PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH"

Transkrypt

1 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Europeistyka POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: kierunek Europeistyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Europeistyka jest powiązany bezpośrednio z następującymi dyscyplinami naukowymi: naukami o polityce, prawem, ekonomią, historią, stosunkami międzynarodowymi, a pośrednio z takimi dyscyplinami jak: filozofia, socjologia, antropologia i administracja.. CELE KSZTAŁCENIA Nabycie przez studenta interdyscyplinarnej, rozszerzonej i pogłębionej wiedzy z zakresu współczesnej cywilizacji Europy i świata, instytucji i procesów decyzyjnych oraz mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, implementacji unijnych polityk w państwach członkowskich i zasad ich finansowania, kontynentu europejskiego oraz jego powiązań z innymi częściami świata. Zdobycie umiejętności samodzielnej i twórczej analizy, oceny i prognozy złożonych zjawisk, procesów i problemów politycznych, gospodarczych, zwłaszcza finansowych, społecznych i kulturowych. Nabycie przez studenta umiejętności formułowania opinii, szczególnie związanych z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich w przestrzeni europejskiej i globalnej, z poszanowaniem praw człowieka oraz zasad etycznych, prawnych, ekonomicznych i różnic kulturowych. Nabycie przez studenta umiejętności analizy, oceny, prognozy i formułowania propozycji w zakresie sposobów kształtowania polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE oraz Polski, z uwzględnieniem interesów narodowych i wspólnotowych. Nabycie przez studenta umiejętności pozwalających na efektywną pracę zawodową i zajmowanie kierowniczych stanowisk w: instytucjach UE i organizacjach międzynarodowych, administracji rządowej, w tym w placówkach zagranicznych, administracji samorządowej różnych szczebli, służbach bezpieczeństwa państwa, straży granicznej, służbach celnych, w instytucjach kultury, edukacji i nauki, zdrowia, firmach o profilu prawniczym, finansowym, doradczym, a także organizacjach pozarządowych. Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia jest przygotowana do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

2 . EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol* K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: WIEDZA ma interdyscyplinarną i pogłębioną wiedzę niezbędną do definiowania kategorii stosowanych w europeistyce i wyjaśniania ich powiązań z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi posiada rozszerzoną wiedzę o cywilizacji i kulturze w globalnej i historycznej perspektywie, umożliwiającą analizowanie regionalnych i globalnych struktur i instytucji kształtujących polityczne, gospodarcze i kulturalne stosunki w Europie i na świecie ma pogłębioną wiedzę o instytucjach UE i procesach decyzyjnych, szczególnie dotyczących wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych oraz stosunków zewnętrznych, w tym o ich wpływie na funkcjonowanie państw członkowskich UE i ich relacje z państwami trzecimi zna relacje zachodzące w europejskich i krajowych strukturach i instytucjach politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych oraz pomiędzy nimi, w tym w ramach procesów integracji europejskiej i globalizacji ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o politykach UE, szczególnie odnoszących się do finansów, bezpieczeństwa wewnętrznego i stosunków zewnętrznych UE ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o polityce zagranicznej Polski niezbędną do analizy i oceny jej kierunków, celów, instrumentów i rezultatów w przestrzeni europejskiej i pozaeuropejskiej ma rozszerzoną wiedzę z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego, norm i reguł prawa administracyjnego i podatkowego, kształtujących porządek prawny demokratycznych państw członkowskich UE i ich relacje z państwami trzecimi posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania i komunikacji w różnych typach organizacji ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę z zakresu podstaw cywilizacji europejskiej oraz ich roli w rozwoju relacji między podmiotami środowiska krajowego i międzynarodowego zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia stosowane w naukach społecznych, pozwalające opisywać, analizować i interpretować zjawiska, procesy, struktury i instytucje w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym zna formy rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i organizacyjnej ukształtowane przez prawodawstwo i regulacje wewnętrzne Wspólnot Europejskich ma wiedzę i rozumie podstawowe zasady działania prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_W01 SA_W0 SA_W09 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W08 SA_W0 SA_W0 SA_W08 SA_W0 SA_W07 SA_W0 SA_W0 SA_W08 SA_W0 SA_W05 SA_W06 SA_W11 SA_W10

3 Symbol* K_W1 1) K_W1 ) OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: WIEDZA Efekty dotyczące danej specjalności *) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu możliwości i uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej na rynku międzynarodowym ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu norm i procedur związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej w UE, w tym z zakresu prawa i dysponowania środkami finansowymi, zwłaszcza europejskimi *) specjalność: 1) Biznes na rynku światowym, ) Administracja w UE * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W07 SA_W08 Symbol* K_U01 K_U0 K_U0 K_U0 K_U05 K_U06 K_U07 OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: UMIEJĘTNOŚCI interpretuje i wyjaśnia złożone polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe zjawiska i procesy zachodzące w Europie i w przestrzeni pozaeuropejskiej analizuje przyczyny oraz przebieg złożonych procesów i zjawisk społecznych, w tym procesów kształtowania się tożsamości narodowych i ich dekonstrukcji, europejskich procesów integracyjnych, stosunków międzynarodowych, zwłaszcza związanych z UE stawia i weryfikuje proste hipotezy badawcze w odniesieniu do zjawisk i procesów społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych występujących w Europie i na świecie, formułuje własne opinie i oceny w tym zakresie prognozuje przyczyny, przebieg i konsekwencje złożonych zjawisk i procesów politycznych, gospodarczych, społecznych i kulturowych w Europie i na świecie, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi stosowanych w naukach społecznych posługuje się systemami normatywnymi oraz normami i regułami prawnymi w identyfikacji i realizacji zadań związanych z implementacją polityk i prawa wspólnotowego na poszczególnych szczeblach administracji krajowej oraz w odniesieniu do współpracy z instytucjami europejskimi analizuje, weryfikuje i ocenia rolę fundamentów cywilizacji europejskiej w kształtowaniu relacji zachodzących między państwami członkowskimi UE oraz państwami i organizacjami pozostającymi w ich międzynarodowym otoczeniu rozwiązuje złożone problemy zawodowe z zakresu europeistyki i dyscyplin pokrewnych występujące w administracji centralnej, samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, w tym w organach UE, przedsiębiorstwach, placówkach kulturalnych, edukacyjnych, samodzielnie proponuje rozstrzygnięcia w tym zakresie w oparciu o krytyczną analizą skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_U01 SA_U08 SA_U0 SA_U08 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U08 SA_U05 SA_U06 SA_U08 SA_U06 SA_U07

4 Symbol* OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: UMIEJĘTNOŚCI proponuje wykorzystanie specjalistycznych narzędzi do rozwiązania problemów z zakresu zarządzania i finansów K_U08 organizacji działających na rynku europejskim, w tym organów administracji publicznej, przedsiębiorstw, placówek kultury i edukacji oraz organizacji non-profit analizuje i ocenia mechanizmy kształtujące współczesną K_U09 polską politykę zagraniczną oraz relacje Polski z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi analizuje i ocenia zjawiska ekonomiczne i społeczne K_U10 zachodzące w Europie przez pryzmat historycznych i globalnych zmian cywilizacyjnych i kulturowych posługuje się regulacjami prawnymi, normami i regułami obowiązującymi na jednolitym rynku europejskim, w tym K_U11 zapewniającymi bezpieczeństwo i stabilność finansową gospodarek państw członkowskich przygotowuje złożone i/lub interdyscyplinarne prace pisemne i wystąpienia ustne w języku polskim i obcym z użyciem różnych ujęć teoretycznych i źródeł, K_U1 zaawansowanych metod, technik i narzędzi pozyskiwania, przetwarzania i prezentacji informacji z poszanowaniem praw własności intelektualnej komunikuje się w języku obcym, w tym w języku angielskim K_U1 na poziomie co najmniej B+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy Efekty dotyczące danej specjalności*) analizuje wybrane aspekty prowadzenia działalności K_U1 1) gospodarczej na rynkach międzynarodowych, proponuje rozwiązania problemów biznesowych i sposoby ich realizacji analizuje wybrane aspekty realizacji zadań administracji UE, w tym prawne oraz w zakresie dysponowania środkami K_U1 ) finansowymi, proponuje rozwiązania konkretnych problemów w tym zakresie *) specjalność: 1) Biznes na rynku światowym, ) Administracja w UE * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_U07 SA_U0 SA_U0 SA_U05 SA_U09 SA_U10 SA_U11 SA_U11 SA_U0 SA_U07 SA_U08 SA_U0 SA_U05 SA_U07

5 Symbol* OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, uczestniczy w K_K01 różnorodnych formach nabywania wiedzy samodzielnie i krytycznie uzupełnia wiedzę o charakterze K_K0 interdyscyplinarnym oraz umiejętności zawodowe i społeczne, inspiruje innych do takiego postępowania współpracuje w grupie z poszanowaniem norm etycznych, K_K0 społecznych, prawnych i kulturowych, przyjmuje różne role w zespole tworzy małe zespoły i kieruje nimi m.in. poprzez umiejętne określanie priorytetów, celów i zadań przydzielanych poszczególnym współpracownikom, dobór metod, narzędzi oraz K_K0 prawidłowe identyfikowanie i rozstrzyganie problemów zawodowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za pracę swoją i zespołu wykonuje powierzone zadania, samodzielnie rozwiązuje problemy K_K05 zawodowe i ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje podejmuje próby inicjowania aktywności społecznej w swoim K_K06 otoczeniu, aktywnie uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, kreatywny, K_K07 propaguje taką postawę * symbol efektu kierunkowego oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_K01 SA_K01 SA_K06 SA_K0 SA_K0 SA_K0 SA_K0 SA_K05 SA_K07

6 II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów : A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 MK_E_II_S_C16 Język angielski K_U1, K_U1, K_K0, K_K0, 00 K_K05 10/+/5 ŁĄCZNIE 00 10/+/5 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia *** z-zajęcia na sali/k konsultacje+e-egzamin w sesji/zaliczenie w semestrze inna niż egzamin forma weryfikacji efektów kształcenia/egzaminy w sesji/pw-praca własna 8 8 B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 MK_E_II_S_A01 Fundamenty cywilizacji K_W0, KW_09, K_U01, 1 europejskiej K_U06, K_U10, K_K0 0/9+/109 MK_E_II_S_A0 Cywilizacje świata K_W0, K_W09, KU01, K_U0, K_U06, K_U10, K_K0 0/7+/6 MK_E_II_S_B0 Europejskie modele K_W0, KW_10, KU_0, wielokulturowości KU_10, K_K0 0/7+/6 MK_E_II_S_B0 Finanse publiczne w UE K_W0, K_W05, K_U08, 15 K_U11, K_U15, K_K0 5/9+/69 5 MK_E_II_S_B05 Międzynarodowe K_W01, K_W0, K_U01, stosunki polityczne K_U0, K_U0, K_U0, K_K0 0/7+/6 6 MK_E_II_S_B06 Polityka zagraniczna UE K_W0, K_W05, K_U01, 15 K_U0, K_K0, K_K0 5/9+/69 7 MK_E_II_S_B07 Bezpieczeństwo K_W0, K_W0, K_U0, wewnętrzne UE K_U05, K_K01, K_K0 5/7+/

7 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 8 MK_E_II_S_B08 Europejskie organy K_W0, K_W05, K_W07, wymiaru K_U05, K_U11, K_K05 sprawiedliwości 9 MK_E_II_S_B09 Zadania administracji krajowej w UE 10 MK_E_II_S_B10 Systemy finansowe państw UE 11 MK_E_II_S_B11 Polityka bezpieczeństwa UE 1 MK_E_II_S_B1 Polityka zagraniczna Polski 1 MK_E_II_S_B1 Niemcy współczesne w wymiarze europejskim 1 MK_E_II_S_B1 Europa Bałtycka w ładzie międzynarodowym K_W0, K_W07, K_W1, K_U05, K_U11, K_U15, K_K0, K_K0 K_W0, K_W05, K_U01, K_U08, K_K0 K_W0, K_W05, K_U01, K_U0, K_K0, K_K0 K_W05, K_W06, K_U01, K_U0, K_U09, K_K0, K_K0 K_W0, _W0, K_U01, K_U0, K_K0 K_W0, K_W05, K_W09, K_U01, K_U0, K_U0, K_U1, K_K01, K_K0, K_K0 5/7+/1 5/7+/1 5/7+/6 5/7+/6 15 5/9+/69 5 0/7+/6 0/7+/11 15 MK_E_II_S_B15 Systemy podatkowe krajów UE K_W0, K_W05, K_W07, K_U08, K_U1, K_K07 0/7+/6 ŁĄCZNIE 1 570/11+0/66 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia. Treści podstawowe dla kierunku reprezentują przedmioty o symbolach: MK_E_II_S_A0, MK_E_II_S_A0. Treści kierunkowe zawierają pozostałe przedmioty. *** z-zajęcia na sali/k konsultacje+e-egzamin w sesji/zaliczenie w semestrze inna niż egzamin forma weryfikacji efektów kształcenia/egzaminy w sesji/pw-praca własna 55 C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 MK_E_II_S_C1 Przygotowanie pracy K_W10, K_W1, K_U06, dyplomowej K_U07, K_U1, K_K01, K_K0, K_K0, K_K05 MK_E_II_S_C Przygotowanie do egzaminu K_W01, K_U1, K_K01, K_K0 MK_E_II_S_C Seminarium dyplomowe K_W10, K_W1, K_U06, K_U07, K_U1, K_K01, K_K0, K_K05 0/15+0/ /10+0/80 0/5+0/15 Łącznie 5 90/0+0/0

8 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN Zajęcia specjalnościowe 1) Biznes na rynku światowym 1 MK_E_II_S_S K_W10, K_W1 Procesy konwergencji, K_U10, K_U1 1, K_K0 0/6+/7 MK_E_II_S_S5 Europejska ochrona praw K_W07, K_W1 1, K_U05, konsumenta K_U1 1, K_K07 0/6+/6 MK_E_II_S_S6 K_W11, K_W1 Internacjonalizacja MSP, K_U0, K_U1 1, K_K07 0/6+/7 MK_E_II_S_S7 Światowy rozwój K_W0, K_W1 1, K_U01, gospodarczy K_U10, K_U1 1, K_K0 0/6+/7 5 MK_E_II_S_S8 Zarządzanie finansami K_W1 1, K_U08, K_U1 1, korporacji K_K0 0/6+/7 6 MK_E_II_S_S9 Konkurencyjność K_W11, K_W1 1, K_U08, przedsiębiorstw K_U1 1, K_K07 0/6+/7 Łącznie 180/6+1/7 ) Administracja w UE 1 MK_E_II_S_S0 Europejskie prawo administracyjne K_W0, K_W07, K_W1, K_U05, K_U11, K_U1, K_K0 K_W07, K_W1, K_U05, K_U1, K_K07 MK_E_II_S_S1 Europejska ochrona praw konsumenta MK_E_II_S_S Prawo międzynarodowe K_W07, K_W1, K_U01, K_U05, K_U1, K_K01 MK_E_II_S_S Europejskie procedury K_W0, K_W07, K_W1, sądowe K_U05, K_U11, K_U1, 5 MK_E_II_S_S Finanse instytucji międzynarodowych 6 MK_E_II_S_S5 Programy i fundusze europejskie K_K05 K_W0, K_W1, K_U08, K_U1, K_K0 K_W0, K_W05, K_W1, K_U11, K_K07 Łącznie 19 0/6+/7 0/6+/6 0/6+/7 0/6+/7 0/6+/7 0/6+/7 180/6+1/7 19 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 MK_E_II_S_U17/01 Zajęcia niezależne od specjalności**** Przedmioty do wyboru sem 1. Prawa człowieka MK_E_II_S_U17/0 Europejskie społeczeństwo informacyjne MK_E_II_S_U17/0 Turystyka międzynarodowa MK_E_II_S_U17/0 Europejskie modele edukacyjne Przedmioty do wyboru sem. 5 MK_E_II_S_U18/05 Standardy dobrej administracji 6 MK_E_II_S_U18/06 Europa Romańska K_W0, K_W0, K_W07, K_U0, K_U05, K_K0 K_W0, K_W08, K_U01, K_U0, K_K07 K_W0, K_W0, K_U10, K_K0 K_W0, K_W0, K_U10, K_K01, K_K0 K_W07, K_W1, K_U05, K_U15, K_K0 K_W0, K_W09, K_U0, K_K01 0/6+1/1 0/6+1/1 0/6+1/1 0/6+1/1 0/6+1/1 60/1+/6 0/6+1/1 0/6+1/1

9 7 MK_E_II_S_U18/07 Społeczna odpowiedzialność biznesu K_W0, K_W08, K_U10, K_U1, K_K01 0/6+1/1 8 MK_E_II_S_U18/08 Polityka ochrony K_W0, K_W05, K_U06, środowiska w UE K_K01 0/6+1/1 Przedmioty do wyboru sem. 60/1+/6 9 MK_E_II_S_U19/09 Analiza danych społecznoekonomicznych K_W0, K_W10, K_U0, K_U0, K_U10, K_K05 0/6+1/1 10 MK_E_II_S_U19/10 Metodyka badań K_W01, K_W10, K_U0, społecznych K_K0 0/6+1/1 11 MK_E_II_S_U19/11 Metodyka badań K_W01, K_W10, K_U0, europejskich K_U08, K_K0 0/6+1/1 1 MK_E_II_S_U19/1 Negocjacje na rynku K_W0, K_W08, K_U08, europejskim K_U10, K_K0, K_K0, K_K07 0/6+1/1 Przedmioty do wyboru sem. 60/1+/6 1 MK_E_II_S_U0/1 K_W0, K_W05, K_U0, Europejski rynek pracy K_U10, K_K01 0/6+1/1 1 MK_E_II_S_U0/1 K_W0, K_W05, K_W1, Polityka budżetowa UE K_U10, K_U15, K_K01 0/6+1/1 15 MK_E_II_S_U0/15 Modele ubezpieczeń K_W0, K_U10, K_K01 zdrowotnych w Europie 0/6+1/1 16 MK_E_II_S_U0/16 Kontrola funduszy K_W05, K_W1, K_U1, europejskich K_U15, K_K0 0/6+1/1 17 MK_E_II_S_U0/17 The twenty years that K_W0,, K_U01, K_U0, changed the world K_U0, K_U10, K_K0, K_K0 0/6+1/1 18 MK_E_II_S_U0/18 When democracy meets the K_W08, K_W11, K_U08, firm K_K07 0/6+1/1 19 MK_E_II_S_U0/19 K_W05, K_U08, K_K0 European funds 0/6+1/1 ŁĄCZNIE 00 0/8+8/10 ŁĄCZNIE zajęcia specjalnościowe + niezależne od specjalności 8 0/8+0/51 ŁĄCZNIE ZAJĘCIA FAKULTATYWNE /11+0/781 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia *** z-zajęcia na sali/k konsultacje+e-egzamin w sesji/zaliczenie w semestrze inna niż egzamin forma weryfikacji efektów kształcenia/egzaminy w sesji/pw-praca własna **** Student wybiera w każdym semestrze przedmioty do wyboru

10 D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH 1 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 Fundamenty cywilizacji K_W0, KW_09, K_U01, K_U06, 1 MK_E_II_S_A01 europejskiej K_U10, K_K0 0/9+/109 K_W0, K_W09, KU01, K_U0, MK_E_II_S_A0 Cywilizacje świata K_U06, K_U10, K_K0 0/7+/6 MK_E_II_S_B0 Europejskie modele K_W0, KW_10, KU_0, KU_10, wielokulturowości K_K0 0/7+/6 ŁĄCZNIE 00 90/+6/181 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia *** z-zajęcia na sali/k konsultacje+e-egzamin w sesji/zaliczenie w semestrze inna niż egzamin forma weryfikacji efektów kształcenia/egzaminy w sesji/pw-praca własna 6 1 E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 MK_E_II_S_B0 Finanse publiczne w UE K_W0, K_W05, K_U08, K_U11, 15 K_U15, K_K0 5/9+/69 MK_E_II_S_B10 Systemy finansowe państw K_W0, K_W05, K_U01, K_U08, UE K_K0 5/7+/6 MK_E_II_S_B15 Systemy podatkowe K_W0, K_W05, K_W07, K_U08, krajów UE K_U1, K_K07 0/7+/6 MK_E_II_S_B08 Europejskie organy K_W0, K_W05, K_W07, K_U05, wymiaru sprawiedliwości K_U11, K_K05 5/7+/1 5 MK_E_II_S_B09 Zadania administracji K_W0, K_W07, K_W1, K_U05, krajowej w UE K_U11, K_U15, K_K0, K_K0 5/7+/1 6 MK_E_II_S_S K_W0, K_W10, K_W1, K_U10, Procesy konwergencji K_U1, K_K0 0/6+/7 7 MK_E_II_S_S5 Europejska ochrona praw K_W07, K_W1, K_U05, K_U1, konsumenta K_K07 0/6+/6 8 MK_E_II_S_S6 K_W11, K_W1, K_W15, K_U0, Internacjonalizacja MSP K_U1, K_K07 0/6+/7 9 MK_E_II_S_S7 Światowy rozwój K_W0, K_W1, K_U01, K_U10, gospodarczy K_U1, K_K0 0/6+/7 10 MK_E_II_S_S8 Zarządzanie finansami K_W1, K_U08, K_U1, K_K0 korporacji 0/6+/7 11 MK_E_II_S_S9 Konkurencyjność K_W08, K_W11, K_W1, K_U08, przedsiębiorstw K_U10, K_U1, K_K07 0/6+/7 1 MK_E_II_S_S0 Europejskie prawo K_W0, K_W07, K_W1, K_U05, administracyjne K_U11, K_U15, K_K0 0/6+/7 1 MK_E_II_S_S1 Europejska ochrona praw K_W07, K_W1, K_U05, K_U15, konsumenta K_K07 0/6+/6 5 1 Treści humanistyczne zawarte są w wymienionych przedmiotach, które zostały wliczone do grupy zajęć obowiązkowych z zakresu kierunku studiów (Tabela B). Treści z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa zawarte są w wymienionych przedmiotach, które zostały wliczone do grupy zajęć obowiązkowych z zakresu kierunku studiów (Tabela B) i zajęć fakultatywnych (Tabela C).

11 Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN 1 MK_E_II_S_S Prawo międzynarodowe K_W07, K_W1, K_U01, K_U05, K_U15, K_K01 0/6+/7 15 MK_E_II_S_S Europejskie procedury K_W0, K_W07, K_W1, K_U05, sądowe K_U11, K_U15, K_K05 0/6+/7 16 MK_E_II_S_S Finanse instytucji K_W0, K_W1, K_U08, K_U15, międzynarodowych K_K0 0/6+/7 17 MK_E_II_S_S5 Programy i fundusze K_W0, K_W05, K_W1, K_U11, europejskie K_U15, K_K07 0/6+/7 18 MK_E_II_S_U17/01 K_W0, K_W0, K_W07, K_U0, Prawa człowieka K_U05, K_K0 0/6+1/1 19 MK_E_II_S_U17/0 Turystyka K_W0, K_W0, K_U10, K_K0 międzynarodowa 0/6+1/1 0 MK_E_II_S_U18/05 Standardy dobrej K_W07, K_W1, K_U05, K_U15, administracji K_K0 0/6+1/1 1 MK_E_II_S_U0/1 K_W0, K_W05, K_U0, K_U10, Europejski rynek pracy K_K01 0/6+1/1 MK_E_II_S_U0/1 K_W0, K_W05, K_W1, K_U10, Polityka budżetowa UE K_U15, K_K01 0/6+1/1 MK_E_II_S_U0/15 Modele ubezpieczeń K_W0, K_U10, K_K01 zdrowotnych w Europie 0/6+1/1 MK_E_II_S_U0/16 Kontrola funduszy K_W05, K_W1, K_U1, K_U15, europejskich K_K0 0/6+1/1 ŁĄCZNIE /151+1/778 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia *** z-zajęcia na sali/k konsultacje+e-egzamin w sesji/zaliczenie w semestrze inna niż egzamin forma weryfikacji efektów kształcenia/egzaminy w sesji/pw-praca własna 9

12 Liczba godzin Liczba punktów ŁĄCZNA LICZBA GODZIN EGZAMINY W TRAKCIE SESJI I ZALICZENIA W SEMESTRZE INNE NIŻ EGZAMIN FORMY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 5 - EGZAMIN DYPLOMOWY 1 - ŁĄCZNA LICZBA GODZIN NA STUDICH DRUGIEGO STOPNIA LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW LICZBA GODZIN KONSULTACJI 51 EGZAMINY W TRAKCIE SESJI I ZALICZENIA W SEMESTRZE INNE NIŻ EGZAMIN FORMY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 5 EGZAMINDYPLOMOWY 1 ŁĄCZNIE 16 (,%) 5. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: 8 7. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: 1 8. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: 8 9. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: nie dotyczy 10. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki: nie dotyczy 11. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: Uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wymaga od studenta osiągnięcia określonych w programie studiów efektów kształcenia i liczby 10 punktów, uzyskania pozytywnej oceny z pracy magisterskiej (po jej uprzedniej weryfikacji w systemie antyplagiatowym), obrony pracy magisterskiej oraz pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego. 1. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej. Studia na kierunku europeistyka należą do obszaru nauk społecznych, wymagają od studentów pracy własnej polegającej na studiowaniu materiałów min., aktów prawnych, z koniecznością konsultowania treści. Do zajęć o charakterze praktycznym włączono godziny ćwiczeń, laboratoriów, lektoratów, seminarium, przygotowania pracy dyplomowej i przygotowania do egzaminu dyplomowego. Elementy praktyczne zawierają także niektóre wykłady, co nie zostało tu uwzględnione potwierdzenie stanowią karty przedmiotów (sylabusy).

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Europeistyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Informatyka i Ekonometria POZIOM

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 4 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie w języku angielskim POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Nazwa kierunku studiów: Europeistyka Poziom kształcenia: stopień II Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol efektów kierunkowych

Załącznik Nr 6. Nazwa kierunku studiów: Europeistyka Poziom kształcenia: stopień II Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol efektów kierunkowych Załącznik Nr 6. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Europeistyka

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 3 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego I stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA

POLITOLOGIA Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki WIEDZA Opis efektów kształcenia dla kierunku politologia II stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. oraz 25 maja 2015 r. Efekty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EUROPEISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów europeistyka naleŝy do obszarów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Administracja - studia II stopnia WP-AD-2, WP-ADZ-2 studia drugiego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne magister. 120 pkt.

Administracja - studia II stopnia WP-AD-2, WP-ADZ-2 studia drugiego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne magister. 120 pkt. Załącznik nr 3 do uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku ADMINISTRACJA II STOPNIA. Nazwa kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Załącznik nr 2. Objaśnienie oznaczeń w symbolach: Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg. podstawowy. obowiązkowy polski.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. stacjonarne wszystkie Katedra Matematyki Dr hab. Artur Maciąg. podstawowy. obowiązkowy polski. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-500 Nazwa modułu Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa modułu w języku angielskim Econometrics and forecasting economics proceses Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu w dniu 17 kwietnia 2013 r.

Załącznik nr 1 do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu w dniu 17 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do protokołu nr 7 posiedzenia Senatu w dniu 17 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR 71 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U.2011.196.1169);

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE Studia I stopnia Obszar nauk: nauki społeczne Profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie Efekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW I. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne 2. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KIEROWANIE ZESPOŁAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1.1.1 Kierowanie zespołami w przedsiębiorstwie I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE KIEROWANIE ZESPOŁAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA (studia II stopnia, profil ogólnoakademicki) 2. Obszar/obszary kształcenia: Nauki społeczne (S), Nauki Humanistyczne (H)

1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA (studia II stopnia, profil ogólnoakademicki) 2. Obszar/obszary kształcenia: Nauki społeczne (S), Nauki Humanistyczne (H) 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA (studia II stopnia, profil ogólnoakademicki) 2. Obszar/obszary kształcenia: Nauki społeczne (S), Nauki Humanistyczne (H) 3. Dziedzina/dyscyplina do której odnoszą się kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA NIESTACJONARNA II STOPNIA I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia)

ADMINISTRACJA NIESTACJONARNA II STOPNIA I. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA. (profil absolwenta i cele kształcenia) Załącznik do Uchwały 150/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Administracja studia niestacjonarne II stopnia ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Σ W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P

Σ W C L P W C L P W C L P W C L P W C L P 1 Fundamenty cywilizacji europejskiej dr A. Lisak A E 6 30 15 15 1 1 2 Cywilizacje świata dr P. Parszutowicz A Z 3 30 15 15 1 1 0 9 60 30 30 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Europejskie modele wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

opisuje struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe w wymiarze lokalnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym.

opisuje struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe w wymiarze lokalnym, regionalnym, państwowym i międzynarodowym. Załącznik nr 9 do uchwały nr 441/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW POLITOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopnia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01

Odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych WIEDZA K_W01 Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku PRAWNO-EKONOMICZNEGO studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA kierunek: politologia NAZWA PRZEDMIOTU SYMBOL KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA EFEKTY KSZTAŁCENIA Technologia informacyjna Język obcy I Język obcy II Język obcy III Język obcy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólno akademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych mgr Arkadiusz Płoski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-0011 Prawo gospodarcze Economic Law Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat Załącznik nr 4 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych

Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Program studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Prawno-ekonomicznego

Efekty kształcenia dla kierunku Prawno-ekonomicznego II. Efekty kształcenia dla kierunku Prawno-ekonomicznego Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki Dyscyplina: prawo i ekonomia Forma studiów: stacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Plany studiów i programy kształcenia. na kierunku ZARZĄDZANIE. Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Plany studiów i programy kształcenia. na kierunku ZARZĄDZANIE. Studia II stopnia. Profil ogólnoakademicki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 63/2017 Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych z dnia 10 maja 2017 r. Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Plany studiów i programy kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin (łączny) Rok I Ro Rodzaj zaj Punkty ECTS Razem WY CA LB KW SM WY CA LB KW SM

Wymiar godzin (łączny) Rok I Ro Rodzaj zaj Punkty ECTS Razem WY CA LB KW SM WY CA LB KW SM Razem Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 Plan studiów nie dotyczy osób, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2014/2015 lub wcześniej KIERUNEK: Europeistyka Specjalność studiów:

Bardziej szczegółowo

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.44.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab.

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Zarządzanie logistyczne Katedra Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer relationship management

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wersja zatwierdzona uchwałą Senatu SGGW (2012) 2012 1 Spis treści Ekonomia... 3 Studia I stopnia Ekonomia... 3 Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

ma uporządkowaną wiedzę o istocie i zakresie bezpieczeństwa społecznego

ma uporządkowaną wiedzę o istocie i zakresie bezpieczeństwa społecznego Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Załącznik 1. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów ANIMACJA KULTURY studia drugiego stopnia profil praktyczny Kierunek studiów: animacja kultury należy

Bardziej szczegółowo

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 1. Nazwa kierunku: Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia I stopnia) 2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Dziedziny nauki i dyscypliny, do których

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie, prowadzonych w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE

PROGRAM STUDIÓW I INFORMACJE OGÓLNE MK_1 MODUŁ 1 Przedmioty kształcenia ogólnego Moduły ( kod modułu: MK_1 oraz nazwa modułu) liczba punktów ECTS za przedmiot/moduł wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r.

Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. Załącznik do Uchwały nr 20/2015/2016 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 1 marca 2016 r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i nowe technologie Określenie obszaru kształcenia/obszarów

Bardziej szczegółowo