PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia, stacjonarne (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia) PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki (ogólnoakademicki, praktyczny) RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje drugiego stopnia (kwalifikacje pierwszego stopnia, kwalifikacje drugiego stopnia) I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: kierunek Zarządzanie należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH ODNOSZĄ SIĘ EFEKTY KSZTAŁCENIA: kierunek jest powiązany bezpośrednio z dyscypliną naukową nauki o zarządzaniu, a pośrednio z takimi dyscyplinami jak: ekonomia, finanse. Procentowy udział liczby punktów ECTS, w jakim program studiów odnosi się do poszczególnych dziedzin nauki: Zarządzanie 71,11% Ekonomia,% Finanse,5%. CELE KSZTAŁCENIA: Nabycie przez studenta pogłębionej wiedzy w zakresie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu a także z dyscyplin komplementarnych. Zdobycie umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego, analizy zasobów i procesów wewnętrznych oraz planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, jego strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami. Zdobycie przez studenta umiejętności zastosowania metod projektowych i posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi. Kształtowanie postawy otwartej i przedsiębiorczej, świadomości potrzeby działania zgodnego z obowiązującymi w biznesie normami oraz ustawicznego uzupełniania wiedzy. 1

2 Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia jest przygotowana do wykonywania złożonych prac zawodowych związanych z analizowaniem i projektowaniem procesów i systemów zarządzania. Jest przygotowana do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i organizacjach niedochodowych oraz podjęcia studiów III stopnia.. SYLWETKA ABSOLWENTA: Absolwenci studiów II stopnia uzyskują niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania, a także z dyscyplin komplementarnych. Nabywają umiejętności analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego, analizy zasobów wewnętrznych oraz planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa, jego podstawowych strategii marketingowych, zarządzania produkcją i finansami. Duży nacisk kładzie się na stosowanie metod projektowych do rozwiązywania problemów oraz na rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Zwracamy szczególną uwagę na wyrobienie w absolwentach postawy twórczej i otwartej oraz świadomości potrzeby ustawicznego uzupełniania wiedzy. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji programu studiów, wspierane dobrą znajomością współczesnych aplikacji komputerowych wspomagających zarządzanie, dają naszym absolwentom podstawy do znalezienia zatrudnienia w charakterze analityków i projektantów systemów zarządzania. Poza tym znajdują oni zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i organizacjach niedochodowych. 5. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Symbol* K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: WIEDZA posiada poszerzoną wiedzę o charakterze i relacjach zachodzących między naukami o zarządzaniu i pozostałymi naukami ekonomicznymi w zakresie umożliwiającym analizowanie i ocenianie istoty procesów gospodarczych ma pogłębioną wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych koncepcji zarządzania oraz możliwości ich zastosowania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami różnego typu posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu i ekonomii w tym dotyczącą ewolucji różnych rodzajów struktur i instytucji oraz więzi występujących między nimi zna i rozumie zasady budowania relacji pomiędzy organizacjami, w tym strategii osiągania przewagi konkurencyjnej Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_W01 SA_W01 SA_W01 SA_W0 SA_W0

3 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 ma poszerzoną wiedzę o tworzeniu i funkcjonowaniu relacji pomiędzy organizacjami i ich otoczeniem, w tym o zasadach, formach konkurowania i współpracy z uwzględnieniem aspektów lokalnych, regionalnych, międzynarodowych i globalnych posiada pogłębioną wiedzę o różnych rodzajach więzi społecznych i występujących między nimi prawidłowościach w organizacji, wśród interesariuszy oraz w jej otoczeniu zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki pozyskiwania danych, umożliwiających analizę i modelowanie struktur i relacji społeczno-gospodarczych, zachodzących procesów oraz ich wpływu na realizację celów organizacji zna w sposób pogłębiony wybrane metody i techniki wspomagające procesy podejmowania decyzji gospodarczych ma pogłębioną wiedzę pozwalającą na analizowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów powstających w organizacjach i jej poszczególnych obszarach działania oraz metody szacowania wartości, potencjału rynkowego i strategicznego K_W10 ma pogłębioną wiedzę w obszarze regulacji prawnych organizacyjnych, zawodowych, moralnych i etycznych funkcjonowania organizacji gospodarczych i instytucji K_W11 ma pogłębioną wiedzę w obszarze tworzenia, funkcjonowania i projektowania struktur i systemów zarządzania, oraz ich doskonalenia w procesie osiągania celów K_W1 ma pogłębioną wiedzę na temat form organizacyjnych przedsiębiorstw i innych instytucji oraz zasad ich tworzenia, funkcjonowania i rozwoju K_W1 K_W1 zna prawne aspekty oraz zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej ma poszerzoną wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz determinantach kształtujących efektywność działalności gospodarczej SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W05 SA_W06 SA_W06 SA_W06 SA_W07 SA_W07 SA_W0 SA_W08 SA_W09 SA_W10 SA_W05 SA_W11 K_W15 ¹) K_W15² ) K_W15 ³) K_W15 ⁴) Efekty dotyczące danej specjalności *) posiada rozszerzoną wiedzę o specyfice funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynkach wschodzących: Rosji, Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu, Europy Środkowej i Ameryki Łacińskiej oraz wpływie polityki UE na kreowanie warunków prowadzenia działalności europejskich firm na tych rynkach ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian w prowadzeniu biznesu w świecie, rozwoju gospodarczym poszczególnych krajów, międzynarodowych instytucjach finansowych, różnicach kulturowych, procesach konwergencji i systemach zorganizowania gospodarki w wybranych krajach oraz o rządzących nimi prawidłowościach ma poszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania, użytkowania i wdrażania rozwiązań informatycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie zna zasady funkcjonowania systemu finansów publicznych i systemu SA_W0 SA_W08 SA_W0

4 rynkowego, w tym bankowości oraz zarządzania finansami w prowadzeniu działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjno-prawnych K_W15 ⁵) ma poszerzoną wiedzę w zakresie analizy rynku i projektowania działań marketingowych w szczególności kształtowania relacji z nabywcami, wykorzystania Internetu i technologii mobilnych w marketingu oraz zarządzaniu sprzedażą K_W15 ⁶) ma poszerzoną wiedzę o funkcjonowaniu oraz zarządzaniu firmą z sektora MSP, pogłębioną o aspekty związane z przygotowaniem biznes planu, strategii rozwoju własnej działalności gospodarczej i jej finansowaniem oraz o szczegółowe przepisy prawne K_W15 ⁷) ma pogłębioną wiedzę o systemach norm oraz zna w sposób pogłębiony metody i narzędzia zarządzania jakością w organizacji oraz metody oceny jakości produktów; K_W15 ⁸) ma pogłębioną wiedzę dotyczącą planowania, projektowania i doskonalenia procesów w zarządzaniu operacyjnym K_W15 ⁹) ma poszerzoną wiedzę o uwarunkowaniach funkcjonowania oraz zapewnienia konkurencyjności i wzrostu wartości organizacji w otoczeniu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Morza Bałtyckiego oraz polityki Unii Europejskiej K_W15 ¹⁰) ma poszerzoną wiedzę o procesach zmian w organizacjach funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy i zna rządzące tymi zmianami zasady i prawidłowości K_W15 ¹¹) zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych makro i mikroekonomicznych dotyczących sytuacji ekonomicznej oraz modelowania procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości. K_W15 ¹²) ma pogłębioną wiedzę o relacjach panujących między strukturami i instytucjami życia społecznego w odniesieniu do rynku pracy i starzejącego się społeczeństwa. K_W15 1) ma poszerzoną wiedzę o procesach zarządzania w organizacjach funkcjonujących na globalnym rynku ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki finansów międzynarodowych K_W15 1) ma poszerzoną wiedzę o funkcjonowaniu oraz zarządzaniu firmą z sektora MSP, pogłębioną o aspekty związane z przygotowaniem SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W09 SA_W07 SA_W07 SA_W0 S1A_W08 SA_W06 SA_W0 SA_W0 SA_W0 SA_W09 biznes planu i jej finansowaniem oraz szczegółowe przepisy prawne Specjalności: ¹Biznes na rynkach wschodzących; ²Biznes międzynarodowy; ³Informatyka w biznesie; ⁴Finanse i bankowość; ⁵Marketing; ⁶Przedsiębiorcza firma; ⁷Zarządzanie jakością i towaroznawstwo; ⁸Zarządzanie operacyjne; ⁹Zarządzanie organizacją; ¹⁰Zarządzanie wiedzą; ¹¹Metody ilościowe w zarządzaniu; ¹²Rynek pracy; ¹³International Management; ¹⁴Small Business Economics and Management

5 Symbol* K_U01 K_U0 K_U0 K_U0 Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: UMIEJĘTNOŚCI prawidłowo interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczno-gospodarcze oraz związki przyczynowo skutkowe w przestrzeni gospodarczej analizuje złożone procesy i zjawiska gospodarcze stosując wybrane metody i techniki analizowania danych społeczno-ekonomicznych, jak również formułuje własne opinie i wnioski dotyczące tych procesów i zjawisk wykorzystuje modelowanie matematyczne do formułowania hipotez dotyczących zachowań różnych podmiotów oraz je weryfikuje z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych i ekonometrycznych modeluje i prognozuje procesy społeczno - gospodarcze stosując zaawansowane metody ilościowe i jakościowe Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia SA_U01 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U0 K_U05 dobiera odpowiednie metody i narzędzia do opisu i analizy problemów i obszarów działalności organizacji i jej otoczenia oraz oceny ich przydatności i skuteczności z punktu widzenia strategicznego i międzynarodowego SA_U0 K_U06 sprawnie posługuje się właściwymi normami, metodami i technikami wykorzystywanymi w dyscyplinie nauki o zarządzaniu w celu rozwiązywania problemów związanych z działalnością organizacji SA_U05 K_U07 proponuje rozwiązania problemów społecznych, prawnych i etycznych powstających jako konsekwencje podejmowanych decyzji gospodarczych SA_U05 K_U08 wykorzystuje techniki informacyjne do realizacji celów organizacji SA_U06 K_U09 wykorzystuje dane finansowe w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych i strategicznych, ocenie płynności i kondycji finansowej SA_U06 K_U10 K_U11 K_U1 K_U1 K_U1 wykorzystuje odpowiednie metody i techniki wspomagające proces podejmowania decyzji do rozwiązania problemów występujących w jednostkach gospodarujących prezentuje twórcze, przedsiębiorcze lub innowacyjne podejście w rozwiązywaniu problemów organizacji w różnych obszarach jej działalności stosuje wybrane teoretyczne koncepcje zarządzania w zarządzaniu organizacją analizuje i ocenia zjawiska społeczne zachodzące w organizacjach oraz potrafi tworzyć zespoły zadaniowe w oparciu o zasady pracy grupowej przygotowuje prace pisemne i prezentacje multimedialne w języku polskim i obcym wyjaśniające zjawiska oraz procesy społecznogospodarcze zachodzące w gospodarce, instytucjach i organizacjach oraz w ich otoczeniu, a także projektuje rozwiązania wybranych SA_U06 SA_U07 SA_U07 SA_U08 SA_U06 SA_U08 SA_U09 SA_U10 5

6 K_U15 K_U16 1) K_U16 ) K_U16 ) K_U16 ) K_U16 5) K_U16 6) K_U16 7) problemów poprawnie posługuje się terminologią naukową, w języku polskim i w języku obcym, z zakresu nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauki o zarządzaniu Efekty dotyczące danej specjalności *) analizuje uwarunkowania działania podmiotów gospodarczych na rynkach wschodzących a także wykorzystywać możliwości wynikające z polityki UE do podejmowania decyzji menedżerskich analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk gospodarczych w świecie, formułować własne opinie, stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować przy pomocy odpowiednio dobranych informacji makroekonomicznych ma specjalistyczne umiejętności w zakresie użytkowania i wdrażania rozwiązań informatycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie posługuje się instrumentami finansowymi w zarządzaniu finansami oraz wykorzystuje wybrane produkty zabezpieczające w ograniczaniu ryzyka działalności podmiotów gospodarczych analizuje rynek, formułuje cele i strategie marketingowe, kształtuje działania i relacje rynkowe, w tym z wykorzystaniem Internetu i technologii mobilnych oraz kierowania działem sprzedaży opracowuje dokumentację potrzebną do zainicjowania i pozyskania finansowania działalności gospodarczej oraz zarządza zasobami firm z sektora MSP wykorzystując znajomość prawnych i ekonomicznych uwarunkowań oraz osobiste kompetencje twórcze i przedsiębiorcze stosuje w odpowiednie systemy normatywne i jakościowe w celu poprawy jakości funkcjonowania organizacji oraz samodzielnie bada właściwości fizykochemiczne produktów w celu oceny ich jakości SA_U10 SA_U11 SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U07 SA_U06 SA_U0 SA_U06 SA_U0 SA_U05 K_U16 8) stosuje metody, narzędzia i techniki niezbędne w zarządzaniu operacyjnym w działalności wytwórczej i usługowej. K_U16 9) analizuje uwarunkowania funkcjonowania, zapewnienia konkurencyjności, wzrostu wartości i zarządzania zmianą organizacji w otoczeniu międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Morza Bałtyckiego oraz polityki Unii Europejskiej, w tym opracowania strategii konkurowania organizacji na podstawie przeprowadzonych analiz K_U16 10) K_U16 11) wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną - dobierając właściwe metody - do opisu i analizowania przyczyn oraz przebiegu procesów związanych z funkcjonowaniem gospodarki opartej na wiedzy, budowaniem organizacji uczących się, efektywnym wykorzystywaniem w organizacji kapitału intelektualnego i informacji oraz budowaniem wartości firmy na bazie czynników niematerialnych analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk gospodarczych w skali mikro i makro, potrafi formułować własne opinie, stawiać proste hipotezy badawcze i je weryfikować, modelować i prognozować złożone procesy gospodarcze, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi SA_U0 SA_U0 SA_U0 SA_U0 6

7 K_U16 1) K_U16 1) K_U16 1) analizuje zjawiska społeczne dotyczące przemian demograficznych, konieczności zmiany zawodu, elastycznych form zatrudniania, ocenia te zjawiska w obszarze rynku pracy z zastosowaniem metody badawczej planuje strategiczne działania organizacji z uwzględnieniem wiedzy o rynku i biznesie międzynarodowym; płynnie posługuje się specjalistycznym językiem angielskim przygotowuje dokumentację potrzebną do zainicjowania i pozyskania finansowania działalności gospodarczej oraz potrafi zarządzać zasobami firm z sektora MSP; płynnie posługuje się specjalistycznym językiem angielskim SA_U08 SA_U06 SA_U06 Specjalności: ¹Biznes na rynkach wschodzących; ²Biznes międzynarodowy; ³Informatyka w biznesie; ⁴Finanse i bankowość; ⁵Marketing; ⁶Przedsiębiorcza firma; ⁷Zarządzanie jakością i towaroznawstwo; ⁸Zarządzanie operacyjne; ⁹Zarządzanie organizacją; ¹⁰Zarządzanie wiedzą; ¹¹Metody ilościowe w zarządzaniu; ¹²Rynek pracy; ¹³International Management; ¹⁴Small Business Economics and Management Symbol* Osoba posiadająca kwalifikacje drugiego stopnia: KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia K_K01 rozumie potrzebę aktualizowania wiedzy i samodoskonalenia się SA_K01 K_K0 K_K0 K_K0 K_K05 współdziała, przyjmując role w grupie sprzyjające maksymalizacji efektów pracy zespołowej, z uwzględnieniem relacji społecznych jest nastawiony na poszukiwanie informacji i ich rzetelną analizę, by podejmować optymalne decyzje dotyczące gospodarowania zasobami i określać właściwe priorytety ich realizacji identyfikuje problemy związane z podejmowaniem różnych zadań w organizacji i rozwiązuje je w oparciu o zasady etyczne i prawne oraz umiejętność wieloaspektowej analizy danych działa zgodnie z zasadami budowania relacji oraz zarządzania procesami i projektami, organizując je dla dobra firmy oraz przewidując konsekwencje podejmowanych decyzji K_K06 planuje działania we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji, dostrzegając złożoność problemów związanych z wdrażaniem współczesnych koncepcji zarządzania K_K07 rozumie znaczenie integrowania wiedzy z różnych dyscyplin związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem K_K08 podejmuje wyzwania związane z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu organizacją K_K09 inicjuje twórcze i przedsiębiorcze rozwiązania w zakresie zarządzania organizacją SA_K0 SA_K0 SA_K0 SA_K05 SA_K05 SA_K06 SA_K06 SA_K07 7

8 6. UZASADNIENIE ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY: Program kształcenia był przedyskutowany z Radą Konsultacyjną przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG, przedstawicielem pracodawców, który zasiada w Komisji Programowej oraz z absolwentami, którzy zajmują eksponowane stanowiska w biznesie. W opinii pracodawców na rynku pracy najbardziej pożądany jest absolwent, który szeroko wykorzystuje aparat myślowy i potrafi samodzielnie realizować zadania. Ważną kwestią jest zatem umiejętność analitycznego myślenia, znajomość aparatu matematycznego i informatycznego. Ceniona jest także interdyscyplinarność studiów, bo rozszerza horyzonty, pomaga w przebranżowieniu się, ułatwia zmianę stanowisk ale i miejsc pracy i zaspokaja różne zainteresowania bez konieczności studiowania kilku kierunków. Istotna jest również umiejętność pracy w zespole, ale ważniejsza od niej świadomość i znajomość ról jakie dana osoba może w tym zespole pełnić. Pracodawcy uważają, że wykształcenie wyższe powinno składać się z dwóch poziomów studiów zbliżonych do siebie, ma nauczyć myślenia a do pracy na konkretnym stanowisku przygotowują pracownika szkolenia. 7. SPOSÓB WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (określony w kartach przedmiotów) 8

9 II D. PROGRAM STUDIÓW -semestralne w języku angielskim 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne (studia stacjonarne, studia niestacjonarne). LICZBA SEMESTRÓW: IV. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów ECTS: A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) 1 1 MK_ZIIA_A01 BUSINESS ENGLISH K_U15 (60/0+0/0) ŁĄCZNIE (60/0+0/0) PUNKTY ECTS B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* 1 MK_ZIIA_B01 FINANCIAL ACCOUNTING K_W07, K_U09, K_K0 MK_ZIIA_B0 MARKETING RESEARCH K_W07, K_U05, K_K07 MK_ZIIA_B0 MACROECONOMICS K_W01, K_U01, K_U0, K_K01 MK_ZIIA_B0 K_W0, K_W0, CONCEPTS K_U06, K_U1, K_K08 5 MK_ZIIA_B05 CIVIL LAW K_W10, K_W1, K_U07, K_K0 6 MK_ZIIA_B06 BUSINESS ETHICS K_W10, K_U07, K_K0 7 MK_ZIIA_B07 STATISTICS II K_W07, K_U0, K_U0, K_U08, K_K0 8 MK_ZIIA_B08 INFORMATION AND K_W0, K_W0, KNOWLEDGE K_U10, K_U1, K_K01 LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) (5/+1/5) (5/+/) 15 (5/8+/70) (5/8+/5) (0/+1/15) 0 (0/0+0/0) 15 (5/8+/70) (0/+/15) PUNKTY ECTS MK_ZIIA_B09 QUALITATIVE METHODS FOR K_W08, K_U0, K_U, K_K0 (0/+1/15) 1 z zajęcia wynikające z planu studiów, k- konsultacje, e egzaminy, zaliczenia, pw praca własna 9

10 MARKET RESEARCH 10 MK_ZIIA_B10 INTERNATIONAL FINANCE K_W9, K_U09, K_K06 (5/+1/5) 11 MK_ZIIA_B11 STRATEGIC K_W, K_W9, K_W11, K_W1, K_U05, K_U6, K_K06 (5/8+/5) 1 MK_ZIIA_B1 FINANCIAL ANALYSIS 1 MK_ZIIA_B1 PSYCHOLOGY K_W01, K_W09, K_W1, K_U09, K_K0 K_W06, K_U07, K_U1, K_K0 60/+1/10) (0/+1/15) 1 MK_ZIIA_B1 INTERNATIONAL MARKETING K_W0, K_W05, K_U05, K_K07 (5/+1/0) 15 MK_ZIIA_B15 FORECASTING AND OPTIMIZATION IN LOGISTICS K_W07, K_W11, K_U0, K_K05 (0/+1/15) 16 MK_ZIIA_B16 NEGOTIATIONS K_W06, K_U07, K_U1, K_K0 17 MK_ZIIA_B17 INNOVATION K_W1, K_W1, PROCESS K_U11, K_K07, K_K09 (0/+1/15) (0/+1/15) 18 MK_ZIIA_B18 EUROPEAN ECONOMIC DEVELOPEMENT K_W05, K_U01, K_U1, K_K01, K_K0 (0/+1/0) ŁĄCZNIE 180 (690/8+/85) 51 C. GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) PUNKTY ECTS GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH 1 (0/+1/17) 1a MK_ZIIA_C01 ECONOMETRICS K_W07, K_U0, K_U08, K_K0 (0/+1/17) 1b MK_ZIIA_C0 BUSINESS INTELIGENCE K_W7, K_U10, K_U1, K_K08 (0/+1/17) GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH (0/1+0/19) 10

11 a MK_ZIIA_C0 INTERCULTURAL K_W05, K_W06, K_U1, K_K06 (0/1+0/19) b MK_ZIIA_C0 INTERCULTURAL COMMUNICATION K_W5, K_U1, K_K07 (0/1+0/19) GRUPA ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH (0/1+1/18) a MK_ZIIA_C05 TOWARD A K_W06, K_U01 CONVERGENCE (0/1+1/18) PROCESS b MK_ZIIA_C06 COMPARING SYSTEMS OF CORPORATE GOVERNANCE K_W0, K_W10, K_U1, K_K0 (0/1+1/18) ŁĄCZNIE przedmioty do wyboru 1 (90/+/5) PROFIL INTERNATIONAL MK_ZIIA_C07 INTERNATIONAL K_W15 1 K_U16 1 (5/8+/5) 5 MK_ZIIA_C08 INFORMATION K_W15 1 SYSTEMS K_U16 1 (0/+1/15) 6 MK_ZIIA_C09 PROCESS OF CONVERGENCE IN EU 7 MK_ZIIA_C10 TOTAL QUALITY 8 MK_ZIIA_C11 ENTREPRENEURS HIP AND CREATIVITY (projekt grupowy) 9 MK_ZIIA_C1 INTERNATIONAL FINANCIAL K_W15 1 K_U16 1 K_W15 1 K_U16 1 K_W15 1 K_U16 1 K_W15 1 K_U16 1 (5/8+1/6) (0/+1/15) (0/+1/15) (0/8+/10) 00 ŁĄCZNIE profil IM (10/+8/1) PROFIL SMALL BUSINESS ECONOMICS AND 10 MK_ZIIA_C1 K_W15 1 ECONOMICS OF K_U16 1 (0/8+/10) SMEs SECTOR MK_ZIIA_C1 INTRODUCTION TO SMALL BUSINESS OPERATION AND K_W15 1 K_U16 1 (0/+1/15) 11

12 1 MK_ZIIA_C15 SMALL BUSINESS FINANCING 1 MK_ZIIA_C16 TRENDS IN ENTREPRENEURS HIP (projekt grupowy) 1 MK_ZIIA_C17 BUSINESS PLAN 15 MK_ZIIA_C18 INTERNATIONALI ZATION OF SMEs IN CONTEMPORARY ECONOMY ŁĄCZNIE profil IM K_W15 1 K_U16 1 K_W15 1 K_U16 1 K_W15 1 K_U16 1 K_W15 1 K_U16 1 ŁĄCZNIE przedmioty do wyboru + profil PRZEDMIOTY DO WYBORU 16 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z EKONOMII (5/8+/5) (5/+1/) (0/+1/15) (0/+1/15) 00 (10/+8/1) 5 (00/6+10/0) (5/+/5) 16 16a 16b MK_ZIIA_C19 MK_ZIIA_C0 MICROECONOMICS MANAGERIAL ECONOMICS K_W0, K_W05, K_U0, K_U05, K_K09 K_W01, K_U15, K_K0 (5/+/5) (5/+/5) 17 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z METOD STATYSTYCZNYCH 17a MK_ZIIA_C1 STATISTICS K_W07, K_U0, 17b MK_ZIIA_C BUSINESS FORECASTING K_U08, K_K0, K_W07, K_U0, K_K0 (5/+1/51) (5/+1/51) (5/+1/51) 18 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z ZARZĄDZANIA 18a MK_ZIIA_C ESSENTIALS OF K_W0, K_W07, K_U05, K_K09 15 (60/1+1/6) 15 (60/1+1/6) b MK_ZIIA_C CONTEMPORARY K_W0, K_U1, K_K0, K_K08 15 (60/1+1/6) 5 1

13 19 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z MARKETINGU (0/1+0/) 19a MK_ZIIA_C5 ESSENTIALS OF MARKETING K_W0, K_U05, K_K07 (0/1+0/) 19b MK_ZIIA_C6 ADVERTISING K_W05, K_U11, K_K07 0 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z FINANSÓW (0/1+0/) (5/1+1/8) 0a MK_ZIIA_C7 ESSENTIALS OF FINANCE (zajęcia łączone z BIM) K_W07, K_U09, K_K0 (5/1+1/8) 0b MK_ZIIA_C8 INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS K_W09, K_U09 K_K0 (5/1+1/8) 1 BLOK PRZEDMIOTÓW DO WYBORU Z ZARZĄDZANIA LUDŹMI 1a MK_ZIIA_C9 HUMAN RESOURCES K_W06, K_U1, K_K0 (0/0+0/5) (0/0+0/5) 1b MK_ZIIA_C0 LEADERSHIP K_W06, K_U1, K_K0 ŁĄCZNIE Bloki przedmiotów do wyboru (0/0+0/5) 55 (55/9+5/56) 1 MK_ZIIA_F01 MASTER S SEMINAR K_U05, K_U06 K_U09, K_K07 (0/10+0/10) MK_ZIIA_F0 MASTER S THESIS K_U05, K_U1, K_U15, K_K07, K_K09 (0/0+0/0) 18 MK_ZIIA_F0 FINAL EXAM PREPARATION K_U0, K_U15, K_K0, K_K07 (0/5+0/5) ŁĄCZNIE zajęcia związane z praca dyplomową ŁĄCZNIE przedmioty fakultatywne 5 (0/5+0/85) 165 (585/80+15/95) 65 1

14 D. GRUPA ZAJĘĆ HUMANISTYCZNYCH Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* 1. MK_ZIIA_C9 HUMAN RESOURCES / LEADERSHIP. MK_ZIIA_B1 PSYCHOLOGY. MK_ZIIA_B16 NEGOTIATIONS. MK_ZIIA_B06 BUSINESS ETHICS K_W06, K_U1, K_K0 K_W06, K_U1, K_K0 K_W06, K_U07, K_U1, K_K0 K_W10, K_U07, K_K0 ŁĄCZNIE (zajęcia nie wchodzą do sumy godzin) LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) (0/0+0/5) (0/+1/15) (0/+1/15) 0 (0/0+0/0) 05 10/8+/ PUNKTY ECTS 1 8 E. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA, EKONOMII I PRAWA Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* 1. MK_ZIIA_B05 CIVIL LAW K_W10, K_W1, K_U07, K_K0 ŁĄCZNIE (zajęcia nie wchodzą do sumy godzin) LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) (0/+1/15) (0/+1/15) PUNKTY ECTS F. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* 1 MK_ZIIA_F01 MASTER S SEMINAR K_U05, K_U06 K_U09, K_K07 LICZBA GODZIN SUMA (z/k+e/pw) (0/10+0/10) PUNKTY ECTS MK_ZIIA_F0 MASTER S THESIS K_U05, K_U1, K_U15, K_K07, K_K09 (0/0+0/0) 18 MK_ZIIA_F0 FINAL EXAM PREPARATION K_U0, K_U15,, K_K0, K_K07 (0/5+0/5) ŁĄCZNIE (zajęcia nie wchodzą do sumy godzin) 5 (0/5+0/85) Zajęcia z zarządzania i ekonomii mają charakter zajęć kierunkowych i zostały włączone do grupy B. 1

15 * symbol efektu kierunkowego (oznaczony zgodnie z p. niniejszego zarządzenia) do którego odnosi się moduł / przedmiot z kategorii wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne ** symbol modułu/przedmiotu na kierunku i poziomie kształcenia G. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ Nie wymagana. ŁĄCZNIE LICZBA GODZIN /16+8/ LICZBA GODZIN W BEZPOŚREDNIM KONTAKCIE Z NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW 15 LICZBA GODZIN KONSULTACJI I EGZAMINÓW W TRAKCIE SESJI 00 ŁĄCZNIE 155 (51,1%) 5. MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW /PRZEDMIOTÓW: Aneks 1D. 6. KARTY PRZEDMIOTÓW (karty należy przygotować zgodnie z wzorem określonym w odrębnym zarządzeniu) Znajdują się w portalu Moja PG 7. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH WYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO UDZIAŁU NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I STUDENTÓW: 61 punkty ECTS 8. ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: punkty ECTS 9. ŁĄCZNA LICZBĘ PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać W RAMACH ZAJĘĆ O CHARAKTERZE PRAKTYCZNYM, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: 66 punktów ECTS 10. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH OGÓLNOUCZELNIANYCH LUB NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW: punkty ECTS 11. MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS, którą student musi uzyskać NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: nie występuje 1. WYMIAR, ZASADY I FORMA ODBYWANIA PRAKTYK, w przypadku gdy program kształcenia przewiduje praktyki: nie występuje 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW I UZYSKANIA KWALIFIKACJI: Uzyskanie kwalifikacji DRUGIEGO stopnia wymaga osiągnięcia określonych w programie 15

16 efektów kształcenia i liczby 10 punktów ECTS oraz dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej po sprawdzeniu w systemie antyplagiatowym, uzyskania pozytywnej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony oraz z egzaminu dyplomowego. 1. PLAN STUDIÓW prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik D. 16

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. PROGRAM NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. studia drugiego stopnia 4-semestralne dla absolwentów zarządzania po licencjacie PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie POZIOM KSZTAŁCENIA: I. studia drugiego stopnia -semestralne II. III. studia drugiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie w języku angielskim POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Europeistyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: ekonomia Obszar kształcenia: nauki społeczne Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Uzyskane kwalifikacje: magister Symbol

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Europeistyka POZIOM KSZTAŁCENIA: studia drugiego stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Program kształcenia. na specjalności Biznes międzynarodowy. (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Program kształcenia na specjalności Biznes międzynarodowy (z wykładowym językiem angielskim) na kierunku Zarządzanie Plan i programy specjalności Biznes międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U.2011.196.1169);

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA

Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA Efekty kształcenia dla kierunku EKONOMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA Efekty kształcenia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA - studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 26/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie, prowadzonych w Wydziale

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego I stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość Załącznik do uchwały nr 550 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 10/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla Podyplomowych Studiów Menedżerskich prowadzonych w Wydziale Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Administracja - studia II stopnia WP-AD-2, WP-ADZ-2 studia drugiego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne magister. 120 pkt.

Administracja - studia II stopnia WP-AD-2, WP-ADZ-2 studia drugiego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne magister. 120 pkt. Załącznik nr 3 do uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku ADMINISTRACJA II STOPNIA. Nazwa kierunku studiów

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE ZBIÓR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I STOPNIA DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I. Efekty kształcenia 1. Ogólne efekty kształcenia - absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: LOGISTYKA Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych i społecznych Dziedzina kształcenia: nauk technicznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Zalącznik 1 - Matryca efektów kształcenia, II stopień Efekty kierunkowe Strona 1

Zalącznik 1 - Matryca efektów kształcenia, II stopień Efekty kierunkowe Strona 1 Język obcy profesjonalny Statystyka matematyczna Badania operacyjne Społeczna odpowiedzialność biznesu Międzynarodowe stosunki gospodarcze Gospodarka przestrzenna i regionalna Wspomaganie podejmowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT

Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku PRAWNO-EKONOMICZNEGO studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA NAZWA KIERUNKU: TRANSPORT POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wersja zatwierdzona uchwałą Senatu SGGW (2012) 2012 1 Spis treści Ekonomia... 3 Studia I stopnia Ekonomia... 3 Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 1. Nazwa kierunku: Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia I stopnia) 2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Dziedziny nauki i dyscypliny, do których

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-503 Nazwa modułu Rynki finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial markets Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Wniosek o utworzenie nowej specjalności na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 1. Proponowana specjalność w ramach prowadzonego kierunku studiów: Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie 2. Prowadzony kierunek

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo