PROGRAM UBEZPIECZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM UBEZPIECZENIA"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie posiadanego pełnomocnictwa pośredniczy firma Maximus Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wykonawca wynagradza prowizyjnie firmę Maximus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu według stawek zwyczajowo przyjętych dla firm brokerskich przez cały okres obowiązywania umowy wynikający ze specyfikacji. SPOSÓB PŁATNOŚCI SKŁADKI: UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Składka płatna jednorazowo do UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Składka płatna jednorazowo, odrębnie za kaŝdą polisę w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia określonego w polisie. I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA 1. Klauzula reprezentantów z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uwaŝa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub raŝącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 2. Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu w stosunku do osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk. 3. Klauzula przepięcia rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego tj. zmiany napięcia, natęŝenia, częstotliwości. Przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do kaŝdej szkody, której przyczyną będą ww. zdarzenia, w tym do szkód powstałych w instalacji elektrycznej w budynku/budowli. Limit odpowiedzialności do kwoty ,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 4. Klauzula przewłaszczenia mienia ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, lokalizacjami jednostek lub przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz w przypadku przeniesienia własności mienia na bank, Ubezpieczyciela lub inny podmiot jako zabezpieczenie wierzytelności. Ochrona zostaje zachowana równieŝ w przypadku przeniesienia własności mienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczy

2 ubezpieczenia mienia od ognia i innych Ŝywiołów oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 5. Klauzula płatności rat w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych; jeŝeli zapłata naleŝnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uwaŝa się dzień złoŝenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na rachunku wystarczających środków. W ubezpieczeniu AutoCasco Ubezpieczyciel jest uprawniony w przypadku wypłaty odszkodowania do potrącenia z niego rat bądź Ŝądania ich wcześniejszej spłaty tylko w przypadku szkody całkowitej lub szkody polegającej na kradzieŝy pojazdu. Dotyczy wszystkich ryzyk. 6. Klauzula rozstrzygania sporów spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. 7. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, moŝliwie jak najbardziej zbliŝony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontaŝu i montaŝu oraz opłat celnych i innych tego typu naleŝności, niezaleŝnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 8. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych - ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty sprzęt elektroniczny, środki trwałe i wyposaŝenie oraz nakłady powodujące wzrost wartości bądź wydajności zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych, sprzętu elektronicznego i wyposaŝenia, w których posiadanie wszedł ubezpieczony w okresie od do (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SIWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla tej masy majątkowej rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ. W przypadku kilku okresów ubezpieczenia, klauzula ma zastosowanie takŝe do majątku nabytego po zebraniu danych do aktualizacji. Zgłoszenie sprzętu elektronicznego, środków trwałych i wyposaŝenia do Ubezpieczyciela nastąpi w terminie dwóch miesięcy od początku okresu ubezpieczenia. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt, środki trwałe i wyposaŝenie nastąpi w ciągu 30 dni od dostarczenia wykazów. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi nie więcej niŝ 20% wartości mienia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego określonego w załącznikach z wykazem majątku. 9. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym - ochroną ubezpieczeniową zostaje automatycznie objęty sprzęt elektroniczny, oraz dodatki i ulepszenia zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu, w których posiadanie wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony podczas trwania rocznego okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona dla całego sprzętu elektronicznego objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający/Ubezpieczony w trakcie roku nie informuje o zmianach w majątku, a jeŝeli Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu potrzebne jest potwierdzenie ochrony na nowo nabyty sprzęt elektroniczny Ubezpieczyciel nie wystawia polisy tylko bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli. W terminie 30 dni od zakończenia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę rozliczającą zakupy nowego sprzętu elektronicznego, jeŝeli majątek wzrośnie powyŝej 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. Za wzrost majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia wg systemu pro rata temporis - jeŝeli majątek wzrośnie powyŝej 10% progu. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi nie więcej niŝ 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na początku okresu ubezpieczenia.

