SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (do wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego w trybie porównanie cen na zakup serwerów ) 1. Nazwa i adres zamawiającego: Elektrownia Chorzów S.A Chorzów ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 2. Tryb udzielenia zamówienia: Konkurs ofert 3. Przedmiot zamówienia: Serwer sieci zakładowej 4. Opis przedmiotu zamówienia: a. Wymogi sprzętowe dla serwera: Parametr Producent Obudowa Płyta główna Chipset Procesor RAM Zabezpieczenia pamięci RAM Charakterystyka (wymagania minimalne) Nazwa producenta: dowolny Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19, dostarczona wraz ze statycznymi szynami Płyta główna z moŝliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu, cztero oraz sześciordzeniowych, umoŝliwiająca przepustowość do 25 GB/s. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych Dwa procesory czterordzeniowe klasy Intel Xeon dedykowane do pracy w serwerach zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.4GHz, pamięć cache L3 12 MB lub procesor równowaŝny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równowaŝnego Zamawiający zastrzega sobie, iŝ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równowaŝne porównywalne zestawy oraz dokładny opis uŝytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuŝszym niŝ 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 16 GB DDR MHz, płyta główna musi obsługiwać minimum 128GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 slotów przeznaczonych dla pamięci, moŝliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM. ECC, SBEC, SDDC (lub równowaŝny), Memory Mirror.

2 Gniazda PCI Interfejsy sieciowe Napęd optyczny Dyski twarde Kontroler RAID Porty Video Elementy redundantne HotPlug Minimum 3 złącza PCI-E drugiej generacji Minimum 2 porty typu 10/100/1000 Ethernet wbudowane na płycie głównej. Wewnętrzny napęd DVD-ROM MoŜliwość instalacji min. 8 dysków SATA, SAS oraz SSD. Zainstalowane 4 dyski 500GB typu HotPlug SATA skonfigurowane jako RAID 10. Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym, moŝliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i dwa wewnętrzne, 2 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy Zintegrowana karta graficzna, umoŝliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. Min. dyski twarde, zasilacze Zasilacze Wysokowydajne, redundantne zasilacze o mocy maksymalnie 750W. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, moŝliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB. Zintegrowany z płytą główną moduł zawierający sterowniki do systemów operacyjnych i oprogramowanie zgodne ze standardem UEFI umoŝliwiające: Zarządzanie uaktualnienie przechowywanych sterowników i firmware u urządzeń konfigurację kontrolera RAID instalację systemu operacyjnego bez konieczności korzystania z dodatkowej płyty ze sterownikami Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca umoŝliwiająca: zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) Karta Zarządzania szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykację i autoryzację uŝytkownika wsparcie dla IPv6 wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH moŝliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer moŝliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny

3 serwer integracja z Active Directory moŝliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS moŝliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 Diagnostyka Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umoŝliwiający wyświetlenie informacji o adresie IP, stanie procesora, pamięci, dysków, aktualnym poborze mocy oraz wysokości temperatury Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO Certyfikaty Deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Designed for Windows dla minimum MS Windows Server 2003 w wersji x86 i x64. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Minimum pięć lat gwarancji podstawowej. Warunki gwarancji Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. Dokumentacja uŝytkownika Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. MoŜliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. b. Oprogramowanie systemowe: Oprogramowanie systemowe dla serwera Windows Server 2008 R2, Standard Edition 64Bit, 20 CALS c. Termin dostawy maksymalnie do 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, d. Cena do ,00 zł nettoza sztukę, 5. Termin wykonania zamówienia Grudzień 2011-Styczeń 2012 r.

4 6. Podmioty uprawnione do złoŝenia ofert: Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, posiadające uprawnienia producenta serwerów do ich dystrybucji 7. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie dostawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. a. dane oferenta, b. zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej osoby fizyczne, wydane nie wcześniej niŝ 3 m-ce przed złoŝeniem oferty, c. aktualny odpis z KRS, nie wcześniej wydany niŝ 3 miesiące przed złoŝeniem oferty, osoby prawne, d. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami z ZUS, e. zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami w Urzędzie Skarbowym, f. zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia producenta maszyn do ich dystrybucji, g. dane techniczne oferowanej maszyny, h. Oświadczenie, potwierdzające akceptację projektu umowy sprzedaŝy, przedstawionego jako załącznik nr 1 do SIWZ przez Zamawiającego. 8. Ceny: a. cena netto (W ROZBICIU NA SOFTWARE I HARDWARE) b. cena brutto (z VAT) 9. Wymagania dotyczące złoŝenia wadium: ZłoŜenie wadium nie jest wymagane. 10. Opis udziału w postępowaniu: a. Udział w postępowaniu mogą wziąć podmioty wymienione w pkt. 6 SIWZ spełniające podane w nim kryteria, b. WaŜne są oferty zawierające wymagane w pkt. 7 i 8 SIWZ dokumenty i oświadczenia oraz opis sposobu obliczania ceny, c. WaŜne są oferty zawierające wymagania ujęte w pkt. 4 SIWZ, d. ZłoŜenie w terminie oferty w zamkniętej kopercie, 11. Opis sposobu przygotowania ofert: a. Oferty naleŝy składać w zamkniętych kopertach, b. Na kopercie naleŝy umieścić napis następującej treści, Serwer, c. Koperta winna być opieczętowana, d. Oferta winna zawierać spis treści i załączone zgodnie ze spisem treści dokumenty ponumerowane oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ, 12. Miejsce oraz termin składania ofert: a. Oferty naleŝy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia r. do godziny 14,00 w siedzibie zamawiającego osobiście lub listem poleconym, b. Oferty dostarczone listem poleconym lub kurierem - liczy się data i godzina wpływu do siedziby zamawiającego tj. w dniu do godz. 14, Opis sposobu dokonania oceny udziału w postępowaniu pod kątem spełnienia warunków SIWZ : 1.) W części jawnej komisja przetargowa dokonuje: a. Sprawdzenia kopert, b. Otwarcia kopert,

5 c. Przejrzenia ofert, d. Podanie ceny netto oferty, bez podania innych składników oferty, 2.) W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje a. Sprawdzenia pod kątem formalnym spełnienia wymogów SIWZ-- załączonych b. Dopuszcza ofertę do dokumentów, dalszego postępowania, c. Odrzuca ofertę z podaniem przyczyny, d. Oblicza punktację na podstawie oferty, e. Sporządza protokół z otwarcia ofert, 3.) W części jawnej mogą brać udział umocowani przedstawiciele oferentów, 14. Opis kryterium, którymi zamawiający kieruje się przy wyborze oferty wraz z podaniem tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty: 1.) Zamawiający kieruje się przy wyborze oferty następującymi kryteriami: a. Spełnienie warunków wymaganych przez zamawiającego odnośnie serwerów punktów 0-punktów, gdy są spełnione wszystkie warunki techniczne wymienione w punkcie 4 SIWZ, 1 lub 2 punkty w zaleŝności od dodatkowego wyposaŝenia b. Cena końcowa 0-16 punktów 0-punktów dla maksymalnej ceny, 16-punktów dla minimalnej ceny c. Gwarancje 0-2 punktów 0-punktów dla 12 m-cy, 1 lub 2 punkty powyŝej 12 m-cy) d. Termin dostawy -0-2 punktów 0-punktów dla 21 dni, 1 lub 2 punkty poniŝej 21 dni) 2.) Wybrana zostaje oferta z najwyŝszą ilością punktów, 15. Termin związania z ofertą: W dniach r r. 16. Informacje o sposobie kontaktowania się z zamawiającym: a. Sopot Marek- Dyrektor Techniczny Tel , b. Strzałka Marek- kierownik oddziału teleinformatycznego Tel , 17. Pouczenie o prawie zamawiającego: a. Odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny, b. UniewaŜnienia konkursu ofert bez podania przyczyny c. Transakcja zostanie zrealizowana po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu zamawiającego. 18. Informacja, gdzie moŝna uzyskać SIWZ; a. Zakładowa komisja przetargowa,

6 b. Na stronie internetowej zamawiającego w dziale Ogłoszenia->Przetargi Opracował: Marek Strzałka Zatwierdził.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ. CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa. Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy:

Załącznik nr 1 do SOPZ. CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa. Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy: Załącznik nr 1 do SOPZ CZĘŚĆ I: Macierz dyskowa Profesjonalna macierz dyskowa, w skład której wchodzą następujące elementy: 1. Macierz dyskowa 1 sztuka Parametr Obudowa Kontrolery Łączna pamięć cache Dyski

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej woj. łódzkiego I. Nazwa zamawiającego: Powiat Opoczyński reprezentowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I. Serwer (2szt.) SERWER - wymagania minimalne - 1 sztuka typ/model oferowany. zgodności z wymogami minimalnym nie Różnice /uwagi Oferowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro Radom, dnia 27.05.2014 r. (pieczątka jednostki uprawnionej zamawiającego) Nr sprawy RI-018/ZP/1/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień w zakresie równowartości powyżej 10 000 do 30 000 euro 1. NAZWA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Serwer 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rodzaj Minimalne wymagania zamawiającego Wartość oferowana Typ Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Karta graficzna Wbudowane

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Ustroń, dnia 27 czerwca 2013 r. L.dz. EDO / MKS / 720 / 2013 Znak sprawy: ŚCR/EDO/04/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Dotyczy: zapytania do przetargu nieograniczonego na E-zdrowie w Śląskim Centrum

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 PCFE.272.21.2014 Załącznik nr 6b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów w ramach projektu pn.: e-powiat Nowosądecki, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu do pracowni komputerowej kształcenia teoretycznego w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku. -obligatoryjne wymagania techniczne-

Specyfikacja sprzętu do pracowni komputerowej kształcenia teoretycznego w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku. -obligatoryjne wymagania techniczne- Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Specyfikacja sprzętu do pracowni komputerowej kształcenia teoretycznego w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku. -obligatoryjne wymagania techniczne- 1. Wymagania ogólne:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z rozbudową

Bardziej szczegółowo

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5 Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER aplikacyjno-bazodanowy 5 szt. Serwer Aplikacyjno-Bazodanowy Nazwa producenta i model (*). Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa Z możliwością instalacji w standardowej szafie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH Załącznik Nr 2 FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa serwera i sprzętu do rozbudowy infrastruktury sieciowej oraz skanera

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-II/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt.

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt. ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę serwerów i sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19 Warszawa, 2013-02-19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia projektu e-miasto Zamośd częśd aplikacyjna. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemów wspierających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz,

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Procesor min. procesor dwurdzeniowy; min. 3GHz; Cache 6 MB L2; FSB 1333MHz, Płyta główna Pamięć RAM HDD Napędy optyczne Obudowa Stacja dyskietek Bezpieczeństwo Inne Wytyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

INFORMACJA. dla Wykonawców nr 1. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na INFORMACJA dla Wykonawców nr 1 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I 1. Serwer sieciowy (zasilacz awaryjny UPS, mysz, klawiatura, oprogramowanie) 1 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DAT-2151-4/10 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenia powinny być: dostarczone do siedziby uŝytkowników tj.: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18. w godzinach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo