WPROWADZENIE Powód wezbraniem, które przynosi straty gospodarcze i społeczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPROWADZENIE Powód wezbraniem, które przynosi straty gospodarcze i społeczne"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE Pod pojęciem powódź w języku potocznym rozumie się przede wszystkim wystąpienie rzeki z koryta i w konsekwencji zalanie terenów, na których normalnie woda nie występuje. W języku fachowym pojęcie powódź ma swoją definicję. Jest ona oparta o hydrologiczne pojęcie wezbrania. Pod pojęciem wezbrania rozumie się wyraźny wzrost stanów (a zatem i natęŝenia przepływu) wody w ciekach, spowodowane zwiększonym zasilaniem lub incydentalnym podpiętrzeniem zwierciadła wody, wywołanym zjawiskami naturalnymi. Powódź jest natomiast szczególnym przypadkiem wezbrania, tzn. wezbraniem, które przynosi straty gospodarcze i społeczne. Powódź jest więc zjawiskiem hydrologicznym o charakterze społeczno - gospodarczym. Powodziowe straty gospodarcze są dość oczywiste. Straty społeczne to utrata zdrowia (w tym psychicznego ze względu na stres), a w skrajnych przypadkach takŝe Ŝycia, utrata miejsca pracy, a w konsekwencji i moŝliwości zarobkowania, utrata moŝliwości komunikacji (przemieszczania się) tp. Powódź moŝe teŝ nieść powaŝne konsekwencje dla środowiska, np. w postaci zanieczyszczenia (skaŝenia) wód w sytuacji zalania np. oczyszczalni ścieków lub zakładów chemicznych. Jak wspomniano wyŝej kaŝda powódź jest wezbraniem, ale nie kaŝde wezbranie jest powodzią, nawet jeśli towarzyszy mu wystąpienie wody z koryta rzeki, o ile nie pociąga ono za sobą skutków finansowych lub/i społecznych. Jeśli więc wiemy, Ŝe powódź jest wezbraniem, to oczywiste staje się, Ŝe ma pewne cechy tego zjawiska hydrologicznego. Z punktu widzenia problemu ochrony przed powodzią fundamentalne znaczenie ma świadomość, Ŝe: wezbrania to zjawiska naturalne, z którymi nie tylko mamy do czynienia obecnie, ale które występowały zawsze i będą występować w przyszłości; niemoŝliwe jest całkowite zapobieŝenie powodziom, natomiast istnieje moŝliwość zredukowania ryzyka strat; proces kształtowania się wezbrań jest determinowany przez wiele czynników, które moŝna zakwalifikować do dwóch zasadniczych grup: zmiany klimatyczne i zmiany w warunkach odpływu zarówno ze zlewni jak i w samych korytach rzek, prowadzące do jego przyspieszenia, a w konsekwencji do wzrostu wartości natęŝenia przepływów kulminacyjnych. Jeśli mając w pamięci powyŝsze stwierdzenia uświadomimy sobie, Ŝe stale rośnie liczba ludności a w konsekwencji rozwoju cywilizacyjnego, takŝe ilość i wartość majątku zlokalizowanego w dolinach rzecznych, to fakt, iŝ w całym świecie straty powodziowe rosną, mimo postępu w dziedzinie ochrony przed powodzią, staje się oczywisty i zrozumiały. Wyrazistą ilustracją tej tendencji jest rys.1.1, przedstawiający wartość strat powodziowych w latach , w najbogatszym i najbardziej zaawansowanym technologicznie państwie, tzn. w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich latach docierają do nas ze świata informacje o przeraŝających katastrofach naturalnych: trzęsieniach ziemi, huraganach, tsunami i tp. Warto jednak wiedzieć, Ŝe ciągle jeszcze wartość całkowitych, światowych strat powodziowych ma drugie (po huraganach) miejsce wśród wartości strat spowodowanych przyczynami naturalnymi (rys. 1.2). 1

2 Straty Powodziowe w USA straty [miliardy $] Rys Wartość strat powodziowych w USA w latach [..] struktura wysokosci globalnych strat w świecie % - powódź 15% - trzęsienia ziemi 36% - huragany 20% - inne 5 0 Rys Struktura strat wywołanych przez katastrofy naturalne w świecie [...] 2

3 struktura strat powodziowych w świecie straty ekonomiczne utrata Ŝycia ludzi straty w ramach ubezpieczeń Rys Struktura strat powodziowych w świecie Na rys.1.3 przedstawiono strukturę strat powodziowych w świecie, wyraŝonych w kategoriach finansowych. Jak widać, największy udział w całkowitej wartości strat mają straty finansowe wynikające z utraty Ŝycia przez ludzi. Finansową wartość Ŝycia ludzkiego potraktowano w tym przypadku umownie, jako wartość potencjalnego ubezpieczenia ludzi, którzy ponieśli śmierć na skutek powodzi. Udział tego elementu w całkowitych stratach finansowych jest tak duŝa, bo w powodziach na świecie giną tysiące ludzi (np. w powodzi, jaka wystąpiła w 1998 roku na rzece Jangcy w Chinach zginęło osób). Najmniejszą część strat stanowi wartość ubezpieczeń. Chodzi tu o szczególne ubezpieczenia na wypadek powodzi. Warto zauwaŝyć, Ŝe tak niski udział tego elementu w globalnych stratach powodziowych moŝe wskazywać z jednej strony na to, Ŝe nie są one rozpowszechnione, z drugiej zaś na to, Ŝe są skuteczne, bowiem stymulują działania zapobiegające stratom. Problemy zagroŝenia powodziowego, jego oceny oraz tworzenia skutecznego systemu ochrony przed powodzią są więc powaŝne, waŝne, aktualne i wymagające intensyfikacji prac nad procesem jego rozwiązywania (problemu nigdy nie rozwiąŝe się ostatecznie ma on charakter procesu trwałego). W dalszym ciągu niniejszej publikacji omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z ochroną przed powodzią zarówno o charakterze ogólnym, jak i szczegółowe przede wszystkim w dorzeczu górnej Wisły ale takŝe i w innych częściach Polski. 3

4 RODZAJE POWODZI Wezbrania (a zatem i powodzie) mogą mieć róŝne przyczyny. Geneza powstawania wezbrań (powodzi) determinowana jest przez okres ich występowania oraz lokalizację i zasięg terytorialny. Poszczególne typy genetyczne wezbrań mają ponadto odmienny przebieg. Ze względu na przyczyny powstawania wyróŝnia się cztery typy wezbrań (powodzi): opadowe (typ O), roztopowe (typ R), zimowe (typ Z) oraz sztormowe (typ S). Wezbrania (powodzie) opadowe Wezbrania (powodzie) wywoływane przez opady deszczu mogą róŝnić się istotnie przebiegiem i zasięgiem terytorialnym. I tak powodzie: wywołane przez nawalne opady, związane z lokalnymi burzami termicznymi, występują na potokach górskich i strugach nizinnych, o powierzchni zlewni A < 50 km 2 ; pojawiają się one zazwyczaj w lipcu i sierpniu (choć mogą występować w okresie od kwietnia do października) najczęściej na terenach wysoczyzn, wznoszących się nad płaskimi i podmokłymi obszarami; mają one krótkotrwały ale gwałtowny przebieg; bywają przyczyną znacznych strat w zagospodarowaniu przestrzennym terenu; w ostatnim okresie stają się coraz większym problemem, szczególnie w miastach Małopolski i Śląska; wywoływane przez opady rozlewne występują w terenach górskich, podgórskich i na nizinach w okresie od czerwca (czasem juŝ w maju) do września i charakteryzują się największym zasięgiem terytorialnym, obejmując nieraz całe dorzecze górnej Wisły lub Odry; podobnie scharakteryzować moŝna wezbrania wynikające z opadów frontalnych, występujących w strefie frontów atmosferycznych. Wezbrania (powodzie) roztopowe Powstają one wskutek gwałtownego tajania pokrywy śnieŝnej, które bywa niejednokrotnie przyspieszone przez deszcze padające w tym okresie. Wezbrania tego typu mają bardzo rozległy zasięg terytorialny. Najczęściej występują w marcu i kwietniu; mogą się jednak zdarzyć w ciągu całej zimy, podczas tzw. odwilŝy śródzimowych. Wezbrania (powodzie) zimowe Ten rodzaj wezbrań jest wynikiem spiętrzania się zwierciadła wody w wyniku nasilonych zjawisk lodowych, do których zalicza się np. intensywne tworzenie się śryŝu lub lodu dennego, powodujące zmniejszenie przekroju przepływu lub spiętrzanie się spływającej kry lodowej na ostrych zakrętach rzeki, w przekrojach mostowych i tp. Wezbrania tego typu zdarzają się zwykle w grudniu i styczniu (czasem równieŝ w lutym i marcu). W Polsce nie są one częste, choć na Noteci w przekroju Lipki zatory śryŝowe obserwuje się niemal corocznie. Przykładem wezbrania zatorowego była sytuacja powodziowa, jaka miała miejsce w styczniu 1982 r. na Wiśle pod Płockiem. Wezbrania (powodzie) sztormowe Są one spowodowane wiatrami sztormowymi, wiejącymi na wybrzeŝach morskich w kierunku lądu. Wiatry te utrudniają odpływ rzek uchodzących do morza, powodując spiętrzenie wody w korytach i na zalewach przymorskich. Wezbrania te najczęściej zdarzają się zimą (grudzień luty). 4

5 Okresy występowania poszczególnych typów wezbrań (powodzi) w Polsce zestawiono w tabeli 1.1, zaś zasięg terytorialny powodzi wiosenno - letnich na rysunku 1.4. Tab Okresy występowania poszczególnych rodzajów powodzi w Polsce Typ Pora pojawiania się wezbrań wezbrania I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Opadowe nawalne Opadowe frontalne Opadowe rozlewne Roztopowe Sztormowe Zimowe śryŝowe Zimowe zatorowe Zimowe lodowe pora najczęstszego pojawiania się wezbrań pora moŝliwego pojawiania się wezbrań 5

6 Rys.1.4. Zasięg występowania powodzi wiosenno - letnich w Polsce 6

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Tytuł KRAJOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2013 Spis treści WSTĘP..4 CZĘŚĆ I PLAN GŁÓWNY.6 Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej... 7 POWÓDŹ...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 Ministerstwo Środowiska Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Warszawa, październik 2013 r. Dokument został opracowany

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Suchą stopą przez katastrofę B2B, B2C. od wydawcy. risk risk focus. Szanowni Państwo

Suchą stopą przez katastrofę B2B, B2C. od wydawcy. risk risk focus. Szanowni Państwo od wydawcy Szanowni Państwo Faraon miał sen. Z Nilu wyszło siedem pięknych i tłustych krów, które zaczęły się paść wśród sitowia. Nagle z rzeki wyłoniło się kolejnych siedem krów - tym razem brzydkich

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Departament Zasobów Wodnych Antoni Bojarski Józef Jeleński Marek Jelonek Tadeusz Litewka Bartłomiej Wyżga Jacek Zalewski Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY na lata 2009 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY na lata 2009 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r. URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Biuro Ochrony Środowiska PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY na lata 2009 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r. Warszawa, listopad 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia związane z wodą

Zagrożenia związane z wodą NAUKA 4/2010 87-96 ZBIGNIEW W. KUNDZEWICZ, MACIEJ ZALEWSKI, ANDRZEJ KĘDZIORA, EDWARD PIERZGALSKI Zagrożenia związane z wodą Trzy kategorie zagrożeń Spojrzenie globalne Dostępność wody jest warunkiem podtrzymania

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 Kluczbork, 2014 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przesłanki opracowania Strategii oraz Metodologia Prac 5 1.2. Badania ankietowe 6 2. DIAGNOZA GMINY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNEGO I PROGNOZOWANEGO STANU ILO

OCENA AKTUALNEGO I PROGNOZOWANEGO STANU ILO Piotr Herbich Piotr.Herbich@pgi.gov.pl Państwowy Instytut Geologiczny OCENA AKTUALNEGO I PROGNOZOWANEGO STANU ILOŚCIOWEGO WÓD PODZIEMNYCH W OBSZARACH ANTROPOPRESJI 1. Wstęp Analiza skutków środowiskowych,

Bardziej szczegółowo

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira 5 zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira woda w mieście 5 zrównoważony rozwój zastosowania Woda w mieście Seria wydawnicza: Zrównoważony Rozwój Zastosowania Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb 1 1. śegluga towarowa... 3 1.1 Przystosowanie całego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 do wymogów II klasy Ŝeglowności...

Bardziej szczegółowo

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY

OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY ZATWIERDZAM Nowe Piekuty, 24.10.2013 r. Szef Obrony Cywilnej IK.5550.1.2013 PLAN OBRONY CYWILNEJ GMINY NOWE PIEKUTY UZGODNIONO 1 I PLAN GŁÓWNY 2 Spis treści. I PLAN GŁÓWNY... 2 1) Zarządzenie wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Kryzys. Szansa na rozwój?

Kryzys. Szansa na rozwój? Kryzys. Szansa na rozwój? Człowiek w toku swego Ŝycia nieuchronnie styka się z sytuacjami, zdarzeniami mającymi charakter przełomowy, decydujący o dalszym losie jednostki. Te stany przesilenia bardzo często

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski

Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski Stymulowanie innowacyjności i zdolności eksportowych polskiej gospodarki poprzez poprawę struktury napływu inwestycji zagranicznych do Polski pod red. Tomasza Kalinowskiego Autorzy: Anna Hildebrandt Tomasz

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem powodziowym to proces, a nie jednorazowe przedsięwzięcie

Zarządzanie ryzykiem powodziowym to proces, a nie jednorazowe przedsięwzięcie Zarządzanie ryzykiem powodziowym to proces, a nie jednorazowe przedsięwzięcie Z dr. hab. inż. Zbigniewem Kledyńskim, prof. PW, kierownikiem Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej Góry

Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej Góry PROJEKT UNEP/GEF BABIA GÓRA UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY MEDIUM SIZED PROJECT (GFL / 2328-2714 4829; 2005-2008) Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO

Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Narodowy Bank Polski POLSKA WOBEC ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Wrzesień 2009 Spis treści I. Diagnoza kryzysu... 4 I.1. Przyczyny kryzysu... 4 I.2. Wpływ kryzysu na gospodarki wybranych krajów.... 9

Bardziej szczegółowo