3 10. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposaŝeniu - ochroną ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i wyposaŝenie, oraz dodatki i ulepszenia zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych i wyposaŝenia, w których posiadanie wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony podczas trwania rocznego okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia lub po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula liczona dla całego mienia (tj. budynki i budowle oraz urządzenia i wyposaŝenie) objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający/Ubezpieczony w trakcie roku nie informuje o zmianach w majątku, a jeŝeli Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu potrzebne jest potwierdzenie ochrony na nowo nabyte środki trwałe Ubezpieczyciel nie wystawia polisy tylko bezskładkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli. W terminie 30 dni od zakończenia ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę rozliczającą zakupy nowych środków trwałych, jeŝeli majątek wzrośnie powyŝej 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. Za wzrost majątku do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia wg systemu pro rata temporis - jeŝeli majątek wzrośnie powyŝej 10% progu. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi nie więcej niŝ 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia. 11. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej: bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zuŝycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zuŝycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 12. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela moŝe przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody moŝe przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyŝszych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 13. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemoŝliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków bądź rozmiaru szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk. 14. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, Ŝe do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości ,00 zł, która w przypadku szkody słuŝyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe. Limit odpowiedzialności kaŝdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie tej klauzuli odszkodowanie (nie ma tu zastosowania klauzula automatycznego

4 wyrównania sum ubezpieczenia). Maksymalna wypłata odszkodowania nie moŝe przekroczyć wartości odtworzeniowej danego składnika majątkowego. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. KLAUZULE FAKULTATYWNE (podlegające ocenie zgodnie pkt. 19 SIWZ) 15. Klauzula rozszerzająca ochronę o konsekwencje opadów śniegu - ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody wynikłe z obfitych opadów śniegu, które spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku oraz elementów opierzenia i orynnowania dachu od cięŝaru śniegu lub lodu, zalanie wynikłe z szybkiego topnienia mas śniegu oraz szkody powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu powstałego podczas zamarzania wody z limitem odpowiedzialności do ,00 zł. Zakresem ochrony objęte jest równieŝ zawalenie się pod wpływem cięŝaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone do wysokości sumy ubezpieczenia danego składnika majątku. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 16. Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia suma ubezpieczenia zostaje automatycznie przywrócona po kaŝdorazowej wypłacie odszkodowania wynikającego z zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel ma prawo do naliczenia składki za przywrócenie sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjnej do wysokości przyjętej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Składka dodatkowa będzie naliczana według stawek przyjętych w ofercie ubezpieczenia, na podstawie której zawarto umowę ubezpieczenia. Podstawą naliczenia dodatkowej składki będzie kwota równa sumie wypłaconych odszkodowań w danym ryzyku w rocznym okresie ubezpieczenia. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli oraz naliczenie dodatkowej składki nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. Dla mienia ubezpieczonego w systemie na sumy stałe ww. składka nie będzie naliczana przez Ubezpieczyciela, jeŝeli w następstwie szkody przedmiot ubezpieczenia (mienie, które uległo uszkodzeniu) ulegnie likwidacji i/lub zostanie wykreślony z wykazu środków trwałych. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku oraz od kradzieŝy zwykłej. 17. Klauzula uproszczonej procedury likwidacji szkody o wartości do 5 000,00 zł w przypadku szkód o wartości nie przekraczających 5 000,00 zł Ubezpieczający/Ubezpieczony sam likwiduje szkodę przesyłając jednocześnie do Ubezpieczyciela pisemne zgłoszenie szkody, opis okoliczności szkody, zestawienie strat, kalkulacje, kosztorysy, kopie faktur zakupu utraconego mienia, kopie faktur naprawy maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego w przypadku szkód kradzieŝowych dodatkowo poświadczenie z policji o wszczęciu dochodzenia. W przypadku szkód o wartości nie przekraczającej 5 000,00 zł Ubezpieczyciel odstępuje o oględzin, jednakŝe oględziny mogą zostać przeprowadzone na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 18. Klauzula miejsca ubezpieczenia ubezpieczeniem objęte jest wszelkie mienie ruchome i nieruchome znajdujące się na terenie RP i będące własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu. Ubezpieczenie nie dotyczy mienia w transporcie oraz mienia ubezpieczonego na mocy innej umowy ubezpieczenia. Wprowadza się limit odpowiedzialności max do ,00 zł bez konieczności informowania Ubezpieczyciela w ciągu okresu ubezpieczenia o powstaniu nowej lokalizacji z zastrzeŝeniem, Ŝe dla mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko maksymalny limit odpowiedzialności w poszczególnych ryzykach nie jest wyŝszy niŝ suma ubezpieczenia przyjęta dla poszczególnych składników mienia. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych oraz odpowiedzialności cywilnej. 19. Klauzula zgłaszania szkód zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŝ w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy wszystkich ryzyk.

5 20. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk. 21. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej np. posesji pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 10% wartości powstałej szkody. PowyŜszy 10% limit podwyŝsza sumę ubezpieczenia i jest niezaleŝny (dodatkowy) od postanowień OWU w tym zakresie. Dotyczy wszystkich ryzyk. 22. Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze oraz mienie na nim się znajdujące. Odpowiedzialność w powyŝszym zakresie dotyczy równieŝ mienia znajdującego się w pomieszczeniach połoŝonych poniŝej poziomu gruntu. 23. Klauzula funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 10% płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. Dotyczy wszystkich ryzyk. 24. Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych Ubezpieczyciel oświadcza, Ŝe stan zabezpieczeń przeciwpoŝarowych i przeciwkradzieŝowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. JeŜeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niŝ 30 dni. JeŜeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel moŝe uchylić się od odpowiedzialności, jeŝeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 25. Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, Ŝe ubezpieczający nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. Ochroną objęty jest równieŝ sprzęt, który przez dłuŝszy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany (np. w szkole w okresie przerwy wakacyjnej) 26. Klauzula katastrofy budowlanej ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane gwałtownym, niezamierzonym zniszczeniem budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości elementów konstrukcyjnych budynku bądź budowli. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 27. Klauzula zalaniowa Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

6 28. Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montaŝowych na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe podczas prowadzenia robót budowlanomontaŝowych, które nie wymagają pozwolenia na budowę oraz szkody związane z: - naruszeniem konstrukcji dachu, - naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu, - szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ww. szkody z następującymi limitami odpowiedzialności: a) szkody w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia do limitu odpowiedzialności ,00 zł b) szkody w nakładach i materiałach do limitu odpowiedzialności ,00 zł (limit ten podwyŝsza sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia), c) szkody powstałe wskutek zalania w związku z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu - z limitem odpowiedzialności do 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej niŝ ,00 zł, Dopuszczalny udział własny dla niniejszej klauzuli 1000,00 zł Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 29. Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji ustala się, Ŝe ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, ani nie ulega Ŝadnym ograniczeniom, jeśli budynki, urządzenia lub instalacje zgłoszone do ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji. Dotyczy ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieŝy i wandalizmu oraz sprzętu elektronicznego. 30. Klauzula ubezpieczenia mienia będącego poza ewidencją ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w mieniu będącym poza ewidencją księgową. Limit odpowiedzialności wynosi ,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku. 31. Klauzula transportowania ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w środkach trwałych oraz sprzęcie elektronicznym stacjonarnym powstałe w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczeń na terytorium RP oraz podczas transportu w celu naprawy bądź konserwacji tego mienia. Limit odpowiedzialności wynosi ,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 32. Klauzula likwidacyjna dotycząca szkód powstałych w wyniku kradzieŝy oraz wandalizmu na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel, w przypadku szkód polegających na kradzieŝy bądź wandalizmie środków trwałych i wyposaŝenia naleŝących do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, wypłaci odszkodowanie w wartości odtworzeniowej danego składnika majątku, który uległ szkodzie, bez względu na stopień zuŝycia technicznego tego składnika majątku. Klauzula ma zastosowanie do ubezpieczenia od kradzieŝy z włamaniem i rabunku wraz z ryzykiem wandalizmu oraz ubezpieczenia od kradzieŝy zwykłej. 33. Klauzula czystych strat finansowych zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o wyraŝony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego wskutek zdarzeń nie powodujących ani szkody rzeczowej, ani szkody osobowej. Limit odpowiedzialności wynosi ,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 34. Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia assistance zakres ubezpieczenia assistance obejmuje co najmniej następujące ryzyka i koszty: pomoc na wypadek awarii pojazdu, braku paliwa lub kradzieŝy pojazdu lub jego części uniemoŝliwiającej dalszą jazdę, polegającą na zorganizowaniu i pokryciu koszów naprawy na miejscu zdarzenia, dostarczeniu paliwa (bez kosztu zakupu paliwa), pokryciu kosztów holowania, zakwaterowania lub pokrycia kosztów kontynuowania podróŝy. Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego w przypadku wypadku bądź awarii wypadku pojazdu na okres co najmniej 5 dni. Ubezpieczenie obejmuje równieŝ pomoc poszkodowanym w wypadku. Ubezpieczenie dotyczy pojazdów osobowych i cięŝarowych o ładowności do 2,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich okres eksploatacji nie przekracza 10 lat. Zakres terytorialny RP i Europa). II. ZAŁOśENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ:

7 Zakres opisany poniŝej jest zakresem minimalnym. JeŜeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, Ŝe zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniŝej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iŝ zakres ubezpieczenia jest węŝszy niŝ zakres opisany poniŝej, nie mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia. W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniŝej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ bez moŝliwości stosowania wyłączeń bądź ograniczeń ochrony. W przypadku doubezpieczania, uzupełniania lub podwyŝszania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz składki/stawki obowiązujące w umowie o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wystawiania polis krótkoterminowych składka będzie wyliczana pro rata temporis za kaŝdy dzień rzeczywiście udzielanej ochrony. Sumy ubezpieczenia określone w Specyfikacji i załącznikach zawierają podatek VAT o ile nie wskazano inaczej. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT, bez konieczności przedłoŝenia oryginału faktury. Szkodowość zgodnie z tabelą nr 7 w załączniku nr 4 III. RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU Przewidywany okres ubezpieczenia: UBEZPIECZENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK WYMIENIONYCH W SPECYFIKACJI UWAGA: W przypadku ustalenia płatności składki przez poszczególne jednostki osobno - brak opłaty części składki przez któregokolwiek z płatników nie wstrzymuje ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych płatników, którzy opłacili składkę. (dotyczy ubezpieczeń wspólnych) A. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (OC DELIKT, OC KONTRAKT): UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w Specyfikacji i kaŝdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność. UWAGA: Obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne w ubezpieczeniu OC. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy dopuszczalna franszyza redukcyjna: świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199 poz z późn. zm.) Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną (deliktową, kontraktową oraz deliktowo-kontraktową /zbieg roszczeń/) ponoszoną przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje, co najmniej następujące ryzyka i koszty: odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkody będące następstwem wypadków (wypadek to zdarzenie powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój

8 zdrowia, śmierć, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) zaistniałych w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia, powstałych na terytorium RP w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym, w tym odpowiedzialność z tytułu szkód związanych z przeniesieniem ognia oraz szkód powstałych w następstwie uŝytkowania bądź uszkodzenia urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych), oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania, wraz z rozszerzeniami opisanymi poniŝej: koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio groŝącą szkodą, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela. - rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, (niezaleŝnie od formy zatrudnienia, w tym wolontariuszom, praktykantom, staŝystom, osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie uŝytecznych, osobom skierowanym do wykonywania prac wyrokiem sądu, oraz osobom skierowanym do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy), limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł - rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, staŝystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie uŝytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł - rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność za szkody wzajemne wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł - rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone z tytułu wszelkich zdarzeń związanych z administrowaniem i utrzymaniem placów zabaw, parków, cmentarza komunalnego, targowiska miejskiego, zieleniaka, mini zoo; limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł - rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu naleŝącym do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł - rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z odśnieŝaniem i zimowym utrzymaniem chodników i placów miejskich, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł B. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2114) Suma gwarancyjna: ,00 EURO Ubezpieczony: - 2 licencjonowanych zarządców nieruchomości (limit dla kaŝdego ubezpieczonego ,00 EUR) UWAGA: obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne

9 UWAGA: W przypadku zaakceptowania Klauzuli automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia mienie ubezpieczone jest bez konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie. Wykonawca, który będzie realizował zamówienie, jest zobowiązany do przygotowania dwóch oddzielnych polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. C. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 roku (Dz.U. nr 61 poz. 537) Suma gwarancyjna: ,00 EURO UWAGA: obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne UWAGA: W przypadku zaakceptowania Klauzuli automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia mienie ubezpieczone jest bez konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie. D. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH: Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone na terytorium RP w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem nieruchomości, w tym odpowiedzialność z tytułu następstw szkód związanych z przeniesienia ognia, wraz z rozszerzeniami koszty poniesione przez ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio groŝącą szkodą, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł (osobny limit dla kaŝdej wspólnoty) - rozszerzenie odpowiedzialności za szkody rzeczowe powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania - rozszerzenie odpowiedzialności o OC za szkody w mieniu lokatorów lokali mieszkalnych i najemców lokali uŝytkowych, powstałe w wyniku zalań z powodu: Nieszczelności dachów Działania awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania Nieszczelności złącz zewnętrznych budynków Nieszczelności stolarki okiennej lub drzwiowej - rozszerzenie odpowiedzialności o OC za szkody w mieniu lokatorów lokali mieszkalnych i najemców lokali uŝytkowych, powstałe w wyniku przepięć - spowodowanych gwałtownymi zmianami poziomu napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczy takŝe pomieszczeń przynaleŝnych. - rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej o odpowiedzialność z tytułu szkód wzajemnych: tj rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej o szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu w związku z posiadanym mieniem przez członków wspólnoty mieszkaniowej, najemców lokali mieszkalnych i uŝytkowych oraz stałych uŝytkowników lokali mieszkalnych i uŝytkowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł Wykonawca, który będzie realizował zamówienie, jest zobowiązany do wystawienia, na kaŝdą wspólnotę, oddzielnej polisy, na której ubezpieczającym będzie PGKiM Sp. z o.o., a ubezpieczonym

10 dana wspólnota mieszkaniowa. Wykaz wspólnot zgodnie z załącznikiem nr 4 tabela nr 3 (64 wspólnoty mieszkaniowe). E. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ KRADZIEśY ZWYKŁEJ UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ oraz kaŝdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność UWAGA: obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: kradzieŝ z włamaniem rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu istniejących zabezpieczeń przy uŝyciu siły lub narzędzi, albo zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia, rabunek zabór mienia z uŝyciem przemocy fizycznej lub groźby jej uŝycia wobec ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi, wandalizm (dewastację) rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, takŝe bez kradzieŝy z włamaniem lub rabunku. Dotyczy równieŝ uszkodzenia elementów budynków lub lokali, w których to mienie się znajduje, zaginięcie ubezpieczonego mienia wskutek zdarzenia o charakterze nagłym i niespodziewanym, niezaleŝnym od wolu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, np. podczas akcji ratowniczej (w przypadku odnalezienia zaginionej rzeczy w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczony ma obowiązek zwrócić Ubezpieczycielowi wypłacone odszkodowanie). NaleŜne odszkodowanie za szkody kradzieŝowe automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia, do wysokości sum ubezpieczenia. PowyŜszy warunek dotyczy równieŝ szkód powstałych w wyniku dewastacji. Zasady dotyczące pokrycia kosztów naprawy/wymiany zabezpieczeń dotyczą równieŝ sytuacji, gdy likwidacja zasadniczej szkody przebiega z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Urządzenia i wyposaŝenie system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia rodzaj wartości księgowa brutto suma ubezpieczenia: ,00 zł Środki obrotowe system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia rodzaj wartości wartość zakupu/wytworzenia suma ubezpieczenia: ,00 zł Mienie pracownicze system ubezpieczenia: suma ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia, bez limitu na pracownika/ ucznia ,00 zł Wartości pienięŝne: system ubezpieczenia : na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia rodzaj wartości nominalna od kradzieŝy z włamaniem suma ubezpieczenia: ,00 zł (Siedziba PGKiM Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8) ,00 zł (Zakład Pogrzebowy ul. Staromorzysławska)

11 od rabunku w lokalu suma ubezpieczenia: ,00 zł (Siedziba PGKiM Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8) ,00 zł (Zakład Pogrzebowy ul. Staromorzysławska) 1 500,00 zł (Targowisko Miejskie ul. 11 Listopada) od rabunku w transporcie na terenie Polski suma ubezpieczenia: ,00 zł ,00 zł ( dotyczy Zakładu Pogrzebowego, ul. Staromorzysławska ) suma ubezpieczenia: 1 500,00 zł (dotyczy tylko inkasentów pobierających opłaty targowe na Zieleniaku ul. Chopina i na targowisku ul. 11 Listopada) KradzieŜ zwykła Zakres ubezpieczenia: kradzieŝ rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe, wyposaŝenie, sprzęt elektroniczny, elementy stałe budynków i budowli (dot. m.in. włazów do studzienek kanalizacyjnych i bramek, znaków drogowych, elementów ogrodzenia, rynien), środki obrotowe/zapasy (np. materiały budowlane i remontowe, części zamienne itp.), których posiadanie moŝna udokumentować. suma ubezpieczenia: ,00 zł F. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA: UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ oraz kaŝdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność UWAGA: obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne Przedmiot ubezpieczenia: stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli oraz szklane lub kamienne wykładziny oraz budowle (np. wiaty przystankowe), neony, reklamy świetlne, szyldy, gabloty, lustra i witraŝe niezabytkowe, wykonane ze szkła, minerałów i ich imitacji lub tworzyw sztucznych. Zakres ubezpieczenia obejmuje stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli wszystkich jednostek wymienionych w specyfikacji. Zakres ubezpieczenia obejmuje równieŝ koszty transportu i w uzasadnionych przypadkach ustawienia rusztowań, bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.), koszty tymczasowego zabezpieczenia. W przypadku szkód polegających na stłuczeniu lub uszkodzeniu szyb i innych przedmiotów Ubezpieczony nie ma obowiązku kaŝdorazowego zgłaszania zdarzenia organom ścigania. Likwidacja szkód: bez oględzin Ubezpieczyciela, na podstawie własnej dokumentacji fotograficznej oraz protokołu szkody sporządzonego przez Ubezpieczonego. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia: ,00 zł G. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH: UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ oraz kaŝdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność UWAGA: obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne

12 Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: - poŝar, w tym poŝar powstały w wyniku działania osób trzecich z zewnątrz budynku, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, - huragan (zgodnie z poniŝszą definicją), deszcz nawalny, śnieg (w tym szkody spowodowane zalaniem w wyniku gwałtownego topnienia mas śniegu), powódź (w tym równieŝ spływ wód po zboczach), lawina, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń wodno kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu (w tym równieŝ naleŝącego do Ubezpieczającego i Ubezpieczonego), trzęsienie ziemi, - uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia się rosnących w pobliŝu drzew lub budynków, budowli, urządzeń technicznych lub innych elementów, - szkody powstałe w wyniku naporu/spiętrzenia kry na ubezpieczone mienie (tylko dla klientów, który posiadają mienie nam morzem, nad jeziorami, nad rzekami, np. filary mostów, molo, bulwary itp. - koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagroŝeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie - dewastację rozumianą jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, takŝe bez kradzieŝy z włamaniem lub rabunku oraz uszkodzenie mienia przez dzikie zwierzęta. Dotyczy równieŝ uszkodzenia elementów budynków i budowli lub lokali, w których to mienie się znajduje, a takŝe konstrukcji takich jak wyposaŝenie placów zabaw, znaków drogowych, tablic informacyjnych, latarni itp. Limit na powyŝsze ryzyko ,00 zł /system na pierwsze ryzyko/, z włączeniem szkód powstałych wskutek graffiti z limitem odpowiedzialności 5 000,00 zł /system na pierwsze ryzyko/. Graffiti dot. tylko mienia Zamawiającego, które w okresie ubezpieczenia zostało zakupione, nabyte lub przekazane w zarząd, a wcześniej posiadane zostało odnowione lub pomalowane. Ryzykiem dewastacji objęte są równieŝ elementy budynków oraz lokali którymi zarządza Zamawiający. TakŜe w przypadku kiedy nie znajduje się tam mienie naleŝące do Zamawiającego. Definicja huraganu - wiatr o prędkości nie mniejszej niŝ 17,1 m/sek, ustalonej w oparciu o dane IMiGW lub innych akredytowanych jednostek badawczych, którymi posiłkuje się Ubezpieczyciel przy ustalaniu prędkości wiatru w miejscu powstania szkody. W przypadku braku moŝliwości uzyskania odpowiednich informacji z jednostek badawczych bądź nie odnotowania przez ww. jednostki wystąpienia wiatru o podanym parametrze, wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie rozmiaru szkód w miejscu ich powstania i w bezpośrednim sąsiedztwie. Za szkody spowodowane huraganem uwaŝa się równieŝ szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie. Budynki i budowle rodzaj wartości: wartość księgowa brutto, wartość odtworzeniowa system ubezpieczenia: na sumy stałe, Wykaz budynków i budowli w załączniku nr 4 - tabela nr 1, tabela nr 2 i tabela nr 3 Nazwa jednostki Ubezpieczający/Ubezpieczony- PGKiM Sp. z o.o. Ubezpieczający- PGKiM Sp. z o.o. Ubezpieczony- wspólnoty mieszkaniowe Ubezpieczający- PGKiM Sp. z o.o. Ubezpieczony- Miasto Konin RAZEM Suma ubezpieczenia ,56 zł Rodzaj wartości Księgowa brutto, (szacowana wartość odtworzeniowa dot. budynków poz. 1,5,7,14,15,16,18,20,26-30,32,34,44,45,47) ,00 zł Szacowana wartość odtworzeniowa ,00 zł ,56 zł Szacowana wartość odtworzeniowa Wykonawca, który będzie realizował zamówienie, jest zobowiązany do przygotowania polis potwierdzających ubezpieczenie budynków i budowli Zamawiającego według poniŝszego wzoru:

13 - dla budynków PGKiM Sp. z o.o. (Załącznik nr 4 Tabela nr 1) zostanie wystawiona jedna polisa, na której ubezpieczającym i ubezpieczonym będzie PGKiM Sp. z o.o. - dla budynków wspólnot mieszkaniowych (Załącznik nr 4 tabela nr 3) zostanie wystawiona jedna polisa, na której ubezpieczającym będzie PGKiM Sp. z o.o. a ubezpieczonym wszystkie wspólnoty mieszkaniowe. Do polisy zostaną wystawione certyfikaty, indywidualnie dla kaŝdej wspólnoty, z informacją o wysokości składki za ubezpieczenie mienia danej wspólnoty. Drugą formą potwierdzenia ubezpieczenia jest wystawienie, na kaŝdą wspólnotę, oddzielnej polisy, na której ubezpieczającym będzie PGKiM Sp. z o.o. a ubezpieczonym dana wspólnota mieszkaniowa - dla budynków Miasta Konina poz (Załącznik nr 4 Tabela nr 2) zostanie wystawiona jedna polisa, na której ubezpieczającym będzie PGKiM Sp. z o.o. a ubezpieczonym Miasto Konin, ul. Plac Wolności 1, Konin. Środki trwałe, urządzenia i wyposaŝenie rodzaj wartości: wartość księgowa brutto system ubezpieczenia: na sumy stałe, suma ubezpieczenia: ,95 zł Gotówka system ubezpieczenia: rodzaj wartości suma ubezpieczenia: Mienie pracownicze system ubezpieczenia: suma ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia nominalna ,00 zł (siedziba PGKiM Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej) ,00 zł (Zakład Pogrzebowy ul. Staromorzysławska) 1 500,00 zł (Targowisko Miejskie ul. 11 Listopada na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia, bez limitu na pracownika/ ucznia ,00 zł Środki obrotowe system ubezpieczenia: rodzaj wartości suma ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia wartość zakupu/wytworzenia ,00 zł H. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK UWAGA: UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ oraz kaŝdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność obligatoryjnie zniesione zostają franszyzy i udziały własne Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny będący własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, a takŝe sprzęt elektroniczny uŝytkowany przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy dzierŝawy, uŝyczenia, leasingu lub innego stosunku prawnego, nie przenoszącego prawa własności. Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezaleŝnej od ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: - działanie człowieka, tj. niewłaściwe uŝytkowanie, nieostroŝność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, - kradzieŝ z włamaniem i rabunek, wandalizm

14 - działanie ognia (w tym równieŝ dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a takŝe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), - działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niŝ wskutek poŝaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, - działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, - wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, - zbyt wysokie/niskie napięcia/natęŝenie w sieci instalacji elektrycznej, - szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących, - pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych - koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagroŝeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Rodzaj wartości: wartość księgowa brutto. Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, moŝliwie jak najbardziej zbliŝony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontaŝu i montaŝu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu naleŝności, niezaleŝnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Ubezpieczyciel w przypadku szkody polegającej na utracie lub całkowitym zniszczeniu (szkodzie całkowitej) jednostki centralnej komputera odpowiada równieŝ za koszt systemu operacyjnego w przypadku zadeklarowania jego wartości w wysokości sumy ubezpieczenia. Nie dotyczy oprogramowania w wersji BOX. Sprzęt elektroniczny przenośny jest objęty ochroną na terytorium RP. Wykaz sprzętu elektronicznego w tabeli nr 5 w załączniku nr 4 Sprzęt stacjonarny Łączna suma ubezpieczenia: ,74 zł Sprzęt przenośny Łączna suma ubezpieczenia: ,32 zł Koszty odtworzenia danych: System ubezpieczeń na pierwsze ryzyko Suma ubezpieczenia: ,00 zł Nośniki danych: System ubezpieczeń na pierwsze ryzyko Suma ubezpieczenia: ,00 zł Oprogramowanie (licencjonowane systemy operacyjne, programy standardowe produkcji seryjnej oraz programy indywidualne udokumentowanego pochodzenia i wartości): System ubezpieczeń na pierwsze ryzyko Suma ubezpieczenia: ,00 zł I. UBEZPIECZENIE NNW OSÓB SKIEROWANYCH DO PGKiM SP. Z O.O. DO WYKONYWANIA PRAC Z URZĘDU PRACY LUB DECYZJĄ SĄDU (dot. min. prac społecznie uŝytecznych, interwencyjnych, robót publicznych): Suma ubezpieczenia: ,00 zł/ na osobę zakres świadczeń: podstawowy + zawał serca i udar mózgu czas odpowiedzialności: praca + droga do/z pracy forma zawarcia ubezpieczenia: bezimienna liczba ubezpieczonych: 10 osób

15 J. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: UWAGA: Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wraz z wyposaŝeniem wymienione w tabeli nr 6 w załączniku nr 4 oraz pojazdy włączone do ubezpieczenia przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, będące w posiadaniu Zamawiającego lub uŝytkowaniu na podstawie umów leasingu, dzierŝawy czy uŝyczenia Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne) Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, Poz 1152 z późn. zm.). Dla pojazdów nowych (zakupionych) okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia rejestracji pojazdów. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) Suma ubezpieczenia: ustawowa (w przypadku zwiększenia przez ustawodawcę minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej składka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian). Ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieŝy pojazdów Auto Casco AC/KR Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu/zarejestrowania pojazdów (bez konieczności dokonywania oględzin) lub od chwili zgłoszenia/oględzin pojazdu i jest zgodny z okresem ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Zakres ubezpieczenia pełny dla pojazdów NR REJ. PN 25854, PN 19160, PN 00913, PN 14676, PN Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: - szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, - szkody powstałe w wyniku zetknięcia z przedmiotami pochodzącymi z pojazdu, - szkody powstałe w pojeździe podczas mycia na myjni samochodowej, - uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, poŝaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił przyrody - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, - uŝycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania Ŝycia lub zdrowia ludzkiego oraz - powstałe wskutek kradzieŝy pojazdu lub części jego wyposaŝenia; uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego uŝycia, rabunku (rozboju bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie), - szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał waŝnych badań technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody, - w przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieŝy, zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe uznaje się za wystarczające. - zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco RP i Europa. Zakres ubezpieczenia podstawowy (z wyłączeniem kradzieŝy) dot. pozostałych pojazdów, dla których ma być wykupione ubezpieczenie Autocasco

16 Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: - szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, - szkody powstałe w wyniku zetknięcia z przedmiotami pochodzącymi z pojazdu, - szkody powstałe w pojeździe podczas mycia na myjni samochodowej, - uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, poŝaru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił przyrody - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, - uŝycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania Ŝycia lub zdrowia ludzkiego - szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał waŝnych badań technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody, - zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco RP i Europa. Suma ubezpieczenia - suma ubezpieczenia NETTO, która uwzględnia równieŝ wartość wyposaŝenia dodatkowego, - ustalana jest indywidualnie dla kaŝdego pojazdu na podstawie wartości rynkowej przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia (wyceny dokonuje Broker na podstawie komputerowego systemu wyceny pojazdów Info-Ekspert) lub faktury zakupu dla pojazdów fabrycznie nowych lub sprowadzonych z zagranicy, - suma ubezpieczenia nie ulega w okresie ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania za szkody częściowe - udział własny zniesiony/wykupiony - franszyza zniesiona/wykupiona - amortyzacja części zniesiona/wykupiona Likwidacja szkód - wariant serwisowy/warsztatowy (wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na uzgodniony zakres napraw z uwzględnieniem podatku VAT), - dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, wszystkie komplety kluczyków i sterowników słuŝących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz urządzeń zabezpieczających przed kradzieŝą w ilości wskazanej we wniosku o ubezpieczenie naleŝy złoŝyć niezwłocznie, nie później niŝ w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody polegającej na kradzieŝy pojazdu, chyba, Ŝe wystąpiły uzasadnione okoliczności uniemoŝliwiające dotrzymanie w/w terminu, - Ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność, - ubezpieczenie pojazdu na niŝszą niŝ wartość rynkowa wartość pojazdu, np. gdy pojazd został kupiony z rabatem, nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, - na wysokość odszkodowania nie będzie miała wpływu prędkość z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasaŝerów (NNW) Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu/rejestracji pojazdów i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego. Zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdów (równieŝ podczas zatrzymania i

17 postoju), w tym podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku, naprawy pojazdu oraz upadku, poŝaru lub wybuchu pojazdu Suma ubezpieczenia PLN na osobę, Ubezpieczenie assistance (ubezpieczenie bezskładkowe) Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu/rejestracji pojazdów i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego. Zakres ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i usług zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia assistance danego Ubezpieczyciela dołączonego bezskładkowo do ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Auto Casco.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego 8,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt Ogólne Warunki Ubezpieczenia ALFA własny kąt 2 Spis treści Postanowienia wstępne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia... 7 Zakres ubezpieczenia... 7 Ryzyka wyłączone z zakresu ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo