Posługa słowa Bożego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "202. 203. Posługa słowa Bożego 204. 1. 2."

Transkrypt

1 IV. POSŁUGA NAUCZANIA 202. Przepowiadanie jako nieustanne wcielanie się słowa Bożego w słowo ludzkie, wypowiadane ustami Kościoła, w Kościele i dla Kościoła, ma budzić i pogłębiać wiarę w zbawcze dzieło Boga dokonane w Jezusie Chrystusie i tym samym w sposób ciągły budować Kościół, czyli wspólnotę wiernych, a w konsekwencji prowadzić ją do zjednoczenia z Bogiem Kościół przekazuje naukę, która bierze początek z orędzia samego Boga i jest owocem przyjęcia z wiarą słowa Bożego. Synod przypomina, że podstawowym obowiązkiem wszystkich podejmujących posługę nauczania jest posłuszeństwo wobec Bożego Objawienia i przekazywanie treści zgodnych z wiarą Kościoła, który jest stróżem prawdy o Bogu i człowieku. Ten podstawowy wymóg dotyczy przepowiadania słowa Bożego, nauczania katechetycznego, działalności misyjnej, korzystania ze środków społecznego przekazu, wychowania katolickiego i nauczania teologicznego oraz dialogu ekumenicznego i światopoglądowego (por. DPŻK 45; 2PSP s. 178, nr 73). Posługa słowa Bożego Głoszenie Ewangelii należy przede wszystkim do biskupa diecezjalnego, a także do prezbiterów, jego współpracowników. W posłudze tej uczestniczą również diakoni pozostający we wspólnocie z biskupem i jego prezbiterium (zob. kan i 757 KPK; IWWŚ, art. 2 1; Instrukcja o współpracy i uposażeniu duszpasterzy parafialnych). 2. Wierni świeccy mogą być powołani przez biskupa diecezjalnego na współpracowników w posłudze słowa Bożego w formach określonych przez prawo. Nie głoszą oni jednak nauk rekolekcyjnych, a także publicznych konferencji dotyczących wiary i moralności,

2 62 Pierwszy Synod Diecezji Toruńskiej chyba że otrzymają specjalne upoważnienie biskupa diecezjalnego (zob. kan. 759 i 766 KPK; IWWŚ, art. 2 2 i 3; Instrukcja o organizacji rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży) Posługa słowa Bożego powinna opierać się na Piśmie Świętym, Tradycji, Liturgii, Magisterium i życiu Kościoła, uwzględniając jego współczesne problemy (zob. kan. 760 KPK; por. KGSP II, 2). 2. W nauczaniu należy koncentrować uwagę na osobie Jezusa Chrystusa. Trzeba również czuwać, by był On przedstawiany w pełni nie tylko jako wzorzec etyczny, ale przede wszystkim jako Syn Boży, jedyny i niezastąpiony Zbawca wszystkich, który żyje i działa w swoim Kościele (por. EE 48) Głoszenie Ewangelii powinno być realizowane przede wszystkim poprzez przepowiadanie oraz nauczanie katechetyczne. Należy również korzystać z innych środków przedstawiania doktryny chrześcijańskiej (m.in. teologiczne studia akademickie, konferencje i różnego rodzaju zebrania). Dużą rolę w ewangelizacji odgrywają też środki społecznego przekazu, z których należy korzystać w nauczaniu chrześcijańskim (zob. kan. 761 KPK). Przepowiadanie słowa Bożego Wśród form przepowiadania szczególne miejsce zajmuje homilia, która wyjaśnia i aktualizuje czytania z Pisma Świętego albo inne teksty Mszy św. danego dnia z uwzględnieniem zarówno obchodzonego misterium, jak i szczególnych potrzeb słuchaczy. Powinna ona zawierać zarówno element mistagogiczny, który podkreśla obecność Chrystusa w słowie i sakramencie, jak i element katechetyczny, polegający na systematycznym przedstawianiu prawd wiary (zob. kan KPK; OWMR 65; RS 67). 2. Homilia jest integralną częścią Mszy św. i dlatego powinien ją w zasadzie głosić celebrans. Może on zlecić głoszenie homilii kapłanowi koncelebrującemu lub niekiedy, zależnie od okoliczności, także diakonowi, nigdy jednak osobie świeckiej. W szczególnych przypadkach i ze słusznej przyczyny homilię głosi także prezbiter, który uczestniczy w celebracji, choć nie jest koncelebransem. Na

3 Statuty 63 jednego kaznodzieję nie powinno przypadać więcej niż cztery homilie dziennie (zob. kan KPK; OWMR 66; RS 64; Instrukcja o współpracy i uposażeniu duszpasterzy parafialnych). 3. W wyjątkowych sytuacjach (np. Tydzień Powołań, dzień chorego, niedziela misyjna, rekolekcje) osoba świecka lub zakonna może podczas Mszy św. przekazać słuchaczom krótkie świadectwo, które nie zastępuje jednak homilii (por. IWWŚ, art. 3 2). 4. Homilia obowiązuje we wszystkich Mszach św. z udziałem wiernych w niedzielę i święta nakazane oraz w Mszach św. obrzędowych. Obowiązek wygłoszenia homilii dotyczy także Mszy św. odprawianych w sobotę wieczorem według liturgii niedzielnej (zob. KL 52; kan KPK; OWMR 66; por. 2PSP s. 194, nr 26, s. 206, nr 90). 5. Usilnie zaleca się głoszenie homilii, choćby krótkich, w dni powszednie, zwłaszcza w okresie Adwentu, Wielkiego Postu oraz w okresie wielkanocnym, a także przy innych okazjach, gdy wierni liczniej biorą udział we Mszy św. (zob. kan KPK; por. OWMR 66; 2PSP s. 206, nr 90). 6. Kapłani do czasu zdania egzaminu proboszczowskiego zobowiązani są do pisemnego opracowywania konspektu homilii, w którym jasno określą jej temat i cel. Zachęca się, by także później nie rezygnować z tej formy przygotowania homilii (por. KGSP II, 2). 7. Należy zachować proporcje czasowe między liturgią słowa a liturgią eucharystyczną. Z powagą Najświętszej Ofiary nie licują obszerne powitania i podziękowania (por. 2PSP s. 201, nr 64, s. 206, nr 90). 8. Zachęca się duszpasterzy do korzystania z sugestii wiernych w określaniu tematu i treści homilii, aby możliwie najlepiej uwzględnić potrzeby wspólnoty. W tej sprawie można zasięgać opinii zaangażowanych członków rad i zespołów parafialnych, m.in. członków parafialnego zespołu liturgicznego przygotowującego celebracje (por. 2PSP s. 205, nr 83; s , nr 35).

4 64 Pierwszy Synod Diecezji Toruńskiej 9. W przepowiadaniu słowa Bożego kapłan winien posługiwać się żywym słowem. Ma to być język komunikatywny, zrozumiały, poprawny, niosący słuchaczom miłość i nadzieję. Kaznodzieja powinien zdecydowanie unikać języka agresji (por. KGSP II, 2). 10. Podczas homilii dla dzieci lub grup specjalnych dopuszcza się dialog ze słuchaczami, wykorzystanie inscenizacji lub rekwizytów. Pamiętać jednak należy, że nie mogą one burzyć lub zastępować homilii celebransa (por. IWWŚ, art. 3 3) Kazania katechizmowe służą przekazywaniu nauki wiary w sposób systematyczny i integralny. Synod wzywa duszpasterzy, by przygotowywali i wygłaszali cykle kazań katechizmowych opartych na Katechizmie Kościoła Katolickiego. Szczególną okazją do nich są nabożeństwa okresowe (pasyjne, majowe, czerwcowe, październikowe), nowenny i pielgrzymki Należy organizować w parafii coroczne rekolekcje wielkopostne dla ogółu wiernych, trwające przynajmniej trzy dni. Oprócz rekolekcji wielkopostnych zachęca się także do organizowania rekolekcji adwentowych (zob. kan. 770 KPK). 2. Szczególne znaczenie w praktyce duszpasterskiej mają misje parafialne, które odbywają się w każdej parafii przynajmniej raz na 10 lat, trwają one 8 dni i obejmują dwie niedziele. Wyboru rekolekcjonisty proboszcz powinien dokonać w porozumieniu z Wydziałem Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej (por. kan. 770 KPK). 3. Dużą troską duszpasterską należy otoczyć rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży, prowadzone zgodnie z odnośną instrukcją (zob. Instrukcja o organizacji rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży) Treść listów pasterskich, które kompetentna władza kościelna nakazała odczytać w miejsce homilii, należy przekazać wiernym w całości, starannie i z zaangażowaniem. Do ich odczytania jest upoważniony kapłan lub diakon. Podczas Mszy św. z udziałem dzieci można zrezygnować z czytania listu pasterskiego, omawiając jego główne wątki podczas ogłoszeń duszpasterskich (por. 2PSP s. 206, nr 91).

5 Statuty Komunikaty Konferencji Episkopatu, Biskupa Toruńskiego i Kurii Diecezjalnej nie zastępują homilii. Należy je przekazać zgodnie z wytycznymi w ramach ogłoszeń przed rozesłaniem wiernych (por. 2PSP s. 206, nr 91). 3. Ogłoszenia parafialne powinny służyć duszpasterstwu i organizacji życia parafialnego. Winny one być zwięzłe i krótkie, przekazane przed rozesłaniem wiernych. Nauczanie katechetyczne 211. Katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych wychowuje do dojrzałej wiary. Obejmuje ona zwłaszcza systematyczne i całościowe nauczanie doktryny chrześcijańskiej w celu wprowadzenia katechizowanych w pełnię życia chrześcijańskiego. Jako jedna z głównych form posługi głoszenia słowa Bożego we wspólnocie kościelnej ma doprowadzić ją do zjednoczenia i głębokiej zażyłości z Chrystusem, dlatego domaga się szczególnego zaangażowania oraz współpracy parafii i rodziny określanej mianem kościoła domowego (zob. KKK 5; CT 5 i 18; por. DOK 80; PDK 18) Nauczaniem katechetycznym w diecezji kieruje biskup diecezjalny, którego wspomaga Diecezjalna Rada Katechetyczna jako organ doradczy i Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej jako organ wykonawczy. W poszczególnych dekanatach opiekę nad katechizacją i katechetami sprawują powołani przez biskupa diecezjalnego wizytatorzy dekanalni oraz doradcy metodyczni z zakresu nauczania religii, natomiast nauczaniem katechetycznym w parafii kieruje miejscowy proboszcz (zob. kan KPK; PDK 123, 137, 138, 140; Statut Diecezjalnej Rady Katechetycznej; Instrukcja o zadaniach wobec katechizacji) Pierwszym miejscem katechizacji i wychowania religijnego jest rodzina. Wzywa się rodziców, aby z ufnością i ofiarnie podejmowali to zadanie wobec własnych dzieci, przekazując im wiarę słowem i przykładem życia (zob. kan KPK; por. CT 68; DOK 255; PDK 126; 2PSP s. 33, nr 11, s. 34, nr 14, s. 41, nr 36; Instrukcja o zadaniach wobec katechizacji).

6 66 Pierwszy Synod Diecezji Toruńskiej 2. Rodzice jako pierwsi katecheci powinni zatroszczyć się o to, aby ich dzieci uczęszczały na lekcje religii w szkole i uczestniczyły w katechizacji parafialnej oraz brały czynny udział w życiu liturgiczno-sakramentalnym Kościoła (por. PDK 128). 3. Zachęca się rodziców do ścisłej współpracy wychowawczej z duszpasterzami i katechetami w okresie katechizacji szkolnej, zwłaszcza w czasie przygotowań ich dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, do sakramentu pokuty i pojednania oraz do sakramentu bierzmowania, a także do sakramentu małżeństwa w ramach spotkań młodzieży bierzmowanej (por. Instrukcja o zadaniach wobec katechizacji). 4. Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie, które jest prawem i podstawowym obowiązkiem rodziców, domaga się współpracy rodziny, parafii i szkoły. Synod wzywa rodziców, aby przyjmując pomoc szkoły i innych ośrodków wychowawczych odważnie i stanowczo sprzeciwiali się prezentowaniu fałszywych wzorców życia małżeńskiego i rodzinnego, a także informowaniu ich dzieci o życiu seksualnym w oderwaniu od katolickich zasad moralnych (por. FC 37; DDR 20-21) Duszpasterze zobowiązani są tak organizować pracę parafii, aby była ona podstawowym miejscem katechizacji dzieci i młodzieży. Należy więc prowadzić katechezę parafialną, w szczególności katechezę sakramentalną, która uzupełnia szkolne lekcje religii oraz wspiera wychowanie religijne w rodzinie (por. 2PSP s. 23, nr 48, s. 24, nr 51, s. 59, nr 61; zob. Instrukcja o przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej; Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania; Instrukcja o przygotowaniu i zawieraniu sakramentu małżeństwa) Katecheza parafialna przygotowująca dzieci i młodzież do sakramentów powinna obejmować kandydatów, ich rodziców, a w przypadku bierzmowania także świadków. Stosowne katechezy i nabożeństwa liturgiczne pomogą im pogłębić życie sakramentalne (por. 2PSP s. 208, nr 104, 110) Katechezę dorosłych należy uznać za docelową formę katechezy, ku której skierowane są pozostałe jej formy, zawsze konieczne.

7 Statuty 67 Aby katecheza mogła być skuteczna, powinna być ciągła i trwać także w dorosłym życiu. W przeciwnym razie, gdy zakończy się we wczesnej młodości, może być daremna (por. DCG 20; CT 43). 2. Proboszczowie są zobowiązani do organizowania stałej katechizacji dorosłych w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości lokalnych. W katechezie tej należy korzystać przede wszystkim z Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz bieżących dokumentów nauczania Kościoła. Szczegółowe wskazania dotyczące katechizacji dorosłych określa odnośna instrukcja (zob. Instrukcja o stałej katechizacji dorosłych; por. 2PSP s. 154, nr 42, s. 238, nr 22). 3. Katecheza dorosłych powinna ukazać w systematycznym przekazie integralną wiarę chrześcijańską tak, jak rozumie ją Kościół. Katecheza ta wyjaśnia zbawcze orędzie Chrystusa w świetle zadań nowej ewangelizacji, zmagającej się z trudnościami wiary dzisiaj. Wprowadza ona do pogłębionego czytania z wiarą Pisma Świętego i do praktyk religijnych dojrzałego chrześcijanina (por. DOK 175). 4. Katecheza dorosłych służy formowaniu w wiernych świeckich głębszej znajomości doktryny wiary oraz umiejętności ewangelicznego osądu współczesnej kultury i zjawisk społecznych, aby mogli oni odpowiedzialnie włączyć się w posłannictwo Kościoła w świecie współczesnym (por. DOK 175) Wyjątkową formą katechezy dorosłych jest katecheza w ramach ponownego katechumenatu dorosłych, którzy zostali ochrzczeni jako dzieci, lecz później nie otrzymali odpowiedniego pouczenia religijnego lub nie prowadzili życia sakramentalnego (zob. Instrukcja o ponownym katechumenacie dorosłych) Szczególne formy katechezy (np. katechezy w ramach katechumenatu, ponownego katechumenatu dorosłych, przygotowania do przyjęcia sakramentów, katecheza w ruchach i stowarzyszeniach katolickich) nie umniejszają w żaden sposób konieczności ustalenia stałych cyklów katechetycznych w formie katechezy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które mają na uwadze systematyczne studium całego orędzia chrześcijańskiego (por. DOK 176).

8 68 Pierwszy Synod Diecezji Toruńskiej 219. Nauczanie religii w szkole i katecheza parafialna wzajemnie się uzupełniają. Szkolna nauka religii, która jest systematycznym przekazem wiedzy religijnej, ma także uczyć różnych form modlitwy oraz prowadzić uczniów do życia sakramentalnego w parafii. Katecheci, pracujący w szkole na mocy misji kościelnej, zobowiązani są do ścisłej współpracy z duszpasterzami i rodzicami (por. PDK 82; 2PSP s. 51, nr 8, s. 244, nr 44) Do nauczania religii w szkole jako ważnej posługi ewangelizacyjnej zobowiązani są duszpasterze parafialni w zakresie, na jaki pozwalają im zajęcia duszpasterskie i administracyjne oraz wiek i stan zdrowia (por. kan. 773 i 776 KPK; zob. Instrukcja o współpracy i uposażeniu duszpasterzy parafialnych). 2. W razie potrzeby proboszcz postara się o zatrudnienie w katechezie szkolnej, w charakterze nauczycieli religii, osób konsekrowanych, jak również katechetów świeckich, posiadających wymagane kwalifikacje (zob. kan. 776 KPK). 3. Misję kanoniczną wraz ze skierowaniem do określonej placówki oświatowej nauczycielowi religii udziela biskup diecezjalny na wniosek proboszcza miejsca (zob. Instrukcja o zadaniach wobec katechizacji) Jeśli zachodzi potrzeba, biskup diecezjalny do pracy katechetycznej w szkole powołuje prefekta. Szczegółowe zasady posługi duszpasterskiej prefektów określa Regulamin posługi duszpasterskiej prefektów (zob. PDK, załącznik). 2. Prefektem może być mianowany kapłan posiadający odpowiednie kwalifikacje, co najmniej trzyletnie doświadczenie duszpastersko-katechetyczne, a także odznaczający się gorliwością w pracy z dziećmi i młodzieżą (zob. PDK, załącznik). 3. Prefekt winien być zatrudniony na etacie szkolnym. Ma on obowiązek zamieszkania przy wskazanej parafii, choć nie powinien być jednocześnie jej proboszczem ani wikariuszem. 4. Do obowiązków prefekta należy nauczanie religii w szkole w wymiarze pełnego etatu i katechizacja w parafii, sprawowanie Mszy św. z udziałem dzieci lub młodzieży, duszpasterstwo dzieci

9 Statuty 69 i młodzieży szkolnej, również w czasie wakacji, praca z grupami dzieci lub młodzieży oraz duszpasterstwo nauczycieli na zlecenie proboszcza. 5. W sprawach duszpasterskich w parafii prefekt podlega proboszczowi miejsca Katecheci w wypełnianiu obowiązków nauczyciela religii w szkole kierują się normami prawa kościelnego, zwłaszcza wskazaniami odnośnej instrukcji diecezjalnej, a także dostosowują się do wymogów i zaleceń władz szkolnych (zob. Instrukcja o zadaniach wobec katechizacji) Duszpasterze i katecheci mają obowiązek każdego roku starannie przygotować i przeprowadzić wielkopostne rekolekcje szkolne (por. PDK 88; zob. Instrukcja o organizacji rekolekcji szkolnych dla dzieci i młodzieży) Katecheci są zobowiązani do stałej, systematycznej i integralnej formacji. Szczegółowe wskazania zawiera odnośna instrukcja (zob. Instrukcja o stałej formacji katechetów). Wychowanie katolickie i kształcenie teologiczne 225. Kościół, który pomaga rodzicom katolickim w wychowaniu dzieci, zwłaszcza przez katechizację, poleca, aby w pracy wychowawczej katolicy kierowali się chrześcijańską wizją człowieka (zob. DWCH 3-4) Wzywa się rodziców do czynnego uczestnictwa w życiu szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych, którym powierzyli swoje dzieci, zwłaszcza do współtworzenia programów wychowawczych oraz pomocy w organizacji dodatkowych zajęć służących wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Rodzice powinni także troszczyć się o to, aby charakter i sposób szkolnego wychowania dzieci były zgodne z ich chrześcijańskimi przekonaniami (zob. DWCH 6-7; kan KPK; por. 2PSP s. 58, nr 51, s. 57, nr 48) W posłudze duszpasterskiej, obok bieżących kontaktów związanych z nauczaniem religii w szkole, należy wykorzystać rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, spotkania

10 70 Pierwszy Synod Diecezji Toruńskiej opłatkowe, czas rekolekcji szkolnych oraz organizowane przez szkołę pielgrzymki i wycieczki (por. 2PSP s. 58, nr 53) W trosce o wychowanie katolickie należy propagować i wspierać istniejące na terenie diecezji szkoły katolickie, informując o ich działalności i fundując stypendia dla uczniów z ubogich rodzin. Zachęca się parafie, fundacje i stowarzyszenia katolików świeckich do tworzenia nowych szkół katolickich, dostosowanych do potrzeb miejscowości lub regionu (zob. DWCH 8-9; por. 2PSP s. 50, nr 6, s. 60, nr 63) Kształceniu teologicznemu w Diecezji Toruńskiej służy Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego działalność regulowana jest jego własnym statutem. Zachęca się wiernych do korzystania z tej formy kształcenia, zwłaszcza przyszłych katechetów i kandydatów do stałego diakonatu Przygotowaniu do diakonatu stałego służy Ośrodek Formacji Diakonów Stałych Diecezji Toruńskiej, a do służby liturgicznej szkoła formacji akolitów i lektorów stałych (zob. Instrukcja o kandydatach do stałego diakonatu) Przygotowaniu organistów i kantorów oraz podnoszeniu ich kwalifikacji służy Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Toruniu. Organiści pracujący w parafiach zobowiązani są do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych Duszpasterzy i wiernych świeckich zachęca się do organizowania oddziałów Katolickiego Uniwersytetu Ludowego. Działalność misyjna 233. Kościół diecezjalny, w którym uobecnia się Kościół powszechny, jest ze swej natury misyjny. W podtrzymywaniu i ożywianiu ducha misyjnego w diecezji uprzywilejowaną rolę pełnią Papieskie Dzieła Misyjne (zob. DM 2; por. RMis 33; 2PSP s. 126, nr 6-10, s.131, nr 28) Działalnością misyjną w diecezji kieruje biskup diecezjalny, któremu pomocą służy diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł

11 Statuty 71 Misyjnych we współpracy z referatem misyjnym Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej (zob. DM 38; kan i KPK; por. RMis 63; 2PSP s. 129, nr 17). 2. Za animację misyjną w dekanacie odpowiedzialny jest dekanalny referent misyjny. 3. Misyjną animacją w parafii kieruje proboszcz wspomagany przez parafialny zespół misyjny. Do zadań proboszcza należy animacja modlitwy według papieskich intencji misyjnych, organizowanie obchodów Tygodnia Misyjnego w październiku i Dnia Misyjnego Dzieci w uroczystość Objawienia Pańskiego, a także troska o wspieranie funduszy poszczególnych dzieł misyjnych, papieskich i krajowych (por. DM 39; kan KPK; RMis 63; 2PSP s. 129, nr 17, s. 139, nr 71) Za misje współodpowiedzialni są poszczególni wierni i wspólnoty kościelne, dlatego zachęca się: 1º kapłanów i seminarzystów do wstępowania w szeregi Papieskiej Unii Misyjnej Duchowieństwa oraz do systematycznej modlitwy za misje, odprawiania misyjnych intencji mszalnych i krzewienia ducha misyjnego w swoich wspólnotach (por. 2PSP s. 138, nr 65); 2º duszpasterzy i katechetów świeckich do tworzenia ognisk misyjnych w ramach Papieskiego Dzieła Świętego Piotra Apostoła i Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (por. 2PSP s , nr 27-28, s. 138, nr 64, 66); 3º katolików świeckich do duchowego i materialnego wspierania misji; 4º członków ruchów i stowarzyszeń katolickich do współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi; 5º chorych i niepełnosprawnych do wspierania misji duchowo poprzez ofiarowanie swoich trudów życia i cierpień (por. 2PSP s. 131, nr 26; s. 138, nr 67, s. 139, nr 69) Synod zwraca się do kapłanów, osób konsekrowanych i katolików świeckich o wielkoduszne poświęcenie się pracy misyjnej. Ocena przydatności kandydata na misjonarza należy do właściwej władzy kościelnej. Zasady przygotowania i warunki wyjazdu na

12 72 Pierwszy Synod Diecezji Toruńskiej misje kapłanów diecezjalnych określa odnośna instrukcja Konferencji Episkopatu Polski (zob. kan. 784 i KPK; Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski regulująca działalność misyjną kapłanów diecezjalnych, 1987). 2. Misjonarze zobowiązani są do utrzymywania żywego kontaktu z macierzystym Kościołem partykularnym. Przez korespondencję, a podczas urlopów spędzanych w diecezji poprzez spotkania z wiernymi, przyczyniają się do ożywiania ducha misyjnego we wspólnocie diecezjalnej. 3. Troska o duchowe i materialne wspieranie misjonarzy wysłanych przez diecezję spoczywa na całej wspólnocie diecezjalnej. Wyraża się ona głównie w pamięci modlitewnej oraz ofiarach składanych na ich potrzeby, zgodnie ze wskazaniami władzy diecezjalnej (por. 2PSP s. 131, nr 24). Dialog ekumeniczny i światopoglądowy 237. Dialog ekumeniczny, międzyreligijny i światopoglądowy należy prowadzić w postawie szczerości, poszanowania osób i wzajemnego zaufania (por. KDK 92; zob. UUS 99; 2PSP s , nr 57) Ekumeniczne działania Kościoła są jednym z priorytetowych zadań jego misji ewangelizacyjnej. O jedność chrześcijan troszczy się cała wspólnota diecezjalna, zarówno pasterze, jak i wierni świeccy. Wszyscy zatem winni otrzymać formację ekumeniczną, stosownie do zadań i funkcji pełnionych w Kościele (zob. UR 5; por. UUS 6; EE 30-31, 54; DE 55, 58; 2PSP s , nr 12, s. 25 nr 54). 2. Duszpasterzy zachęca się do udziału w wydarzeniach ekumenicznych i do współpracy w ich organizowaniu z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich, za aprobatą biskupa diecezjalnego. Duszpasterzy zobowiązuje się zarazem do zapoznania się z aktualnymi normami Kościoła w sprawach ekumenii oraz ich ścisłego przestrzegania, zwłaszcza co do dyscypliny sakramentów i współudziału w świętych czynnościach (por. EE 54; DE ). 3. Trosce proboszcza powierza się ożywianie wspólnoty parafialnej duchem ekumenii przez modlitwę, przepowiadanie i katechezę oraz

13 Statuty 73 organizację w parafii Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, stycznia (zob. UR 7-8; 2PSP s. 26, nr 55) Szczególna rola Izraela w dziejach zbawienia zobowiązuje do umacniania duchowej więzi z wyznawcami judaizmu. Modlitwie w tej sprawie poświęcony jest Dzień Judaizmu, który obchodzi się 17 stycznia (zob. NAe 4; por. EE 56; 2PSP s , nr 57). 2. Zachęca się także do poznawania innych religii niechrześcijańskich, by móc podjąć braterski dialog z ich wyznawcami. Szczególnie ważne stają się relacje z Islamem. Dziełu temu służy Dzień Islamu, obchodzony 26 stycznia (zob. NAe 2-3; por. EE 55) Dialog światopoglądowy odgrywa dużą rolę w owocnym spotkaniu Kościoła ze współczesnym światem, a zwłaszcza z ludźmi nauki, twórcami kultury, animatorami życia społecznego, a także z szerszymi kręgami inteligencji i uczącej się młodzieży. Zachęca się duchownych i wiernych świeckich do podejmowania tego dialogu w miarę posiadanych kompetencji i stosownie do ustaleń władzy kościelnej (zob. KDK 59; por. Jan Paweł II, Fides et ratio 60, 62 i 105; 2PSP s. 101, nr 1) Działalność ekumeniczną oraz dialog międzyreligijny i światopoglądowy inspiruje i koordynuje referat do spraw dialogu religijnego, działający w ramach Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej W prowadzeniu dialogu katolicy winni dochować wierności wierze Kościoła i strzec się przed łatwym irenizmem. Duszpasterze tak poprowadzą apostolstwo dialogu, aby ustrzec wiernych przed religijnym relatywizmem i synkretyzmem (zob. DE 176). Kultura dla ewangelizacji 243. Kultura stanowi ważne narzędzie ewangelizacji, dlatego Kościół troszczy się o przepojenie współczesnej kultury duchem Ewangelii. W ewangelizacji twórców i animatorów kultury szczególną rolę pełni duszpasterstwo środowisk twórczych na czele z diecezjalnym duszpasterzem środowisk twórczych (por. 2PSP s. 25, nr 56, s. 101, nr 2).

14 74 Pierwszy Synod Diecezji Toruńskiej 244. Doniosłe znaczenie w sferze kultury ma obecność, świadectwo i praca apostolska wiernych świeckich, wspieranych posługą duszpasterską. Trosce ich powierza się zwłaszcza: wychowanie jako pierwsze i zasadnicze zadanie kultury, kulturę moralną życia społecznego i osobistego, zwyczaje i obyczaje sprawdzone w tradycji chrześcijańskiej i narodowej, etos prawdy w nauce i nauczaniu oraz promocję sztuki o wysokich walorach humanistycznych i artystycznych (por. ChL 44; 2PSP s. 103, nr 8, s. 105, nr 16, s. 113, nr 53) Ewangelizacja kultury ma doprowadzić do pełni ziarna prawdy, dobra i piękna, które są obecne w kulturze współczesnej. Żywy z nią kontakt powinien odbywać się w postawie szacunku dla jej osiągnięć (zob. 2PSP s. 105, nr 15-16). 2. Współczesna kultura pozostaje dla Kościoła partnerem w trudnym dialogu na temat sensu ludzkiego życia. Duszpasterze winni jednak uwrażliwiać wiernych na zagrożenia związane z eliminowaniem w laicystycznych trendach współczesnej kultury tradycyjnych wartości duchowych, moralnych i religijnych, a zwłaszcza na jej zamykanie się na Boga osobowego (por. KDK 57; 2PSP s , nr 11-13, s. 110, nr 36, s. 111, nr 42, s , nr 58). 3. Chrześcijanie wierni zasadom Ewangelii nie akceptują subkultur oraz rozwiązłości moralnej, a także tego, co zagraża przyjętym wartościom ogólnoludzkim i chrześcijańskim. Wobec cywilizacji śmierci, ukazywanej niekiedy jako wyraz współczesnego stylu życia, należy przepowiadać afirmację życia i godności każdego człowieka. Nie godzi się też wiernym brać udział w imprezach, które obrażają wiarę i moralność chrześcijańską (por. 2PSP s. 111, nr 39, s. 116, nr 61) Doceniając znaczenie kultury w życiu i misji Kościoła, duszpasterze są obecni w znaczących wydarzeniach kulturalnych, korzystają z zaproszeń na spotkania z ludźmi nauki i kultury oraz podejmują zadanie wychowania młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. 2. Katechetów zachęca się, by wraz z uczniami uczestniczyli w wydarzeniach kulturalnych, które niosą cenne wartości humanistyczne i religijne (por. 2PSP s. 115, nr 59).

15 Statuty Nowa ewangelizacja znajduje naturalne oparcie w kulturze chrześcijańskiej. Jej ochronę i rozwój poleca się szczególnej trosce pasterzy i wiernych świeckich. Należy prezentować i upowszechniać wartościowe osiągnięcia bogatego dorobku nauki i sztuki chrześcijańskiej. Służą temu ośrodki diecezjalne i parafialne, m.in. Biblioteka Diecezjalna im. Księdza Stanisława Leopolda Kujota, Muzeum Diecezjalne, księgarnia diecezjalna, biblioteki i czytelnie parafialne, kioski przykościelne oraz współpraca z pozakościelnymi ośrodkami nauki i kultury (por. 2PSP s. 105, nr 17, s. 116, nr 64, s. 117 nr 66). 2. Kulturę chrześcijańską upowszechniają ponadto wystawy plastyczne, koncerty, konkursy poezji, konkursy piosenki religijnej, przedstawienia teatralne, spotkania z naukowcami i twórcami, wykłady otwarte itp. Organizacji tych wydarzeń służy Diecezjalne Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim, Centrum Dialogu Społecznego w Toruniu i Grudziądzu oraz inne kościelne ośrodki kultury (por. 2PSP s. 117, nr 67). 3. Na promocję zasługują takie wydarzenia kulturalne, jak tygodnie kultury chrześcijańskiej, festiwale muzyki organowej, festiwale piosenki religijnej oraz prezentacje współczesnych form sztuki sakralnej (por. 2PSP s. 117, nr 67). 4. Ruch pielgrzymkowy związany z turystyką kulturową jest swoistą formą poznania kultury chrześcijańskiej w jej różnych stylach i formach. Program takich pielgrzymek winien być dobrze przygotowany także w zakresie zwiedzania zabytków sztuki i architektury sakralnej. Zachęca się zatem do współpracy z Biurem Pielgrzymkowym Diecezji Toruńskiej. 5. Wobec znaczącego wpływu kultury masowej na poglądy i postawy współczesnych ludzi należy promować jej nurt chrześcijański (por. 2PSP s. 115, nr 60). 6. Współcześnie, podobnie jak i w przeszłości, należy w miarę możliwości sprawować patronat nad twórczością i sztuką religijną Diecezji Toruńskiej zostało powierzone wielkie dziedzictwo kultury chrześcijańskiej, dlatego odpowiedzialni za stan tego

16 76 Pierwszy Synod Diecezji Toruńskiej dziedzictwa powinni zadbać, aby umiejętnie, z należytą troską i profesjonalizmem, wykorzystywać jego zasoby dla promocji kultury chrześcijańskiej bez zatracania charakteru sakralności dzieł i miejsc, zwłaszcza świątyń. 2. Ludowi Bożemu powierza się opiekę i ochronę zabytków kultury chrześcijańskiej. Dotyczy to zwłaszcza kościołów, kaplic i kapliczek przydrożnych, otoczenia przykościelnego, cmentarzy, a także kalwarii i tzw. studzienek. Stałą troską należy otoczyć krzyże i figury święte wolno stojące poza budynkami kościelnymi. 3. Szczególna odpowiedzialność za stan zabytków kościelnych spoczywa na proboszczach i administratorach parafii oraz na rektorach kościołów. Postępowanie z zabytkami normuje odnośna instrukcja (por. 2PSP s. 117, nr 68; zob. Instrukcja o postępowaniu w sprawie zabytkowych świątyń i ich wyposażenia). 4. Znakiem wiary i kultury miejscowej wspólnoty jest czystość i porządek miejsc świętych. Duszpasterze są odpowiedzialni za estetykę wystroju kościoła, otoczenia przykościelnego i cmentarzy wraz z drzewostanem, z zachowaniem sakralnego charakteru tych miejsc (por. 2PSP s. 117, nr 70; zob. Instrukcja o postępowaniu w sprawie zabytkowych świątyń i ich wyposażenia). Środki społecznego przekazu 249. Ewangelizacja poprzez środki społecznego przekazu stanowi jedno z ważniejszych zadań duszpasterskich współczesnego Kościoła. Wyraźny wpływ środków społecznego przekazu na mentalność i obyczaje wiernych sprawia, że duszpasterze powinni posługiwać się również mediami w przekazie zbawczego orędzia Ewangelii (zob. DSP 3; por. ChL 44; 2PSP s. 108, nr 27) Zadaniem duszpasterzy jest promowanie katolickich środków społecznego przekazu. Należy wiernych zachęcać do korzystania z programów katolickiego radia i telewizji, z katolickich portali internetowych, a także krzewić czytelnictwo prasy i książki katolickiej oraz przypominać o obowiązku materialnego utrzymania katolickich mediów. Popularyzacji tej służy przykościelna dystrybucja katolickich wydawnictw, parafialne biblioteki, czytelnie lub

17 Statuty 77 punkty wymiany prasy, książek i filmów o tematyce religijnej. W promowaniu katolickich mediów należy wykorzystać coroczne obchody Dnia Środków Społecznego Przekazu (por. 2PSP s. 116, nr 65, s.117, nr 66, s. 121 nr 85-86). 2. W działalności duszpasterskiej należy posługiwać się także biuletynem parafialnym, wydawanym samodzielnie lub we współpracy z innymi parafiami. Obowiązkiem duszpasterzy jest zadbać o właściwy poziom merytoryczny i edytorski tego pisma (por. 2PSP s. 122, nr 86). 3. W duszpasterstwie powinno się korzystać z gablot parafialnych, w których umieszcza się przede wszystkim bieżące informacje z życia parafii i diecezji. 4. Zachęca się duszpasterzy do zakładania parafialnych stron internetowych na odpowiednim poziomie merytorycznym i graficznym. Parafialne strony internetowe powinny zawierać odnośniki (linki) do stron diecezjalnych oraz informacje o ważniejszych ogólnopolskich katolickich stronach internetowych (por. 2PSP s. 122, nr 90) W trosce o zachowanie nieskazitelnej wiary i obyczajów używanie środków społecznego przekazu w duszpasterstwie, a przede wszystkim działalność wydawnicza, podlega ocenie biskupa diecezjalnego. Do niego należy udzielanie zezwoleń na wydawanie publikacji w zakresie wiary i moralności, zwłaszcza katechizmów, podręczników do nauki religii oraz pomocy katechetycznych (zob. kan. 823, 824, KPK) Katolicką wykładnię wiary i moralności zawierają te publikacje, które otrzymały stosowną aprobatę władzy kościelnej, dlatego w kościołach lub kaplicach nie można wystawiać, sprzedawać i rozdawać materiałów traktujących o sprawach religii lub obyczajów, jeśli nie zostały wydane za zezwoleniem kompetentnej władzy kościelnej albo nie były zaaprobowane przez nią po wydaniu (zob. kan KPK) Katolicy bezpośrednio odpowiedzialni za środki społecznego przekazu, realizując swój udział w prorockim posłannictwie uczniów Chrystusa, powinni zabiegać o to, aby także w mediach świeckich

18 78 Pierwszy Synod Diecezji Toruńskiej znalazło się należne miejsce dla wydarzeń religijnych oraz rzetelne przedstawianie nauczania Kościoła we wszystkich kwestiach, które nurtują społeczeństwo (por. 2PSP s. 108, nr 26) Wszyscy wierni powinni w sposób dojrzały i odpowiedzialny korzystać z programów medialnych, umiejętnie je wybierać i krytycznie oceniać oraz zdecydowanie sprzeciwiać się propagowaniu treści moralnie złych i obrażających uczucia religijne. W realizacji tego zadania szczególną troską należy objąć dzieci i młodzież (por. 2PSP s. 108, nr 28, s. 120, nr 79).

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów 2004 s

W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów 2004 s Instrukcja o Przygotowaniu do Sakramentu Małżeństwa W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004. Rzeszów 2004 s. 255-258. W trosce o realizację wskazań II Synodu Plenarnego oraz Dyrektorium Duszpasterstwa

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 1. Wtajemniczenie chrześcijańskie oznacza proces chrystianizacji, czyli stawania się chrześcijaninem. Złożony

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

9 WPROWADZENIE Kościół, świadomy swego posłannictwa głoszenia wszystkim ludziom Dobrej Nowiny o zbawieniu, stara się to zadanie wypełniać wszystkimi dostępnymi mu sposobami. Ten proces, którego istotnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej Wprowadzenie U początku zmian w dotychczasowej formie przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania

Bardziej szczegółowo

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI

Tytuł IV. ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Tytuł IV ŚRODKI SPOŁECZNEGO PRZEKAZU, W Szczególności KSIĄŻKI Kan. 822-1. W wypełnianiu swojej funkcji, pasterze Kościoła, korzystając z prawa przysługującego Kościołowi, powinni posługiwać się środkami

Bardziej szczegółowo

D I E C E Z J A Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K A WIZYTACJA KANONICZNA (formularz katechetyczny)

D I E C E Z J A Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K A WIZYTACJA KANONICZNA (formularz katechetyczny) D I E C E Z J A Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K A WIZYTACJA KANONICZNA (formularz katechetyczny) Parafia pw.... w (miejscowość):... Dekanat:... Proboszcz parafii:... Dane kontaktowe:..... Katecheci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII I. WPROWADZENIE 1. Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej przypomina, że liturgia jest szczytem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja duszpastersko-katechetyczna w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej

Instrukcja duszpastersko-katechetyczna w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej Instrukcja duszpastersko-katechetyczna w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: chrzest,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się książeczka misji kanonicznej 31 VIII 20... r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat (20...-20...).

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

Spotkanie kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej Spotkanie kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej Felieton z IV spotkania kolejnego, trzeciego już kursu, organizowanego przez Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T BISKUP GRZEGORZ BALCEREK Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 D E K R E T Zgodnie z kanonem 396 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z mandatu Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015 Ks. dr Krzysztof Sosna BIBLIOGRAFIA stan z 03.2015 Druki zwarte: Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002, Księgarnia św. Jacka,

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ

WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ I. KATECHEZA W POSŁUDZE DUSZPASTERSKIEJ KOŚCIOŁA DIECEZJALNEGO 1. Nauczanie religii w szkole i katecheza w środowisku parafialnym wzajemnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa.

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2013 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat; zatrudnieni na czas określony

Bardziej szczegółowo

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii mszalnej

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii mszalnej Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii mszalnej Wstęp Przepowiadanie słowa Bożego jest pierwszorzędnym zadaniem Kościoła, przez które urzeczywistnia on swoją istotę i zadanie otrzymane

Bardziej szczegółowo

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym

{tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku. we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym EFFATHA {tab=gdzie i kiedy spotkania?} Spotykamy się w parafii św. Piotra i Pawła na Lotnisku we wtorki po Mszy świętej ok. godz. 19 w Domu Parafialnym {tab=co robimy?} - EWANGELIZACJA (głoszenie Ewangelii,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII I. Kontrakt między nauczycielem a uczniem. II. Cele nauczenia w ramach przedmiotu - religia. III. Zasady oceniania. IV. Obszary aktywności. V. Kryteria ocen. VI.

Bardziej szczegółowo

List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej

List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej Bp Ignacy Dec List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej Umiłowani Diecezjanie, W ciągu roku kościelnego można zauważyć dwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

Program przygotowania do sakramentu bierzmowania

Program przygotowania do sakramentu bierzmowania Program przygotowania do sakramentu bierzmowania Wstęp Troska o katechezę należy do wszystkich członków Kościoła. Na pierwszym miejscu rodzice mają obowiązek formować dzieci w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego.

Bardziej szczegółowo

Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami.

Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami. Msza święta z udzielaniem sakramentu bierzmowania Co do przebiegu Mszy świętej stosuje się wszystkie wskazania jak we Mszy pod przewodnictwem Biskupa z poniższymi wyjątkami. Zawsze podczas bierzmowania,

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY Pana Jezusa Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 Wprowadzenie do pracy z podręcznikiem do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ 1. Katecheza, jako jedna z istotnych form posługi słowa w Kościele, stanowi zawsze aktualny i doniosły problem życia Kościoła, który wciąż na

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum oraz szkół zawodowych. Katechezy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Przedmiotowy System Oceniania z Religii Spis treści: I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. II. Zasady oceniania. III. Obszary aktywności. IV. Kryteria ocen. V. Formy oceniania. VI. Sposoby informowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry Uczeń zna chrześcijańskie pozdrowienia: Niech będzie pochwalony..., Szczęść Boże. Uczeń chętnie posługuje się chrześcijańskimi pozdrowieniami. Uczeń potrafi odpowiednio zachowywać się w Uczeń potrafi przeżegnać

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 31 marca :20 - Zmieniony poniedziałek, 31 marca :40

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 31 marca :20 - Zmieniony poniedziałek, 31 marca :40 KSIĘGA III NAUCZYCIELSKIE ZADANIE KOŚCIOŁA KANONY WSTĘPNE Kan. 747-1. Kościół, któremu Chrystus Pan powierzył depozyt wiary, aby z asystencją Ducha Świętego strzegł święcie prawdy objawionej, wnikliwie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PARY DIECEZJALNEJ. Zasady Domowego Kościoła punkt 31e

ZADANIA PARY DIECEZJALNEJ. Zasady Domowego Kościoła punkt 31e ZADANIA PARY DIECEZJALNEJ Zasady Domowego Kościoła punkt 31e jest odpowiedzialna za DK w diecezji - odpowiedzialność przed Bogiem - dobre rozeznanie sytuacji w rejonach - stały kontakt z parami rejonowymi

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Przedmiotowy System Oceniania z Religii zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I Gimnazjum W Gimnazjum nr 53 Numer programu AZ-3-02/10 Tytuł programu: Jezus Chrystus Drogą, prawdą i życiem Numer podręcznika AZ -31-02/10-0 Tytuł podręcznika:

Bardziej szczegółowo

II Synod Archidiecezji Katowickiej

II Synod Archidiecezji Katowickiej II Synod Archidiecezji Katowickiej 2012-2016 przewodnik po uchwałach Uwagi techniczne Na ogłoszone 20 listopada 2016 roku przez abp. Wiktora Skworca i obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku Statuty Archidiecezji

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

2. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom

2. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom 2. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom 1. Na mocy sakramentu chrztu świętego wszyscy wierni uczestniczą w kapłańskim, prorockim i królewskim

Bardziej szczegółowo

Zadania katechety w organizacji i przebiegu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii

Zadania katechety w organizacji i przebiegu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii Ks. bp Wojciech Osial Zadania katechety w organizacji i przebiegu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii Mówiąc o zadaniach katechety w organizacji i przebiegu uroczystości Nawiedzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZEŚĆ I DEKRETY SYNODALNE. KOMISJA DS. STRUKTUR I INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH Dzieje, organizacja i wspólnota Kościoła Płockiego 21

Spis treści CZEŚĆ I DEKRETY SYNODALNE. KOMISJA DS. STRUKTUR I INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH Dzieje, organizacja i wspólnota Kościoła Płockiego 21 Dekret Biskupa Płockiego Piotra Libery w sprawie zamknięcia XIII Synodu Diecezji Płockiej i ogłoszenia uchwał synodalnych 5 Słowo redakcyjne 7 Wykaz skrótów................................ 15 CZEŚĆ I DEKRETY

Bardziej szczegółowo

Proboszcz parafii lub Rektor kościoła zadba, by podczas uroczystości z udziałem Księdza Biskupa zawsze byli kapłani posługujący w konfesjonałach.

Proboszcz parafii lub Rektor kościoła zadba, by podczas uroczystości z udziałem Księdza Biskupa zawsze byli kapłani posługujący w konfesjonałach. Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Wypada, jeśli nie ma diakonów, by ks. Biskupowi towarzyszyło dwóch koncelebransów (proboszcz parafii i dziekan dekanatu, lub inny wyznaczony kapłan, który zgodnie

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 1. 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 3. 3.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w PSP Nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie RELIGIA W KLASACH I - III Dziecko w młodszym wieku szkolnym powinno przyswoić sobie

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii

Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii Opracowanie: Ks. dr W. Lechów, R. Witkowski Zielona Góra 2015 r. Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii W Polsce nauka religii w szkole jest organizowana na życzenie rodziców (opiekunów prawnych)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Nauczanie religii w szkole i katecheza wzajemnie się uzupełniają. Zadaniem nauczania religii w szkole publicznej jest wychowanie

Bardziej szczegółowo

MIŁOSIERNI WE WSPÓLNOCIE

MIŁOSIERNI WE WSPÓLNOCIE III. W : MIŁOSIERNI WE WSPÓLNOCIE 38 Miłosierni jak Ojciec. Dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie w roku 2016/2017 D Temat: Wspólnota miejscem doświadczania miłosierdzia PRZEBIEG Zawiązanie wspólnoty Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI Program nauczania: W rodzinie dzieci Bożych AZ 1-02 /9; klasy I - III W przyjaźni z Bogiem AZ 2-03 /6; klasy IV-

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BISKUPA POLOWEGO O STRUKTURZE DUSZPASTERSKIEJ ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

INSTRUKCJA BISKUPA POLOWEGO O STRUKTURZE DUSZPASTERSKIEJ ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Struktura INSTRUKCJA BISKUPA POLOWEGO O STRUKTURZE DUSZPASTERSKIEJ ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Art.1. Instrukcja niniejsza określa i porządkuje wewnętrzne sprawy Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

234. Posługę przepowiadania należy pełnić z największą starannością, w sposób dostosowany do słuchaczy i okoliczności ich życia.

234. Posługę przepowiadania należy pełnić z największą starannością, w sposób dostosowany do słuchaczy i okoliczności ich życia. Część II Martyria 6. Posługa przepowiadania Normy regulujące przepowiadanie 232. W posłudze przepowiadania Słowa Bożego należy stosować się do norm wydanych przez Stolicę Apostolską, Konferencję Episkopatu

Bardziej szczegółowo

Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach IV-VI

Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach IV-VI Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach IV-VI Formy oceniania Sposób oceniania (punktowa skala stopni, procentowa, stosowanie + i - Prace pisemne: - kartkówki, - sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55

Wpisany przez Administrator niedziela, 27 lutego :13 - Poprawiony poniedziałek, 28 lutego :55 Drodzy Katecheci Zbliża się dzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Niewątpliwie ważne jest, aby okres poprzedzający ten ważny moment w historii naszego narodu i każdego człowieka dobrze przeżyć.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii KLASA I Przedmiotowy System Oceniania z Religii OCENA CELUJĄCA: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

7. Katecheta jest zobowiązany do bezpośredniej współpracy z Biurem katechetycznomłodzieżowym

7. Katecheta jest zobowiązany do bezpośredniej współpracy z Biurem katechetycznomłodzieżowym ARCHIDIECEZJA CHICAGO Rozporządzenie w sprawie organizacji nauki religii w szkołach na rok 2012/2013 Organizowanie nauki religii w prywatnych szkołach Polskich w Chicago odbywa się na podstawie polisy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej

Bardziej szczegółowo

Jezus przyznaje się do mnie

Jezus przyznaje się do mnie Jezus przyznaje się do mnie Natalia Podosek: ( ) w świecie aktorstwa, w którym na co dzień się obracasz, temat Pana Boga jest spychany na margines zainteresowania, a czasami wręcz wyśmiewany przez niektóre

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Najważniejsze akty prawne, które gwarantują nauczanie religii w przedszkolach i szkołach, to: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Minimum programowe nie uwzględnia podziału treści materiału

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY BIERZMOWANIA WPROWADZENIE TEOLOGICZNE I PASTORALNE

OBRZĘDY BIERZMOWANIA WPROWADZENIE TEOLOGICZNE I PASTORALNE OBRZĘDY BIERZMOWANIA WPROWADZENIE TEOLOGICZNE I PASTORALNE Godność bierzmowania 1. Ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia przez sakrament bierzmowania. W nim otrzymują Ducha

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ. Preambuła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ. Preambuła. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ Preambuła Ruch Rodzin Nazaretańskich wyrósł z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (f2009) i ks. Andrzeja Buczela

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM Kościół wie, że ostateczną normą życia zakonnego jest naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii (DZ 2), dlatego, przypominając o zadaniach

Bardziej szczegółowo

Temat: Przestrzeń celebracji - prezbiterium, ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia

Temat: Przestrzeń celebracji - prezbiterium, ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia Temat: Przestrzeń celebracji - prezbiterium, ołtarz, ambona, miejsce przewodniczenia 1. Zapalenie świecy. 2. Modlitwa do Ducha Świętego. 3. Wprowadzenie w tematykę spotkania: - wszystkie miejsca, w których

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D Blok katechetyczny Temat: Katecheza przed sakramentami inicjacji chrześcijańskiej

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D Blok katechetyczny Temat: Katecheza przed sakramentami inicjacji chrześcijańskiej JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D. 2016 Blok katechetyczny Temat: Katecheza przed sakramentami inicjacji chrześcijańskiej CZĘŚĆ I WSKAZANIA KATECHETYCZNE NA NOWY ROK DUSZPASTERSKI 2016/2017 IDŹCIE I GŁOŚCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM KUROWIE I ETAP EDUKACYJNY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM KUROWIE I ETAP EDUKACYJNY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWYM KUROWIE I ETAP EDUKACYJNY 1. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce z roku 2001 w zakresie zadań nauczania religii

Bardziej szczegółowo

NASZ SYNOD DIECEZJALNY

NASZ SYNOD DIECEZJALNY NASZ SYNOD DIECEZJALNY Słowo Biskupa Kaliskiego podczas Mszy świętej w Katedrze na rozpoczęcie drugiej sesji plenarnej Synodu, 18 października 2008 roku I Co to jest synod diecezjalny? Jakie jest jego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów.

Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Jak przygotować i przeprowadzić oazę modlitwy? Wskazania dla animatorów. Dla organizujących po raz pierwszy oazę modlitwy, a także dla innych w celu przypomnienia, podajemy poniżej wskazania dotyczące

Bardziej szczegółowo

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC SKORZESZYCE, 14.V.2010 FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC (propozycja tematów) I ETAP (ROZEZNANIE POWOŁANIA) CZAS: około 1 roku CEL: ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE BOŻEGO WEZWANIA ZAPOZNANIE Z CHARYZMATEM ZAKOŃCZENIE:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Okres trwania stażu: 2 lata i 9miesięcy od 01.09.2009 r. do 31.05.2012 r. s. mgr Bożena Flisikowska nauczany przedmiot religia Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY DUSZPASTERSKIEJ I EKONOMICZNEJ PARAFII POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W PĘCICACH

STATUT RADY DUSZPASTERSKIEJ I EKONOMICZNEJ PARAFII POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W PĘCICACH 1 STATUT RADY DUSZPASTERSKIEJ I EKONOMICZNEJ PARAFII POD WEZWANIEM ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W PĘCICACH I. Nazwa, teren działania, siedziba i cele statutowe 1. Wprowadzając w życie postanowienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski

George Augustin. Powołany do radości. Z przedmową. kardynała Waltera Kaspera. Przekład. Grzegorz Rawski George Augustin Powołany do radości t wo j e ż y c i e w k ap ł a ń s t w i e Z przedmową kardynała Waltera Kaspera Przekład Grzegorz Rawski Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2015 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Dz.U Nr 123 poz Dz.U Nr 131 poz

Zmiany aktu: Dz.U Nr 123 poz Dz.U Nr 131 poz brzmienie od 2009-07-05 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu

Bardziej szczegółowo

Wskazania dla duszpasterzy diecezji siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów

Wskazania dla duszpasterzy diecezji siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów Bp Zbigniew Kiernikowski Wskazania dla duszpasterzy diecezji siedleckiej w sprawie udzielania sakramentów Sakramenty są zasadniczymi elementami życia chrześcijańskiego znakami oraz środkami wyrażania i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO na stopień nauczyciela dyplomowanego PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO na stopień data rozpoczęcia stażu: przewidywana data zakończenia stażu: 1 września 2005 rok 31 maja 2008 rok 29 września 2005 r. 1 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 2017 rok STYCZEŃ. Intencja ewangelizacyjna:

INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 2017 rok STYCZEŃ. Intencja ewangelizacyjna: INTENCJE MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ 2017 rok STYCZEŃ Aby wszyscy chrześcijanie dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się przez modlitwę i miłość braterską na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej

Bardziej szczegółowo

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 MARCA 2012

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 MARCA 2012 1 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25 MARCA 2012 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby diecezji na działalność edukacyjno- wychowawczą wśród młodzieży w archidiecezji. Za

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I

Spis treści. Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I Spis treści Wykaz skrótów 9 Wstęp 11 Część I PEDAGOGIKA jako nauka i JEJ podstawy Rozdział I Pedagogika geneza i rozwój 25 1. Pojęcie pedagogiki jako nauki 25 1.1. Pojęcia pedagogiki w świetle literatury

Bardziej szczegółowo

Normy dotyczące wystąpień osób duchownych w mediach.

Normy dotyczące wystąpień osób duchownych w mediach. Normy dotyczące wystąpień osób duchownych w mediach. Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie 26 XI 2015 al. Mateusz Wójcik Duchowni bowiem, z uwagi na przyjęte święcenia i związany z tym ich status

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV I. MODLITWY Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: Poznane w kl. I- III zawarte w książeczce nabożeństwa Modlitwa różańcowa; II. WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna: 4. Statut szkoły. Nauczyciel: Ks. Damian Kubisz

I. Podstawa prawna: 4. Statut szkoły. Nauczyciel: Ks. Damian Kubisz PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIAZ RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W KLASACH I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna: 1. Dyrektorium Kościoła

Bardziej szczegółowo

II Synod Archidiecezji Katowickiej

II Synod Archidiecezji Katowickiej II Synod Archidiecezji Katowickiej projekty uchwał przygotowane przez synodalne komisje na sesję III (9 maja 2015) Projekt Komisji ds. Misji Wstęp Kościół z natury swojej jest misyjny, ponieważ bierze

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

ROK WIARY W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE

ROK WIARY W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE ROK WIARY W ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ WSKAZANIA DUSZPASTERSKIE CZYLI JAK PRZEŻYĆ ROK WIARY W SPOSÓB NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY I WŁAŚCIWY W SŁUŻBIE WIARY I EWANGELIZACJI Cele Roku Wiary określone przez Ojca

Bardziej szczegółowo