UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych"

Transkrypt

1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych

2 ul. Chwytowo 2, Bydgoszcz; tel./fax (52)

3 UNI FIED COM MU NI CA TIONS 1 SPIS TRE ŒCI Grzegorz Kantowicz Rok 2012 pod znakiem Unified Communications 2 Tomasz odziñski Technologie komunikacyjne przez inwestycje do oszczêdnoœci 3 5 ISBN Efektywna firma dziêki sprawnej komunikacji 6 Wy da w ca: MSG ME DIA AudioCodes dla Microsoft UC 7 System VDmaster VoIP 8 11 VoiceLink kliknij i rozmawiaj MSG Me dia s.c. ul. Œw. Trójcy 11/ By d goszcz tel./fax (52) of fi dia.pl ch box.pl Opracowanie zespó³ redakcyjny redaktor naczelny Grzegorz Kantowicz Grzegorz Kantowicz Korzystanie w Polsce z chmury obliczeniowej rzeczywistoœæ i perspektywy Marcin Grygielski Contact Center w chmurze Grzegorz Kantowicz Komunikacja zunifikowana na Uniwersytecie West England Marketing Marek Kantowicz System Zunifikowanej Komunikacji w Elbl¹gu Elastyczna praca zwiêksza wydajnoœæ 25 Europejski System Zarz¹dzania Ruchem Kolejowym ERTMS Na ok³adce wy ko rzy sta no zdjê cia pra so we fi r my Siemens Karolina Górowska Kogo dosiêgnie smartfonowa rewolucja System komunikacji zintegrowanej w Urzêdzie Miasta Bydgoszcz Nowe rozwi¹zanie do obs³ugi klientów mobilnych 32

4 2 UNI FIED COM MU NI CA TIONS Rok 2012 pod zna kiem Unified Communications Jak wy ni ka z ana li zy mar ki Ja bra, pro du - cen ta inno wa cy j nych ze sta wów s³u - chawkowych obecnie na œwiecie jest blisko 7,8 mln u yt ko w ni ków te ch no lo gii Uni fied Com mu ni ca tions (UC, ko mu ni ka - cja zin te gro wa na). Do 2015 roku li cz ba ta mo e siêgn¹æ na wet 49,5 mln. Rosn¹c¹ rolê UC pre zen tuj¹ ta k e ba da nia Frost & Sul li van z 2010 roku. Analitycy tej firmy prognozuj¹, e w 2015 roku z UC bê dzie ko rzy staæ 50 mln osób. Dla po rów na nia w 2009 by³o ich oko³o 2 mln. Z naszych obserwacji wynika, e trend popularyzacji zarówno samej koncepcji, jak i narzêdzi komunikacji zintegrowanej, nie ominie Polski. Pomimo systematycznego wzrostu zainteresowania rozwi¹zaniami wpi - suj¹cymi siê w UC, doœwiadczenie pokazuje, e polscy przedsiêbiorcy nadal pos³uguj¹ siê tym terminem intuicyjnie wyjaœnia Tomasz Mil ler, Product Manager, Jabra, Veracomp. Raport Kantarmedia zrealizowany na zlece - nie mar ki Ja bra po ka zu je, e pe³na wie dza na temat technologii UC to domena zaledwie 5 proc. osób decyzyjnych w polskich firmach Call Center. Zdecydowana wiêkszoœæ, 64 proc. nie po tra fi zde fi nio waæ, czym jest ko mu - nikacja zintegrowana. Chocia badanie zosta³o wykonane wœród przedstawicieli centrów kontaktowych, to z naszych obserwacji wynika, e wci¹ niski poziom znajomoœci rozwi¹zañ UC mo na rozpa try waæ w ska li nie mal ca³ego ryn ku. Nie oz - na cza to jed nak, e pol skie fi r my nie wpro wa - dzaj¹ do codziennej pracy elementów komunikacji zintegrowanej. Dla przyk³adu, obecnoœæ bezprzewodowych zestawów s³uchawko wych b¹dÿ softphone ów to wa ny krok w stronê pe³nej integracji procesów komunikacy jnych fi r my mówi Natasa Peric, Mar - keting Manager Jabra na Œrodkowo-Wschodni¹ Europê. Przyczyn rozbie noœci pomiêdzy wiedz¹ o UC a jej stosowaniem mo na upatrywaæ w wieloœci sposobów rozumienia tej technolo - gii. Jest to konsekwencja du ej iloœci narzê - dzi, któ re wspie raj¹ efekt komunikacji zin te - growanej. Uwa am, e elastycznoœæ tego pojêcia powinna byæ traktowana jako jego zaleta. Bior¹c pod uwagê ró norodnoœæ rozwi¹zañ, z jakich mo emy korzystaæ w ramach UC, trud no by³oby opra co waæ je dyn¹ i œcis³¹ de fi - ni cjê. Ka dy sprzêt IT czy styl pra cy, któ ry ma na celu ujednolicenie komunikacji wpisuje siê w za³o e nia tej kon ce pcji. Dla przyk³adu w kontekœcie teleinformatycznym UC umo li - wia zarz¹dzania za pomoc¹ wspólnego inter - fejsu wszelkimi kana³ami komunikacji, od po- ³¹czeñ g³osowych po wiadomoœci elektroniczne mówi To masz Mil ler. UC w s³u bie mobilnoœci W dobie rosn¹cej mobilnoœci pracowników oraz dynamiki pracy rozwi¹zania Unified Communication & Collaboration pozwalaj¹ dziêki jednej platformie przesy³aæ dane, pro - wadziæ tele- czy wideokonferencji, nawet wte - dy, gdy przebywamy poza sta³ym miejscem pra cy. Z ra po r tu GN Netcom i E-media na te - mat wp³ywu mobilnoœci na efektywnoœæ pracowników wynika, e co - raz wiê cej osób de cy du je siê na pra cê w try - bie mie sza nym, w biu rze i poza nim. Do gru - py mobilnych pracowników mo na zaliczyæ oko³o 75 proc. osób. UC wpi su je siê w trend mobilnoœci u³atwiaj¹c wykonywanie obowi¹ zków z dowolnego miejsca na œwiecie. Na rzê dzia UC to rów nie od po wiedÿ na ro s - n¹c¹ dynamikê naszego zawodowego ycia. Aktualnie wielofunkcyjnoœæ przesta³a odnosiæ siê je dy nie do sprzê tu IT. Dziœ w du ej mierze wielofunkcyjni musz¹ byæ tak e lu - dzie. UC pozwala na lepsz¹ organizacjê zadañ i swobodniejszy sposób pracy t³uma - czy To masz Mil ler.. Powszechnoœæ stosowania nowoczesnych technologicznie urz¹dzeñ, przeobra enia na rynku pracy i rosn¹ca konkurencyjnoœæ spra - wiaj¹, e koncepcja komunikacji zintegrowanej nabiera coraz wiêkszego znaczenia. Istotn¹ zalet¹ takiego rozwi¹zania jest szero - ki wachlarz mo liwoœci, które mo emy osi¹ gn¹æ de cy duj¹c siê na UC. Dziê ki temu mamy pe w noœæ in wes ty cji w to, co jest rze - czy wist¹ odpowiedzi¹ na potrzeby biznesowe i komunikacyjne naszej firmy. Grzegorz Kantowicz

5 UNI FIED COM MU NI CA TIONS 3 Technologie komunikacyjne przez in wes ty cje do osz czêd no œci Kry zys to zna ko mi ty czas na wpro wa - dza nie in no wa cji w przed siê bio r stwie, prowadz¹cych do znacz¹cych oszczêdno - œci. To ta k e do bry okres na powa nie j sze zmia ny ja ko œcio we w mo de lu fun kcjo no - wa nia fi r my od spo so bów ko mu ni ka cji pra co w ni ków z klien ta mi do uela sty cz nie - nia œro do wi ska pra cy. Nowoczesne rozwi¹zania telekomunikacyjne, takie jak systemy Virtual Presence, Fixed Mobile Convergence, czy technologie Unified Communications, dziêki uproszczeniu i auto - matyzacji procesów biznesowych, mog¹ zre - wolucjonizowaæ sposób funkcjonowania pols - kich przedsiêbiorstw. Wie lu me ne d e rów IT musi dziœ spro staæ trudnemu zadaniu, jakim jest zarz¹dzanie wydatkami bud etowymi tak, aby maksymali - zowaæ zyski firmy. Rozbudowana infrastruktu - ra przedsiêbiorstw, rosn¹ca mobilnoœæ praco - wników i zró nicowane kana³y komunikacji wymuszaj¹ powa ne myœlenie o zmianie fun - kcjonowania komunikacji w celu usprawnienia i obni enia kosztów funkcjonowania przed - siêbiorstwa. Koniecznoœæ podnoszenia satysfakcji klientów poprzez najwy sze standardy relacji, ³atwoœæ, szybkoœæ i komfort komunika - cji to sta³e ele men ty stra te gii firm, któ re chc¹ wzmacniaæ swoj¹ pozycjê na rynku. Kryzys odmieniany przez wszystkie przypadki mo e spowalniaæ, ale z pewnoœci¹ nie zahamuje procesu rozwoju technologii komunikacyjnych. Inwestycje w nowoczesne rozwi¹zania z jednej strony mog¹ przynosiæ firmie wymierne oszczêdnoœci, z drugiej zaœ - wspomagaæ jej roz wój i wp³ywaæ na zwiê ksze nie udzia³u w rynku. Tendencja do podnoszenia efektywnoœci pracy i poszukiwanie oszczêdnoœci z pewnoœci¹ nie jest wynalazkiem kryzysu. Od wielu lat zadaniem wiêkszoœci manage - rów ds. IT jest wpro wa dza nie wdro eñ, któ re uspra w ni¹ pra cê i bêd¹ przek³ada³y siê na oszczêdnoœci firmy. Trudna sytuacja ekono - miczna mo e byæ katalizatorem takich zmian. Zbytnia ostro noœæ i odk³adanie zmian na czasy wyj œcia z kry zy su s¹ wy so ce ry zy ko w - ne, bo mo e oka zaæ siê, e po uno r mo wa niu gospodarki firma mo e wypaœæ ze swojej ligi. Dlatego ju teraz warto pomyœleæ o takich rozwi¹zaniach, które usprawni¹ komunikacjê i jednoczeœnie zredukuj¹ koszty przedsiêbiorstwa. Warto przyjrzeæ siê, jak odpowiednie inwestycje w technologie komunikacyjne pozwol¹ osi¹gn¹æ wymierne oszczêdnoœci poprzez zwiêkszenie produktywnoœci pracowników, obni enie kosztów komunikacji i ogól - nych kosztów operacyjnych przedsiêbiorstwa. Bez wzglêdu na wybór konkretnej technolo - gii, aby mówiæ powa nie o efektywnoœci roz - wi¹zañ komunikacyjnych, nale y pamiêtaæ o kluczowych zasadach, którymi nale y siê kierowaæ przy wyborze rodzaju i skali inwes - tycji. S¹ to: wydajnoœæ, skalowalnoœæ i mo li - woœæ elastycznego dopasowania do istnie - j¹cej infrastruktury. Lepsze wykorzystanie technologii mobilnych Wraz ze wzrostem liczby pracowników mobil - nych roœnie zapotrzebowanie na technologiê Fixed Mobile Convergence (FMC). FMC ³¹czy odseparowane dot¹d obszary komuni - kacji mobilnej i stacjonarnej, co w znacz¹cy sposób zwiêksza wydajnoœæ pracy. Obecnie niemal ka dy pracownik ma co najmniej dwa lub trzy ró ne numery telefonu (stacjonarny i komórkowe prywatny i s³u bowy). Fixed Mobile Convegence pozwala zredukowaæ je do jednego numeru, powi¹zanego z wybranym miejscem. Dziêki FMC u ytkownik mo e u ywaæ scentralizowanej i ujednoliconej ksi¹ ki adresowej oraz pojedynczej skrzynki poczty g³osowej, ma tak e mo liwoœæ tworze - nia ró nych profili, np. s³u bowego i prywat - nego. Pracownicy otrzymuj¹ tak e dostêp do bardziej zaawansowanych funkcji telefonii bi - znesowej, jak chocia by po³¹czenia audio i wideokonferencyjne czy przekierowanie roz - mów. FMC pozwala nie tylko szybciej reago - waæ na po trze by klien tów, ale rów nie, dziê ki rozwi¹zaniu Least Cost Routing, znacznie obni yæ koszty rozmów. Oprócz funkcji auto - matycznego wybierania najtañszego po³¹cze - nia, rozmowy z telefonu stacjonarnego i ko - mórkowego mog¹ byæ nagrywane i rozliczane. Po zwa la to na sta³¹ kon tro lê ko sztów, wa n¹ szcze gó l nie w pra cy call cen trów. In te - gracja telefonów komórkowych z firmow¹

6 4 UNI FIED COM MU NI CA TIONS central¹ telefoniczn¹ doskonale sprawdza siê zarów no w du ych, jak i ma³ych fir mach. Uelastycznienie œrodowiska pracy Pracownicy umys³owi mog¹ równie dobrze, a na wet le piej, pra co waæ w domu, o ile zo - stan¹ wyposa eni w odpowiedni¹, ³atwo dostêpn¹ technologiê. Firmy, które myœl¹ o stworzeniu elastycznego œrodowiska pracy, powinny bardzo powa nie rozwa yæ wybór telefonii internetowej VoIP. Telefonia ta stop - niowo wkracza do œrodowiska biznesowego w Polsce. Powszechne zastosowanie tego kana³u mo e byæ pie r wszym mi lo wym kro - kiem w usprawnieniu komunikacji przy jedno - czes nej re du kcji ko sztów. Dziê ki VoIP fi r my mog¹ unikn¹æ chocia by kosztów po³¹czeñ ko mór ko wych czy op³at za po³¹cze nia z wie - loma u ytkownikami podczas rozmowy kon - ferencyjnej. W œrodowisku telepracy pracownicy zdalni (lub agenci telecentrów) mog¹ byæ osi¹ga l ni w do mach pod tym sa mym nu me - rem i ko rzy staæ dok³ad nie z tych sa mych fun - kcji, co w biu rze. Spra w dza nie skrzyn ki g³o - so wej po przez sieæ www, wysy³anie za³¹czni - ków podczas rozmowy czy prowadzenie roz - mowy wideo to tylko czêœæ mo liwoœci, które daje wykorzystanie telefonii internetowej. Za - stosowanie VoIP to pierwszy powa ny krok w kierunku inteligentnej sieci, pozwalaj¹cy na wprowadzenie bardziej zaawansowanych rozwi¹zañ zunifikowanej komunikacji. Stworzenie systemu elastycznej pracy zdal - nej przynosi firmie korzyœci w postaci ni - szych kosztów eksploatacji i zu ycia energii. To tak e jedna z metod budowania dobrych relacji z pracownikami. Dziêki uelastycznieniu systemu pracy mo emy osi¹gn¹æ znacznie wy szy poziom satysfakcji i lojalnoœci perso - nelu. Stosowanie otwartych standardów SIP (Session Initiation Protocol) jest najwa - niejszym standardem, który powinny braæ pod uwagê osoby podejmuj¹ce decyzje o za - kupie systemu komunikacji g³osowej dla fir - my. Rozwi¹zanie to umo liwia ekonomiczne wdra anie systemów ³¹cznoœci w firmie i przyczynia siê do zwiêkszenia wydajnoœci pracy mobilnych pracowników. System umo - liwia wybór najefektywniejszego z dostêp - nych kana³ów komunikacji, dostosowuj¹c sposób transmisji do aktualnego statusu odbiorcy. Ka dy u ytkownik korzystaj¹cy z pro - to ko³u SIP mo e do wo l nie zmie niaæ swoj¹ lo - kalizacjê i nawi¹zywaæ po³¹czenia z dowolne - go miejsca z dostêpem do Internetu. Po roz - po czê ciu roz mo wy SIP jest ca³y czas akty w - ny, dziêki czemu stale aktualizowana jest in - formacja o parametrach po³¹czenia i u ywanych adresach IP. Systemy oparte na protokole SIP mo na ³atwo zintegrowaæ z nowymi technologiami. Firma ma wiêc gwarancjê, e rozbudowuj¹c i modernizuj¹c swoje rozwi¹zania nie bêdzie uzale niona od produktów jednego dostawcy. Wprowadzaj¹c standard Session Initiation Protocol nale y pamiêtaæ, e koszty terminali SIP mog¹ sta no wiæ jedn¹ trze ci¹ ko sztów ca³ego wdro e nia, na le y wiêc za dbaæ o bez - pieczeñstwo inwestycji w telefony SIP, wybieraj¹c doœwiadczonego integratora. Eliminacja zbêdnych podró y s³u bowych W dzisiejszej sytuacji gospodarczej jedn¹ z kluczowych kwestii jest utrzymanie sta³ego kontaktu z klientami i wspó³pracownikami znajduj¹cymi siê w ró nych czêœciach kraju i œwia ta. Czê ste pod ró e s³u bo we to w przy - padku niektórych firm us³ugowo-dostawczych jed na z tych po zy cji bu d e tu, od któ rych za - czynaj¹ siê ciêcia kosztów. Rezygnacja z czê œci pod ró y s³u bo wych nie musi jed nak oznaczaæ ograniczenia kontaktów bezpo - œrednich z klientami lub wspó³pracownikami. Firma mo e zast¹piæ podró e innymi roz - wi¹zaniami wysokiej jakoœci, takimi jak przyjazne dla u ytkownika systemy Virtual Pre - sence. Dostêpne obecnie systemy wideokon - ferencji, opartych na terminalach, serwerach i odpowiednim oprogramowaniu, umo liwiaj¹ prowadzenie profesjonalnych kontaktów przy zachowaniu wysokiej jakoœci przekazu mul - timedialnego. Inwestycja w zakup systemu Virtual Presence zwraca siê ju po kilku wir - tualnych spotkaniach zastêpuj¹cych trans - atlantyckie podró e s³u bowe. Rozwi¹zanie to wpisuje siê tak e w postawê odpowiedzialnego biznesu systemy wideo - konferencyjne nie tylko przynosz¹ firmie wymierne oszczêdnoœci, ale równie dziêki eliminacji liczby podró y sprzyjaj¹ ochronie œrodowiska. Szybsze wprowadzenie ujednoliconej komunikacji System ujednoliconej komunikacji Unified Communications coraz odwa niej wchodzi na rynek telekomunikacyjny. Dziêki UC do-

7 UNI FIED COM MU NI CA TIONS 5 brze znane rozwi¹zania technologiczne takie jak telefonia IP, telefonia GSM, telefonia DECT i VoWLAN, instant messaging, video - konferencje, poczta elektroniczna czy SMS mog¹ staæ siê elementami jednego komple - ksowego rozwi¹zania. U ytkownik systemu mo e telefonowaæ, wysy³aæ maile, faksy i SMS-y korzystaj¹c z jednego interfejsu. UC u³atwia pra cê w ze spo³ach ro bo czych oraz zwiêksza satysfakcjê klientów dziêki u³atwieniu kontaktów z w³aœciwymi osobami. Jedn¹ z najwa niejszych zalet tej technologii jest automatyzacja procesów biznesowych, tak wa na w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiêbiorstwa. Jeœli fi r ma chce zwiê kszyæ wy da j noœæ roz - wi¹zañ komunikacyjnych, powinna wzi¹æ pod uwagê nastêpuj¹ce rozwi¹zania: narzêdzia do zarz¹dzania obecnoœci¹ informuj¹ce, czy wspó³pracownik uczestniczy w innym spotkaniu lub prowadzi inn¹ rozmowê telefoniczn¹ (w ten sposób mo - na efektywniej zarz¹dzaæ po³¹czeniami); oprogramowanie do wspó³u ytkowania dokumentów, umo liwiaj¹ce prowadzenie dialogu (równie zdalne) ze wspó³pracownikami lub klientami; softfony zainstalowane w laptopach, które zmniejszaj¹ powtarzalne koszty telefonów komórkowych podczas pracy zdalnej lub w podró y; komunikacja mobilna za poœrednictwem sieci WiFi. Rozwi¹zania Unified Communications wymagaj¹ podejœcia integracyjnego. Warunkiem udanego wdro enia jest wspó³praca z istnie - j¹cymi urz¹dzeniami sieciowymi i komunika - cyjnymi oraz z istniej¹cymi systemami infor - ma tycz ny mi (ema il, CRM, ERP, baza da - nych). Aby wdro enie przebiega³o sprawnie i jak najszybciej przynosi³o spodziewane efe - kty, konieczna jest wczeœniejsza analiza potrzeb i zastanej infrastruktury. Technologia UC mo e dzia³aæ zgod nie ze sprzê tem ju zainstalowanym w przedsiêbiorstwie nie s¹ to bowiem rozwi¹zania pude³kowe. Inwestycje w zaawansowane rozwi¹zania Unified Communications nie musz¹ oznaczaæ wymiany ca³ego systemu. Mo na wybraæ stop - niowy proces, który szybko przyniesie korzyœci, choæ nie wy ma ga du ych nak³adów pocz¹tkowych. Wa nym warunkiem pe³nego korzystania z mo liwoœci UC jest wdro enie telefonii IP. Sprzêtem wymaganym przy imp - lementacji jest najczêœciej dedykowany ser - wer oraz modernizacja posiadanej centrali PBX/serwera komunikacyjnego. To jednak tylko niewielka czêœæ inwestycji, dlatego istotne jest, aby do ta kie go pro je ktu wy braæ do œwia - dczonego integratora, który przeprowadzi fir - mê przez wszy stkie eta py wdro e nia. Inwestycja w technologiê UC najszybciej zwraca siê w przypadku firm z kompleksow¹ infrastruktur¹ oraz w przedsiêbiorstwach, któ - rych dzia³anie opie ra siê na re gu la r nych kon - taktach z klientami. Firmy z rozbudowan¹ sieci¹ pracowników mobilnych, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, przedsiêbiorstwa z mo biln¹ sie ci¹ sprze da y ju do ce ni³y re - alne korzyœci p³yn¹ce z wdro enia rozwi¹zañ UC. Im bardziej rozproszona geograficznie organizacja, zatrudniaj¹ca mobilnych praco - wników, tym szybciej powinna zwróciæ uwagê na rozwi¹zania UC. W przypadku mniejszych firm doskonale sprawdzaj¹ siê wybrane fun - kcjonalnoœci sytemu, takie jak rozwi¹zania Con trol Pre sen ce, SIP czy in teg racja z aplik - acjami biurowymi. Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i kulturowe sprawiaj¹, e najczêœciej praktykuje siê stopniowe wdra anie Unified Com - munications. Zaawansowane technologie zmieniaj¹ bowiem nie tylko jakoœæ obs³ugi klienta, ale tak e kulturê i jakoœæ pracy w fir - mie. Zautomatyzowanie procesów komunika - cyjnych niesie ze sob¹ pewne przewartoœcio - wania modelu funkcjonowania firmy. Przy tego typu zmianach nie mo na zapominaæ o odpowiednim przygotowaniu u ytkowników za rów no od stro ny te ch ni cz nej, jak i men - talnej. Pracownicy powinni mieæ œwiadomoœæ, jak nowe roz wi¹za nia mog¹ przek³adaæ siê na ko m fort i efe kty ich pra cy. Jed nym z nie - zbêdnych etapów wdro enia powinny byæ szkolenia i dostosowanie procedur w firmie. Musimy pamiêtaæ, e nawet przy najbardziej zaawansowanym procesie technologicznym naj wa nie j szy jest cz³owiek i to od nie go w du ej mierze zale y powodzenie ca³ej operacji. Tomasz odziñski

8 6 UNI FIED COM MU NI CA TIONS Efektywna firma dziêki sprawnej komunikacji W dzisiejszych czasach o zdobyciu kontraktu decyduj¹ niuanse. Czasami wystarczy byæ o 5 minut szybszym od konkurencji, nie pozostawiaæ adnego nieodebranego telefonu bez od - powiedzi czy tak zarz¹dzaæ firmowymi zasoba - mi, aby obni aj¹c koszty prowadzenia przedsiêbiorstwa zapewniæ sobie mo liwoœæ z³o e - nia najtañszej oferty. Sprzymierzeñcem przedsiêbiorców w tym obszarze s¹ nowoczesne technologie telekomunikacyjne, oferowane przez operatora, który rozumie potrzeby ich u ytkow - ników. Zdalna praca tak jakbyœ by³ w biurze Sy tu a cja, w któ rej po trze b ny jest pi l ny do stêp do wa ne go do ku men tu z fi r mo we go se r we ra lub bazy da nych, zda rza siê co raz czê œciej. Dziœ uzy ska nie zda l ne go do stê pu do fi r mo wych za - so bów jest bar dzo pro ste. Fi r mow¹ sieæ ko m pu - te row¹ mo na uzu pe³niæ o tzw. wi r tu aln¹ sieæ pry watn¹ (Vi r tu al Pri va te Ne twork, VPN). Dziê ki niej mo li wy jest bez pie cz ny do stêp do pli ków z do wo l ne go urz¹dze nia (ko m pu te ra, ta b le tu, te le fo nu) pod³¹czo ne go do In ter ne tu, ta k e przez sieæ ko mór kow¹. Po miê dzy urz¹dze niem a fi r mo wy mi se r we ra mi jest two rzo ny wir tu a l ny tu nel, któ rym p³yn¹ dane, unie mo li wiaj¹c ich wy ciek na zewn¹trz. Dys po nuj¹c ³¹czem VPN pra co w ni cy mog¹ spê - dzaæ wiê cej cza su wœród klien tów, za miast sie - dzieæ przy biur ku, ty l ko dla te go, e tam maj¹ bez pie cz ny do stêp do fi r mo wych da nych. A gdy przyjdzie koniecznoœæ porozmawiania ze wspó³pra - cow ni ka mi? Dla cze go nie sko rzy staæ z wideo - kon fe ren cji? Skuteczna wspó³praca gwarantuje sukces Aktywny pracownik jest zajêty praktycznie przez ca³y czas spo ty ka siê z klien ta mi, two rzy ofe r - ty lub wy mie nia opi nie ze wspó³ pracownikami. Przy biur ku jest rza d ko, nie czê sto te mo e ode braæ te le fon. W ta kiej sy tu a cji udo god nie - niem jest pre zen ta cja sta tu su ta kie go pra co w ni - ka dziê ki niej wszy s cy wiedz¹ o mo li wo œci skon ta kto wa nia siê w da nym mo men cie, bez usi l nie po dej mo wa nych prób w nie od po wied - nich chwi lach. Pre zen ta cjê sta tu su uzu pe³nia wspó³dzie lo ny fi r mo wy ka len darz, w któ rym za - pi sa ne s¹ wszy stkie spo t ka nia pra co w ni ków. Taka or ga ni za cja pra cy to nie ty l ko ko m fort dla pra co w ni ków, ale ta k e po zy ty w ny wp³yw na wi - ze ru nek fi r my no wo cze s nej i po wa nie tra - ktuj¹cej klien tów, bu duj¹cej d³ugo trwa³e re la c je. Udo god nie nie dla ze spo³u stwa rzaj¹ ta k e sy - ste my pra cy on - li ne na jed nej wer sji do ku men tu, dziê ki cze mu mo na unikn¹æ ry zy ka po wsta wia wie lu wer sji umo wy, ofe r ty czy pre zen ta cji. Upra w nie ni pra co w ni cy maj¹ do stêp do naj bar - dziej aktu a l nej wer sji pli ków dla da ne go pro je ktu (do wgl¹du do stê p ne s¹ te wer sje ar chi wa l ne z ad no tacj¹ o au to rze i da cie wpro wa dze nia zmian). Edy cja do ku men tu w cza sie rze czy wi - stym mo e byæ pro wa dzo na przez ki l ka osób na ywo widz¹ oni na ekra nie zmia ny wpro wa - dza ne przez in nych. Wiê cej in fo r ma cji na ge.pl w za k³ad ce ofe r ta za awan so wana. Iza be la Bia³ek, dy re ktor Mar ke tin gu Klien tów Klu czo wych i Kor pora cy j nych w Oran ge Pol ska. Oran ge Pol ska jest naj wiê kszym klien tem œwia d czo nych przez sie bie us³ug ko rzy sta z nich ponad 20 ty siê cy pra co w ni ków. Tak du y efekt ska li za pe w nia mo li woœæ komp le kso we go prze te sto wa nia œwia d czo nych przez nas us³ug zwi¹za nych za rów no z te le fo ni¹ sta cjo narn¹ i ko mór kow¹, jak te do dat ko wy - mi fun kcja mi, u³at wia j¹cymi i upra sz czaj¹cymi fun kcjo no wa nie fi r my. Nasi pra - co w ni cy maj¹ na wza jem wgl¹d w swo je ka len da rze fi r mo we, znaj¹ sta tus swo jej do stê p no œci, mog¹ w bez pie cz ny spo sób ko rzy staæ ze swo jej po czty ele ktro ni cz nej po przez te le fon ko mór ko wy, jak te pra co waæ zda l nie na fi r mo wych do ku men tach. Wszy stkie te u³atwie nia s¹ do stê p ne tak e dla klien - tów Orange Pol ska.

9 Wdra a nie roz wi¹zañ Uni fied Com mu - ni ca tions to wy zwa nie, w któ rym in - te gra cja roz wi¹zañ IT sta no wi klu czo wy czyn nik su kce su. Ró no rod noœæ pro du - cen tów sprzê tu, do sta w ców opro gra mo - wa nia, a co za tym idzie te ch no lo gii, po - wo du je, i klu czo wym ele men tem uk³a - dan ki sta je siê otwa r toœæ i mo li woœæ in - tegracji wszystkich tych elementów. Dziê - ki wie lole t nie mu do œwia d cze niu Au dio Co - des jest to mo li we. Wieloœæ odmian protoko³ów telekomunikacyjnych implementowanych przez dostawców rowi¹zañ UC sta je siê isto t nym pro ble mem. AudioCodes umo liwia pe³n¹ integracjê z rozwi¹zaniami takich producentów jak Alca - tel-lucent, Genesis, Avaya i Microsoft. Wielo - letnia wspó³praca z tymi partnerami dopro - wadzi³a do sytuacji w której produkty Audio - Codes sta³y siê kluczowym elementem ³¹cz¹cym œwiat tradycyjnej telefonii i VoIP w œrodowisku UC. Liczy siê doœwiadczenie Sprawdzona i dojrza³a technologia mo e zo - staæ dopasowana do ka dej organizacji, bez wzglêdu na jej wielkoœæ i rozmieszczenie geograficzne. Modularnoœæ, elastycznoœæ, skalowalnoœæ, po³¹czona ze wsparciem dla in ter fe j sów IP, FXS, BRI, E1 w jed nym urz¹dzeniu to element obligatoryjny przy inte - gracji rozwi¹zañ UC. Dodatkowym istotnym czynnikiem maj¹cym wp³yw na koszt wdro e nia roz wi¹za nia UC takiego jak Microsoft Lync jest mo liwoœæ wykorzystania istniej¹cych ju w organizacji te - lefonów. Rozwi¹zania AudioCodes pozwalaj¹ na po³¹czenie wszystkich rodzajów telefo - nów, ta k e komórkowych, do systemu Mi c ro - soft Lync. AudioCodes SIP Phone Support Przedsiêbiorstwa wdra aj¹ce rozwi¹zania Mi - crosoft UC mog¹ obecnie wykorzystaæ swoj¹ istniej¹c¹ infrastrukturê telefonów IP bazuj¹cych na standardowym protokole SIP. Dziêki rozwi¹zaniu SIP Phone Support (SPS) brama AudioCodes poœredniczy w komunika - cji miê dzy telefonami IP a Microsoft Lync Server. UNI FIED COM MU NI CA TIONS AudioCodes dla Microsoft UC Ac net sp. z o.o. Ul. Chroœcickiego 93/ Warszawa Tel: E- ma il: sa net.com.pl www: net.com.pl AudioCodes oferuje równie swoj¹ seriê tele - fo nów IP z g³osem wy so kiej ja ko œci HD oraz przystêpnej cenie. Równoczeœnie wykorzystanie telefonów AudioCodes 300HD pozwala na utrzymanie dodatkowych funkcji takich jak: presence, Active Directory oraz wsparcie dla pro to ko³u Real Time Au dio. Ponad to SPS wspiera równie konwergencjê us³ug stacjo - narnych i mobilnych poprzez oferowanie apli - kacji klienckiej na telefony komórkowe i ich in te gra cje z Microsoft Lync Server dla od bie - ra nia i wykonywania po³¹czeñ VoIP owych. AudioCodes w oddziale firmy Gwarantowana komunikacja w oddziale firmy jest kluczowa do zachowania dostêpnoœci oprogramowania w krytycznych procesach bi - znesowych. Bramy AudioCodes pozwalaj¹ na po³¹czenie Microsoft Lync do centrali PBX i/lub sie ci PSTN/SIP Trunk od dzia³u fi r my, po - zwa laj¹c na utrzy ma nie us³ug UC w przy pa d - ku awa rii ³¹cza WAN. Bra my Me diant fi r my AudioCodes umo liwiaj¹ instalacjê oprogra - mowania Microsoft Survivable Branch App - liance. Rozwi¹zanie AudioCodes Mediant SBA jest skalowalne do 16 E1 czy 240 równoczesnych po³¹czeñ SIP. AudioCodes Call Recorder dla Microsoft UC Wraz z rosn¹cym wykorzystaniem rozwi¹zañ UC w przedsiêbiorstwach roœnie potrzeba nagrywania po³¹czeñ w œrodowisku Microsoft Lync. AudioCodes oferuje rozwi¹zanie Smar - ttap pozwalaj¹ce na pasywne nagrywanie przy chodz¹cych i wy chodz¹cych po³¹czeñ u yt kowników korzystaj¹cych z Microsoft Lync oraz telefonów IP. Rozwi¹zanie wspiera zarówno protoko³y Secure Real Time Trans - port Pro to col (SRTP) jak i Real Time Au dio (RTA). Pozwala to zachowanie wbudowanych w MS Lync mechanizmów szyfrowania roz - mów oraz transmisji dÿwiêku w jakoœci HD podczas nagrywania po³¹czeñ. Najwy szy poziom interoperability na rynku powoduje, e produkty AudioCodes s¹ najczêœciej wybieranymi produktami do integra - cji œrodowiska Microsoft UC. Certyfikacja pro - duktów w ramach Unified Communications Open Interoperability Program daje gwaran - cje pe³nej zgodnoœci i minimalizacjê czasu wdro enia. 7

10 8 System VDmaster VoIP, opra co wa ny przez Ac ti vis Pol ska, to kom p le kso we roz wi¹za nie do ko mu ni ka cji w fi r mie. W dobie gospodarki rynkowej wygrywa ten, który jest najbardziej konkurencyjny w sto - sunku do innych. Ale konkurencyjnoœæ to nie tylko jakoœæ towarów czy us³ug, warunki dostaw i re a li za cji czy mar ka. Znacz¹cym ele - mentem wyboru przez klienta okreœlonej ofer - UNI FIED COM MU NI CA TIONS System VDmaster VoIP potrzebuj¹ niewiele miejsca. Te zalety, w spo - sób oczywisty stanowi¹ce o niskich kosztach realizacji komunikacji g³osowej przez sieæ IP, zadecydowa³y o jej rosn¹cej popularnoœci. Na le y jed nak zwró ciæ uwa gê na to, e ocze - kiwania klientów indywidualnych i bizneso - wych s¹ nie co inne. Klient indy widu a l ny z na - tury zainteresowany jest jak najni szym ko - sztem po³¹czeñ i go tów jest po go dziæ siê z jakoœci¹ gorsz¹ ni w tradycyjnej telefonii. Ry su nek 1. Ko mu ni ka cja w sie ci IP ty jest cena, a na ni¹ w du ym upro sz cze niu wp³yw maj¹ ko szty zmien ne i sta³e przed siê - biorstwa. Rosn¹ca specjalizacja i dywersyfikacja produkcji powoduje, e koszty komuni - ka cji za rów no wewn¹trz fi r my, jak i z jej oto - czeniem (dostawcy, klienci, kooperanci) sta - nowi¹ znacz¹c¹ pozycjê dla wiêkszoœci przedsiêbiorstw. Zastosowanie technologii VoIP spowodowa³o przewrót w kosztach komunikacji g³osowej ze wzglêdu na mo liwoœæ wykorzystania zaso - bów sieci informatycznej oraz na efektywne wykorzystanie pasma. W sieci IP zawsze pomiêdzy pakietami danych wystêpuj¹ luki, wiêc dodanie strumienia danych o niewielkiej przep³ywnoœci jest z regu³y mo liwe. Silne ko - dowanie sygna³u mowy z natury obni a zapo - trzebowanie na pasmo, wiêc dane g³osowe Jednoczeœnie dysponuje z regu³y ³¹czem in - ternetowym o przep³ywnoœci wielokrotnie przekraczaj¹cej potrzeby transmisji jednej czy na wet ki l ku roz mów. Ten ry nek jest wiêc zdominowany przez tanie urz¹dzenia koñco - we, komunikatory g³osowe (czyli rozwi¹zania programowe) oraz bêdzie polem dzia³ania operatorów us³ugi masowej bazuj¹cych na scentralizowanym zarz¹dzaniu po³¹czeniami VoIP. Oprócz nowo po wstaj¹cych firm rów - nie wszyscy tradycyjni operatorzy telefonicz - ni uru cho mi li us³ugi tego typu. Klient bi z ne so wy to znacz¹co inny ry nek. Prze de wszy stkim nie ma mowy o isto t nym pogorszeniu jakoœci transmisji g³osu. Po dru - gie, firmy kszta³tuj¹ swoje sieci informatyczne (w tym pa s mo do trans mi sji da nych czy ³¹czy do Internetu) w sposób zgodny ze swoimi po-

11 UNI FIED COM MU NI CA TIONS 9 Ry su nek 2. Przyk³ad in sta la cji zrea li zo wa nej w systemie VDmaster trze ba mi i nie mo na ich bez stra ty ja ko œci obci¹ yæ du ¹ liczb¹ roz mów VoIP. Z regu³y wymagana jest analiza istniej¹cej sieci i jej rozbudowa. Wa ne jest zapewnienie bezpie - czeñstwa zarówno na poziomie zestawiania po³¹czeñ, jak i trans mi sji mowy, a wiêc wyko - rzystywanie do obs³ugi firmy zewnêtrznych serwerów sygnalizacji SIP jest problematyczne. Dodatkowo dla wielu klientów istotne jest zachowanie jeszcze przez d³ugi czas przynajmniej czê œci do ty ch czas wyko rzy sty wa nych tradycyjnych ³¹czy. Dlatego w ofercie dedykowa nej dla firm wiê kszoœæ roz wi¹zañ to za - awansowane serwery komunikacji VoIP i mul - timedialne urz¹dzenia, które pozwalaj¹ na zbudowanie sieci hybrydowej i pe³ne zarz¹dzanie komunikacj¹ VoIP na poziomie klienta. Jednoczeœnie obecnie trudno sobie ju wyobraziæ przedsiêbiorstwo, które by nie dysponowa³o sieci¹ komputerow¹ oraz dostê pem do In ter ne tu, wiê kszoœæ jest te zain - teresowana mo liwoœci¹ integrowania systemu komunikacji z posiadanymi ju systemami zarz¹dzania. Powy sze uwarunkowania powoduj¹, e co - raz trudniej zaspokoiæ oczekiwania klientów za pomoc¹ tradycyjnych central telefonicz - nych i stosowanie systemów oraz urz¹dzeñ wykorzystuj¹cych technologiê VoIP staje siê ju nie alternatyw¹, ale koniecznoœci¹. Fi r ma Ac ti vis Pol ska ofe ru je sy stem VDma - ster, bêd¹cy platform¹ do realizacji telefonii korporacyjnej IP. Dziêki swej uniwersalnoœci w ramach obs³ugiwanych interfejsów pozwala on u ytkownikowi zintegrowaæ sieci TDM, IP i GSM w ramach wspólnej sieci konwergent - nej. Celem jest stworzenie optymalnej, roz - Ry su nek 3. Wy ko rzy sta nie po je dyn cze go modu³u VDma ster w pro stej in sta la cji proszonej, nowoczesnej platformy telekomu - nikacyjnej z uwzglêdnieniem posiadanych za - sobów teleinformatycznych. System VDma - ster mo e zostaæ wykorzystany do rozbudo - wy ist niej¹cych cen tral PABX o ko le j ne po rty abonenckie (analogowe lub IP) lub z powodzeniem funkcjonalnie zast¹piæ klasyczn¹ centralê telefoniczn¹ w firmie jako rozwi¹za - nie IP PBX. ¹cz¹c ki l ka od dzia³ów ze sob¹ mo na utworzyæ rozproszony wêze³ tele - komunikacyjny daj¹cy u ytkownikowi logicz - nie scalon¹ sieæ korporacyjn¹ z wieloma dodatkowymi us³ugami. W ramach systemu mo na do³¹czyæ od kilku (w przypadku ma³ych firm) do kilku tysiêcy abonentów. Po³¹czenia s¹ realizowane w systemie, jak w centrali PABX, uwzglêdniaj¹c us³ugi dodane, jak np. przenoszenie po- ³¹czeñ, wywo³ania grupowe, transfery, a jednoczeœnie daj¹c dodatkowe korzyœci, jak bezp³atne rozmowy pomiêdzy oddzia³ami, ni- sze ceny po³¹czeñ do sie ci ko mór ko wych czy obni enie kosztów rozmów miêdzymiasto wych. Istotn¹ zalet¹ systemu jest wbudowana funk - cja LCR umo liwiaj¹ca wybór najtañszej dro - gi po³¹cze nio wej. To nie abo nent wy bie ra dro gê po³¹cze nia (PSTN, GSM, VoIP), ale system po przeanalizowaniu numeru docelo - wego zestawia najtañsze z mo liwych po³¹czenie. Jest to najefektywniejszy sposób wprowadzenia znacznych oszczêdnoœci w fir - mie. System zosta³ opracowany pod k¹tem wygody dla u ytkownika i nie wymaga zmiany sposobu wybierania numerów, pozwala te w du ym stopniu zachowaæ dotychczasow¹ stru kturê sieci. System VDmaster mo e zo-

12 10 UNI FIED COM MU NI CA TIONS staæ zainstalowany za zapor¹ chroni¹c¹ sieæ komputerow¹ klienta bez wp³ywu na bezpie - czeñstwo i z poziomu sieci jest widoczny jak inne stacje robocze. Bardzo wa na jest mo liwoœæ ³atwego inte - growania systemu komunikacyjnego z zewnêtrznymi aplikacjami pracuj¹cymi w sieci LAN danego przedsiêbiorstwa. Dotyczy to zarówno przesy³ania danych dotycz¹cych ze - stawianych po³¹czeñ, jak i mo liwoœci stero - wania konfiguracj¹ i prac¹ poszczególnych jego elementów. To sprawia, e szczególnie efektywnie daje siê budowaæ systemy call center i contact center oraz sieci korporacyjne dla firm rozproszonych terytorialnie. Sy stem VDma ster sk³ada siê z me cha ni z - mów sprzêtowych i programowych, umo li - wiaj¹cych integrowanie i optymalizowanie sie ci komu nika cy j nych (TDM, IP i GSM) w ra - mach spójnego, jednolitego, zarz¹dzalnego i skalowalnego uk³adu. Wdro enie systemu daje w efekcie strukturê prywatnej rozproszo - nej sieci komunikacyjnej z zaimplementowanym wielopoziomowym systemem LCR (Le - ast Cost Ro u te), wspó³pra cuj¹cej z sie cia mi IP, TDM i GSM. W ramach systemu dostêpne s¹ modu³y umo liwiaj¹ce do³¹czanie ró nego rodzaju abonentów: telefonów IP zarówno stacjonarnych, jak i przenoœnych Wi-Fi; tradycyjnych analogowych aparatów tele - fonicznych; aparatów pracuj¹cych w systemie DECT. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo sieci, system zosta³ wyposa ony we w³asny modu³ opro - gra mo wa nia SE R WER SIP. Mo e on byæ uru - chomiony w jednym lub kilku urz¹dzeniach Ry su nek 4. Na gry wa nie roz mów VoIP jest roz wi¹za niem sy ste mo wym systemowych VDmaster lub jako wydzielony modu³ sprzêtowo-programowy. Jeden modu³ (jako osobne urz¹dzenie) obs³uguje sygnaliza cjê dla 150 abo nen tów IP. Mo na two rzyæ systemy VoIP o ró nej pojemnoœci (do 2000 koñcówek SIP) wykorzystuj¹c wiele modu³ów serwera SIP pracuj¹cych w sieci danego przedsiêbiorstwa. Serwer SIP wraz z pozo - sta³ymi modu³ami VDmaster realizuje te wymianê danych z serwerami sygnalizacyjnymi nale ¹cymi do innych operatorów. Trzeba podkreœliæ, e ka de z dostêpnych urz¹dzeñ mo e pracowaæ zarówno autonomicznie, jak i stanowiæ element du ej sieci korporacyjnej. W ofercie firmy Activis znajduj¹ siê urz¹dze - nia VDmaster o ró nych pojemnoœciach od bardzo prostych centralek IP PBX dla kilku li - nii do du ych modu³ów wy po sa o nych w wie - le rodzajów portów centralowych cyfrowych oraz analogowych. Wszystkie urz¹dzenia mo na ³¹czyæ ze sob¹ za po moc¹ sie ci IP buduj¹c skomplikowane systemy VoIP. G³ówn¹ ró nic¹ pomiêdzy poszczególnymi urz¹dze nia mi wchodz¹cymi w sk³ad sy ste mu VDmaster jest liczba interfejsów umo li - wiaj¹cych przy³¹czenie do sieci wewnêtrznej i operatorskiej: VDma ster ATG 1 li nia ana lo go wa we wnê - trzna, 1 linia miejska, 30 wewnêtrznych kont VoIP, 10 publicznych kont VoIP, 1 SIP-trunk, wbudowana bramka GSM; VDma ster MIX 2 li nie ana lo go we we - wnêtrzne, 8 linii zewnêtrznych, 4 wbudowa ne bra m ki GSM, 150 kont we wnê trz - nych SIP, 30 kont do ope ra to ra VoIP, SI P - trunk; VDma ster IMIX 14 li nii ana lo go wych we - wnêtrznych, 2 linie zewnêtrzne, 150 kont wewnêtrznych SIP, 30 kont do operatora VoIP, SI P - trunk; VDma ster PRA 2 li nie 30-ka na³owe ISDN/PRA, 150 kont we wnê trz nych SIP, 30 kont do operatora VoIP, SIP-trunk. S¹ te urz¹dze nia wspó³pra cuj¹ce wy³¹cz nie z sie ci¹ IP: VDma ster SVR 150 kont we wnê trz nych VoIP, 30 kont do ope ra to ra VoIP, SI P - trunk; modu³y poczty g³osowej, zapowiedzi s³ownych, obs³ugi systemu IVR, nagrywania po³¹czeñ.

13 UNI FIED COM MU NI CA TIONS 11 Stosuj¹c wymienione elementy oraz ich kom - binacje u ytkownik mo e zbudowaæ nowoczesny system ³¹cznoœci gwarantuj¹cy optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz ³¹czy do ope ra to ra VoIP. Za sa dy pra cy definiuje siê poprzez odpowiednie skonfigu - rowanie urz¹dzeñ wystêpuj¹cych w danej sieci oraz dobór systemowego oprogramowania. Wraz z systemem u ytkownik otrzymuje pakiet oprogramowania do zarz¹dzania i konfi - guracji oraz programy u³atwiaj¹ce eksploata - cjê sy ste mu VDma ster: PART do ana li zy ruchu i billingu, OSA do obserwacji ewentu - a l nych ala r mów, KTL pro gram ksi¹ ki tele - fonicznej, oprogramowanie do nagrywania zapowiedzi. Zestaw programów eksploatacyjnych jest ci¹gle roz wi ja ny pod wzglê dem fun - kcjonalnym, rozszerza siê te lista dostêp - nych aplikacji. Niskie koszty implementacji systemu wynikaj¹ z na stê puj¹cych przes³anek: dziêki globalnemu podejœciu koszty zaimp - lementowania systemu s¹ zoptymalizowane; w ramach implementacji systemu wykorzystuje siê istniej¹c¹ infrastrukturê; system jest systemem otwartym i dalsza rozbudowa lub rekonfiguracja mo e siê odbywaæ w dowolnym kierunku przy wykorzystaniu istniej¹cych elementów. Optymalizowanie kosztów eksploatacji nastê - puje dziêki: wykorzystaniu sieci IP i transmisji VoIP bazuj¹cej na ist niej¹cej ju sie ci sze roko pas - mowej; planowemu wykorzystaniu wyjœæ do sieci innych operatorów przy uwzglêdnieniu optymalizacji taryf po³¹czeniowych. Du e zna cze nie dla klien tów ma ele ment bezpieczeñstwa i hermetyzacji w³asnych sieci LAN. Te uwarunkowania zosta³y uwzglêdnio - ne przy two rze niu sy ste mu i w zwi¹zku z tym system VDmaster posiada nastêpuj¹ce ce - chy: system jest realizowany w oparciu o spe - cjalizowane modu³y sprzêtowe i autorskie opro gra mo wa nie, jest w zwi¹zku z tym od - porny na ataki z sieci nakierowane na popularne systemy operacyjne i bazodano - we; nie in ge ru je w sieæ LAN klien ta, nie nad zo - ruje ani nie analizuje wewnêtrznego ruchu IP z wyj¹tkiem tego, któ ry jest zwi¹zany z po³¹czeniami telefonicznymi; elementy systemu znajduj¹ siê pod ochro - n¹ fi re wal la klien ta i s¹ tak samo za bez - pieczone jak inne elementy sieci kompute - rowej klienta; struktura rozproszona zabezpiecza system przed zak³óce nia mi w pra cy w przy - padku przeci¹ enia lub awarii; urz¹dzenia u ytkowników mobilnych, zmieniaj¹cych lokalizacjê, loguj¹ siê do se r we ra sy ste mu same i mog¹ byæ ulo ko - wa ne w sie ci, w któ rej w da nej chwi li siê znajduj¹, zwykle bez koniecznoœci dodat - kowych uzgodnieñ z administratorem tej sie ci. Bior¹c po uwagê potrzeby i mo liwoœci Acti - vis Polska oferuje realizacjê systemu VDma - ster w formie najdogodniejszej dla klienta. Sy stem mo na bu do waæ od razu jako ca³oœæ lub co jest ³atwie j sze i eko no mi cz nie uza sa - dnione etapowo. Ka de wdro enie wi¹ e siê w pierwszej kolejnoœci z przeprowadzeniem szczegó³owego audytu istniej¹cej stru - ktury oraz ponoszonych kosztów oraz wykonaniem projektu dla konkretnej sieci docelo - wej. Na tej pod sta wie mo na okre œliæ koszt ca³ej inwestycji i przybli one oszczêdnoœci. Zarz¹dzanie systemem oraz jego konfiguro - wanie mo e byæ prowadzone samodzielnie przez personel klienta (po odpowiednim prze - szkoleniu) lub realizowane przez zespó³ Acti - visa na bazie odpowiednich porozumieñ i us - taleñ. Wszelkie elementy programowe mog¹ zna j do waæ siê na sprzê cie klien ta w jego sie - ci LAN, komputerze/sprzêcie zlokalizowanym poza sieci¹ klienta dostêpnych poprzez bezpieczny kana³ komunikacyjny lub na za - sadach dzier awy aplikacji serwera w modelu ASP. Activis wspó³pracuje te z instytucjami finan - sowymi specjalizuj¹cymi siê w finansowaniu inwestycji teleinformatycznych. Istnieje wiêc mo liwoœæ sfinansowania instalacji za pomo - c¹ leasingu. ti vis.pl;

14 12 Us³uga Vo i ce Link umo li wia naty ch - mia sto wy kon takt g³oso wy od wie - dzaj¹cego wi try nê in ter ne tow¹ z pra co w - ni kiem/kon su l tan tem fi r my lub urzê du. Jest to doskona³y kana³ komunikacji z klien tem. atwoœæ imp le men ta cji i u y t - kowania daje szansê uzyskania przewagi kon ku ren cyj nej nad in ny mi gra cza mi na ryn ku zw³asz cza te raz, gdy z ba dañ wy ni - ka, i za le d wie ki l ka mi nut de cy du je o tym, czy ku puj¹cego zain te re su je to war oraz czy spróbuje skontaktowaæ siê ze sprzedaj¹cym. Umo liwienie po klikniêciu na stronie interne - towej bezp³atnego bezpoœredniego kontaktu g³osowego z konsultantem w urzêdzie przyspiesza i u³atwia interesantowi za³atwienie sprawy czy wype³nienie formularza. Buduje przy okazji wizerunek przyjaznego urzêdu. Ka dy dzia³ w fi r mie czy wy dzia³ w urzê dzie, a na wet ka da oso ba mo e mieæ zaim ple - men to wan¹ us³ugê VoiceLink do kontaktu z klientami i partnerami biznesowymi. Aby wykonaæ darmowe po³¹czenie, odwiedzaj¹cy witrynê internetow¹ nie musi posia - daæ adnego dodatkowego sprzêtu z wyj¹tkiem komputera wyposa onego w mikro - fon i g³oœniki lub s³uchawki. W zale noœci od konfiguracji oprogramowania na komputerze UNI FIED COM MU NI CA TIONS VoiceLink kli k nij i roz ma wiaj mo e siê oka zaæ, e ko nie cz ne jest doin sta - lowanie maszyny Java firmy SUN niezbêdnej przy ogl¹daniu wielu stron internetowych. O tym fakcie powiadomi u ytkownika prze - gl¹dar ka i sy stem prze pro wa dzi go przez pro - ces instalacji. Firma lub urz¹d, które chc¹ umo liwiæ to swoim odwiedzaj¹cym, musi wyposa yæ siê w minimum pakiet startowy. Platforma umo - liwiaj¹ca komunikowanie siê internautów z konsultantami Klienta jest dostarczana i obs³ugiwana przez Operatora Us³ugi Voice - Link. U ytkownik nie musi: rejestrowaæ siê jako u ytkownik us³ugi u operatora; uzyskiwaæ indywidualnego numeru; uzyskiwaæ spersonalizowanego identyfika - tora. Jej uru cho mie nie jest bar dzo pro ste i na stê - puje po klikniêciu w dedykowan¹ ikonê odwiedzanej witryny. Pakiet startowy W ramach pakietu startowego us³ugi Klient abonuj¹c jeden VoiceLink otrzymuje mo li - woœæ obs³ugi do 3 konsultantów skojarzonych z okre œlon¹ ikon¹ na jego stro nie www. Li cz - bê konsultantów mo na zwiêkszyæ. System dba o roz³o e nie ru chu po miê dzy wszy stkich pracowników, kolejkuj¹c przychodz¹ce zg³o - sze nia w przypadku zajêtoœci wszystkich koñcówek. Internauta w takim przypadku widzi, który jest w kolejce i jaki orientacyjnie jest czas oczekiwania. Operator dostarcza wzór ikony oraz oprogra - mowanie niezbêdne do zaimplementowania w ramach witryny internetowej Klienta. Rol¹ Klienta jest jedynie umieszczenie na swojej stro nie otrzy ma nej iko ny oraz lin ku do pro - gramu wykonawczego. Program realizuj¹cy us³ugê VoiceLink znajduje siê na serwerze operatora i jest pobierany do komputera u ytkownika/internauty wraz z otwieran¹ stron¹ www.

15 UNI FIED COM MU NI CA TIONS 13 Ka dy Klient dla swojego VoiceLinka otrzymuje indywidualny kod skojarzony z dan¹ ikon¹. W przypadku wiêkszej liczby VoiceLin - ków na stronach Klienta, ka dy VoiceLink ma swój identyfikator. Identyfikator jest przekazywany do programu wykonawczego przy aktywacji po³¹czenia jako parametr identyfikuj¹cy Klienta. W trakcie nawi¹zywania po³¹czenia u ytkownik/internauta widzi na ekranie komunikaty odpowiadaj¹ce stanowi, w jakim znajduje siê system. Operator w tym miejscu daje Kliento - wi mo liwoœæ zdefiniowania treœci wyœwietla - nych komunikatów. Przyk³adowo, je eli Klient do obs³ugi VoiceLinka ma 3 konsultantów, to mo e zde cy do waæ, e w tra kcie po³¹cze nia u ytkownik ma uzyskaæ informacjê, z kim rozmawia. Dodatkowe wypisy i komunikaty do u ytkownika/internauty mog¹ dotyczyæ przyk³adowo: czasowej nieobecnoœci konsultanta Konsultanci chwilowo nieobecni ; sta³ej nieobecnoœci konsultanta Przepraszamy. Konsultanci nieobecni ; przyk³adowych godzin obs³ugi VoiceLinka w godzinach gdy brak konsultantów Za pra sza my: pn. pt. od 8.00 do Maksymalna d³ugoœæ tekstu to 40 znaków wraz ze spa cja mi. Klient mo e sko rzy staæ z predefiniowanych przez operatora komuni - katów lub w momencie abonowania us³ugi podaæ swoje wersje komunikatów dla poszczególnych stanów po³¹czenia. W przypadku koniecznej aktualizacji mo na zleciæ operatorowi zmianê wypisów. W przypadku wykorzystywania telefonów IP oferowanych przez operatora konsultanci mog¹ w pewnym zakresie sterowaæ prac¹ wêz³a. Wykorzystuj¹c klawiaturê alfanume - ryczn¹ telefonu mog¹ zrealizowaæ funkcje dodatkowe, takie jak: blokada czasowa po³¹czeñ przychodz¹cych ruch przy chodz¹cy bê dzie kierowany na pozosta³ych konsultantów; je œli nie ma wiê cej sta no wisk, na ekra nach internautów próbuj¹cych nawi¹zaæ po³¹czenie pojawi siê komunikat o czaso - wej nieobecnoœci konsultanta lub inny zadeklarowany przez Klienta; blokada cza - so wa trwa 15 mi nut; Kon fi gu ra cja 1. Bez po œred nie do³¹cze nie do inte r ne tu Kon fi gu ra cja 2. Pod³¹cze nie przez bra m kê Vo i ce Link z wy ko rzy sta niem cen tra li we wnê trz nej Kon fi gu ra cja 3 Do³¹cze nie z wy ko rzy sta niem

16 14 UNI FIED COM MU NI CA TIONS blo ka da po³¹czeñ przy chodz¹cych kon - sultant wy³¹czony z pracy do momentu odwo³ania blokady z jego aparatu; wypisy jak powy ej; blo ka da po³¹czeñ z³oœli wych w tra kcie wy-wo³ania lub bezpoœrednio po nim kon - sultant ma mo liwoœæ czasowego zabloko - wania adresu IP, z którego pochodzi³o ostatnie po³¹czenie; blokada czasowa 30 mi nut. Niezbêdny sprzêt Nak³ady na wyposa enie sprzêtowe konsul - tan tów s¹ bar dzo ma³e, a wrêcz mo na je zre - dukowaæ do zera. W celu obs³ugi zg³oszeñ przy chodz¹cych ze stron www do kon su l tan tów Klient musi wy - posa yæ swoich pracowników w dedykowane telefony IP pozwalaj¹ce na prowadzenie roz - mów w technologii VoIP. Te le fo ny mog¹ byæ wpiê te w sieæ LAN Klien ta albo mo na dla nich stworzyæ dedykowan¹ podsieæ. Jest te mo liwe zastosowanie konwerterów ATA i wykorzystanie istniej¹cych telefonów analogowych lub wrêcz zaimplementowanie na komputerach konsultantów tzw. softphonów, czyli aplikacji komputerowych do obs³ugi po³¹czeñ telefonicznych w technologii VoIP. Pod³¹cze nie te le fo nu dla obs³ugi zg³oszeñ Odbieranie wywo³añ telefonicznych genero - wanych z internetu poprzez ³¹cza VoiceLink mo liwe jest na trzy sposoby: z telefonu internetowego (VoIP) pod³¹czo - nego bezpoœrednio do sieci internet (konfi - guracja 1); z telefonu analogowego do³¹czonego do abonenckiej centrali wewnêtrznej (konfigu - racja 2); z telefonu analogowego do³¹czonego do sieci internet poprzez bramkê VoIP (konfi - guracja 3). Kon fi gu ra cja 1 Wykorzystuje siê dostarczany przez operato - ra te le fon VoIP, na któ ry bêd¹ przy cho dzi³y wywo³ania bezpoœrednio z internetu. Za le ty: pe³na wspó³praca telefonu z systemem VoiceLink, w tym realizowanie przy pomo - cy klawiatury telefonu us³ug specjalnych, np. us³ugi czasowej blokady wywo³añ; w przypadku telefonu obs³uguj¹cego kilka kont mo liwoœæ wykorzystywania telefonu do obs³ugi in nych po³¹czeñ VoIP; mo liwoœæ rozbudowy systemu w kierunku telefonii VoIP. Kon fi gu ra cja 2 Wykorzystanie istniej¹cej centrali wewnêtrznej i do³¹czenie internetu poprzez dostarczon¹ bramkê VoiceLink do wejœcia przeznaczonego dla linii miejskiej. Po³¹czenia internetowe VoiceLink s¹ odbierane przez wyposa enie centralki, tak jak po³¹czenia miejskie. Za le ty: mo liwoœæ skierowania przychodz¹cych po³¹-czeñ na dowolny telefon koñcowy centrali (w centrali nale y ustawiæ przekie - rowanie na sta³e); mo liwoœæ wykorzystania istniej¹cych tele - fonów; kierowanie wywo³añ VoiceLink na ju ist - niej¹cy telefon. Wy ko rzystanie wszystkich mo liwoœci systemu VoiceLink jest uzale nione od parame - trów posiadanej centrali wewnêtrznej. Opera - tor gwarantuje pe³n¹ wspó³pracê z systemem w przypadku wykorzystywania centrali systemowej VDmaster. Kon fi gu ra cja 3 Zwyk³y telefon analogowy do³¹cza siê poprzez bramkê VoiceLink dostarczon¹ przez operatora w momencie zawarcia umowy na œwiadczenie us³ugi VoiceLink. Telefon prze - znaczony do odbierania rozmów zostaje umieszczony na stanowisku konsultanta. Za le ty: mo liwoœæ wykorzystania posiadanego analogowego aparatu telefonicznego; niskie koszty rozwi¹zania;

17 UNI FIED COM MU NI CA TIONS 15 mo liwoœæ zastosowania bramki obs³uguj¹cej jednoczeœnie analogow¹ liniê miejsk¹ i ³¹cze VoiceLink na jednym telefonie analogowym. Wady: mo liwoœci funkcjonalne ograniczone do mo liwoœci posiadanego aparatu. Nale y zwróciæ uwagê, e wykorzystanie ofe - rowanych telefonów IP rozszerza paletê dostêpnych us³ug dla konsultantów. Statystyki i funkcje dodatkowe W celu optymalnego zarz¹dzania liczb¹ i prac¹ konsultantów, Klient otrzymuje od operatora us³ugi raporty dotycz¹ce ruchu w ramach posiadanych przez niego VoiceLin - ków. Statystyki pokazuj¹: ³¹czn¹ liczbê po³¹czeñ; œred ni czas po³¹cze nia; œredni¹ d³ugoœæ kolejki do konsultanta lub grupy konsultantów; liczbê wywo³añ nieobs³u onych; rozk³ad wywo³añ w cza sie. Trwaj¹ prace nad wdro eniem kolejnych ra - portów. Zasady korzystania z us³ugi Us³uga VoiceLink jest us³ug¹ abonamentow¹ i wymaga podpisania umowy pomiêdzy Klien - tem i Operatorem. Klientem jest firma lub urz¹d posiadaj¹ce w³asn¹ witrynê www i chc¹ce umo liwiæ swoim odwiedzaj¹cym szybki bezp³atny kontakt z pracownikami. Us³uga VoiceLink jest aktywowana po podpisa niu umo wy na abo na ment i wp³acie pie r - wszej op³aty abonamentowej. Op³aty abonamentowe mo na uiszczaæ miesiêcznie lub zap³aciæ za rok góry. Po stro nie Klien ta le y implementacja dostarczonego przez Opera - tora oprogramowania na w³asnych stronach www oraz instalacja telefonów IP. Telefony IP s¹ dostarczane ju skonfigurowane dla kon kre t nej us³ugi i wy ma ga ne jest je - dy nie do³¹cze nie ich do w³as nej sie ci LAN przez Klien ta. Us³ugê mo na zamówiæ na stronie

18 16 Fi r ma Ci s co prze pro wa dzi³a ba da nie do - tycz¹ce korzystania z chmury oblicze - nio wej i per spe ktyw dla roz wo ju tej te ch - no lo gii w Pol sce. Wy ko na ne ba da nie po - ka za³o, e pra wie co dru gie du e przed - siê bio r stwo z ba da nej pró by (42 proc.) de - kla ru je ko rzy sta nie z roz wi¹zañ opa r tych na chmu rze ob li cze nio wej, a na stê p ne 9 proc. ba da nych de kla ru je chêæ wpro wa - dze nia tej te ch no lo gii w 2012 r. Wnioski z badania pozwalaj¹ przyjrzeæ siê temu, jakie jest obecne postrzeganie tej tech - nologii oraz jakie s¹ nie tylko czynniki sprzyjaj¹ce jej wiêkszemu rozpowszechnieniu, ale tak e bariery stosowania. Badanie zosta³o zlecone przez Cisco Poland i przeprowadzone przez fi r mê PBS DGA wœród firm za trud - niaj¹cych po wy ej 150 osób za rów no ko rzy - staj¹cych jak i nie ko rzy staj¹cych z chmu ry, reprezentuj¹cych takie sektory gospodarki UNI FIED COM MU NI CA TIONS Korzystanie w Polsce z chmury obliczeniowej rze czy wi stoœæ i per spe kty wy Dariusz Fabiszewski, Dyrektor Generalny, Cisco Poland: wi¹ aplikacje biznesowe, takie jak CRM i CRP (zw³asz cza wœród firm o za trud nie niu 250+) oraz biurowe (odpowiednio 67 i 57 proc. odpowiedzi). W nastêpnej kolejnoœci s¹ to: wirtualizacja desktopów (41 proc.), oraz narzêdzia do wspó³pracy, wymiany plików i ko mu ni ka cji (35 proc.). Pra wie taki sam trend za zna czy³ siê wœród firm, któ re w ba da - niu deklarowa³y korzystanie z chmury w 2012 r. Badanie wykaza³o równie, e jeœli chodzi o wie dzê na te mat tego, czym jest chmu ra, to osoby odpowiedzialne za IT i centra danych w najwiêkszych polskich przedsiêbiorstwach zga dza³y siê po wszech nie je dy nie w tym, e warunkiem koniecznym takiej definicji jest dostêp do aplikacji i danych z dowolnego urz¹dzenia i miejsca (76 proc. odpowiedzi). Drugi doœæ powszechnie uznawany warunek to mo liwoœæ elastycznego korzystania z za - Chmura obliczeniowa to dziœ jeden z najwa niejszych trendów w rozwoju technologii informatycznych na œwiecie. W Cisco wierzymy, e inteligentne sieci to fundament, który umo liwia rozpowszechnianie chmury. Sieæ to platforma integruj¹ca procesy obliczeniowe w obrêbie centrum danych, pomiêdzy chmurami i pozwalaj¹ca na korzystanie z chmury koñcowym u ytkownikom. Pracuj¹c z naszymi klientami w Polsce, umo liwiaj¹c im budowanie w³asnych rozwi¹zañ opartych na chmurze uznaliœmy, e bardzo wa ne jest tak e upowszechnienie tutaj zrozumienia tego, czym jest chmura. Dlatego w³aœnie postanowili - œmy przeprowadziæ badanie na temat trendów cloud computingu w Polsce. jak produkcja, handel, administracja i us³ugi, w tym us³ugi IT. W ba da niu wziê³y udzia³ 302 fi r my. Czy Pol ska jest go to wa na chmu rê? Wœród pol skich przed siê biorstw jest wie le, które ju wykorzystuj¹ zalety tego jednego z dwóch najbardziej dominuj¹cych trendów w rozwoju technologii. Prawie po³owa badanych firm (42 proc.) deklaruje korzystanie z roz wi¹zañ z chmu ry, 77 proc. tych firm ko - rzy sta z chmu ry pry wa t nej, 20 proc. z pu b li - cznej a 17 proc. z modelu hybrydowego (nie - które firmy u ywaj¹ wiêcej ni jednego mode - lu chmury). Najczêstsze zastosowanie stano - sobów (56 proc.). Odpowiedzi przedstawicieli firm ko rzy staj¹cych z chmu ry nie ró ni³y siê znacz¹co od od po wie dzi firm z niej nie ko rzy - staj¹cych. Wœród twier dzeñ opi suj¹cych opi nie prze ba - da nych firm na te mat roz wi¹zañ z chmu ry do - minuje pogl¹d, e rozwi¹zania cloud compu - tin gu w du ym sto p niu przy czy ni¹ siê do roz - woju sposobu, w jaki bêd¹ dostarczane us³ugi IT (75 proc.), oraz e po zwa laj¹ fi r - mom elastyczniej zarz¹dzaæ wydatkami na IT (69 proc.). Pra wie po³owa ba da nych stwier - dzi³a, e fi r ma, w któ rej pra cu je zy ska³aby ko - rzy staj¹c z roz wi¹zañ chmu ry w wiê kszym

19 UNI FIED COM MU NI CA TIONS 17 sto p niu ni obe c nie. Tego zda nia w rów nym stopniu byli menad erowie i specjaliœci ds. IT. Chmu ra w przysz³oœci czynniki sprzyjaj¹ce i bariery Najczêœciej wymienian¹ zalet¹ chmury obli - czeniowej by³y generowane przez ni¹ osz - czêdnoœci, takie jak m.in. oszczêdnoœci operacyjne czy zwi¹zane z brakiem koniecznoœci za ku pu urz¹dzeñ, o któ rych mówi³ co trze ci respondent zarówno z firm korzystaj¹cych jak i niekorzystaj¹cych z us³ug opartych na chmu rze. O ile jed nak w kwe stii osz czêd no - œci ko rzy staj¹cy i nie ko rzy staj¹cy z chmu ry wypowiadali siê podobnie, to ju pozosta³e korzyœci zwi¹zane z chmur¹ zauwa ali g³ównie jej u ytkownicy. Mówili oni o zwiêkszonej mobilnoœci (17 proc.), ³atwiejszym zarz¹dza - niu IT (15 proc.) oraz o ³atwie j szej lub wyda j - niejszej pracy koñcowych u ytkowników chmu ry (np. po przez ³atwie j szy do stêp do da - nych lub usprawnion¹ komunikacjê 14 proc.). Ró nie tak e rozk³ada³o siê definiowanie korzyœci i potencjalnych korzyœci odnoszonych dziêki chmurze pomiêdzy menad e - rami i specjalistami ds. IT. Otó management czêœciej wska zy wa³ tu na osz czêd no œci (ewentualnie na mo liwoœæ elastycznego ko - rzystania z zasobów IT), natomiast specjali - œci czê œciej mó wi li o tym, e chmu ra ob li cze - nio wa wi¹ e siê z wy god niejsz¹ lub wy da j - niejsz¹ prac¹. W kwestii bezpieczeñstwa, którego zagwarantowanie stanowi jeden z wa niejszych czynników decyduj¹cych o wdro eniu nowoœci w fi r mie, 50 proc. re spon den tów przy z - na³o, e rozwi¹zania cloud computingu prze - znaczone dla klientów biznesowych uwa a za wystarczaj¹co bezpieczne czêœciej twier dzi li tak spe cja li œci ds. IT (54 proc.) ni me na d e ro wie (48 proc.) by³y to stwier dze - nia odnosz¹ce siê do kwestii bezpieczeñstwa w ogó le. 58 proc. u yt ko w ni ków chmu ry i 43 proc. firm na ra zie z niej nie ko rzy staj¹cych uzna³o cloud computing za bezpieczny dla biznesu. Zapytani o to, jakie przeszkody dla adaptacji chmu ry w Pol sce ogó l nie widz¹, 49 proc. re - spondentów wskaza³o na brak gotowoœci pra - cowników do korzystania z chmury a 47 proc. na nisk¹ œwia do moœæ ko rzy œci p³yn¹cych ze stosowania rozwi¹zañ z chmury wœród osób zarz¹dzaj¹cych firm¹. Inn¹ prze szko dê mo e stanowiæ niechêæ samych specjalistów ds. IT wobec zmian potencjalnie niebezpiecznych dla ich zatrudnienia (53 proc. odpowiedzi). Dodatkowo, 42 proc. badanych firm stwier - dzi³o, e chmu ra nie jest wy sta r czaj¹co bez - pieczna dla biznesu. Czynniki, które tak e mog¹ opó Ÿ niæ roz wój chmu ry w Pol sce to m.in. bariery technologiczne, takie jak niska gotowoœæ infrastruktury DC zg³aszana przez 44 proc. u yt ko w ni ków i 48 proc. nie ko rzy - staj¹cych z chmu ry oraz ni ska go to woœæ in - fra stru ktu ry WAN, o któ rej mówi³o 42 proc. ko rzy staj¹cych z chmu ry i 51 proc. nie ko rzy - staj¹cych z tego roz wi¹za nia. Jak pokaza³y odpowiedzi badanych, pierwsz¹ prze szkod¹ stoj¹c¹ na dro dze do wpro wa - dzenia lub rozwiniêcia korzystania z chmury obliczeniowej w ich w³asnych przedsiêbiorstwach s¹ obawy dotycz¹ce bezpieczeñstwa chmury (1/4 odpowiedzi). Menad erowie zg³a sza li ta kie oba wy pra wie 4 razy czê œciej, ni spe cja li œci ds. IT. Je œli cho dzi o inne naj - czêœciej wymieniane bariery dotycz¹ce chmu ry w ich w³as nej fi r mie to by³ to brak œro - dków na wprowadzenie lub rozwój tej techno - logii (20 proc.) i bariery techniczne (15 proc.), z cze go 32 proc. to ogra ni cze nia cen trów danych. Grzegorz Kantowicz

20 18 Choæ call cen ter to spo sób na bar dzo wy dajn¹ i efe ktywn¹ ko szto wo ob - s³ugê klien ta, nie da siê ukryæ, e in wes ty - cja w nowoczesny system komunikacyjny jest spo rym wy da t kiem dla bu d e tu ka - dej fi r my. Trud na sy tu a cja eko no mi cz na na œwiatowych rynkach sprzyja raczej ciê - ciu ko sztów, za tem prze ko na nie Zarz¹du do in wes ty cji w ja koœæ obs³ugi klien ta jest nie jed no krot nie sy zy fo wym za da niem. Now¹ szans¹ dla wszy stkich firm, któ re chc¹ zwiêkszyæ efektywnoœæ dzia³ania call cen ter, a rów no cze œ nie unikn¹æ jed - no ra zo wych ko sztów in wes ty cji, jest mo - del Communication-as-a-Service (CaaS). CaaS to model, w którym oprogramowanie komunikacyjne jest zainstalowane na sprzê - cie dostawcy i udostêpniane klientowi poprzez sieæ. Na komputerach odbiorcy us³ugi znajduj¹ siê jedynie niezbêdne koñcówki, pozwalaj¹ce na swobodne korzystanie z fun - kcji. Firma korzysta z oprogramowania w ten sam sposób jak z energii elektrycznej us³ugi, za któr¹ p³aci okre œlo ne mie siê cz ne rachunki. W momencie du ej iloœci zleceñ, mo e zakupiæ wiêkszy abonament. W okre - sach spadku aktywnoœci obni yæ koszty poprzez zmniejszenie wydajnoœci systemu. Jed - nym s³owem, dostawca danego oprogramo - wania udostêpnia klientowi wszystkie jego fun kcje nie zmu szaj¹c go do za ku pu li cen cji. Rekomendowane przez CEO Mo del CaaS oraz powi¹zana z nim te ch no lo - gia cloud computingu to obecnie jeden z najwa niejszych trendów w bran y; jest zjawiskiem, które w ci¹gu najbli szych kilku lat mo e ca³kowicie zmieniæ obraz rynku dosta - wców rozwi¹zañ IT. O gwa³townym rozwoju us³ug clo ud na œwie cie œwiadcz¹ cho cia by raporty finansowe producentów IT w przypadku Interactive Intelligence iloœæ zamówieñ cloud podwaja siê ka dego roku, w 2011 osi¹gaj¹c po ziom jed nej trze ciej wszystkich zamówieñ firmy. Co jest przyczyn¹ tak ogromnego popytu? Prze de wszy stkim CaaS to roz wi¹za nie, któ - re kochaj¹ dyrektorzy finansowi. Tradycyjne wdro enie amortyzuje siê w firmie przeciêtnie w ci¹gu 3 5 lat. W przy pa d ku mo de lu us³u - gowego miesiêczne koszty inwestycji mo na UNI FIED COM MU NI CA TIONS Con tact Cen ter w chmu rze natychmiast odpisaæ od podstawy opodatko - wa nia, co sta no wi znacz¹c¹ ko rzyœæ dla ka - dego przedsiêbiorstwa, niezale nie od roz - mia ru i charakteru dzia³alnoœci. Dla firm z se kto ra MSP znacz¹cym ar gu men - tem za wdro eniem technologii cloud jest obni enie bariery inwestycyjnej i wprowadzenie przewidywalnych kosztów miesiêcznych za - miast jednorazowego wydatku na licencjê przed wdro eniem systemu. Dla ma³ych przedsiêbiorstw model chmury stanowi nieraz jedyn¹ okazjê na skorzystanie z najnowoczeœniejszych technologii ich zakup w nor - malnym trybie zdecydowanie przewy sza ich mo liwoœci finansowe. Nie do pogardzenia s¹ równie oszczêdnoœci zwi¹zane ze zmnie j - sze niem nak³adów na infrastrukturê IT. Czy mo del chmu ry jest ta ñ szy od za ku pu sy - stemu w modelu tradycyjnym? Niekoniecz - nie. Mimo oszczêdnoœci, które mo na osi¹gn¹æ na zakupie sprzêtu, w ostatecznym rozrachunku koszty CaaS zale ¹ od warun - ków SLA umowy, wynegocjowanych z dostawc¹. Jednak wygoda u ytkownika, wzrost skalowalnoœci systemu, dopasowanie fun - kcjonalnoœci oprogramowania do potrzeb biz - ne so wych spra wiaj¹, e niezale nie od ko sz - tów rozwój modelu cloud jest nieunikniony. Twarde korzyœci dla biznesu Rozwi¹zania w chmurze s¹ szczególnie pole - cane przedsiêbiorstwom, które spe³niaj¹ je - den lub wiê cej z na stê puj¹cych wa run ków: ich potrzeby komunikacyjne s¹ bardzo zmien ne; musz¹ wdro yæ sy stem w bar dzo kró t kim czasie; znacz¹cym stopniu wykorzy - stuj¹ pracowników zdalnych i mobilnych. Firmom, dla których komunikacja nie stanowi podstawowej dzia³alnoœci, przeniesienie oprogramowania komunikacyjnego do mode - lu chmury pozwala zmniejszyæ nak³ady na administracjê i zarz¹dzanie systemem, obni- yæ ko szty sprzê tu, i sku piæ siê na dzia - ³aniach klu czo wych z punktu widzenia su kce - su rynkowego. Dla du ych korporacji ogromn¹ zalet¹ chmu - ry jest jego elastycznoœæ. Dynamicznie rozwi - jaj¹ce siê fi r my mog¹ w ten spo sób zna ko mi - cie obni aæ koszty ekspansji rynkowej otwieranie nowych placówek handlowych, ekspansja na rynki zagraniczne czy zmiana lokalizacji oddzia³ów jest o wiele tañsza i pro -

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 UMOWA NR Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.517.2011 PROJEKT UMOWA NR Zawarta w dniu w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą 33-300 Nowy Sącz ul. Rynek 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Obsługa centrali: Krótkie przerwy w tonie zgłoszenia informujące o. Przerwa 100ms

Obsługa centrali: Krótkie przerwy w tonie zgłoszenia informujące o. Przerwa 100ms Obsługa centrali: Sygnały akustyczne centrali (w słuchawce): W trakcie użytkowania centrali mogą występować następujące sygnały akustyczne: Nazwa sygnału Rytm sygnału Opis zgłoszenia centrali ciągły ton

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS

IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS IP TELEPHONY & UNIFIED COMMUNICATIONS Polski GET IN TOUCH innovaphone AG Böblinger Str. 76 71065 Sindelfingen Tel. +49 7031 73009-0 Fax +49 7031 73009 9 info@innovaphone.com www.innovaphone.com Twój specjalista

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk strona internetowa: www.imim.pl e-mail: przetargi@imim.pl znak sprawy: ZO/20/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Instytut Metalurgii

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego. Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive dla Migrujących w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) obowiązuje od 12.04.2011 roku do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84 Załącznik nr 2 do Decyzji Prezesa UKE z dnia nr DHRT-WORK-6082-1/12( ) W Ofercie SOR wprowadza się następujące zmiany: Tabela nr 38 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela nr 38. Opłaty miesięczne za usługi

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4 Zapytanie ofertowe nr 4 Wrocław, dnia 22.10.2015 r. W związku z realizacją projektu Almas House in Poland dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem Regulamin promocji z modemem obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1.

Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Jeśli jednostka gospodarcza chce wykazywać sprawozdania dotyczące segmentów, musi najpierw sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 1. Wprowadzenie Ekspansja gospodarcza jednostek gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Wspó praca z central abonenck UWAGA: Wspó praca z central abonenck mo e przyjmowa ró n form, w zale no ci od dost pno ci funkcji tego typu. Przekazanie po czenia za pomoc

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo