PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Europeistyka POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: (dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia należy uwzględnić procentowy udział liczby punktów dla każdego z obszarów w łącznej liczbie punktów ) Kierunek Europeistyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA: (ze wskazaniem procentowego udziału liczby punktów, w jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki) Kierunek Europeistyka jest powiązany z dziedzinami: nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz z dyscyplinami naukowymi: nauki o polityce, ekonomia, finanse oraz prawo i administracja. Udział liczby punktów, w jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki: nauki społeczne 56%, nauki ekonomiczne %, nauki prawne 11%.. CELE KSZTAŁCENIA: Nabycie przez studenta interdyscyplinarnej, rozszerzonej i pogłębionej wiedzy z zakresu współczesnej cywilizacji Europy i świata, instytucji i procesów decyzyjnych oraz mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, implementacji unijnych polityk w państwach członkowskich i zasad ich finansowania, kontynentu europejskiego oraz jego powiązań z innymi częściami świata. Zdobycie umiejętności samodzielnej i twórczej analizy, oceny i prognozy złożonych zjawisk, procesów i problemów politycznych, gospodarczych, zwłaszcza finansowych, społecznych i kulturowych. Nabycie przez studenta umiejętności formułowania opinii, szczególnie związanych z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich w przestrzeni europejskiej i globalnej, z poszanowaniem praw człowieka oraz zasad etycznych, prawnych, ekonomicznych i różnic kulturowych.

2 Nabycie przez studenta umiejętności analizy, oceny, prognozy i formułowania propozycji w zakresie sposobów kształtowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE oraz Polski, z uwzględnieniem interesów narodowych i wspólnotowych.. SYLWETKA ABSOLWENTA: Absolwent studiów II stopnia na kierunku Europeistyka prowadzonych na Politechnice Gdańskiej, Wydziale Zarządzania i Ekonomii uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent jest przygotowany do rozwijania swoich kompetencji w systemie formalnym i pozaformalnym. Absolwent posiada podstawową wiedzę z różnych dyscyplin nauk społecznych związaną z funkcjonowaniem państwa i organizacji międzynarodowych, zwłaszcza Unii Europejskiej. Absolwent dysponuje wiedzą w zakresie procesów decyzyjnych i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz podstawowych problemów Europy i świata. Ponadto posiada pogłębioną wiedzę z wybranego obszaru tematycznego związanego ze specjalnością biznes na rynku światowym, administracja w UE i finanse. Absolwent posiada także zdolność samodzielnej, twórczej analizy i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz przejrzystego i logicznego myślenia i formułowania wniosków. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów absolwent posiada instrumenty niezbędne do efektywnej komunikacji z innymi grupami zawodowymi w szczególności pracownikami administracji różnego szczebla, prawnikami, ekonomistami, a także przedstawicielami świata biznesu oraz nauk humanistycznych. Ponadto absolwent studiów magisterskich na kierunku Europeistyka posiada zdolność nieszablonowego myślenia a także twórczego łączenia informacji pochodzących z różnych źródeł i dotyczących różnorodnych zjawisk zachodzących w Unii Europejskiej. Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu rozpoznawania, rozumienia, interpretowania procesów europejskich, wśród których integracja państw ze strukturami instytucjonalnymi Unii Europejskiej stanowi szczególny wymiar unifikacji, ujawniający się w procesach globalizacyjnych. Interdyscyplinarny charakter studiów uwarunkowany standardami kształcenia oraz związany z przyjętym profilowaniem, pozwala Absolwentom odpowiedzieć na współczesne zapotrzebowania europejskiego rynku pracy oraz na dynamikę zmian związaną z kształtowaniem się społeczeństw obywatelskich, ich kultury społeczno-politycznej wyznaczanej w ramach funkcjonowania w europejskich państwach prawnych. Europeista posiada kompetencje do podjęcia pracy i zajmowania kierowniczych stanowisk w: instytucjach i organizacjach europejskich na różnych jej poziomach, a w tym w strukturach rządowej, samorządowej administracji państwowej oraz pozarządowych i rynkowych podmiotach funkcjonujących w uwarunkowaniach międzynarodowych i krajowych. Dostarczana w toku studiów wiedza oraz umiejętności pozwalają absolwentom studiów europeistycznych na wyrażanie dążeń do samodzielnego, zorganizowanego działania zmierzającego do przedsiębiorczego funkcjonowania w gospodarce rynkowej. Absolwent posiada umiejętność twórczego korzystania ze zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

3 Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia jest przygotowana do podjęcia studiów trzeciego stopnia. 5. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol* K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: WIEDZA ma interdyscyplinarną i pogłębioną wiedzę niezbędną do definiowania kategorii stosowanych w europeistyce i wyjaśniania ich powiązań z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi posiada rozszerzoną wiedzę o cywilizacji i kulturze w globalnej i historycznej perspektywie, umożliwiającą analizowanie regionalnych i globalnych struktur i instytucji kształtujących polityczne, gospodarcze i kulturalne stosunki w Europie i na świecie ma pogłębioną wiedzę o instytucjach UE i procesach decyzyjnych, szczególnie dotyczących wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz stosunków zewnętrznych, w tym o ich wpływie na funkcjonowanie państw członkowskich UE i ich relacje z państwami trzecimi zna relacje zachodzące w europejskich i krajowych strukturach i instytucjach politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz pomiędzy nimi, w tym w ramach procesów integracji europejskiej i globalizacji ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o politykach UE, szczególnie odnoszących się do finansów, bezpieczeństwa wewnętrznego i stosunków zewnętrznych UE ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o polityce zagranicznej Polski niezbędną do analizy i oceny jej kierunków, celów, instrumentów i rezultatów w przestrzeni europejskiej i pozaeuropejskiej ma rozszerzoną wiedzę z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego, norm i reguł prawa administracyjnego i podatkowego, kształtujących porządek prawny demokratycznych państw członkowskich UE i ich relacje z państwami trzecimi posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania i komunikacji w różnych typach organizacji ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu podstaw cywilizacji europejskiej oraz ich roli w rozwoju relacji między podmiotami środowiska krajowego i międzynarodowego zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia stosowane w naukach społecznych, pozwalające opisywać, analizować i interpretować zjawiska, procesy, struktury i instytucje w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_W01 SA_W0 SA_W09 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W08 SA_W0 SA_W0 SA_W08 SA_W0 SA_W07 SA_W0 SA_W0 SA_W08 SA_W0 SA_W05 SA_W06

4 Symbol* K_W11 K_W1 K_W1 1) K_W1 ) K_W1) Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: WIEDZA zna formy rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej ukształtowane przez prawodawstwo i regulacje wewnętrzne Wspólnot Europejskich ma wiedzę i rozumie podstawowe zasady działania prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej Efekty dotyczące danej specjalności*) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu możliwości i uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu norm i procedur związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej w UE, w tym z zakresu prawa i dysponowania środkami finansowymi, zwłaszcza europejskimi ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw, w tym rozliczania projektów europejskich i bankowości *) specjalność: 1)Biznes na rynku światowym, )Administracja w UE, ) Finanse * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_W11 SA_W10 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W07 SA_W08 SA_W0 SA_W0 SA_W08 Symbol* K_U01 K_U0 K_U0 K_U0 K_U05 Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: UMIEJĘTNOŚCI interpretuje i wyjaśnia złożone polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe zjawiska i procesy zachodzące w Europie i w przestrzeni pozaeuropejskiej analizuje przyczyny oraz przebieg złożonych procesów i zjawisk społecznych, w tym procesów kształtowania się tożsamości narodowych i ich dekonstrukcji, europejskich procesów integracyjnych, stosunków międzynarodowych, zwłaszcza związanych z UE stawia i weryfikuje proste hipotezy badawcze w odniesieniu do zjawisk i procesów społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych występujących w Europie i na świecie, formułuje własne opinie i oceny w tym zakresie prognozuje przyczyny, przebieg i konsekwencje złożonych zjawisk i procesów politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w Europie i na świecie, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi stosowanych w naukach społecznych posługuje się systemami normatywnymi oraz normami i regułami prawnymi w identyfikacji i realizacji zadań związanych z implementacją polityk i prawa wspólnotowego na poszczególnych szczeblach administracji krajowej oraz w odniesieniu do współpracy z instytucjami europejskimi Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_U01 SA_U08 SA_U0 SA_U08 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U08 SA_U05

5 Symbol* K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U1 K_U1 1) K_U1 ) K_U1 ) Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: UMIEJĘTNOŚCI analizuje, weryfikuje i ocenia rolę fundamentów cywilizacji europejskiej w kształtowaniu relacji zachodzących między państwami członkowskimi UE oraz państwami i organizacjami pozostającymi w ich międzynarodowym otoczeniu rozwiązuje złożone problemy zawodowe z zakresu europeistyki i dyscyplin pokrewnych występujące w administracji centralnej, samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, w tym w organach UE, przedsiębiorstwach, placówkach kulturalnych, edukacyjnych, samodzielnie proponuje rozstrzygnięcia w tym zakresie w oparciu o krytyczną analizą skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy proponuje wykorzystanie specjalistycznych narzędzi do rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i finansów organizacji działających na rynku europejskim, w tym organów administracji publicznej, przedsiębiorstw, placówek kultury i edukacji oraz organizacji non-profit analizuje i ocenia mechanizmy kształtujące współczesną polską politykę zagraniczną oraz relacje Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi analizuje i ocenia zjawiska ekonomiczne i społeczne zachodzące w Europie przez pryzmat historycznych i globalnych zmian cywilizacyjnych i kulturowych przygotowuje złożone i/lub interdyscyplinarne prace pisemne i wystąpienia ustne w języku polskim i obcym z użyciem różnych ujęć teoretycznych i źródeł, zaawansowanych metod, technik i narzędzi pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji informacji z poszanowaniem praw własności intelektualnej komunikuje się w języku obcym, w tym w języku angielskim na poziomie co najmniej B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy Efekty dotyczące danej specjalności*) analizuje wybrane aspekty prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych, proponuje rozwiązania problemów biznesowych i sposoby ich realizacji analizuje wybrane aspekty realizacji zadań administracji UE, w tym prawne oraz w zakresie dysponowania środkami finansowymi, proponuje rozwiązania konkretnych problemów w tym zakresie analizuje wybrane problemy z zakresu finansów przedsiębiorstw i nauk pokrewnych, w tym rozliczania projektów unijnych i bankowości *) specjalność: 1) Biznes na rynku światowym, ) Administracja w UE, ) Finanse * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_U06 SA_U08 SA_U06 SA_U07 SA_U07 SA_U0 SA_U0 SA_U09 SA_U10 SA_U11 SA_U11 SA_U0 SA_U07 SA_U08 SA_U0 SA_U05 SA_U07 SA_U0 SA_U0 SA_U07 SA_U08

6 Symbol* Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, uczestniczy w K_K01 różnorodnych formach nabywania wiedzy samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę o charakterze K_K0 interdyscyplinarnym oraz umiejętności zawodowe i społeczne, inspiruje innych do takiego postępowania współpracuje w grupie z poszanowaniem norm etycznych, K_K0 społecznych, prawnych i kulturowych, przyjmuje różne role w zespole tworzy małe zespoły i kieruje nimi m.in. poprzez umiejętne określanie priorytetów, celów i zadań przydzielanych poszczególnym współpracownikom, dobór metod, narzędzi K_K0 oraz prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie problemów zawodowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za pracę swoją i zespołu wykonuje powierzone zadania, samodzielnie rozwiązuje K_K05 problemy zawodowe i ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje podejmuje próby inicjowania aktywności społecznej w swoim K_K06 otoczeniu, aktywnie uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, kreatywny, propaguje taką postawę * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_K01 SA_K01 SA_K06 SA_K0 SA_K0 SA_K0 SA_K0 SA_K05 SA_K07 6. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY: Najbardziej pożądany na rynku pracy jest absolwent, który szeroko wykorzystuje aparat myślowy i potrafi samodzielnie realizować zadania. Pracodawcy zwracają uwagę na znajomość języków obcych i umiejętności komunikacyjne. Oprócz umiejętności pracy w zespole, jeszcze bardziej istotna jest świadomość i znajomość ról, jakie dana osoba może w tym zespole pełnić. Ceniona na rynku pracy jest także interdyscyplinarność studiów, ponieważ rozszerza horyzonty, pomaga w rozwoju, ułatwia zmianę stanowisk i miejsc pracy i zaspokaja różne zainteresowania bez konieczności studiowania kilku kierunków. Pracodawcy są zdania, że wykształcenie wyższe powinno składać się z dwóch poziomów studiów zbliżonych do siebie, ma nauczyć myślenia, a do pracy na konkretnym stanowisku przygotowują pracownika kierunkowe szkolenia. 7. SPOSÓB WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: określony w kartach przedmiotów w systemie Moja PG

7 II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: Stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA 1 MK_E_II_S_C16 Język angielski K_U11, K_U1, K_K0, K_K0, K_K /18+10/5 ŁĄCZNIE 00 10/18+10/5 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł/przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne; ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 8 8 B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA 1 MK_E_II_S_A01 Fundamenty cywilizacji K_W0, KW_09, K_U06, K_U10, europejskiej K_K0 MK_E_II_S_A0 Cywilizacje świata K_W0, K_W09, K_U0, K_U06, K_U10, K_K0 MK_E_II_S_B0 Europejskie modele K_W0, KW_10, KU_0, KU_10, wielokulturowości K_K0 MK_E_II_S_B0 Finanse publiczne w UE K_W0, K_W05, K_U08, K_U1, K_K0 5 MK_E_II_S_B05 Międzynarodowe stosunki K_W01, K_W0, K_U01, K_U0, polityczne K_K0, K_K06 6 MK_E_II_S_B06 Polityka zagraniczna UE K_W0, K_W05, K_U01, K_U0, K_K0, K_K0, K_K06 7 MK_E_II_S_B07 Bezpieczeństwo K_W0, K_W0, K_U0, wewnętrzne UE K_U05, K_K01, K_K0 8 MK_E_II_S_B08 Europejskie organy K_W0, K_W05, K_W07, wymiaru sprawiedliwości K_U05, K_K05 9 MK_E_II_S_B09 Zadania administracji K_W0, K_W07, K_W1, krajowej w UE K_U05, K_U1, K_K0, K_K0 10 MK_E_II_S_B10 Systemy finansowe państw K_W0, K_W05, K_U01, K_U08, UE K_K0, K_K06 11 MK_E_II_S_B11 Polityka bezpieczeństwa K_W0, K_W05, K_U01, K_U0, UE (projekt grupowy) K_K0, K_K0 1 MK_E_II_S_B1 Polityka zagraniczna Polski K_W06, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0, K_K06 1 MK_E_II_S_B1 Niemcy współczesne w K_W0, W0, K_U01, K_U0, wymiarze europejskim K_K0 1 MK_E_II_S_B1 Europa Bałtycka w ładzie K_W0, K_W05, K_U01, K_U0, międzynarodowym K_K_K0, K_K0 15 MK_E_II_S_B15 Systemy podatkowe K_W0, K_W05, K_W07, krajów UE K_U08, K_U1 1, 1 0/6+5/109 0/5+/6 0/5+/6 15 5/6+5/69 0/5+/6 15 5/6+5/69 5/5+/1 5/5+/1 5/5+/1 5/5+/6 5/5+/6 15 5/6+5/69 0/5+/6 0/5+/11 0/5+/6 ŁĄCZNIE 1 570/79+6/66 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne; ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia

8 C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA 1) Biznes na rynku światowym 1 MK_E_II_S_S Procesy konwergencji MK_E_II_S_S5 Europejska ochrona praw konsumenta MK_E_II_S_S6 Internacjonalizacja MSP MK_E_II_S_S7 Światowy rozwój gospodarczy 5 MK_E_II_S_S8 Zarządzanie finansami korporacji 6 MK_E_II_S_S9 Konkurencyjność przedsiębiorstw Zajęcia specjalnościowe K_W0, K_W10, K_W1 1, K_U10, K_U1 1, K_K0 0/+/7 K_W07, K_W1 1, K_U05, K_U1 1, 0/+/6 K_W11, K_W1 1, K_U0, K_U1 1, 0/+/7 K_W0, K_W1 1, K_U01, K_U10, K_U1 1, K_K0 0/+/7 K_W1 1, K_U08, K_U1 1, K_K0 0/+/7 K_W11, K_W1 1, K_U1 1, 0/+/7 Łącznie 180/+/7 ) Administracja w UE 1 MK_E_II_S_S0 Europejskie prawo administracyjne K_W0, K_W07, K_W1, K_U05, K_U1, K_K0 MK_E_II_S_S1 Europejska ochrona praw K_W07, K_W1, K_U05, konsumenta K_U1, MK_E_II_S_S Prawo międzynarodowe K_W07, K_W1, K_U01, K_U05, K_U1, K_K01 MK_E_II_S_S Europejskie procedury K_W0, K_W07, K_W1, sądowe K_U05, K_U1, K_K05 5 MK_E_II_S_S Finanse instytucji K_W0, K_W1, K_U08, międzynarodowych K_U1, K_K0 6 MK_E_II_S_S5 Programy i fundusze K_W0, K_W05, K_W1, europejskie K_U1, Łącznie 0/+/7 0/+/6 0/+/7 0/+/7 0/+/7 0/+/7 180/+/7 ) Finanse 1 MK_E_II_S_S6 Rachunkowość K_W1, K_U1, K_K01 MK_E_II_S_S7 Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem 0/+/7 K_W1, K_U1, K_K01 0/+/ MK_E_II_S_S8 Zarządzanie aktywami i pasywami banku K_W1, K_U1, K_K01 0/+/7 MK_E_II_S_S9 Rozliczanie projektów unijnych K_W1, K_U1, K_K01 0/+/7 5 MK_E_II_S_S0 Nowoczesna bankowość K_W1, K_U1, K_K01 0/+/6 6 MK_E_II_S_S1 Analiza finansowa K_W1, K_U1, K_K01 0/+/7 Łącznie 180/+/7 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne; ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 19

9 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA (z/k+e/pw)*** Zajęcia niezależne od specjalności**** Przedmioty do wyboru sem 1. 60/1+/6 1 MK_E_II_S_U17/01 K_W0, K_W0, K_W07, Prawa człowieka K_U0, K_U05, K_K0 0/6+1/1 MK_E_II_S_U17/0 Europejskie społeczeństwo K_W0, K_W08, K_U01, informacyjne K_U0, 0/6+1/1 MK_E_II_S_U17/0 Turystyka międzynarodowa K_W0, K_W0, K_U10, MK_E_II_S_U17/0 Europejskie modele edukacyjne Przedmioty do wyboru sem. 5 MK_E_II_S_U18/05 Standardy dobrej administracji 6 MK_E_II_S_U18/06 Europa Romańska 7 MK_E_II_S_U18/07 Społeczna odpowiedzialność biznesu 8 MK_E_II_S_U18/08 Polityka ochrony środowiska w UE Przedmioty do wyboru sem. 9 MK_E_II_S_U19/09 Analiza danych społecznoekonomicznych 10 MK_E_II_S_U19/10 Metodyka badań społecznych 11 MK_E_II_S_U19/11 Metodyka badań europejskich 1 MK_E_II_S_U19/1 Negocjacje na rynku europejskim 1 MK_E_II_S_U0/1 1 MK_E_II_S_U0/1 Przedmioty do wyboru sem. Europejski rynek pracy Polityka budżetowa UE 15 MK_E_II_S_U0/15 Modele ubezpieczeń zdrowotnych w Europie 16 MK_E_II_S_U0/16 Kontrola funduszy europejskich 17 MK_E_II_S_U0/17 The twenty years that changed the world 18 MK_E_II_S_U0/18 When democracy meets the firm 19 MK_E_II_S_U0/19 European funds 0 MK_E_II_S_C1 Przygotowanie pracy dyplomowej 1 MK_E_II_S_C Przygotowanie do egzaminu dyplomowego K_K0 0/6+1/1 K_W0, K_W0, K_U10, K_K01, K_K0 0/6+1/1 60/1+/6 K_W07, K_W1, K_U05, K_U1, K_K0 0/6+1/1 K_W0, K_W09, K_U0, K_K01 0/6+1/1 K_W0, K_W08, K_U10, K_U1 1, K_K01 0/6+1/1 K_W0, K_W05, K_U06, K_K01 0/6+1/1 60/1+/6 K_W0, K_W10, K_U0, K_U0, K_U10, K_K05 0/6+1/1 K_W01, K_W10, K_U0, K_K0 0/6+1/1 K_W01, K_W10, K_U0, K_U08, K_K0 0/6+1/1 K_W0, K_W08, K_U08, K_U10, K_K0, K_K0, 0/6+1/1 60/1+/6 K_W0, K_W05, K_U0, K_U10, K_K01 0/6+1/1 K_W0, K_W05, K_W1, K_U10, K_U1, K_K01 0/6+1/1 K_W0, K_U10, K_K01 0/6+1/1 K_W05, K_W1, K_U1 1, K_U1, K_K0 0/6+1/1 K_W0,, K_U0, K_U0, K_U10, K_U1, K_K0, K_K0 0/6+1/1 K_W08, K_W11, K_U08, 0/6+1/1 K_W05, K_U08, K_K0 0/6+1/1 ŁĄCZNIE 00 0/8+8/10 K_W10, K_W1, K_U06, K_U07, K_U11, K_K01, K_K0, K_K0, K_K05 K_W01, K_U11, K_K01, K_K0 16 0/15+0/ /10+0/80 6

10 MK_E_II_S_C Seminarium dyplomowe K_W10, K_W1, K_U06, K_U07, K_K01, K_K0, K_K05 ŁACZNIE ZAJĘCIA DO WYBORU: ZAJĘCIAZ ZAKRESU SPECJALNOŚCI+ZAJĘCIA NIEZALEŻNE OD SPECJALNOŚCI+ ZAJĘCIA Z ZAKRESU REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ 0/5+0/15 ŁĄCZNIE 5 90/0+0/ /10+/ D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA 1 MK_E_II_S_A01 MK_E_II_S_A0 Fundamenty cywilizacji europejskiej Cywilizacje świata MK_E_II_S_B0 Europejskie modele wielokulturowości K_W0, KW_09, K_U06, K_U10, K_K0 K_W0, K_W09, K_U0, K_U06, K_U10, K_K0 K_W0, KW_10, KU_0, KU_10, K_K0 1 0/6+5/109 0/5+/6 0/5+/6 ŁĄCZNIE (zajęcia nie wliczane do łącznej sumy godzin) 00 90/16+1/181 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne; ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 6 1 E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA 1 MK_E_II_S_B0 Finanse publiczne w UE K_W0, K_W05, K_U08, K_U1, K_K0 15 5/6+5/69 MK_E_II_S_B10 Systemy finansowe K_W0, K_W05, K_U01, K_U08, państw UE K_K0 5/5+/6 MK_E_II_S_B15 Systemy podatkowe K_W0, K_W05, K_W07, K_U08, krajów UE K_U1 1, 0/5+/6 MK_E_II_S_B08 Europejskie organy K_W0, K_W05, K_W07, K_U05, wymiaru sprawiedliwości K_K05 5/5+/1 5 MK_E_II_S_B09 Zadania administracji K_W0, K_W07, K_W1, K_U05, krajowej w UE K_U1, K_K0, K_K0 5/5+/1 6 MK_E_II_S_S K_W0, K_W10, K_W1 Procesy konwergencji, K_U10, K_U1 1, K_K0 0/+/7 7 MK_E_II_S_S5 Europejska ochrona praw K_W07, K_W1, K_U05, K_U1, konsumenta 0/+/6 8 MK_E_II_S_S6 K_W11, K_W1 Internacjonalizacja MSP, K_U0, K_U1 1, 0/+/7 9 MK_E_II_S_S7 Światowy rozwój K_W0, K_W1 1, K_U01, K_U10, gospodarczy K_U1 1, K_K0 0/+/7 10 MK_E_II_S_S8 Zarządzanie finansami K_W1 1, K_U08, K_U1 1, K_K0 korporacji 0/+/7 11 MK_E_II_S_S9 Konkurencyjność K_W11, K_W1 1, K_U1 1, przedsiębiorstw 0/+/7 1 MK_E_II_S_S0 Europejskie prawo K_W0, K_W07, K_W1, K_U05, administracyjne K_U1, K_K0 0/+/7 1 MK_E_II_S_S1 Europejska ochrona praw K_W07, K_W1, K_U05, K_U1, konsumenta 0/+/6 1 MK_E_II_S_S Prawo międzynarodowe K_W07, K_W1, K_U01, K_U05, K_U1, K_K01 0/+/7 15 MK_E_II_S_S Europejskie procedury K_W0, K_W07, K_W1, K_U05, sądowe K_U1, K_K05 0/+/7 16 MK_E_II_S_S Finanse instytucji K_W0, K_W1, K_U08, K_U1, międzynarodowych K_K0 0/+/7 5

11 17 MK_E_II_S_S5 Programy i fundusze K_W0, K_W05, K_W1, K_U1, europejskie 0/+/7 18 MK_E_II_S_U17/ K_W0, K_W0, K_W07, K_U0, Prawa człowieka 01 K_U05, K_K0 0/6+1/1 19 MK_E_II_S_U17/ Turystyka K_W0, K_W0, K_U10, K_K0 0 międzynarodowa 0/6+1/1 0 MK_E_II_S_U18/ Standardy dobrej K_W07, K_W1, K_U05, K_U1, 05 administracji K_K0 0/6+1/1 1 MK_E_II_S_U0/ K_W0, K_W05, K_U0, K_U10, Europejski rynek pracy 1 K_K01 0/6+1/1 MK_E_II_S_U0/ K_W0, K_W05, K_W1 Polityka budżetowa UE, K_U10, 1 K_U1, K_K01 0/6+1/1 MK_E_II_S_U0/ Modele ubezpieczeń K_W0, K_U10, K_K01 15 zdrowotnych w Europie 0/6+1/1 MK_E_II_S_U0/ Kontrola funduszy K_W05, K_W1, K_U1 1, K_U1, 16 europejskich K_K0 0/6+1/1 5 MK_E_II_S_S6 Rachunkowość K_W1, K_U1, K_K01 0/+/7 6 Współpraca K_W1 MK_E_II_S_S7, K_U1, K_K01 przedsiębiorstwa z 0/+/7 bankiem 7 MK_E_II_S_S8 Zarządzanie aktywami i pasywami banku K_W1, K_U1, K_K01 0/+/7 8 MK_E_II_S_S9 Rozliczanie projektów unijnych K_W1, K_U1, K_K01 0/+/7 9 MK_E_II_S_S0 Nowoczesna bankowość K_W1, K_U1, K_K01 0/+/6 0 MK_E_II_S_S1 Analiza finansowa K_W1, K_U1, K_K01 0/+/7 ŁĄCZNIE (zajęcia nie wliczane do łącznej sumy godzin) 5 960/10+/105 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 111 F. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA 1 MK_E_II_S_C1 Przygotowanie pracy dyplomowej K_W10, K_W1, K_U06, K_U07, K_U11, K_K01, K_K0, K_K0, K_K05 MK_E_II_S_C Przygotowanie do egzaminu dyplomowego MK_E_II_S_C Seminarium dyplomowe K_W10, K_W1, K_U06, K_U07, K_K01, K_K0, K_K05 0/15+0/5 1 K_W01, K_U11, K_K01, K_K0 1 60/10+0/80 0/5+0/15 ŁĄCZNIE(zajęcia nie wliczane do łącznej sumy godzin) 5 90/0+0/0 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne; ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia 6

12 1 G. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ SYMBOL** H. L NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA p. ŁĄCZNIE * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne; ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia Ogółem liczba godzin 000 / /195 LICZBA W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM 180 LICZBA DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW LICZBA KONSULTACJI i EGZAMINÓW 05 1 ŁĄCZNIE 15 (,%) 5. MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW /PRZEDMIOTÓW: matryca efektów znajduje się w aneksie 6. KARTY PRZEDMIOTÓW (karty należy przygotować zgodnie z wzorem określonym w odrębnym zarządzeniu)karty przedmiotów znajdują się w systemie Moja PG 7. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: 8 9. ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: nie dotyczy 1. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki: nie dotyczy 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: Uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wymaga od studenta osiągnięcia określonych w programie studiów efektów kształcenia i liczby 10 punktów, uzyskania pozytywnej oceny z pracy magisterskiej (po jej uprzedniej weryfikacji w systemie antyplagiatowym), obrony pracy magisterskiej oraz pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. 1. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej. 1 Przekroczenie liczby godzin konsultacji w stosunku do wskazań Uchwały Senatu wynika z charakteru studiów, które wymagają aktywnego poszukiwania materiałów, studiowania traktatów UE, tłumaczenia tekstów co wymaga współpracy z nauczycielem.

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 3 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. PROGRAM NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku PRAWNO-EKONOMICZNEGO studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie w języku angielskim POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia:

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia: Kierunek Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia Profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia: Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Poziom kształcenia: studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu w dniu 17 kwietnia 2013 r.

Załącznik nr 1 do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu w dniu 17 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu w dniu 17 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 71 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Wniosek o utworzenie nowej specjalności na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 1. Proponowana specjalność w ramach prowadzonego kierunku studiów: Doradztwo gospodarcze 2. Prowadzony kierunek studiów w ramach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wersja zatwierdzona uchwałą Senatu SGGW (2012) 2012 1 Spis treści Ekonomia... 3 Studia I stopnia Ekonomia... 3 Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Zalącznik 1 - Matryca efektów kształcenia, II stopień Efekty kierunkowe Strona 1

Zalącznik 1 - Matryca efektów kształcenia, II stopień Efekty kierunkowe Strona 1 Język obcy profesjonalny Statystyka matematyczna Badania operacyjne Społeczna odpowiedzialność biznesu Międzynarodowe stosunki gospodarcze Gospodarka przestrzenna i regionalna Wspomaganie podejmowania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: I. studia drugiego stopnia -semestralne II. III. studia drugiego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 1. Nazwa kierunku: Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia I stopnia) 2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Dziedziny nauki i dyscypliny, do których

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia)

1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 1. Nazwa kierunku: ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia II stopnia) 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do których odnoszą

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska I stopień

Ochrona Środowiska I stopień Załącznik nr 4 do Uchwały nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Ochrona Środowiska I stopień Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych.

2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 1. Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA 2. Obszar kształcenia Administracja jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3. Sylwetka absolwenta Studenci na kierunku

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja II stopnia

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja II stopnia Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-0011 Prawo gospodarcze Economic Law Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OGRODNICTWO Stopień kształcenia: II (MAGISTERSKI) Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OGRODNICTWO Stopień kształcenia: II (MAGISTERSKI) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Załącznik 1 do Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego nr 23/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 Efekty kształcenia dla programu kształcenia: Kierunek: OGRODNICTWO Stopień kształcenia: II (MAGISTERSKI) Profil

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e

F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e W y ż s z a S z k o ł a K u l t u r y F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e E f e k t y k s z t a ł c e n i a dla programu kształcenia na k

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia

1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 1. Nazwa kierunku studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- studia I stopnia 2. Obszar kształcenia Stosunki międzynarodowe jako kierunek studiów lokuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. 3.

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA Efekty kształcenia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA - studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod w SID pieczęć i podpis dziekana Wydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe na

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

ma uporządkowaną wiedzę o istocie i zakresie bezpieczeństwa społecznego

ma uporządkowaną wiedzę o istocie i zakresie bezpieczeństwa społecznego Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA

PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PROGRAM STUDIÓW III STOPNIA KIERUNEK: PEDAGOGIKA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zielona Góra, dnia 10.03.2015 r. Kierunek: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROJEKTY UNIJNE I POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów Dziedziny nauki, w których umiejscowiony jest kierunek studiów/ Dyscypliny naukowe, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ma podstawową wiedzę na temat podstaw prawnych, organizacji i zakresu działania instytucji tworzących państwowy aparat bezpieczeństwa wewnętrznego. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych nauki

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe: Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych:

Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe: Dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych: UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Prawa i Administracji Studia podyplomowe: Prawo dla mediatorów INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe: Studia podyplomowe Prawo dla mediatorów w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja studia I stopnia.

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja studia I stopnia. Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja studia I stopnia. Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia W

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia I stopnia)

1. Nazwa kierunku ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia I stopnia) 1. Nazwa kierunku ETYKA MEDIACJE I NEGOCJACJE (studia I stopnia) 2. Obszar/obszary kształcenia: nauki humanistyczne, nauki społeczne 3. Wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny, do których odnoszą się kierunkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo