UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia r."

Transkrypt

1 Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Dzierżoniowie na lata Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Dzierżoniowie na lata w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ID: PXNEAFLPKOCJZLKFSNNPYYOFE. Niepodpisany. Strona 1 / 12

2 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 sierpnia 2009 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W DZIERŻONIOWIE NA LATA Rozdział 1 WSTĘP Ustawa o samorządzie gminnym w art. 7 nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia. Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Dzierżoniowie na Lata jest zgodny z założeniami i celami Narodowego Programu Zdrowia na lata , w którym za priorytety uznano profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, walkę i zapobieganie uzależnieniom, troskę o zdrowie dzieci i młodzieży, zapobieganie chorobom zakaźnym, w tym programy szczepień, a także problemy osób niepełnosprawnych oraz ochronę środowiska. U podstaw koncepcji Narodowego Programu Zdrowia leży zawarta w konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) definicja, określająca zdrowie jako stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności oraz przyjęte międzynarodowe ustalenia, że zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka oraz bogactwem społeczeństwa. Zdrowy człowiek ma większe szanse na samorealizację, satysfakcjonujące pełnienie ról społecznych, czy też dobrą adaptację do zmian środowiska. Tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturowe oraz zapewnić rozwój społeczny i gospodarczy. Według danych WHO największy wpływ na zdrowie człowieka (ok. 53 %) ma styl życia, na który składa się aktywność fizyczna, sposób odżywiania, stres oraz stosowanie używek. Środowisko warunkuje stan zdrowia człowieka w ok. 21 %. Korzystny wpływ na zdrowie ma między innymi czyste powietrze i woda. Negatywny wpływ środowiska to przede wszystkim hałas, promieniowanie jonizujące i szkodliwe substancje chemiczne. Zdrowie człowieka w 16 % uwarunkowane jest czynnikami genetycznymi i jedynie w 10 %, czyli w najmniejszym stopniu, poprzez opiekę zdrowotną, jej strukturę, organizację czy też dostępność do świadczeń medycznych. Zagrożenia zdrowotne wynikają z wadliwego stylu życia (mała aktywność fizyczna, nieprawidłowe żywienie, używki), czynników społecznych (zubożenie części mieszkańców) i środowiskowych (zanieczyszczenia). Promocja zdrowia to proces umożliwiający ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę. Celem tego procesu jest wyposażenie jednostek i grup społecznych w taki poziom wiedzy i umiejętności oraz takie możliwości działania, aby mogły właściwie reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia oraz na co dzień realizować normy wynikające z przyjęcia prozdrowotnego stylu życia. Zmiana stylu życia na prozdrowotny jest bardzo trudnym zadaniem, wymagającym wielostronnych działań. Problemem jest nie samo dostarczenie informacji o prawidłowych zachowaniach ale przekonanie ludzi ID: PXNEAFLPKOCJZLKFSNNPYYOFE. Niepodpisany. Strona 2 / 12

3 do ich stosowania. Edukacja zdrowotna stanowi podstawowy element promocji zdrowia, który ma doprowadzić do zapoznania się z celami działań na rzecz zdrowia i zapobiegania chorobom. Ponadto ma dostarczyć informacji i wiedzy o zdrowiu, wzmacniać działania na rzecz ochrony zdrowia oraz przekonywać do zachowań prozdrowotnych. Profilaktyka zdrowotna są to działania mające na celu zapobieganie chorobom poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie. Wyróżniamy kilka faz: - profilaktyka wczesna ma na celu utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, - profilaktyka pierwotna (I faza) zapobiega chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, - profilaktyka wtórna (II faza) zapobiega konsekwencją chorób poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie (badania przesiewowe), - profilaktyka III fazy ma na celu zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań. Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Dzierżoniowie na Lata służyć będzie między innymi realizacji Strategii Rozwoju Społecznego Miasta Dzierżoniowa w części dotyczącej ochrony zdrowia. Najważniejszym celem Programu jest zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz kształtowanie prozdrowotnego stylu życia. Osiągnięcie zakładanych celów wymagać będzie skoordynowanych działań samorządu, zakładów opieki zdrowotnej, placówek oświaty, organizacji pozarządowych, lokalnych mediów itd. Oczekiwane efekty realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia są zbieżne z zakładanymi, w Strategii Rozwoju Społecznego Miasta Dzierżoniowa, rezultatami do osiągnięcia w mieście tj.: - poprawa wskaźników zdrowotnych, - poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz poziomu satysfakcji pacjentów, - wzrost efektywności wykorzystania zasobów systemu ochrony zdrowia. Rozdział 2 DIAGNOZA Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w szczególności: - tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, - analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących zmiany, - profilaktykę i promocję zdrowia, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, - finansowanie świadczeń zdrowotnych, w trybie i na zasadach określonych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych, ID: PXNEAFLPKOCJZLKFSNNPYYOFE. Niepodpisany. Strona 3 / 12

4 - poprawę jakości, dostępności, kompleksowości i ciągłości świadczeń zdrowotnych oraz poziomu satysfakcji pacjentów, - optymalizację wykorzystania zasobów systemu ochrony zdrowia i kosztów opieki stacjonarnej. Działania prozdrowotne w stosunku do mieszkańców odgrywają ogromną rolę i powinny być realizowane systematycznie w stosunku do różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Podstawą do podejmowania wszelkich działań w tym zakresie jest analiza wskaźników charakteryzujących sytuację zdrowotną mieszkańców Dzierżoniowa, która prowadzi do następujących wniosków: 1) stan zdrowia mieszkańców miasta oceniany za pomocą wskaźników długości życia oraz umieralności w naszym regionie kształtuje się na poziomie średniej ogólnopolskiej, 2) prognozy wskazują na spadek liczby mieszkańców i wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, 3) umieralność z powodu chorób układu krążenia i nowotworowych jest podstawową przyczyną zgonów, 4) inne główne przyczyny zgonów to wypadki i zatrucia, choroby układu oddechowego i trawiennego. Najważniejsze problemy zdrowotne mieszkańców Dzierżoniowa, podobnie jak całej ludności Polski, są zbliżone w swojej strukturze do obserwowanych w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Niestety obserwujemy niekorzystne zjawisko, w stosunku do średnich unijnych, nadumieralności z powodu chorób układu krążenia i nowotworów. Od początku lat 90-tych XX wieku przeciętne dalsze trwanie życia mieszkańców naszego kraju uległo wydłużeniu o ponad 4 lata, jednak analizowane wskaźniki zdrowotne w większości wypadków są dużo gorsze niż ich odpowiedniki w zachodnich krajach Unii Europejskiej. Również w naszym mieście obserwuję się ogólnopolską tendencję zwiększonej zachorowalności na choroby cywilizacyjne. Rozdział 3 CELE I ZADANIA ZDROWOTNE Cel 1. Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej mieszkańców Dzierżoniowa. 1) Promowanie zachowań prozdrowotnych, 2) Wszechstronna edukacja zdrowotna w przedszkolach i szkołach, 3) Organizacja w szkołach konkursów i quizów dotyczących zdrowia, 4) Współpraca z lokalnymi mediami w promowaniu zdrowego stylu życia, 5) Prowadzenie prelekcji i pogadanek na temat profilaktyki chorób układu krążenia i nowotworowych, 6) Edukacja w zakresie uzależnień od mediów i Internetu, 7) Prowadzenie działalności edukacyjnej wskazującej na zagrożenia i skutki jakie niesie rozwój ID: PXNEAFLPKOCJZLKFSNNPYYOFE. Niepodpisany. Strona 4 / 12

5 cywilizacyjny, 8) Współudział w realizacji przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną ogólnopolskich programów edukacyjnych. Cel 2. Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców Dzierżoniowa. Aktywność fizyczna jest podstawowym czynnikiem oddziaływującym bezpośredni ona organizm oraz wpływającym na stan zdrowia człowieka. Stanowi czynnik stymulujący rozwój organizmu, ma działanie terapeutyczne, profilaktyczne i korekcyjne. Zadania 1) Rozbuda i modernizacja bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej w mieście, w tym budowa lodowiska, 2) Współorganizowanie imprez sportowych skierowanych do szerokiej grupy odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych, 3) Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, 4) Rozbudowa ścieżek rowerowych, 5) Wspieranie działalności organizacji pozarządowych w zakresie sportu i turystyki, 6) Wdrażanie zmodyfikowanych programów wychowania fizycznego w szkołach, eksponujących cele zdrowotne i przygotowujących do aktywności ruchowej w dalszych latach życia. Cel 3. Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych. Nadużywanie alkoholu, uzależnienie od tytoniu lub substancji psychotropowych wśród coraz większych grup społecznych jest zjawiskiem wysoce niepokojącym ze względów zdrowotnych. Martwi również fakt obniżania się wieku osób uzależnionych. 1) Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2) Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 3) Organizowanie imprez o charakterze profilaktycznym, 4) Organizowanie festynów rekreacyjno-sportowych promujących zdrowy styl życia, 5) Prowadzenie systematycznych kontroli miejsc grupowania się młodzieży pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Cel 4. Zwiększenie dostępności do podstawowych badań przesiewowych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych. Wykrywanie i diagnostyka chorób w ich wczesnym, często odwracalnym stadium, decyduje o skuteczności leczenia. Dostępność i dobry poziom świadczeń medycznych w przypadku tzw. chorób cywilizacyjnych znacząco ułatwiają leczenie. ID: PXNEAFLPKOCJZLKFSNNPYYOFE. Niepodpisany. Strona 5 / 12

6 1) Organizowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby układu krążenia i nowotworowe, 2) Utworzenie punktu bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego, 3) Prowadzenie profilaktyki w szkołach, 4) Realizacja działań edukacyjno-wychowawczych w zakresie higieny osobistej. Cel 5. Zwiększenie dostępności badań przesiewowych dla dzieci i młodzieży. Wczesne wykrywanie chorób, szczególnie u dzieci i młodzieży, umożliwia prowadzenie skutecznego leczenia. Ponadto ogranicza liczbę dzieci dotkniętych niepełnosprawnością. 1) Organizowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby stomatologiczne, wady postawy, wzroku i słuchu, 2) Realizacja działań edukacyjnych i badań przesiewowych dotyczących astmy i innych chorób alergicznych, 3) Stworzenie warunków i zorganizowanie podstawowej opieki pielęgniarskiej i stomatologicznej, szczególnie w zakresie nie objętym finansowaniem NFZ, 4) Realizacja działań edukacyjno-wychowawczych w zakresie higieny osobistej. Cel 6. Poprawa skuteczności pomocy doraźnej w stanach nagłego zagrożenia życia. W sytuacjach zagrożenia życia decydującą rolę odgrywa czas. Ważną rolę w ratownictwie medycznym ma również właściwa organizacja systemu ratownictwa oraz umiejętność udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. 1) Pomoc w zorganizowaniu i uruchomieniu centrum powiadamiania ratunkowego w mieście, 2) Organizowanie szkoleń, imprez i pokazów edukacyjnych w zakresie ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy, 3) Dostarczenie uczniom dzierżoniowskich szkół wiedzy na temat pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie własne i drugiego człowieka, 4) Kolportaż w szkołach ulotek edukacyjnych na temat tego co należy zrobić, gdy pojawi się zagrożenie życia, 5) Organizowanie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Cel 7. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ochrona środowiska i zachowanie jego walorów naturalnych jest przedmiotem zainteresowania wszystkich cywilizowanych społeczności, gdyż czyste środowisko naturalne jest czynnikiem chroniącym zdrowie. Zanieczyszczenie środowiska powoduje wzrost występowania poważnych problemów zdrowotnych i zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi. ID: PXNEAFLPKOCJZLKFSNNPYYOFE. Niepodpisany. Strona 6 / 12

7 1) Zwiększenie liczby punktów selektywnej zbiórki odpadów, 2) Prowadzenie inwestycji proekologicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń, 3) Organizowanie imprez promujących ekologię, 4) Prowadzenie edukacji proekologicznej, 5) Kontynuacja programu zbiórki makulatury i zużytych baterii w szkołach, 6) Likwidacja dzikich wysypisk. Cel 8. Poprawa sposobu żywienia mieszkańców. Nieprawidłowe żywienie i złej jakości żywność wpływają na szybszy rozwój wielu chorób jak cukrzyca, miażdżyca, osteoporoza oraz niektóre postacie nowotworów. Ponadto sprzyja występowaniu zaburzeń układu ruchu, pokarmowego oraz otyłości. Właściwe żywienie polega na dostarczaniu wszystkich składników odżywczych w odpowiednich ilościach i proporcjach. Prawidłowy sposób odżywiania spełnia istotną rolę w całym życiu człowieka, jednak sposób żywienia dzieci i młodzieży ma szczególne znaczenie, gdyż wpływa na ich rozwój fizyczny, intelektualny i zdolność uczenia się. 1) Edukacja mieszkańców o zasadach zdrowego żywienia, 2) Realizacja dożywiania osób potrzebujących i dzieci w szkołach, 3) Organizacja w szkołach spotkań ze specjalistami na temat zdrowego i racjonalnego żywienia, dbałości o utrzymanie prawidłowej masy ciała, bulimii oraz anoreksji. Cel 9. Zapobieganie chorobom zakaźnym. Wirusy i bakterie są przyczyną zakażeń w każdej grupie wiekowej. Największe zagrożenie stwarzają jednak u dzieci, często powodując ciężkie powikłania lub zgon dziecka. Najlepszą metodą zapobiegania chorobom zakaźnym są szczepienia ochronne obejmujące możliwie jak największą populację mieszkańców. 1) Monitoring szczepień obowiązkowych niemowląt, 2) Organizowanie i finansowanie szczepień przeciwko grypie osób z grupy ryzyka, 3) Organizacja i finansowanie szczepień przeciwko nowotworom szyjki macicy, 4) Organizacja i finansowanie szczepień przeciw pneumokokom, 5) Edukacja w zakresie wirusowego zapalenia wątroby, 6) Edukacja w zakresie zakażenia AIDS. Cel 10. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i starych. Niepełnosprawnoś ć jest jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata. Z niepełnosprawnością fizyczną związana jest niesprawność społeczna, czyli nieumiejętność pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. ID: PXNEAFLPKOCJZLKFSNNPYYOFE. Niepodpisany. Strona 7 / 12

8 1) Usuwanie barier architektonicznych w obiektach i ciągach komunikacyjnych, 2) Wspieranie działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i starych, 3) Utworzenie Uniwersytetu III Wieku, 4) Propagowanie idei aktywnego starzenia się, 5) Integracja osób niepełnosprawnych i starych w środowisku, 6) Aktywizacja Środowiskowego Domu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Rozdział 4 DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA 1) Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Głównym celem tego działania jest nauka teoretycznych i praktycznych umiejętności udzielania pomocy w nagłych wypadkach, zwłaszcza zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka. Corocznie dla młodzieży trzeciej klasy gimnazjum będzie organizowany cykl szkoleń. Zajęcia z pomocy przedlekarskiej prowadzone będą przez kadrę medyczną posiadającą odpowiednie przygotowanie. 2) Upowszechnianie umiejętności ratowania życia. Celem tego działania jest przeszkolenie osób zawodowo pracującymi z klientami zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Szkolenie skierowane będzie do strażników miejskich, pracowników samorządowych i pracowników jednostek organizacyjnych miasta. 3) Bezpłatne konsultacje i badania diagnostyczne. Celem działania jest ułatwienie dostępu mieszkańców, szczególnie najuboższych, do specjalistycznych konsultacji i badań diagnostycznych.w ramach tego działania cyklicznie organizowane będą bezpłatne profilaktyczne badania lekarskie i diagnostyczne., szczególnie kardiologiczne, urologiczne, ortopedyczne i gastrologiczne. W założeniu konsultacje odbywać się będą w dni wolne od pracy w zakładzie opieki zdrowotnej, który realizował będzie to działanie. 4) Krzewienie honorowego krwiodawstwa. Głównym celem jest prowadzenie akcji propagujących honorowe krwiodawstwo oraz edukacja mieszkańców mająca na celu zapewnienie krwi wszystkim potrzebującym. Działanie to będzie realizowane przede wszystkim we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. W ramach tego działania, poza propagowaniem i popularyzowaniem idei honorowego krwiodawstwa w środkach masowego przekazu, organizowane będą akcje zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi. 5) Upowszechnianie zasad zdrowego żywienia. Celem działania jest propagowanie zasad zdrowego żywienia, przede wszystkim wśród dzieci ID: PXNEAFLPKOCJZLKFSNNPYYOFE. Niepodpisany. Strona 8 / 12

9 i młodzieży szkolnej oraz przedstawienie zagrożeń wynikających z nieprawidłowej diety. Realizacja tego działania odbywać się będzie poprzez cykliczne spotkania dzieci i młodzieży oraz ich rodziców z dietetykami. Ponadto należy wyeliminować złą żywność ze sklepików szkolnych. 6) Profilaktyka chorób słuchu i wzroku u dzieci. Celem działania jest przeciwdziałanie powstawaniu chorób słuchu i wzroku u dzieci. Działanie będzie realizowane poprzez wykonanie badań przesiewowych dzieci w przedszkolach i szkołach. 7) Profilaktyka stomatologiczna Celem działania jest ograniczenie próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci. Działanie to ma charakter kompleksowy, obejmujący edukację dzieci i rodziców, przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia i dbałości o higienę jamy ustnej, fluoryzację i lakowanie zębów oraz regularne kontrole. Każdego roku wszystkie dzieci z pierwszej klasy szkoły podstawowej będą przebadane stomatologicznie. 8) Korekcja wad postawy ciała u dzieci i młodzieży. Celem działania jest ograniczenie liczby dzieci ze stwierdzonymi wadami postawy. Działanie będzie realizowane poprzez coroczne badania przesiewowe dzieci z pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. W każdej ze szkół wprowadzone będą zajęcia korekcyjne, które monitorował będzie koordynator. Ponadto w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi stworzone zostanie Centrum Rehabilitacyjne, w którym korygowane będą znaczące wady postawy. 9) Profilaktyka zakażeń meningokokowych. Celem działania jest informowanie o chorobie, skutecznej profilaktyce i leczeniu przede wszystkim do gimnazjalistów i ich rodziców. Edukacja ma na celu wyeliminowanie bardzo ciężkich zakażeń meningokokowych typu C, które mogą zagrażać życiu. Corocznie działaniem tym objęta zostanie cała populacja młodzieży gimnazjalnej. 10) Profilaktyka raka szyjki macicy. Celem działania jest uświadomienie czynników ryzyka, a tym samym ograniczenie zachorowalności kobiet na raka szyjki macicy. Działania obejmować będą edukację uczniów szkół podstawowych. Ponadto prowadzane będą akcje uświadamiające znaczenie cytologicznych badań przesiewowych, jako najważniejszej metody wczesnego wykrywania zmian przedrakowych. 11) Szczepienia ochronne przeciwko grypie. Celem szczepień przeciwko grypie jest nie tylko uniknięcie zachorowań na grypę, ale przede wszystkim zapobieganie poważnym powikłaniom pogrypowym, bezpośrednio zagrażającym życiu. Działanie skierowane zostanie do mieszkańców z grupy szczególnego ryzyka tj. powyżej 65 roku życia, słabo sytuowanych materialnie. 12) Profilaktyka chorób układu krążenia i nowotworowych. Celem działania jest ograniczenie umieralności mieszkańców na choroby serca i układu ID: PXNEAFLPKOCJZLKFSNNPYYOFE. Niepodpisany. Strona 9 / 12

10 krążenia oraz nowotwory. Działanie realizowane będzie poprzez objęcie badaniami przesiewowymi populacji miasta w przedziale wiekowym lat. Rozdział 5 OCZEKIWANE KORZYŚCI ZDROWOTNE WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROGRAMU 1) Zmniejszenie przedwczesnej umieralności z powodu chorób cywilizacyjnych. 2) Zmniejszenie liczby zaburzeń psychosomatycznych, otyłości i chorób układu ruchu. 3) Podniesienie poziomu sprawności psychofizycznej osób niepełnosprawnych i starych. 4) Zmniejszenie liczby zgonów w populacji poniżej 60 roku życia. 5) Wydłużenie liczby lat życia wolnych od wszelkich dolegliwości. 6) Wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia. 7) Zwiększenie poziomu sprawności i wydolności fizycznej społeczeństwa. 8) Ograniczenie zapadalności na choroby zakaźne. 9) Poprawa jakości usług zdrowotnych i dostępności do nich. 10) Zmniejszenie szkód zdrowotnych i skutków społecznych spowodowanych spożywaniem alkoholu, paleniem tytoniu, używaniem narkotyków. Rozdział 6 REALIZACJA, FINANSOWANIE I MONITORING Koordynację Programu prowadził będzie Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, natomiast bezpośrednia realizacja działań należeć będzie do podmiotów wyłonionych w drodze konkursu ofert. Ponadto w realizację zadań włączone zostaną zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i inne jednostki gminy, stowarzyszenia, związki kombatanckie i osób niepełnosprawnych, media, specjaliści wybranych dziedzin oraz wolontariusze. Zaangażowanie w działania wymienionych wyżej osób i organizacji pozwoli na optymalizację kosztów. Ponadto ważną sprawą w tym zakresie jest pozyskanie osób przygotowanych zawodowo, animatorów promocji zdrowia oraz rodziców, bez których takie działania będą miały ograniczony efekt. Wiele zadań miasta w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia mieszkańców realizowanych jest w programach profilaktycznych i wychowawczych dzierżoniowskich przedszkoli i szkół, zwłaszcza tych placówek, które posiadają certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Ponadto zadania te zostały ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz programach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i organizacji pozarządowych. Promocję zdrowego stylu życia obejmują również działania miasta w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji. Wydatki związane z realizacją Programu będą finansowane przede wszystkim ze środków budżetu ID: PXNEAFLPKOCJZLKFSNNPYYOFE. Niepodpisany. Strona 10 / 12

11 miasta pochodzących z dochodów własnych oraz środków zewnętrznych. Dużą część zadań obecnie realizują zakłady opieki zdrowotnej w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Z założenia Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Dzierżoniowie na Lata jest dokumentem otwartym, którego modyfikacja następować będzie w zależności od zmieniających się zdrowotnych potrzeb mieszkańców Dzierżoniowa. Skuteczność realizacji zadań zawartych w Programie zależy w dużym stopniu od ewaluacji i monitoringu. Jako wskaźniki monitoringu ustala się: 1. liczbę zrealizowanych programów profilaktycznych, 2. liczbę przebadanych osób, 3. liczbę podmiotów realizujących program, 4. liczbę instytucji wspierających osoby niepełnosprawne, 5. liczbę instytucji realizujących różne formy opieki nad osobami starszymi o niepełnej sprawności funkcjonalnej lub mentalne, 6. liczbę dzieci, młodzieży i osób dorosłych uprawiających w wolnym czasie różne formy aktywności ruchowej, 7. wskaźniki umieralności z powodu chorób serca i układu krążenia oraz z powodu nowotworów, Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta przedkładał będzie burmistrzowi coroczne sprawozdanie z realizacji zadań Programu, gdyż ewaluacja i monitorowanie są podstawą skutecznej realizacji zadań Programu oraz jego modyfikacji. ID: PXNEAFLPKOCJZLKFSNNPYYOFE. Niepodpisany. Strona 11 / 12

12 UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Dzierzoniowie na lata ) Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały. Celem projektu Uchwały jest przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Dzierżoniowie na lata ) Aktualny stan faktyczny i prawny. Ustawa o samorządzie gminnym w art. 7 nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia. Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Dzierżoniowie na lata jest zgodny z założeniami i celami Narodowego Programu Zdrowia na lata , w którym za priorytety uznano profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, walkę i zapobieganie uzależnieniom, troskę o zdrowie dzieci i młodzieży, zapobieganie chorobom zakaźnym, w tym programy szczepień, a także problemy osób niepełnosprawnych oraz ochronę środowiska. 3) Różnice pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym. brak 4) Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy. Wydatki związane z realizacją Programu będą finansowane przede wszystkim ze środków budżetu miasta pochodzących z dochodów własnych oraz środków zewnętrznych. W budżecie miasta na 2009 rok w dziale 851 na profilaktykę zdrowotną zaplanowano ,00 zł. Na każdy następny rok będą planowane środki finansowe na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia. 5) Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych. Wewnętrzni- Wydział Infrastruktury Społecznej; Zewnętrzni- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, Przedszkola Publiczne i Niepubliczne, Szkoły Podstawowe i Gimnazja w Dzierżoniowie; ID: PXNEAFLPKOCJZLKFSNNPYYOFE. Niepodpisany. Strona 12 / 12

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku

Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku Uchwała Nr XXI/21/2008 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie: przyjęcia miejskiego programu ochrony i promocji zdrowia Zdrowe Miasto Skarżysko-Kamienna 2008-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015

Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015 Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku. z dnia.

Załącznik nr 1. do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku. z dnia. Załącznik nr 1 do Uchwały.. Rady Miejskiej w Czerwieosku z dnia. Gminny Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gmina Czerwieosk na lata 2016-2018 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadao Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla Gminy Grębocice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia r. Projekt z dnia 16 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Czerwieńsk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 21 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/252/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2014-2017" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Żywca na 2017-2020 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku

UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 listopada 2011 roku UCHWAŁA NR XI/72/11 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/564/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2006 roku

Uchwała Nr LIV/564/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2006 roku Uchwała Nr LIV/564/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego na lata 2007-2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacji

Formularz konsultacji Formularz konsultacji 1. Podmiot zgłaszający (imię i nazwisko, e-mail, telefon): 2. Przedmiot opinii/uwag (nazwa projektu aktu prawa miejscowego): Uchwała s sprawie przyjęcia Gminnego programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/424/13 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2014r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA (NPZ) PRZEZ SŁUŻBY WIĘZIENNE W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA (NPZ) PRZEZ SŁUŻBY WIĘZIENNE W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA () PRZEZ SŁUŻBY WIĘZIENNE W ROKU 2009 Pieczątka zakładu Liczba wszystkich osadzonych (łącznie w roku 2009) - CEL OPERACYJNY 1. ZMNIEJSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie SZKOLNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA na lata 2014-2018 1 KOSZALIN, WRZESIEŃ 2014 1. Tworzymy szkołę promującą zdrowie Zdrowie stan pełnego fizycznego,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/268/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r.

Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. Uchwała Nr XLIV/396/06 Rady Miasta Puławy z dnia 23 marca 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/331/05 Rady Miasta Puławy z dnia 29 września 2005 roku w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr XII/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2007 roku

Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2007 roku Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia w Gminie Rawa Mazowiecka na lata 2008-2015 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/17/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2017 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/24/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC w sprawie profilaktycznych programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2015 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2016 roku

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów polityki zdrowotnej Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2016 roku Projekt z dnia 7 stycznia 2016 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Bolesławiec. Druk Nr XVII/.../2016/a UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia... 2016 r. w sprawie programów polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/191/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA LATA 2015 2017 Załącznik do Uchwały Nr IV/25/14 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na lata 2015-2017 PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r. Projekt z dnia 4 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 Na podstawie art.4 1 ust.2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2008 rok Załącznik nr do uchwały nr XVIII//007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 8 grudnia 007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 008 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

(artystyczną, społeczną, sportową itp.). Strategie interwencyjne pomagają w rozwiązywaniu problemów, wspierają w sytuacjach kryzysowych.

(artystyczną, społeczną, sportową itp.). Strategie interwencyjne pomagają w rozwiązywaniu problemów, wspierają w sytuacjach kryzysowych. PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. Ireny Sendlerowej Gimnazjum Integracyjnego nr 61 im. Ireny Sendlerowej w WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII / 378 / 09 z dnia 03.12.2009 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 I. Wstęp. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (Program) na 2010 rok określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR L/.../14 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2013 roku

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. w sprawie programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2013 roku Projekt Druk Nr XXXI/.../12a UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia... 2012 r. w sprawie programów zdrowotnych Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2013 roku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 Kościerzyna 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. Druk nr 8 w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. projekt Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY WYDZIAŁ ZDROWIA 2007 r. Opracowała Barbara Świętek PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOSTKOM, GRUPOM, SPOŁECZNOŚCIĄ ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD WŁASNYM ZROWIEM I JEGO

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017

z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Projekt uchwały UCHWAŁA NR RADY GMINY SEJNY z dnia w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami,

As zdolny do zajęć bez ograniczeń, uprawiający dodatkowo sport; B zdolny do zajęć WF z ograniczeniami; Bk zdolny do zajęć WF z ograniczeniami, Pielęgniarka szkolna Pielęgniarka szkolna od 1992 roku jest jedynym profesjonalnym pracownikiem ochrony zdrowia na terenie placówki szkolno-wychowawczej. Pełni ona główną rolę w profilaktycznej opiece

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Łęczyca z dnia r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK

Załącznik do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Łęczyca z dnia r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK Załącznik do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Łęczyca z dnia. 2017 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK I. WPROWADZENIE Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), uzależnienie to psychiczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/ /2018 PROGRAM PROFILAKTYKI W BURSIE NR 6 W WARSZAWIE na rok szkolny 2016/2017 2017/2018 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.); 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok UCHWAŁA NR 67/XVIII/2015 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Działania ania Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Szczecin Szczecin, listopad 2011 KIERUNKI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ 1. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 UCHWAŁA NR IV/24/2006 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. ORŁA BIAŁEGO W CHOTOMOWIE NA LATA 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1 Cele Programu: 1. Diagnoza problemów i potrzeb środowiska szkolnego, ocena aktualnej sytuacji.

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2012-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 179, poz.1485). Siedliszcze,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki XLII Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Warszawie na rok szkolny 2016/2017

Program profilaktyki XLII Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 Program profilaktyki XLII Liceum Ogólnokształcącego im Marii Konopnickiej w Warszawie na rok szkolny 2016/2017 1. Program profilaktyki został opracowany na podstawie potrzeb środowiska szkolnego, priorytetów

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Kształcenie w zakresie podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zdrowie, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom. Historia promocji zdrowia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii UCHWAŁA Nr XXXIII/163/2013 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Zdrowia

Narodowy Program Zdrowia Narodowy Program Zdrowia jako narzędzie realizacji polityki zdrowotnej Rzeszów, 27 maja 2011 r. 1 Rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest w znacznym stopniu uwarunkowany zdrowiem społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/244/ 2008 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia22 grudnia 2008 r. Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2009-2013 Zatwierdzam Prezydent Miasta Sieradza Jacek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/170/16 RADY GMINY W KAMIENICY. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/170/16 RADY GMINY W KAMIENICY. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/170/16 RADY GMINY W KAMIENICY z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kamienica na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA LATA

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA LATA Załącznik do uchwały Nr XXXI/312/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2016 2020. 1 Gminny Program Profilaktyki Zdrowotnej i Promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. Projekt z dnia 8 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo