SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach znak postępowania ZP/UB/4/ Informacje o Zamawiającym: Dane ogólne Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Adres siedziby: Katowice, ul. Francuska 78 Lokalizacje: 1. O.T. Katowice, ul. Francuska Katowice 2. O.T. Bytom, ul. Strzelców Bytomskich Bytom 3. O.T. Dąbrowa Górnicza ul. Tysiąclecia Dąbrowa G. 4. O.T. Rybnik, ul. Ekonomiczna Rybnik 5. O.T. Jastrzębie Zdrój, ul. A. Krajowej Jastrzębie Zdrój 6. O.T. Tychy, al. Jana Pawła II Tychy 7. Budynek Dyrekcji, Biuro Kursów Dokształcających, Stacja Paliw ul. Francuska Katowice Ilość pracowników: Działalność podstawowa: 212 os. Organizowanie kursów, egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami, prowadzenie kursów dokształcających dla osób chcących uzyskać świadectwa kwalifikacji, wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, 1

2 współpraca ze szkołami w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży), wynajem pojazdów (w tym wraz z kierowcą), przewóz osób, prowadzenie stacji paliw, organizacja imprez, wynajem pomieszczeń biurowych, magazynowych. Planowany obrót na 2015 r.: zł NR EKD: 8041 NR NIP NR REGON: Numer telefonu (0-32) Numer faksu (0-32) Godziny urzędowania od , od poniedziałku do piątku Adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: Pośrednictwo ubezpieczeniowe W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą " Świadczenie usług z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności cywilnej dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach", Zamawiający korzysta z usług Brokera Ubezpieczeniowego i Reasekuracyjnego PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Warszawskiej 153, Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , posiadającej kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości ,00 zł, numer NIP oraz numer REGON , wpisanej do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem /U, posiadającej zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516. Umowa w sprawie zamówienia publicznego która zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania, będzie obsługiwana za pośrednictwem PWS KONSTANTA S.A. Wykonawca wynagradza prowizyjnie PWS Konstanta SA z siedzibą w Bielsku-Białej według stawek zwyczajowo przyjętych dla firm brokerskich przez cały okres obowiązywania umowy na wykonanie zamówienia, wynikający z SIWZ. 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczeniowe dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach w zakresie ubezpieczenia komunikacyjne obejmujące 2

3 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w ruchu krajowych i zagranicznym, - ubezpieczenia Auto-Casco, - ubezpieczenie Assistance, -ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów, - Zielona Karta, ubezpieczenia majątkowe obejmujące: - ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, kosztów odtworzenia danych od wszystkich ryzyk, - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji (wandalizmu) graffiti, - ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia zagranicznego Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia ubezpieczeń komunikacyjnych: (termin obowiązywania umowy generalnej) Umowa generalna - zakładająca ewentualne rozwiązanie poszczególnych umów (polis) OC za porozumieniem stron w dniu ; informacje szczegółowe na temat pozostałych założeń umowy generalnej - w punkcie dot. ubezpieczeń komunikacyjnych. - Okres ubezpieczenia polis AC, NNW poszczególnych pojazdów (polis wystawionych w ramach umowy generalnej) od daty ekspiracji aktualnie obowiązujących polis lub wystawienia nowych polis dla pojazdów nowo nabytych oraz ubezpieczonych po raz pierwszy do daty wygaśnięcia umowy generalnej. Prosimy o taryfikację w zakresie AC, NNW na okres ubezpieczenia 1 roku. W przypadku faktycznego okresu ubezpieczenia poniżej 1 roku składki będą naliczane metodą pro rata temporis w dniach. - Okres ubezpieczenia polis OC poszczególnych pojazdów (polis wystawionych w ramach umowy generalnej) 12 miesięcy. Prosimy o taryfikację w zakresie OC na okres ubezpieczenia 1 roku. - Okres ubezpieczenia polis ZK - 1 rok. Prosimy o taryfikację w zakresie ZK na okres ubezpieczenia 1 roku Okres ubezpieczenia ubezpieczeń pozostałych Opłata składki ubezpieczeniowej za poszczególne rodzaje ubezpieczeń: Opłata składki w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: - Składki AC za poszczególne pojazdy ubezpieczane z początkiem okresu ubezpieczenia tj. od będą opłacane w czterech kwartalnych ratach, składki AC za pozostałe pojazdy wchodzące do umowy generalnej w trakcie jej obowiązywania, będą opłacane jednorazowo w terminie 14 dni od 3

4 wystawienia polis (certyfikatów lub innych dokumentów ubezpieczających potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia). - Składki NNW, ZK za poszczególne pojazdy będą opłacane jednorazowo w terminie 14 dni od wystawienia polis (certyfikatów lub innych dokumentów ubezpieczających potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia). - Składki OC za poszczególne pojazdy ubezpieczane z początkiem okresu ubezpieczenia tj. od będą opłacane w czterech kwartalnych ratach. Składki OC za pozostałe pojazdy będą opłacane w dwóch ratach w następujący sposób: Wysokość składki na polisie (certyfikacie) z tytułu ubezpieczenia OC zostanie ustalona za 12-miesięczny okres ubezpieczenia i rozłożona na dwie raty bez zastosowania zwyżki z tego tytułu: 1. - I rata jest częścią składki przypadającą na okres świadczonej ochrony do dnia wyrównania okresu ubezpieczenia i jest ustalana w systemie miesięcznym (miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny) zgodnie z poniższym wzorem: gdzie: SP I SP I SP 12 ILPM SP ILPM [ zł] Wysokość I raty Składka za okres 12 miesięcy Ilość pełnych miesięcy wnioskowanej ochrony - I rata jest płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy (certyfikatu), - II rata stanowi różnicę pomiędzy składką za okres 12-miesięczny a kwotą I raty, - Termin płatności II raty ustala się na dzień następny po dacie wyrównania okresu ubezpieczenia, - Kwoty II rat zostaną umorzone pod warunkiem: a) kontynuacji ubezpieczenia OC u danego ubezpieczyciela, z którym została zawarta umowa b) zawarcia umowy ubezpieczenia OC w innym TU od dnia następnego po dacie wyrównania okresu ubezpieczenia, na okres 12-miesięcy, i przedstawienia dokumentu ubezpieczenia (do wglądu) poprzedniemu ubezpieczycielowi, - Kwoty II rat zostają postawione w stan natychmiastowej wymagalności w następujących przypadkach: a) nie przedstawienia w ciągu 14 dni, od daty wyrównania okresu ubezpieczenia, polisy ubezpieczenia OC danego pojazdu z 12-miesięcznym okresem ubezpieczenia od dnia następnego po dacie wyrównania okresu ubezpieczenia Opłata składki w zakresie ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej: 4 równe kwartalne raty Sumy ubezpieczenia: Sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych podane w warunkach zamówienia, podano w oparciu o stan majątku Zamawiającego na dzień r. Ochroną objęty zostaje majątek Zamawiającego według stanu na początek okresu ubezpieczenia tj Składka z tytułu ewentualnego wzrostu (zmiany) wartości mienia w okresie od r. do r. rozliczona zostanie w ramach Klauzuli automatycznego pokrycia po upływie 1 półrocza ubezpieczenia. 4

5 Sumy ubezpieczenia i wykaz floty samochodowej, podane w warunkach zamówienia podano w oparciu o stan floty pojazdów Zamawiającego na dzień r. Ochroną objęta zostanie flota pojazdów Zamawiającego według stanu na początek okresu ubezpieczenia tj r. Ubezpieczający przewiduje możliwość zmian stanu floty pojazdów, w szczególności wymianę/zakup pojazdów służących do nauki jazdy/egzaminowania. Wszelkie zmiany w ubezpieczeniu dotyczące floty samochodowej odbywać się będą w oparciu o tabelę stawek zamieszczoną w Formularzu Oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w części dot. ubezpieczeń komunikacyjnych Szkodowość Rok Grupa ubezpieczeniowa Liczba szkód Suma odszkodowań (zł) 2010/2011 OC/AC posiadaczy pojazdów zł mechanicznych 2010/2011 Ogień i inne zdarzenia - deszcz nawalny zł 2011/2012 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 2 353zł 2012/2013 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zł 2012/2013 Ogień i inne zdarzenia uszkodzenie zł rogatki, zalanie 2013/2014 Ogień i inne zdarzenia - gradobicie zł 2014/2015 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zł 2014/2015 Ogień i inne zdarzenia zapadanie się ziemi zł 3.7. Szczegółowy opis poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia: Ubezpieczenia majątkowe: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakres ubezpieczenia: pełny tj. zakres ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody będące następstwem: - ognia, dymu, sadzy, osmolenia, żarzenia, przypalenia, - uderzenia pioruna (pośrednie i bezpośrednie), przepięcia, wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, - upadku pojazdu powietrznego, - wybuchu (eksplozji), implozji, - huraganu, wiatru o każdej sile, deszczu nawalnego, - powodzi, spływu wód po zboczach, - opadów atmosferycznych w tym gradu oraz obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu lub polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu, - naporu śniegu lub lodu, 5

6 - osunięcia i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, lawiny, - szkód wodociągowych, w tym także powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych etc., szkód spowodowanych awarią urządzeń tryskaczowych, - uderzenia pojazdu, w tym pojazdu własnego - przewrócenia drzew, budynków, masztów i innych obiektów, - katastrofy budowlanej, - huku ponaddźwiękowego, - zanieczyszczenia lub skażenia w wyniku powyższych zdarzeń. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe wskutek: akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania i innych czynności ratowniczych, porządkowych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia jak również koszty przywrócenia odtworzonego mienia do pracy (np. legalizacja). Ochroną ubezpieczeniową objęte będą również szkody spowodowane interwencją upoważnionych służb w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a interwencja była uzasadniona. Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową w powyższym zakresie składniki mienia również w trakcie prowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych, oraz zwyczajowo dokonywanych prac remontowo konserwacyjnych, mających na celu utrzymanie właściwego stanu technicznego posiadanego majątku. Wartość ubezpieczenia: Sumy ubezpieczenia: Wartość księgowa brutto dla środków trwałych 1. Budynki, budowle ,00 zł 2. Zewidencjonowane inwestycje ,00 zł 2a. Inne nakłady inwestycyjne ,00 zł 3. Maszyny, urządzenia ,00 zł 4. Środki niskocenne (wyposażenie) ,00 zł 5. Środki obrotowe ,00 zł 6. Gotówka i inne walory ,00 zł (w kasie ogniotrwałej i poza) 7. Mienie pracownicze ,00 zł System ubezpieczenia: sumy stałe; środki niskocenne, mienie pracownicze, inne nakłady inwestycyjne pierwsze ryzyko Franszyza: integralna 100 USD, dla mienia pracowniczego zniesiona 6

7 Klauzule dodatkowe dla pkt (treść klauzul dodatkowych przedstawiona została w Załączniku nr 5 do SIWZ): KLAUZULA nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania, kosztów odtworzenia danych od wszystkich ryzyk Przedmiot ubezpieczenia. A) Sprzęt Ubezpieczeniem objęty będzie sprzęt określony jako przedmiot ubezpieczenia wraz ze sprzętem przenośnym (mobilnym) używanym przez ubezpieczonego, jego pracowników lub współpracowników w budynkach oraz na otwartej przestrzeni i w każdym innym miejscu w tym na lądzie, powietrzu oraz wodzie bez względu na podstawę prawną posiadania. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest także sprzęt obecnie nie użytkowany (np. w trakcie magazynowania lub przerw w eksploatacji) a także telefony komórkowe oraz satelitarne. B) Dane i nośniki danych Przedmiotem ubezpieczenia są: - dane, za które uważa się: informacje zawarte w zbiorach danych i licencjonowane systemy operacyjne, programy standardowe produkcji seryjnej oraz programy indywidualne udokumentowanego pochodzenia i wartości, - wymienne nośniki danych tj. dyskietki wszystkich rodzajów, dyski operacyjne i magnetyczne, CD- ROM-y, taśmy magnetyczne itp. C) Koszty odtworzenia danych. Zakres ubezpieczenia: Zakład ubezpieczeń odpowiada za wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: - działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie (w tym wandalizm, sabotaż), - kradzież z włamaniem, rabunek (zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z pojazdu, lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem, bez obowiązku uruchomienia systemu alarmowego szczególnie w przypadku kiedy dany pojazd nie jest wyposażony taki system), - działanie ognia (w tym również działanie dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), - działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, - działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, - trzęsienie ziemi, huragan, wiatr, - wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, - zbyt wysokie / niskie lub całkowity zanik napięcia w sieci instalacji elektrycznej, 7

8 - bezpośrednie i pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, przepięcia itp. - szkody wynikające z braku dostawy lub przerwania dostawy prądu, wody, gazu lub innego medium, - zakresem ubezpieczenia objęte są szkody powstałe w czasie: napraw (w szczególności dokonywanych przez pracowników lub współpracowników), za wyjątkiem szkód powstałych w czasie napraw dokonywanych przez zewnętrzne służby techniczne (zakłady naprawcze) na podstawie zawartych umów, jeśli wynikają one z działania tych służb i podczas prób, w szczególności prób dokonywanych w związku z okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi. - szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty zakupu do daty włączenia do eksploatacji, bez stawiania dodatkowych warunków. - ubezpieczeniem objęty jest sprzęt w trakcie przewozu i transportu wszelkimi środkami transportowymi, a także podczas przenoszenia oraz transportu wewnątrzzakładowego Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od stopnia umorzenia sprzętu. Nie ma zastosowania zasada niedoubezpieczenia i proporcji, odszkodowania wypłacane bez potrącenia faktycznego zużycia/amortyzacji. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje firmy i inne miejsca związane z prowadzeniem działalności na terenie RP (np. mieszkanie prywatne, do którego pracownik zabrał sprzęt elektroniczny w celu wykonania określonej pracy, samochody prywatne i służbowe, miejsca zakwaterowania podczas wyjazdów służbowych). Ochroną ubezpieczeniową objęty jest również sprzęt podczas przemieszczania, zakres ochrony rozszerzony na obszar Europy. Wartość ubezpieczenia: Wartość księgowa brutto Sumy ubezpieczenia: 1. Sprzęt stacjonarny komputerowy ,00 zł 2. Sprzęt przenośny komputerowy ,00 zł 3.Oprogramowanie, nośniki ,00 zł 4. Koszty odtworzenia danych ,00 zł System ubezpieczenia: sumy stałe, oprogramowanie, koszty odtworzenia danych pierwsze ryzyko Franszyza : redukcyjna 100 USD; 15% szkody nie mniej niż 100 USD dla szkód kradzieżowych w sprzęcie przenośnym oraz szkód powstałych w wyniku upuszczenia sprzętu - w sprzęcie przenośnym. Proponowane klauzule dodatkowe dla pkt i 2A (treść klauzul dodatkowych przedstawiona została w Załączniku nr 5 do SIWZ): KLAUZULA nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 33, 34, 35. 8

9 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji (wandalizmu), graffiti Suma ubezpieczenia: 1. Maszyny, urządzenia, wyposażenie zł 2. Środki obrotowe zł 3. Gotówka a) w sejfie z zamkiem szyfrowym zł b) od rabunku w lokalu zł c) w transporcie teren RP zł Informacje: Rodzaj schowka: SEJF Z ZAMKIEM SZYFROWYM - 1 szt Trwale przymocowany do podłoża Maksymalna kwota podlegająca transportowi: zł Częstotliwość takich transportów: JEDEN DZIENNIE Przeciętna wartość transportowanej gotówki: zł Sposób wykonywania transportu (np. pieszo, pojazdem): SAMOCHÓD OSOBOWY Sposób konwojowania gotówki: KASJERKA, KIEROWCA, PRACOWNIK WORD. Ubezpieczenia mienia od dewastacji Suma ubezpieczenia zł Ubezpieczenia mienia od dewastacji - ryzyko graffiti Suma ubezpieczenia zł Ubezpieczenie obejmuje również koszty naprawy zabezpieczeń limit zł Franszyza: integralna 100 USD, (dla ryzyka graffiti 20 USD) 1. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko Proponowane klauzule dodatkowe dla pkt (treść klauzul dodatkowych przedstawiona została w Załączniku nr 5 do SIWZ): KLAUZULA nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 29, 30, 33, 34, 35, Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia Zakres ubezpieczenia: rozbicie, stłuczenie szyb i posadzek oraz innych przedmiotów szklanych Ubezpieczyciel pokrywa również koszty montażu, demontażu, koszty wykonania napisów, liter, rysunków oraz koszty rusztowań. Suma ubezpieczenia zł Franszyza: integralna 50 USD 9

10 2. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko 3. Proponowane klauzule dodatkowe dla pkt (treść klauzul dodatkowych przedstawiona została w Załączniku nr 5 do SIWZ): KLAUZULA nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 34, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Przedmiot i zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz deliktowo-kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania mienia z włączeniem odpowiedzialności cywilnej za produkt / usługę. Działalność przyjęta do ubezpieczenia: każdy rodzaj działalności jaką zgodnie ze statutem może prowadzić ubezpieczony podmiot. Zakres ochrony: szkody osobowe i rzeczowe wraz z ich następstwami oraz czyste straty finansowe, z uwzględnieniem w szczególności: A) OC za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia oraz umów o podobnym charakterze (ruchomości i nieruchomości) B) OC pracodawcy (obejmuje również wypadki powstałe za granicą) C) OC za czynności podwykonawców bez prawa regresu D) Odpowiedzialności za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC E) Odpowiedzialność za szkody z tytułu skażenia, zanieczyszczenia środowiska - odpowiedzialność cywilna za szkody (osobowe, rzeczowe oraz czyste straty) związane z wydostaniem się do wody, powietrza i gruntu substancji niebezpiecznych (ryzyko stacjonarne, szkody spowodowane przez produkt oraz usługę), włączenie z zaprószeniem ognia. F) OC z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, również po wykonaniu kontraktu niezależnie od daty zawarcia/wykonania/zakończenia kontraktu G) Ryzyko wystąpienia szkód powstałych w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, z włączeniem szkód w podziemnych instalacjach i urządzeniach elektrycznych, wod-kan, gazowych i innych wmontowanych na stałe w nieruchomościach, cofnięcie się cieczy w systemach kanalizacyjnych H) Szkody w mieniu (w tym w pojazdach) pracowników oraz ich osób bliskich 10

11 I) Szkody wyrządzone przez pracowników w związku z podróżami służbowymi, udziałem w targach, wystawach, szkoleniach itp. J) Szkody poniesione przez pracowników, ich osoby bliskie lub osoby trzecie związane z organizacją festynów, imprez integracyjnych, szkoleniowych itp., z włączeniem zatruć pokarmowych i przeniesienia chorób zakaźnych. Ryzyko szkód wyrządzonych w wyniku przeprowadzania masowej imprezy odpłatnej lub nieodpłatnej organizowanej dla pracowników Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego i ich rodzin oraz imprezy sportowej, artystycznej albo rozrywkowej innej niż impreza masowa w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Założenia do warunków ubezpieczenia: 1. Definicja pracownika powinna obejmować wszystkie możliwe formy współpracy dopuszczone przez kodeks pracy jak i wszelkie formy umów cywilnoprawnych (np. zlecenie, kontrakty menedżerskie). 2. Wyłączenie dotyczące kar umownych odnosi się do relacji Ubezpieczony jego kontrahent. W przypadku wystąpienia ubezpieczonej szkody, której następstwem będzie zapłacenie kary umownej przez kontrahenta naszego Klienta, Ubezpieczyciel nie powoła się na wyłączenie dotyczące kary umownej. 3. Definicja szkody osobowej i w mieniu odnosi się do pełnych następstw, za jakie odpowiedzialność może ponieść sprawca a nie tylko do utraconych korzyści. 4. Definicja szkody w mieniu zawiera również utratę mienia. 5. Ochrona nie zawiera ograniczenia dla szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu, po użyciu narkotyków lub innych środków odurzających. 6. Ochrona nie zawiera wyłączenia związanego ze stopniowym lub długoterminowym oddziaływaniem temperatury, gazów, oparów lub wilgoci, pleśni, dymu, sadzy, kurzu, hałasu oraz które powstały na skutek zagrzybienia, zapadnięcia się lub osiadania terenu, zalania przez wody stojące, płynące, lub innych podobnych czynników. Trigger: Ochrona obejmuje wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia zgłoszone przed upływem okresu przedawnienia. Miejsce ubezpieczenia: teren RP + rozszerzenie na zagranicę dla ewentualnych szkód wyrządzonych przez przedstawicieli WORD podczas wyjazdów służbowych Suma ubezpieczenia: zł na jedno i wszystkie zdarzenia Franszyza redukcyjna: 500 zł Klauzule dodatkowe dla pkt (treść klauzul dodatkowych przedstawiona została w Załączniku nr 5 do SIWZ): 11

12 KLAUZULA nr 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia zagranicznego a) Ubezpieczenie NNW uczestników szkoleń Ubezpieczeni: osoby kierowane przez Urzędy Pracy, uczestniczące w kursach i szkoleniach organizowanych przez Zamawiającego. Planowana liczba ubezpieczonych (rocznie): ok. 100 osób (kursy trwają w zależności od rodzaju 1, 2,3, 5 do 180 dni). Zamawiający szacuje ubezpieczenie dla 2500 osobodni. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie jest w stanie podać dokładnej liczby ubezpieczonych - proponowany system ubezpieczenia oparty o składkę zaliczkową odpowiadającą 80% składki rocznej obliczonej w oparciu o planowaną liczbę ubezpieczonych. Składka zostanie rozliczona w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia w oparciu o rozliczenie sporządzone przez Ubezpieczającego (liczba osób uczestniczących w kursach w poszczególnych miesiącach ubezpieczenia). Zakres ubezpieczenia: wypadki powstałe podczas uczestnictwa w kursach. Suma ubezpieczenia: zł/osobę Ilość osobodni: 2500 Minimalny zakres świadczeń: 1. Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku w okresie do 2 lat od jego wystąpienia 100% sumy ubezpieczenia, 2. Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu: a) w przypadku uszczerbku w wysokości 100% - pełna suma ubezpieczenia, b) w przypadku uszczerbku częściowego procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu, 3. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od wypadku do wysokości 30% sumy ubezpieczenia (zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej do kwoty 250 zł za każdy ząb), 4. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów, poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, 5. Zwrot kosztów leczenia poniesionych w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku do wysokości 10% sumy ubezpieczenia. Oprócz w.w. świadczeń minimalnych ubezpieczonym przysługują inne lub wyższe świadczenia przewidziane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mających zastosowanie w umowie ubezpieczenia. Z uwagi na cel niniejszego ubezpieczenia - w ubezpieczeniu nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w sytuacji, gdy pojazd będzie prowadzony przez osobę nie posiadającą wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu, jak również w przypadku jazd próbnych oraz egzaminacyjnych. 12

13 b) Ubezpieczenie KL/NNW za granicą ubezpieczenie całodobowe Ubezpieczeni: pracownicy Zamawiającego (3 osoby kierowcy autokarów). Polisy imienne lub karty dla każdej osoby wskazanej przez Zamawiającego. Suma ubezpieczenia KL minimalnie Euro. Suma ubezpieczenia NNW minimalnie zł Proponowane klauzule dodatkowe dla pkt (treść klauzul dodatkowych przedstawiona została w Załączniku nr 5 do SIWZ): KLAUZULA nr 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NNW, ZK, Assistance) a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w ruchu krajowym i zagranicznym Przedmiot ubezpieczenia: Samochody zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ łącznie 56 pojazdów. Suma gwarancyjna minimalna ustawowa. b) Ubezpieczenie Auto Casco (AC) Przedmiot ubezpieczenia: Samochody zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ łącznie 6 pojazdów. Zakres ubezpieczenia AC: pełny w ruchu i postoju z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży, rabunku, uszkodzenia itd., z uwagi na cel niniejszego ubezpieczenia wyłącza się prawa regresu do sprawcy szkody (osoby upoważnionej do kierowania pojazdem); z uwagi na cel niniejszego ubezpieczenia - włączone są szkody wyrządzone przez osoby nie posiadające prawa jazdy lub wymaganego świadectwa kwalifikacyjnego. z uwagi na cel niniejszego ubezpieczenia nie stosuje się wyłączeń dot. pojazdów używanych do nauki jazdy/egzaminowania c) Ubezpieczenie Assistance Suma ubezpieczenia minimum zł na każdy pojazd w zakresie kosztów holowania po kolizji oraz parkowania po szkodzie, chyba, że OWU gwarantują opcję korzystniejszą. d) Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów Suma ubezpieczenia: zł na jedno miejsce 24 pojazdy / zł na jedno miejsce dla motocykli 25 pojazdów Łącznie 49 pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Minimalny zakres świadczeń: 1. Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku w okresie do 2 lat od jego wystąpienia 100% sumy ubezpieczenia, 2. Z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu: a) w przypadku uszczerbku w wysokości 100% - pełna suma ubezpieczenia, 13

14 b) w przypadku uszczerbku częściowego procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu, 3. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od wypadku do wysokości 30% sumy ubezpieczenia (zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej do kwoty 250 zł za każdy ząb), 4. Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów, poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku do wysokości 30% sumy ubezpieczenia, 5. Zwrot kosztów leczenia poniesionych w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku do wysokości 10% sumy ubezpieczenia. Oprócz w.w. świadczeń minimalnych ubezpieczonym przysługują inne lub wyższe świadczenia przewidziane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mających zastosowanie w umowie ubezpieczenia. Z uwagi na cel niniejszego ubezpieczenia - w ubezpieczeniu nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w sytuacji, gdy pojazd będzie prowadzony przez osobę nie posiadającą wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu, jak również w przypadku jazd próbnych oraz egzaminacyjnych. e) Zielona Karta Dla wybranych pojazdów 4 szt. zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. WARUNKI DODATKOWE Klauzule do ubezpieczeń pojazdów: 1. Umowa ubezpieczeń komunikacyjnych zawarta zostanie w formie umowy generalnej zawartej na okres 12 miesięcy z możliwością rozwiązania poszczególnych umów (polis OC), których okres ekspiracji wykracza poza datę końcową umowy generalnej, za porozumieniem stron w dniu wygaśnięcia umowy generalnej pod warunkiem: - kontynuacji ubezpieczenia OC lub - przedstawienia w terminie 14 dni od daty rozwiązania umów ubezpieczenia OC polisy, zawartej w innym TU potwierdzającej ciągłość okresu ubezpieczenia OC od dnia następnego po dacie rozwiązania za porozumieniem stron. Stawki określone w polisie generalnej będą niezmienne przez cały okres ubezpieczenia (dotyczy to także nowo zakupionych pojazdów). 2. Klauzula automatycznego pokrycia Każdy nowo nabyty pojazd będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie OC od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu, na warunkach obowiązujących dla pojazdów tego typu w roku ubezpieczenia. Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać takie przypadki do 3 dni od daty rejestracji lub wprowadzenia pojazdu do ruchu z podaniem następujących informacji: 14

15 1) marka, model, typ pojazdu, 2) numer rejestracyjny, 3) numer nadwozia i silnika, 4) rok produkcji. 3. Ustalenie sumy ubezpieczenia Auto-Casco: Z uwzględnieniem podatku VAT (brutto), o ile ubezpieczony nie rozlicza podatku VAT; Pojazdy nowe fabrycznie, do 6 miesięcy od daty nabycia od autoryzowanego dealera na terenie RP wartość fakturowa; Pojazdy używane, pow. 6 miesięcy od daty nabycia od autoryzowanego dealera na terenie RP, lub nabyte w na rynku wtórnym lub sprowadzone z za granicy - suma ubezpieczenia w wysokości wartości rynkowej brutto; Wartość rynkowa pojazdu ustalana jest na podstawie wyceny przeprowadzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę lub w oparciu o katalog Info-Ekspert z uwzględnieniem przebiegu kilometrowego. 4. Ustalenie kwoty odszkodowania z ubezpieczenia Auto-Casco: I. Szkoda kradzieżowa lub całkowita, przy której nie występują pozostałości wypłata odszkodowania w zależności od przyjętej sumy ubezpieczenia (netto lub brutto), oraz okresu eksploatacji pojazdu: i. do 6 miesięcy od daty jego nabycia, jako fabrycznie nowego od autoryzowanego dealera w wartości fakturowej (brutto) pojazdu z dnia zakupu, o ile suma ubezpieczenia została określona w wartości fakturowej ( brutto); ii. powyżej 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy od daty jego nabycia, jako fabrycznie nowego od autoryzowanego dealera wartość rynkowa z dnia szkody ale nie mniej niż 80% wartości fakturowej (brutto), o ile suma ubezpieczenia została ustalona jako wartość fakturowa pojazdu z dnia zakupu od autoryzowanego dealera na terenie RP; iii. powyżej 12 miesięcy od daty nabycia od autoryzowanego dealera - w wartości rynkowej z dnia szkody (brutto); II. Szkoda całkowita, przy której występują pozostałości jak wyżej z tym, że wypłata odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość pozostałości, chyba że w procesie likwidacji strony umówią się inaczej; 5. Odszkodowanie za naprawę pojazdów będzie wypłacane na podstawie oryginałów faktur łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, jeżeli Ubezpieczający nie może tego podatku odliczyć. Rozstrzygającym będzie pisemne oświadczenie złożone przez Ubezpieczającego. 6. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonywania oględzin uszkodzonego pojazdu w miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego w ciągu 3 dni od zgłoszenia szkody (termin uwzględnia dni robocze). 7. Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu w wyniku wypłaconych odszkodowań. 15

16 8. Nie stosuje się żadnych udziałów własnych w ubezpieczeniu AC; nie stosuje się potrącenia z tytułu amortyzacji. 9. W ubezpieczeniu AC ubezpieczone są również szyby w pojazdach. 10. W ubezpieczeniu AC wprowadza się Klauzulę reprezentantów wyłączająca możliwość odmowy wypłaty odszkodowania z przyczyn leżących po stronie pracownika ubezpieczonego nie będącego członkiem Dyrekcji Zamawiającego w sytuacji, gdy do szkody doszło w przypadku kiedy: a) pojazd nie miał ważnych badań technicznych, o ile od ich terminu końcowego upłynęło nie więcej niż 30 dni, b) kierowca nie posiadał aktualnych uprawnień do kierowania pojazdem, o ile od ich terminu końcowego upłynęło nie więcej niż 30 dni; c) skradziony pojazd nie spełniał formalnych wymagań w zakresie zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, o ile został przyjęty (nie został wyłączony przez ubezpieczyciela indywidualnym wskazaniem) do ubezpieczenia AC KR, d) kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia, e) kierowca był pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka, Limit: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 11. Klauzula Leeway w ubezpieczeniu AC Zasada proporcji ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy wartość ubezpieczonego pojazdu z dnia szkody będzie przekraczać 130 % sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. 12. Klauzula szkód wyrządzonych przez ładunek Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są szkody wyrządzone w pojeździe przez przewożony w nim ładunek, który na skutek zadziałania sił fizycznych, mechanicznych lub innych sił przyrody przemieścił się, zerwał z mocowania lub został zniszczony 13. Klauzula szkód w bagażu W przypadku wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem umowy ubezpieczenia AC, Ubezpieczyciel pokryje także koszty wynikłe ze szkód w bagażu (rzeczach osobistych) kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości ,00 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 14. Klauzula szkód w ogumieniu Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, również w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległo jedynie ogumienie na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem ubezpieczenia. 16

17 Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 5000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 15. W ubezpieczeniu Asistance (o ile przewiduje wyłącznie bezgotówkowe rozliczenia i zlecanie holowania przez Centrum Assistance) wprowadza się możliwość refundacji przez Ubezpieczyciela udokumentowanych wydatków gotówkowych poniesionych na ryzyka objęte ubezpieczeniem Assistance, kiedy kontakt z centrum Assistance był niemożliwy z przyczyn losowych takich jak np. kiedy kierowca poszkodowanego pojazdu nie był w stanie tego uczynić ze względu na doznane w kolizji obrażenia, utratę świadomości, śmierć, niesprawny telefon, brak dostępu do telefonu. Klauzule dodatkowe do komunikacyjnych ubezpieczeń dobrowolnych: KLAUZULA nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, Tabela stawek W związku z dokonującymi się w trakcie okresu ubezpieczenia zmianami (zakupy, sprzedaż, likwidacja, etc.) środków transportu Ubezpieczającego, Zamawiający wymaga podania w Formularzu Ofertowym stawek za poszczególne rodzaje ubezpieczeń dla określonych grup pojazdów zgodnie z poniższą tabelą: Rodzaj pojazdu 1 Osobowe o poj. do 800 cmm 2. Osobowe o poj od 800 do 1500 cmm 3. Osobowe o poj. od 1500 do 2200 cmm 4. Osobowe o poj pow cmm 5. Ciężarowe o ładowności do 2,5 tony 6. Ciężarowe o ładowności pow. 2,5 tony 7. Samochody specjalne 8. Ciągniki samochodowe 9. Autobusy 10 Przyczepy uniwersalne,. ciężarowe 11 Przyczepy rolnicze. 12 Naczepy. Składka za poszczególny rodzaj umowy ubezpieczenia NNW OC ZK zł/ zł AC dla motocykli 17

18 Ciągniki rolnicze Motocykle Motorowery Pojazdy nie rejestrowane Wykaz pojazdów mechanicznych - Załącznik nr 4 do SWIZ Treść klauzul dodatkowych - Załącznik nr 5 do SWIZ. 4. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia r. do dnia r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,,: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej, co najmniej w grupach 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonego w rozdziale 5 pkt 5.1., według metody "spełnia/nie spełnia", na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 6 pkt _6.1. oraz na podstawie dokumentu, o którym mowa w rozdziale 6 pkt Stosownie do art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5.4 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w rozdziale 5 pkt 5.1. ppkt winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Warunek określony w rozdziale 5 pkt 5.4. musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. 18

19 5.8 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków, o których mowa w rozdziale 5 pkt 5.4. na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów opisanych w rozdziale 6 pkt 6.2 SIWZ według formuły - spełnia / nie spełnia. 5.9 Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i wymagania wynikające z przepisów ustawy Pzp. Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, określonych w rozdziale 5, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia następujących dokumentów: L.p. 1) 2) Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej co najmniej w grupach 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej Uwagi Wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, Wykonawca przedkłada zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że wykonuje działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie. W przypadku, gdy zezwolenie bądź zaświadczenie na podstawie odrębnych przepisów nie jest wymagane, Wykonawca obowiązany jest wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale 5 pkt 5.1. ppkt , przedkładając dowody potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie, że notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i rozdziale 5 pkt 5.4 niniejszej SIWZ, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia następujących dokumentów: 19

20 L.p. Nazwa (rodzaj) dokumentu i jego cechy Uwagi 1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wzór oświadczenia Wykonawcy stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 2) rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 3) na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 4) uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty wskazane w rozdziale 6 pkt 2 dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć: oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp według wzoru z Załącznika nr 9 do SIWZ lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184). W przypadku oferty wspólnej oświadczenie bądź listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa powyżej każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia składa odrębnie. 20

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scr-ustron.com.pl Ustroń: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sicienko: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zakładu Komunalnego w Sicienku w 2013 roku Numer ogłoszenia: 473392-2012; data zamieszczenia: 27.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.walcz.cos.pl Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl 1 z 5 2015-08-26 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdansk.rzgw.gov.pl Gdańsk: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem jednostki samorządu terytorialne. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Numer ogłoszenia: 158904-2015; data zamieszczenia: 29.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO SIWZ NR 174/14/08/2013/N/Płońsk

ZMIANY DO SIWZ NR 174/14/08/2013/N/Płońsk Strona 1 z 5 Wrocław, 29.08.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Gminy Miasta Płońsk ZMIANY DO SIWZ NR 174/14/08/2013/N/Płońsk Działając w imieniu

Bardziej szczegółowo

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Choroszcz: ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i pojazdów Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Numer ogłoszenia: 64382-2013;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Sosnowiec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 194426-2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsm.com.pl Chorzów: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie majątku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-15 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi2.php (strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy części samochodowych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Adres: Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń Miejscowość i data: Ustroń, dnia 21 stycznia 2015 r. Numer sprawy: EDO / 02 / 2015 OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Sprzedaż paliw ciekłych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl Słupsk: UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Skarżysko-Kamienna: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl 1 z 6 2013-12-02 11:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lsi.net.pl Łódź: Ubezpieczenie majątku ŁSI sp. z o.o., ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182532-2014 z dnia 2014-05-29 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Toruń Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, woj. Warszawa: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz członków ich rodzin. Numer ogłoszenia: 26582-2015; data zamieszczenia: 05.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ostróda: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE. data zamieszczenia: 05.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Leasing operacyjny autobusu z opcją wykupu na potrzeby WORD w Warszawie Numer ogłoszenia: 36315-2010; data zamieszczenia: 22.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2013-04-22 15:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl Chęciny: Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/21/PN/12 ubezpieczenie dla Szpitala w Śremie Sp. z o.o Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku Ciągnik

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Zawidów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl 1 z 6 2015-02-18 12:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Oborniki: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach, ul. Hutnicza 8, 40-241 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 255-44-99, faks 32 255-44-99.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach, ul. Hutnicza 8, 40-241 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 255-44-99, faks 32 255-44-99. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zuos.pl Katowice: Dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych. Numer ogłoszenia: 248811-2014;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO. Nowe Miasto Lubawskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Numer ogłoszenia: 246867-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo