 faks: + (81) 886 62 71 (e): kesz@kesz.pnet.pl NIP 716-100-81-63 REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WARUNKI OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAW ORAZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec

Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec Załącznik nr 7 do SIWZ ZASADY korzystania z przewozów szkolnych uczniów Gminy Zgorzelec I Postanowienia wstępne, zakres stosowania zasad i podstawa ich wydania 1 Zasady niniejsze określają warunki przewozu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY ORAZ SPRZEDAŻY BILETÓW NA TRASACH KRAJOWYCH

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY ORAZ SPRZEDAŻY BILETÓW NA TRASACH KRAJOWYCH REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I RZECZY ORAZ SPRZEDAŻY BILETÓW NA TRASACH KRAJOWYCH Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Lux Express Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne:

Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS. I. Zasady ogólne: Warunki uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez AQUARIS I. Zasady ogólne: 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem (zwanym dalej Uczestnikiem) a AQUARIS (zwanym dalej Organizatorem) następuje

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 11 grudnia 2016 r.) oraz (od 01 stycznia 2017 r. dotyczy ceny biletu miesięcznego imiennego wg kolejowej usługi transportowej) Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

b) Pasażer osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu;

b) Pasażer osoba korzystająca z usługi przewozu organizowanego przez Przewoźnika na podstawie ważnego Biletu; REGULAMIN PRZEWOZÓW PRZEWOŹNIKA 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagażu zgodnie z przepisami art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E

PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E przewozu osób i rzeczy w komunikacji autobusowej realizowanej przez Przewozy Autobusowe GRYF TEKST UJEDNOLICONY ŻUKOWO 2013 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Szanowny Kliencie pamiętaj, iż płacąc za bilet akceptujesz poniższy regulamin!

Regulamin. Szanowny Kliencie pamiętaj, iż płacąc za bilet akceptujesz poniższy regulamin! Regulamin Szanowny Kliencie pamiętaj, iż płacąc za bilet akceptujesz poniższy regulamin! REGULAMIN przepisów dotyczących przewozu osób i bagażu pojazdami firmy PKS Tarnobrzeg sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS W KŁODZKU S.A. 1 Obszar i zakres ważności taryfy 1. Niniejsza Taryfa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIATRAKOWIEC.EU

REGULAMIN WIATRAKOWIEC.EU REGULAMIN WIATRAKOWIEC.EU Warunkiem skorzystania z usług WIATRAKOWIEC.EU jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU. Właścicielem serwisu oraz strony internetowej WIATRAKOWIEC.EU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r.

REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB. ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN GRUPOWEGO PRZEWOZU OSÓB ROYEN Sp. z o.o. z dnia 20.02.2014 r. 1. 1. Niniejszy Regulamin usług transportowych [dalej: Regulamin] określa szczegółowe warunki i zasady świadczenia usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu przez Internet

Regulamin zakupu przez Internet Regulamin zakupu przez Internet Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów Szlafbus Regulamin korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ (obowiązuje od 15.10.2017 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2, 59-220

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Określający warunki obsługi Podróżnych

REGULAMIN. Określający warunki obsługi Podróżnych REGULAMIN Określający warunki obsługi Podróżnych I. Postanowienia wstępne. Niniejszy regulamin określa warunki obsługi Podróżnych, ich odpraw a także warunki przewozu Podróżnych i posiadanych przez nich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII

UCHWAŁA NR XXII UCHWAŁA NR XXII-208-04 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie: przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Andrychów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERCARS POLSKA SP. Z O.O. DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY

REGULAMIN INTERCARS POLSKA SP. Z O.O. DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY REGULAMIN INTERCARS POLSKA SP. Z O.O. DOTYCZĄCY UMOWNYCH WARUNKÓW PRZEWOZU OSÓB I RZECZY Obowiązuje od 01.03.2014 BILETY 1. Wykupienie biletu upowaŝnia do przejazdu autobusem na oznaczonej trasie i jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr LX/282/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Taksówki oczekują na pasażerów wyłącznie w miejscach, które są ograniczone znakami oznaczającymi:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE. t.j. z dnia 26.06.2015 REZERWACJA BILETÓW

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE. t.j. z dnia 26.06.2015 REZERWACJA BILETÓW REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE t.j. z dnia 26.06.2015 I. BILETY INDYWIDUALNE REZERWACJA BILETÓW 1. Rezerwacji można dokonywać osobiście w Biurze

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY LEGNICA

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY LEGNICA Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY LEGNICA (obowiązuje od 01.10.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2, 59-220

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o.

Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. Załącznik do Uchwały nr 566/Z/2016 Zarządu Spółki Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. z dnia 15 listopada 2016 r. Regulamin usługi Bilet w aplikacji mobilnej w Koleje Mazowieckie KM sp. z o.o. (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. z dnia 2010 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym 1. Uprawnieni 1) Bilet metropolitalny wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o. Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o. obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Zakres stosowania 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp

Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp Regulamin Skoków Tandemowych i Zakupu Voucherów Stowarzyszenia Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp I. Definicje 1. Klient oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

Bardziej szczegółowo