b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury"

Transkrypt

1 Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring Forfaiting Leasing Rachunkowo jednostek w stanie upad o ci lub likwidacji Sponsoring...19 Literatura: 1. Cebrowska T. (red.) Rachunkowo finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa Gmytrasiewicz M., Karma ska A.: Rachunkowo finansowa, Difin, Warszawa Gos W. (red.): Vademecum g ównego ksi gowego, Polska Akademia Rachunkowo ci, Warszawa Gos W. (red.): Vademecum samodzielnego ksi gowego, Polska Akademia Rachunkowo ci, Warszawa Gos W., Ho ko S.: Czynno ci zwi zane z prowadzeniem rachunkowo ci jednostki w stanie upad o ci, Poradnik Finansowo Ksi gowy, Aktualizacja nr 63, Maj 2006, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa Gos W., Wa niewski T.: Rachunkowo przedsi biorstw, Tom II, Zadania i rozwi zania dla zaawansowanych, Fundacja Rozwoju Rachunkowo ci w Polsce, Warszawa Olchowicz I.,T acza a A.: Rachunkowo finansowa w przyk adach wed ug ustawy o rachunkowo ci i MSR, Difin, Warszawa Olchowicz I.: Rachunkowo podatkowa, Difin, Warszawa Winiarska K. (red.) Zaawansowana rachunkowo finansowa, Difin, Warszawa Strony internetowe: ; ; ; ; Temat 1: Faktoring Uproszczony schemat operacji wyst puj cych przy umowie faktoringu Wprowadzenie: Umowa faktoringu nale y do kategorii umów cywilnoprawnych, które nie zosta y nazwane w prawie cywilnym. Na podstawie tej umowy faktorant (przedsi biorca) przenosi na faktora wierzytelno ci, jakie posiada wobec swojego kontrahenta z tytu u sprzedanych mu m.in. towarów, produktów czy te us ug. W zamian za przeniesienie ww. wierzytelno ci otrzymuje od faktora rodki pieni ne. Faktor, którym jest zazwyczaj bank albo firma faktoringowa, Strona 2 przejmuje finansowanie faktoranta w zakresie okre lonym w umowie. W zamian otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji i dyskonta. Obja nienia do schematu: 1. Przedsi biorca wystawia faktur dokumentuj c sprzeda towaru, produktu lub us ugi. 2. Faktorant (przedsi biorca) przenosi na faktora wierzytelno, któr posiada wobec swojego kontrahenta. 3. W zamian za sw wierzytelno przedsi biorca otrzymuje ekwiwalent pieni ny w wysoko ci kwoty wynikaj cej z faktury pomniejszonej o prowizj i odsetki. 4. D u nik faktoringowy (kontrahent przedsi biorcy) dokonuje na rzecz faktora zap aty kwoty wynikaj cej z faktury. Test: 1. Faktor to: a) firma sprzedaj ca wierzytelno faktorantowi b) firma skupuj ca wierzytelno ci od d u ników c) bank lub inna jednostka skupuj ca wierzytelno ci 2. Jednostka skupuj ca wierzytelno ci zgodnie z umow faktoringu: a) jest okre lana jako faktor b) musi by bankiem lub inn instytucj finansow, c) mo e by osob fizyczn prowadz ca dzia alno gospodarcz. 3. Wierzytelno ci b d ce przedmiotem umowy faktoringu: a) musz by bezsporne, b) dotycz nale no ci z tytu u dostaw i us ug, c) najcz ciej ich termin sp aty nie przekracza 14 dni. 4. Awansowa metoda faktoringu polega na: a) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury b) udokumentowaniu transakcji (przekazanie faktorowi kopii faktur, dokumentów magazynowych potwierdzaj cych realizacj transakcji) c) odliczeniu przez faktora z góry za o onej op aty. 5. Dyskontowa metoda faktoringu polega na: a) zakupie wierzytelno ci przedsi biorcy przez faktora z terminem natychmiastowej wymagalno ci, b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury c) odliczeniu przez faktora dyskonta oraz op aty za wiadczone us ugi od ceny zakupu wierzytelno ci 6. Do zalet faktoringu z perspektywy faktoranta nale : a) poprawa p ynno ci finansowej b) skrócenie czasu oczekiwania na wp yw rodków pieni nych c) unikni cie konieczno ci zaci gania kredytów bankowych 7. Do wad faktoringu z perspektywy faktoranta nale : a) wysokie koszty op at i prowizji faktora b) mo liwe os abienie wi zi z kontrahentem (d u nikiem) c) mo liwe os abienie reputacji jednostki Faktoring test uzupe nie /wyboru Faktoring w a ciwy ró ni si od niew a ciwego tym, e ryzyko nie ci galno ci wierzytelno ci spoczywa na faktorze/faktorancie/d u niku (w a ciwe zakre li ). Faktoring niepe ny to inaczej faktoring w a ciwy/niew a ciwy (w a ciwe zakre li ). Faktoring cz cy cechy w a ciwego i niew a ciwego to faktoring... (uzupe ni )

2 Strona 3 Faktoring leasingowy polega na mo liwo ci......(uzupe ni ) Zadania sytuacyjne: A. Dokona em zakupu towaru. Jednak ze wzgl du na czasowy brak rodków finansowych nie uregulowa em zap aty za towar. Obecnie o zap at ubiega si bank, a nie sprzedawca towaru. Czy poza konieczno ci zap aty za towar wraz z odsetkami na rzecz banku okoliczno ta rodzi u mnie jakie konsekwencje podatkowe? Pierwszy raz mam od czynienia z tak sytuacj i mam w tpliwo ci, czy sprzedawca nie powinien uzyska mojej zgody na przeniesienie wierzytelno ci na rzecz banku? B. Z odbiorcami moich wyrobów mam podpisane umowy, z których wynikaj d ugie terminy p atno ci. Chc c poprawi p ynno finansow przedsi biorstwa zwróci em si do banku o kredyt w rachunku bie cym. Bank zaproponowa mi umow faktoringu. Wiem, e przy takiej umowie bank b dzie pobiera prowizj i odsetki dyskontowe. Czy b d one kosztem uzyskania przychodów? Zadanie 1.1. (Okre lanie rodzaju faktoringu faktoring w a ciwy a niew a ciwy) Ustali, czy w przedstawionych poni ej sytuacjach, wyst puje faktoring w a ciwy czy niew a ciwy: Sytuacja 1: Spó ka z o.o. XAVIER zawar a z bankiem umow o us ug faktoringu, na mocy której bank przej jej nieprzeterminowan, bezsporn wierzytelno od spó ki z o.o. BACA za sprzedane towary. Z umowy wynika, e ca kowite ryzyko nie ci galno ci nale no ci od spó ki z o.o. BACA przejmuje faktor (tj. bank). Z przekazanej faktorantowi kwoty faktor potr ci prowizj (0,6% przej tej wierzytelno ci brutto) oraz odsetki dyskontowe (roczna stopa dyskonta wynosi 20% przej tej wierzytelno ci) nale ne za okres od dnia wyp aty tej kwoty do dnia p atno ci faktury. Sytuacja 2: Spó ka jawna zawar a z bankiem umow o us ug faktoringu, na mocy której bank przej jej nieprzeterminowan, bezsporn wierzytelno od spó ki akcyjnej za sprzedane us ugi transportowe. Ryzyko niesp acenia wierzytelno ci przez d u nika obci a faktoranta. Umowa zastrzega, e w przypadku niesp acania przez d u nika w terminie nale no ci wynikaj cych z faktury, faktor dokonuje zwrotnego zbycia wierzytelno ci na rzecz faktoranta (spó ki jawnej), zatrzymuj c prowizj i odsetki dyskontowe. Zadanie 1.2. (Okre lanie op acalno ci faktoringu z perspektywy faktoranta) Spó ka z o.o. "KOMETA" ze wzgl du na problemy z p ynno ci finansow zawar a w dniu 1 marca 200X umow z instytucj "FAKTOR S.A.", której podstawowe za o enia s nast puj ce: 1. Umowa faktoringowa dotyczy nale no ci od przedsi biorstwa "METEOR", za sprzedane produkty. Faktura zosta a wystawiona X na kwot z. Termin p atno ci ustalono na X. 2. Instytucja "FAKTOR S.A." zap aci 70% nale no ci spó ce "KOMETA" X. Pozosta a cz nale no ci b dzie wyp acana po zap acie przez d u nika, czyli X. 3. Czas finansowania przez instytucj "Faktor" wynosi 59 dni. 4. Prowizja wynosi 2% warto ci faktury, natomiast stop dyskontow w skali roku (od wyp aconej kwoty) ustalono w wysoko ci 8%. Strona 4 Na podstawie przedstawionych informacji oceni op acalno umowy faktoringowej, wiedz c e alternatywnym rozwi zaniem jest zaci gni cie kredytu oprocentowanego wed ug stopy 28% rocznie. Zadanie 1.3. (Ewidencja faktoringu w a ciwego, koszty uzyskania przychodu) Jednostka wystawi a faktur za sprzedane produkty w wysoko ci z plus podatek VAT (22%) z. Po pewnym czasie jednostka sprzeda a wierzytelno faktorowi za z (przelew). Zgodnie z umow faktoringow ryzyko nie ci galno ci nale no ci obci a faktora. Faktor w ca o ci odzyska nale no z tytu u faktury (przelew). Na podstawie przedstawionych za o e sformu owa i zaksi gowa niezb dne operacje gospodarcze u faktoranta i faktora. Ustali strat z transakcji faktoringowej, wskazuj c w jakiej cz ci stanowi ona koszt uzyskania przychodu zgodnie z updop. Zadanie 1.4. (Ewidencja faktoringu w a ciwego, faktoring a koszty uzyskania przychodu) Spó ka z o.o. "WOJTU II" posiada nale no ci z tytu u udzielonej po yczki w kwocie z. W umowie faktoringu ustalono cen sprzeda y wierzytelno ci na z. Faktor przekaza kwot z na rachunek faktoranta. Na podstawie przedstawionych za o e sformu owa i zaksi gowa niezb dne operacje gospodarcze u faktoranta. Ustali strat z transakcji faktoringowej, wskazuj c w jakiej cz ci stanowi ona koszt uzyskania przychodu zgodnie z updop. Zadanie 1.5. (ewidencja faktoringu w a ciwego) Spó ka z o.o. "X" zawar a z instytucj faktoringow umow o us ug faktoringu. Przedmiotem umowy s wierzytelno ci od spó ki akcyjnej "Y" za sprzedane produkty. Wystawiona dla spó ki akcyjnej "Y" warto faktury wynosi a z, w tym nale ny podatek VAT z. Postanowienia umowy faktoringowej s nast puj ce: 1) ca kowite ryzyko nie ci galno ci nale no ci od spó ki "Y" przejmuje faktor, 2) dyskonto potr cone przez faktora wynosi z, 3) prowizja faktora wynosi 1% warto ci brutto wierzytelno ci 610 z, 4) dyskonto i prowizja b d potr cone przez faktora z kwoty nale nej spó ce "X", 5) kwota nale na spó ce "X" wynosi ( z z 610 z ) z. Na podstawie przedstawionych danych u o y i sformu owa niezb dne operacje gospodarcze u faktora i faktoranta. Zadanie 1.6. (faktoring w a ciwy) Spó ka FAKTORANT zawar a w dniu X r. umow faktoringu w a ciwego z firm faktoringow FAKTOR. Faktura VAT, z terminem p atno ci 60 dni od daty jej wystawienia, przekazana firmie faktoringowej, by a wystawiona firmie D U NIK w dniu r. na kwot z, w tym VAT. W umowie ustalono stop dyskonta na 15%. Prowizja faktora wynosi 3% kwoty brutto wierzytelno ci. Dyskonto i prowizja zostan potr cone przez faktora z kwoty nale nej spó ce FAKTORANT w momencie przelewu rodków od d u nika. Spó ka powiadomi a d u nika faktoringowego o zawarciu umowy faktoringowej. Na podstawie przedstawionych za o e sformu owa i zaksi gowa niezb dne operacje gospodarcze u faktoranta, faktora oraz d u nika faktoringowego. Przyj za o enie, e d u nik uregulowa zobowi zanie w terminie p atno ci.

3 Strona 5 Zadanie 1.7. (faktoring niew a ciwy) Korzystaj c z za o e poprzedniego przyk adu postanowienia umowy s nast puj ce: 1) ryzyko niesp acenia wierzytelno ci przez d u nika obci a faktoranta, tzn. faktor zwraca mu faktur za sprzeda w wypadku jej nie ci galno ci i nie dokonuje zwrotu dyskonta i prowizji, 2) dyskonto i prowizja s pobierane jednorazowo w momencie przelewu rodków na rachunek bankowy faktora, 3) faktor blokuje 10% sumy nale nej spó ce "X" do czasu otrzymania od d u nika (spó ki "Y") pe nej kwoty wierzytelno ci, co wynosi z, 4) kwota postawiona do dyspozycji spó ki "X" wynosi z ( z z 610 z z ). Wykorzystuj c przedstawione dane sformu owa i zaksi gowa niezb dne operacje gospodarcze. Zadanie 1.8. (faktoring niew a ciwy) Spó ka MECH S.A. zawar a z firm faktoringow umow, na mocy której faktor przej jej wierzytelno. Warto brutto faktury wynosi z. (w tym 22% VAT), a termin p atno ci 50 dni od daty wystawienia faktury. Umowa zawiera nast puj ce postanowienia: roczna stopa dyskonta wynosi 20%, prowizja faktora wynosi 0,5% warto ci brutto, dyskonto i prowizja s pobierane jednorazowo w momencie przelewu rodków na rachunek spó ki. faktor blokuje 10% nale nej spó ce kwoty do czasu zap aty przez d u nika ca ej kwoty z faktury. Kwoty wp acone przez d u nika s zarachowywane przez faktora na sp at kwoty po yczki udzielonej spó ce MECH. Je eli d u nik nie sp aci nale no ci, to faktor zwraca spó ce MECH faktur nie dokonuj c zwrotu dyskonta i prowizji. D u nik zosta powiadomiony o zawartej umowie i w wyznaczonym terminie 70 dni sp aci 50% kwoty wierzytelno ci. Z uwagi na niesp acenie w terminie pe nej kwoty wynikaj cej z faktury, faktor zwróci j spó ce. Jednocze nie zaliczy na poczet sp aty kwot zablokowan i pobra pozosta niesp acon kwot z rachunku bie cego spó ki. Zadanie 1.9. (faktoring niew a ciwy) Spó ka cywilna zawar a z bankiem umow o us ug faktoringu, na mocy której z dniem wystawienia faktury przez spó k cywiln bank przejmuje jej wierzytelno wobec spó ki z o.o. za sprzedane produkty. Zgodnie z postanowieniami umowy ca kowite ryzyko nie ci gni cia nale no ci od spó ki z o.o. przejmuje faktor (faktoring w a ciwy).w my l umowy, w dniu wystawienia faktury przez spó k cywiln bank ma przekaza faktorantowi (spó ce cywilnej) kwot w wysoko ci warto ci brutto wynikaj cej z faktury pomniejszonej o: - prowizj, - odsetki dyskontowe, - 22% VAT od sumy kwot prowizji i odsetek dyskontowych. Prowizja faktora wynosi 0,5% przej tej wierzytelno ci brutto. Umowna roczna stopa dyskonta wynosi 10% przej tej wierzytelno ci brutto. Warto brutto wierzytelno ci wynikaj cej z faktury wynosi z. W fakturze wyznaczono 60-dniowy termin p atno ci. Temat 2: Forfaiting Wprowadzenie Umowa forfaitingu nale y do kategorii umów nienazwanych (w prawie cywilnym). Istot tej umowy jest sprzeda przez zbywc (sprzedawc lub dostawc towarów i us ug - forfetyst ) na rzecz nabywcy (instytucji forfaitingowej - forfaitera) wierzytelno ci, do uregulowania których zobowi zany jest odbiorca towarów i us ug (d u nik forfaitingowy). Forfaiting Strona 6 spe nia zatem funkcje zbli one do faktoringu (bardziej rozpowszechnionej w praktyce formy obrotu wierzytelno ciami). Ró nice mi dzy faktoringiem a forfaitingiem Faktoring Forfaiting Krótkoterminowa forma finansowania (do 180 dni). rednio i d ugoterminowa forma finansowania (od 6 miesi cy do 7 i wi cej lat). Przedmiotem umowy jest na ogó finansowanie na podstawie Zazwyczaj dotyczy obrotu wekslowego; przedmiotem umowy s wierzytelno ci wynikaj cych z umowy dostawy i sprzeda y wierzytelno ci w wekslach oraz obj te akredytywami, a tak e wyrobów oraz us ug; rzadko dotyczy obrotu wekslowego. wynikaj ce z umów leasingu i wierzytelno ci ksi gowe. Przedmiotem mog by wszystkie wierzytelno ci przys uguj ce Przedmiotem umowy jest z regu y jedna, indywidualnie oznaczona wobec danego odbiorcy lub w stosunku do wszystkich odbiorców. wierzytelno pieni na. W ofercie faktora znajduje si ca y zestaw us ug, w ród których Celem jest finansowanie wierzytelno ci i temu s podporz dkowane finansowanie nie musi odgrywa najwa niejszej roli. wszystkie czynno ci. Finansowanie obrotu krajowego, a tak e eksportu. Finansowanie tylko eksportu. D u nik jest zazwyczaj informowany (poza faktoringiem tajnym) o D u nik cz sto nie wie o zawarciu transakcji. zawarciu umowy. Wykupowi mog podlega niskie warto ciowo wierzytelno ci Wykupowi podlegaj du e warto ciowo wierzytelno ci (jedna pieni ne (ma e kwoty ale du a liczba wierzytelno ci). wierzytelno na wysokie kwoty). Faktor wykupuje 50-90% warto ci faktury. Forfaiter wykupuje 100% warto ci faktury. Faktor finansuje dostawce na ogó we w asnym imieniu i na w asne Cz sto tworzone s konsorcje forfaiterów celem zgromadzenia ryzyko. rodków finansowania danej transakcji, co umo liwia roz o enie ryzyka mi dzy kilka podmiotów finansuj cych. Faktor nie musi przejmowa ryzyka. Finansowanie tylko bez regresu (z przej ciem ryzyka). Us uga ta sza od forfaitingu. Koszty s wysokie, ze wzgl du na bezregresowy charakter. Na koszty te sk ada si dyskonto, mar a forfaitera, op aty dodatkowe dotycz ce dni, w których mimo wymagalno ci nale no ci nie ma wp ywu rodków pieni nych oraz op aty zwi zane z wycofaniem si której ze stron. Faktor stosuje zabezpieczenia, gdy liczy si ze stratami. Nie stosuje si dodatkowych zabezpiecze, gdy forfaiter wyklucza z regu y poniesienie strat. Zadanie 2.1. (forfaiting w a ciwy) Firma KWAS S.A. wykazuje w ksi gach rachunkowych nale no z tytu u eksportu preparatów chemicznych w kwocie z, w tym, z VAT. Termin p atno ci faktury okre lono na 6 miesi cy. W celu przyspieszenia wp ywu nale no ci zawarto umow forfaitingu z bankiem (forfaiter). W zwi zku z tym w ksi gach rachunkowych foretysty nale y uj nast puj ce operacje gospodarcze: 1. Sprzeda wierzytelno ci (po czona z zawiadomieniem o tym fakcie d u nika): a) cena sprzeda y wierzytelno ci z 2. Wyksi gowanie wierzytelno ci wed ug warto ci nominalnej z 3. Wp yw zap aty od forfaitera za przeniesion wierzytelno z W ksi gach rachunkowych forfaitera wyst pi y nast puj ce operacje gospodarcze: 1. Przej cie wierzytelno ci b d cej przedmiotem umowy: a) warto nominalna wierzytelno ci wynikaj ca z umowy z b) cena nabycia wierzytelno ci wynikaj ca z dokumentu ród owego z c) zarachowanie kwoty dyskonta (wynagrodzenia) do rozliczenia z 2. Zap ata forfety cie za przej t wierzytelno z 3. Zap ata d u nika za przej t wierzytelno z 4. Przeksi gowanie dyskonta na przychody finansowe z Zaksi gowa operacje gospodarcze w ksi gach rachunkowych foretysty i forfaitera. Zadanie 2.2. (forfaiting niew a ciwy) Za o enia jak w zadaniu 2.1., z t ró nic, e ryzyko nie ci galno ci nale no ci jest dzielone mi dzy forfaitera i foretyst. W ksi gach rachunkowych foretysty nale y zaksi gowa nast puj ce operacje gospodarcze zwi zane z realizacj umowy forfaitingowej: 1. Przeksi gowanie warto ci nominalnej wierzytelno ci z tytu u eksportu z 2. Dokumenty ród owe (faktura, nota ksi gowa, wyci g bankowy) potwierdzaj ce:

4 Strona 7 a) potr cenie przez forfaitera kwoty dyskonta zaliczanego w koszty z b) zablokowanie kwoty umownej jako zabezpieczenia ewentualnych roszcze forfaitera na wypadek niewyp acalno ci d u nika forfaitingowego z c) wp yw na rachunek bie cy kwoty nale nej wynikaj cej z ustale umownych, (pomniejszonej o dyskonto i kwot zablokowan ) z d) warto ogó em wierzytelno ci przeniesionej na forfaitera z 3. Zaliczenie na sp at po yczki forfaitingowej ca o ci zap aconej przez d u nika wierzytelno ci - na podstawie zawiadomienia forfaitera: 4. Wp yw na rachunek bankowy kwoty odblokowanej przez forfaitera w zwi zku z rozliczeniem po yczki forfaitingowej: Zaksi gowa operacje gospodarcze u forfetysty. Temat 3: Leasing Leasing w ustawie o rachunkowo ci Art. 3 uor: 4.Je eli jednostka przyj a do u ywania obce rodki trwa e lub warto ci niematerialne i prawne na mocy umowy, zgodnie z któr jedna ze stron, zwana dalej finansuj cym, oddaje drugiej stronie, zwanej dalej korzystaj cym, rodki trwa e lub warto ci niematerialne i prawne do odp atnego u ywania lub równie pobierania po ytków na czas oznaczony, rodki te i warto ci zalicza si do aktywów trwa ych korzystaj cego, je eli umowa spe nia co najmniej jeden z nast puj cych warunków: 1)przenosi w asno jej przedmiotu na korzystaj cego po zako czeniu okresu, na który zosta a zawarta, 2)zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystaj cego, po zako czeniu okresu, na jaki zosta a zawarta, po cenie ni szej od warto ci rynkowej z dnia nabycia, 3)okres, na jaki zosta a zawarta, odpowiada w przewa aj cej cz ci przewidywanemu okresowi ekonomicznej u yteczno ci rodka trwa ego lub prawa maj tkowego, przy czym nie mo e by on krótszy ni 3/4 tego okresu. Prawo w asno ci przedmiotu umowy mo e by, po okresie, na jaki umowa zosta a zawarta, przeniesione na korzystaj cego, 4)suma op at, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadaj ca do zap aty w okresie jej obowi zywania, przekracza 90% warto ci rynkowej przedmiotu umowy na ten dzie. W sumie op at uwzgl dnia si warto ko cow przedmiotu umowy, któr korzystaj cy zobowi zuje si zap aci za przeniesienie na niego w asno ci tego przedmiotu. Do sumy op at nie zalicza si p atno ci na rzecz korzystaj cego za wiadczenia dodatkowe, podatków oraz sk adek na ubezpieczenie tego przedmiotu, je eli korzystaj cy pokrywa je niezale nie od op at za u ywanie, 5)zawiera przyrzeczenie finansuj cego do zawarcia z korzystaj cym kolejnej umowy o oddanie w odp atne u ywanie tego samego przedmiotu lub przed u enia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie, 6)przewiduje mo liwo jej wypowiedzenia, z zastrze eniem, e wszelkie powsta e z tego tytu u koszty i straty poniesione przez finansuj cego pokrywa korzystaj cy, 7)przedmiot umowy zosta dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystaj cego. Mo e on by u ywany wy cznie przez korzystaj cego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian. 5.W przypadku spe nienia co najmniej jednego z warunków okre lonych w ust. 4, oddane do u ywania korzystaj cemu rodki trwa e lub warto ci niematerialne i prawne zalicza si u finansuj cego do aktywów trwa ych jako nale no ci. 6.W przypadku gdy roczne sprawozdanie finansowe korzystaj cego nie podlega obowi zkowi badania i og oszenia w my l art. 64 ust. 1, to mo e on dokonywa kwalifikacji umów, o których mowa w ust. 4, wed ug zasad okre lonych w przepisach podatkowych i nie stosowa ust. 4 i 5 Ujmowanie leasingu w sprawozdaniu finansowym 1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE KORZYSTAJ CEGO (Leasing finansowy - umowa spe nia co najmniej jeden warunek wymieniony w art. 3, ust. 4 UOR) BILANS AKTYWA PASYWA RODKI TRWA E KOSZTY I STRATY AMORTYZACJA + CZ ODSETKOWA (cz odsetkowa liczona w sposób odzwierciedlaj cy sta okresow stop zwrotu d ugu pozosta ego ZOBOWI ZANIA z tytu u d ugu pozosta ego (kapita pozosta y do sp aty) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 PRZYCHODY I ZYSKI PRZYCHODY Z DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ Strona 8 - MSR-17 "Leasing") SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANSUJ CEGO (Leasing finansowy - umowa spe nia co najmniej jeden warunek wymieniony w art. 3, ust. 4 UOR) BILANS AKTYWA PASYWA NALE NO CI zdyskontowane wewn trzn stop zwrotu (IRR) raty leasingowe oraz warto resztowa (niesp acony kapita ) KOSZTY I STRATY KOSZTY z tytu u odsetek od refinansowania + koszty sta e Umowa leasingowa, wed ug której prawo do amortyzacji przys uguje finansuj cemu (leasing finansowy) ZOBOWI ZANIA w zale no ci od róde refinansowania np. kredyt bankowy RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Podatkowe skutki umów leasingowych PRZYCHODY I ZYSKI PRZYCHODY z cz ci odsetkowej rat leasingowych. Rozliczane w sposób odzwierciedlaj cy sta okresow stop zwrotu d ugu pozosta ego (MSR 17 - "Leasing") Umowa leasingowa, wed ug której prawo do amortyzacji przys uguje korzystaj cemu (leasing operacyjny) Zakres przychodów finansuj cego Op aty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez Do przychodów finansuj cego zalicza si op aty korzystaj cego w podstawowym okresie umowy, w nale ne od korzystaj cego w podstawowym okresie tym tak e op aty wst pne, s dla finansuj cego umowy, ale tylko w wysoko ci przekraczaj cej sp at przychodem podatkowym w pe nej wysoko ci. warto ci przedmiotu umowy. Traktowanie wydatków zwi zanych z nabyciem przedmiotu umowy przez finansuj cego Wydatek zwi zany z nabyciem przedmiotu umowy nie jest kosztem podatkowym, natomiast kosztem uzyskania przychodu s dla finansuj cego odpisy amortyzacyjne dokonane przez okres trwania umowy. Nale y pami ta, e amortyzacja mo e by naliczana metod liniow lub degresywn. Nie mo na jednak stosowa podwy szonych stawek amortyzacyjnych w wypadku u ywania sk adników w pogorszonych warunkach, gdy finansuj cy nie zna tych warunków. Wydatek poniesiony na nabycie przedmiotu umowy nie jest kosztem podatkowym, finansuj cy nie dokonuje równie odpisów amortyzacyjnych od tego przedmiotu. Traktowanie wydatków zwi zanych z umow leasingow przez korzystaj cego Op aty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystaj cego w podstawowym okresie umowy, w tym tak e op aty wst pne, s dla korzystaj cego kosztem uzyskania przychodów w pe nej wysoko ci. Test: 1. W Polsce leasing jest unormowany przez: a) kodeks cywilny b) ustaw o rachunkowo ci c) ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych 2. Umowa leasingu jest: a) umow nienazwan zbli on do dzier awy b) umow nienazwan zbli on do najmu c) umow nazwan 3. Stronami leasingu s : a) korzystaj cy i finansuj cy b) lesingodawca i leasingobiorca Do kosztów korzystaj cego zalicza si raty leasingowe w podstawowym okresie umowy, ale tylko w wysoko ci przekraczaj cej sp at warto ci przedmiotu umowy.

5 Strona 9 c) najemca i wynajmuj cy 4. Przedmiotem leasingu s zgodnie z prawem bilansowych: a) rzeczy, b) warto ci niematerialne i prawne, c) adne z powy szych. 5. Przedmiotem leasingu s zgodnie z kodeksem cywilnym: a) rzeczy b) warto ci niematerialne i prawne c) adne z powy szych 6. Kodeks cywilny przewiduje nast puj ce rodzaje leasingu: a) operacyjny b) finansowy c) adne z powy szych Zadanie 3.1. (Ewidencja leasingu finansowego po stronie korzystaj cego) 1. Na podstawie umowy leasingowej przyj to do u ytkowania maszyny produkcyjne: a) warto maszyn z b) naliczone z góry odsetki za ca y okres trwania umowy z c) razem z 2. Zap acono rat firmie leasingowej(finansuj cemu) (WB) z 3. Przeksi gowano odsetki do kosztów bie cego okresu z Zaksi gowa operacje gospodarcze w ksi gach rachunkowych korzystaj cego (leasingobiorcy). Zadanie 3.2. (Ewidencja leasingu finansowego po stronie finansuj cego i korzystaj cego) W listopadzie 200X r. mia y miejsce nast puj ce operacje gospodarcze: 1. Otrzymano faktur VAT za maszyny zakupione z zamiarem przekazania w leasing: a) warto netto z b) podatek VAT z c) razem z 2. Zawarto umow leasingow, zgodnie z któr odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystaj cy. Zgodnie z tre ci umowy wystawiono korzystaj cemu faktur VAT: a) cz kapita owa z b) odsetki za ca y okres umowy z c) podatek VAT dotycz cy cz ci kapita owej (22%) z d) razem z 3. (WB) Sp acono zobowi zanie wobec dostawcy maszyn z 4. Wystawienie faktury za rat leasingow za pierwszy miesi c: a) cz kapita ow z b) cz odsetkow z c) podatek VAT z d) razem z 5. (WB) Wp ata od korzystaj cego raty za pierwszy miesi c z 6. Wystawienie faktury za rat leasingow za drugi miesi c: a) cz kapita ow z b) cz odsetkow z c) podatek VAT z d) razem z 7. (WB) Wp ata od korzystaj cego raty za drugi miesi c z Strona 10 Zaksi gowa operacje gospodarcze w ksi gach rachunkowych finansuj cego. Sformu owa operacje gospodarcze, które wyst pi u korzystaj cego i dokona ich ewidencji. Zaksi gowa amortyzacj za dwa kolejne miesi ce w kwocie 900 z /miesi c. Zadanie 3.3. (Ewidencja leasingu operacyjnego u korzystaj cego i finansuj cego) Firma BUSS (korzystaj cy) przyj a do u ytkowania samochód ci arowy VW BUS na podstawie umowy leasingu z firm LEND _ LEASE S.A, która naby a go za z + 22% VAT. Zgodnie z umow odpisów amortyzacji dokonuje finansuj cy (Metoda liniowa, stopa amortyzacji 20%) Miesi czna op ata leasingowa wynosi z netto + 22% VAT. Sformu owa operacje gospodarcze (umowa oraz op aty leasingowe przez dwa miesi ce) i zaksi gowa je w ksi gach rachunkowych finansuj cego i korzystaj cego Zadanie 3.4. (klasyfikacja umów leasingu, ujmowanie umów leasingowych w ksi gach Firma zawar a umow, na podstawie której przekaza a korzystaj cemu do u ytkowania rodek trwa y o warto ci godziwej z na okres 3 lat. Op at roczn ustalono na poziomie z. Umowa nie zawiera zapisu o przeniesieniu w asno ci przedmiotu na korzystaj cego po zako czeniu umowy ani o prawie do nabycia przedmiotu umowy na korzystnych dla korzystaj cego warunkach. Nie przewidziano równie mo liwo ci zawarcia kolejnej umowy. Przedmiot umowy jest typowy i nie zosta dostosowanych do indywidualnych wymaga korzystaj cego. Przewidywany okres ekonomicznej u yteczno ci przedmiotu umowy wynosi 10 lat. Zadanie 3.5. (klasyfikacja umów leasingu, ujmowanie umów leasingowych w ksi gach Spó ka akcyjna OLA zawar a umow leasingu finansowego rodka trwa ego o warto ci godziwej z na okres 5 lat. Korzystaj cym jest spó ka z o.o. ZUZIA, niepodlegaj ca obowi zkowi badania przez bieg ego rewidenta. Op aty wed ug umowy zosta y roz o one równomiernie, w ka dym roku po z. Przewidywany okres ekonomicznej u yteczno ci rodka trwa ego wynosi 10 lat, a stopa amortyzacji wed ug updop zosta a okre lona na 10%. Kierownik firmy ZUZIA podj decyzj o prezentowaniu w wyniku finansowym skutków umowy leasingowej zgodnie z prawem podatkowym. Zadanie 3.6. (klasyfikacja umów leasingu, ujmowanie umów leasingowych w ksi gach Przedsi biorstwo MODEL S.A. zawar o umow leasingu finansowego na okres 5 lat ze spó k BADACZ S.A. Przedmiotem leasingu jest maszyna o warto ci godziwej z. Roczne op aty w kwocie z zosta y roz o one równomiernie. Przewidywany okres ekonomicznej u yteczno ci maszyny wynosi 7 lat.

6 Strona 11 Zadanie 3.7. (klasyfikacja umów leasingu, ujmowanie umów leasingowych w ksi gach Przedsi biorstwo GROSZKI S.A. zawar o umow leasingu finansowego na okres 5 lat ze spó k KOWALE S.A. Przedmiotem leasingu jest maszyna o warto ci godziwej z. Roczne op aty w kwocie z zosta y roz o one równomiernie. Przewidywany okres ekonomicznej u yteczno ci maszyny wynosi 7 lat. Korzystaj cy zdecydowa si na uj cie zobowi za leasingowych w kwocie obejmuj cej raty kapita owe oraz odsetki. Zadanie 3.8. Firma leasingowa (finansuj cy) zobowi za a si odda spó ce z o.o. Gama, która nie jest zobowi zana do badania sprawozda finansowych, do u ywania na 24 miesi ce samochód dostawczy Star o oferowanej warto ci netto z. Integraln cz umowy stanowi harmonogram finansowy, którego warunki s nast puj ce: Op ata wst pna z + VAT, 23 raty po 2.100z + VAT, po zako czeniu umowy i zap aceniu wszystkich rat przez korzystaj cego samochód zostanie sprzedanych za 8.000z +VAT. Z przedstawionych za o e wynika, e: 1) okres, na jaki zosta a zawarta umowa stanowi 40% normatywnego okresu u ywania rodka trwa ego, gdy zgodnie z wykazem stawek amortyzacyjnych dla rodków transportu okres normatywnego u ywania wynosi 5 lat, 2) suma op at leasingowych wynosi z (11.000z z ), czyli odpowiada co najmniej warto ci pocz tkowej rodka trwa ego. Jednak w umowie nie ma informacji o tym, e odpisy amortyzacyjne dokonuje finansuj cy, czyli zgodnie z prawem podatkowym umowa b dzie traktowana jako umowa leasingu operacyjnego. Na podstawie przedstawionych za o e okre li przychody i koszty dla finansuj cego i korzystaj cego oraz u o y i zaksi gowa operacje gospodarcze w ksi gach rachunkowych finansuj cego i korzystaj cego. Zadanie 3.9. Jednostka otrzyma a na podstawie umowy leasingowej rodek trwa y o warto ci z, który amortyzuje si metod liniow przy wykorzystaniu 30% stawki amortyzacyjnej. Wybrane warunki umowy s nast puj ce: Op ata wst pna 2.080z plus 22% podatku VAT, 36 rat leasingowych po 250 z plus 22% podatku VAT, co wynosi 9.000z plus podatek VAT. Wykaz operacji b dzie nast puj cy: 1. Przyj cie rodka trwa ego z 2. Zaksi gowanie odsetek leasingowych: a) za okres umowy z Strona 12 b) zaliczenie odsetek do kosztów w okresie, którego dotycz 3. Naliczanie odpisów amortyzacyjnych (np z rocznie) 4. Otrzymanie faktury za op at wst pn z plus VAT 440z 5. Rozliczenie otrzymanej faktury za op at wst pn : a) zaksi gowanie naliczonego podatku VAT 440 z b) zaksi gowanie warto ci netto op aty leasingowej z 6. Otrzymanie faktury za rat leasingow 250z plus VAT 55 z 7. Rozliczenie otrzymanej faktury za rat leasingow : a) zaksi gowanie naliczonego podatku VAT 55 z b) zaksi gowanie warto ci netto raty leasingowej 250 z 8. Przeksi gowanie zwi zane z kontem "Pozosta e rozrachunki rozliczane bilansowo": a) op ata wst pna z b) rata leasingowa 250 z Zaksi guj wymienione operacje. Zadanie (Ustalanie warto ci hipotetycznej) Warto pocz tkowa rodka trwa ego przekazanego w leasing operacyjny wynosi a z. Okres umowy leasingowej okre lono na 3 lata, stopa amortyzacji wynosi 10%. Ustali warto hipotetyczn rodka trwa ego. Zadanie (Ewidencja leasingu u korzystaj cego) Jak nale y uj w ksi gach rachunkowych operacje zwi zane z leasingiem operacyjnym samochodu osobowego, gdy dla celów bilansowych umowa ta spe nia warunki leasingu finansowego? Spó ka podlega badaniu przez bieg ego rewidenta. Zadanie (Ewidencja leasingu u korzystaj cego) Jednostka podpisa a umow o leasing operacyjny wózka magazynowego. Otrzyma a od finansuj cego pierwsz faktur na op at administracyjn i wst pn op at leasingow. Jak uj wymienione op aty w ksi gach rachunkowych? Zadanie (Ewidencja leasingu u korzystaj cego) Spó ka z o.o. zawar a umow leasingu, której przedmiotem jest aparatura medyczna. Umowa zosta a zawarta na czas oznaczony (2 lata) i zawiera postanowienie, e odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystaj cy. Spó ka otrzyma a faktur na kwot brutto: z, w tym podatek VAT (7%): z, która obejmuje: - cz kapita ow : z, - cz odsetkow : z, - podatek VAT: z. Zgodnie z warunkami umowy op ata wst pna obejmuje sp at kapita u w kwocie netto: z i podatek VAT w ca o ci: z. Kolejne raty miesi czne wynosz po 588 z, w tym rata kapita owa: 525 z i rata odsetkowa: 63 z. Podatek VAT naliczony nie podlega odliczeniu. Spó ka przyj a 14% stawk amortyzacji. Zaksi gowa operacje gospodarcze. Zadanie Wprowadzili my do ewidencji bilansowej rodków trwa ych spó ki jawnej urz dzenia o jednostkowej warto ci pocz tkowej z. S to urz dzenia u ywane na podstawie umowy leasingu finansowego - w rozumieniu przepisów bilansowych i podatkowych. Czy fakt, e s to urz dzenia pochodz ce z leasingu nie wyklucza mo liwo ci dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ich warto ci pocz tkowych? Jak powinna przebiega ewidencja ksi gowa nabycia tych urz dze w drodze leasingu finansowego?

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym Leasing jako forma finansowania W aspekcie bilansowym i podatkowym Definicje kodeks cywilny (art. 709.(1)) Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco:

Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Zadanie 1 Salda początkowe niektórych kont w przedsiębiorstwie ZGRYWUS Sp. z o.o. przedstawiają się następująco: Kasa 4.500 PLN Rachunek bieżący 50.000 PLN Rozrachunki z dostawcami 10.800 PLN Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Wycena składników bilansu

Rachunkowość. Wycena składników bilansu Rachunkowość Wycena składników bilansu dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Wycena księgowa aktywów i pasywów 1. Wycena

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE

HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE HANDEL ZAGRANICZNY I ROZLICZENIA MIĘDZYNARODOWE Finansowanie handlu zagranicznego Formy płatności Kredyty eksportowe Faktoring Forfaiting Prefinansowanie eksportu / importu Kredyt eksportowy Kredyty kupieckie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

Typy Kredytów Bankowych

Typy Kredytów Bankowych Typy Kredytów Bankowych Kredyt Rodzaje kredytów Kredyt obrotowy Kredyt inwestycyjny Kredyt dyskontowy Kredyt lombardowy Kredyt kart kredytowych Kredyt hipoteczny Rodzaje kredytów Procedura kredytowa Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Jak zawrzeć dobrą umowę leasingu

Jak zawrzeć dobrą umowę leasingu Jak zawrzeć dobrą umowę leasingu Autor: Krzysztof Tomaszewski Przed podpisaniem umowy warto obliczyć, jaka jej forma jest korzystniejsza pod względem podatkowych rozliczeń. Dzięki zawarciu umowy leasingu

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Zadanie. Dodatkowe informacje:

Zadanie. Dodatkowe informacje: Zadanie Jesteś Managerem spółki produkującej obuwie Ze względu na Twoją zaawansowaną wiedzę z tematyki rachunkowości zostałeś poproszony o pomoc nowemu księgowemu przy ujęciu w księgach rachunkowych poniższych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły?

Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły? Jak zaksięgować i zaprezentować w sprawozdaniu finansowym fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym, a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły? Pytanie W styczniu 2009 r. wystawiliśmy fakturę korygującą

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2013 rok. Żadne

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy DAT-2151-1/08 Jelenia Góra dnia 21.02.2008 r. wg rozdzielnika WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto Miesięczna rata leasingowa 34... Cena brutto. Podatek VAT

Wartość brutto Miesięczna rata leasingowa 34... Cena brutto. Podatek VAT Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 3 października 2014 r. DZPiZ

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or. 0152-21/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 października 2010r Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Autor: Marcin Szymankiewicz Przedmiotem działalności ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) z siedzibą we Wrocławiu jest m.in. świadczenie usług oddelegowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r.

UMOWA. Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. Załącznik nr 2 UMOWA Zawarta dnia... w Kielcach w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym EKOM/15/2013 z 17.05.2013r. pomiędzy: Zamawiającym: EKOM Maciejczyk spółka jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zal Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zal Nr 5 do SIWZ Zal Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 ustawy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A.

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. REGULAMIN UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. W WARSZAWIE Spis treści : Strona 1 1.Postanowienia wstępne. 3-4 2.Zasady

Bardziej szczegółowo