PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: I. studia drugiego stopnia -semestralne II. III. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów innych kierunków PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: kierunek Zarządzanie należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA: kierunek jest powiązany bezpośrednio z dyscypliną naukową nauki o zarządzaniu, a pośrednio z takimi dyscyplinami jak: ekonomia, finanse.. CELE KSZTAŁCENIA: Nabycie przez studenta pogłębionej wiedzy w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu a także z dyscyplin komplementarnych. Zdobycie umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego, analizy zasobów i procesów wewnętrznych oraz planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, jego strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami. Zdobycie przez studenta umiejętności zastosowania metod projektowych i posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi. Kształtowanie postawy otwartej i przedsiębiorczej, świadomości potrzeby działania zgodnego z obowiązującymi w biznesie normami oraz ustawicznego uzupełniania wiedzy. Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia jest przygotowana do wykonywania złożonych prac zawodowych związanych z analizowaniem i projektowaniem procesów i systemów zarządzania. Jest przygotowana do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i organizacjach niedochodowych oraz podjęcia studiów III stopnia. 1

2 4. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol* OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie WIEDZA Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia K_W01 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu makro i mikroekonomii, kategorii ekonomicznych, wielkości ekonomicznych i ich determinantów K_W0 ma pogłębioną wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych koncepcji zarządzania oraz możliwości ich zastosowania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami różnego typu K_W0 ma rozszerzona wiedzę o różnych typach organizacji, pogłębioną w odniesieniu do zarządzania organizacjami gospodarczymi K_W04 ma pogłębioną wiedzę w zakresie relacji w organizacjach oraz pomiędzy organizacjami z uwzględnieniem aspektów kulturowych K_W05 zna i rozumie zasady budowania relacji pomiędzy organizacjami, w tym strategii osiągania przewagi konkurencyjnej K_W06 ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą skutecznej komunikacji w biznesie K_W07 posiada poszerzoną wiedzę o więziach społecznych w organizacji, szczególnie o więziach wynikających ze struktury organizacji i relacji na rynku K_W08 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury organizacyjnej pogłębioną w zakresie psychologicznych uwarunkowań zarządzania zespołami i procesami w przedsiębiorstwach K_W09 zna metody pozyskiwania i analizy danych ekonomicznych, finansowych i dotyczących pozostałych zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia bliższego i dalszego K_W10 zna metody i modele matematyczne wykorzystywane w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem K_W11 zna metody modelowania i optymalizacji procesów organizacyjnych istotnych dla funkcjonowania firmy K_W1 ma wiedzę o metodach analizy strategicznej oraz zasadach opracowania i wdrażania strategii w organizacjach K_W1 zna normy etyczne, moralne i prawne związane z działalnością przedsiębiorstw K_W14 ma rozszerzoną wiedzę o istocie zachowań odpowiedzialnych w biznesie SA_W01 SA_W01 SA_W09 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W04 SA_W05 SA_W06 SA_W06 SA_W06 SA_W06 SA_W08 SA_W07 SA_W04 SA_W07

3 Symbol* OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia WIEDZA Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: K_W15 zna podejście procesowe w zarządzaniu organizacją SA_W08 K_W16 K_W17 zna procesy zachodzące w organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem procesu produkcyjnego, logistycznego, zarządzania finansami, zarządzania wiedzą i zarządzania zasobami ludzkimi zna zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej w organizacji z uwzględnieniem przepisów prawnych i norm etycznych K_W18 zna zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej i organizacyjnej przedsiębiorczości, opierając się o wiedzę z zakresu zarządzania zasobami firmy i analizy jej otoczenia K_W19 ¹) K_W19² ) Efekty dotyczące danej specjalności *) posiada rozszerzoną wiedzę o specyfice funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynkach wschodzących: Rosji, Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu, Europy Środkowej i Ameryki Łacińskiej oraz wpływie polityki UE na kreowanie warunków prowadzenia działalności europejskich firm na tych rynkach ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian w prowadzeniu biznesu w świecie, rozwoju gospodarczym poszczególnych krajów, międzynarodowych instytucjach finansowych, różnicach kulturowych, procesach konwergencji i systemach zorganizowania gospodarki w wybranych krajach oraz o rządzących nimi prawidłowościach K_W19 ³) ma poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania, użytkowania i wdrażania rozwiązań informatycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie K_W19 ⁴) K_W19 ⁵) K_W19 ⁶) zna zasady funkcjonowania systemu finansów publicznych i systemu rynkowego, w tym bankowości oraz zarządzania finansami w prowadzeniu działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjno-prawnych ma poszerzoną wiedzę w zakresie analizy rynku i projektowania działań marketingowych w szczególności kształtowania relacji z nabywcami, wykorzystania Internetu i technologii mobilnych w marketingu oraz zarządzaniu sprzedażą ma poszerzoną wiedzę o funkcjonowaniu oraz zarządzaniu firmą z sektora MSP, pogłębioną o aspekty związane z przygotowaniem biznes planu, strategii rozwoju własnej działalności gospodarczej i szczegółowe przepisy prawne jej finansowaniem oraz o SA_W08 SA_W10 SA_W11 SA_W0 SA_W08 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W09

4 Symbol* OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia WIEDZA Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: K_W19 ⁷) ma pogłębioną wiedzę o systemach norm oraz zna w sposób SA_W07 pogłębiony metody i narzędzia zarządzania jakością w organizacji oraz metody oceny jakości produktów; K_W19 ⁸) ma pogłębioną wiedzę dotyczącą planowania, projektowania SA_W07 i doskonalenia procesów w zarządzaniu operacyjnym K_W19 ⁹) ma poszerzoną wiedzę o uwarunkowaniach funkcjonowania SA_W0 oraz zapewnienia konkurencyjności i wzrostu wartości organizacji w otoczeniu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Morza Bałtyckiego oraz polityki Unii Europejskiej K_W19 ¹⁰) ma poszerzoną wiedzę o procesach zmian w organizacjach S1A_W08 funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy i zna rządzące tymi zmianami zasady i prawidłowości K_W19 ¹¹) zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, SA_W06 w tym techniki pozyskiwania danych makro i mikroekonomicznych dotyczących sytuacji ekonomicznej oraz modelowania procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości. K_W19 ¹²) ma pogłębioną wiedzę o relacjach panujących między SA_W04 strukturami i instytucjami życia społecznego w odniesieniu do rynku pracy i starzejącego się społeczeństwa. Specjalności: ¹ Biznes na rynkach wschodzących; ²Biznes międzynarodowy; ³Informatyka w biznesie; ⁴Finanse i bankowość; ⁵Marketing; ⁶Przedsiębiorcza firma; ⁷Zarządzanie jakością i towaroznawstwo; ⁸Zarządzanie operacyjne; ⁹Zarządzanie organizacją; ¹⁰Zarządzanie wiedzą; ¹¹Metody ilościowe w zarządzaniu; ¹²Rynek pracy 4

5 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie Symbol* UMIEJĘTNOŚCI Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: K_U01 posługuje się pojęciami z zakresu zarządzania i ekonomii w interpretowaniu zjawisk z tego zakresu i ich wzajemnych zależności K_U0 opisuje i analizuje procesy zachodzące w organizacjach oraz ich bliższym i dalszym otoczeniu wykorzystując do tego wiedzę teoretyczną K_U0 ma umiejętność holistycznego postrzegania organizacji oraz podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących jej funkcjonowania, głównie dzięki wykorzystaniu narzędzi analitycznych i informatyczno-symulacyjnych K_U04 ocenia przyczyny zakłóceń w procesach zarządzania organizacją, K_U05 prognozuje zjawiska i procesy w organizacji oraz konsekwencje podjętych decyzji i działań zarządczych i ekonomicznych K_U06 weryfikuje hipotezy badawcze dotyczące zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w oparciu o metody statystyczne K_U07 projektuje i przeprowadza badanie sytuacji biznesowej przedsiębiorstwa K_U08 tworzy i posługuje się procedurami i technikami niezbędnymi w zarządzaniu organizacją oraz zarządzaniu relacjami organizacji z jej partnerami rynkowymi K_U09 wykorzystuje modele matematyczne do modelowania zjawisk ekonomicznych K_U10 wyjaśnia złożone procesy i struktury społecznoekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw i ich relacji w otoczeniu bliższym i dalszym K_U11 wykorzystuje technikę informacyjną do realizacji zadań menedżerskich K_U1 stosuje zasady prawne i etyki biznesu do podejmowanych działań menedżerskich K_U1 potrafi tworzyć zespoły zadaniowe w oparciu o zasady pracy grupowej K_U14 na podstawie przeprowadzonych analiz opracowuje projekt dla danej organizacji w obszarach logistyki, produkcji, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej K_U15 proponuje innowacyjne rozwiązania w zakresie wszystkich procesów zarządzania organizacją i potrafi spośród nich wybrać najkorzystniejsze dla organizacji Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_U01 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U04 SA_U04 SA_U04 SA_U04 SA_U04 SA_U05 SA_U05 SA_U07 SA_U06 SA_U07 5

6 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbol* Nazwa kierunku: Zarządzanie UMIEJĘTNOŚCI Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: K_U16 analizuje wskaźniki ekonomiczne i finansowe w celu oceny sytuacji finansowej firmy i zaproponowania najkorzystniejszych rozwiązań finansowych K_U17 analizuje i ocenia zjawiska społeczne zachodzące w organizacjach i ich otoczeniu K_U18 korzysta z szerokiego słownictwa, również anglojęzycznego, z zakresu zarządzania i ekonomii do opisu podejmowanych analiz K_U19 opracowuje raport z przygotowanego lub zrealizowanego projektu K_U0 przygotowuje publiczne prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz uczestniczy w dyskusji nad prezentowaną treścią K_U1 wykorzystuje umiejętność komunikacji interpersonalnej w podejmowanych negocjacjach, w budowaniu relacji pracowniczych i prowadzonych prezentacjach Efekty dotyczące danej specjalności *) K_U ¹) analizuje uwarunkowania działania podmiotów gospodarczych na rynkach wschodzących a także wykorzystywać możliwości wynikające z polityki UE do podejmowania decyzji menedżerskich K_U ²) analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk gospodarczych w świecie, formułować własne opinie, stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować przy pomocy odpowiednio dobranych informacji makroekonomicznych K_U ³) ma specjalistyczne umiejętności w zakresie użytkowania i wdrażania rozwiązań informatycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie K_U ⁴) posługuje się instrumentami rynku kapitałowego i pieniężnego w inwestowaniu i pozyskiwaniu źródeł finansowania oraz wykorzystuje wybrane produkty zabezpieczające w ograniczaniu ryzyka rynkowego. K_U ⁵) analizuje rynek, formułuje cele i strategie marketingowe, kształtuje działania i relacje rynkowe, w tym z wykorzystaniem Internetu i technologii mobilnych oraz kierowania działem sprzedaży K_U ⁶) opracowuje dokumentację potrzebną do zainicjowania i pozyskania finansowania działalności gospodarczej oraz zarządza zasobami firm z sektora MSP wykorzystując znajomość prawnych i ekonomicznych uwarunkowań oraz osobiste kompetencje twórcze i przedsiębiorcze Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_U06 SA_U07 SA_U08 SA_U09 SA_U11 SA_U09 SA_U10 SA_U10 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U07 SA_U06 SA_U0 SA_U06 6

7 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie Symbol* UMIEJĘTNOŚCI Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: K_U ⁷) stosuje w odpowiednie systemy normatywne i jakościowe w celu poprawy jakości funkcjonowania organizacji oraz samodzielnie bada właściwości fizykochemiczne produktów w celu oceny ich jakości K_U ⁸) stosuje metody, narzędzia i techniki niezbędne w zarządzaniu operacyjnym w działalności wytwórczej i usługowej. K_U ⁹) analizuje uwarunkowania funkcjonowania, zapewnienia konkurencyjności, wzrostu wartości i zarządzania zmianą organizacji w otoczeniu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Morza Bałtyckiego oraz polityki Unii Europejskiej, w tym opracowania strategii konkurowania organizacji na podstawie przeprowadzonych analiz K_U ¹⁰) wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną - dobierając właściwe metody - do opisu i analizowania przyczyn oraz przebiegu procesów związanych z funkcjonowaniem gospodarki opartej na wiedzy, budowaniem organizacji uczących się, efektywnym wykorzystywaniem w organizacji kapitału intelektualnego i informacji oraz budowaniem wartości firmy na bazie czynników niematerialnych K_U ¹¹) analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk gospodarczych w skali mikro i makro, potrafi formułować własne opinie, stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować, modelować i prognozować złożone procesy gospodarcze, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi K_U ¹²) analizuje zjawiska społeczne dotyczące przemian demograficznych, konieczności zmiany zawodu, elastycznych form zatrudniania, ocenia te zjawiska w obszarze rynku pracy z zastosowaniem metody badawczej Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_U0 SA_U05 SA_U04 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U08 Specjalności: ¹Biznes na rynkach wschodzących; ²Biznes międzynarodowy; ³Informatyka w biznesie; ⁴Finanse i bankowość; ⁵Marketing; ⁶Przedsiębiorcza firma; ⁷Zarządzanie jakością i towaroznawstwo; ⁸Zarządzanie operacyjne; ⁹Zarządzanie organizacją; ¹⁰Zarządzanie wiedzą; ¹¹Metody ilościowe w zarządzaniu; ¹²Rynek pracy 7

8 Symbol* K_K01 K_K0 K_K0 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 K_K10 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie KOMPETENCJE SPOŁECZNE Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia: rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy i samodoskonalenia się respektuje zasady pracy zespołowej, potrafi pełnić różne role w grupie, preferuje rzeczowy styl negocjacji i otwartość w komunikacji interpersonalnej w organizacji jest nastawiony na poszukiwanie informacji i ich rzetelną analizę, by podejmować trafne decyzje dotyczące gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa i budowania jego strategii identyfikuje problemy związane z podejmowaniem różnych zadań w organizacji i rozwiązuje je w oparciu o zasady etyczne i prawne oraz umiejętność wieloaspektowej analizy danych działa zgodnie z zasadami budowania relacji oraz zarządzania procesami i projektami, organizując je dla dobra firmy oraz przewidując konsekwencje podejmowanych decyzji planuje działania we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji, dostrzegając złożoność problemów związanych z wdrażaniem współczesnych koncepcji zarządzania rozumie znaczenie integrowania wiedzy z różnych dyscyplin związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem podejmuje wyzwania związane z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu organizacją inicjuje twórcze i przedsiębiorcze rozwiązania w zakresie zarządzania organizacją Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_K01 SA_K0 SA_K0 SA_K0 SA_K04 SA_K05 SA_K05 SA_K06 SA_K06 SA_K07 8

9 II PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: - program I: III semestry - program II i III: IV semestry. LICZBA PUNKTÓW ECTS - program I: 90 - program II i III: MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów ECTS: A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) 1 PUNKTY ECTS ŁĄCZNIE 0 0 B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW B I. dla programu I: Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* 1 MK_ZII_B01 KONCEPCJE ZARZĄDZANIA K_W0, KW_04, K_U0, K_K07, K_K08 MK_ZII_B0 MAKROEKONOMIA K_W01, K_U01, K_U10,K_U18, K_K01 MK_ZII_B0 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ K_W16, K_U0, K_K01, K_K07, 4 MK_ZII_B04 BADANIA K_W10, K_W11, OPERACYJNE K_U0, K_U18 5 MK_ZII_B05 LOGISTYKA K_W15, K_W16, K_U0, K_U14, K_K06 6 MK_ZII_B06 MARKETING MIĘDZYNARODOWY K_W04, K_W05, K_U0, K_U10, K_K06, LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) 0/8+/5 1 60/10+/ /7+/ /7+/46 0/6+/ 7 0/6+1/8 PUNKTY ECTS z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna 9

10 7 MK_ZII_B07 PRAWO HANDLOWE K_W1, K_W14, K_U1, K_K05 8 MK_ZII_B08 PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 9 MK_ZII_B09 STATYSTYKA MATEMATYCZNA K_W04, KW_07, KW_08, K_U1, K_K0 K_W10, K_U06, K_U11, K_K04 0/+1/17 0/+1/ /10+/ MK_ZII_B10 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA K_W09,, K_U16, K_K04 45/6+/ 11 MK_ZII_B11 ZARZĄDZANIE PROCESAMI K_W11, K_W15, K_U0, K_U11, K_K06, 45/6+1/ 1 MK_ZII_B1 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE K_W1, K_U0, K_U0, K_K07, K_K08, 1 MK_ZI_B1 ETYKA BIZNESU KW_04, K_W1, K_W14, K_U1, K_K05 14 MK_ZII_B14 PRAWO CYWILNE K_W1, K_W14, K_U8, K_U1, 15 MK_ZII_B15 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH K_K05 K_W1, K_W14, K_U8,,K_U17, K_K04 16 MK_ZII_B16 NEGOCJACJE K_W04, K_W06, K_W08, K_U1, K_K0 17 MK_ZII_B17 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KW_0, K_W18, K_U0, K_U015, K_K0, K_K10 18 MK_ZII_B18 ANALIZA FINANSOWA K_W09, K_U07, K_U16, K_K04 45/4+/ 0/+1/17 0/+1/ /+1/7 0/+1/17 45/4+1/ /5+/ 1 4 ŁĄCZNIE zajęcia obowiązkowe dla programu I 1 705/91+0/

11 B II. dla programu II jak dla programu I oraz: Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) PUNKTY ECTS 1 MK_ZII_B19 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ MK_ZII_B0 MODELOWANIE SYMULACYJNE PROCESÓW MK_ZII_B1 PLANOWANIE PRODUKTU K_W0, K_W16, 15 K_U19, K_K04 60/10+/5 K_W11, K_U /10+1/54 K_W09, K_W16,K_U0, K_U14, K_U15, K_K04, K_K07 ŁĄCZNIE zajęcia obowiązkowe dla programu II 15 45/10+1/ /11+4/ B III. dla programu III jak dla programu I oraz: Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* 1 MK_ZII_B BADANIA MARKETINGOWE MK_ZII_B ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE MK_ZII_B4 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI 4 MK_ZII_B5 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI K_W09, K_U0, K_U19, K_K0 K_W0, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W16, K_U1, K_U04, K_U17, K_K06 K_W11, K_W16, K_U0, K_U04, K_K09 K_W08, K_U14, K_K04 ŁĄCZNIE zajęcia obowiązkowe dla programu III LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) /7+1/57 0/7+1/ /7+1/47 0/9+1/ /11+4/75 PUNKTY ECTS z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna 4 z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna 11

12 C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH C I. dla programu I: Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* 1 PRZEDMIOT DO WYBORU 1a MK_ZII_C01 RYNKI FINANSOWE K_W01,K_W09, K_U01, K_K01, K_K08 1b MK_ZII_C0 PODATKI I OPŁATY PUBLICZNE 1c MK_ZII_C0 EUROPEJSKI SYSTEM BANKOWY K_W01, K_U01, K_K01 K_W01, K_U01, K_U0, K_K01, 1d MK_ZII_C04 MARKETING USŁUG K_W04, K_U0, K_K04 1e MK_ZII_C05 MARKETING K_W04, KU_19, TERYTORIALNY K_U0, K_K04 1f MK_ZII_C06 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI NON-PROFIT 1g MK_ZII_C07 FUNKCJONOWANIE I ROLA MSP W GOSPODARCE K_W05, K_U08, K_K07 K_W0, K_W04, K_U0, K_K04, K_K07, K_K08 1h MK_ZII_C08 RYNKI WSCHODNIE K_W01, KW-07, KW-, KU_7, KU_, K_U01, K_K01 1i MK_ZII_C09 DOSKONALENIE ORGANIZACJI PRACY 1j MK_ZII_C10 ZARZĄDZANIE EUROPEJSKIMI PROJEKTAMI I PROJEKTAMI INNOWACYJNYMI 1k MK_ZII_C11 PODSTAWY PUBLIC RELATIONS 1l MK_ZII_C1 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1m MK_ZII_C1 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ŁĄCZNIE przedmiot do wyboru K_W0, K_W11, K_U05, K_U1, K_K09 K_W0, K_U15, K_U19 K_W01, K_W04, K_U0, K_K06 K_W06, K_U08, K_K0 K_W09, K_U05, K_K07 LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) 5 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 PUNKTY ECTS 5 z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna 1

13 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) 6 PUNKTY ECTS MK_ZII_C14 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM SPECJALNOŚĆ BIZNES MIĘDZYNARODOWY K_W19² K_U² 45/4+1/5 MK_ZII_C15 FINANSE MIĘDZYNARODOWE K_W19² K_U² 45/4+1/5 4 MK_ZII_C16 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW K_W19² K_U² 0/+1/17 5 MK_ZII_C17 PROCESY KONWERGENCJI K_W19² K_U² 0/+1/17 6 MK_ZII_C18 MIĘDZYNARODOWY ROZWÓJ GOSPODARCZY K_W19² K_U² 0/+1/17 7 MK_ZII_C19 MODELOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH SPECJALNOŚĆ METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU K_W19¹¹ K_U¹¹ 45/4+1/5 8 MK_ZII_C0 OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH K_W19¹¹ K_U¹¹ 45/4+1/5 9 MK_ZII_C1 PROGNOZOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH K_W19¹¹ K_U¹¹ 0/+1/17 10 MK_ZII_C RACHUNEK KOSZTÓW K_W19¹¹ K_U¹¹ 0/+1/17 11 MK_ZII_C MODELOWANIE UPADŁOŚCI FIRM K_W19¹¹ K_U¹¹ 0/+1/17 SPECJALNOŚĆ RYNEK PRACY 1 MK_ZII_C4 ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE K_W19¹² K_U¹² 45/4+1/5 1 MK_ZII_C5 MODELOWANIE RYNKU PRACY K_W19¹² K_U¹² 45/4+1/5 14 MK_ZII_C6 EKONOMIKA PRACY K_W19¹² K_U¹² 0/+1/17 6 z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna 1

14 15 MK_ZII_C7 FLEXICURITY K_W19¹² K_U¹² 0/+1/17 16 MK_ZII_C8 PRAWO PRACY K_W19¹² K_U¹² 0/+1/17 SPECJALNOŚĆ FINANSE I BANKOWOŚĆ 17 MK_ZII_C9 WSPÓŁCZESNA K_W19⁴ BANKOWOŚĆ K_U⁴, K_K04 45/4+1/5 18 MK_ZII_C0 NOWOCZESNY SYSTEM FINANSOWY K_W19⁴, K_U⁴, K_K04 45/4+1/5 19 MK_ZII_C1 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU KOMERCYJNYM K_W19⁴ K_U⁴, K_K04 0/+1/17 0 MK_ZII_C INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU FINANSAMI K_W19⁴ K_U⁴, K_K04 0/+1/17 1 MK_ZII_C ZARZĄDZANIE FINANSOWE BANKIEM K_W19⁴ K_U⁴, K_K04 0/+1/17 MK_ZII_C4 MARKETING RELACJI SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE 7 K_W19⁵ K_U⁵, K-W05, K_U0, K_U0 MK_ZII_C5 E-MARKETING K_W19⁵ K_U⁵ 4 MK_ZII_C6 ANALIZA RYNKU K_W19⁵ K_U⁵ 5 MK_ZII_C40 ORGANIZACJA I K_W19 ⁹ ZARZĄDZANIE W K_U ⁹ SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 45/4+1/5 0/+1/17 0/+1/17 45/4+1/5 6 MK_ZII_C4 KONKUROWANIE W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI K_W19 ⁹ K_U ⁹ 0/+1/17 7 MK_ZII_C4 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE WIEDZĄ K_W19¹⁰, K_U¹⁰,K_U19, K_K09 45/4+1/5 8 MK_ZII_C44 ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM K_W19¹⁰ K_U¹⁰ 45/4+1/5 7 W roku akademickim 01/01 połączono dwie specjalności Zarządzanie organizacją i Marketing tworząc Zarządzanie marketingowe. 14

15 9 MK_ZII_C45 ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ K_W19¹⁰ K_U¹⁰, K_K10 0/+1/17 0 MK_ZII_C46 NIEMATERIALNA WARTOŚĆ FIRMY K_W19¹⁰ K_U¹⁰ 0/+1/17 1 MK_ZII_C47 EKONOMIKA INFORMACJI K_W19¹⁰ K_U¹⁰ 0/+1/17 MK_ZII_C48 METODY DOSKONALENIA W ZARZĄDZANIU OPERACYJNYM SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE OPERACYJNE 8 K_W19⁸ K_U⁸ 45/4+1/5 MK_ZII_C49 NIEZAWODNOŚĆ I RYZYKO W ZARZĄDZANIU OPERACYJNYM K_W19⁸ K_U⁸ 0/+1/17 4 MK_ZII_C51 ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W USŁUGACH K_W19⁸ K_U⁸, K_K07, K_K09 0/+1/17 5 MK_ZII_C55 KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ K_W19⁷, K_U⁷, K_K07 0/+1/17 6 MK_ZII_C56 DOSKONALENIE PROCESÓW W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ I TOWAROZNAWSTWIE K_W19⁷ K_U⁷, K_K07 45/4+1/5 7 MK_ZII_C58 STRATEGIE INFORMATYZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPECJALNOŚĆ INFORMATYKA W BIZNESIE K_W19³ K_U³ 45/4+1/5 8 MK_ZII_C59 PROJEKTY IT W PRZEDSIĘBIORSTWIE K_W19³ K_U³ 45/4+1/5 9 MK_ZII_C60 ŚRODOWISKA BIZNESU ELEKTRONICZNEGO K_W19³ K_U³ 0/+1/17 40 MK_ZII_C61 JAKOŚĆ I ERGONOMIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH K_W19³ K_U³ 0/+1/17 8 W roku akademickim 01/01 połączono dwie specjalności: Zarządzanie operacyjne oraz Zarządzanie jakością i towaroznawstwo tworząc Zarządzanie operacyjne 15

16 41 MK_ZII_C6 EKSPLOATACJA ZASOBÓW IT W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4 MK_ZII_C6 RYNEK ROSYJSKI I RYNKI KRAJÓW AZJI CENTRALNEJ 4 MK_ZII_C64 UE WOBEC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 44 MK_ZII_C65 RYNKI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 45 MK_ZII_C66 KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ RYNKÓW EUROPY ŚRODKOWEJ 46 MK_ZII_C67 INWESTYCJE I DOSTĘP DO RYNKÓW DALEKIEGO WSCHODU 47 MK_ZII_C68 PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZEJ 48 MK_ZII_C69 K_W19³ K_U³ 0/+1/17 SPECJALNOŚĆ BIZNES NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH K_W19¹ K_U¹ K_W19¹ K_U¹ K_W19¹ K_U¹ K_W19¹ K_U¹ K_W19¹ K_U¹ SPECJALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZA FIRMA K_W19⁶ K_U⁶ PRAWNE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORCY K _W09, K _W1, K _U05, K_U16, K _K07 45/4+1/5 45/4+1/5 0/+1/17 0/+1/17 0/+1/17 45/4+1/5 45/4+1/5 49 MK_ZII_C70 FINANSOWANIE I WSPARCIE NOWOCZESNEJ FIRMY K_W19⁶ K_U⁶ 0/+1/17 MK_ZII_C71 PODSTAWY PSYCHOLOGICZNEGO MYŚLENIA TWÓRCZEGO K_W19⁶ K_U⁶, K_U1, K_K10, 0/+1/17 51 MK_ZII_C7 GRA PRZEDSIĘBIORCZA K_W19⁶ K_U⁶ 0/+1/17 ŁĄCZNIE zajęcia wybierane zgodnie ze specjalnością 5 MK_ZII_C7 SEMINARIUM DYPLOMOWE K_U05, K_U07, K_U16, K_K /14+5/101 0/10+0/ MK_ZII_C74 PRACA DYPLOMOWA K_U05, K_U06, K_U07, K_U08 K_U14, K_U15 K_U16, K_U17 K_K08, K_K /0+0/

17 54 MK_ZII_C PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO K_U01, K_U0, K_U0, K_U04, K_U10, K_U17, K_U18, K_K05, K_K08, ŁĄCZNIE zajęcia związane z procesem dyplomowania ŁĄCZNIE przedmioty fakultatywne dla programu I 0/5+0/45 0 0/5+0/ /54+6/5 0 5 C II. i C III. dla programu II i III jak dla programu I oraz: 55 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z EKONOMII 45/5+1/4 55a MK_ZII_C76 PODSTAWY MIKROEKONOMII K_W01, K_W09, K_U01, K_U10, 45/5+1/4 55b MK_ZII_C77 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE K_W01, K_U10, K_U18, 45/5+1/4 55c MK_ZII_C78 POLITYKA EKONOMICZNA 56 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z METOD STATYSTYCZNYCH 56a MK_ZII_C79 WPROWADZENIE DO STATYSTYKI K_W01, K_U01, K_U10, K_U17, K_U18, K_W09, K_W10, K_U06, K_K04, 45/5+1/4 45/7+1/ 45/7+1/ 56b MK_ZII_C80 ELEMENTY EKONOMETRII STOSOWANEJ K_W09, K_W10, K_U06, K_U09, K_U11, K_K04, 45/7+1/ 56c MK_ZII_C81 OPROGRAMOWANIE STATYSTYCZNE 57 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z ZARZĄDZANIA K_W10, K_U06, K_U09, K_U11, K_K04, 45/7+1/ 45/5+1/4 57a MK_ZII_C8 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA 57b MK_ZII_C8 WPROWADZENIE DO NAUK O ORGANIZACJI K_W0,, K_U0, K_K04, K_K08, K_W0, K_W0,, K_U0, K_K08, 45/5+1/4 45/5+1/4 17

18 57c MK_ZII_C84 ZARZĄDZANIE MAŁĄ FIRMĄ K_W0, K_W04, K_U0, K_K04, K_K07, K_K08 45/5+1/4 58 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z MARKETINGU 58a MK_ZII_C85 WPROWADZENIE DO MARKETINGU K_W05, K_W07, K_U01, K_U08, K_K04, 58b MK_ZII_C86 REKLAMA K_U08, K_U14, K_K01, K_K04, 58c MK_ZII_C87 MARKETING K_U07, K_U08, PRZEMYSŁOWY K_U0, K_K04, 59 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z FINANSÓW 0/+1/17 0/+1/17 0/+1/17 0/+1/17 0/+1/17 59a MK_ZII_C88 WPROWADZENIE DO FINANSÓW K_W09, K_U01, K_K04, 0/+1/17 59b MK_ZII_C89 INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO 59c MK_ZII_C90 ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW K_W09, K_W10, K_U0, K_U10, K_K08, K_W09, K_U01, K_K04 0/+1/17 0/+1/17 60 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z RACHUNKOWOŚCI 0/+1/16 60a MK_ZII_C91 WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI K_W09,K_W1, K_U16, K_K07 0/+1/16 60b MK_ZII_C9 RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW K_W09, K_W1, K_U16, K_K07 0/+1/16 60c MK_ZII_C9 RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA ŁĄCZNIE bloki przedmiotów do wyboru ŁĄCZNIE PRZEMIOTY FAKULTATYWNE dla programu II i III K_W09, K_W1, K_U05, K_U16, K_K07 0/+1/16 5/4+6/ /78+1/

19 D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* 1 MK_ZI_B1 ETYKA BIZNESU KW_04, K_W1, K_W14, K_U1, K_K05 MK_ZII_B08 PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA K_W04, KW_07, KW_08, K_U1, K_K0 MK_ZII_B16 NEGOCJACJE K_W04, K_W06, K_W08, K_U1, K_K0 ŁĄCZNIE (zajęcia nie wchodzą do sumy godzin) LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) 9 0/+1/17 0/+1/17 0/+1/17 1 (90/6+/51) PUNKTY ECTS 6 E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* 1 MK_ZII_B07 PRAWO HANDLOWE K_W1, K_W14, K_U1, K_K05 MK_ZII_B14 PRAWO CYWILNE K_W1, K_W14, K_U8, K_U1, K_K05 MK_ZII_B15 PRAWO K_W1, K_W14, ZAMÓWIEŃ K_U8,,K_U17, PUBLICZNYCH K_K04 ŁĄCZNIE (zajęcia nie wchodzą do sumy godzin) LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) 10 0/+1/17 0/+1/ /+1/7 15 (/6+/41) PUNKTY ECTS 1 5 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 9 z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna 10 z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna 19

20 Liczba godzin Liczba punktów ECTS ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN (program I) EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (program I) 6 - EGZAMIN DYPLOMOWY (program I) 1 - ŁĄCZNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (program I) Liczba godzin Liczba punktów ECTS ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN (program II i III) EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (program II i III) 46 - EGZAMIN DYPLOMOWY (program II i III) 1 - ŁĄCZNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (program II i III) LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM 945 STUDIÓW (program I) LICZBA GODZIN KONSULTACJI (program I) 145 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (program I) 6 EGZAMINDYPLOMOWY (program I) 1 ŁĄCZNIE (program I) 117 (,07%) LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM 15 STUDIÓW (program II i III) LICZBA GODZIN KONSULTACJI (program II i III) 199 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (program II i III) 46 EGZAMINDYPLOMOWY (program II i III) 1 ŁĄCZNIE (program II i III) 1581 (5,68%) 5. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: - program I: 45 punktów ECTS - program II i III: 6 punkty ECTS 6. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: brak w programie studiów II stopnia 7. ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: - program I: 1 punktów ECTS - program II i III: 1 punktów ECTS 0

21 8. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: brak w programie studiów II stopnia 9. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: brak w programie studiów II stopnia 10. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK: brak w programie studiów II stopnia 11. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: uzyskanie kwalifikacji DRUGIEGO stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów kształcenia i liczby: - w programie I: 90 punktów ECTS - programie II i III: 10 punktów ECTS oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony oraz z egzaminu dyplomowego. 1. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej 1

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: I. studia drugiego stopnia -semestralne, niestacjonarne II.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Informatyka i Ekonometria POZIOM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH)

PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH) Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska Program obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 PROGRAM STACJONARNYCH STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH) (WARIANT DLA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. PROGRAM NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU:

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie w języku angielskim POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Europeistyka POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Europeistyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW I. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne 2. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW (od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01 Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE Studia I stopnia Obszar nauk: nauki społeczne Profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wersja zatwierdzona uchwałą Senatu SGGW (2012) 2012 1 Spis treści Ekonomia... 3 Studia I stopnia Ekonomia... 3 Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA Efekty kształcenia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA - studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechnika Świętokrzyska Plan studiów Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 01/017 (W wykład, C

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i nowe technologie Określenie obszaru kształcenia/obszarów

Bardziej szczegółowo

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA MAGISTERSKIE WIEDZA Ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG2_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. AG2_W02 Ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2015/2016 Wybór specjalności na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (Wydział

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia Profil kształcenia / Forma studiów Obszar kształcenia Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa logistyka/studia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość

Kierunek: EKONOMIA Specjalność: Finanse i rachunkowość PLAN STUDIÓW Studia niestacjonarne pierwszego stopnia profil praktyczny Liczba godzin I semestr II semestr III semestr IV semestr V semestr VI semestr Kod L.p. Nazwa przedmiotu przedmiotu Raze m W Ć+L

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu: Instytucjonalne aspekty konkurencyjności Profil 1 : ogólnoakademicki Cel przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Konsulting gospodarczy PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Wniosek o utworzenie nowej specjalności na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 1. Proponowana specjalność w ramach prowadzonego kierunku studiów: Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie 2. Prowadzony kierunek

Bardziej szczegółowo

Poz. 15 UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW. z dnia 1 marca 2017 roku. w sprawie

Poz. 15 UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW. z dnia 1 marca 2017 roku. w sprawie Poz. 15 UCHWAŁA NR 15 RADY WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UW z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych II stopnia w języku angielskim pn. Data Science Rada Wydziału Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo