ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): (Usługi w zakresie projektowania stron www)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8 (Usługi w zakresie projektowania stron www)"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie koncepcji i użyteczności portalu dla uczennic i uczniów w projekcie pn. Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Wspólny Słownik Zamówień (CPV): (Usługi w zakresie projektowania stron www) I ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze ul. Długa 23/25, Warszawa II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania oraz Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obowiązujących na dzień ogłoszenie zapytania. Zapytanie ofertowe zostanie wysłane do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, udostępnione na stronie internetowej oraz w siedzibie FRDL Centrum Mazowsze. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Opis portalu dla uczennic i uczniów Przedmiotem zamówienia jest stworzenie koncepcji portalu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży poświęconego samorządności uczniowskiej, oraz weryfikacja tej koncepcji po wykonaniu portalu przez wybranego w oddzielnym postępowaniu wykonawcę. Portal będzie adresowany do uczennic i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ze względu na różne zainteresowania, możliwości działania, zdolność przyswajania różnego rodzaju treści, portal będzie miał dwie odsłony. Pierwsza, adresowana do młodszych dzieci ze szkół podstawowych, a druga do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Obie strony będą zawierały treści pozwalające uczennicom i uczniom oraz członkom samorządów uczniowskich na podejmowanie aktywności na rzecz szkoły. Portal będzie zawierał wiele elementów interaktywnych: gry interaktywne, zadania, forum dyskusyjne, połączenie z witryną Facebook. Obie odsłony będą miały różne treści oraz różną grafikę, zgodnie z opracowaną strategią użytkowania. Wszystkie materiały będą napisane językiem dostosowanym do użytkowników. Na portalu dla starszych uczennic i uczniów będzie prowadzony blog. Dodatkowo odsłona dla starszych uczniów będzie zawierała mechanizm podawczy do konsultacji zmian prawnych i organizacyjnych, planowanych w ramach naszego projektu. Mechanizm ten będzie zawierał identyfikację użytkownika, możliwość zgłaszania komentarzy, oraz przedstawiania opinii do poszczególnych kwestii poddanych konsultacjom. Portal będzie miał swój profil na Facebooku, który będzie aktywnie redagowany, tak by treści z portalu miały znaczący zasięg. Portal będzie stale redagowany, tak by pojawiały się na nim nowości i dostarczały wiedzę młodzieży. Portal ma być ważnym elementem budowania świadomości i wiedzy na temat roli i form aktywności uczniów na terenie szkoły. Jego atrakcyjność pozwoli na zwiększenie zasięgu oddziaływania projektu poza szkoły, w których będą odbywały się warsztaty i szkolenia oraz będzie stanowił element trwałości oddziaływania po zakończeniu realizacji projektu. 2. Zakres prac 1) przeprowadzenie 2 spotkań fokusowych z potencjalnymi użytkownikami na temat potrzebnych treści i optymalnych rozwiązań (w tym scenariusz, przeprowadzenie, transkrypcja i raport) 2) stworzenie spisu treści portalu (w tym powiązanie treści z narzędziami) 3) opracowanie systemu powiązania treści 4) opracowanie wytycznych do wdrożenia portalu 5) analiza sposobu użytkowania i poruszania się po stronie przedstawicieli grupy docelowej (usability oraz user experience) z wykorzystaniem technologii eye tracking) 6) w ramach prac nad koncepcją Zamawiający przewiduje minimum 7 spotkań konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego lub Lidera, w których uczestniczyć będą przedstawiciele Centrum Informatycznego Edukacji (CIE). Spotkania będą odbywać się w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 1

2 IV V SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Odbiór poszczególnych części prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru (wymagana akceptacja Zamawiającego FRDL CM oraz MEN Lidera Projektu). Wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. 2. Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym podatek VAT. HARMONOGRAM PRAC ORAZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Prace nad koncepcją przewidziane są na okres 9 września - 25 listopada 2013r., w tym: a) stworzenie spisu treści portalu (w tym powiązanie treści z narzędziami): nie później niż do 1 października 2013r. b) opracowanie systemu powiązania treści: nie później niż do 1 października 2013r. c) przeprowadzenie 2 spotkań focusowych z potencjalnymi użytkownikami na temat potrzebnych treści i optymalnych rozwiązań (scenariusz, przeprowadzenie, transkrypcja i raport): do 20 września 2013 d) przygotowanie wytycznych do wdrożenia portalu: do 10 października 2013r. e) analiza sposobu użytkowania i poruszania się po stronie przedstawicieli grupy docelowej (usability oraz user experience) z wykorzystaniem technologii eye cracking: do 25 listopada 2013r. Wskazane daty określają ostateczny termin zakończenia prac nad poszczególnymi etapami, uwzględniający przekazanie uwag przez Zamawiającego oraz konieczność ich uwzględniania przez Wykonawcę. 2. Spotkania konsultacyjne w siedzibie Zamawiającego minimum 7 spotkań (co najmniej 4 spotkania we wrześniu 2013r., 2 spotkania w październiku 2013r. i 1 spotkanie w listopadzie 2013r.) 3. Prace będą prowadzone pod kierunkiem kierowniczki merytorycznej projektu. VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 1.1 spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 1.2 Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy z zakresu zagadnień związanych z oświatą 1.3 spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu stron www 1.4 spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.5 spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia możliwość wykonania zamówienia. 1.6 nie podlegają wykluczeniu z postępowania w trybie zapytania ofertowego i złożą stosowne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego), ponieważ Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich i zawarcia w ich imieniu umowy z Zamawiającym. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w punktach od 1.2 do 1.4 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie, warunek określony w punkcie 1.1, 1.5 i 1.6 musi spełniać każdy wykonawca z osobna. 4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie wykazał/nie wykazał, na podstawie oświadczeń lub dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w punkcie VI, podpunkty 1.1 do 1.6 zapytania ofertowego. 2

3 5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu. VII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcy muszą złożyć skany oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem, następujących załączników, oświadczeń i dokumentów, (z wyjątkiem CV wystarczy wersja elektroniczna w formacie pdf): 1. Załącznik nr 1 CV CV w formacie pdf, musi zawierać co najmniej: imię i nazwisko, rok urodzenia, kontakt (telefon i ) oraz informacje które umożliwią weryfikację danych uzupełnionych w formularzu ofertowym, np. dotyczących kryterium WIEDZA: wykształcenie przedmiotowe lub doświadczenie zawodowe. 2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 4. Załącznik nr 4 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 5. W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, współwykonawcy muszą dodatkowo złożyć oświadczenie zawarte w Załączniku nr 3 (punkty 1.1, 1.5 i 1.6) oraz Załącznik nr 4. VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych ani ofert wariantowych. 2. W przypadku rozszerzenia zapytania o nowe kryterium, wszyscy Oferenci zostaną poproszeni o uzupełnienie ofert. 3. Oferta musi być sporządzona i przesłana w wersji elektronicznej. 4. Wymagane załączniki powinny zostać uzupełnione, podpisane, poświadczone za zgodność z oryginałem, a następnie zeskanowane w sposób czytelny i przesłane w formie elektronicznej. 5. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania. 6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 7. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie skanu oryginału musi zostać dołączone do oferty. 8. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób czytelny i pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. podpis i obok czytelnie imię i nazwisko). IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wybrana oferta wiąże do momentu podpisania umowy. Jeżeli wybrany wykonawca odmówi podpisania umowy, zamawiający uprawniony jest do wyboru oferty, która uzyskała następną w kolejności najwyższą ilość punktów. 2. Pozostałe oferty wiążą jeszcze przez 2 miesiące po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą. X OPIS SPOSOBU WYCENY USŁUGI 1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym w kwocie brutto. 2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 3. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, w tym m.in. przeszkolenie pracowników Zamawiającego dotyczące administrowania stroną portalu, minimum 7 spotkań konsultacyjnych, 2 spotkania fokusowe z potencjalnymi użytkownikami, itp. 4. Płatności będą dokonywane na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, po wykonaniu usługi oraz na podstawie podpisanego przez Strony umowy protokołu odbioru (wymagana akceptacja ze strony Zamawiającego - FRDL oraz MEN - Lidera projektu). Ewentualne płatności zaliczkowe będą uzgadniane indywidualnie z wyłonionym Wykonawcą. XI BADANIE OFERT 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od Wykonawców mailowo wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 3

4 3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. Jeżeli nadesłane Oferty przekroczą kwoty założone w budżecie projektu, FRDL podejmie negocjacje z Oferentami według kolejności zajmowanej na liście rankingowej. Jeżeli pomimo negocjacji cena nadal będzie przekraczała kwotę założone w budżecie, Zamawiający może unieważnić całe zapytanie ofertowe i powtórzyć zapytanie lub przeprowadzić negocjacje z wolnej ręki. 5. W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych oświadczeń dokumentów Zamawiający może prosić o uzupełnienie lub odrzucić ofertę XII KRYTERIUM WYBORU OFERT: Kryterium wyboru ofert będzie: 1. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE (80% punktów) 1) WIEDZA wykształcenie przedmiotowe: studia, studia podyplomowe, kursy o czasie trwania nie krótszym niż 30 godzin zajęć dydaktycznych lub praca zawodowa nie krócej niż 2 lata: - wiedza z zakresu samorządności uczniowskiej, dobrych praktyk polskich i zagranicznych dotyczących stanu samorządności uczniowskiej, kursy, szkolenia w tym zakresie, prowadzenie szkoleń i badań, itp. 2) DOŚWIADCZENIE a) doświadczenie w tworzeniu internetowych narzędzi edukacyjnych, skierowanych dla dzieci i młodzieży (krótki opis dotychczas tworzonych narzędzi wraz z linkiem do strony www) b) zaprojektowanie edukacyjnych stron www dla dzieci i/lub młodzieży dotyczących samorządności uczniowskiej wraz z wdrożeniem c) zaprojektowanie edukacyjnych stron www dla dzieci wraz z wdrożeniem w okresie maksymalnie ostatnich 3 lat ( ) d) zaprojektowanie edukacyjnych stron www dla młodzieży wraz z wdrożeniem w okresie maksymalnie ostatnich 3 lat ( ) doświadczenie w punktach od a) do d) nie musi być traktowane rozłącznie. Oznacza to, że Wykonawca który ma w swoim doświadczeniu tworzenie internetowych narzędzi edukacyjnych w ramach stron www które projektował dla dzieci i młodzieży, może ww. doświadczenie wykazać w punktach a), c) oraz d). Jeśli dodatkowo były to strony www dotyczące samorządności uczniowskiej, doświadczenie to może zostać uznane również dla punktu b). punkty od b) do d) za dołączenie skanu oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem referencji/protokołów odbioru przewidziane są dodatkowe punkty, przy czym punktowane będą wyłącznie rekomendacje/protokoły z których jednoznacznie wynika że Wykonawca składający ofertę wykonał tę usługę (nazwa Wykonawcy/pieczątka Wykonawcy). UWAGA - przesłane referencje/protokoły odbioru należy ponumerować (numeracja powinna znaleźć się na dokumencie) i wpisać w formularzu przy danej usłudze właściwy numer rekomendacji/ protokołu. W przypadku braku numeracji Zamawiający może prosić o uzupełnienie lub odrzucić ofertę. 2. CENA (20% punktów) kwota wynagrodzenia brutto, uwzględniająca wszystkie warunki składające się na opis przedmiotu Zamówienia, w tym m.in. w cenie wykonania strony internetowej należy uwzględnić m.in. szkolenie dotyczące administrowania stroną wykonane w siedzibie Zamawiającego. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 3. POZOSTAŁE WARUNKI POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający powiadomi mailowo Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty albo rozstrzygnięciu zapytania ofertowego bez wyboru żadnej oferty, a także o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również zamieszczona na stronie internetowej 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wybrania żadnej oferty i bez podawania przyczyny. 3. Oferta niezgodna z treścią zapytania ofertowego zostanie odrzucona. 4. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 4

5 5. Zamawiający może prosić Wykonawców o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienie oferty. W takie sytuacji wszyscy oferenci będą mieli szansę na takie same uzupełnienia. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu zamówienia udzielonego z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z wykonawcą, 7. Za dzień zakończenia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień odbioru prac na podstawie protokołu odbioru. 4. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wyłącznie drogą mailową z opcją potwierdzenia odbioru na adres: 2. Zamawiający udzieli wyjaśnień wyłącznie drogą mailową z opcją potwierdzenia odbioru niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że mail z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Proszę o przesłanie oferty w terminie do 3 września 2013r. (wtorek) do godz wyłącznie na adres W tytule maila proszę dopisać: oferta na portal dla dzieci i młodzieży w projekcie Szkoła Współpracy. Pytania należy kierować do: Olga Napiontek telefon:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lp. nazwa specyfikacja ilość sztuk ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę urządzeń biurowych w ramach projektu Partnerski Urząd Gminy przyjazny mieszkańcom nr umowy: UDA-POKL.05.02.01-00-057/12-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę polegającą na opracowaniu merytorycznym kursów na platformę e-learningową w ramach Projektu Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Lublin, 14 lutego 2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy osobistego przygotowania i przeprowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych zakresu certyfikacji Project Managera w systemie IPMA) Kod CPV: 80000000-4

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Opole, 02-05- 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2013 na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. Akademia Lidera Zarządzanie, Ludzie, Rozwój realizowanym w partnerstwie (3 partnerów). Projekt

Bardziej szczegółowo

Bolechowo, 23 sierpnia 2012

Bolechowo, 23 sierpnia 2012 SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, PL-62005 Owińska Tel. +48 (61) 66 72 333, Fax +48 (61) 66 72 310, solarisbus@solarisbus.pl, www.solarisbus.pl Bank PKO BP I Oddział w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt)

Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu: Od studenta do specjalisty IT program rozwoju praktycznych elementów kształcenia WWSI (Projekt) 1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26-EFS-2012 z dnia 07.03.2012 Na realizację szkolenia z zakresu Zarządzanie łańcuchem dostaw / Supply chain management w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego badanie kompetencji pracowników WSB we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 29-31 53-609 Wrocław Wrocław, 16.07.2013 Nr sprawy: 2/07/2013/040 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. dostawy, wdrożenia i opieki serwisowej oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo