4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego"

Transkrypt

1 4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego 4.1. Schemat blokowy odbiornika radiofonicznego AM/FM proszczony schemat blokowy superheterodynowego odbiornika radiofonicznego do odbioru audycji monofonicznych i stereofonicznych nadawanych w zakresie KF (emisja z modulacją częstotliwości - FM) i audycji monofonicznych nadawanych w zakresie fal krótkich, średnich i długich (emisja z modulacją amplitudy AM) przedstawiono na rysunku 12. Określenie odbiornik superheterodynowy oznacza odbiornik z przemianą częstotliwości, która zapewnia łatwość uzyskania dobrych parametrów elektrycznych, takich jak czułość, selektywność i wierność odtwarzania przy dość prostej konstrukcji odbiornika. W odbiorniku radiofonicznym AM/FM oprócz układów zasilania i sterowania można wyróżnić tory sygnałowe: tor FM, tor AM, tor wzmacniania sygnałów m.cz. po detekcji AM lub FM. Tor FM jest to część odbiornika radiofonicznego, odpowiadająca za odbiór i przetwarzanie sygnałów radiofonicznych zmodulowanych częstotliwościowe, z zakresu KF. Ta część odbiornika składa się z następujących układów: głowicy KF zawierającej układy wejściowe, wzmacniacz wysokiej częstotliwości (w.cz.), mieszacz częstotliwości i heterodynę (generator lokalny), wzmacniacza pośredniej częstotliwości (p.cz.), detektora FM (demodulatora częstotliwości), dekodera stereofonicznego, układu automatycznej regulacji częstotliwości heterodyny (ARCz). W zależności od rodzaju odbieranej audycji (audycja monofoniczna lub stereofoniczna) na wyjściu toru FM otrzymuje się pojedynczy sygnał małej częstotliwości (m.cz.), będący repliką sygnału mikrofonowego ze studia nadawczego, lub dwa niezależne sygnały m.cz. (stereo), tj. sygnał foniczny kanału lewego (L) i sygnał foniczny kanału prawego (P). Sygnały m.cz. (mono lub stereo) sąnastęp-nic podawane do toru wzmocnienia odbiornika i po odpowiednim ich wzmocnieniu i ukształtowaniu pasma częstotliwości sterują głośnikami odbiornika, które odtwarzają audycję monofoniczną lub stereofoniczną. Tor AM jest to część odbiornika radiofonicznego odpowiadająca za odbiór i przetwarzanie sygnałów radiofonicznych zmodulowanych amplitudowo z zakresu fal krótkich, średnich i długich. Ta część odbiornika składa się z następujących układów: głowicy AM zawierającej obwody wejściowe, wzmacniacz wysokiej częstotliwości (w.cz.)j mieszacz częstotliwości i heterodynę, wzmacniacza pośredniej częstotliwości (p.cz.), detektora AM (demodulatora amplitudy), układu automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW). Niezależnie od zakresu odbieranych fal (krótkie, średnie i długie) na wyjściu toru AM otrzymuje się zawsze pojedynczy sygnał małej częstotliwości (sygnał foniczny), który po odpowiednim wzmocnieniu i ukształtowaniu pasma częstotliwości steruje głośnikami odbiornika. Tor wzmocnienia sygnałów małej częstotliwości jest to końcowa, wspólna dla toru FM i AM, część odbiornika radiofonicznego, która służy do odpowiedniego wzmocnienia i ukształtowania charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej sygnałów m.cz. z toru FM lub z toru AM. Tor wzmocnienia składa się ze wzmacniacza m.cz. (przedwzmacniacza), który umożliwia użytkownikowi odbiornika dokonywanie regulacji siły głosu i barwy dźwięku, oraz wzmacniacza mocy, wzmacniającego sygnał m.cz. do takiego poziomu, jaki jest niezbędny do optymalnego wysterowania głośników odbiornika. W zależności od konstrukcji odbiornika radiofonicznego tor wzmocnienia sygnału m.cz. może być wykonany w wersji monofonicznej lub w wersji stereofonicznej oraz może służyć do wzmacniania sygnałów fonicznych, pochodzących z różnych źródeł zewnętrznych, takich jak mikrofon, gramofon, magnetofon itp. kłady elektroniczne, wchodzące w skład toru FM, toru AM i toru wzmocnienia sygnałów m.cz., są zasilane odpowiednimi napięciami

2 stałymi wytwarzanymi przez zasilacz sieciowy odbiornika. Przełączanie zakresów radiowych, strojenie i programowanie stacji radiowych, regulacja siły głosu i barwy dźwięku, przełączanie źródeł sygnałów m.cz. itp. odbywa się za pomocą układów sterowania odbiornika, których konstrukcja i zasada działania zależą od rodzaju, przeznaczenia i klasy odbiornika. Rys. 12. proszczony schemat odbiornika radiofonicznego AM/FM 4.2. Ogólna zasada działania odbiornika radiofonicznego AM/FM Warunkiem prawidłowego odbioru stacji radiowych z zakresu KF FM i z zakresu AM (fale krótkie, średnie i długie) przez odbiornik radiofoniczny AM/FM (rys. 12) jest podłączenie do jego wejść antenowych anten odbiorczych o wymaganych parametrach i konstrukcji, tj. anteny KF FM i anteny AM. W antenie odbiorczej (KF lub AM) indukują się sygnały radiofoniczne wysokiej częstotliwości, pochodzące z różnych stacji nadawczych, w zasięgu których znajduje się antena. Podczas odbioru stacji radiowych z zakresu KF FM sygnały w.cz. odbierane przez antenę KF są podawane do obwodów wejściowych umieszczonych na wejściu głowicy KF. Obwody wejściowe są to przestrajane filtry rezonansowe LC, których zadaniem jest wstępne wydzielenie sygnału użytecznego w.cz. (sygnału wybranej stacji radiowej) spośród wszystkich sygnałów wy indukowanych w antenie. Wstępnie wydzielony przez obwody wejściowe sygnał użyteczny w.cz. (na rys. 12 sygnał użyteczny oznaczono symbolem f s ) jest następnie wzmacniany przez wzmacniacz w.cz. głowicy KF o dużym wzmocnieniu mocy i małych szumach własnych, co poprawia właściwości szumowe odbiornika. Na wyjściu wzmacniacza w.cz., który jest najczęściej wzmacniaczem j c dno stopniowym w konfiguracji OB (wspólna baza), jest umieszczony filtr pasmowy, który przy dostrajaniu odbiornika do wybranej stacji radiowej z zakresu KF FM jest przestrajany współbieżnie z obwodami wejściowymi i heterodyną za pomocą diod pojemnościowych (warikapów). Po wzmocnieniu sygnału użytecznego w.cz. jest on podawany do stopnia przemiany częstotliwości, złożonego z mieszacza częstotliwości i hetero-dyny, nazywanej generatorem lokalnym głowicy KF. Zadaniem stopnia przemiany częstotliwości jest przemiana częstotliwości odebranego sygnału użytecznego w.cz. (f s ) na inną, niższą

3 częstotliwość, zwaną częstotliwością pośrednią, która jest wyrażona wzorem: f p.cz. = f H - f S =10,7 MHz, f p.cz. - częstotliwość pośrednia, f H - częstotliwość heterodyny, - częstotliwość sygnału użytecznego w.cz. f S Wartość pośredniej częstotliwości (f p.cz. ) jest zawsze stała i nie zależy od częstotliwości sygnału użytecznego w.cz., tzn. od częstotliwości odbieranej stacji radiowej. Dla zakresu KF FM wartość częstotliwości pośredniej wynosi 10,7 MHz (f p.cz. =10,7 MHz). Warunkiem poprawnej przemiany częstotliwości, czyli prawidłowego dostrojenia głowicy KF do wybranej stacji radiowej, jest współbieżne przestrojenie filtrów rezonansowych w obwodach wejściowych, obwodów rezonansowych filtra pasmowego wzmacniacza w.cz. i obwodów rezonansowych heterodyny. Przy zachowaniu powyższego warunku i stabilnej pracy heterodyny (stałość częstotliwości) na wyjściu głowicy KF otrzymuje sią stabilny sygnał o pośredniej częstotliwości f p.cz. = 10,7 MHz, który jest podawany dalej do wejścia wzmacniacza pośredniej częstotliwości w torze FM. Należy dodać, że w czasie przemiany częstotliwości sygnału fonicznego w.cz. nie może następować zmiana lub zniekształcenia sygnału fonicznego m.cz. zawartego w sygnale zmodulowanym w.cz. poddawanym przemianie. Sygnał użyteczny po przemianie częstotliwości (f p.cz. ) jest nadal sygnałem zmodulowanym częstotliwościowo, który zawiera w sobie przesyłaną informację, tj. sygnał foniczny. Dzięki zastosowaniu przemiany częstotliwości, wzmacniacz pośredniej częstotliwości, który wzmacnia sygnał p.cz. z wyjścia głowicy KF, ma stałą konstrukcję, tzn. nie zawiera obwodów rezonansowych, które muszą być przestrajane przy zmianie stacji radiowej. Na ogół dwu- lub trzystopniowy, selektywny wzmacniacz p.cz. jest zaprojektowany i zestrojony w taki sposób, aby przenosił z odpowiednio dużym wzmocnieniem tylko pasmo sygnału użytecznego wybranej stacji radiowej, a sygnały niepożądane, szczególnie sygnały sąsiednich stacji radiowych, tłumił na wymaganym poziomic, zapewniając tym samym wymaganą sclektyw-ność odbiornika radiofonicznego. Wymagany kształt charakterystyki amplitudowoczęstotliwościowcj wzmacniacza p.cz. wypracowują odpowiednio zestrojone filtry pasmowe p.cz., stanowiące jego obciążenie. We współczesnych odbiornikach radiofonicznych rolę filtrów p.cz. w torze FM pełnią filtry piezoceramiczne częstotliwości środkowej 10,7 MHz, zapewniające zachowanie stałej wartości częstotliwości pośredniej f p.cz. = 10,7 MHz. Wobwodzie wzmacniacza p.cz. w torze FM dodatkowo są umieszczone układy automatycznych regulacji ARCz i ARW, zapewniające prawidłowy odbiór wybranej stacji radiowej przy samoistnych zmianach częstotliwości heterodyny i zmianach poziomu sygnału w.cz. na wejściu antenowym głowicy KF. Zasadę działania tych układów opisano w rozdz. 6. Odpowiednio wzmocniony i ukształtowany w paśmie sygnał p.cz. jest podawany do detektora częstotliwości, w którym następuje wydzielenie z sygnału zmodulowanego p.cz. sygnału małej częstotliwości, tj. sygnału fonicznego. W odbiornikach starszego typu rolę detektora FM pełnił zazwyczaj dyskryminator częstotliwości, a w odbiornikach obecnie produkowanych do detekcji FM stosuje sią tzw. detektory koincydencyjne. W razie odbioru audycji monofonicznych, na wyjściu detektora FM otrzymuje się pojedynczy sygnał foniczny (m.cz.), który jest odzwierciedleniem sygnału mikrofonowego ze studia nadawczego. Podczas odbioru audycji stereofonicznych, na wyjściu detektora FM pojawia się złożony sygnał stereofoniczny, który jest podawany na wejście dekodera stereofonicznego. Wskutek zdekodowania złożonego sygnału stereofonicznego, na wyjściach dekodera otrzymuje się dwa niezależne sygnały foniczne (stereo), które sterują przedwzmacniaczem stcreofonicznym m.cz. Sygnał stereofoniczny m.cz., złożony z sygnału fonicznego kanału lewego (L) i sygnału fonicznego kanału prawego (P), po wstępnym wzmocnieniu i ukształtowaniu charakterystyki amplitudo woczęstotliwościowej we wzmacniaczu m.cz., jest wzmacniany przez stereofoniczny wzmacniacz mocy do takiego poziomu, który zapewnia optymalne wysterowanie głośników odbiornika, tj. głośnika kanału lewego (L) i głośnika kanału prawego (P). Podczas odtwarzania audycji monofonicznych głośniki obu kanałów są sterowane jednym i tym samym sygnałem fonicznym, otrzymanym wskutek detekcji częstotliwościowej sygnału audycji monofonicznej. Budową i zasady

4 dekodowania złożonego sygnału stereofonicznego, który występuje przy odtwarzaniu audycji stereofonicznych, opisano w rozdz. 7 i 8. Podczas odbioru stacji z zakresu fal krótkich, średnich lub długich sygnały w.cz. odbierane przez antenę AM są podawane na wejście głowicy AM, w której, podobnie jak w głowicy KF, następuje wydzielenie sygnału użytecznego w.cz. wybranej stacji radiowej, wzmocnienie i przemiana częstotliwości tego sygnału na częstotliwość pośrednią ( f p.cz. ), której wartość jest stała i dla zakresu AM wynosi f p.cz. = 465 khz. Należy przy tym podkreślić, że zarówno układ elektryczny, jak i zasada działania głowicy AM są takie same, jak głowicy KF, z tą różnicą, że głowica AM pracuje przy znacznie niższych częstotliwościach niż głowica KF. Jeżeli głowica AM jest poprawnie dostrojona do częstotliwości wybranej stacji radiowej, to na jej wyjściu otrzymuje się stabilny sygnał o częstotliwości pośredniej f p.cz. = 465 khz, który jest następnie wzmacniany selektywnie przez wzmacniacz pośredniej częstotliwości w torze AM. Wzmocnienie wzmacniacza p.cz. rnusi być tak dobrane, aby detekcja amplitudowa sygnału p.cz. była liniowa. Odpowiednio wzmocniony i ukształtowany w paśmie sygnał p.cz. jest następnie podawany do detektora amplitudowego, w którym następuje wydzielenie z sygnału zmodulowanego p.cz. sygnału małej częstotliwości, tj. sygnału fonicznego. Do detekcji amplitudowej sygnału w torze AM najczęściej stosuje się proste układy z diodą detekcyjną, np. szeregowy detektor diodowy. Sygnał foniczny otrzymany w wyniku detekcji AM jest podawany bezpośrednio do wejścia wzmacniacza m.cz. i po odpowiednim wzmocnieniu przez wzmacniacz mocy steruje głośnikami odbiornika. Prawidłową pracę toru AM zapewnia układ automatycznej regulacji wzmocnienia, który utrzymuje stały poziom sygnału m.cz. na wejściu wzmacniacza m.cz., niezależnie od zmian poziomu sygnału w.cz. na wejściu głowicy AM. 5. Podstawowe parametry odbiorników radiowych 5.1. Czułość i selektywność Właściwości każdego odbiornika radiowego opisuje się przez określenie jego czułości, selektywności i wierności odtwarzania. Czułość odbiornika jest to zdolność do odbierania możliwie słabych sygnałów radiowych wysokiej częstotliwości. Miarą tej czułości jest poziom sygnału na wejściu antenowym odbiornika (napięcie w.cz.) lub natężenie pola elektromagnetycznego w miejscu odbioru. Natężenie to zapewnia uzyskanie takich żądanych parametrów na wyjściu głośnikowym, jak moc wyjściowa P i stosunek sygnału do szumu (S/N). W praktyce określa się tzw. czułość użytkową odbiornika. Czułość użytkowa jest to taki najmniejszy poziom sygnału w.cz. na wejściu antenowym, który na wyjściu odbiornika daje moc wyjściową-p = 500 mw, a stosunek S/N wynosi 20 db dla zakresu AM i 26 db dla zakresu FM. Przy pomiarze czułości użytkowej na wejście antenowe podaje się sygnał zmodulowany w.cz. o następujących parametrach: dla zakresu AM: modulacja amplitudy z głębokością 30% (m = 30%), sygnał modulujący m.cz. o częstotliwości l khz (f mod = l khz), dla zakresu FM: modulacja częstotliwości z dewiacją f = 15 khz, sygnał modulujący m.cz. o częstotliwości l khz (f mod = l khz). Pomiaru czułości użytkowej metodą przybliżoną dokonuje się w układzie pomiarowym przedstawionym na rysunku 13. Pomiar czułości użytkowej na zakresie AM metodą przybliżoną Przez antenę sztuczną podajemy na wejście antenowe odbiornika sygnał w.cz. z generatora sygnałowego z zakresu np. fal średnich, o częstotliwości f mod = l MHz, zmodulowany amplitudowo sygnałem m.cz. o częstotliwości f mod = l khz z głębokością modulacjim = 30%. stawiając poziom sygnału zmodulowanego z generatora na wartość 100 mv, dostrajamy odbiornik na zakresie fal średnich do częstotliwości sygnału

5 zmodulowanego zgodnie z instrukcją producenta, np. przy użyciu optycznego wskaźnika dostrojenia lub na minimum zniekształceń nieliniowych na wyjściu odbiornika. Po dokładnym dostrojeniu odbiornika, ustawiamy w generatorze taki poziom sygnału zmodulowanego ( w.cz. ), aby miernik mocy wyjściowej wskazywał moc normalną P = 500 mw, a stosunek mocy sygnału użytecznego do mocy szumów własnych wynosił 20 db. Rys. 13. Schemat blokowy układu do pomiaru czułości użytkowej metodą przybliżoną Stosunek mocy sygnału użytecznego do mocy szumów własnych odbiornika wyznacza się, na podstawie wskazań miliwoltomierza na wyjściu odbiornika, ze wzoru: S n = 20 log [ db], N n - wartość stosunku mocy sygnału do mocy szumów [db], S - napięcie sygnału użytecznego [mv] zmierzone miliwoltomierzem na wyjściu odbiornika przy wysterowaniu sygnałem zmodulowanym; N - napięcie szumów własnych [mv] zmierzone miliwoltomierzem na wyjściu odbiornika przy wysterowaniu sygnałem niemodulowanym, tj. przy wyłączonej modulacji (m = 0%). Dobrany w opisany sposób poziom zmodulowanego sygnału wejściowego w.cz., dla którego na wyjściu odbiornika otrzymuje się normalną moc wyjściową P = 500 mw i stosunek mocy sygnału użytecznego do mocy szumów n = 20 db, stanowi czułość użytkową odbiornika na zakresie AM dla fal średnich. Analogicznie wyznacza się czułość dla fal długich i krótkich, zmieniając odpowiednio częstotliwość sygnału zmodulowanego: dla fal długich f S = 0,200 MHz i dla fal krótkich f S = 9,600 MHz. Pomiar czułości użytkowej na zakresie FM metodą przybliżoną Pomiar czułości na zakresie FM wykonuje się w tym samym układzie i taką samą metodą, jak dla zakresu AM. Na wejście antenowe odbiornika podajemy sygnał w.cz. o częstotliwości f S = 98,00 MHz (CCIR), zmodulowany częstotliwościowe sygnałem modulującym f mod = l khz z dewiacją f = 15kHz. stawiając poziom sygnału zmodulowanego z generatora na wartość w.cz. 7 µv, dostrajamy odbiornik na zakresie FM do częstotliwości sygnału zmodulowanego w taki sam sposób, jak przy pomiarze czułości na zakresie AM. Po dokładnym dostrojeniu odbiornika, ustawiamy taki poziom sygnału zmodulowanego ( w.cz. ) z generatora, dla którego na wyjściu odbiornika wystąpi normalna moc wyjściowa P wy = 500 mw, a stosunek mocy sygnału użytecznego do mocy szumów będzie miał wartość n = 26 db. Dobrany w taki sposób poziom sygnału zmodulowanego w.cz. stanowi czułość użytkową odbiornika na zakresie FM.

6 waga: Warunki pomiarowe, parametry sygnalów pomiarowych i dokładne metody pomiaru czułości użytkowej oraz innych parametrów elektrycznych odbiorników radiofonicznych AM i FM zawierają Polskie Normy PN-73/T-04500, arkusze Selektywność odbiornika jest to zdolność odbiornika do wybierania sygnału pożądanego (użytecznego) spośród wszystkich sygnałów wyindukowanych w antenie odbiorczej. Selektywność jest pojęciem szerokim i uwzględnia tłumienie wszelkich sygnałów zakłócających, mających wpływ na wierność odtwarzania. Wartość selektywności określa się na podstawie charakterystyki przenoszenia toru w.cz. odbiornika (wzmacniacz w.cz., mieszacz częstotliwości) oraz wzmacniacza p.cz., który ma główny wpływ na selektywność. Rozróżnia się selektywność dla małych i dużych odstrojeń. Selektywność dla małych odstrojeń określa się jako tłumienie sygnałów niepożądanych o częstotliwościach zbliżonych do częstotliwości sygnału odbieranej stacji radiowej. Liczbową miarą selektywności jest selektancja określana przy odstrojeniu odbiornika o j eden kanał radiowy (rys. 14): 0 S = 20log [ db], napięcie przy częstotliwości środkowej f 0, 1 - napięcie przy odstrojeniu o jeden kanał od częstotliwości f 0. Rys. 14. Przebieg napięcia w.cz. przy odstrajaniu się o jeden kanał na zakresie AM Dla odbiorników AM selektancja jest określana przy odstrojeniu o ±9 khz od częstotliwości środkowej f 0 i jest oznaczana jako S 9. Dla odbiorników FM selektancja jest określana przy odstrojeniu o ± 300 khz od częstotliwości środkowej f 0 i jest oznaczana jako S 300. Tak określaną selektancję należy rozumieć jako wartość tłumienia sygnałów niepożądanych w [db]. Selektywność dla dużych odstrojeń określa sięjako tłumienie sygnałów niepożądanych o częstotliwościach określonych wzorem: k f H f p. cz. f = ±, m - częstotliwość heterodyny, f H f p.cz. - częstotliwość pośrednia, k - rząd harmonicznej f H, m = l, 2, 3 - rząd nieliniowości elementu. Selektywność dla dużych dostrojeń dotyczy głównie tłumienia sygnałów lustrzanych f L (f L =f S + 2f p.cz. ) i sygnałów o częstotliwości pośredniej (tzw. przeniki sygnału p.cz.). Wartość tłumienia tych sygnałów określają wzory: 0 0 Tp. cz. = 20log L = db p. cz. [ db], T 20log [ ]. L Im większa wartość tłumienia sygnałów niepożądanych, tym lepsza selektywność Pasmo przenoszenia, zniekształcenia liniowe i nieliniowe, dynamika Parametry te decydują o wierności odtwarzania odbiornika, rozumianej jako jego zdolność do możliwie niezniekształconcgo odbioru sygnałów. W odbiornikach stereofonicznych dodatkowo na wierność odtwarzania ma wpływ tłumienie przesłuchu między kanałami (tzw. separacja kanałów). Pasmo przenoszenia (ang.freguency response) jest to przedział częstotliwości, wewnątrz którego wszystkie sygnały są przenoszone przez dany układ z założoną równomiernością. Granice pasma, określone przez dolną i górną częstotliwość graniczną, wyznacza się przy spadku mocy sygnałów o 3

7 db w odniesieniu do mocy sygnału o częstotliwości l khz. Dla zakresu AM pasmo przenoszenia na poziomie -3 db wynosi od 40 Hz do 4,5 khz (rys. 15a). Dla zakresu FM pasmo przenoszenia na poziomie -1,5 db wynosi od 40 Hz do 12,5 khz (rys. 15b). Rys. 16. Przykład zniekształceń liniowych polegających na nieprawidłowym wzmacnianiu sygnałów o częstotliwości powyżej 10 khz Rys. 15. (a) Pasmo przenoszenia sygnału użytecznego m.cz. na zakresie AM Rys. 15. (b) Pasmo przenoszenia sygnału użytecznego m.cz. na zakresie FM f d - dolna częstotliwość graniczna, f g - górna częstotliwość graniczna, pasmo przenoszenia B=f g - f d [khz] Zniekształcenia liniowe (ang. linear distortion} są to zniekształcenia amplitudy sygnału polegające na tym, że sygnały z pasma użytecznego są wzmacniane nierównomiernie, np. sygnały o większych częstotliwościach są wzmacniane mniej niż sygnały o małych częstotliwościach (rys. 16). Liczbowo, zniekształcenia liniowe są określane jako stosunek odchylenia od średniego przebiegu sygnału w paśmie przenoszenia wyrażony w decybelach. Zniekształcenia liniowe są często nazywane zniekształceniami amplitudowymi lub zniekształceniami charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej. Zniekształcenia liniowe ograniczają pasmo sygnału użytecznego. Przyczyną zniekształceń liniowych jest niedoskonałość elementów i układów elektronicznych, np. mikrofonów, głośników, wzmacniaczy. Zniekształcenia nieliniowe (ang. nonlinear distortion) są to zniekształcenia polegające na pojawianiu się w paśmie sygnałów wyjściowych, sygnałów o pewnych częstotliwościach, których nie było w paśmie fonicznym sygnałów wejściowych. Wśród zniekształceń nieliniowych rozróżnia się zniekształcenia: - harmoniczne (ang. harmonie distortion), - intermodulacyjne (ang. intermodulation distortion), - przejściowe TIM (ang. transient intermodulation distortion). Zniekształcenia harmoniczne polegają na pojawianiu się w paśmie sygnałów wyjściowych, sygnałów będących wielokrotnościami częstotliwości sygnałów z pasma wejściowego, np. 2f, 3f itd., natomiast zniekształcenia intermodulacyjne dotyczą pojawiania się sygnałów o częstotliwościach równych sumie lub różnicy częstotliwości sygnałów z pasma wejściowego, np. f 1 + f 3, f 3 f 2. Zniekształcenia TIM sązwiązane ze zbyt szybką dla danego urządzenia zmianąnatężenia sygnału wejściowego. Zniekształcenia TIM mogą powstawać np. przy odtwarzaniu sygnału z fonodysku CD o dużej chwilowej dynamice. Dynamika (ang. dynamics) jest wyrażana jako stosunek największego do najmniejszego ciśnienia akustycznego wyraźnie dającego się słyszeć sygnału (tonu). Dynamikę podaje się w decybelach. W urządzeniach elektroakustycznych słyszalność najcichszego sygnału, a więc dynamiką, ogranicza od dołu" szum urządzenia, natomiast przyczyną ograniczeń dynamiki od góry" jest niedoskonałość materiałów stanowiących nośniki dźwięku. Przykładowo, dynamika płyty CD wynosi ok. 90 db, płyty

8 gramofonowej db. O dynamice danego urządzenia decyduje stosunek mocy sygnału użytecznego do mocy szumu powstającego w urządzeniu (S/N ang. Signal/Noise). Tłumienie przesłuchu (ang. cross talk damping) jest określane dla urządzeń Hi-Fi stereo i stanowi miarę elektrycznego rozdzielenia kanałów. Opisuje sieje liczbowo w decybelach, jako stosunek napięcia sygnału w pierwszym kanale maksymalnie wysterowanym do napięcia zmierzonego w drugim, nie wysterowanym sygnałem kanale. Dla wzmacniacza stereofonicznego tłumienie przesłuchu przy sygnale l khz wynosi np. 40 db, a w zakresie częstotliwości od 250 Hz do l0khz -30dB. 6. Automatyczne regulacje w odbiorniku radiowym Automatyczne układy regulacyjne w odbiorniku radiowym mają zapewnić wysoką jakość odtwarzanego dźwięku przy zmianach poziomu sygnału w.cz. na wejściu antenowym odbiornika oraz przy zmianach częstotliwości heterodyny. Zmiany sygnału odbieranego przez antenę najczęściej są spowodowane zanikami sygnału dochodzącego do anteny, interferencją fal odbitych i fali bezpośredniej, zakłóceniami zewnętrznymi itp., natomiast zmiany częstotliwości heterodyny najczęściej są spowodowane wpływem temperatury, zmianą napięcia zasilania lub starzeniem się elementów układu głowicy w.cz. W skład automatycznych układów regulacji wchodzą: układ ARW automatyczna regulacja wzmocnienia, układ ARCz automatyczna regulacja częstotliwości heterodyny. kład ARW kład ARW stanowi zamkniętą pętlę sprzężenia zwrotnego w torze wzmocnienia odbiornika i ma na celu utrzymywanie stałego poziomu sygnału m.cz., sterującego wzmacniaczem mocy, niezależnie od zmian poziomu sygnału w.cz. na wejściu antenowym odbiornika, sygnał regulacyjny ARW wypracowany przez układ ARW oddziałuje na wzmocnienie wzmacniacza w.cz. i wzmacniacza p.cz. w taki sposób, aby przy wzroście sygnału na wejściu antenowym nic dopuścić do przestcrowania wyżej wymienionych wzmacniaczy, które powodowałoby zniekształcenia odtwarzanego dźwięku. Wzrost sygnału wejściowego w.cz. występuje najczęściej przy odbiorze bliskich stacji radiowych, gdzie natężenie pola elektromagnetycznego jest nawet kilkaset razy większe niż przy odbiorze stacji odległych. kład ARW jest stosowany głównie w torze AM odbiornika. W torze FM rolę układu ARW odgrywa ogranicznik amplitudy we wzmacniaczu p.cz. Zapobiega on nadmiernemu wzrostowi amplitudy sygnału zmodulowanego, gdy dochodzi do przcsterowania odbiornika. Oczywiście sygnał ograniczony amplitudowo nie ulega wówczas zniekształceniu, gdyż w torze FM informacja jest zawartaw zmianach częstotliwości sygnału w.cz,, a nie w zmianach jego amplitudy, tak jak w torze AM, gdzie stosuje się modulację amplitudy. kład ARCz Warunkiem poprawnego odbioru stacji radiowych pracujących w zakresie KF jest współbieżne przestrajanie rezonansowych obwodów wejściowych, obwodów wzmacniacza w.cz. i obwodów heterodyny, tak aby w każdej chwili odbioru był spełniony warunek: f p.cz. = 10,7 MHz = f H f S, f H - częstotliwość heterodyny przypisana danej stacji radiowej, f S - częstotliwość sygnału nośnego w.cz. danej stacji radiowej. Jeżeli heterodyna odstraja się (w dół lub w górę) w czasie odbioru stacji lub jeśli odbiornik jest niedokładnie dostrojony, to warunek powyższy nie jest spełniony, czyli/ cz # 10,7 MHz. Odstrojenie heterodyny powoduje zniekształcenia odtwarzanego dźwięku. Zadaniem układu ARCz (rys. 17) jest utrzymywanie dostrojenia odbiornika do wybranej przez użytkownika stacji, niezależnie od zmian częstotliwości heterodyny, oraz zmniejszanie do minimum niedokładności dostrojenia odbiornika do stacji przy strojeniu ręcznym.

9 Rys. 17. Schemat blokowy układu ARCz: sygnał regulacyjny ARCz, tzw. sygnał błędu dostrojenia heterodyny Idea działania układu ARCz Wzmacniacz selektywny o częstotliwości środkowej f= 10,7 MHz wydziela sygnał p.cz. o częstotliwości 10,7 MHz, który występuje przy dokładnym dostrojeniu odbiornika do stacji (dostrojenie heterodyny do wymaganej częstotliwości). Sygnał ten jest następnie podawany do dyskryminatora częstotliwości zestrojonego na częstotliwość/ cz = 10,7 MHz. W przypadku odstrojenia się heterodyny (lub niedokładnego dostrojenia odbiornika), częstotliwość sygnału na wejściu dyskryminatora częstotliwości (detektora częstotliwości) jest różna od 10,7 MHz, co powoduje, że wytwarza on sygnał regulacyjny (sygnał błędu) w postaci napięcia stałego, oddziałujący na obwody strojenia heterodyny (diody pojemnościowe). Wartość i znak sygnału regulacyjnego AL/ są takie, że powodują przestrojcnie heterodyny do pierwotnej częstotliwości, jaka była przed jej samoczynnym odstroje-niem. Prawidłowe dostrojenie heterodyny zapewnia spełnienie warunku poprawnego odbioru stacji, czyli f H f S = f p.cz. = 10,7 MHz. Podczas strojenia odbiornika układ ARCz należy wyłączyć i włączyć go dopiero po dostrojeniu do stacji. W obecnie produkowanych odbiornikach radiowych układy ARW i ARCz stanowią wewnętrzną strukturę układów scalonych stosowanych do budowy wzmacniacza p.cz.

Lekcja 19. Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości.

Lekcja 19. Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości. Lekcja 19 Temat: Wzmacniacze pośrednich częstotliwości. Wzmacniacze pośrednich częstotliwości zazwyczaj są trzy- lub czterostopniowe, gdyż sygnał na ich wejściu musi być znacznie wzmocniony niż we wzmacniaczu

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1 Odbiór sygnału radiowego, głowica AM i FM 4.1.1 Materiał nauczania Wiadomości ogólne Do podstawowych funkcji odbiornika radiowego zalicza się: wyodrębnienie Ŝądanego sygnału spośród

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERA AKUSTYCZNEGO TYP: MX-6A 1. Uwagi dla użytkownika. Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i napraw urządzenia przez osoby nieupoważnione do świadczeń gwarancyjnych pozbawia użytkownika

Bardziej szczegółowo

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Evatronix S.A. 6 maja 2013 Tematyka wykładów Wprowadzenie Tor odbiorczy i nadawczy, funkcje, spotykane rozwiazania wady i zalety,

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora.

Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. I. Cel ćwiczenia ĆWICZENIE 6 Tranzystory bipolarne. Właściwości wzmacniaczy w układzie wspólnego kolektora. Badanie właściwości wzmacniaczy tranzystorowych pracujących w układzie wspólnego kolektora. II.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych

Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych Laboratorium: Projektowanie pasywnych i aktywnych filtrów analogowych Autorzy: Karol Kropidłowski Jan Szajdziński Michał Bujacz 1. Cel ćwiczenia 1. Cel laboratorium: Zapoznanie się i przebadanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

7. Zasada nadawania sygnału radiowego stereo

7. Zasada nadawania sygnału radiowego stereo 7. Zasada nadawania sygnału radiowego stereo 7.1. Krótka historia i podstawowe informacje o stereofonii Stereofonia jest to wielokanałowy system do nagrywania, przesyłania i odtwarzania dźwięków z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Transwerter TS70. (opracowanie wersja 1.0 / 28.09.2012)

Transwerter TS70. (opracowanie wersja 1.0 / 28.09.2012) Transwerter TS70 (opracowanie wersja 1.0 / 28.09.2012) Wersja transwertera SMD jest podobna do wersji przewlekanej TH70. Różnic jest kilka. Po pierwsze zrezygnowano z cewek powietrznych (oprócz wejściowej

Bardziej szczegółowo

RADIOTELEFONU FR - 100

RADIOTELEFONU FR - 100 Instrukcja Obsługi RADIOTELEFONU FR - 100 Maycom polska s.c. 33-300 Nowy Sącz ul. Grottgera 3 tel.: +48 18 547 42 22 e-mail: maycom@maycom.pl www.maycom.pl DANE TECHNICZNE Częstotliwość pracy BAND A BAND

Bardziej szczegółowo

Badanie urządzeń radiowo-telewizyjnych 312[02].Z2.01

Badanie urządzeń radiowo-telewizyjnych 312[02].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Świtalski Badanie urządzeń radiowo-telewizyjnych 312[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

1. Nadajnik światłowodowy

1. Nadajnik światłowodowy 1. Nadajnik światłowodowy Nadajnik światłowodowy jest jednym z bloków światłowodowego systemu transmisyjnego. Przetwarza sygnał elektryczny na sygnał optyczny. Jakość transmisji w dużej mierze zależy od

Bardziej szczegółowo

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi

8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076. Instrukcja obsługi 8-Channel Premium Mic/Line Mixer MIK0076 Instrukcja obsługi INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Instrukcję należy zachować, w celu

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Transwerter TH70 (opracowanie wersja 1.3 / )

Transwerter TH70 (opracowanie wersja 1.3 / ) Transwerter TH70 (opracowanie wersja 1.3 / 1.10.2012) Punktem wyjścia do projektu płytki transwertera był opis publikowany kilka lat temu. Wersja przewlekana (TH70) jest odwzorowaniem Wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroniki

Laboratorium Elektroniki Wydział Mechaniczno-Energetyczny Laboratorium Elektroniki Badanie wzmacniaczy tranzystorowych i operacyjnych 1. Wstęp teoretyczny Wzmacniacze są bardzo często i szeroko stosowanym układem elektronicznym.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych.

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. I. Wstęp teoretyczny. Analizator widma jest przyrządem powszechnie stosowanym

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz stereofoniczny

Wzmacniacz stereofoniczny LAB SERIES M-DAC Przetwornik C/A 1920-krotny oversampling sygnału 44,1kHz z USB ( 882-krotny oversampling sygnału 96kHz) wejście USB B przyjmujące sygnały 24-bit/96kHz z PC/MAC/dysków/pamięci filtry cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC na tranzystorach bipolarnych Wzmacniacz jest to urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest : proporcjonalne zwiększenie amplitudy wszystkich składowych widma sygnału

Bardziej szczegółowo

Katalog cewek 7x7. Schematy polaczen cewek i obwodów 7x7 (wersja I) 71a 71b 72 73 74. 76 80 80a 82 83

Katalog cewek 7x7. Schematy polaczen cewek i obwodów 7x7 (wersja I) 71a 71b 72 73 74. 76 80 80a 82 83 Katalog cewek 7x7 Schematy polaczen cewek i obwodów 7x7 (wersja I) 10 20 30 31 32 34 40 41 42 71 71a 71b 72 73 74 76 80 80a 82 83 84 85 86 Kondensator wewnetrzny: 39 pf plytkowy ceramiczny N47 47 pf plytkowy

Bardziej szczegółowo

Pomiary zniekształceń harmonicznych

Pomiary zniekształceń harmonicznych Pomiary zniekształceń harmonicznych Miarą zniekształceń nieliniowych są współczynniki zniekształceń harmonicznych. Są one obliczane na podstawie pomiaru amplitudy składowych widma, które są wytwarzane

Bardziej szczegółowo

Akustyczne wzmacniacze mocy

Akustyczne wzmacniacze mocy Akustyczne wzmacniacze mocy 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, sposobem projektowania oraz parametrami wzmacniaczy mocy klasy AB zbudowanych z użyciem scalonych wzmacniaczy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

1. Rozchodzenie się i podział fal radiowych

1. Rozchodzenie się i podział fal radiowych 1. Rozchodzenie się i podział fal radiowych Cechą każdego systemu radiowego jest przekazywanie informacji (dźwięku) przez środowisko propagacji fal radiowych. Przetwarzanie wiadomości, nadawanie i odbiór

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II Instrukcja CB Radio M-Tech Legend II URUCHOMIENIE RADIOTELEFONU CB Najpierw należy podłączyć antenę do gniazda antenowego, zamocowanego z tyłu radiotelefonu (gniazdo nr 12). Nastepnie podłaczamy mikrofon

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku, Warszawa, PL

(73) Uprawniony z patentu: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159765 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 275087 (22) Data zgłoszenia: 05.10.1988 (51) IntCl5 : H04B 1/26 H03D

Bardziej szczegółowo

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend III. Downloaded from

Instrukcja CB Radio M-Tech Legend III. Downloaded from Instrukcja CB Radio M-Tech Legend III Downloaded from www.cbradio.nl URUCHOMIENIE RADIOTELEFONU CB Najpierw należy podłączyć antenę do gniazda antenowego, zamocowanego z tyłu radiotelefonu. Nastepnie podłaczamy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI

LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTYTUT NAWIGACJI MOSKIEJ ZAKŁD ŁĄCZNOŚCI I CYBENETYKI MOSKIEJ AUTOMATYKI I ELEKTONIKA OKĘTOWA LABOATOIUM ELEKTONIKI Studia dzienne I rok studiów Specjalności: TM, IM, PHiON, AT, PM, MSI ĆWICZENIE N 10

Bardziej szczegółowo

Radio czyli jak zbudować prosty odbiornik radiowy Opracowanie: Andrzej Grodzki

Radio czyli jak zbudować prosty odbiornik radiowy Opracowanie: Andrzej Grodzki 1 Radio czyli jak zbudować prosty odbiornik radiowy Opracowanie: Andrzej Grodzki Wstęp (historia radia) Za wynalazcę radia uważa się powszechnie Guglielmo Marconiego. Syna włoskiego kupca z Lombardii,

Bardziej szczegółowo

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936

Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Mini mikser DJ ½ Nr art. 300936 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Miksowanie i regulowanie niskopoziomowych sygnałów audio. Urządzenie jest jednocześnie przełączane między źródłem sygnału podlegającego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Diagnostyka aparatów słuchowych z wykorzystaniem komputera

Ćwiczenie nr 1. Diagnostyka aparatów słuchowych z wykorzystaniem komputera Ćwiczenie nr 1 Diagnostyka aparatów słuchowych z wykorzystaniem komputera : Zapoznanie się z metodą szybkiej oceny sprawności cyfrowego aparatu słuchowego przy wykorzystaniu komputera wraz z oprogramowaniem.

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów.

Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. ĆWICZENIE 4 Tranzystory bipolarne. Podstawowe układy pracy tranzystorów. I. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z układami zasilania tranzystorów. Wybór punktu pracy tranzystora. Statyczna prosta pracy. II. Układ

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa

1. Modulacja analogowa, 2. Modulacja cyfrowa MODULACJA W16 SMK 2005-05-30 Jest operacja mnożenia. Jest procesem nakładania informacji w postaci sygnału informacyjnego m.(t) na inny przebieg o wyższej częstotliwości, nazywany falą nośną. Przyczyna

Bardziej szczegółowo

MODULACJA. Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji. dr inż. Janusz Dudczyk

MODULACJA. Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji. dr inż. Janusz Dudczyk Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania MODULACJA Definicje podstawowe, cel i przyczyny stosowania modulacji, rodzaje modulacji dr inż. Janusz Dudczyk Cel wykładu Przedstawienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV

Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV Parametry i technologia światłowodowego systemu CTV (Światłowodowe systemy szerokopasmowe) (c) Sergiusz Patela 1998-2002 Sieci optyczne - Parametry i technologia systemu CTV 1 Podstawy optyki swiatlowodowej:

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny. Wyłączny dystrybutor w Polsce. Obowiązuje od 15.04.2016

Cennik detaliczny. Wyłączny dystrybutor w Polsce. Obowiązuje od 15.04.2016 Cennik detaliczny Wyłączny dystrybutor w Polsce Obowiązuje od 15.04.2016 Szczegóły dotyczące produktów: www.exposurehifi.pl tel. (22) 642 46 29 mail: biuro@trimex.com.pl www.trimex.pl SERIA 1010 1010 WZMACNIACZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi spektrometru EPR

Instrukcja obsługi spektrometru EPR POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁINŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ INSTYTUT FIZYKI Instrukcja obsługi spektrometru EPR Rys. 1. Spektrometr EPR na pasmo X. Pomiary przy pomocy spektrometru

Bardziej szczegółowo

Najprostszy mieszacz składa się z elementu nieliniowego, do którego doprowadzone są dwa sygnały. Przykładowy taki układ jest pokazany na rysunku 1.

Najprostszy mieszacz składa się z elementu nieliniowego, do którego doprowadzone są dwa sygnały. Przykładowy taki układ jest pokazany na rysunku 1. Mieszacze Najprostszy mieszacz składa się z elementu nieliniowego, do którego doprowadzone są dwa sygnały. Przykładowy taki układ jest pokazany na rysunku 1. Rysunek 1: Najprostszy mieszacz diodowy Elementem

Bardziej szczegółowo

Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład...

Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład... Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym.

System nagłośnieniowy 300M dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. System nagłośnieniowy "300M" dla wozu pogrzebowego z mikrofonem bezprzewodowym o zasięgu do 300m w terenie otwartym. Nagłośnienie na samochód reklamowy lub karawan pogrzebowy. Zestaw może współpracować

Bardziej szczegółowo

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc)

Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Przekształtniki impulsowe prądu stałego (dc/dc) Wprowadzenie Sterowanie napięciem przez Modulację Szerokości Impulsów MSI (Pulse Width Modulation - PWM) Przekształtnik obniżający napięcie (buck converter)

Bardziej szczegółowo

Radioodbiornik i odbiornik telewizyjny RADIOODBIORNIK

Radioodbiornik i odbiornik telewizyjny RADIOODBIORNIK Radioodbiornik i odbiornik telewizyjny RADIOODBIORNIK ODKRYWCA FAL RADIOWYCH Fale radiowe zostały doświadczalnie odkryte przez HEINRICHA HERTZA. Zalicza się do nich: fale radiowe krótkie, średnie i długie,

Bardziej szczegółowo

MIK0025 Mikrofon ze wzmacniaczem PA-80-UHF INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIK0025 Mikrofon ze wzmacniaczem PA-80-UHF INSTRUKCJA OBSŁUGI MIK0025 Mikrofon ze wzmacniaczem PA-80-UHF INSTRUKCJA OBSŁUGI Wstęp Instrukcja ta zawiera waŝne informacje odnośnie poprawnego uŝytkowania urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE

TECHNIKI MULTIMEDIALNE Studia Podyplomowe INFORMATYKA TECHNIKI MULTIMEDIALNE dr Artur Bartoszewski Karty dźwiękowe Karta dźwiękowa Rozwój kart dźwiękowych Covox Rozwój kart dźwiękowych AdLib Rozwój kart dźwiękowych Gravis Ultrasound

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym

Światłowodowy kanał transmisyjny w paśmie podstawowym kanał transmisyjny w paśmie podstawowym Układ do transmisji binarnej w paśmie podstawowym jest przedstawiony na rys.1. Medium transmisyjne stanowi światłowód gradientowy o długości 3 km. Źródłem światła

Bardziej szczegółowo

PL 216396 B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL 14.09.2009 BUP 19/09. ANDRZEJ CZYŻEWSKI, Gdynia, PL GRZEGORZ SZWOCH, Gdańsk, PL 31.03.

PL 216396 B1. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL 14.09.2009 BUP 19/09. ANDRZEJ CZYŻEWSKI, Gdynia, PL GRZEGORZ SZWOCH, Gdańsk, PL 31.03. PL 216396 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216396 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384616 (51) Int.Cl. H04B 3/23 (2006.01) H04M 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5)

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Wojciech Niwiński 30.03.2004 Bartosz Lassak Wojciech Zatorski gr.7lab Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5) Zadanie laboratoryjne miało na celu zaobserwowanie różnic

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP

Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Warszawa, 12.05.2016 r. gen. bryg. rez. pilot Dariusz WROŃSKI Innowacje wzmacniające system ochrony i bezpieczeństwa granic RP Zastosowanie głowic rodziny WH Obserwacja obiektów statycznych i dynamicznych

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA Do każdego procesora TwinQ2 dołączone są mikrofony Joemeek JM-37 i JM-27s oraz dwa pop-filtry Studio Projects SP-MPF.

PROMOCJA Do każdego procesora TwinQ2 dołączone są mikrofony Joemeek JM-37 i JM-27s oraz dwa pop-filtry Studio Projects SP-MPF. SixQ2 NOWOŚĆ 3 400 pln Przedwzmacniacz + kompresor + korektor + przetwornik A/C Doskonale znany procesor Joemeeka w nowej udoskonalonej wersji MK2. Nowe niskoszumne przeampy, transformator wejściowy CineMag,

Bardziej szczegółowo

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe

Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe Zakres akredytacji dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr AB 171 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji ważny do 16 maja 2018 r. Badane

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH

L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W YDZIAŁ ELEKTRONIKI zima L ABORATORIUM UKŁADÓW ANALOGOWYCH Grupa:... Data wykonania ćwiczenia: Ćwiczenie prowadził: Imię:......... Data oddania sprawozdania: Podpis: Nazwisko:......

Bardziej szczegółowo

Tranzystor bipolarny

Tranzystor bipolarny Tranzystor bipolarny 1. zas trwania: 6h 2. ele ćwiczenia adanie własności podstawowych układów wykorzystujących tranzystor bipolarny. 3. Wymagana znajomość pojęć zasada działania tranzystora bipolarnego,

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

MBD 732 MBD 832 MBD 932

MBD 732 MBD 832 MBD 932 PODWÓJNY MIKROFON BEZPRZEWODOWY MBD 732 MBD 832 MBD 932 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax. 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl MBD 732, 832, 932 mikrofon

Bardziej szczegółowo

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości

Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Dobór współczynnika modulacji częstotliwości Im większe mf, tym wyżej położone harmoniczne wyższe częstotliwości mniejsze elementy bierne filtru większy odstęp od f1 łatwiejsza realizacja filtru dp. o

Bardziej szczegółowo

- dwa przyciski do włączania/wyłączania ręcznego pętli, - zastosowanie układu wyciszania opartego o fotoelementy,

- dwa przyciski do włączania/wyłączania ręcznego pętli, - zastosowanie układu wyciszania opartego o fotoelementy, Redakcja 1.0 Szanowny Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. MIDI 2 x LOOP-er (w skrócie M2L) jest przełącznikiem pętli efektów, sterowanym za pomocą interfejsu MIDI, lub ręcznie za pomocą

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO I PRAWA OPCJI Profesjonalny zestaw mikrofonów bezprzewodowych oparty na cyfrowej transmisji radiowej oferujący szeroki zestaw profesjonalnych funkcji. System

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Projektowanie cyfrowych układów elektronicznych

Wykład 2 Projektowanie cyfrowych układów elektronicznych Wykład 2 Projektowanie cyfrowych układów elektronicznych Mgr inż. Łukasz Kirchner Lukasz.kirchner@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/lkirchner Sztuka Elektroniki - P. Horowitz, W.Hill kłady półprzewodnikowe.tietze,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża

PL B1. Sposób badania przyczepności materiałów do podłoża i układ do badania przyczepności materiałów do podłoża RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203822 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 358564 (51) Int.Cl. G01N 19/04 (2006.01) G01N 29/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA:

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: TEST KONKURSOWY 1. Do arkusza testu dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której wpisz swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły i miasto. 2. Test zawiera

Bardziej szczegółowo

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa,

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, Poziom dźwięku Decybel (db) jest jednostką poziomu; Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, co obejmuje 8 rzędów wielkości

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu audio

Specyfikacja sprzętu audio - 1 - Specyfikacja sprzętu audio 1. Kolumna pasywna sztuk 2 Moc : RMS 800 W Impedancja : 4 Ohm Pasmo przenoszenia : 45 Hz - 20 khz Skuteczność : 102 db Głośnik wysokotonowy : 1,75" Celestion Głośnik niskotonowy

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM

ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM ELEKTRONIKA W EKSPERYMENCIE FIZYCZNYM D. B. Tefelski Zakład VI Badań Wysokociśnieniowych Wydział Fizyki Politechnika Warszawska, Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, PL 4 kwiecień 2011 Wybrane techniki pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Seria 3500A Przenośny tester radiokomunikacyjny

Seria 3500A Przenośny tester radiokomunikacyjny Seria 3500A Przenośny tester radiokomunikacyjny 1 GHz Przenośny - waga 3,9 kg 5 godzin pracy na baterii 2 MHz - 1 GHz Wzmocniona konstrukcja - spełnia normę MIL PRF 28800F Class II temperatury pracy -

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

Prostowniki. 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników. Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Prostowniki. 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników. Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Temat i plan wykładu WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Prostowniki 1. Prostowniki jednofazowych 2. Prostowniki trójfazowe 3. Zastosowania prostowników ELEKTRONIKA Jakub Dawidziuk sobota, 16

Bardziej szczegółowo

TRANZYSTOR BIPOLARNY. WZMACNIACZ TRANZYSTOROWY

TRANZYSTOR BIPOLARNY. WZMACNIACZ TRANZYSTOROWY TRANZYSTOR BIPOLARNY. WZMACNIACZ TRANZYSTOROWY Indywidualna Pracownia Elektroniczna Michał Dąbrowski asystent: Krzysztof Piasecki 14 X 2010 1 Streszczenie Celem doświadczenia jest zapoznanie się z tranzystorem

Bardziej szczegółowo

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE.

PT-4 TRAFO ZASILACZ WE STER. GND + 12V WY OC. Sieć 220V + - ZASTOSOWANIE. PT-4 ZASTOSOWANIE. Płytka PT-4 służy do wygenerowania informacji o zaniku napięcia (np. sieciowego) przez czas dłuższy niż określony. Fabrycznie czas jest ustalony na 4h. W zależności od potrzeb może być

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project

PROJEKT SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project DLA HALI SPORTOWEJ O WYMIARACH 18m x 40m dla systemu MP Project MTB-SYSTEM ŁĘKI 180C, 32-425 TRZEMEŚNIA, www.mtb-system.pl 2015r. 1. Wstęp Przedmiotem opracowania jest projekt systemu elektroakustycznego

Bardziej szczegółowo

Równoległy obwód rezonansowy

Równoległy obwód rezonansowy Równoległy obwód rezonansowy SP5JNW Artykuł poświęcony jest własnościom równoległego obwodu rezonansowego, który jest podstawowym ogniwem filtrującym i sprzęgającym w układach odbiorczych i nadawczych

Bardziej szczegółowo

MKH 40 P 48. Instrukcja obsługi

MKH 40 P 48. Instrukcja obsługi MKH 40 P 48 Instrukcja obsługi Spis treści Krótka charakterystyka....................................................... 3 Rozpoczęcie użytkowania..................................................... 4

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku APARATY SŁUCHOWES

Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku APARATY SŁUCHOWES Diagnostyka i protetyka słuchu i wzroku APARATY SŁUCHOWES Wprowadzenie Aparat słuchowy (ang. hearing aid) urządzenie, którego zadaniem jest przetwarzanie odbieranych sygnałów w taki sposób, aby: dźwięki

Bardziej szczegółowo

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122

CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 CENTRALA NAGŁOŚNIENIOWA JPA 1122 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./fax 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 4 Temat: Modulacje analogowe

Bardziej szczegółowo

HAŁASU Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK O CHARAKTERZE NIELINIOWYM

HAŁASU Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK O CHARAKTERZE NIELINIOWYM ZASTOSOWANIE SIECI NEURONOWYCH W SYSTEMACH AKTYWNEJ REDUKCJI HAŁASU Z UWZGLĘDNIENIEM ZJAWISK O CHARAKTERZE NIELINIOWYM WPROWADZENIE Zwalczanie hałasu przy pomocy metod aktywnych redukcji hałasu polega

Bardziej szczegółowo

Homodyna kontra superheterodyna w konstrukcjach krótkofalarskich. Opis układu transceivera homodynowofazowego DOB-80 w wersji SP9LVZ

Homodyna kontra superheterodyna w konstrukcjach krótkofalarskich. Opis układu transceivera homodynowofazowego DOB-80 w wersji SP9LVZ Homodyna kontra superheterodyna w konstrukcjach krótkofalarskich Opis układu transceivera homodynowofazowego DOB-80 w wersji SP9LVZ Piotr Faltus SP9LVZ Pod nazwą homodyna lub poprawniej odbiornik homodynowy

Bardziej szczegółowo

Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji

Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji Ćwiczenie 4 Zakłócenia równoległe w systemach pomiarowych i metody ich minimalizacji Program ćwiczenia 1. Uruchomienie układu współpracującego z rezystancyjnym czujnikiem temperatury KTY81210 będącego

Bardziej szczegółowo

Midland 210 DS. ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ. CB Funkgerät R I C E S T R A S M E T T I TO R E V H F / U H F

Midland 210 DS. ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ. CB Funkgerät R I C E S T R A S M E T T I TO R E V H F / U H F Midland 210 DS Ricetrasmettitore CB CB Transceiver CB Funkgerät Transceptor CB Emetteur-récepteur CB Radio CB Πομποδέκτης CB CB Zendontvanger Radiotelefon CB R I C E S T R A S M E T T I TO R E V H F /

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 36

Spis treści. Strona 1 z 36 Spis treści 1. Wzmacniacz mocy 50Ω 50W 20 do 512 MHz - sztuk 4... 2 2. Wzmacniacz małej mocy 50Ω 0.2 MHz do 750 MHz sztuk 3... 3 3. Wzmacniacz Niskoszumowy 50Ω 0.1 MHz do 500 MHz sztuk 3... 4 4. Wzmacniacz

Bardziej szczegółowo

Karta muzyczna Głośniki

Karta muzyczna Głośniki Karta muzyczna Głośniki Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Podręcznik do nauki zawodu Tomasz Kowalski W celu zdefiniowania jakości karty muzycznej

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI. Egz. Nr... M E T O D Y K A RADIOSTACJE POKŁADOWE. OPRACOWAŁ: mjr mgr inż.

CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI. Egz. Nr... M E T O D Y K A RADIOSTACJE POKŁADOWE. OPRACOWAŁ: mjr mgr inż. CENTRUM SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI CSŁiI wewn... Do użytku służbowego Egz. Nr.... M E T O D Y K A RADIOSTACJE POKŁADOWE OPRACOWAŁ: mjr mgr inż. Mieczysław Hucał ZEGRZE 1999 Zegrze, dn... Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Szanowni miłośnicy dobrego brzmienia!

Szanowni miłośnicy dobrego brzmienia! Szanowni miłośnicy dobrego brzmienia! Firma Sonus Aureus oferuje Państwu wysokiej klasy wzmacniacz lampowy SoAu-50. Oferowany przez nas wzmacniacz jest zintegrowanym wzmacniaczem elektroakustycznym przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik telekomunikacji

Przykładowe rozwiązanie zadania dla zawodu technik telekomunikacji PROJEKT REALIZACJI PRAC ZWIĄZANYCH Z URUCHOMIENIEM I TESTOWANIEM KODERA I DEKODERA PCM ORAZ WYKONANIE PRAC OBEJMUJĄCYCH OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW Z URUCHOMIENIA I SPRAWDZENIA DZIAŁANIA JEGO CZĘŚCI CYFROWEJ

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN współpracy technicznej

REGULAMIN współpracy technicznej REGULAMIN współpracy technicznej Załącznik nr 3 1 Przedmiot Regulaminu Regulamin określa szczegółowe zasady współpracy technicznej w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy. 2 Definicje pojęć Ilekroć w Umowie

Bardziej szczegółowo

I. Pomiary charakterystyk głośników

I. Pomiary charakterystyk głośników LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 4 Pomiary charakterystyk częstotliwościowych i kierunkowości mikrofonów i głośników Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem ierwszej części ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

4. Funktory CMOS cz.2

4. Funktory CMOS cz.2 2.2 Funktor z wyjściem trójstanowym 4. Funktory CMOS cz.2 Fragment płyty czołowej modelu poniżej. We wszystkich pomiarach bramki z wyjściem trójstanowym zastosowano napięcie zasilające E C = 4.5 V. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Przyrządy i przetworniki pomiarowe

Przyrządy i przetworniki pomiarowe Przyrządy i przetworniki pomiarowe Są to narzędzia pomiarowe: Przyrządy -służące do wykonywania pomiaru i służące do zamiany wielkości mierzonej na sygnał pomiarowy Znajomość zasady działania przyrządów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wymogi techniczne urządzeń. Stanowisko montażowo - pomiarowe Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr POIG 4.4/07/11/2015 r. z dnia 10 listopada 2015 r. str. 1 1. Oscyloskop Liczba: 1 Parametr Pasmo

Bardziej szczegółowo