Newsletter / 17 luty 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter / 17 luty 2014 r."

Transkrypt

1 Newsletter / 17 luty 2014 r. Str.2. Nowe regulacje na GPW dotyczące spółek z akcjami groszowymi Str.5. Str.7. Zmiany w kodeksie pracy praca w niedziele i święta na rzecz zagranicznych przedsiębiorców Już za kilka dni S.K.A. wpłacą pierwszą zaliczkę na CIT

2 Nowe regulacje na GPW dotyczące spółek z akcjami groszowymi W dniu 20 września 2013 r. Rada Nadzorcza GPW podjęła uchwałę nr 30/1340/2013 w sprawie zmiany Regulaminu GPW. Dodatkowo w dniu 2 grudnia 2013 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 1387/2013 w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu. Obydwie regulacje obowiązują od 1 stycznia 2014 r. i zmierzają do eliminacji z obrotu na GPW tzw. akcji groszowych. Sankcje dla spółek giełdowych zakwalifikowanych do listy alertów są bardzo dotkliwe. Co ciekawe są one jedynie związane z bieżącym niskim kursem akcji na rynku, w zupełnym oderwaniu od kapitalizacji danej spółki. Skutkiem może być nawet wykluczenie akcji emitenta z obrotu giełdowego. Zarządy takich spółek powinny podjąć działania w celu zwiększenia wartości akcji poprzez ich scalenie. Sankcje dla spółek z akcjami groszowymi Spółki, których akcje notowane są poniżej pewnego progu wpisywane będą na Listę Alertów, przy czym: - na I-III kwartał 2014 r. wyznaczony został próg wynoszący 0,50 zł, - począwszy od drugiego dnia sesyjnego przed ostatnim dniem sesyjnym grudnia 2014 r. - obowiązywał będzie próg 1,00 zł; - kryterium kwalifikacji będzie stanowił średni kurs akcji w obrocie giełdowym z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest weryfikacja); - co kwartał przeprowadzane będą weryfikacje i kwalifikacje spółek pod kątem przekroczenia progu (na dwa dni sesyjne przed ostatnim dniem sesyjnym marca, czerwca, września i grudnia każdego roku); pierwsza weryfikacja odbędzie się 27 marca 2014 r.; - informacje dotyczące akcji zakwalifikowanych do segmentu Lista Alertów podawane będą przez GPW do publicznej wiadomości inwestorów w formie komunikatu. 2

3 Nowe regulacje na GPW dotyczące spółek z akcjami groszowymi Po jednokrotnej kwalifikacji do Listy Alertów: - akcje emitenta usuwane będą z portfela indeksów giełdowych i przenoszone do notowań w systemie kursu jednolitego, co ogranicza płynność obrotu akcjami; - nazwa akcji emitenta będzie napiętnowana poprzez oznaczenie w sposób szczególny w serwisach GPW; - akcje usuwane będą z listy papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem zleceń krótkiej sprzedaży. Po drugiej z rzędu kwalifikacji do Listy Alertów - emitent będzie zobowiązany do przygotowania i podania do publicznej wiadomości programu naprawczego wskazującego działania, jakie zamierza podjąć w celu eliminacji wyceny poniżej progu groszowości. W przypadku szóstej z rzędu kwalifikacji do Listy Alertów - obrót akcjami emitenta co do zasady zostaje zawieszony przez zarząd GPW. Jeśli natomiast po upływie okresu zawieszenia obrotu akcjami emitenta kurs akcji nadal nie przekracza progu groszowości, zarząd Giełdy co do zasady wyklucza akcje spółki z obrotu giełdowego. Ponadto od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązywać będą dodatkowe opłaty kwartalne dla takich spółek. Co można zrobić? W celu ochrony przed powyższymi sankcjami spółki giełdowe będą zmuszone do przeprowadzenia scalenia akcji dostępnych w obrocie w akcje o większym nominale z jednoczesnym zmniejszeniem łącznej liczby akcji według określonego parytetu wymiany (tzw. re-split ). Może on zostać zasadniczo przeprowadzony według dwóch modeli (zależnie od rozwiązania kwestii tzw. resztówek scaleniowych, czyli akcji posiadanych przez pojedynczego akcjonariusza, których liczba nie pozwala na połączenie ich w jedną akcję o nowej, wyższej wartości nominalnej): 3

4 Nowe regulacje na GPW dotyczące spółek z akcjami groszowymi a) z umorzeniem resztówek scaleniowych i wypłatą wynagrodzenia akcjonariuszom (metoda w praktyce trudna do zastosowania); b) z uzupełnieniem niedoborów scaleniowych do pełnej akcji nowej akcji kosztem praw akcyjnych akcjonariusza, który wyraził na to zgodę (umowne zobowiązanie się jednego z akcjonariuszy do uzupełnienia niedoborów scaleniowych pozostałych akcjonariuszy spółki, jeśli będą oni posiadać resztówki scaleniowe ). Nie każdy akcjonariusz będzie bowiem posiadał na dzień referencyjny, na który ustalane będą stany posiadania scalanych akcji, taką liczbę akcji starej wartości nominalnej, która pozwoli na ich połączenie bez reszty w akcje o nowej wartości nominalnej (więcej informacji dotyczących scalania akcji znajdą Państwo w rozszerzonej wersji artykułu, na stronie: Jak widać spółka, która trafiła na listę alertów, ma sporo działań do podjęcia. Są one jednak potrzebne, a jeśli spojrzeć przez pryzmat grożących sankcji niezbędne. więcej informacji: Karol Banucha, tel Michał Bogacz, tel

5 Zmiany w kodeksie pracy praca w niedziele i święta na rzecz zagranicznych przedsiębiorców Już w marcu wejdą w życie zmiany do Kodeksu pracy (KP) dotyczące poszerzenia katalogu prac, które mogą być wykonywane w niedzielę i święta. W dniu 10 lutego br. Prezydent podpisał projekt ustawy nowelizacyjnej. Zgodnie z art KP niedziele i święta co do zasady są dniami wolnymi od pracy. W rezultacie, praca w te dni dopuszczalna jest jedynie w sytuacjach wskazanych szczegółowo w przepisach prawa m.in. przepisie art KP. Uchwalona nowelizacja do katalogu zawartego w art KP dodaje zapis, zgodnie z którym możliwe będzie wykonywanie w niedziele i święta: a) prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków elektronicznych lub urządzeń telekomunikacyjnych, odbieranych poza terytorium Polski, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usług niedziele lub święta w Polsce są u odbiorcy usług dniami pracy; b) prac, które zapewniają możliwość świadczenia ww. usług. Celem ww. zmiany jest ułatwienie polskim podmiotom świadczenia usług na rzecz zagranicznych przedsiębiorców, mających swoje siedziby w państwach znajdujących się w innych strefach czasowych lub w których występuje inny tydzień pracy/inny katalog świąt niż w Polsce. Do tej pory pracodawcy, świadcząc usługi na rzecz takich zagranicznych podmiotów (np. liczne centra outsourcingowe działające w Polsce), mogli jedynie ustalić w zakładzie pracy system pracy zmianowej lub w ruchu ciągłym. Jednakże ze względu na specyfikę pracy związanej ze świadczeniem usług, często nie było to możliwe. Nowe rozwiązanie ma te trudności wyeliminować. Rodzaje prac i stanowiska, na których praca w niedzielę i święto jest konieczna, powinny być określone w układzie zbiorowym, regulaminie pracy lub obwieszczeniu pracodawcy. Przepis art pkt 11 KP sformułowany został ogólnie, w związku z czym nie można wykluczyć, że w praktyce jego stosowanie w pewnych sytuacjach może budzić wątpliwości, np. nie jest jasne, jak traktować pracę osób, które poza pracami związanymi bezpośrednio z usługami odbieranymi poza granicami Polski wykonują też inne czynności jednoznaczne ustalenie, czy praca na danym stanowisku spełnia przesłanki wskazane w ww. przepisie czasem może okazać się utrudnione. więcej informacji: Katarzyna Walas, tel

6 Już za kilka dni S.K.A. wpłacą pierwszą zaliczkę na CIT Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne funkcjonują jako podatnicy CIT (z krótkiej amnestii maksymalnie do r. korzystają jedynie S.K.A. z tzw. przesuniętym rokiem obrotowym). W rezultacie zasady opodatkowania zysku uzyskanego przez większość S.K.A. w 2014 r. w dużym stopniu zbliżyły się do zasad rządzących opodatkowaniem spółek kapitałowych - zysk wypracowany przez S.K.A. podlega opodatkowaniu najpierw na poziomie spółki, a następnie na poziomie wspólników. Ponieważ wiele S.K.A. już za kilka dni wpłaci pierwszą zaliczkę na CIT, poniżej przedstawiamy zwięzłe podsumowanie tematu: Zysk S.K.A. wypracowany po 1 stycznia 2014 r. - Spółka oblicza i wpłaca comiesięczne zaliczki na CIT w wysokości 19% osiągniętego dochodu; - wspólnicy S.K.A. zapłacą zryczałtowany podatek w wysokości 19% (PIT albo CIT) pobierany przez Spółkę w momencie wypłaty zysku (dywidendy); - podatek należny od komplementariusza jest pomniejszany o kwotę stanowiącą iloczyn procentowego udziału komplementariusza w zysku S.K.A. i podatku należnego od dochodu tej spółki, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany; - S.K.A (po spełnieniu warunków z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT) może skorzystać ze zwolnienia z CIT przychodów z udziału w zyskach podmiotów powiązanych; możliwe jest również skorzystanie ze zwolnienia z CIT przychodów z udziału w zyskach S.K.A. będących podmiotami powiązanymi (w rozumieniu ww. przepisu i po spełnieniu wskazanych w nim wymogów), możliwość ta dotyczy jednak wyłącznie akcjonariuszy S.K.A. będących podatnikami CIT. Zysk wypracowany przed zmianą przepisów Dla wspólników S.K.A. szczególne znaczenie praktyczne mają zasady dotyczące opodatkowania zatrzymanych w spółce zysków, które zostały wypracowane przez S.K.A. jeszcze przed zmianą przepisów: 6

7 Już za kilka dni S.K.A. wpłacą pierwszą zaliczkę na CIT - S.K.A. nie zapłaci CIT od zatrzymanego w spółce zysku wypracowanego przed r.; - wypłacony komplementariuszowi zysk S.K.A. osiągnięty przed r. nie będzie podlegał ponownemu opodatkowaniu (został już opodatkowany po stronie komplementariusza w momencie jego osiągnięcia przez S.K.A.); komplementariusz S.K.A. przez 5 lat będzie miał prawo obniżyć przychód z udziału w zyskach osób prawnych o nieodliczoną przed r. stratę w takiej części, w jakiej pozostawały jego przychody z udziału w SKA w poszczególnych latach podatkowych w ogólnej kwocie jego przychodów; - akcjonariusz zapłaci zryczałtowany podatek od dywidend w wysokości 19% (PIT albo CIT) pobierany przez Spółkę w momencie wypłaty dywidendy; - w stosunku do zysku wypracowanego przed zmianą przepisów nie można zastosować zwolnienia podatkowego przychodów z tytułu udziału w zyskach podmiotów powiązanych. Co istotne, jeżeli S.K.A. posiada niewypłacone zyski z lat poprzedzających wejście w życie nowelizacji, to w przypadku wypłaty dywidendy uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed r. więcej informacji: Remigiusz Bednarski, tel

8 Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z doradcami Kancelarii, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów. Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii. Olesiński & Wspólnicy KANCELARIA ADWOKACKA, Adwokat Rafał Olesiński ul. Powstańców Śląskich 2-4, Tel. +48 (71) Wrocław Fax: +48 (71)

Newsletter / 8 czerwca 2015 r.

Newsletter / 8 czerwca 2015 r. Newsletter / 8 czerwca 2015 r. Str.2. Str.3. Str.5. Str.7. Str.9. Konwencja o cyberprzestępczości weszła w życie Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego osoby wykonujące pracę na umowach cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 04 września 2014 r.

Newsletter / 04 września 2014 r. Newsletter / 04 września 2014 r. Str.2. Nowelizacja VAT w zakresie usług elektronicznych już pewna. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Str.3. Prawie 200 tys. zł kary za reklamę 3 w 1 Str.4. Klauzula przeciwko

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 115.657.624 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 18 czerwca 2015 r.

Newsletter / 18 czerwca 2015 r. Newsletter / 18 czerwca 2015 r. Str.2. Koniec handlu równoległego lekami? Nowelizacja prawa farmaceutycznego Str.4. Nowy ministerialny projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej Str.7. Uwaga przedsiębiorcze

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EC2 spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY TELECOM MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 3.793.337 AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318)

TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) TARCZYŃSKI S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Mały 80 w Polsce wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000225318) DOKUMENT OFERTOWY Niniejszy Dokument Ofertowy jest częścią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC)

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW UZYSKIWANYCH POPRZEZ KONTROLOWANĄ SPÓŁKĘ ZAGRANICZNĄ (CFC) I. Wstęp II. Jakie jednostki mogą być uznane za zagraniczne spółki w rozumieniu przepisów o CFC? III. Kiedy zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A.

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A. NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia 20.000 obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda wyemitowanych przez Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, nr 68, 33-322

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 17 grudnia 2014 r.

Newsletter / 17 grudnia 2014 r. Newsletter / 17 grudnia 2014 r. Str.2. Odszkodowanie za naruszenia prawa konkurencji nowe regulacje UE Str.3. Przyspieszony zwrot VAT wymaga zapłaty z konta przedsiębiorcy Str.4. Coraz bliżej nowej ustawy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone w związku z ofertą publiczną 5.000 Obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda i Cenie emisyjnej

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014

FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 FLY.pl S.A. Sprawozdanie Zarządu Z działalności Grupy Fly.pl Za rok obrotowy 2014 Obejmujący okres Od 01-01-2014 do 31-12-2014 str. 1 1. Charakterystyka Grupy Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Fly.pl

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo