ISSN NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1643-7861. NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI"

Transkrypt

1 ISSN RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI 2002 PLANY NA PRZYSZ OÂå

2 MIEJSCE EKSPOZYCJI UL. CHODKIEWICZA 11, WARSZAWA

3 WYSTAWA POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY WOJCIECHA KOZAKA RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI K W I E C I E M A J C E N T R U M E D U K A C Y J N O K U L T U R A L N E O W I C K A PLANY NA PRZYSZ OÂå

4 2

5 3 Organizatorzy, Uczestnicy i GoÊcie wystawy Plany na przysz oêç. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji. Szanowni Paƒstwo! Wystawa Plany na przysz oêç. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji sta a si najwi kszym w Warszawie corocznym forum prezentacji projektów inwestycyjnych i wydarzeniem, które znalaz o sta e miejsce w kalendarzu spotkaƒ architektów z mieszkaƒcami i w adzami stolicy. Jest zapisem rozwoju architektury w czasie, w którym miasto tak bardzo si zmienia. Wystawa promuje architektur jako wa nà dziedzin w yciu kulturalnym i gospodarczym. UÊwiadamia, e architektura nale y do nas wszystkich. Z pewnoêcià ostatnie lata przynios y wiele pozytywnych zmian w krajobrazie Warszawy. Zasady uj te w Nowej Polityce Przestrzennej i efekty publicznych dyskusji w ramach warsztatów Warszawa moich marzeƒ wprowadzajà wi cej adu i harmonii do przestrzeni publicznej stolicy. Dla mnie osobiêcie bardzo wa nà sprawà jest coraz wi kszy udzia inwestorów, ludzi kultury i sztuki, dziennikarzy, a przede wszystkim warszawiaków, w dyskusji o tym, jak uczyniç miasto pi kniejszym i wyjàtkowym, jak dbaç o jego to samoêç kulturowà. W takiej atmosferze jest szansa na rozwój w kierunku akceptowanym przez wi kszoêç. Sprawdzajà si konkursy architektoniczne. Dajà przeglàd twórczoêci i sà zawsze êród em o ywczego post pu. A w Warszawie tak e dobrà tradycjà architektury. Zarówno przed wojnà, jak i obecnie, wiele wybitnych budowli, jak choçby gmach Sàdu Najwy szego czy Biblioteka UW, ma rodowód konkursowy. Dlatego te w ostatnich latach jest ich coraz wi cej. Dotyczà tak pojedynczych obiektów jak i ca ych przestrzeni. Tematami konkursowymi ostatnio by y m.in. koncepcja architektoniczno-przestrzenna rozbudowy Sejmu czy zagospodarowanie placu Konstytucji. Jestem przekonany, e nowe wartoêci do krajobrazu stolicy w najbli szych latach wniesie akces Polski do Unii Europejskiej. Wydaje si, e wymogi UE wzmocnià rol gospodarki przestrzennej, a koniecznoêç ustanowienia w Warszawie nowych instytucji stanie si dodatkowym impulsem rozwojowym dla miasta. Liczba prac zaprezentowanych w tej edycji wystawy i ich skala pokazujà, e stagnacja polskiej gospodarki nie dotkn a warszawskiej architektury. ycz, aby projekty zdoby y uznanie mieszkaƒców Warszawy i abyêmy wkrótce mogli podziwiaç ich udane realizacje. Z powa aniem Warszawa, 25 kwietnia 30 maja 2002 roku Wojciech Kozak Prezydent m.st. Warszawy

6 4 Zapraszamy na siódmà edycj wystawy Plany na przysz oêç. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji. Warszawa si zmienia, a my staramy si to udokumentowaç. Powstajà coraz lepsze projekty, zdecydowana wi kszoêç jest realizowana. Cz sto zaskakuje mnie wbudowana kolejna plomba czy ca a pierzeja ulicy. Zmieni a si Wo oska, Kasprzaka czy Aleje Jerozolimskie. eby z realizowanych inwestycji powsta o miasto, potrzebny jest pewien ad przestrzenny. W adze miasta opracowujàc plan zagospodarowania Warszawy, w dokumencie Nowa Polityka Przestrzenna da y wyraz troski o rozwiàzania urbanistyczne. Trudno jest tylko takie plany ca ego miasta zaprezentowaç. W tym roku pokazujemy kolejne fragmenty: Wola, Wilanów, Ok cie i Plac Konstytucji. Dopóki inwestorzy b dà zlecaç architektom wykonanie nowych projektów i co roku starczy materia ów na wystaw, b dziemy to Paƒstwu prezentowaç. Bardzo bym chcia a, eby kiedyê w kolejnym katalogu znalaz y si projekty zabudowy placu Defilad. Wtedy spe ni si marzenie warszawiaków i ta ogromna przestrzeƒ w centrum miasta b dzie zaprojektowana jak przysta o na stolic kraju. Na terenach wokó Pa acu Kultury powinno powstaç nowoczesne city. W opinii wielu osób, atmosfer starej Warszawy mo na odnaleêç w okolicach Zàbkowskiej i Brzeskiej. Sà tam jeszcze autentyczne zabytki, oryginalny bruk granitowy (szcz Êliwie zachowany) i eliwne latarnie. Rozpocz a si renowacja Starej Pragi. Trwajà prace przy ul. Zàbkowskiej. Czekajà kolejne kamienice i fabryki. MyÊl, e kiedyê okolice te b dà przyciàgaç turystów antykwariatami, galeriami, salami koncertowymi i knajpkami. ChcieliÊmy zach ciç Paƒstwa do spaceru po Zàbkowskiej pokazujàc na wystawie kamienice po renowacji. Katarzyna Hagmajer Dyrektor Centrum OWICKA

7 2002 PLANY NA PRZYSZ OÂå

8 6 EUROCENTRUM Aleje Jerozolimskie ul. Grójecka ul. Raszyƒska Al. Jerozolimskie 124/138 Autorzy projektu Boyout Architectural Co. Ltd. Plan Design Company Ltd. Yenigun Group of Companies, Usluel Energy Installations, Bogazici Investment Inc., Can Group Generalny wykonawca 8 STAR Sp. z o.o Powierzchnia biurowa bud. D: m 2 IloÊç kondygnacji: 20 IloÊç miejsc parkingowych: 290 (bud. D) Eurocentrum obejmuje cztery budynki biurowe o àcznej powierzchni m 2 oraz czterogwiazdkowy hotel Crowne Plaza (operator Six Continents Hotels) z 320 pokojami, centrum konferencyjnym, kasynem, salà balowà, centrum odnowy biologicznej oraz basenem. Budynki liczà 21 kondygnacji, pod wszystkimi zaplanowano 3-poziomowe podziemne parkingi ( àcznie ok. 850 miejsc). Pierwsze trzy kondygnacje ka dego biurowca zostanà przeznaczone na handel i us ugi.

9 INTERNATIONAL BUSINESS CENTER 7 ul. Armii Ludowej Skrzy owanie ulic Polnej i Waryƒskiego oraz Trasy azienkowskiej, przy stacji metra Politechnika Autor projektu Denton Croker Marshall Sp. z o.o. Autor konstrukcji Epstein Sp. z o.o. GE Capital Golub Europe L.L.C., Heitman Central European Property Partnership Generalny wykonawca Hochtief Polska Oddzia Budokor 2000/2001 RZUT PARTERU Powierzchnia ca kowita: m 2 w tym: budynek A: m 2 budynek B: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 w tym: budynek A: m 2 budynek B: m 2 IloÊç kondygnacji: 3 podziemne 10 nadziemnych (budynek A) 13 nadziemnych (budynek B) IloÊç gara y: 267 (obydwa budynki) International Business Center b dzie si sk ada z dwóch obiektów: budynku A (al. Armii Ludowej 14) oraz budynku B (ul. Polna 11).

10 H fire H SASKI CRESCENT ul. Królewska ul. Marsza kowska ul. Królewska róg Marsza kowskiej Autorzy projektu AUKETT + APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch.arch. Szymon Wojciechowski generalny projektant; Micha Sadowski prowadzàcy temat; Magda Rachuta, Martin Hyams, Lindsay Wislocki, Piotr Wis ocki, Karolina Cegie kowska, Piotr Janczewski, Wojciech Kalinowski, Magda Maciàg, Grzegorz Mizieliƒski, Beata Mosakowska, Maciej Nowosielski, Izabela Pietraszek-Kubicka, Izabela Trzciƒska, Maciej Wawrzycki AIG/LINCOLN POLSKA Generalny wykonawca STRABAG POLSKA Sp. z o.o Powierzchnia zabudowy: m 2 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 9 biurowych + 2 podziemne IloÊç miejsc parkingowych: 170 H 25 Budynek biurowy klasy A zlokalizowany w Centralnym Obszarze Biznesu. Systemy sufitów podwieszonych i pod óg podniesionych w ca ym budynku, BMS, najnowoczeêniejsze systemy telekomunikacji.

11 CENTRUM ELAZNA 9 ul. elazna ul. Grzybowska róg ul. elaznej i Grzybowskiej Autor projektu arch. Mariusz Podbielski, arch. Piotr Zaniewski Wspó praca arch.arch. Piotr Wodzis awski, Agnieszka Skolimowska, Igor Szostak, Pawe Cichocki Konstrukcje in. S awomir Pawelec JM PROPERTY Sp. z o.o., Warszawa Generalny wykonawca PROMEN G&B Sp. z o.o Kubatura zespo u: ok m 3 Powierzchnia ca kowita: ok m 2 Powierzchnia u ytkowa: ok m 2 IloÊç miejsc parkingowych: 561 Hotel niski z us ugami: powierzchnia us ug: 921 m 2 powierzchnia hotelowa: m 2 Hotel wysoki z us ugami: powierzchnia us ug: m 2 powierzchnia hotelowa: m 2 RZUT PI TRA XIV W sk ad zespo u wchodzà m.in. budynki mieszkalno-biurowe, hotele, restauracje, centrum konferencyjne.

12 10 HAMPTON PARK Al. Jerozolimskie Aleje Jerozolimskie, W ochy Autorzy projektu AUKETT+ APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch.arch. Szymon Wojciechowski, Piotr Wislocki, Micha Sadowski, Lindsay Wislocki, Wojciech Badowski, Krzysztof Gryczyƒski, Monika Filipska, Martin Hyams, Wojciech Kalinowski, Anna Kuç, Rafa Langowski, Beata Mosakowska, Bartosz Okapiec, Przemys aw Sykus, Izabela Trzciƒska, Marcin Zadro ny Liebrecht & Wood Polska Sp. z o.o Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: podziemne (gara owe) IloÊç miejsc parkingowych: 1420 Wyposa enie budynku: Standard klasy A. Zespó 4 budynków biurowych z dziedziƒcem - ogrodem, mo liwoêç dowolnej aran acji wn trz biurowych.

13 DYSPOZYTORNIA I BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY EuRoPol GAZ 11 ul. Literacka ul. Literacka, Bielany Autor projektu arch. Tadeusz Spycha a Wspó autorzy arch. Andrzej Orliƒski, arch. Wojciech Pop awski Wspó praca arch. Anita Zajàczkowska, arch. Mark Gilbert, Werner Leithner Autor konstrukcji BWL Projekt Sp. z o.o. in. Jerzy B à eczek, in. Bogdan Wy ykowski, in. Arkadiusz oziƒski EuRoPol GAZ S.A. Generalny wykonawca PHZ Bartimpex S.A MONITORING POMIESZCZENIA TECHNICZNE STREFA ZARZÑDU BIURA CENTRUM KONFERENCYJNE RESTAURACJA GARA E SEKRETARIATY PLENEROWE KORYTARZ BIURA FOYER PRZEKRÓJ A-A Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: nadziemne 6 podziemne 2 IloÊç gara y: 2 poziomy IloÊç miejsc parkingowych: podziemne ok. 380 naziemne ok. 34

14 12 SIEDZIBA KREDYT BANKU ul. Gie dowa ul. Gie dowa 7/9, Wola Autorzy projektu JEMS ARCHITEKCI Sp. z o.o. arch.arch. Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski, Maciej Mi ob dzki, Olgierd Jagie o Wspó praca arch.arch. Marek Moskal, Pawe Paradowski, Izabela Bednarska, Agnieszka Zygmunt, Piotr Henger, Tomasz Japa, Kasper Màczeƒski Autor konstrukcji WARCENT, in. Witold Rybiƒski VICTORIA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Generalny wykonawca BUDIMEX UNIBUD 2001 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: podziemna (gara owa) IloÊç miejsc parkingowych: podziemne 85 naziemne 80

15 BUDYNEK BIUROWY PARK VIEW 13 ul. K. Hoffmanowej ul. Wawelska ul. Wawelska róg Korzeniowskiego Autorzy projektu arch. Ma gorzata Kotarska arch. Adam Gorczyca MK Inwestycja Sp. z o.o. 2001/2002 Kubatura: ,6 m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: 2 862,2 m 2 Powierzchnia biurowa: 1 817,8 m 2 IloÊç kondygnacji: 6+1 podziemna (gara owa) IloÊç miejsc parkingowych: 42 RZUT PARTERU Zastosowano system wielopoziomowego parkowania na paletach.

16 14 BUDYNEK BIUROWY MYSIA 5 ul. Bracka ul. Mysia ul. Mysia 5 Autor projektu PRC Architekci Konstrukcja Buro Happold MYSIA 5 Sp. z o.o., Warszawa Generalny wykonawca HOCHTIEF Polska 2001 àczna powierzchnia u ytkowa: ok m 2 w tym: m 2 g ówna siedziba PAP S.A., m 2 na wynajem IloÊç kondygnacji: 7 w cz Êci PAP, 8 w cz Êci przeznaczonej na wynajem 2 podziemne kondygnacje parkingowe IloÊç miejsc gara owych: 75 (1 miejsce na 75 m 2 wynaj tej powierzchni) PARTER

17 ROZBUDOWA BUDYNKU POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIGIENICZNEGO 15 ul. Karowa ul. Karowa 31 Autorzy projektu Pracownia Projektowa jot-ka-em S.C. arch. Joanna Kurpaska, arch. Krystyna Trautsolt-Kleyff, arch. Stanis aw Politalski Wspó praca tech. arch. Alicja Ostafin, arch. Przemys aw Kotliƒski Konstrukcje TMJ PROJEKT Biuro Projektów Konstrukcyjnych in. Tomasz Zi ta a Budexport Sp. z o.o RZUT V KONDYGNACJI cz Êci nowoprojektowanej Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: 1 616,1 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 1 267,9 m 2 Liczba kondygnacji budynku cz Êci dobudowywanej: 5 nadziemnych Parking w poziomie parteru: 10 miejsc Rozbudowywany budynek biurowy Polskiego Towarzystwa Higienicznego powsta w 1914 r. wg projektu Jana Heuricha syna. Do budynku zostanie dobudowane brakujàce skrzyd o z pomieszczeniami biurowymi i gara em (platformy dwupoziomowe) w poziomie parteru. Rozbudowa ma na celu ochron skarpy i istniejàcych budynków przed osuwaniem si oraz harmonijne uzupe nienie sylwety zabudowy Skarpy Warszawskiej.

18 16 BUDYNEK BIUROWY RODAN 2 ul. o ny ul. Pu awska ul. Pu awska 465, Ursynów Autorzy projektu STANISZKIS-ARCHITEKT arch. arch. Magdalena Staniszkis, Piotr Mrugalski, Magdalena Jarczewska, Przemys aw Sacewicz RODAN DEVELOPMENT Sp. z o.o RZUT PARTERU Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: 6 018,3 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 2 559,8 m 2 IloÊç kondygnacji: 4 (1 podziemna i 3 nadziemne) IloÊç miejsc parkingowych: gara podziemny 49 na terenie 69

19 AMBASADA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW I REZYDENCJA AMBASADORA 17 ul. Kawalerii 01. wiatro ap 02. recepcja 03. schowek 04. hall wejêciowy 05. garderoba 06. pokój konsultacji publicznych 07. toalety 08. sala spraw konsularnych 09. korytarz 10. wejêcie do sekcji konsularnej 11. cz Êç publiczna sekcji konsularnej 12. pomieszczenie ze stanowiskami obs ugi 13. biura 14. Êmietnik 15. Êluza 16. majster, goniec, centrala telefoniczna 17. kantyna, kuchnia 18. taras 19. magazyn 20. pokój pocztowy 21. sta e archiwum 22. magazyn materia ów biurowych 23. szyfrownia 24. telefon / baza danych 25. archiwum 26. korytarz ul. Kawalerii Autor projektu ERICK VAN EGERAAT ASSOCIATED ARCHITECTS Wspó praca GRUPA 5 Sp. z o.o. arch.arch. Roman Dziedziejko, Mariusz Jasiƒski, Miko aj Kad ubowski, Micha Leszczyƒski, Krzysztof Mycielski Autor konstrukcji OVE ARUP & PARTNERS Ambasada Królestwa Niderlandów Generalny wykonawca BUDIMEX UNIBUD Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: podziemna (gara owa) IloÊç miejsc parkingowych: 46 w tym: podziemne 30 naziemne 16 Wyposa enie budynku: klimatyzacja, ch odzenie i ogrzewanie radiacyjne sufitowe. Jeden z trzech pilota owych projektów ambasad Królestwa Niderlandów, w których inwestor po o y szczególny nacisk na jakoêç architektury. RZUT PARTERU

20 18 INTER. CONTINENTAL HOTEL WARSAW ul. Âliska ul. Paƒska ul. E. Plater ul. Emilii Plater/ul. Âliska Autor projektu arch. Tadeusz Spycha a Wspó autorzy arch. Willibald Fürst arch. Wojciech Pop awski Wspó praca arch. Gerhard Gössinger, arch. Talik Chalabi, Gernot Lippert Autor konstrukcji Projektierungsbüro GmbH, Wiedeƒ Austria Six Continents Hotels, Wielka Brytania; UBM Realitätenentwicklungs AG, Wiedeƒ Austria; Warimpex Finanz und Beteiligungs AG, Wiedeƒ Austria Generalny wykonawca PORR Projekt und Hochbau GmbH, Wiedeƒ Austria 2001 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: ,75 m 2 Powierzchnia u ytkowa: ,25 m 2 IloÊç kondygnacji: nadziemne 46 podziemne 5 IloÊç gara y: 4 poziomy IloÊç miejsc parkingowych: ok. 170 podziemnych IloÊç pokoi hotelowych: 328 pokoi goêcinnych, 78 pokoi d ugiego pobytu

21 Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend BEST WESTERN HOTEL 19 ogródki dzia kowe ul. 17-go Stycznia ul. 17 Stycznia Autorzy projektu APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch.arch. Szymon Wojciechowski, Micha Sadowski, Witold Dudek, Izabela Pietraszek-Kubicka, Manfred Ronstedt, PCG Autor konstrukcji Konwiko S.C. in. Przemys aw Konwicki B.W. HOTELS Sp. z o.o RZUT PARTERU Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: podziemna (gara owa) IloÊç miejsc parkingowych: 150 (47 w gara u podziemnym) Hotel w standardzie **** z 260 pokojami. Centrum Konferencyjne o powierzchni 1500 m 2, restauracja na 160 osób, fitness club, night bar oraz sklepy.

22 20 BUDYNEK HOTELOWO-APARTAMENTOWY Z US UGAMI ul. Chmielna ul. Szpitalna ul. Chmielna 13a Autorzy projektu arch. Leszek Klajnert, arch. Jerzy Czy, arch. Adam Wagner Wspó praca arch. Bart omiej Bie yszew, tech. arch. Ewa Kolasiƒska, arch. Joanna Karkowska Diana Development Sp. z o.o. Generalny wykonawca PIA Piasecki 1999/2000 (projekt budowlany) Kubatura ca kowita: ,3 m 3 Powierzchnia ca kowita: 8 661,5 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 4 344,6 m 2 IloÊç kondygnacji: 6 IloÊç gara y: 1 kondygnacja podziemna IloÊç miejsc parkingowych: 28 IloÊç apartamentów: 60 Powierzchnia apartamentów: 3 781,95 m 2

23 PENSJONAT DIANA 21 Zalew Zegrzyƒski ul. Wczasowa Bia obrzegi, ul. Wczasowa Autorzy projektu APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch.arch. Szymon Wojciechowski, Micha Sadowski, Witold Dudek, Izabela Pietraszek-Kubicka Globalstar Development Polska Sp. z o.o. Generalny wykonawca Poldomus Development Sp. z o.o RZUT PARTERU Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 3 IloÊç miejsc parkingowych: 33 Pensjonat zlokalizowany bezpoêrednio nad brzegiem Zalewu Zegrzyƒskiego, w standardzie **** z 15 pokojami, 2 salami konferencyjnymi, restauracjà na 60 osób i night barem.

24 22 WARSZAWSKIE CENTRUM KONGRESOWE ul. Karolkowa ul. Kolejowa Teren pomi dzy ul. Towarowà, Siennà, Kolejowà i Przyokopowà Autorzy projektu APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch.arch. Szymon Wojciechowski, Micha Sadowski, Dariusz MaÊniak Project Management STK PROJECT SERVICES in. Stan Kotowski CAPITAL M INVESTMENT GROUP Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 Powierzchnia centrum rozrywkowo-handlowego: m 2 Powierzchnia biur: m 2 IloÊç kondygnacji: 1-9 IloÊç miejsc parkingowych: 5000 Hotel w standardzie ***** 250 pokoi Centrum Kongresowe: 3500 uczestników Restauracje: 2000 miejsc

25 CENTRUM OLIMPIJSKIE 23 Wybrze e Gdyƒskie ul. Wybrze e Gdyƒskie 4 Autorzy projektu Koncepcja: arch. Bogdan Kulczyƒski, arch. Rados aw Sojka, Pawe Py ka, arch. Yacine Diallo Projekt budowlany: arch. Bogdan Kulczyƒski, Pawe Py ka, arch. Piotr Prawdzik, arch. Yacine Diallo, arch. Przemys aw Kokot Autorzy konstrukcji in. Marek Salak, in. Marek Kuban, in. Stefan Kowalski Polski Komitet Olimpijski, Echo Investment 2001/2002 Powierzchnia u ytkowa: 6 500m 2 Powierzchnia gara y: 3 200m 2 W sk ad Centrum Olimpijskiego wchodzà: budynek administracyjny z cz Êcià konferencyjnà dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego (z gara em pod powierzchnià terenu), zespó terenowych urzàdzeƒ rekreacyjnych, zespó budynków biurowych (z gara ami pod powierzchnià terenu).

26 24 KRYTY BASEN NA STADIONIE SPORTOWYM ul. gen. K. Sosnkowskiego ul. Sosnkowskiego, Ursus Autorzy projektu Kancelaria Inwestycyjna Property Project Sp. z o.o. arch. Anna Pietras, arch. Adrian Górecki, arch. Katarzyna Owczynnik Wspó praca tech.arch.: Maria Karczemna, Jolanta Ogrodowska, El bieta Zajàc Autor konstrukcji in. Andrzej Ko dej Urzàd Gminy Warszawa Ursus 2001 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: 5 975,6 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 3 593,4 m 2 IloÊç kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne + 1 podziemna (podpiwniczenie hali basenowej) IloÊç miejsc parkingowych: parking zewn trzny 70 miejsc postojowych + 2 dla autokarów Basen sportowy o wymiarach 12,5 x 25 m do nauki p ywania dla doros ych, p ywania sportowego i rekreacyjnego. W drugiej cz Êci hali basenowej: basen rekreacyjno-rehabilitacyjny po àczony z basenem do nauki p ywania dla ma ych dzieci, brodzik dla ma ych dzieci, 2 wanny whirlpool z hydromasa em oraz làdowisko zje d alni wodnej. Zespó Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji. Na pi trze: widownia basenu sportowego, kawiarnia, kr gielnia. Obiekt dostosowany dla osób niepe nosprawnych hol wejêciowy 2 szatnia 3 przebieralnia m ska 4 przebieralnia damska 5 pomieszczenia socjalne 6 solarium 7 masa 8 wypoczywalnia 9 natryski 10 basen sportowy 12,5 x 25m 11 basen do nauki p ywania 12 brodzik 13 whirpool 14 làdowisko zje d alni

27 KRYTY BASEN PRZYSZKOLNY 25 ul. Niegociƒska ul. Niegociƒska 2, Mokotów Autorzy projektu Kancelaria Inwestycyjna Property Project Sp. z o.o. arch. Adrian Górecki, arch. Adam Kulikowski, arch. Zenon ZapaÊnik Wspó praca arch. kraj. Artur Bronisz, tech. arch. Anna Woêniak, arch. Lidia Czarnecka Autor konstrukcji in. Andrzej Ko dej Zarzàd Dzielnicy Mokotów Gminy Warszawa Centrum 2001/2002 Powierzchnia ca kowita: 3 066,2 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 1 475,6 m 2 IloÊç kondygnacji: podziemna (z cz Êciowym podpiwniczeniem) IloÊç miejsc postojowych: 50 Hala basenowa sk adajàca si z dwóch niecek basenowych i widowni sta ej. Niecka basenowa o wymiarach 25 x 12,5m i g bokoêci 1,30 1,80 m, ma charakter sportowy. Niecka basenowa o wymiarach 6,0 x 12,5 m i g bokoêci 0,80 1,10 m, przeznaczona jest do nauki p ywania dla ma ych dzieci i p ywania rekreacyjnego. Trybuny sta e o àcznej iloêci 134 miejsc siedzàcych. Obiekt dostosowany dla osób niepe nosprawnych.

28 26 SALA SPORTOWA SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 210 ul. Karmelicka ul. Dzielna ul. Karmelicka 13 Autorzy projektu Kancelaria Inwestycyjna Property Project Sp. z o.o. arch.arch. Adrian Górecki, Renata Strzeszewska, Iwona Bal, Adam Kulikowski, Natalia Regulska, Zenon ZapaÊnik Wspó praca arch. kraj. Artur Bronisz, arch. Lidia Czarnecka, tech. arch. Anna Woêniak Autor konstrukcji in. Andrzej Ko dej Administracja Placówek OÊwiatowych Warszawa ÂródmieÊcie 2002 Kubatura: ,2 m 3 Powierzchnia ca kowita: 1 575,74 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 1 373,48 m 2 IloÊç kondygnacji: 1 nadziemna + 1 podziemna (z cz Êciowym podpiwniczeniem) IloÊç miejsc postojowych: 29 Teren do gier zespo owych o wymiarach 40 x 24 m na którym zlokalizowane b dà: boisko do pi ki no nej i r cznej, dwa wymienne boiska do gry w koszykówk oraz bie nia lekkoatletyczna czterotorowa 60 m. W budynku: sala sportowa z polem gry 32 x 15 m z widownià sta à (132 miejsca) oraz si ownia 12 x 12 m. Obiekt dostosowany dla osób niepe nosprawnych. ELEWACJA FRONTOWA OD UL. DZIELNEJ ELEWACJA OD STRONY BOISK ELEWACJA BOCZNA

29 KOMPLEKS SPORTOWO-WIDOWISKOWY 27 ul. Polna ul. L. Waryƒskiego ul. Polna 7 Autorzy projektu Kancelaria Inwestycyjna Property Project Sp. z o.o. arch. Anna Pietras, arch. Adrian Górecki, arch. Katarzyna Owczynnik Wspó praca tech. arch.: Maria Karczemna, Jolanta Ogrodowska, El bieta Zajàc Autor konstrukcji Zespó Projektowy KONWIKO Sp. z o.o. in. Przemys aw Konwicki, in. Mariusz Ko akowski Administracja Placówek OÊwiatowych Warszawa ÂródmieÊcie Generalny wykonawca MITEX S.A. 2000/2001 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: 7 106,3 m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 3 nadziemne + 1 podziemna IloÊç miejsc postojowych: 75 (w gara u). Hala basenowa: basen sportowy (12,5 x 25 m), basen rekreacyjny (wyposa ony w atrakcje wodne pe niàce rol rekreacyjno-rehabilitacyjnà), 2 whirpoole, wewn trzna zje d alnia wodna. Zespó Odnowy Biologicznej. Zespó Hali Sportowej: boisko sportowe 36 x 19 m. 200-osobowa widownia hali sportowej, 200-osobowa widownia basenu sportowego. 300 osobowa sala widowiskowo- -konferencyjna. Baza noclegowa dla 55 osób. Obiekt dostosowany dla osób niepe nosprawnych.

30 28 KRYTY BASEN KÑPIELOWY PRZY CENTRUM KSZTA CENIA I REHABILITACJI INWALIDÓW FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA INWALIDÓW ul. Gàsiorowskiego Konstancin, ul. Gàsiorowskiego 12/14 Autorzy projektu ARCHIGRAF MICHA BRUTKOWSKI arch. arch. Micha Brutkowski, El bieta Mroczek, Pawe Lebiedziƒski, Agnieszka Nowak, Piotr Pieƒkowski, Jolanta Kazimieruk Konstrukcja in. Andrzej Ko dej Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów, Warszawa Generalny wykonawca BICK S.A., Kielce 2001 Powierzchnia zabudowy: m 2 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: 2 661,6 m 2 IloÊç kondygnacji: 2 nadziemne + 1 podpiwniczenie IloÊç miejsc parkingowych: 60 Obiekt w ca oêci przystosowany dla osób niepe nosprawnych na wózkach inwalidzkich (z funkcjà rehabilitacyjnà).

31 ZESPÓ REKREACYJNO-SPORTOWY 29 Wa Miedzeszyƒski Wa Miedzeszyƒski Autorzy projektu MAJEWSKI, WYSZY SKI, HERMANOWICZ ARCHITEKCI arch.arch. Wojciech Hermanowicz, Piotr Majewski, Andrzej Wyszyƒski, Robert Kucharski, Anna Kukawska, Anna Polkowska W.S.C. INVESTMENT Sp. z o.o àczna powierzchnia netto: m 2 Powierzchnia u ytkowa: ,9 m 2 IloÊç miejsc parkingowych: 191 podziemnych w tym: hotel A 60 hotel B 70 zespó sportowo-rekreacyjny 61 Projektowany zespó sk ada si z trzech elementów: z zespo u sportowo-rekreacyjnego oraz dwóch hoteli turystycznych po 250 jednostek ka dy. Wszystkie budynki postawione sà na p ycie ponad terenem cz Êciowo zalewowym, na którym umieszczono parkingi oraz elementy ma ej architektury s u àce czynnemu wypoczynkowi a tak e terenowe urzàdzenia sportowe.

32 30 EUROPARK ul. Marymoncka Wybrze e Gdyƒskie pomi dzy ulicami: Marymonckà, Wybrze em Gdyƒskim, Pstrowskiego Autorzy projektu Studio A. Pracownia architektoniczna Marek Paku a, Marzena Paku a Super Krak S.A. Gmina Bielany 2001 Powierzchnia zabudowy: m 2 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 Maksymalna pojemnoêç zespo u: osób ZESPÓ HOTELOWY Powierzchnia ca kowita: m 2 PojemnoÊç zespo u: 10 apartamentów, 198 pokoi (1 lub 2 osobowych) PARK WODNY (baseny, sauny, odnowa biologiczna) Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia basenów: zewn trzne: 350 m 2 wewn trzne: m 2 ZESPÓ US UGOWO-HANDLOWY (gastronomia, handel, us ugi fitness, aerobik, bowling, serwis sportowy, administracja) Powierzchnia ca kowita: m 2

33 DOM SPORTU POLSKIEGO 31 al. Armii Ludowej ul. azienkowska ul. azienkowska 6a Autorzy projektu arch. Bogdan Kulczyƒski, arch. Maciej Wysoczaƒski, arch. Micha Ko odziejczyk Wspó praca arch. Jacek Kocoƒ arch. Yacine Diallo Centralny OÊrodek Sportu Warszawa 2001 Powierzchnia ca kowita: m 2 + cz Êç podziemna: m 2 Powierzchnia Budynek A: m 2 w tym cz Êç otwarta m 2 Budynek B: m 2 Budynek C: m 2 Parking podziemny: 499 miejsc postojowych SCHEMAT FUNKCJONALNY Zespó zabudowy sk ada si z trzech budynków: budynku A (muzeum sportu, internat sportowy, zespó fitness oraz restauracje i kawiarnie); budynku B (biura zwiàzków sportowych oraz Ministerstwo Sportu); budynku C (pomieszczenia techniczne obs ugujàce Torwar oraz restauracje i kawiarnie).

34 ul. Agaty 32 SALON SAMOCHODOWY SUZUKI Z SERWISEM ul. Pu awska ul. Kuropatwy ul. Pu awska Autor projektu Budimex Projekt arch. Robert Badura SUZUKI MOTOR POLAND, Warszawa 2001 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 2 IloÊç miejsc gara owych: 7 (w budynku) IloÊç miejsc parkingowych: 50 naziemnych Wyposa enie budynku: salon, myjnia, boksy obs ugi. RZUT PI TRA

35 SALON MOTOCYKLI YAMAHA 33 ul. Po czyƒska ul. Po czyƒska 120c Autorzy projektu RISK DESIGN & BUILD arch. Marek Rytych, arch. Tomasz Swacha, arch. Krzysztof Kryska MITSUI MOTOR POLSKA Generalny wykonawca Kajima europe 2001/2002 RZUT PARTERU Powierzchnia dzia ki: m 2 PowIerzchnia zabudowy: 670 m 2 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia netto: 935,5 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 843,3 m 2

36 34 CENTRUM BIUROWO-US UGOWE MIEDZESZYN ul. Lawinowa ul. Patriotów róg Lawinowej, Miedzeszyn Autor projektu FS&P ARCUS Sp. z o.o. arch. Mariusz Âcis o Wspó praca arch. Piotr Przywitowski, arch. Eliza Przywitowska Forum Polskiego Biznesu Sp. z o.o. Generalny wykonawca PRZEMBUD 2000 Powierzchnia zabudowy: m 2 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia u ytkowa: 6 577,9 m 2 IloÊç kondygnacji: 4 nadziemne + 1 podziemna (gara owa) IloÊç miejsc parkingowych: podziemne 56 naziemne 21 RZUT I PI TRA

37 ZESPÓ EDUKACYJNY im. ks. PIOTRA SKARGI 35 ul. gen. Józefa Bema ul. Bema 73/75, Wola Autor projektu Budimex Projekt arch. Boles aw Niebudek, arch. Wojciech Go àb Autor konstrukcji in. Adam Mroczek Parafia Rzymsko-Katolicka Êw. Stanis awa Biskupa M czennika Generalny wykonawca FADBET S.A. Bia ystok 2001 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 3 + podpiwniczenie ELEWACJA OD STRONY KOÂCIO A Dêwig dla niepe nosprawnych uczniów, sala parafialna.

38 D O7 bh.110 O19 O5 bh.110 D bh.0 O18 36 PRYWATNE PRZEDSZKOLE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ul. Okr towa ul. Okr towa 57/59, Bemowo Autor projektu ARTINEX arch. Krzysztof Wolski Wspó praca arch.arch. Sabrina Tomicka, Patrycja Marcinkowska-Cio ek Prywatny 1999/ D12 D D25 O15 bh.45 D24 D8 D8 D O bh.130 O D8 D5 bh.0 Ow7 D21 bh.200 O16 bh D22 D D23 D23 terakota A: 49,25 m szatnia terakota A: 11,16 m2 zaplecze sali terakota A: 32,80 m wentylatornia terakota A: 7,64 m2 pom. sprzataczki terakota A: 7,97 m2 schody A: 19,32 m pcv pcv O hall gres Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondyganacji: 3 ( w tym 1 podziemna ) IloÊç gara y: 1 IloÊç miejsc parkingowych: 11 podziemnych bh.210 sala wielofunkcyjna klepka A: 96,81 m2 sala zabaw A: 174,42 m aneks wypoczynku terakota A: 30,68 m wc oglne wc dla dzieci pom. dla mamy z dzieckiem terakota terakota A: 6,29 m2 terakota A: 6,35 m2 A: 6,53 m2 magazyn terakota A: 6,01 m2 bh Sala zabaw z urzàdzeniami typu KIDS LAND o wysokoêci 6,0 m i powierzchni 174 m 2. Sala wielofunkcyjna przystosowana do projekcji kinowych i wyst pów artystycznych (scena) o powierzchni 97 m RZUT PI TRA aneks A: 40,03 m2

39 GIMNAZJUM 37 ul. Âwiderska ul. Van Gogha, Bia o ka Autorzy projektu arch. Tomasz M.Konior arch. Tomasz Danielec Urzàd Gminy Warszawa Bia o ka luty 2002 Powierzchnia dzia ki: m 2 Powierzchnia zabudowy: m 2 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: 7 151,3 m 2 W bloku sportowym: boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do mini pi ki r cznej i no nej, 3 poprzeczne boiska treningowe do koszykówki.

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy ISSN 1643-7861 Od kilkunastu lat, każdej wiosny na wystawie Plany na przyszłość możemy zobaczyć, jak będzie się zmieniać Warszawa. Obserwujemy nowe propozycje architektów i inwestorów. Część, już zrealizowanych,

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007

wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 wiadomoêci z PROCHEMU WYDANIE JUBILEUSZOWE luty 2007 W lutym br. mija dzia alnoêci PROCHEMU i jest to znaczàcy dla firmy jubileusz. Z tej okazji chcieliêmy przypomnieç w jubileuszowym wydaniu WiadomoÊci

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66

Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Miejsce ekspozycji: BIBLiOTEKA UNiwersytecka w warszawie, ul. Dobra 56/66 Szanowni Państwo Wystawa Plany na przyszłość już od 15. lat pozwala na szersze i perspektywiczne spojrzenie na Warszawę oraz

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Nie tylko dla turysty wademekum na wakacje!

Nie tylko dla turysty wademekum na wakacje! Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA

MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ. Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA MIĘDZY ORTODOKSJĄ A KREACJĄ Dialog konserwatorsko-architektoniczny 17 18 PAŹDZIERNIKA 1 Patronat honorowy nad sesją objęli: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Sponsor główny i partner merytoryczy

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PONIEDZIA EK-WTOREK, 10-11 CZERWCA 2013 R E K L A M A Ukrad 25 ton z omu W r ce policji wpad 33-letni mieszkaniec Cz stochowy, który okrad firm w której pracowa. M czyzna pracujàc jako kierowca, otrzyma zlecenie przewiezienia 25 ton z omu do

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002

BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów. www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 BIULETYN OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI PROMOCJI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ROWEROWEJ Miasta dla rowerów www.rowery.org.pl Nr 13 Marzec 2002 Rower a sprawa polska 68% gospodarstw domowych w du ych polskich miastach ma

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio

Bardziej szczegółowo