Platforma od samego początku ma być wielojęzyczna, ważny jest więc system tłumaczenia treś ci oraz wyboru języka platformy na etapie logowania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma od samego początku ma być wielojęzyczna, ważny jest więc system tłumaczenia treś ci oraz wyboru języka platformy na etapie logowania."

Transkrypt

1 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie przedstawionej funkcjonalności w celach innych niż opracowanie oferty dla firmy Centrum Synergii Biznesu jest zabronione. Specyfikacja podlega ochronie praw autorskich. Opracowywanie na jej podstawie aplikacji nie będących realizacją zlecenia CSB jest zabronione. Platforma ma służyć zarówno dystrybucji indywidualnych kursów e-learningowych jak i wydzierżawianiu wydzielonych obszarów platformy (platform kl i enckich). Platforma ma umożliwiać tworzenie oraz udostępnianie materiałów e- l ea rningowych oraz zarządzanie uprawnieniami i kompetencjami użytkowników. Rodzaje użytkowników: administrator - dostęp do wszystkiego autor - dostęp do punktu 1.2 tłumacz - dostęp do punktu 1.5 ma nager platformy - dostęp do wszystkich punktów z nr 2 trener - dostęp do punktu 2.3 uczeń - dostęp do udostępnionego mu kursu Platforma od samego początku ma być wielojęzyczna, ważny jest więc system tłumaczenia treś ci oraz wyboru języka platformy na etapie logowania. System powinien być napisany w sposób umożliwiający jego swobodne wyświetlanie w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach.

2 Specyfikacja platformy e-learningowej na zlecenie Centrum Synergii Biznesu Specyfikacja zawiera schemat funkcji i modułów (pkt oraz pkt ) wraz z opisami danej funkcjonalności

3 A2 1.1 Tworzenie i zarządzanie platformami klientów 1 A19 System administracyjny A Globalna biblioteka kursów A System rozliczeń A Określanie grafiki danej platformy wczytywanie banera i koloru szablonu A Tworzenie, edycja i modyfikacja contentów w zakresie opisów, autora i dodatkowych informacji A Rozliczanie Dystrybutorów A Określanie subdomeny A Dodawanie powiązanych Dystrybutorów i określenie ich prowizji za opłaconą usługę/produkt A Rozliczanie autorów A Określanie czasu aktywności platformy A Udostępnianie contentu w ramach konkretnej platformy A Rozliczanie platform A Określanie wersji językowej danej platformy A Pełna edycja elementów dydaktycznych tak jak w bibliotece materiałów edukacyjnych A Określanie limitu użytkowników A Określanie kompetencji nabytych po ukończeniu kursu A Zakładanie managerów danej platformy A Określenie dostępności modułów platformy (funkcje ogólne) A Opłaty od klientów i prowizje dla dystrybutorów

4 Slajd 3 A2 A3 Modół dedykowany administratorom platformy i przedstawicielom administratora. Służy "zakładaniu platform klienckich" czyli wydzielonych obszarów systemu przydzielonych danemu klientowi. Wszy stk ie poniższe ustawienia powinny by ć edy towane na jednej stronie Adam; Możliwość wyboru jednego z kilku szablonów kolorystycznych (tworzonych i implementowanych przez Was). Czyli zlecam Wam abyście stworzyli i zaimplementowali określony layaut dla platformy. Gdy to zrobicie pojawia mi się on na liście i mogę go poprostu wybrać. Funkcja powinna umożliwiać nie tylko wybieranie szablonu w trakcie tworzenia platformy ale także jego zmianę gdy platforma już funk cjonuje. Indy widualizacji będą podlegać k onk retne elementy grafik i szablonu nie zaś samo ich rozmieszczenie - wczytywane są określone pliki grafiki. Indywidoalizacji będzie podlegać: tło, kolor paska menu, kolor przycisków, kolor czcionki menu i przycisków, baner. Dodatkowo, w miejscu tym powinny być dodawane szablony contentu udostępniane danemu klientowi opisane w punkcie Czyli w tym miejscu powinna być opcja dodaj szablon contentu (domyślnie dostępny jest standardowy szablon platformy), po jej wybraniu zaznacza się jeden lub kilka szablonów utworzonych zgodnie z opisem w A4 A5 Określenie na jakiej subdomenie lub domenie ma być podpięta platforma danego klienta. Wyobrażam to sobie tak, że wystarczy przekierować subdomenę na określony katalog na serwerze i wówczas jest ona dostępna w tym miejscu lub gdy ją wpiszę tutaj to system będzie ją przypinał do danej platformy. Czy li wpisuję tu np. subdomenę: i od tej pory gdy k toś wpiszę domenę z lub bez www to otwiera mu się okno danej platformy e-learningowej (w tym okno logowania na danym szablonie graficznym) Adam; W trakcie edycji określam czas do kiedy aktywna jest dana platforma. Po jego upłynięciu platforma jest automatycznie blokowana. Czyli jeżeli określam aktywność do danego dnia, to po tym terminie platforma uniemożliwia użytkownikom logowanie się. Czyli podczas próby logowania pojawia się komunikat: Platforma została zablokowana. Skontaktuj się z jej administratorem, aby ustalić powód blok ady i możliwości jej ponownego udostępnienia. - komunikat powinien być zaczytywany w zależności od wybrania języka danej platformy. Możliwość wy brania "bezterminowo" - wówczas dana platforma nie będzie miała limity wy świetleń. Możliwość ręcznej blok ady platformy. A6 A7 A8 A9 Wybór jednego z domyślnych języków platformy. niezależnie od tego wskazania, każdy z użytkowników powinien mieć możliwość wyboru własnego języka w edycji profilu (o ile taki język jest oczywiście dostępny). Wówczas po zalogowaniu się język będzie zmieniany na wybrany przezdanego uży tk ownik a Opcja umożliwiająca określenie maksymalnej ilości użytkowników jakich można założyć na danej platformie. Zak ładaniem uży tk ownik ów będzie się zajmował manager danej platformy. Adam; Wpisuję imię, nazwisko, adres i telefon do danej osoby. Ma ona uprawnienia związane z daną platformą k lienck ą - z wy dzieloną częścią sy stemu dostępną pod daną subdomeną. Adam; np. czy klient ma dostęp do modułu zarządzania kompetencjami albo funkcji zapisywania użytkowników na płatne kursy, albo do opcji tworzenia własnych materiałów. Funkcje do których mają być dodawane uprawnienia: 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; (z dodatkowym ustawieniem limitu wielkości jednego pliku oraz

5 Slajd 3 (kontynuacja) maksymalnego limitu wielkości wszystkich plików); 2.3 (całe); 2.6 (całe) dotyczy to również plików video i audio wgrywanych w ramach contentu A10 waluta do rozliczeń (euro, dolar amerykański, złotówki) ok reślenie opłaty abonamentowej za daną platformę Wybór dystrybutora z rozwijanej listy (możliwe dodanie więcej niż jednego), możliwość tworzenia w tym miejscu nowych Dystrybutorów. Procentowe określenie prowizji danego Dystrybutora. Chodzi o prowizję za abonament danej platformy. A 11 A 12 Sy stem tworzenia, zarządzania i udostępniania treści eduk acy jny ch dla poszczególny ch platform. Adam; Możliwość utworzenia nowego contentu oraz edy cji i usuwania contentów już istniejący ch. Usunięcie contentu powinno by ć możliwe dopiero po wpisaniu hasła administratora. Możliwość wpisania nazwy contentu i jego opisu wyświetlanych na liście kursów na platformie k lienck iej (główny widok po zalogowaniu się). Możliwość wyboru autora z listy dotychczas dodanych lub dodania nowego. Pole do wpisywania prowizji autora - procentowo. Pole dodatkowych informacji widocznych tylko w tym miejscu. Wybór szablonu graficznego danego contentu. Domyślnie będzie to prosta grafika, ale powinna istnieć możliwość jednego z szablonów przygotowanych przez Was, który będzie automatycznie wykorzystywany do wszystkich materiałów zawartych w tym contencie. Wyobrażam to sobie tak, że zlecam Wam utworzenie nowego szablonu i ustalamy jak on ma wyglądać. Wy tworzycie szablon i implementujecie go na platformę. Wówczas jest on widoczny przy tworzeniu i edycji contentu w globalnej bibliotece jak i w bibliotece lok alnej (w zależności od ustawień w punk cie 1.1.1) A13 A14 Wybór dystrybutora z rozwijanej listy (możliwe dodanie więcej niż jednego), możliwość tworzenia w tym miejscu nowych Dystrybutorów. Procentowe określenie prowizji danego Dystrybutora. Chodzi o prowizję za dany content nie zaś za platformę - nie łączyć z pkt Adam; Wybór platformy klienckiej na której udostępniany jest dany content (możliwość zapisywania uczniów). Powinna być tu widoczna lista platform, którym jest udostępniony dany content z opcją ich usuwania i edycji. Na liście powinna być widoczna nazwa platformy, oraz data dostępności. Dodatk owo opcja "Udostępnij na platformie" służąca dodawaniu nowy ch platform. Przy edycji ustawień dla danej platformy oraz przy dopisywaniu nowej powinny być dostępne poniższe opcje: Określenie ceny danego contentu dla klienta w jednej z dwóch opcji: abonament lub opłata za osobę. (gdzieś z bok u powinna by ć ok reślona waluta w jak iej rozliczana jest dana platforma 1.1.9). W abonamencie opłata jest naliczana za dany miesiąc. W przypadku rozliczeń za użytkownika, system nalicza opłatę za zapisanie konkretnej osoby na dany kurs wykorzystujący dany content. Określenie czasu dostępności danego contentu na platformie danego klienta. Po jego upływie

6 Slajd 3 (kontynuacja) content znika z platformy klienta i nie ma on możliwości zapisywania osób na niego. Osoby które wcześniej miały dostęp do kursu dalej mogą wejść do niego ale nie widzą w nim materiałów (contentu). Możliwość wy boru/edy cji k onk retnej daty dostępności contentu (od do) lub opcji bezterminowo. Adam; A15 Przejście do edycji materiałów dydaktycznych, określanie materiałów wchodzących w skład danego contentu. Miejsce to nazywamy "globalną biblioteką materiałów edukacyjnych". Jej funkcje są identyczne jak w "bibliotece materiałów edukacyjnych" opisanej w punkcie: 2.3 A16 A19 A 20 Różnica jednak polega na tym, że globalna biblioteka jest dostępna tylko dla administratorów, lecz jednocześnie utworzone na niej contenty mogą być udostępniane i wykorzystywane na dowolnej platformie w ramach założonego kursu na określonych zasadach. Edycja contentów może się odbywać tylko na platformie administracyjnej. Klienci którym udostępniono materiał nie mogą go mody fik ować. Adam; Możliwość wyboru kompetencji z listy wcześniej stworzonych kompetencji lub dodanie nowej kompetencji. W ten sposób ma powstać lista umiejętności nabytych po ukończeniu danego kursu. Kompetencje te będą dopisywane do profilu danego użytkownika. Adam; Część administracyjna jest część systemu dostępna tylko dla administratorów. Służy zarządzaniu platformami k lienck imi, globalny mi materiałami (udostępniany mi na wielu platformach) oraz sy stemem płatności. Adam; Sy stem służący wy liczaniu prowizji autorów i Dy stry butorów Adam; A21 Widoczna lista wszystkich dystrybutorów wraz z datą ostatniego rozliczenia + historia rozliczeń + przy cisk rozlicz. Po kliknięciu przycisku rozlicz system automatycznie wylicza prowizję należną danemu Dystrybutorowi od abonamentu oraz kursów do których został przypisany - zgodnie z podanymi w punk tach oraz stawk ami. Prowizja wy liczana jest za ok res od ostatniego rozliczenia. Historia rozliczeń przy cisk (lub ik ona) znajdujący się przy dany m Dy stry butorze. Po jego wiciśnięciu powinna pokazywać się lista rozliczeń z danym Dystrybutorem. Przy kolejnych rozliczeniach (Których nazwy powinny się składać z Nazwy danego Dystrybutora oraz kolejnego numeru jego rozliczenia) powinien znajdować się opcja rozliczono/do rozliczenia, k tóra różnicowałaby tę listę. Przy k ażdy m rozliczeniu powinno pojawić się poledodatk owy ch notatek. Rozliczeniu podlegają wy łącznie prowizje za należności ujęte w opłacony ch rozliczeniach. Czy li w pk t musi być przy danym rozliczeniu zaznaczone, że opłacono i kiedy. Dopiero ta data pozwala naliczy ć prowizję - opłaty uiszczone od ostatniego rozliczenia. A22 Widoczna lista wszystkichautorów wraz z datą ostatniego rozliczenia + historia rozliczeń + przycisk rozlicz. Po kliknięciu przycisku rozlicz system automatycznie wylicza prowizję należną danemu autorowi od kursów do których został przypisany - zgodnie z pkt stawkami. Prowizja wyliczana jest za ok res od ostatniego rozliczenia. Historia rozliczeń przy cisk (lub ik ona) znajdujący się przy dany m Dy stry butorze. Po jego wiciśnięciu powinna pokazywać się lista rozliczeń z danym Dystrybutorem. Przy kolejnych rozliczeniach (Których nazwy powinny się składać z Nazwy danego Dystrybutora oraz kolejnego numeru jego

7 Slajd 3 (kontynuacja) rozliczenia) powinien znajdować się opcja rozliczono/do rozliczenia, k tóra różnicowałaby tę listę. Przy k ażdy m rozliczeniu powinno pojawić się poledodatk owy ch notatek. Rozliczeniu podlegają wy łącznie prowizje za należności ujęte w opłacony ch rozliczeniach. Czy li w pk t musi być przy danym rozliczeniu zaznaczone, że opłacono i kiedy. Dopiero ta data pozwala naliczy ć prowizję - opłaty uiszczone od ostatniego rozliczenia. A37 Wybór opcji: rozlicz wszystkie platformy lub zaznaczenie wybranych. Dodatkowo wybór miesiąca za który ma być dokonane rozliczenie, czyli wskazuje np: maj System wylicza abonament za jeden miesiąc danej platformy (1.1.9) oraz opłaty związane z udostępnionymi kursami (1.2.3) lub zapisany mi na nie w dany m miesiącu osobamia (2.1.1). Po przejściu do rozliczeń danej platformy powinna istnieć możliwość podejrzenia szczegółów danego rozliczenia np. Maj 2015 abonament 100zł kurs BHP 3os x 50zł = 150 zł kurs angielski - abonament = 100zł ceny podawane oczy wiście w walucie danej platformy (1.1.9) Możliwość zaznaczenia przy danym rozliczeniu czy jest ono rozliczone oraz wpisania daty przelewu (obowiązk owo)

8 1 System administracyjny A Globalny system komunikacji - Komunikaty Administracyjne A A26 Tłumaczenia Opcja dodawania kolejnego języka do tłumaczenia A Zarządzanie komunikatami wyświetlanymi w specjalnej ramce na platformach klienckich A Mechanizm tłumaczenia

9 Slajd 4 A24 A25 System komunikatów wyświetlanych na platformach klienckich. Globalna tablica informacyjna miejsce publikowania komunikatów na platformach klienckich. Możliwość dodawania i zarządzania k omunik atami. Dodawanie komunikatu: - Tytuł (Wyświetlany na tablicy), - opis (wyświetlany po otwarciu danego komunikatu - edytowany w CMS z możliwością wstawiania tekstu, linków, zdjęć i filmów), - określanie daty wyświetlania danego komunikatui (od do), - określenie platform, na których ma się wyświetlać komunikat (wszystkie lub tylko wybrane) - określenie użytkowników dla których ma być wyświetlany komunikat (manager platformy, uczeń, autor lokalny) Lista komunikatów, które wygasły powinny być przenoszone do oddzielnej rubryki, przy czym powinna istnieć możliwość ich pełnej edycji tak aby w razie czego móc je ponownie aktywować. Jeżeli danemu użytkownikowi nie jest przypisany żaden komunikat to pole nie powinno sie pojawiać. Adam; A26 System tłumaczenia platformy. W tym miejscu w formie tabeli powinny być przechowywane wszystkie komunikaty z platformy, opisy pól, nazwy przycisków, nazwy pól... jednym słowem wszystko co jest związane ze zmianą języka. Jeżeli jak iś element nie jest przetłumaczony to powinien by ć wy świetlany języ k angielsk i. Ważne jest aby już na etapie tworzenia aplikacji wyraźnie zaznaczać wszystkie pola i komunikaty podlegające tłumaczeniu. A27 A28 Możliwość dodawania nowych języków Po przejściu domechanizmu tłumaczenia wybiera się jaki język chce się uzupełnić oraz z jakiego języka ma być dokonywane tłumaczenie. Czyli np. wybieram, że chcę tłumaczyć na czeski z polsk iego. Wówczas widzę tabelę z dwoma kolumnami. Z lewej kolumna do uzupełniania - aktywna kolumna do wpisania tłumaczenia (np. czeski) a z prawej nieaktywna kolumna z tekstem do przetłumaczenia (np. polski). Dobrze by było gdyby przy danym polu była wyświetlana kategoria tekstu do tłumaczenia po angielsku np. ikona edytora, opis ikony, komunikat, nazwa pola, przycisk Na dole przy cisk zapisz.

10 2 Platforma kliencka A29 A Panel administracyjny A Funkcje ogólne A Lokalna biblioteka materiałów edukacyjnych A Zarządzanie użytkownikami (dopisywanie, usuwanie, edycja, nadawanie uprawnień, dopisywanie do kursów, dodawanie dokumentów) A Kalendarz z opcją wpisywania wydarzeń dla wszystkich lub tylko dla osób zapisanych na dany kurs A Tworzenie contentu zawierającego elementy dydaktyczne i określanie jego szablonu A Masowe generowanie listy użytkowników (tworzy listę z loginem numerycznym i hasłem w xls) A Ogłoszenia - miejsce publikowania komunikatów dla użytkowników (wszystkich lub z danego kursu). Tytuł, krótki opis i po otwarciu pełna informacja. A Tworzenie i edycja lekcji (katalogów) w ramach contentu A33 A34 A35 A Grupowe wypisywanie i dopisywanie do danego kursu Tworzenie nowych kursów, przydzielanie im autorów Edycja istniejących kursów, usuwanie kursów, zmiana nazwy Zarządzanie funkcjami ogólnymi (włączanie lub wyłączanie poszczególnych modułów) A41 A Wewnętrzny system pocztowy informujący użytkowników na zewnętrzny mail że mają wiadomość Pliki do pobrania udostępnianie plików do pobrania przez osoby zapisane na dany kurs A45 A46 A Tworzenie i edytowanie elementów dydaktycznych - slajdów(obiektów w ramach danej lekcji) - slajd opracowany w cms - film - nagranie audio - plik do pobrania - zadanie sprawdzane przez nauczyciela - test sprawdzany automatycznie przez system (pytania oparte na szablonach: wielokrotny wybór, podział na kategorie, uzupełnianie luk w tekście, wybór odpowiedzi z listy, przeciągnij i upuść, łączenie kolumn) Zarządzanie strukturą materiału zmiana kolejności elementów dydaktycznych, import materiałów Określanie kompetencji nabytych po ukończeniu kursu oraz treści certyfikatu

11 Slajd 5 A29 A 30 A31 Wydzielony obszar platformy - platforma kliencka (niejako odrębna platforma wewnątrz całego systemu). Moduł dostępny ty lk o dla managerów platformy oraz dla administratorów Tworzenie nowych użytkowników: Imię, Nazwisko, adres , zdjęcie, dodatkowy opis, możliwość wgrania kilku dokumentów pdf do profilu (jeden plik z góry określony jako CV/Resume, pozostałe z opcją wpisania co to za dok ument). Wybór uprawnień danego użytkownika: - uczeń/pracownik - manager platformy - trener Wybór formy grzecznościowej do wyboru w zależności od wersji językowej: Pan/Pani Dopisywanie do kursów -wskazanie na który z dostępnych kursów ma zostać zapisany użytkownik. Możliwość dodania do wielu kursów. W trakcie dodawania kursu możliwość wskazania daty dostępności danego kursu dla tego użytkownika lub bezterminowo. Na liście kursów powinny być widoczne zarówno kursy opracowane lokalnie jak i udostępnione danej platformie z zasobów globalnych. Jeżeli dany kurs jest udostępniany odpłatnie za każdego użytkownika (1.2.3) powinien pojawić się komunikat przy wyborze danego kursu: Uwaga koszt zapisania jednego użytkownika na ten kurs to:... PLN (cena w walucie danej platformy oraz 1.2.3), czy jesteś pewien, że chcesz udostępnić wy brany k urs temu uży tk ownik owi? Jeżeli tak to stosowna opłata jest dopisywana do rozliczenia klienta w pkt loginy zak ładane ręcznie są bezterminowe - do ręcznego usunięcia. Zarówno po utworzeniu loginu jak u dopisaniu bądź wypisaniu z danego kursu użytkownik powinien otrzy mać stosowną informację mailem. Możliwość edycji loginów wraz z opcją generowania nowego hasła. Po jej kliknięciu do ucznia powinnien zostać wysłany mail z nowymi danymi logowania, a jednocześnie powinny one zostać wy świetlone ten jeden raz managerowi platformy w tak iej formie: Adres logowania: Login: Hasło: Tak aby w razie czego mógł je łatwo skopiować. A32 Masowe tworzenie loginów nowych użytkowników. Wybiera się tylko ilość użytkowników, datę ważności/bezterminowo, k urs do k tórego mogą zostać zapisani. System tworzy loginy na danej platformie i umożliwia pobranie listy użytkowników wraz z hasłami w plik u excel. Login numery czny powinien sk ładać się z 7 cy fr. Numery loginów powinny by ć naliczane niezależnie dla każdej platformy. Po upły nieciu terminu ważności login jest automaty cznie usuwany. Podczas generowania listy loginów powinna istnieć opcja podaj adresy użytkowsników i wtedy trzeba wpisać tyle adresów ile generuje się loginów oraz opcja wprowadź login osoby

12 Slajd 5 (kontynuacja) zarządzającej loginami i wówczas podaje się tylko jeden login, który jest przypisywany do wszystkich użytkowników. A33 Opcja umożliwiająca grupowe dopisanie lub wypisanie użytkowników z danego kursu. Zaznaczam wszystkich użytkowników lub tylko wybranych, a następnie wybieram opcję zapisz na kurs lub wypisz z kursu, po czym wskazuje jeden z kursów. Jeżeli dany kurs, na który mają być zapisani użytkownicy jest udostępniany odpłatnie za każdego użytkownika (1.2.3) powinien pojawić się komunikat przy wyborze danego kursu: Uwaga koszt zapisania jednego użytkownika na ten kurs to:... PLN (cena w walucie danej platformy oraz 1.2.3), czy jesteś pewien, że chcesz udostępnić wy brany k urs temu uży tk ownik owi? Jeżeli tak to stosowna opłata jest dopisywana do rozliczenia klienta w pkt Zarówno przy wypisaniu jak i dopisaniu danego kursu do użytkownika, powinien on otrzymać stosowną informację mailem. Należy zabezpieczyć system przed sytuacją gdy użytkownik nie ma maila (np. login został wy generowany w 2.1.2). A 34 Tworzenie nowy ch k ursów oraz wy bieranie z listy trenera uprawnionego do edy cji danego k ursu. Podczas tworzenia kursu powinna istnieć możliwość wskazania, które materiały z materiałów utworzonych w 2.3 powinien on zawierać (możliwość zaznaczenia kilku contentów). Zależy mi na tym, aby materiały nie były kopiowane za każdym razem, gdy tworzony jest nowy kurs. Mają się pojawiać na liście ale fizycznie pliki powinny się znajdować w 1.3. Jednocześnie jeśli zostaną zaktualizowane pliki bazowe to automatycznie ma się aktualizować materiał we wszystkich kursach i platformach. Dodatk owo manager ok reśla sposób poznawania materiałów: swobodny/chronologiczny. Jeśli swobodny to uczeń może dowolnie przechodzić pomiedzy materiałami klikając na ikonkę listy materiałów i wy bierając k onk retny slajd. Jeżeli wybrana jest wersja chronologiczna to uczeń musi przechodzić przez slajdy po kolei. A jeżeli w dany m slajdzie jest test, to nie może przejść dalej jeżeli nie zda testu. Powinno też istnieć pole koszt szkolenia uczestnika wypełniane ręcznie przez managera platformy. Koszt ten powinien powinien być automatycznie dopisywany do punktu w momencie zapisania ucznia na kurs. I istnieć tam niezależnie od kursu, czyli nawet jeśli kurs zostanie usunięty to koszt przeszk olenia uczestnik a pozostaje. A35 Zarządzanie i usuwanie istniejących kursów. Zarządzanie zwiazane ze zmianą nazwy kursu i zmianą trenerów (możliwy wiecej niż jeden trener). Usuwanie kursów musi zostać potwierdzone hasłem managera. Adam; A36 Opcaja określania który z pkt 2.2 ma być wyświetlany na danej platformie. Domyślnie aktywne wszystkie. Możliwość wyłączenia poszczególnych punktów za wyjątkiem pkt A 38 Funk cje widoczne w lewy m menu bezpośrednio po zalogowaniu Adam;

13 Slajd 5 (kontynuacja) A 39 Kalendarz może by ć edy towany przez managera platformy,trenerów i przez administratora. Dodając jak ieś wy darzenie powinna istnieć następujące opcje: - udostępnij wszy stk im (wszy stk im na tej platformie) - udostępnij wybranym osobom (pojawia się lista użytkowników i zaznaczamy check boxem dla k ogo jest to ogłoszenie) - udostępnij na kursie (wskazajumy z listy jeden lub kilka kursów z danej platformy - termin jest dostępny dla użytkowników zapisanych na ten kurs) Sam kalendarz ma mieć prosty wygląd. Domyślny widok to agenda. Dodatkowo, możliwość przełączenia się na widok miesięczny k alendarza Adam; A40 Ogłoszenia - funkcja analogiczna do 1.4 tylko działająca na jednej konkretnej platformie. Funkcja dostępna dla managera i autora. Możliwość dodawania i zarządzania ogłoszeniami. Dodawanie ogłoszenia: - Tytuł, - opis (część opisu wyświetlana bezpośrednio pod tytułem, a reszta po otwarciu danego ogłoszenia). Opis w pełni edy towany w CMS z możliwością wstawiania tek stu, link ów, zdjęć i filmów), - określanie daty wyświetlania danego ogłoszenia (od do), - określenie kursów, dla których ma się wyświetlać ogłoszenie (wszystkie lub tylko wybrane). Osoby zapisane na wskazany kurs otrzymują ogłoszenie. - określenie użytkowników dla których ma być wyświetlany komunikat (wskazanie konkretnych użytkowników/uczniów lub wszyscy) Lista komunikatów, które wygasły powinny być przenoszone do oddzielnej rubryki, przy czym powinna istnieć możliwość ich pełnej edycji tak aby w razie czego móc je ponownie aktywować. Ogłoszenia powinny być wysyłane na adresy (prawdziwe/zewnętrzne) użytkowników, k tóry m jest ono udostępniane. Adam; A41 A42 A43 System maili wysyłanych pomiędzy użytkownikami ale w ramach platformy. Maile wysyłane do użytkowników wybieranych z książki adresowejdo osób, które są zapisane na ten sam kurs co osoba wysyłająca. Czyli w polu do mamy rozwijaną listę z imieniem i nazwiskiem użytkowników. Adam; Miejsce tworzenia lokalnych materiałów dydaktycznych. Dostępnych na danej platformie. Analogicznie ma wyglądać punkt Adam; Tworzenie contentu, jakby katalogu z materiałami edukacyjnymi - zbioru slajdów z materiałami dydaktycznymi i testami. Możliwość wpisania nazwy contentu, jego opisu i miniatury wyświetlanych na liście kursów na platformie (główny widok po zalogowaniu się). Możliwość edycji i usuwania contentów już istniejących (oczywiście tylko tych, które zostały opracowane na tej platformie - brak możliwości edycji contentów opracowanych w bibliotece globalnej 1.2). Usunięcie contentu powinno być możliwe dopiero po ręcznym wpisaniu hasła osoby, która to robi (managera platformy lub administratora). Ważne aby pole to nie było automatycznie wy pełniane przez przeglądark i. Wybór szablonu wykorzystywanego w danym contencie (z udostępnionych szablonów) zgodnie z punktem oraz 1.2.1

14 Slajd 5 (kontynuacja) Dodatkowo opcja wybra Adam; A44 W ramach danego contentu tworzone są konkretne materiały - slajdy. Czyli pojedyncze widoki, pojedyncze strony. Są one zawsze podpinane pod konkretną lekcję, która pełni rolę katalogu w którym jest wiele pojedynczych slajdów. Najpierw tworzona jest lekcja, która jednocześnie jest standardowym slajdem tekstowym, dopiero później tworzone są pod nią k olejne slajdy zgodnie z A45 Wewnątrz konkretnej lekcji tworzone są kolejne slajdy - materiały dydaktyczne. Wszystkie slajdy mają z góry określoną szerokość. Wysokość jednak jest zmienna w zależności od wysokości. Nazwy sladów generują się automatycznie (1,2,3,4,5) chyba że ktoś wybierze opcję wpisz nazwę to wtedy może ją wpisać ręcznie. Rodzaje slajdów: - standard - film - audio - zadanie sprawdzane przez trenera - test Opis slajdów: Stendard Strona edytowana w całości przez cms ze standardowymi funkcjami takimi jak formatowany tekst, zdjęcia, filmy, link i, tabele. Film slajd który z góry zawiera tylko player video. Powinna istnieś opcja wgrania pliku (zgodnie z limitem określonym w 1.1.8) lub umieszczenia linku z Youtube lub Vimeo. Jeżeli jest wgrywany plik to powinien załączać się nasz player. Jeżeli natomiast umieszczany jest link to zaczytuje się player o z góry ok reślonej wielk ości. Audio Play er wgrany ch plik ów audio (zgodnie z limitami 1.1.8) Zadanie sprawdzane przez trenera Slajd służący do sprawdzania danego ćwiczenia przez trenera lub managera platformy. Podczas tworzenia slajdu określany jest pole cms jak w standardowym slajdzie. Uczeń jednak wyświetlając ten slajd ma możliwość wpisania tekstu poprzez cms lub/i wgrania pliku z odpowiedzią. Odpowiedzi ucznia są wyświetlane trenerowi do oceny w punkcie Test slajd zawierający test sprawdzany automaty cznie przez sy stem. Następnie określa się dodatkowe kryteria: - czas dostępności testu

15 Slajd 5 (kontynuacja) - wszystkie pytania na stronie lub jedno pytanie na stronie bez możliwości powrotu do poprzedniego py tania, - czas na wy pełnienie testu, - dodatkowe wersje testu (czyli jedna lub dwie dodatkowe wersje każdego z pytań), - procent dobry ch odpowiedzi/punk tów niezbędny ch do zaliczenia testu - określenie czy pytaniamają być mieszane czy nie. Dalej dodawane są pytania i odpowiedź adekwatnie do specyfiki szablonu. Klika się dodaj pytanie i wy biera się jeden z szablonów. Dodawanie py tań wg szablonow: Wielok rotny/jednok rotny wy bór, Najpierw dodawane jest polecenie poprzez zwykły edytor treści umożliwiający wstawianie tekstu, tabel, grafik, filmówi audio. Następnie wpisuje się ilość punktów za to pytanie. Pod spodem przycisk dodaj pytanie. Dodaje się pytanie tekstowe z zaznaczeniem, czy jest to wielokrotny czy jednokrotny wybór, a następnie pod spodem trzy odpowiedzi do wpisania + przycisk dodaj dobrą odpowiedź i przycisk dodaj złą odpowiedź. Można dodać kilka takich pytań. Uzupełnianie luk w tekście, Najpierw dodawane jest polecenie poprzez zwykły edytor treści umożliwiający wstawianie tekstu, tabel, grafik, filmówi audio.następnie wpisuje się ilość punk tów za to py tanie. Pole tekstowe gdzie wpisywany jest tekst. W miejscu gdzie ma być luka klika się przycisk dodaj lukę i wtedy można wpisać kilka akceptowalnych odpowiedzi. Można dodać kilka takich pytań. Wy bór odpowiedzi z rozwijanej listy Najpierw dodawane jest polecenie poprzez zwykły edytor treści umożliwiający wstawianie tekstu, tabel, grafik, filmówi audio. Następnie wpisuje się ilość punktów za to pytanie. Pod spodem pole tekstowe. W miejscu gdzie ma być rozwijana lista klika się przycisk dodaj listę i wtedy można wpisać kilka odpowiedzi, które będą wyświetlane na rozwijanej liście wraz ze wskazaniem, która z nich jest dobra. W każdym tekście może być kilka takich luk. Można dodać kilka takich pytań. Łączenie k olumn Najpierw dodawane jest polecenie poprzez zwykły edytor treści umożliwiający wstawianie tekstu, tabel, grafik, filmówi audio.następnie wpisuje się ilość punk tów za to py tanie. Dodajemy zestaw pól do połączenia. Dwa pola z lewej i prawej strony, a pod nimi przycisk dodaj pozycję. W ten sposób wpisuje się pasujące do siebie elementy, które system miesza w ramach jednej k olumny przed wy świetleniem uczniowi. Można dodać kilka takich zestawów pytań do połączenia.

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE

KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE KROK PO KROKU jak zacząć z MOODLE Spis treści * 1. Tworzenie kursu... 2 2. Logowanie do systemu... 3 3. Wchodzimy do kursu... 4 4. Widok strony z kursem zmiany w ustawieniach kursu... 5 5. Zmiana profilu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 4 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 5 Część systemowa... 5 Menadżer stron... 5 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Gekosale Poradnik - Jak zacząć

Gekosale Poradnik - Jak zacząć Gekosale Poradnik - Jak zacząć 1 Spis treści 2 Zakładanie sklepu 3 Asortyment 3 Dodawanie kategorii 2 Dodawanie produktów 6 Dodawanie producentów 2 Grupy cech produktów 15 Warianty produktów 16 Magazyn

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Moodle

Korzystanie z platformy Moodle Korzystanie z platformy Moodle Rafał Michałowski Platforma oparta jest o system Moodle 2.2.x i znajduje się pod adresem: www.kno-koweziu.pl/moodle Platforma umożliwia tworzenie kursów e-learningowych oraz

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów

Portal Intranetowy Ciech SA Instrukcja Dla Redaktorów. Ciech SA. Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów Ciech SA Portal intranetowy Ciech SA instrukcja dla Redaktorów 1 Projekt: Intranet Ciech SA Rodzaj dokumentu: Produkty \ Instrukcja Nazwa CiechSA_MOSS2007_InstrukcjaRedaktorzyPortalu_v1.0 dokumentu: Data

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1

Comarch ERP Optima. Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 Comarch ERP Optima Współpraca z wszystko.pl Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B

Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B Podstawowa instrukcja obsługi Platformy Solex B2B 2013 Spis treści 1. Personalizacja oferty... 4 Ważne terminy:... 4 1. System... 6 Blokada systemu... 6 Użytkownicy... 6 Ustawienia... 6 Logo w nagłówku...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SKLEPU INTERNETOWEGO MaxShop Spis treści I: WSTĘP 1. INSTALACJA SKLEPU 2. LOGOWANIE DO PANELA ADMNISTRACYJNEGO 2.1 PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEGO HASŁA 3. WSTĘPNA KONFIGURACJA 3.1 WYŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIURA PRASOWEGO

SYSTEM BIURA PRASOWEGO SYSTEM BIURA PRASOWEGO Instrukcja obsługi systemu biura prasowego Uwzględnia zagadnienia związane z obsługą systemów prasowych dla agencji PR i grup kapitałowych. Aktualizacja: wrzesień 2011 Pomoc techniczna

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo