PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: I. studia drugiego stopnia -semestralne II. III. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów innych kierunków PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: kierunek Zarządzanie należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA: kierunek jest powiązany bezpośrednio z dyscypliną naukową nauki o zarządzaniu, a pośrednio z takimi dyscyplinami jak: ekonomia, finanse.. CELE KSZTAŁCENIA: Nabycie przez studenta pogłębionej wiedzy w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu a także z dyscyplin komplementarnych. Zdobycie umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego, analizy zasobów i procesów wewnętrznych oraz planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, jego strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami. Zdobycie przez studenta umiejętności zastosowania metod projektowych i posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi. Kształtowanie postawy otwartej i przedsiębiorczej, świadomości potrzeby działania zgodnego z obowiązującymi w biznesie normami oraz ustawicznego uzupełniania wiedzy. Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia jest przygotowana do wykonywania złożonych prac zawodowych związanych z analizowaniem i projektowaniem procesów i systemów zarządzania. Jest przygotowana do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i organizacjach niedochodowych oraz podjęcia studiów III stopnia. 1

2 4. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol* OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie WIEDZA Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia K_W01 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu makro i mikroekonomii, kategorii ekonomicznych, wielkości ekonomicznych i ich determinantów K_W0 ma pogłębioną wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych koncepcji zarządzania oraz możliwości ich zastosowania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami różnego typu K_W0 ma rozszerzona wiedzę o różnych typach organizacji, pogłębioną w odniesieniu do zarządzania organizacjami gospodarczymi K_W04 ma pogłębioną wiedzę w zakresie relacji w organizacjach oraz pomiędzy organizacjami z uwzględnieniem aspektów kulturowych K_W05 zna i rozumie zasady budowania relacji pomiędzy organizacjami, w tym strategii osiągania przewagi konkurencyjnej K_W06 ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą skutecznej komunikacji w biznesie K_W07 posiada poszerzoną wiedzę o więziach społecznych w organizacji, szczególnie o więziach wynikających ze struktury organizacji i relacji na rynku K_W08 ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury organizacyjnej pogłębioną w zakresie psychologicznych uwarunkowań zarządzania zespołami i procesami w przedsiębiorstwach K_W09 zna metody pozyskiwania i analizy danych ekonomicznych, finansowych i dotyczących pozostałych zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia bliższego i dalszego K_W10 zna metody i modele matematyczne wykorzystywane w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem K_W11 zna metody modelowania i optymalizacji procesów organizacyjnych istotnych dla funkcjonowania firmy K_W1 ma wiedzę o metodach analizy strategicznej oraz zasadach opracowania i wdrażania strategii w organizacjach K_W1 zna normy etyczne, moralne i prawne związane z działalnością przedsiębiorstw K_W14 ma rozszerzoną wiedzę o istocie zachowań odpowiedzialnych w biznesie SA_W01 SA_W01 SA_W09 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W04 SA_W05 SA_W06 SA_W06 SA_W06 SA_W06 SA_W08 SA_W07 SA_W04 SA_W07

3 Symbol* OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia WIEDZA Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: K_W15 zna podejście procesowe w zarządzaniu organizacją SA_W08 K_W16 K_W17 zna procesy zachodzące w organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem procesu produkcyjnego, logistycznego, zarządzania finansami, zarządzania wiedzą i zarządzania zasobami ludzkimi zna zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej w organizacji z uwzględnieniem przepisów prawnych i norm etycznych K_W18 zna zasady tworzenia i rozwoju indywidualnej i organizacyjnej przedsiębiorczości, opierając się o wiedzę z zakresu zarządzania zasobami firmy i analizy jej otoczenia K_W19 ¹) K_W19² ) Efekty dotyczące danej specjalności *) posiada rozszerzoną wiedzę o specyfice funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynkach wschodzących: Rosji, Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu, Europy Środkowej i Ameryki Łacińskiej oraz wpływie polityki UE na kreowanie warunków prowadzenia działalności europejskich firm na tych rynkach ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian w prowadzeniu biznesu w świecie, rozwoju gospodarczym poszczególnych krajów, międzynarodowych instytucjach finansowych, różnicach kulturowych, procesach konwergencji i systemach zorganizowania gospodarki w wybranych krajach oraz o rządzących nimi prawidłowościach K_W19 ³) ma poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania, użytkowania i wdrażania rozwiązań informatycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie K_W19 ⁴) K_W19 ⁵) K_W19 ⁶) zna zasady funkcjonowania systemu finansów publicznych i systemu rynkowego, w tym bankowości oraz zarządzania finansami w prowadzeniu działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjno-prawnych ma poszerzoną wiedzę w zakresie analizy rynku i projektowania działań marketingowych w szczególności kształtowania relacji z nabywcami, wykorzystania Internetu i technologii mobilnych w marketingu oraz zarządzaniu sprzedażą ma poszerzoną wiedzę o funkcjonowaniu oraz zarządzaniu firmą z sektora MSP, pogłębioną o aspekty związane z przygotowaniem biznes planu, strategii rozwoju własnej działalności gospodarczej i szczegółowe przepisy prawne jej finansowaniem oraz o SA_W08 SA_W10 SA_W11 SA_W0 SA_W08 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W09

4 Symbol* OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia WIEDZA Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: K_W19 ⁷) ma pogłębioną wiedzę o systemach norm oraz zna w sposób SA_W07 pogłębiony metody i narzędzia zarządzania jakością w organizacji oraz metody oceny jakości produktów; K_W19 ⁸) ma pogłębioną wiedzę dotyczącą planowania, projektowania SA_W07 i doskonalenia procesów w zarządzaniu operacyjnym K_W19 ⁹) ma poszerzoną wiedzę o uwarunkowaniach funkcjonowania SA_W0 oraz zapewnienia konkurencyjności i wzrostu wartości organizacji w otoczeniu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Morza Bałtyckiego oraz polityki Unii Europejskiej K_W19 ¹⁰) ma poszerzoną wiedzę o procesach zmian w organizacjach S1A_W08 funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy i zna rządzące tymi zmianami zasady i prawidłowości K_W19 ¹¹) zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, SA_W06 w tym techniki pozyskiwania danych makro i mikroekonomicznych dotyczących sytuacji ekonomicznej oraz modelowania procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości. K_W19 ¹²) ma pogłębioną wiedzę o relacjach panujących między SA_W04 strukturami i instytucjami życia społecznego w odniesieniu do rynku pracy i starzejącego się społeczeństwa. Specjalności: ¹ Biznes na rynkach wschodzących; ²Biznes międzynarodowy; ³Informatyka w biznesie; ⁴Finanse i bankowość; ⁵Marketing; ⁶Przedsiębiorcza firma; ⁷Zarządzanie jakością i towaroznawstwo; ⁸Zarządzanie operacyjne; ⁹Zarządzanie organizacją; ¹⁰Zarządzanie wiedzą; ¹¹Metody ilościowe w zarządzaniu; ¹²Rynek pracy 4

5 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie Symbol* UMIEJĘTNOŚCI Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: K_U01 posługuje się pojęciami z zakresu zarządzania i ekonomii w interpretowaniu zjawisk z tego zakresu i ich wzajemnych zależności K_U0 opisuje i analizuje procesy zachodzące w organizacjach oraz ich bliższym i dalszym otoczeniu wykorzystując do tego wiedzę teoretyczną K_U0 ma umiejętność holistycznego postrzegania organizacji oraz podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących jej funkcjonowania, głównie dzięki wykorzystaniu narzędzi analitycznych i informatyczno-symulacyjnych K_U04 ocenia przyczyny zakłóceń w procesach zarządzania organizacją, K_U05 prognozuje zjawiska i procesy w organizacji oraz konsekwencje podjętych decyzji i działań zarządczych i ekonomicznych K_U06 weryfikuje hipotezy badawcze dotyczące zarządzania zasobami przedsiębiorstwa w oparciu o metody statystyczne K_U07 projektuje i przeprowadza badanie sytuacji biznesowej przedsiębiorstwa K_U08 tworzy i posługuje się procedurami i technikami niezbędnymi w zarządzaniu organizacją oraz zarządzaniu relacjami organizacji z jej partnerami rynkowymi K_U09 wykorzystuje modele matematyczne do modelowania zjawisk ekonomicznych K_U10 wyjaśnia złożone procesy i struktury społecznoekonomiczne, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw i ich relacji w otoczeniu bliższym i dalszym K_U11 wykorzystuje technikę informacyjną do realizacji zadań menedżerskich K_U1 stosuje zasady prawne i etyki biznesu do podejmowanych działań menedżerskich K_U1 potrafi tworzyć zespoły zadaniowe w oparciu o zasady pracy grupowej K_U14 na podstawie przeprowadzonych analiz opracowuje projekt dla danej organizacji w obszarach logistyki, produkcji, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej K_U15 proponuje innowacyjne rozwiązania w zakresie wszystkich procesów zarządzania organizacją i potrafi spośród nich wybrać najkorzystniejsze dla organizacji Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_U01 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U04 SA_U04 SA_U04 SA_U04 SA_U04 SA_U05 SA_U05 SA_U07 SA_U06 SA_U07 5

6 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbol* Nazwa kierunku: Zarządzanie UMIEJĘTNOŚCI Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: K_U16 analizuje wskaźniki ekonomiczne i finansowe w celu oceny sytuacji finansowej firmy i zaproponowania najkorzystniejszych rozwiązań finansowych K_U17 analizuje i ocenia zjawiska społeczne zachodzące w organizacjach i ich otoczeniu K_U18 korzysta z szerokiego słownictwa, również anglojęzycznego, z zakresu zarządzania i ekonomii do opisu podejmowanych analiz K_U19 opracowuje raport z przygotowanego lub zrealizowanego projektu K_U0 przygotowuje publiczne prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz uczestniczy w dyskusji nad prezentowaną treścią K_U1 wykorzystuje umiejętność komunikacji interpersonalnej w podejmowanych negocjacjach, w budowaniu relacji pracowniczych i prowadzonych prezentacjach Efekty dotyczące danej specjalności *) K_U ¹) analizuje uwarunkowania działania podmiotów gospodarczych na rynkach wschodzących a także wykorzystywać możliwości wynikające z polityki UE do podejmowania decyzji menedżerskich K_U ²) analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk gospodarczych w świecie, formułować własne opinie, stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować przy pomocy odpowiednio dobranych informacji makroekonomicznych K_U ³) ma specjalistyczne umiejętności w zakresie użytkowania i wdrażania rozwiązań informatycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie K_U ⁴) posługuje się instrumentami rynku kapitałowego i pieniężnego w inwestowaniu i pozyskiwaniu źródeł finansowania oraz wykorzystuje wybrane produkty zabezpieczające w ograniczaniu ryzyka rynkowego. K_U ⁵) analizuje rynek, formułuje cele i strategie marketingowe, kształtuje działania i relacje rynkowe, w tym z wykorzystaniem Internetu i technologii mobilnych oraz kierowania działem sprzedaży K_U ⁶) opracowuje dokumentację potrzebną do zainicjowania i pozyskania finansowania działalności gospodarczej oraz zarządza zasobami firm z sektora MSP wykorzystując znajomość prawnych i ekonomicznych uwarunkowań oraz osobiste kompetencje twórcze i przedsiębiorcze Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_U06 SA_U07 SA_U08 SA_U09 SA_U11 SA_U09 SA_U10 SA_U10 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U07 SA_U06 SA_U0 SA_U06 6

7 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie Symbol* UMIEJĘTNOŚCI Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: K_U ⁷) stosuje w odpowiednie systemy normatywne i jakościowe w celu poprawy jakości funkcjonowania organizacji oraz samodzielnie bada właściwości fizykochemiczne produktów w celu oceny ich jakości K_U ⁸) stosuje metody, narzędzia i techniki niezbędne w zarządzaniu operacyjnym w działalności wytwórczej i usługowej. K_U ⁹) analizuje uwarunkowania funkcjonowania, zapewnienia konkurencyjności, wzrostu wartości i zarządzania zmianą organizacji w otoczeniu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Morza Bałtyckiego oraz polityki Unii Europejskiej, w tym opracowania strategii konkurowania organizacji na podstawie przeprowadzonych analiz K_U ¹⁰) wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną - dobierając właściwe metody - do opisu i analizowania przyczyn oraz przebiegu procesów związanych z funkcjonowaniem gospodarki opartej na wiedzy, budowaniem organizacji uczących się, efektywnym wykorzystywaniem w organizacji kapitału intelektualnego i informacji oraz budowaniem wartości firmy na bazie czynników niematerialnych K_U ¹¹) analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk gospodarczych w skali mikro i makro, potrafi formułować własne opinie, stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować, modelować i prognozować złożone procesy gospodarcze, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi K_U ¹²) analizuje zjawiska społeczne dotyczące przemian demograficznych, konieczności zmiany zawodu, elastycznych form zatrudniania, ocenia te zjawiska w obszarze rynku pracy z zastosowaniem metody badawczej Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_U0 SA_U05 SA_U04 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U08 Specjalności: ¹Biznes na rynkach wschodzących; ²Biznes międzynarodowy; ³Informatyka w biznesie; ⁴Finanse i bankowość; ⁵Marketing; ⁶Przedsiębiorcza firma; ⁷Zarządzanie jakością i towaroznawstwo; ⁸Zarządzanie operacyjne; ⁹Zarządzanie organizacją; ¹⁰Zarządzanie wiedzą; ¹¹Metody ilościowe w zarządzaniu; ¹²Rynek pracy 7

8 Symbol* K_K01 K_K0 K_K0 K_K04 K_K05 K_K06 K_K07 K_K08 K_K09 K_K10 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: Zarządzanie KOMPETENCJE SPOŁECZNE Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia: rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy i samodoskonalenia się respektuje zasady pracy zespołowej, potrafi pełnić różne role w grupie, preferuje rzeczowy styl negocjacji i otwartość w komunikacji interpersonalnej w organizacji jest nastawiony na poszukiwanie informacji i ich rzetelną analizę, by podejmować trafne decyzje dotyczące gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa i budowania jego strategii identyfikuje problemy związane z podejmowaniem różnych zadań w organizacji i rozwiązuje je w oparciu o zasady etyczne i prawne oraz umiejętność wieloaspektowej analizy danych działa zgodnie z zasadami budowania relacji oraz zarządzania procesami i projektami, organizując je dla dobra firmy oraz przewidując konsekwencje podejmowanych decyzji planuje działania we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji, dostrzegając złożoność problemów związanych z wdrażaniem współczesnych koncepcji zarządzania rozumie znaczenie integrowania wiedzy z różnych dyscyplin związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem podejmuje wyzwania związane z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu organizacją inicjuje twórcze i przedsiębiorcze rozwiązania w zakresie zarządzania organizacją Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_K01 SA_K0 SA_K0 SA_K0 SA_K04 SA_K05 SA_K05 SA_K06 SA_K06 SA_K07 8

9 II PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: - program I: III semestry - program II i III: IV semestry. LICZBA PUNKTÓW ECTS - program I: 90 - program II i III: MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów ECTS: A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) 1 PUNKTY ECTS ŁĄCZNIE 0 0 B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW B I. dla programu I: Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* 1 MK_ZII_B01 KONCEPCJE ZARZĄDZANIA K_W0, KW_04, K_U0, K_K07, K_K08 MK_ZII_B0 MAKROEKONOMIA K_W01, K_U01, K_U10,K_U18, K_K01 MK_ZII_B0 ZARZĄDZANIE WIEDZĄ K_W16, K_U0, K_K01, K_K07, 4 MK_ZII_B04 BADANIA K_W10, K_W11, OPERACYJNE K_U0, K_U18 5 MK_ZII_B05 LOGISTYKA K_W15, K_W16, K_U0, K_U14, K_K06 6 MK_ZII_B06 MARKETING MIĘDZYNARODOWY K_W04, K_W05, K_U0, K_U10, K_K06, LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) 0/8+/5 1 60/10+/ /7+/ /7+/46 0/6+/ 7 0/6+1/8 PUNKTY ECTS z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna 9

10 7 MK_ZII_B07 PRAWO HANDLOWE K_W1, K_W14, K_U1, K_K05 8 MK_ZII_B08 PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 9 MK_ZII_B09 STATYSTYKA MATEMATYCZNA K_W04, KW_07, KW_08, K_U1, K_K0 K_W10, K_U06, K_U11, K_K04 0/+1/17 0/+1/ /10+/ MK_ZII_B10 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA K_W09,, K_U16, K_K04 45/6+/ 11 MK_ZII_B11 ZARZĄDZANIE PROCESAMI K_W11, K_W15, K_U0, K_U11, K_K06, 45/6+1/ 1 MK_ZII_B1 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE K_W1, K_U0, K_U0, K_K07, K_K08, 1 MK_ZI_B1 ETYKA BIZNESU KW_04, K_W1, K_W14, K_U1, K_K05 14 MK_ZII_B14 PRAWO CYWILNE K_W1, K_W14, K_U8, K_U1, 15 MK_ZII_B15 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH K_K05 K_W1, K_W14, K_U8,,K_U17, K_K04 16 MK_ZII_B16 NEGOCJACJE K_W04, K_W06, K_W08, K_U1, K_K0 17 MK_ZII_B17 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KW_0, K_W18, K_U0, K_U015, K_K0, K_K10 18 MK_ZII_B18 ANALIZA FINANSOWA K_W09, K_U07, K_U16, K_K04 45/4+/ 0/+1/17 0/+1/ /+1/7 0/+1/17 45/4+1/ /5+/ 1 4 ŁĄCZNIE zajęcia obowiązkowe dla programu I 1 705/91+0/

11 B II. dla programu II jak dla programu I oraz: Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) PUNKTY ECTS 1 MK_ZII_B19 ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ MK_ZII_B0 MODELOWANIE SYMULACYJNE PROCESÓW MK_ZII_B1 PLANOWANIE PRODUKTU K_W0, K_W16, 15 K_U19, K_K04 60/10+/5 K_W11, K_U /10+1/54 K_W09, K_W16,K_U0, K_U14, K_U15, K_K04, K_K07 ŁĄCZNIE zajęcia obowiązkowe dla programu II 15 45/10+1/ /11+4/ B III. dla programu III jak dla programu I oraz: Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* 1 MK_ZII_B BADANIA MARKETINGOWE MK_ZII_B ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE MK_ZII_B4 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ PRODUKCJI 4 MK_ZII_B5 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI K_W09, K_U0, K_U19, K_K0 K_W0, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W08, K_W16, K_U1, K_U04, K_U17, K_K06 K_W11, K_W16, K_U0, K_U04, K_K09 K_W08, K_U14, K_K04 ŁĄCZNIE zajęcia obowiązkowe dla programu III LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) /7+1/57 0/7+1/ /7+1/47 0/9+1/ /11+4/75 PUNKTY ECTS z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna 4 z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna 11

12 C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH C I. dla programu I: Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* 1 PRZEDMIOT DO WYBORU 1a MK_ZII_C01 RYNKI FINANSOWE K_W01,K_W09, K_U01, K_K01, K_K08 1b MK_ZII_C0 PODATKI I OPŁATY PUBLICZNE 1c MK_ZII_C0 EUROPEJSKI SYSTEM BANKOWY K_W01, K_U01, K_K01 K_W01, K_U01, K_U0, K_K01, 1d MK_ZII_C04 MARKETING USŁUG K_W04, K_U0, K_K04 1e MK_ZII_C05 MARKETING K_W04, KU_19, TERYTORIALNY K_U0, K_K04 1f MK_ZII_C06 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI NON-PROFIT 1g MK_ZII_C07 FUNKCJONOWANIE I ROLA MSP W GOSPODARCE K_W05, K_U08, K_K07 K_W0, K_W04, K_U0, K_K04, K_K07, K_K08 1h MK_ZII_C08 RYNKI WSCHODNIE K_W01, KW-07, KW-, KU_7, KU_, K_U01, K_K01 1i MK_ZII_C09 DOSKONALENIE ORGANIZACJI PRACY 1j MK_ZII_C10 ZARZĄDZANIE EUROPEJSKIMI PROJEKTAMI I PROJEKTAMI INNOWACYJNYMI 1k MK_ZII_C11 PODSTAWY PUBLIC RELATIONS 1l MK_ZII_C1 KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1m MK_ZII_C1 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ŁĄCZNIE przedmiot do wyboru K_W0, K_W11, K_U05, K_U1, K_K09 K_W0, K_U15, K_U19 K_W01, K_W04, K_U0, K_K06 K_W06, K_U08, K_K0 K_W09, K_U05, K_K07 LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) 5 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 0/5+1/9 PUNKTY ECTS 5 z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna 1

13 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) 6 PUNKTY ECTS MK_ZII_C14 ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM SPECJALNOŚĆ BIZNES MIĘDZYNARODOWY K_W19² K_U² 45/4+1/5 MK_ZII_C15 FINANSE MIĘDZYNARODOWE K_W19² K_U² 45/4+1/5 4 MK_ZII_C16 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW K_W19² K_U² 0/+1/17 5 MK_ZII_C17 PROCESY KONWERGENCJI K_W19² K_U² 0/+1/17 6 MK_ZII_C18 MIĘDZYNARODOWY ROZWÓJ GOSPODARCZY K_W19² K_U² 0/+1/17 7 MK_ZII_C19 MODELOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH SPECJALNOŚĆ METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU K_W19¹¹ K_U¹¹ 45/4+1/5 8 MK_ZII_C0 OCENA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH K_W19¹¹ K_U¹¹ 45/4+1/5 9 MK_ZII_C1 PROGNOZOWANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH K_W19¹¹ K_U¹¹ 0/+1/17 10 MK_ZII_C RACHUNEK KOSZTÓW K_W19¹¹ K_U¹¹ 0/+1/17 11 MK_ZII_C MODELOWANIE UPADŁOŚCI FIRM K_W19¹¹ K_U¹¹ 0/+1/17 SPECJALNOŚĆ RYNEK PRACY 1 MK_ZII_C4 ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE K_W19¹² K_U¹² 45/4+1/5 1 MK_ZII_C5 MODELOWANIE RYNKU PRACY K_W19¹² K_U¹² 45/4+1/5 14 MK_ZII_C6 EKONOMIKA PRACY K_W19¹² K_U¹² 0/+1/17 6 z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna 1

14 15 MK_ZII_C7 FLEXICURITY K_W19¹² K_U¹² 0/+1/17 16 MK_ZII_C8 PRAWO PRACY K_W19¹² K_U¹² 0/+1/17 SPECJALNOŚĆ FINANSE I BANKOWOŚĆ 17 MK_ZII_C9 WSPÓŁCZESNA K_W19⁴ BANKOWOŚĆ K_U⁴, K_K04 45/4+1/5 18 MK_ZII_C0 NOWOCZESNY SYSTEM FINANSOWY K_W19⁴, K_U⁴, K_K04 45/4+1/5 19 MK_ZII_C1 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU KOMERCYJNYM K_W19⁴ K_U⁴, K_K04 0/+1/17 0 MK_ZII_C INSTRUMENTY POCHODNE W ZARZĄDZANIU FINANSAMI K_W19⁴ K_U⁴, K_K04 0/+1/17 1 MK_ZII_C ZARZĄDZANIE FINANSOWE BANKIEM K_W19⁴ K_U⁴, K_K04 0/+1/17 MK_ZII_C4 MARKETING RELACJI SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE 7 K_W19⁵ K_U⁵, K-W05, K_U0, K_U0 MK_ZII_C5 E-MARKETING K_W19⁵ K_U⁵ 4 MK_ZII_C6 ANALIZA RYNKU K_W19⁵ K_U⁵ 5 MK_ZII_C40 ORGANIZACJA I K_W19 ⁹ ZARZĄDZANIE W K_U ⁹ SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 45/4+1/5 0/+1/17 0/+1/17 45/4+1/5 6 MK_ZII_C4 KONKUROWANIE W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI K_W19 ⁹ K_U ⁹ 0/+1/17 7 MK_ZII_C4 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE WIEDZĄ K_W19¹⁰, K_U¹⁰,K_U19, K_K09 45/4+1/5 8 MK_ZII_C44 ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM K_W19¹⁰ K_U¹⁰ 45/4+1/5 7 W roku akademickim 01/01 połączono dwie specjalności Zarządzanie organizacją i Marketing tworząc Zarządzanie marketingowe. 14

15 9 MK_ZII_C45 ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ K_W19¹⁰ K_U¹⁰, K_K10 0/+1/17 0 MK_ZII_C46 NIEMATERIALNA WARTOŚĆ FIRMY K_W19¹⁰ K_U¹⁰ 0/+1/17 1 MK_ZII_C47 EKONOMIKA INFORMACJI K_W19¹⁰ K_U¹⁰ 0/+1/17 MK_ZII_C48 METODY DOSKONALENIA W ZARZĄDZANIU OPERACYJNYM SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE OPERACYJNE 8 K_W19⁸ K_U⁸ 45/4+1/5 MK_ZII_C49 NIEZAWODNOŚĆ I RYZYKO W ZARZĄDZANIU OPERACYJNYM K_W19⁸ K_U⁸ 0/+1/17 4 MK_ZII_C51 ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W USŁUGACH K_W19⁸ K_U⁸, K_K07, K_K09 0/+1/17 5 MK_ZII_C55 KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ K_W19⁷, K_U⁷, K_K07 0/+1/17 6 MK_ZII_C56 DOSKONALENIE PROCESÓW W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ I TOWAROZNAWSTWIE K_W19⁷ K_U⁷, K_K07 45/4+1/5 7 MK_ZII_C58 STRATEGIE INFORMATYZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE SPECJALNOŚĆ INFORMATYKA W BIZNESIE K_W19³ K_U³ 45/4+1/5 8 MK_ZII_C59 PROJEKTY IT W PRZEDSIĘBIORSTWIE K_W19³ K_U³ 45/4+1/5 9 MK_ZII_C60 ŚRODOWISKA BIZNESU ELEKTRONICZNEGO K_W19³ K_U³ 0/+1/17 40 MK_ZII_C61 JAKOŚĆ I ERGONOMIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH K_W19³ K_U³ 0/+1/17 8 W roku akademickim 01/01 połączono dwie specjalności: Zarządzanie operacyjne oraz Zarządzanie jakością i towaroznawstwo tworząc Zarządzanie operacyjne 15

16 41 MK_ZII_C6 EKSPLOATACJA ZASOBÓW IT W PRZEDSIĘBIORSTWIE 4 MK_ZII_C6 RYNEK ROSYJSKI I RYNKI KRAJÓW AZJI CENTRALNEJ 4 MK_ZII_C64 UE WOBEC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH 44 MK_ZII_C65 RYNKI AMERYKI ŁACIŃSKIEJ 45 MK_ZII_C66 KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ RYNKÓW EUROPY ŚRODKOWEJ 46 MK_ZII_C67 INWESTYCJE I DOSTĘP DO RYNKÓW DALEKIEGO WSCHODU 47 MK_ZII_C68 PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZEJ 48 MK_ZII_C69 K_W19³ K_U³ 0/+1/17 SPECJALNOŚĆ BIZNES NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH K_W19¹ K_U¹ K_W19¹ K_U¹ K_W19¹ K_U¹ K_W19¹ K_U¹ K_W19¹ K_U¹ SPECJALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZA FIRMA K_W19⁶ K_U⁶ PRAWNE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORCY K _W09, K _W1, K _U05, K_U16, K _K07 45/4+1/5 45/4+1/5 0/+1/17 0/+1/17 0/+1/17 45/4+1/5 45/4+1/5 49 MK_ZII_C70 FINANSOWANIE I WSPARCIE NOWOCZESNEJ FIRMY K_W19⁶ K_U⁶ 0/+1/17 MK_ZII_C71 PODSTAWY PSYCHOLOGICZNEGO MYŚLENIA TWÓRCZEGO K_W19⁶ K_U⁶, K_U1, K_K10, 0/+1/17 51 MK_ZII_C7 GRA PRZEDSIĘBIORCZA K_W19⁶ K_U⁶ 0/+1/17 ŁĄCZNIE zajęcia wybierane zgodnie ze specjalnością 5 MK_ZII_C7 SEMINARIUM DYPLOMOWE K_U05, K_U07, K_U16, K_K /14+5/101 0/10+0/ MK_ZII_C74 PRACA DYPLOMOWA K_U05, K_U06, K_U07, K_U08 K_U14, K_U15 K_U16, K_U17 K_K08, K_K /0+0/

17 54 MK_ZII_C PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO K_U01, K_U0, K_U0, K_U04, K_U10, K_U17, K_U18, K_K05, K_K08, ŁĄCZNIE zajęcia związane z procesem dyplomowania ŁĄCZNIE przedmioty fakultatywne dla programu I 0/5+0/45 0 0/5+0/ /54+6/5 0 5 C II. i C III. dla programu II i III jak dla programu I oraz: 55 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z EKONOMII 45/5+1/4 55a MK_ZII_C76 PODSTAWY MIKROEKONOMII K_W01, K_W09, K_U01, K_U10, 45/5+1/4 55b MK_ZII_C77 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE K_W01, K_U10, K_U18, 45/5+1/4 55c MK_ZII_C78 POLITYKA EKONOMICZNA 56 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z METOD STATYSTYCZNYCH 56a MK_ZII_C79 WPROWADZENIE DO STATYSTYKI K_W01, K_U01, K_U10, K_U17, K_U18, K_W09, K_W10, K_U06, K_K04, 45/5+1/4 45/7+1/ 45/7+1/ 56b MK_ZII_C80 ELEMENTY EKONOMETRII STOSOWANEJ K_W09, K_W10, K_U06, K_U09, K_U11, K_K04, 45/7+1/ 56c MK_ZII_C81 OPROGRAMOWANIE STATYSTYCZNE 57 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z ZARZĄDZANIA K_W10, K_U06, K_U09, K_U11, K_K04, 45/7+1/ 45/5+1/4 57a MK_ZII_C8 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA 57b MK_ZII_C8 WPROWADZENIE DO NAUK O ORGANIZACJI K_W0,, K_U0, K_K04, K_K08, K_W0, K_W0,, K_U0, K_K08, 45/5+1/4 45/5+1/4 17

18 57c MK_ZII_C84 ZARZĄDZANIE MAŁĄ FIRMĄ K_W0, K_W04, K_U0, K_K04, K_K07, K_K08 45/5+1/4 58 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z MARKETINGU 58a MK_ZII_C85 WPROWADZENIE DO MARKETINGU K_W05, K_W07, K_U01, K_U08, K_K04, 58b MK_ZII_C86 REKLAMA K_U08, K_U14, K_K01, K_K04, 58c MK_ZII_C87 MARKETING K_U07, K_U08, PRZEMYSŁOWY K_U0, K_K04, 59 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z FINANSÓW 0/+1/17 0/+1/17 0/+1/17 0/+1/17 0/+1/17 59a MK_ZII_C88 WPROWADZENIE DO FINANSÓW K_W09, K_U01, K_K04, 0/+1/17 59b MK_ZII_C89 INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO 59c MK_ZII_C90 ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW K_W09, K_W10, K_U0, K_U10, K_K08, K_W09, K_U01, K_K04 0/+1/17 0/+1/17 60 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z RACHUNKOWOŚCI 0/+1/16 60a MK_ZII_C91 WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI K_W09,K_W1, K_U16, K_K07 0/+1/16 60b MK_ZII_C9 RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW K_W09, K_W1, K_U16, K_K07 0/+1/16 60c MK_ZII_C9 RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA ŁĄCZNIE bloki przedmiotów do wyboru ŁĄCZNIE PRZEMIOTY FAKULTATYWNE dla programu II i III K_W09, K_W1, K_U05, K_U16, K_K07 0/+1/16 5/4+6/ /78+1/

19 D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* 1 MK_ZI_B1 ETYKA BIZNESU KW_04, K_W1, K_W14, K_U1, K_K05 MK_ZII_B08 PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA K_W04, KW_07, KW_08, K_U1, K_K0 MK_ZII_B16 NEGOCJACJE K_W04, K_W06, K_W08, K_U1, K_K0 ŁĄCZNIE (zajęcia nie wchodzą do sumy godzin) LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) 9 0/+1/17 0/+1/17 0/+1/17 1 (90/6+/51) PUNKTY ECTS 6 E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* 1 MK_ZII_B07 PRAWO HANDLOWE K_W1, K_W14, K_U1, K_K05 MK_ZII_B14 PRAWO CYWILNE K_W1, K_W14, K_U8, K_U1, K_K05 MK_ZII_B15 PRAWO K_W1, K_W14, ZAMÓWIEŃ K_U8,,K_U17, PUBLICZNYCH K_K04 ŁĄCZNIE (zajęcia nie wchodzą do sumy godzin) LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) 10 0/+1/17 0/+1/ /+1/7 15 (/6+/41) PUNKTY ECTS 1 5 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 9 z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna 10 z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, pw praca własna 19

20 Liczba godzin Liczba punktów ECTS ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN (program I) EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (program I) 6 - EGZAMIN DYPLOMOWY (program I) 1 - ŁĄCZNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (program I) Liczba godzin Liczba punktów ECTS ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN (program II i III) EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (program II i III) 46 - EGZAMIN DYPLOMOWY (program II i III) 1 - ŁĄCZNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (program II i III) LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM 945 STUDIÓW (program I) LICZBA GODZIN KONSULTACJI (program I) 145 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (program I) 6 EGZAMINDYPLOMOWY (program I) 1 ŁĄCZNIE (program I) 117 (,07%) LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM 15 STUDIÓW (program II i III) LICZBA GODZIN KONSULTACJI (program II i III) 199 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI (program II i III) 46 EGZAMINDYPLOMOWY (program II i III) 1 ŁĄCZNIE (program II i III) 1581 (5,68%) 5. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: - program I: 45 punktów ECTS - program II i III: 6 punkty ECTS 6. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: brak w programie studiów II stopnia 7. ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: - program I: 1 punktów ECTS - program II i III: 1 punktów ECTS 0

21 8. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: brak w programie studiów II stopnia 9. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: brak w programie studiów II stopnia 10. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK: brak w programie studiów II stopnia 11. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: uzyskanie kwalifikacji DRUGIEGO stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie efektów kształcenia i liczby: - w programie I: 90 punktów ECTS - programie II i III: 10 punktów ECTS oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony oraz z egzaminu dyplomowego. 1. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej 1

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. PROGRAM NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie w języku angielskim POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Europeistyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wersja zatwierdzona uchwałą Senatu SGGW (2012) 2012 1 Spis treści Ekonomia... 3 Studia I stopnia Ekonomia... 3 Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Zalącznik 1 - Matryca efektów kształcenia, II stopień Efekty kierunkowe Strona 1

Zalącznik 1 - Matryca efektów kształcenia, II stopień Efekty kierunkowe Strona 1 Język obcy profesjonalny Statystyka matematyczna Badania operacyjne Społeczna odpowiedzialność biznesu Międzynarodowe stosunki gospodarcze Gospodarka przestrzenna i regionalna Wspomaganie podejmowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Symbol kierunkowe A) WIEDZY 06BF-1P_W01 Ma podstawową wiedzę o naukach ekonomicznych, w tym nauk o finansach

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV.

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2015/2016

Informator ECTS 2015/2016 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Wydział Informatyki i Ekonomii Informator ECTS 2015/2016 Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne profil ogólnoakademicki Olsztyn 2015 1 Spis treści Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: LOGISTYKA Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych i społecznych Dziedzina kształcenia: nauk technicznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych Załącznik Nr 1 do uchwały Nr AR001-5-X/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2013 roku Opis efektów kształcenia Menedżer sportu i turystyki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku PRAWNO-EKONOMICZNEGO studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA NAZWA KIERUNKU: TRANSPORT POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 4 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-0011 Prawo gospodarcze Economic Law Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Z-ZIP-0134. Finanse. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Studia II stopnia. Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku. Zarządzanie absolwent:

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Studia II stopnia. Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku. Zarządzanie absolwent: 1 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia KOD S/I/st/10 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Lp. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia, tytuł magistra Obszar kształcenia: w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Stopień studiów: STUDIA I STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA NIESTACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-378 Finanse i bankowość Finance and banking A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Ekonomia studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 4 Struktura programu kształcenia... 4 Efekty kształcenia...

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad.

Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akad. 2015/2016 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2. Statystyka opisowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo