Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy"

Transkrypt

1 1 Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Krucza 38/ Warszawa tel fax strona www NIP REGON Numer sprawy: GOZ PO4/10 Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla Państwowej Inspekcji Pracy Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) Tryb przetarg ograniczony art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm) - Pzp Szacunkowa wartość zamówienia przekracza równowartość euro Opracowanie Opiniowanie i weryfikacja:... Zatwierdził/ła: Warszawa, czerwca 2010 roku

2 2 1. Opis sposobu przygotowania ofert 1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) zwanej dalej Pzp Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim zgodnie z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (siwz), w formie maszynopisu lub wydruku i uzupełnić wymaganymi załącznikami (dopuszczalne jest wypełnienie załączników przy uŝyciu długopisu lub pióra czytelnym pismem). Oferta ma być podpisana przy imiennych pieczątkach osób upowaŝnionych do reprezentowania wykonawcy, wymienionych w Krajowym Rejestrze Sądowym i/lub innym odpowiednim dokumencie upowaŝniającym do takiego reprezentowania. JeŜeli oferta podpisywana jest na podstawie pełnomocnictwa naleŝy do oferty załączyć to pełnomocnictwo Kompletna oferta łącznie z załącznikami ma mieć ponumerowane strony zawierające treść oferty. Formularz oferty stanowi załącznik numer 1 do siwz. Wypełniony i podpisany jak wyŝej w pkt 1.2 siwz formularz oferty naleŝy umieścić jako pierwszy dokument za stroną tytułową i za spisem treści składanej oferty Oferta moŝe zawierać informacje stanowiące tajemnicę wykonawcy, których ujawnienie naruszałoby jego waŝne interesy handlowe oraz zasady uczciwej konkurencji - zgodnie z art. 8 ust 3 Pzp. Takie konkretnie określone informacje mają znajdować się na wyodrębnionych stronach oferty nie zszytych z całością oferty, tak aby moŝliwe było zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający zaleca, aby wykonawca umieścił te informacje w odrębnej wewnętrznej kopercie oznakowanej tajemnica przedsiębiorstwa, która zostanie obok jawnej części oferty umieszczona w zewnętrznej kopercie oznakowanej w sposób opisany w pkt 1.5 siwz. Strony te mają być ponumerowane w ciągu całej oferty jak w pkt 1.3 siwz. Zszyta zasadnicza część oferty nie obejmująca tak wyodrębnionych stron będzie częścią jawną oferty. Strony tworzące część jawną oferty mają być takŝe, ale odrębnie zszyte. ZastrzeŜenie przez wykonawcę informacji zawartych w ofercie moŝe odnosić się do nie ujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych wykonawcy, co do których podjął on niezbędne działania w celu zachowania ich poufności zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.). ZastrzeŜenie takich informacji zawartych w ofercie musi być wtedy odnotowane w formularzu oferty. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp Oferta ma znajdować się w kopercie zaklejonej i opisanej: Realizacja usługi katalogowej Active Directory dla PIP postępowanie numer sprawy GOZ PO4/10. Dla ułatwienia ewidencji przyjmowanych ofert przez Zamawiającego koperta ma być oznaczona takŝe pieczątką firmową wykonawcy. Zamawiający moŝe potwierdzić przyjęcie oferty na kopii pisma wykonawcy składającego ofertę. W przypadku, gdy wykonawca chce wysłać ofertę pocztą, naleŝy ofertę umieścić w zaklejonej i opisanej w sposób jak wyŝej kopercie, następnie zaklejoną kopertę włoŝyć do kolejnej koperty i ostemplować zgodnie z wymogami dotyczącymi wysłania listu pocztą Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Wykonawca ma na podstawie art. 36 ust. 5 Pzp w ofercie zawrzeć informacje czy przy wykonaniu zamówienia korzystał będzie z podwykonawców załącznik numer 2 do siwz. JeŜeli wykonawca będzie korzystał z podwykonawców określi on zakres powierzonych im robót/dostaw/usług JeŜeli do oferty załączane są dokumenty sporządzane w języku innym niŝ język polski do oferty naleŝy załączyć równieŝ tłumaczenie w/w dokumentów na język polski.

3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złoŝeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleŝnie od wyniku przetargu Wszystkie terminy wskazane w niniejszej siwz naleŝy obliczać zgodnie z zasadami wskazanymi w Kodeksie cywilnym JeŜeli do oferty załączane są kopie dokumentów naleŝy potwierdzić je za zgodne z oryginałem. Przy potwierdzeniu naleŝy podać: za zgodność z oryginałem, datę, podpis i imienną pieczątkę. Potwierdzić za zgodne z oryginałem ma osoba/osoby* uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza równieŝ przekazywanie w/w dokumentów oraz informacji faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pismem. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i innych dokumentów drogą elektroniczną. Zamawiający wymaga by oferta była złoŝona w formie pisemnej nie dopuszczalne jest przesłanie oferty faksem i drogą elektroniczna (oferta ma mieć formę wydruku zapakowana jak w pkt 1.5 siwz). 2. Przedmiot zamówienia 2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi katalogowej Active Directory (zwanej dalej AD lub Active Directory) dla Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 4 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy nie później jednak niŝ do dnia 10 grudnia 2010 roku (w tym przeprowadzenie szkoleń po wdroŝeniu we wszystkich jednostkach usługi AD). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik numer 8 do siwz. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi dostarczenie do siedzib okręgowych inspektoratów pracy i Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy serwerów (trzy rodzaje serwerów 1 ) oraz oprogramowania (Microsoft lub równorzędnego oraz do tworzenia kopii bezpieczeństwa) Wykaz jednostek organizacyjnych zamawiającego, w których ma być wdroŝona przedmiotowa usługa zawarty jest w załączniku numer 9 do siwz. Wszystkie koszty wdroŝenia usługi AD ponosi wykonawca (koszty mają być wliczone w cenę oferty; w koszty naleŝy wliczyć m.in. kosztu związane z pracą, wyŝywieniem, noclegami i dojazdami do jednostek Państwowej Inspekcji osób wdrąŝających usługę AD) Wykonawca wskaŝe w ofercie 2 osoby, które będą odpowiedzialne za realizację usługi (dostawa sprzętu, oprogramowania, realizacja usługi) oraz 2 osoby, które będą współpracować z zamawiającym i osobami przez niego wskazanymi z kaŝdej jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy przy realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady Do kaŝdego dostarczonego serwera zwanych dalej sprzętem lub serwerem mają być dołączone: 1) karta gwarancyjna, 2) lista punktów serwisowych, które mogą obsługiwać sprzęt, 3) instrukcja obsługi, 4) nośnik ze sterownikami dla Microsoft Windows 2008 Server 2, 5) licencja i nośnik ze standardowym oprogramowaniem producenta. 1 Zamawiający wymaga by zaoferowane serwery były produkowane przez tego samego producenta 2 Ilekroć zamawiający posługuje się nazwą Microsoft Windows Server 2008 oznacza to rodzinę oprogramowania zarówno w wersji 32 i 64 bit w najnowszej wersji dystrybuowanej.

4 4 Dokumenty z pkt 1-3 i 5 mają być sporządzone w języku polskim Zasady odbioru sprzętu po dostarczeniu sprzętu zostanie spisany protokół końcowy odbioru sprzętu (protokół ma zawierać co najmniej następujące informacje datę odbioru, nazwę, model i numer fabryczny sprzętu, nazwę jednostki organizacyjnej odbierającej przedmiot zamówienia oraz nazwę wykonawcy); o dacie dostawy sprzętu do kaŝdej z jednostek wykonawca jest zobowiązany poinformować faksem dany okręgowy inspektorat pracy i Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem (informacja na zawierać informację na temat daty (dzień, miesiąc i rok) dostawy sprzętu. Zasady odbioru wykonania usługi po wykonaniu usługi w kaŝdej z jednostek organizacyjnych zostanie spisany protokół odbioru częściowego usługi; o dacie przystąpienia do realizacji usługi w kaŝdej z jednostek wykonawca jest zobowiązany poinformować faksem dany okręgowy inspektorat pracy Państwową Inspekcję Pracy i Główny Inspektorat Pracy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zasady odbioru szkoleń po przeprowadzeniu szkolenia zostanie spisany protokół odbioru częściowego (do kaŝdego protokołu ma być załączona podpisana przez uczestników szkolenia lista z kaŝdego dnia szkolenia; zamawiający spośród uczestników szkolenia w kaŝdej z grup wyznaczy osobę uprawnioną do podpisania protokołu odbioru szkolenia; protokół ma zawierać co najmniej następujące informacje: nazwę wykonawcy, miejsce prowadzenia szkolenia (adres), datę prowadzenia szkolenia). Zasady odbioru oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa datę odbioru, nazwę i wersję dostarczonego oprogramowania, numer licencji, nazwę jednostki organizacyjnej odbierającej przedmiot zamówienia oraz nazwę wykonawcy); o dacie dostawy oprogramowania do kaŝdej z jednostek wykonawca jest zobowiązany poinformować faksem dany okręgowy inspektorat pracy i Państwową Inspekcję Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem (informacja na zawierać informację na temat daty (dzień, miesiąc i rok) dostawy oprogramowania Zasady odbioru oprogramowania Microsoft lub równorzędnego (licencja MOLP lub Select) klucze i licencja na całość oprogramowania mają być dostarczona do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy. Protokół ma zawierać co najmniej następujące informacje nazwę wykonawcy i zamawiającego, datę dostawy oprogramowania, nazwę i wersję dostarczonego oprogramowania i numer licencji. O terminie dostawy oprogramowania wykonawca zobowiązany jest poinformować Państwową Inspekcję Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Osoby uprawnione z ramienia jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy zobowiązane są dokonać odbioru sprzętu/oprogramowania/wykonania usługi/przeprowadzenia szkolenia oraz podpisania protokół odbioru częściowego (z uwagami lub bez uwag) w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy sprzętu/oprogramowania/wykonania usługi/przeprowadzenia szkolenia. Protokoły częściowe odbioru usługi/sprzętu/wykonania usługi/protokoły odbioru oprogramowania podpisane bez Ŝadnych uwag będą podstawą do wystawienia protokołu odbioru końcowego wdroŝenia usługi katalogowej AD w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy. Załącznikami do protokołu końcowego będą protokoły częściowego odbioru sprzętu i oprogramowania, wdroŝeń częściowych AD w poszczególnych jednostkach Państwowej Inspekcji Pracy oraz protokół z przeprowadzenia szkoleń. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemnie zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy do zaakceptowania wzory ww. protokołów (częściowe i końcowy). Zamawiający w terminie 7 dni przekaŝe pisemnie/faksem informacje o akceptacji wzorów protokołów/o konieczności wprowadzenia do treści ww. protokołów zmian. Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić w przygotowanych do podpisania protokołach uwagi zamawiającego. Dostawa, o której mowa w pkt 2.2 siwz oraz dostawy oprogramowania ma objąć transport sprzętu/oprogramowania do podmiotów wskazanych w załączniku numer 12 do siwz oraz jego wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez upowaŝnione osoby z ramienia podmiotów wskazanych w załączniku numer 12 do siwz, a następnie przy wdraŝaniu usługi katalogowej Active Directory zainstalowanie ww. sprzętu.

5 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu: Oferowany sprzęt ma być produktem uznanych i renomowanych producentów oraz charakteryzować się wysoką niezawodnością i bezpieczeństwem uŝytkowania; (w ofercie naleŝy wskazać nazwę i model oferowanego sprzętu) Wyklucza się zaoferowanie urządzeń uŝywanych lub składanych z uŝywanych części; sprzęt ma być fabrycznie nowy W zakresie oprogramowania standardowego wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo autorskie i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.) ww. punkt dotyczy zarówno sprzętu jak i zaoferowanego oprogramowania w ofercie naleŝy wskazać nazwę producenta i oprogramowania (w przypadku oprogramowania naleŝy wskazać równieŝ wersję oferowanego oprogramowania) W ofercie naleŝy podać dokładną nazwę producenta oferowanego sprzętu oraz dokładną nazwę i model oferowanych serwerów (tzw. part number jeŝeli dany producent nie nadaje sprzętowi part number naleŝy do oferty załączyć oświadczenie producenta, Ŝe nie nadaje on produkowanemu przez siebie sprzętowi part number) Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania regulowane dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zuŝywających energię moŝliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych ), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyŝej 25 gram Oferowane serwery wskazane w tabeli numer 3 załącznika numer 6 do siwz muszą spełniać wymogi norm EN55022, EN55024, EN oraz nie mogą emitować hałasu, mierzonego wg normy ISO 7779 i wykazanego według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE), większego niŝ 21 db Minimalne parametry sprzętu określone są w załączniku numer 6 do siwz Oferowany sprzęt musi posiadać: certyfikat bezpieczeństwa/deklarację zgodności (z wyjaśnieniem producenta ewentualnych rozbieŝności w numerze w certyfikacie i oferowanym sprzęcie); certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych serwerów z systemem operacyjnym Windows Serwer 2003/ Warunki gwarancji i serwisu dla sprzętu: Minimalne okresy gwarancji: 36 miesięcy gwarancji (okres gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu końcowego); W okresie objętym gwarancją serwis musi być świadczony w miejscu eksploatacji sprzętu; koszty dojazdu serwisanta pokrywał będzie wykonawca. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany będzie wymieniać nieodpłatnie zepsute podzespoły na fabrycznie nowe (koszt wymienianych części), wolne od wad, z wyjątkiem sytuacji: a) działania siły wyŝszej (poŝar, powódź i inne, podobnie udokumentowane zdarzenia losowe) po przyjęciu sprzętu przez zamawiającego, b) eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi, dostarczoną zamawiającemu u wraz ze sprzętem, c) modyfikacji, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez osoby trzecie, bez wiedzy wykonawcy, d) uszkodzeń mechanicznych, powstałych po przyjęciu sprzętu przez zamawiającego.

6 6 W przypadkach określonych w punktach a d wykonawca dokonuje napraw sprzętu odpłatnie. Zamawiający traci równieŝ uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku usunięcia lub nieumyślnego zniszczenia numerów fabrycznych Zasięg serwisu ma obejmować swym działaniem teren Polski Czas reakcji serwisu max. 4 godziny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu Sprzęt musi być serwisowany przez podmiot posiadający autoryzację producenta oferowanego sprzętu Na czas naprawy sprzętu, w okresie gwarancji, dłuŝszej niŝ 7 dni roboczych wykonawca zobowiązany będzie oddać do dyspozycji sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niŝ sprzęt wzięty do naprawy. Wykonawca będzie pokrywał koszty dostarczenia i odbioru sprzętu zastępczego W okresie gwarancji wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania bezpłatnych przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta zakupionego sprzętu W czasie obowiązywania gwarancji wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych jednego producenta) Zepsute podzespoły (w okresie gwarancji) muszą być wymieniane na fabrycznie nowe W okresie gwarancji uszkodzone twarde dyski mają być pozostawione nieodpłatnie u zamawiającego Warunki gwarancji dla zaoferowanego oprogramowania 120 dni na nośniki (okres gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu końcowego). Wykonawca zobowiązany będzie wymienić wadliwy nośnik na wolny od w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia o wadliwości nośnika. Koszty wymiany nośnika pokrywa wykonawca W trakcie trwania gwarancji wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne dla dostarczonych urządzeń i oprogramowania obejmujące następujące elementy: a) dostarczanie poprawek i nowych wersji oprogramowania, b) dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych, c) wsparcie techniczne przez wykwalifikowanych inŝynierów świadczone telefoniczne oraz poprzez (wsparcie techniczne musi być świadczone w dni robocze w godzinach pracy od godz. 7:00 do 16:00) Zamawiający wymaga by wykonawca przeszkolił w zakresie Active Directory dwóch grupy administratorów, tj.: a) 5 osoby - administratorzy PIP i OIP - szkolenie ma się odbyć na terenie Warszawy; b) 30 osób - administratorów OIP, w tym 0 kobiet. Zamawiający wymaga by uczestnicy szkolenia byli podzieleni na 3 grupy po 10 osób. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować szkolenie w tych grupach na terenie jednego z miast wojewódzkich: grupa 1: zachodniopomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie; grupa 2: łódzkie, opolskie, dolnośląskie, śląskie, małopolskie; grupa 3: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w przypadku szkolenia wskazanego w pkt 2.9 b siwz noclegi dla 8 osób (w kaŝdej grupie). NaleŜy przewidzieć nocleg w dzień poprzedzający szkolenie (bez kolacji). Ponadto wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodzienne wyŝywienie (śniadanie, obiad i kolację z wyjątkiem ostatniego dnia, gdzie nie naleŝy przygotowywać kolacji) odpowiednio dla 8 osób, a dla osób nie korzystających z noclegu obiad (po 2 osoby w kaŝdej grupie). Ponadto, wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciepłe i zimne napoje oraz ciastka podczas

7 7 szkolenia. Nocleg ma się odbywać w pokojach dwuosobowych w hotelu co najmniej **. Zamawiający wymaga w przypadku, gdy szkolenie będzie się odbywało w innym budynku niŝ nocleg, a odległość między budynkami będzie większa niŝ 2 km (droga do przebycia uczestników szkolenia, a nie linia prosta) by wykonawca zapewnił na własny koszt transport uczestników szkolenia na miejsce jego przeprowadzenia i po szkoleniu do hotelu. Zamawiający wymaga by wykonawca w przypadku gdy miejsce noclegu będzie oddalone od stacji PKP o więcej niŝ 5 km (droga do przebycia uczestników szkolenia, a nie linia prosta) zapewnił na własny koszt transport uczestników szkolenia ze stacji PKP do miejsca noclegu i po zakończeniu szkolenia na stację PKP Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w przypadku szkolenia wskazanego w pkt 2.9 a siwz ciepłe i zimne napoje oraz ciastka podczas szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić ww. (2.9.1 siwz) szkolenia w terminie wskazanym w 2.1 siwz po wdroŝeniu usługi AD w kaŝdej z jednostek Państwowej Inspekcji Pracy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie (koszt wliczony w cenę oferty) konieczny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt i oprogramowanie, materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna i wersja papierowa) sporządzone w języku polskim. Koszt dojazdu uczestników na miejsce szkolenia pokrywa zamawiający. Pozostałe koszty szkolenia pokrywa wykonawca, w tym w szczególności koszt wynagrodzenia i dojazdu wykładowcy do miejsca szkolenia, kosz wynajmu sal, w których prowadzone będą zajęcia zastrzeŝeniem pkt zdanie 6 i 7 siwz. Listy osób (imię i nazwisko) uczestników szkoleń będą przekazywane pisemnie wykonawcy nie później niŝ na 10 dni roboczych przed wyznaczonym terminem szkolenia Okres szkolenia dla grupy wskazanej w pkt 2.9 lit. a siwz 5 dni po 8 godzin (1 h = 45 minut). Okres szkolenia dla grup wskazanych w pkt 2.9 lit. b 5 dni po 8 godzin (1 h = 45 minut). Szkolenia mają się odbyć w dni robocze (poniedziałek piątek). Dopuszczalne jest by wyjazd na szkolenie odbywał się w niedzielę. Zamawiający nie dopuszcza by szkolenia, o których mowa w pkt 2.9 lit. b siwz odbyły się w tym samym czasie (szkolenie w kaŝdym z regionów musi się odbyć w innym tygodniu) Wymagania dotyczące szkoleń zawiera załącznik numer 10 do siwz. Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest przedstawić pisemnie zamawiającemu plan szkolenia plan szkolenia musi uwzględniać co najmniej tematykę wskazaną w załączniku numer 10 do siwz. Zamawiający zaakceptuje/poinformuje wykonawcę o konieczności naniesienia zmian w planie szkolenia w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zmiany wprowadzone przez zamawiającego Wymagania dotyczące oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa: Szczególowe wymagania dotyczące oprogramowania zawarte są w załaczniku numer 5 do siwz Wymagania dotyczące oprogramowania Microsoft lub równorzędnego: Zaoferowane oprogramowanie (licencja) musi zapewnić moŝliwość: 1) prawo do aktualizacji rozumiane, jako prawo do pobierania i instalowania za darmo publikowanych łat, patchy, hot-fixów, services pack ów, aktualizacji zabezpieczeń oraz innych darmowych aktualizacji wystawianych na ogólnodostępnej stronie internetowej producenta oprogramowania, 2) aktualizacje zabezpieczeń, hot-fixy, services pack i mają być dostępne z wykorzystaniem wbudowanych, automatycznych narzędzi do ich pobierania z dedykowanej strony internetowej producenta oprogramowania oraz dostępne do pobrania ręcznego z serwerów producenta oprogramowania, 3) zapewnienie pełnej kompatybilności i zgodności z obecnie zainstalowanym i pracującym u zamawiającego oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych i serwerów)

8 8 pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows oraz własnym dostosowanym do Win32, niewymagającym dodatkowych nakładów finansowych ze strony zamawiającego w celu dostosowania; W przypadku złoŝenia oferty równowaŝnej (w stosunku do oprogramowania Microsoft), oferta ma wykazać moŝliwość zastosowania oferowanego oprogramowania bez zwłoki u zamawiającego, który stosuje oprogramowanie firmy Microsoft we wdroŝonym systemie informatycznym we wszystkich jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy (GIP, OIP, oddziały). W przypadku dodatkowych kosztów translacji pomiędzy stosowanym dotychczas przez zamawiającego i oferowanym innym oprogramowaniem, jej koszty muszą być ujęte w cenie oferty. W takim przypadku oferta ma obejmować dokumenty wykazujące uwzględnienie w cenie oferty niezbędnych, dodatkowych kosztów, ponoszonych przez wykonawcę. Zamawiający nie moŝe ponieść dodatkowych kosztów, związanych z ww. translacją poza zapłatą za przedmiotową dostawę. W szczególności zaoferowane oprogramowanie równowaŝne musi poprawnie i bez dodatkowego dostosowywania współpracować z aplikacja własną PIP Fairnet PCINFO MagicEye, system finansowo-księgowy Xpertis firmy Macrologic W przypadku złoŝenia oferty z produktami równowaŝnymi naleŝy do oferty załączyć oświadczenie producenta tego oprogramowania, Ŝe oferowane oprogramowanie jest równowaŝne pod względem funkcjonalności z oprogramowaniem Microsoft i Ŝe spełnia wszystkie wymogi określone w pkt siwz oraz zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, Ŝe oferowane produkty odpowiadają specyfikacjom technicznym oprogramowania Microsoft Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć następujące oprogramowanie: a) 2 sztuki - Microsoft Serwer 2008 Enterprise lub równowaŝne, b) 48 sztuk - Microsoft Serwer 2008 STD lub równowaŝne, c) 1652 sztuk - Windows Server CAL 2008 lub równowaŝne. Rozdzielnik oprogramowania zawarty jest w załączniku numer 12 do siwz. Wykonawca zobowiązany będzie wygenerować po 2 klucze dla kaŝdego z rodzajów oprogramowania. Zamawiający informuje, Ŝe ww. oprogramowanie będzie uŝywane do pracy przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy (nie do celów szkoleniowych). Zbiorowa licencja na ww. oprogramowanie oraz klucze mają być dostarczona do Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy. 3. Dokumenty 3.1. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1) Wypełniony formularz oferty załącznik numer 1 do siwz; 2) Oświadczenie o podwykonawcach, o którym mowa w pkt 1.8 siwz załącznik numer 2 do siwz; 3) Informacja o podmiocie wspólnym załącznik numer 3 do siwz jeŝeli dotyczy; 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeŝeli dotyczy; 5) Formularz cenowy - załącznik numer 4 do siwz; 6) Parametry oferowanego sprzętu i oprogramowania załącznik numer 7 do siwz; 7) W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - 5 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty:

9 9 a) Oświadczenie producenta sprzętu i oprogramowania (jeŝeli dotyczy) w zakresie pkt i siwz; b) Oświadczenie producenta w zakresie pkt i siwz; c) Certyfikat lub oświadczenie producenta w zakresie pkt siwz; d) Certyfikat w zakresie pkt siwz; e) Oświadczenia wykonawcy w zakresie pkt: , siwz Dokumenty, o których mowa w pkt , 3.1.5, i 3.1.7e siwz mają być oryginałami. Pozostałe dokumenty mogą być złoŝone w formie kopii poświadczonej przez wykonawcę jak w pkt 1.12 siwz. 4. Sposób podania ceny oferty 4.1. Wykonawca ma złoŝyć jedną ofertę jednowariantową oferując wykonanie zamówienia, o którym mowa w pkt 2 siwz zgodną z przedmiotem zamówienia obejmującą jedną cenę łączną takiej oferty w złotych polskich bez podatku VAT i cenę obejmującą podatek VAT. Wykonawca ma równieŝ podać wysokość i stawkę podatku VAT. Ponadto, wykonawca ma podać cenę jednostkową z podatkiem VAT i bez podatku VAT oferowanego sprzętu, oprogramowania i szkoleń oraz ceny za wykonanie usługi z podatkiem VAT i bez podatku VAT W cenę oferty naleŝy wliczyć wszystkie koszty jakie zamawiajacy zobowiązany będzie ponieść w zwiazku z realizacją przedmiotu zamówienia wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych W przypadku zastosowania upustu ceny ma on być wyraŝony w złotych, a cena oferty ma być podana po jego uwzględnieniu KaŜda podana cena moŝe być zakończona ostatnią cyfrą przed przecinkiem, a w przypadku podania cyfr po przecinku ma być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 5. Kryteria i sposób oceny ofert 5.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena 100% 5.2. Ocena punktowa ofert zostanie obliczona jako stosunek najniŝej ceny oferty do ceny oferty ocenianej, pomnoŝony przez 100. Cena oferty ma obejmować zagadnienia wskazane w pkt 2 siwz oraz wzorze umowy Przez,,cenę Zamawiający rozumie łączny koszt z podatkiem VAT wykonania przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wzorze umowy Wykonanie zamówienia zostanie powierzone wykonawcy, który otrzyma największą liczbę punktów. 6. Termin związania ofertą Oferty złoŝone będą waŝne przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

10 10 7. Udzielanie wyjaśnień Pytania moŝna przesyłać na numer faksu 22/ lub listownie na adres siedziby zamawiającego. 8. Termin składania ofert Ofertę naleŝy złoŝyć do dnia 2010 roku do godz w Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Krucza 38/42, pok. 405 wejście od ulicy śurawiej 6/ Otwarcie ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godz w Głównym Inspektoracie Pracy, Warszawa, ul. Krucza 38/42 w sali 405 wejście od ulicy śurawiej 6/ Tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w trybie przetargu ograniczonego przy nieobligatoryjnej obecności uczestników postępowania, którzy złoŝą oferty. 14. Informacja o środkach odwoławczych Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego, zasad udzielania zamówień publicznych przysługuje środek odwoławczy przewidziany w dziale ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 15. Wzór umowy 1. JeŜeli za najkorzystniejszą uznano ofertę podmiotu wspólnego, dostarczy on nie później niŝ na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą współpracę wykonawców wchodzących w skład podmiotu wspólnego. 2. W przypadku niezrealizowania umowy w całości do dnia 10 grudnia 2010 roku umowa podlega rozwiązaniu, a zamawiający ma prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w umowie. 3. Faktura ma być dostarczona zamawiającemu do jego siedziby do dnia 15 grudnia 2010 roku do godz Wykonawca zobowiązuje się wyszczególnić w fakturze ceny elementów wskazanych w załączniku numer 5 do siwz. Za datę realizacji płatności uwaŝa się datę obciąŝenia przez bank naleŝnością konta Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik numer 9 do siwz.

11 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1) Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed zawarciem umowy zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości wskazanej w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania. 2) Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy moŝe być wnoszone w formach wskazanych w art. 148 ust.1 Pzp. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wniesione w innej postaci niŝ pieniądze musi odpowiadać warunkom określonym w pkt 18 ust. 1 i 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Za termin wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formie pienięŝnej zostanie przyjęty termin obciąŝenia rachunku bankowego wykonawcy (tj. wykonania przez wykonawcę przelewu na konto zamawiającego). 3) Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy ma być waŝne przez okres wykonywania umowy. 4) Zabezpieczanie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. 5) Na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wymagane będzie pozostawienie kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 17 pkt 1 siwz. 6) Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 5 zostanie zwrócone nie później niŝ w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady. 17. Wadium 1. Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu w zł. (PLN) naleŝy w wnieść na konto Głównego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy z siedziba w Warszawie przy ulicy Kruczej 38/42 zlokalizowane w Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie na numer konta UWAGA: Wadium wniesione w pieniądzach uznaje się za wniesione w terminie, gdy w chwili upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia wadium w innych formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp dokumenty takie muszą zawierać następujące informacje: a) określenie przedmiotu przetargu naleŝy zacytować dokładnie nazwę przetargu określoną w TED; b) określenie numeru postępowania u zamawiającego; c) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję (pełna nazwa, dokładny adres); d) określenie beneficjanta gwarancji: Państwowa Inspekcja Pracy; Główny Inspektorat Pracy; ul. Krucza 38/42; Warszawa; e) określenie podmiotu, na rzecz którego wystawiana jest gwarancja dane wykonawcy (pełna nazwa, dokładny adres); jeŝeli ofertę składa konsorcjum lub inny podmiot wspólny w gwarancji muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład; f) określenie kwoty gwarancji musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyraŝona w złotych polskich; g) gwarancja musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 Pzp pod groźbą wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 Pzp; h) określenie terminu waŝności gwarancji okres ten nie moŝe być krótszy niŝ 60 dni;

12 12 i) gwarancja musi zawierać stwierdzenie, Ŝe podmiot wystawiający gwarancję wypłaci beneficjantowi świadczenie,,na pierwsze Ŝądanie w terminie nie dłuŝszym niŝ 30 dni od dnia zgłoszenia Ŝądania. 18. Omyłki rachunkowe 1. Zamawiający przyjmie, Ŝe prawidłowo podano ceny jednostkowe netto wskazane w poszczególnych pozycjach formularza cenowego. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie ceny netto i stawkę podatku VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W przypadku błędnego obliczenia wysokości podatku VAT zamawiający będzie uprawniony do poprawienia obliczonej ceny z podatkiem VAT i wysokości podatku VAT. Zamawiający dokona poprawy ww. kwot stosując odpowiednio przepisy wskazane w ustawie o podatku od towarów i usług. 3. Zamawiający poprawi równieŝ omyki, polegające na błędnym zsumowaniu cen netto, wysokości podatku VAT oraz cen z podatkiem VAT. 4. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmiany w stosunku do wskazanej w ofercie stawki podatku VAT. Błędne podanie stawki podatku VAT Zamawiający uzna, jako omyłkę, której nie moŝna poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 i odrzuci ofertę, jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny.

13 13 Załącznik numer 1 do siwz Nazwa Wykonawcy... Dokładny adres REGON NIP Nazwa banku i numer konta wykonawcy Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym Numer telefonu Numer faksu (miejscowość i data) FORMULARZ OFERTY Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer... z dnia... oraz na podstawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu ograniczonego numer na ogłoszonego przez Państwową Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa ul. Krucza 38/42 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawarcie umowy, która stanowi załącznik numer. do siwz z zamawiającym, jeŝeli oferta nasza zostanie uznana za najkorzystniejszą. 1. Oświadczamy, Ŝe cena naszej oferty wynosi: a) bez podatku VAT... zł (PLN), słownie... b) z podatkiem VAT...zł (PLN), słownie:... c) podatek VAT wynosi...zł (PLN). Formularz cenowy zawarty jest na... stronach oferty. 2. Oświadczamy, Ŝe oferujemy; a) serwery (19 sztuk) produkowane przez..; model.; b) serwery (43 sztuk) produkowane przez..; model.; c) serwery (2 sztuki) produkowane przez..; model.; d) oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa produkowane przez. nazwa i wersja.. e) oprogramowanie jak w pkt a siwz - produkowane przez. nazwa i wersja..; f) oprogramowanie jak w pkt b siwz - produkowane przez. nazwa i wersja.. g) oprogramowanie jak w pkt c siwz - produkowane przez. nazwa i wersja.. 3. Oświadczamy, Ŝe dostarczymy sprzęt i oprogramowanie o parametrach nie gorszych niŝ określone w załączniku numer do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pkt specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowa konfiguracja i parametry zaoferowanego sprzętu zawarte są na...stronach oferty. 4. Oświadczmy, Ŝe akceptujemy zasady przeprowadzenia szkoleń określone w umowie. 5. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki umowy w tym w szczególności kary umowne i warunki zapłaty.

14 14 6. Wadium w kwocie / równowartości kwoty*... zł w postaci... wnieśliśmy przed terminem składania ofert. Dowód włączyliśmy do oferty jako... strony oferty. 7. Oświadczamy, Ŝe osobami, które będą współpracowały z zamawiającym na etapie realizacji przedmiotu umowy będą: 1) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail. 2) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail. 8. Oświadczamy, Ŝe osobami, które będą współpracowały z zamawiającym na etapie realizacji zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady będą: 1) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail. 2) imię i nazwisko.. a) telefon.. b) fax... c) mail Oświadczam, Ŝe strony... oferty są zastrzeŝone/nie są zastrzeŝone * - zgodnie z pkt 1.4 siwz podpis.., dnia

15 15 Załącznik numer 2 do siwz Oświadczenie w sprawie udziału podwykonawców Oświadczamy, Ŝe przy wykonywaniu zamówienia na... a) nie będziemy korzystali z podwykonawców;* b) będziemy korzystali z podwykonawców w zakresie: , dnia podpis. *naleŝy wpisać stan rzeczywisty

16 16 Załącznik numer 3 do siwz INFORMACJA O PODMIOCIE WSPÓLNYM Oświadczamy, Ŝe składamy ofertę jako podmiot wspólny w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 1. Oświadczamy, Ŝe w skład podmiotu wspólnego wchodzą następujące podmioty: a) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; b) nazwa:..., z siedzibą w..., przy ulicy...; c) 2. Oświadczamy, Ŝe do reprezentowania podmiotu wspólnego upowaŝniony jest/są: a) Pan/Pani..; b).; Osoby/osoba te/ta są/jest upowaŝnione do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na,,.. numer postępowania./ do reprezentowania podmiotu wspólnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na,,.. numer postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Korespondencję dotyczącą postępowania dla podmiotu wspólnego naleŝy kierować na adres.., dnia podpis:

17 17 Załącznik numer 4 do siwz FORMULARZ CENOWY UWAGA: 1. ceny naleŝy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku; 2. zaokrąglenia mają być wykonane zgodnie z zasadami matematyki; 3. poprawność obliczeń wykonanych w programie Excel naleŝy sprawdzić na kalkulatorze; 4. wszystkie ceny naleŝy podać w złotych Stawka podatku VAT serwery - %, usługa - % oprogramowanie -.% szkolenia -.% Lp. Przedmiot zamówienia Ilość sztuk/licencji /osób 1. Serwery Serwery 2 3. Serwery Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa 5. Oprogramowanie jak w pkt a siwz 6. Oprogramowanie jak w pkt b siwz 7. Oprogramowanie jak w pkt c siwz SUMA Cena jednostkowa bez podatku VAT Cena jednostkowa z podatkiem VAT x x x 2 x x 48 x x 1652 x x 8. Usługa x x x 9. Szkolenie administratorzy OIP Szkolenie administratorzy PIP i OIP 5 Łączna cena bez podatku VAT Wysokość podatku VAT Łączna cena z podatkiem VAT.., dnia. Podpis... X nie naleŝy wpisywać danych do tabeli

18 18 Załącznik numer 5 do siwz Minimalne parametry oprogramowania do tworzenia kopii bezpieczeństwa 1. Obsługiwane operacyjne systemy serwerowe: Windows 2000 Server z SP4, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 2. Oprogramowanie powinno posiadać moduł centralnej konsoli uruchamianej z poziomu systemu operacyjnego Windows 2008 Server. 3. Centralna konsola umoŝliwiająca zarządzanie całym środowiskiem wykonywania kopii zapasowych z wykorzystaniem interfejsu tekstowego CLI oraz graficznego GUI. 4. Oprogramowanie musi pozwalać na wykonywanie kopii zapasowych rozproszonego, heterogenicznego systemu komputerowego (Windows, Linux). 5. Oprogramowanie ma zapewniać funkcjonalność wykonywania kopii zapasowych dla 51 serwerów Windows w tym dla 17 ma umoŝliwiać przechowywanie i deduplikację danych na lokalnych dyskach serwera, macierzy lub serwerze NAS (funkcja VTL) oraz dla 250 stacji roboczych z systemem Windows XP/Vista/7. 6. Oprogramowanie wykorzystuje do wykonywania kopii bezpieczeństwa róŝne nośniki, w tym. taśmy magnetyczne (typu DAT, LTO, ), napędy dyskowe, SAN, NAS, 7. Oprogramowanie wykorzystuje efektywną, wewnętrzną bazę danych informacji o backupie z funkcją wykonywania kopii zapasowej. JeŜeli jest taka potrzeba zamawiający wymaga zaoferowania licencji na bazy danych. 8. Wymagana jest funkcjonalność wykonywania kopii otwartych plików dla wszystkich serwerów i stacji roboczych Windows objętych backupem. 9. Wymagane wsparcie dla interfejsu Volume Shadow Copy Services (VSS) na platformie Microsoft Windows. 10. Oprogramowanie ma umoŝliwiać wykonywanie backupów pełnych (całościowych) przyrostowych, róŝnicowych. 11. Oprogramowanie ma moŝliwość automatycznego usuwania nieaktualnych kopii zapasowych (retencja). 12. Oprogramowanie ma moŝliwość ustalenia czasu ochrony nośników. 13. Wymagana jest by oprogramowanie miało funkcję kompresji programowej. 14. Wymagana jest by oprogramowanie miało funkcję Disaster Recovery (przywracanie po katastrofie) rozumiana jako odzyskanie utraconego serwera z wykorzystaniem mechanizmów oprogramowania, tj. wcześniej przygotowanej płyty startowej CD lub DVD, przy pomocy, której administrator dostanie się do repozytorium backup ów i uruchomi proces odzyskiwania serwera ze wskazanej kopii. 15. Wymagana jest by oprogramowanie miało moŝliwość wykonywania kopii zapasowych poprzez firewall. 16. Definiowanie uprawnień dla poszczególnych klas uŝytkowników (co najmniej 3) korzystających z systemu backupów. 17. Wymagana moŝliwość szyfrowania na poziomie klienta, serwera, lub dla zadań migracyjnych, pozwalające na kompresję danych przed ich szyfrowaniem. 18. Wymaga się aby oprogramowanie posiadało moŝliwość dołączania własnych poleceń przed i po wykonaniu backupu. 19. Wymaga się aby oprogramowanie miało moŝliwość automatycznego generowania raportów i wysyłania poczty elektronicznej o wykonaniu danej sesji backupowej. 20. Wymagana jest by oprogramowanie miało funkcję automatyzacja procesu wykonywania kopii zapasowych zgodnie z zaplanowanym harmonogramem (kalendarzem) oraz przy uŝyciu predefiniowanych (wbudowanych) schematów tworzenia kopii zapasowej. 21. Oprogramowanie ma zapewniać deduplikację danych w locie (in-line) na obsługiwanych komputerach.

19 Wymagana jest by oprogramowanie miało moŝliwość wykonywania kopii zapasowych w trybie on-line dla wielu popularnych pakietów oprogramowania w tym bazy danych: Sybase, Microsoft SQL Server, (oprogramowanie ma zapewnić moŝliwość odzyskania z backupu pracujących na serwerze baz danych min. przy wykonani pełnego backupu i pełnego restora serwera). 23. Wymagana się aby oprogramowanie miało funkcjonalność zautomatyzowanego sprawdzania stanu mediów, niezaleŝnie od zadań backupowych. 25. Wymagana jest by oprogramowanie miało moŝliwość Backupu MS-Exchange i odtwarzanie bazy danych jak równieŝ indywidualnych obiektów (maile, kontakty, zadania, terminy kalendarzowe ) bezpośrednio z taśmy, bez konieczności odtwarzania bazy danych do tymczasowej lokalizacji lub uprzedniego odtwarzania storage group. 26. Zapewnienie wsparcia technicznego dla powyŝszego oprogramowania za pomocą krajowej pomocy telefonicznej w dni robocze (poniedziałek piątek) w godzinach 9:00-16:00, poprzez witrynę z dostępem do dokumentacji, aktualizacji i innych przez okres 36 miesięcy.

20 20 Obligatoryjne parametry sprzętu Załącznik numer 6 do siwz 1) tabela 1 serwery (19 sztuk) Lp. Parametr Minimalne wymagania obligatoryjne 1. Obudowa Typu Rack, wysokość nie więcej niŝ 2U z szynami mocującymi w szafie pozwalającymi na pełne wysunięcie serwera i ramieniem do prowadzenia kabli 1) Jeden procesor czterordzeniowy w architekturze x64, osiągający w testach wydajnościowych 2. Procesor SPECint_rate2006 min. 85 pkt. w konfiguracji jednoprocesorowej (naleŝy podać typ procesora); 2) Wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: (wydruk załączony do oferty) 3. Płyta główna Dedykowana serwerowa dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, 4. Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 5. Gniazda PCI Min. 4 sloty PCIe drugiej generacji w tym min. 2 sloty PCIe x8 drugiej generacji, umoŝliwiające instalację kart pełnej wysokości 1) Min. 6 GB RAM typu DDR3 - min z korekcją błędów ECC, 6. Pamięć RAM 2) Min. funkcja SDDC, Memory Mirror i inne, 3) Obsadzone min 3 gniazda z 18 gniazd pamięci w trybie maksymalnej wydajności, 4) MoŜliwość rozbudowy do min. 192 GB 1) Min. 5 portów USB, w tym 2 na froncie, 2 na tyle i min. jeden wewnętrzny, 2) Port VGA z tyłu, dodatkowo port VGA z przodu, 7. Porty 3) Min. 2x RJ-45, 4) Min. 1x RS-232 5) Mnne porty wyprowadzone na zewnątrz obudowy 1) 4 szt. dysków twardych typu SATA hot-plug, min. 750 GB 7,2krpm 3,5 skonfigurowane w RAID5 z jednym dyskiem Hot-Spare 8. HDD 2) 2 szt. dysków twardych typu SAS hot-plug, min. 146 GB 15krpm 3,5 skonfigurowana jako RAID 1, 3) MoŜliwość jednoczesnej instalacji dysków SATA i SAS 9. Kontrolery 1) Kontroler RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache min. 256MB i podtrzymaniem bateryjnym, 2) Dwu-kanałowy kontroler typu SATA 10. Napęd optyczny DVD+/- RW SATA wewnętrzny 11. Diagnostyka Panel serwisowy pozwalającymi zidentyfikować uszkodzone elementy 12. Karta graficzna UmoŜliwiająca wyświetlenia obrazy u w rozdzielczości min. 1280x Karty sieciowe 14. Elementy redundantne typu hot-plug Min. 2 złącza na płycie głównej typu Ethernet 10/100/1000 z obsługą stosu TCPIP, funkcja iscsiboot i inne, Zasilacze, wentylatory 15. Zasilanie Dwa zasilacze zgodne ze standardem EPA hot-plug o maksymalnym poborze mocy 870W na 1 zasilacz, 16. Oprogramowanie Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umoŝliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umoŝliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.). 17. Bezpieczeństwo MoŜliwość uŝycia zintegrowanego z płytą główną modułu szyfrowania TPM Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezaleŝna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego: Zarządzanie 1) zgodna ze standardem IPMI 2.0, 18. poprzez kartę 2) dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji wyłącznie z kartą zdalnego zarządzania, zarządzającą 3) moŝliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 4) zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) 19. Wsparcie dla systemów operacyjnych Wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows 2008 R2 Serwer dla systemów 64-bit

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji

Usługa hostingu oraz udostępniania w Internecie aplikacji słuŝących do publikacji informacji SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo