Platforma od samego początku ma być wielojęzyczna, ważny jest więc system tłumaczenia treś ci oraz wyboru języka platformy na etapie logowania.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma od samego początku ma być wielojęzyczna, ważny jest więc system tłumaczenia treś ci oraz wyboru języka platformy na etapie logowania."

Transkrypt

1 Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie przedstawionej funkcjonalności w celach innych niż opracowanie oferty dla firmy Centrum Synergii Biznesu jest zabronione. Specyfikacja podlega ochronie praw autorskich. Opracowywanie na jej podstawie aplikacji nie będących realizacją zlecenia CSB jest zabronione. Platforma ma służyć zarówno dystrybucji indywidualnych kursów e-learningowych jak i wydzierżawianiu wydzielonych obszarów platformy (platform kl i enckich). Platforma ma umożliwiać tworzenie oraz udostępnianie materiałów e- l ea rningowych oraz zarządzanie uprawnieniami i kompetencjami użytkowników. Rodzaje użytkowników: administrator - dostęp do wszystkiego autor - dostęp do punktu 1.2 tłumacz - dostęp do punktu 1.5 ma nager platformy - dostęp do wszystkich punktów z nr 2 trener - dostęp do punktu 2.3 uczeń - dostęp do udostępnionego mu kursu Platforma od samego początku ma być wielojęzyczna, ważny jest więc system tłumaczenia treś ci oraz wyboru języka platformy na etapie logowania. System powinien być napisany w sposób umożliwiający jego swobodne wyświetlanie w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach.

2 Specyfikacja platformy e-learningowej na zlecenie Centrum Synergii Biznesu Specyfikacja zawiera schemat funkcji i modułów (pkt oraz pkt ) wraz z opisami danej funkcjonalności

3 A2 1.1 Tworzenie i zarządzanie platformami klientów 1 A19 System administracyjny A Globalna biblioteka kursów A System rozliczeń A Określanie grafiki danej platformy wczytywanie banera i koloru szablonu A Tworzenie, edycja i modyfikacja contentów w zakresie opisów, autora i dodatkowych informacji A Rozliczanie Dystrybutorów A Określanie subdomeny A Dodawanie powiązanych Dystrybutorów i określenie ich prowizji za opłaconą usługę/produkt A Rozliczanie autorów A Określanie czasu aktywności platformy A Udostępnianie contentu w ramach konkretnej platformy A Rozliczanie platform A Określanie wersji językowej danej platformy A Pełna edycja elementów dydaktycznych tak jak w bibliotece materiałów edukacyjnych A Określanie limitu użytkowników A Określanie kompetencji nabytych po ukończeniu kursu A Zakładanie managerów danej platformy A Określenie dostępności modułów platformy (funkcje ogólne) A Opłaty od klientów i prowizje dla dystrybutorów

4 Slajd 3 A2 A3 Modół dedykowany administratorom platformy i przedstawicielom administratora. Służy "zakładaniu platform klienckich" czyli wydzielonych obszarów systemu przydzielonych danemu klientowi. Wszy stk ie poniższe ustawienia powinny by ć edy towane na jednej stronie Adam; Możliwość wyboru jednego z kilku szablonów kolorystycznych (tworzonych i implementowanych przez Was). Czyli zlecam Wam abyście stworzyli i zaimplementowali określony layaut dla platformy. Gdy to zrobicie pojawia mi się on na liście i mogę go poprostu wybrać. Funkcja powinna umożliwiać nie tylko wybieranie szablonu w trakcie tworzenia platformy ale także jego zmianę gdy platforma już funk cjonuje. Indy widualizacji będą podlegać k onk retne elementy grafik i szablonu nie zaś samo ich rozmieszczenie - wczytywane są określone pliki grafiki. Indywidoalizacji będzie podlegać: tło, kolor paska menu, kolor przycisków, kolor czcionki menu i przycisków, baner. Dodatkowo, w miejscu tym powinny być dodawane szablony contentu udostępniane danemu klientowi opisane w punkcie Czyli w tym miejscu powinna być opcja dodaj szablon contentu (domyślnie dostępny jest standardowy szablon platformy), po jej wybraniu zaznacza się jeden lub kilka szablonów utworzonych zgodnie z opisem w A4 A5 Określenie na jakiej subdomenie lub domenie ma być podpięta platforma danego klienta. Wyobrażam to sobie tak, że wystarczy przekierować subdomenę na określony katalog na serwerze i wówczas jest ona dostępna w tym miejscu lub gdy ją wpiszę tutaj to system będzie ją przypinał do danej platformy. Czy li wpisuję tu np. subdomenę: i od tej pory gdy k toś wpiszę domenę z lub bez www to otwiera mu się okno danej platformy e-learningowej (w tym okno logowania na danym szablonie graficznym) Adam; W trakcie edycji określam czas do kiedy aktywna jest dana platforma. Po jego upłynięciu platforma jest automatycznie blokowana. Czyli jeżeli określam aktywność do danego dnia, to po tym terminie platforma uniemożliwia użytkownikom logowanie się. Czyli podczas próby logowania pojawia się komunikat: Platforma została zablokowana. Skontaktuj się z jej administratorem, aby ustalić powód blok ady i możliwości jej ponownego udostępnienia. - komunikat powinien być zaczytywany w zależności od wybrania języka danej platformy. Możliwość wy brania "bezterminowo" - wówczas dana platforma nie będzie miała limity wy świetleń. Możliwość ręcznej blok ady platformy. A6 A7 A8 A9 Wybór jednego z domyślnych języków platformy. niezależnie od tego wskazania, każdy z użytkowników powinien mieć możliwość wyboru własnego języka w edycji profilu (o ile taki język jest oczywiście dostępny). Wówczas po zalogowaniu się język będzie zmieniany na wybrany przezdanego uży tk ownik a Opcja umożliwiająca określenie maksymalnej ilości użytkowników jakich można założyć na danej platformie. Zak ładaniem uży tk ownik ów będzie się zajmował manager danej platformy. Adam; Wpisuję imię, nazwisko, adres i telefon do danej osoby. Ma ona uprawnienia związane z daną platformą k lienck ą - z wy dzieloną częścią sy stemu dostępną pod daną subdomeną. Adam; np. czy klient ma dostęp do modułu zarządzania kompetencjami albo funkcji zapisywania użytkowników na płatne kursy, albo do opcji tworzenia własnych materiałów. Funkcje do których mają być dodawane uprawnienia: 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; (z dodatkowym ustawieniem limitu wielkości jednego pliku oraz

5 Slajd 3 (kontynuacja) maksymalnego limitu wielkości wszystkich plików); 2.3 (całe); 2.6 (całe) dotyczy to również plików video i audio wgrywanych w ramach contentu A10 waluta do rozliczeń (euro, dolar amerykański, złotówki) ok reślenie opłaty abonamentowej za daną platformę Wybór dystrybutora z rozwijanej listy (możliwe dodanie więcej niż jednego), możliwość tworzenia w tym miejscu nowych Dystrybutorów. Procentowe określenie prowizji danego Dystrybutora. Chodzi o prowizję za abonament danej platformy. A 11 A 12 Sy stem tworzenia, zarządzania i udostępniania treści eduk acy jny ch dla poszczególny ch platform. Adam; Możliwość utworzenia nowego contentu oraz edy cji i usuwania contentów już istniejący ch. Usunięcie contentu powinno by ć możliwe dopiero po wpisaniu hasła administratora. Możliwość wpisania nazwy contentu i jego opisu wyświetlanych na liście kursów na platformie k lienck iej (główny widok po zalogowaniu się). Możliwość wyboru autora z listy dotychczas dodanych lub dodania nowego. Pole do wpisywania prowizji autora - procentowo. Pole dodatkowych informacji widocznych tylko w tym miejscu. Wybór szablonu graficznego danego contentu. Domyślnie będzie to prosta grafika, ale powinna istnieć możliwość jednego z szablonów przygotowanych przez Was, który będzie automatycznie wykorzystywany do wszystkich materiałów zawartych w tym contencie. Wyobrażam to sobie tak, że zlecam Wam utworzenie nowego szablonu i ustalamy jak on ma wyglądać. Wy tworzycie szablon i implementujecie go na platformę. Wówczas jest on widoczny przy tworzeniu i edycji contentu w globalnej bibliotece jak i w bibliotece lok alnej (w zależności od ustawień w punk cie 1.1.1) A13 A14 Wybór dystrybutora z rozwijanej listy (możliwe dodanie więcej niż jednego), możliwość tworzenia w tym miejscu nowych Dystrybutorów. Procentowe określenie prowizji danego Dystrybutora. Chodzi o prowizję za dany content nie zaś za platformę - nie łączyć z pkt Adam; Wybór platformy klienckiej na której udostępniany jest dany content (możliwość zapisywania uczniów). Powinna być tu widoczna lista platform, którym jest udostępniony dany content z opcją ich usuwania i edycji. Na liście powinna być widoczna nazwa platformy, oraz data dostępności. Dodatk owo opcja "Udostępnij na platformie" służąca dodawaniu nowy ch platform. Przy edycji ustawień dla danej platformy oraz przy dopisywaniu nowej powinny być dostępne poniższe opcje: Określenie ceny danego contentu dla klienta w jednej z dwóch opcji: abonament lub opłata za osobę. (gdzieś z bok u powinna by ć ok reślona waluta w jak iej rozliczana jest dana platforma 1.1.9). W abonamencie opłata jest naliczana za dany miesiąc. W przypadku rozliczeń za użytkownika, system nalicza opłatę za zapisanie konkretnej osoby na dany kurs wykorzystujący dany content. Określenie czasu dostępności danego contentu na platformie danego klienta. Po jego upływie

6 Slajd 3 (kontynuacja) content znika z platformy klienta i nie ma on możliwości zapisywania osób na niego. Osoby które wcześniej miały dostęp do kursu dalej mogą wejść do niego ale nie widzą w nim materiałów (contentu). Możliwość wy boru/edy cji k onk retnej daty dostępności contentu (od do) lub opcji bezterminowo. Adam; A15 Przejście do edycji materiałów dydaktycznych, określanie materiałów wchodzących w skład danego contentu. Miejsce to nazywamy "globalną biblioteką materiałów edukacyjnych". Jej funkcje są identyczne jak w "bibliotece materiałów edukacyjnych" opisanej w punkcie: 2.3 A16 A19 A 20 Różnica jednak polega na tym, że globalna biblioteka jest dostępna tylko dla administratorów, lecz jednocześnie utworzone na niej contenty mogą być udostępniane i wykorzystywane na dowolnej platformie w ramach założonego kursu na określonych zasadach. Edycja contentów może się odbywać tylko na platformie administracyjnej. Klienci którym udostępniono materiał nie mogą go mody fik ować. Adam; Możliwość wyboru kompetencji z listy wcześniej stworzonych kompetencji lub dodanie nowej kompetencji. W ten sposób ma powstać lista umiejętności nabytych po ukończeniu danego kursu. Kompetencje te będą dopisywane do profilu danego użytkownika. Adam; Część administracyjna jest część systemu dostępna tylko dla administratorów. Służy zarządzaniu platformami k lienck imi, globalny mi materiałami (udostępniany mi na wielu platformach) oraz sy stemem płatności. Adam; Sy stem służący wy liczaniu prowizji autorów i Dy stry butorów Adam; A21 Widoczna lista wszystkich dystrybutorów wraz z datą ostatniego rozliczenia + historia rozliczeń + przy cisk rozlicz. Po kliknięciu przycisku rozlicz system automatycznie wylicza prowizję należną danemu Dystrybutorowi od abonamentu oraz kursów do których został przypisany - zgodnie z podanymi w punk tach oraz stawk ami. Prowizja wy liczana jest za ok res od ostatniego rozliczenia. Historia rozliczeń przy cisk (lub ik ona) znajdujący się przy dany m Dy stry butorze. Po jego wiciśnięciu powinna pokazywać się lista rozliczeń z danym Dystrybutorem. Przy kolejnych rozliczeniach (Których nazwy powinny się składać z Nazwy danego Dystrybutora oraz kolejnego numeru jego rozliczenia) powinien znajdować się opcja rozliczono/do rozliczenia, k tóra różnicowałaby tę listę. Przy k ażdy m rozliczeniu powinno pojawić się poledodatk owy ch notatek. Rozliczeniu podlegają wy łącznie prowizje za należności ujęte w opłacony ch rozliczeniach. Czy li w pk t musi być przy danym rozliczeniu zaznaczone, że opłacono i kiedy. Dopiero ta data pozwala naliczy ć prowizję - opłaty uiszczone od ostatniego rozliczenia. A22 Widoczna lista wszystkichautorów wraz z datą ostatniego rozliczenia + historia rozliczeń + przycisk rozlicz. Po kliknięciu przycisku rozlicz system automatycznie wylicza prowizję należną danemu autorowi od kursów do których został przypisany - zgodnie z pkt stawkami. Prowizja wyliczana jest za ok res od ostatniego rozliczenia. Historia rozliczeń przy cisk (lub ik ona) znajdujący się przy dany m Dy stry butorze. Po jego wiciśnięciu powinna pokazywać się lista rozliczeń z danym Dystrybutorem. Przy kolejnych rozliczeniach (Których nazwy powinny się składać z Nazwy danego Dystrybutora oraz kolejnego numeru jego

7 Slajd 3 (kontynuacja) rozliczenia) powinien znajdować się opcja rozliczono/do rozliczenia, k tóra różnicowałaby tę listę. Przy k ażdy m rozliczeniu powinno pojawić się poledodatk owy ch notatek. Rozliczeniu podlegają wy łącznie prowizje za należności ujęte w opłacony ch rozliczeniach. Czy li w pk t musi być przy danym rozliczeniu zaznaczone, że opłacono i kiedy. Dopiero ta data pozwala naliczy ć prowizję - opłaty uiszczone od ostatniego rozliczenia. A37 Wybór opcji: rozlicz wszystkie platformy lub zaznaczenie wybranych. Dodatkowo wybór miesiąca za który ma być dokonane rozliczenie, czyli wskazuje np: maj System wylicza abonament za jeden miesiąc danej platformy (1.1.9) oraz opłaty związane z udostępnionymi kursami (1.2.3) lub zapisany mi na nie w dany m miesiącu osobamia (2.1.1). Po przejściu do rozliczeń danej platformy powinna istnieć możliwość podejrzenia szczegółów danego rozliczenia np. Maj 2015 abonament 100zł kurs BHP 3os x 50zł = 150 zł kurs angielski - abonament = 100zł ceny podawane oczy wiście w walucie danej platformy (1.1.9) Możliwość zaznaczenia przy danym rozliczeniu czy jest ono rozliczone oraz wpisania daty przelewu (obowiązk owo)

8 1 System administracyjny A Globalny system komunikacji - Komunikaty Administracyjne A A26 Tłumaczenia Opcja dodawania kolejnego języka do tłumaczenia A Zarządzanie komunikatami wyświetlanymi w specjalnej ramce na platformach klienckich A Mechanizm tłumaczenia

9 Slajd 4 A24 A25 System komunikatów wyświetlanych na platformach klienckich. Globalna tablica informacyjna miejsce publikowania komunikatów na platformach klienckich. Możliwość dodawania i zarządzania k omunik atami. Dodawanie komunikatu: - Tytuł (Wyświetlany na tablicy), - opis (wyświetlany po otwarciu danego komunikatu - edytowany w CMS z możliwością wstawiania tekstu, linków, zdjęć i filmów), - określanie daty wyświetlania danego komunikatui (od do), - określenie platform, na których ma się wyświetlać komunikat (wszystkie lub tylko wybrane) - określenie użytkowników dla których ma być wyświetlany komunikat (manager platformy, uczeń, autor lokalny) Lista komunikatów, które wygasły powinny być przenoszone do oddzielnej rubryki, przy czym powinna istnieć możliwość ich pełnej edycji tak aby w razie czego móc je ponownie aktywować. Jeżeli danemu użytkownikowi nie jest przypisany żaden komunikat to pole nie powinno sie pojawiać. Adam; A26 System tłumaczenia platformy. W tym miejscu w formie tabeli powinny być przechowywane wszystkie komunikaty z platformy, opisy pól, nazwy przycisków, nazwy pól... jednym słowem wszystko co jest związane ze zmianą języka. Jeżeli jak iś element nie jest przetłumaczony to powinien by ć wy świetlany języ k angielsk i. Ważne jest aby już na etapie tworzenia aplikacji wyraźnie zaznaczać wszystkie pola i komunikaty podlegające tłumaczeniu. A27 A28 Możliwość dodawania nowych języków Po przejściu domechanizmu tłumaczenia wybiera się jaki język chce się uzupełnić oraz z jakiego języka ma być dokonywane tłumaczenie. Czyli np. wybieram, że chcę tłumaczyć na czeski z polsk iego. Wówczas widzę tabelę z dwoma kolumnami. Z lewej kolumna do uzupełniania - aktywna kolumna do wpisania tłumaczenia (np. czeski) a z prawej nieaktywna kolumna z tekstem do przetłumaczenia (np. polski). Dobrze by było gdyby przy danym polu była wyświetlana kategoria tekstu do tłumaczenia po angielsku np. ikona edytora, opis ikony, komunikat, nazwa pola, przycisk Na dole przy cisk zapisz.

10 2 Platforma kliencka A29 A Panel administracyjny A Funkcje ogólne A Lokalna biblioteka materiałów edukacyjnych A Zarządzanie użytkownikami (dopisywanie, usuwanie, edycja, nadawanie uprawnień, dopisywanie do kursów, dodawanie dokumentów) A Kalendarz z opcją wpisywania wydarzeń dla wszystkich lub tylko dla osób zapisanych na dany kurs A Tworzenie contentu zawierającego elementy dydaktyczne i określanie jego szablonu A Masowe generowanie listy użytkowników (tworzy listę z loginem numerycznym i hasłem w xls) A Ogłoszenia - miejsce publikowania komunikatów dla użytkowników (wszystkich lub z danego kursu). Tytuł, krótki opis i po otwarciu pełna informacja. A Tworzenie i edycja lekcji (katalogów) w ramach contentu A33 A34 A35 A Grupowe wypisywanie i dopisywanie do danego kursu Tworzenie nowych kursów, przydzielanie im autorów Edycja istniejących kursów, usuwanie kursów, zmiana nazwy Zarządzanie funkcjami ogólnymi (włączanie lub wyłączanie poszczególnych modułów) A41 A Wewnętrzny system pocztowy informujący użytkowników na zewnętrzny mail że mają wiadomość Pliki do pobrania udostępnianie plików do pobrania przez osoby zapisane na dany kurs A45 A46 A Tworzenie i edytowanie elementów dydaktycznych - slajdów(obiektów w ramach danej lekcji) - slajd opracowany w cms - film - nagranie audio - plik do pobrania - zadanie sprawdzane przez nauczyciela - test sprawdzany automatycznie przez system (pytania oparte na szablonach: wielokrotny wybór, podział na kategorie, uzupełnianie luk w tekście, wybór odpowiedzi z listy, przeciągnij i upuść, łączenie kolumn) Zarządzanie strukturą materiału zmiana kolejności elementów dydaktycznych, import materiałów Określanie kompetencji nabytych po ukończeniu kursu oraz treści certyfikatu

11 Slajd 5 A29 A 30 A31 Wydzielony obszar platformy - platforma kliencka (niejako odrębna platforma wewnątrz całego systemu). Moduł dostępny ty lk o dla managerów platformy oraz dla administratorów Tworzenie nowych użytkowników: Imię, Nazwisko, adres , zdjęcie, dodatkowy opis, możliwość wgrania kilku dokumentów pdf do profilu (jeden plik z góry określony jako CV/Resume, pozostałe z opcją wpisania co to za dok ument). Wybór uprawnień danego użytkownika: - uczeń/pracownik - manager platformy - trener Wybór formy grzecznościowej do wyboru w zależności od wersji językowej: Pan/Pani Dopisywanie do kursów -wskazanie na który z dostępnych kursów ma zostać zapisany użytkownik. Możliwość dodania do wielu kursów. W trakcie dodawania kursu możliwość wskazania daty dostępności danego kursu dla tego użytkownika lub bezterminowo. Na liście kursów powinny być widoczne zarówno kursy opracowane lokalnie jak i udostępnione danej platformie z zasobów globalnych. Jeżeli dany kurs jest udostępniany odpłatnie za każdego użytkownika (1.2.3) powinien pojawić się komunikat przy wyborze danego kursu: Uwaga koszt zapisania jednego użytkownika na ten kurs to:... PLN (cena w walucie danej platformy oraz 1.2.3), czy jesteś pewien, że chcesz udostępnić wy brany k urs temu uży tk ownik owi? Jeżeli tak to stosowna opłata jest dopisywana do rozliczenia klienta w pkt loginy zak ładane ręcznie są bezterminowe - do ręcznego usunięcia. Zarówno po utworzeniu loginu jak u dopisaniu bądź wypisaniu z danego kursu użytkownik powinien otrzy mać stosowną informację mailem. Możliwość edycji loginów wraz z opcją generowania nowego hasła. Po jej kliknięciu do ucznia powinnien zostać wysłany mail z nowymi danymi logowania, a jednocześnie powinny one zostać wy świetlone ten jeden raz managerowi platformy w tak iej formie: Adres logowania: Login: Hasło: Tak aby w razie czego mógł je łatwo skopiować. A32 Masowe tworzenie loginów nowych użytkowników. Wybiera się tylko ilość użytkowników, datę ważności/bezterminowo, k urs do k tórego mogą zostać zapisani. System tworzy loginy na danej platformie i umożliwia pobranie listy użytkowników wraz z hasłami w plik u excel. Login numery czny powinien sk ładać się z 7 cy fr. Numery loginów powinny by ć naliczane niezależnie dla każdej platformy. Po upły nieciu terminu ważności login jest automaty cznie usuwany. Podczas generowania listy loginów powinna istnieć opcja podaj adresy użytkowsników i wtedy trzeba wpisać tyle adresów ile generuje się loginów oraz opcja wprowadź login osoby

12 Slajd 5 (kontynuacja) zarządzającej loginami i wówczas podaje się tylko jeden login, który jest przypisywany do wszystkich użytkowników. A33 Opcja umożliwiająca grupowe dopisanie lub wypisanie użytkowników z danego kursu. Zaznaczam wszystkich użytkowników lub tylko wybranych, a następnie wybieram opcję zapisz na kurs lub wypisz z kursu, po czym wskazuje jeden z kursów. Jeżeli dany kurs, na który mają być zapisani użytkownicy jest udostępniany odpłatnie za każdego użytkownika (1.2.3) powinien pojawić się komunikat przy wyborze danego kursu: Uwaga koszt zapisania jednego użytkownika na ten kurs to:... PLN (cena w walucie danej platformy oraz 1.2.3), czy jesteś pewien, że chcesz udostępnić wy brany k urs temu uży tk ownik owi? Jeżeli tak to stosowna opłata jest dopisywana do rozliczenia klienta w pkt Zarówno przy wypisaniu jak i dopisaniu danego kursu do użytkownika, powinien on otrzymać stosowną informację mailem. Należy zabezpieczyć system przed sytuacją gdy użytkownik nie ma maila (np. login został wy generowany w 2.1.2). A 34 Tworzenie nowy ch k ursów oraz wy bieranie z listy trenera uprawnionego do edy cji danego k ursu. Podczas tworzenia kursu powinna istnieć możliwość wskazania, które materiały z materiałów utworzonych w 2.3 powinien on zawierać (możliwość zaznaczenia kilku contentów). Zależy mi na tym, aby materiały nie były kopiowane za każdym razem, gdy tworzony jest nowy kurs. Mają się pojawiać na liście ale fizycznie pliki powinny się znajdować w 1.3. Jednocześnie jeśli zostaną zaktualizowane pliki bazowe to automatycznie ma się aktualizować materiał we wszystkich kursach i platformach. Dodatk owo manager ok reśla sposób poznawania materiałów: swobodny/chronologiczny. Jeśli swobodny to uczeń może dowolnie przechodzić pomiedzy materiałami klikając na ikonkę listy materiałów i wy bierając k onk retny slajd. Jeżeli wybrana jest wersja chronologiczna to uczeń musi przechodzić przez slajdy po kolei. A jeżeli w dany m slajdzie jest test, to nie może przejść dalej jeżeli nie zda testu. Powinno też istnieć pole koszt szkolenia uczestnika wypełniane ręcznie przez managera platformy. Koszt ten powinien powinien być automatycznie dopisywany do punktu w momencie zapisania ucznia na kurs. I istnieć tam niezależnie od kursu, czyli nawet jeśli kurs zostanie usunięty to koszt przeszk olenia uczestnik a pozostaje. A35 Zarządzanie i usuwanie istniejących kursów. Zarządzanie zwiazane ze zmianą nazwy kursu i zmianą trenerów (możliwy wiecej niż jeden trener). Usuwanie kursów musi zostać potwierdzone hasłem managera. Adam; A36 Opcaja określania który z pkt 2.2 ma być wyświetlany na danej platformie. Domyślnie aktywne wszystkie. Możliwość wyłączenia poszczególnych punktów za wyjątkiem pkt A 38 Funk cje widoczne w lewy m menu bezpośrednio po zalogowaniu Adam;

13 Slajd 5 (kontynuacja) A 39 Kalendarz może by ć edy towany przez managera platformy,trenerów i przez administratora. Dodając jak ieś wy darzenie powinna istnieć następujące opcje: - udostępnij wszy stk im (wszy stk im na tej platformie) - udostępnij wybranym osobom (pojawia się lista użytkowników i zaznaczamy check boxem dla k ogo jest to ogłoszenie) - udostępnij na kursie (wskazajumy z listy jeden lub kilka kursów z danej platformy - termin jest dostępny dla użytkowników zapisanych na ten kurs) Sam kalendarz ma mieć prosty wygląd. Domyślny widok to agenda. Dodatkowo, możliwość przełączenia się na widok miesięczny k alendarza Adam; A40 Ogłoszenia - funkcja analogiczna do 1.4 tylko działająca na jednej konkretnej platformie. Funkcja dostępna dla managera i autora. Możliwość dodawania i zarządzania ogłoszeniami. Dodawanie ogłoszenia: - Tytuł, - opis (część opisu wyświetlana bezpośrednio pod tytułem, a reszta po otwarciu danego ogłoszenia). Opis w pełni edy towany w CMS z możliwością wstawiania tek stu, link ów, zdjęć i filmów), - określanie daty wyświetlania danego ogłoszenia (od do), - określenie kursów, dla których ma się wyświetlać ogłoszenie (wszystkie lub tylko wybrane). Osoby zapisane na wskazany kurs otrzymują ogłoszenie. - określenie użytkowników dla których ma być wyświetlany komunikat (wskazanie konkretnych użytkowników/uczniów lub wszyscy) Lista komunikatów, które wygasły powinny być przenoszone do oddzielnej rubryki, przy czym powinna istnieć możliwość ich pełnej edycji tak aby w razie czego móc je ponownie aktywować. Ogłoszenia powinny być wysyłane na adresy (prawdziwe/zewnętrzne) użytkowników, k tóry m jest ono udostępniane. Adam; A41 A42 A43 System maili wysyłanych pomiędzy użytkownikami ale w ramach platformy. Maile wysyłane do użytkowników wybieranych z książki adresowejdo osób, które są zapisane na ten sam kurs co osoba wysyłająca. Czyli w polu do mamy rozwijaną listę z imieniem i nazwiskiem użytkowników. Adam; Miejsce tworzenia lokalnych materiałów dydaktycznych. Dostępnych na danej platformie. Analogicznie ma wyglądać punkt Adam; Tworzenie contentu, jakby katalogu z materiałami edukacyjnymi - zbioru slajdów z materiałami dydaktycznymi i testami. Możliwość wpisania nazwy contentu, jego opisu i miniatury wyświetlanych na liście kursów na platformie (główny widok po zalogowaniu się). Możliwość edycji i usuwania contentów już istniejących (oczywiście tylko tych, które zostały opracowane na tej platformie - brak możliwości edycji contentów opracowanych w bibliotece globalnej 1.2). Usunięcie contentu powinno być możliwe dopiero po ręcznym wpisaniu hasła osoby, która to robi (managera platformy lub administratora). Ważne aby pole to nie było automatycznie wy pełniane przez przeglądark i. Wybór szablonu wykorzystywanego w danym contencie (z udostępnionych szablonów) zgodnie z punktem oraz 1.2.1

14 Slajd 5 (kontynuacja) Dodatkowo opcja wybra Adam; A44 W ramach danego contentu tworzone są konkretne materiały - slajdy. Czyli pojedyncze widoki, pojedyncze strony. Są one zawsze podpinane pod konkretną lekcję, która pełni rolę katalogu w którym jest wiele pojedynczych slajdów. Najpierw tworzona jest lekcja, która jednocześnie jest standardowym slajdem tekstowym, dopiero później tworzone są pod nią k olejne slajdy zgodnie z A45 Wewnątrz konkretnej lekcji tworzone są kolejne slajdy - materiały dydaktyczne. Wszystkie slajdy mają z góry określoną szerokość. Wysokość jednak jest zmienna w zależności od wysokości. Nazwy sladów generują się automatycznie (1,2,3,4,5) chyba że ktoś wybierze opcję wpisz nazwę to wtedy może ją wpisać ręcznie. Rodzaje slajdów: - standard - film - audio - zadanie sprawdzane przez trenera - test Opis slajdów: Stendard Strona edytowana w całości przez cms ze standardowymi funkcjami takimi jak formatowany tekst, zdjęcia, filmy, link i, tabele. Film slajd który z góry zawiera tylko player video. Powinna istnieś opcja wgrania pliku (zgodnie z limitem określonym w 1.1.8) lub umieszczenia linku z Youtube lub Vimeo. Jeżeli jest wgrywany plik to powinien załączać się nasz player. Jeżeli natomiast umieszczany jest link to zaczytuje się player o z góry ok reślonej wielk ości. Audio Play er wgrany ch plik ów audio (zgodnie z limitami 1.1.8) Zadanie sprawdzane przez trenera Slajd służący do sprawdzania danego ćwiczenia przez trenera lub managera platformy. Podczas tworzenia slajdu określany jest pole cms jak w standardowym slajdzie. Uczeń jednak wyświetlając ten slajd ma możliwość wpisania tekstu poprzez cms lub/i wgrania pliku z odpowiedzią. Odpowiedzi ucznia są wyświetlane trenerowi do oceny w punkcie Test slajd zawierający test sprawdzany automaty cznie przez sy stem. Następnie określa się dodatkowe kryteria: - czas dostępności testu

15 Slajd 5 (kontynuacja) - wszystkie pytania na stronie lub jedno pytanie na stronie bez możliwości powrotu do poprzedniego py tania, - czas na wy pełnienie testu, - dodatkowe wersje testu (czyli jedna lub dwie dodatkowe wersje każdego z pytań), - procent dobry ch odpowiedzi/punk tów niezbędny ch do zaliczenia testu - określenie czy pytaniamają być mieszane czy nie. Dalej dodawane są pytania i odpowiedź adekwatnie do specyfiki szablonu. Klika się dodaj pytanie i wy biera się jeden z szablonów. Dodawanie py tań wg szablonow: Wielok rotny/jednok rotny wy bór, Najpierw dodawane jest polecenie poprzez zwykły edytor treści umożliwiający wstawianie tekstu, tabel, grafik, filmówi audio. Następnie wpisuje się ilość punktów za to pytanie. Pod spodem przycisk dodaj pytanie. Dodaje się pytanie tekstowe z zaznaczeniem, czy jest to wielokrotny czy jednokrotny wybór, a następnie pod spodem trzy odpowiedzi do wpisania + przycisk dodaj dobrą odpowiedź i przycisk dodaj złą odpowiedź. Można dodać kilka takich pytań. Uzupełnianie luk w tekście, Najpierw dodawane jest polecenie poprzez zwykły edytor treści umożliwiający wstawianie tekstu, tabel, grafik, filmówi audio.następnie wpisuje się ilość punk tów za to py tanie. Pole tekstowe gdzie wpisywany jest tekst. W miejscu gdzie ma być luka klika się przycisk dodaj lukę i wtedy można wpisać kilka akceptowalnych odpowiedzi. Można dodać kilka takich pytań. Wy bór odpowiedzi z rozwijanej listy Najpierw dodawane jest polecenie poprzez zwykły edytor treści umożliwiający wstawianie tekstu, tabel, grafik, filmówi audio. Następnie wpisuje się ilość punktów za to pytanie. Pod spodem pole tekstowe. W miejscu gdzie ma być rozwijana lista klika się przycisk dodaj listę i wtedy można wpisać kilka odpowiedzi, które będą wyświetlane na rozwijanej liście wraz ze wskazaniem, która z nich jest dobra. W każdym tekście może być kilka takich luk. Można dodać kilka takich pytań. Łączenie k olumn Najpierw dodawane jest polecenie poprzez zwykły edytor treści umożliwiający wstawianie tekstu, tabel, grafik, filmówi audio.następnie wpisuje się ilość punk tów za to py tanie. Dodajemy zestaw pól do połączenia. Dwa pola z lewej i prawej strony, a pod nimi przycisk dodaj pozycję. W ten sposób wpisuje się pasujące do siebie elementy, które system miesza w ramach jednej k olumny przed wy świetleniem uczniowi. Można dodać kilka takich zestawów pytań do połączenia.

16 Slajd 5 (kontynuacja) Adam; A46 zarówno lekcje w ramach danego contentu jak i slajdy w ramach danej lekcji powinno się dać swobodnie przestawiać w k olejności. Dodatkowo powinna istnieć funkcja zaimportuj materiał. Wówczas otwiera się okienko z materiałami dostępnymi w ramach danej biblioteki lokalnej. Można przejść do contentu opracowanego na danej platwormie (za wyjątkiem contentów udostępnionych z biblioteki lokalnej) i wybrać albo całą lekcję albo konkretny slajd, który ma zostać zaimportowany. Import polega na zdublowaniu danego materiału, czy li tworzona jest jego niezależna k opia. A47 W ramach danego contentu można dopisywać zdobywane przez uczniów kompetencje. Klika się dodaj i wtedy wpisuje się w pole treści daną kompetencję lub umiejętność. Powinna też istnieć możliwość k orzy stania z listy wcześniej stworzony ch k ompetencji. Dodatkowo w tym miejscu powinny znajdować się pola do wypełnienia certyfikatu: Osoba/firma zaświadczająca nabycie kompetencji: (do wpisania) Kurs czy szkolenie -wybór z listy: kurs e-learningowy, kurs stacjonarny, szkolenie e-learningowe, szk olenie stacjonarne. Możliwość wy brania jednego z szablonów certy fik atów Adam; A49 Pliki do pobrania - możliwość tworzenia katalogów i podkatalogów oraz udostępniania w ramach nich plików do pobrania lub odtworzenia. Ilość i wielkość wgranych plików powinna być limitowana zgodnie z ustawieniami platformy Katalogi powinny mieć funkcje wskazywania komu są udostępniane (wskazanie konkretnych użytkowników, osoby zapisane na dany kurs lub wszyscy) Adam;

17 2 Platforma e-learningowa A51 A Raporty/Wyniki 2.6 System zarządzania kompetencjami A raporty dla poszczególnych uczniów i wszystkich uczniów na danym kursie w określonym przedziale czasowym: - etap szkolenia (procent ukończenia kursu) - wykonane test i zadania (punktacja z testów i zadań sprawdzanych przez trenera) - czas spędzony na nauce A Sortowanie użytkowników według osób spełniających i nie spełniających danych kryteriów kompetencyjnych A sprawdzanie prac otwartych A Ręczne dodawanie kompetencji danej osobie lub grupie osób A Historia szkoleń wraz z kosztem przeszkolenia danej osoby A Generowanie certyfikatów dla uczestników, którzy ukończyli dany kurs (punkt 2.3.6)

18 Slajd 6 A50 Lista kursów, w których uczestniczył dany pracownik wpraz z opcją filtru po roku. Nazwa + opis k ursu, data zapisania/przeprowadzenia k ursu, cena. Lista ta powinna zawierać także kursy i koszty dodawane w pkt Adam; A 51 A52 Miejsce gdzie manager i trenerzy mogą sprawdzać wy nik i uczniów oraz sprawdzać zadania otwarte. Możliwość wyboru czy chce się zobaczyć wyniki konkretnej osoby, czy wszystkich osób zapisanych na dany kurs. Raport indy widualny Jeśeli wybrany zostanie raport indywidualny, to wówczas wskazuje się konkterną osobę i przedział czasowy. Dodatkowo zaznacza się czy raport ze wszystkich kursów czy tylko z wybranych. Generowany jest raport z wy nik ami (procentowo) k onk retny ch testów oraz zadań oceniany ch przez trenerów. W raporcie powinien być również zawarty czas spędzony na platformie w określonym przedziale czasowy m. W raporcie powinny być widoczne testy i zadania wykonywane przez daną osobę oraz podsumowanie średniej w ramach całego k ursu. Pozy cje w raporcie przy dany m teście: - nazwa testu/zadania - uzyskany wynik (procentowo) - data wykonania Pozy cje w raporcie przy podsumowaniu k ursu: - nazwa kursu - data zapisania na kurs - procent uk ończenia (procentowo ile slajdów przeszedł uczeń) - ilość zaliczonych zadań np.: 1 z 4 - średni wynik - średnia z wyników za poszczególne testy i zadania - zakończony / w trakcie wykonywania Raport Wszy scy uczestnicy na k ursie Login, Imię i nazwisko a pod spodem lista kursów, na które zapisany jest dany użytkownik wraz z polami: - nazwa kursu - data zapisania na kurs - procent uk ończenia (procentowo ile slajdów przeszedł uczeń) - ilość zaliczonych zadań np.: 1 z 4 - średni wynik - średnia z wyników za poszczególne testy i zadania - zakończony / w trakcie wykonywania Uczeń też ma dostęp do raportów, przy czym widzi tylko swoje wyniki, nie ma możliwości wy generowania raportu inny ch osób. Adam; A53 Jeżeli uczeń wykonał zadanie otwarte opisane w pkt to dane zadanie pojawia się na liście zadań do sprawdzenia.

19 Slajd 6 (kontynuacja) Lista zawiera pola: - imię i nazwisko - nazwa kursu - nazwa zadania - data wykonania Następnie jest przycisk sprawdź po którego wciśnięciu trener widzi tekst napisany przez ucznia oraz wgrane przez niego pliki. Może edytować tekst ucznia przy wykorzystaniu standardowych opcji cms oraz wgrać poprawiony plik. Po ocenieniu pracy jest ona widoczna jako oceniona z możliwością jej podglądu. Praca oceniona jest pod pracami do ocenienia, hronologicznie wg daty wy k onania. Po ocenieniu pracy wy nik wpisany przez nauczy ciela dodawany jest do raportów Uczeń też ma widoczną tę zakładkę i widzi tu swoje prace wraz z naniesionymi przez nauczyciela poprawk ami W Adam; A54 A58 System służy określeniu kompetencji nabytych przez ucznia po ukończeniu danego kursu lub dopisy waniu ty ch k ompetencji/umiejętności ręcznie. Adam; Wyszukiwarka pozwalająca wyszukać osoby w dwóch kryteriach "Ukończone kursy/szkolenia" lub "Nabyte kompetencje/umiejętności". Wybierając jedną z tych opcji pojawia się lista kursów do wybrania (można wybrać kilka kursów) lub lista kompetencji (można zaznaczyć kilka kompetencji z dostępny ch na danej platformie contentów). Na liście powinna być wyświetlana lista użytkowników spełniająca dane kryterium z opcją wyświetlenia szczegółowych danych oraz z informacją czy spełnia kryteria czy jest w trakcie zdobywania. po kliknięciu wyświetl szczegóły użytkownika pojawiają się szczegółowe dane użytkownika ( wszystkie pola określane w profilu oraz lista kursów z opcją ukończony/w trakcie oraz listą kompetencji (zdobyte/w trakcie). Dodatkowo na dole podawany jest łączny koszt szkolenia danej osoby. W przypadku nie wskazania żadnego filtru wyświetlana powinna być pełna lista użytkowników. Adam; A59 Możliwość zaznaczenia jednego lub wielu użytkowników, a następnie dodania do nych kompetencji i szk oleń. Czyli klikam na osobę/osoby i wybieram dodaj. Następnie wpisuje ukończone szkolenie + zdobyte kompetencje + koszt szkolenia na osobę. Dane te dodawane są do danych użytkownika wyświetlanych w pkt Adam; A60 Pojawia się lista osób które ukończyły szkolenia, czyli jeśli ktoś ukończył szkolenie to automatycznie wpada na tę listę. Również jeżeli szkolenie to zostało dodane w pkt Lista powinna zawierać: - Imię i Nazwisko - nazwę ukończonego kursu (także dodanych w pkt ) (jeżeli ktoś ukończył kilka kursów to wyświetlanych jest kilka pozycji) - datę ukończenia kursu/szkolenia

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Nauczyciel Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o.

Baza Aktów Własnych. Autor: Piotr Jegorow. ABC PRO Sp. z o.o. ABC PRO Sp. z o.o. Podręcznik przeznaczony dla użytkowników Bazy Aktów Własnych Zawiera zmiany w wersji z dnia 12.12.2013 r. Data: 13 grudnia 2013 Autor: Piotr Jegorow Spis treści Wykaz zmian... 3 Zmiana

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r.

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących. w ogólnopolskim projekcie MultiSport. Luty 2015 r. Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie MultiSport Luty 2015 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ Spis treści Spis treści 1 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe?... 3 1.1 Zmiana modelu licencji... 3 1.1.1 Starzy klienci 3 1.1.2 Nowi klienci 3 1.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby W tym dokumencie pokażemy wam jak stworzyć dokument oraz prezentację wykorzystując do tego możliwości,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA ZLECEŃ W SERWISIE

INSTRUKCJA SKŁADANIA ZLECEŃ W SERWISIE INSTRUKCJA SKŁADANIA ZLECEŃ W SERWISIE www.tellvet.net I. SPORZĄDZANIE ZLECEŃ 1. Należy wejść na stronę www.tellvet.net 2. W celu zalogowania się należy kliknąć Logowanie 3. Po kliknięciu w Logowanie system

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi platformy Krok w Przedsiębiorczość Nauczyciel Wersja: 4_23/07/2012 1 Spis treści 1. Logowanie do platformy... 3 2. Struktura narzędzi platformy... 3 3. Ogólne zasady działania

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Usługi sieci Internet

Usługi sieci Internet Cel ćwiczenie: Celem ćwiczenia jest przedstawienie usług dostępnych w sieci Internet. Uzyskane kompetencje Po zrealizowaniu tego ćwiczenia będziesz: potrafił założyć konto Microsoft wraz z kontem pocztowym;

Bardziej szczegółowo

Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika

Espago Bill - Podręcznik użytkownika. Podręcznik użytkownika Espago Bill - Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika # # # 1 Spis treści: Wprowadzenie 3 Nowe konto w panelu administracyjnym oraz informacje ogólne 3 Konta klientów 7 Plany 9 Grupy klientów 10

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU KATALOG WM.PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU KATALOG WM.PL INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU KATALOG WM.PL Aby dodać swoją firmę do serwisu katalog.wm.pl, należy się zarejestrować. 1. Rejestracja do systemu: Na stronie katalogu wchodzimy w zakładkę dodaj firmę i rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą

5. Praca z klasą. Dodawanie materiałów i plików. Etykieta tematu. Rozdział 5 Praca z klasą 5. Praca z klasą Jako prowadzący i nauczyciel mamy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o zamieszczanie i korzystanie z materiałów na platformie e-learningowej. Wykładowca w pierwszej kolejności musi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Dodawanie klas i zakładanie kont dla uczniów, zarządzanie klasami

Dodawanie klas i zakładanie kont dla uczniów, zarządzanie klasami Dodawanie klas i zakładanie kont dla uczniów, zarządzanie klasami Każdy nauczyciel posiadający konto na platformie LearningApps może dodać swoje klasy oraz założyć konta dla uczniów. Uczeń sam nie zakłada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z Shoper Wersja z 18/01/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

STARS UP. Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA STARS UP Innowacyjna platforma modelingu dzieci i współpracy z agencjami INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Portal WWW... 3 2.1. Strona główna... 3 2.2. Rejestracja.... 5 2.2.1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Pojęcia używane w aplikacji Statusy konkursu 1. Organizacja konkurs jest w trakcie organizacji, ustalania parametrów 2. Otwarty do konkursu można składać zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

pl/administrator

pl/administrator Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią PrestaShop dla witryny snpromet.pl 1. Logowanie do systemu Aby zalogować się do systemu zarządzania treścią witryny należy przejść do adresu: http://snpromet.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.5) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści Spis treści 1.Logowanie do systemu e-learningowego... 3 2.Jak wybrać kurs w systemie e-learningowym?... 5 3.Omówienie typów testów... 8 4. Omówienie testów końcowych... 10 5.Jak korzystać z czatu?... 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Platformy E-learning

Instrukcja Platformy E-learning Instrukcja Platformy E-learning Uczeń i Rodzic Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA SZKOŁY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA SZKOŁY narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Spis: Dodawanie nowego dokumentu Edycja dokumentu Dodawanie dokumentu do menu Dodawanie grafiki do dokumentu Dodawanie grafiki głównej Lista dokumentów Operacje na

Bardziej szczegółowo

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery...

1. Klienci... 2. 2. Logowanie i Pulpit... 9. 3. Mój profil... 10. 4. Wyniki testów... 12. 5. Moje CV... 13. 6. Kapitał Kariery... Spis treści 1. Klienci... 2 2. Logowanie i Pulpit... 9 3. Mój profil... 10 4. Wyniki testów... 12 5. Moje CV... 13 6. Kapitał Kariery... 15 6.1. Moje kwalifikacje i doświadczenie... 16 6.2. Moje kompetencje

Bardziej szczegółowo

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika

Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Notatnik elektroniczny w e-science.pl Podręcznik użytkownika Tytuł: Notatnik elektroniczny w e-science.pl. Podręcznik użytkownika Podręcznik jest udostępniany na licencji Creative Commons: niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 8 lipca 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego, wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie :

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie : Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla trenerów uczestniczących w ogólnopolskim projekcie : Wrzesień 2016 r. 1 Spis treści Rejestracja konta trenerskiego i aktywacja... 3 Logowanie do serwisu...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi Smacznego.rzeszow.pl Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja 13.01.2010 13:05 Spis treści 1. Rejestracja... 1 1.1. Rejestracja w portalu... 1 1.2. Zapomniałem hasła... 2 2. Logowanie... 0 2.1. Menu użytkownika...

Bardziej szczegółowo