ISSN NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1643-7861. NA PRZYSZ OÂå PLANY RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI"

Transkrypt

1 ISSN RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI 2002 PLANY NA PRZYSZ OÂå

2 MIEJSCE EKSPOZYCJI UL. CHODKIEWICZA 11, WARSZAWA

3 WYSTAWA POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY WOJCIECHA KOZAKA RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE I MAKIETY NOWYCH WARSZAWSKICH INWESTYCJI K W I E C I E M A J C E N T R U M E D U K A C Y J N O K U L T U R A L N E O W I C K A PLANY NA PRZYSZ OÂå

4 2

5 3 Organizatorzy, Uczestnicy i GoÊcie wystawy Plany na przysz oêç. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji. Szanowni Paƒstwo! Wystawa Plany na przysz oêç. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji sta a si najwi kszym w Warszawie corocznym forum prezentacji projektów inwestycyjnych i wydarzeniem, które znalaz o sta e miejsce w kalendarzu spotkaƒ architektów z mieszkaƒcami i w adzami stolicy. Jest zapisem rozwoju architektury w czasie, w którym miasto tak bardzo si zmienia. Wystawa promuje architektur jako wa nà dziedzin w yciu kulturalnym i gospodarczym. UÊwiadamia, e architektura nale y do nas wszystkich. Z pewnoêcià ostatnie lata przynios y wiele pozytywnych zmian w krajobrazie Warszawy. Zasady uj te w Nowej Polityce Przestrzennej i efekty publicznych dyskusji w ramach warsztatów Warszawa moich marzeƒ wprowadzajà wi cej adu i harmonii do przestrzeni publicznej stolicy. Dla mnie osobiêcie bardzo wa nà sprawà jest coraz wi kszy udzia inwestorów, ludzi kultury i sztuki, dziennikarzy, a przede wszystkim warszawiaków, w dyskusji o tym, jak uczyniç miasto pi kniejszym i wyjàtkowym, jak dbaç o jego to samoêç kulturowà. W takiej atmosferze jest szansa na rozwój w kierunku akceptowanym przez wi kszoêç. Sprawdzajà si konkursy architektoniczne. Dajà przeglàd twórczoêci i sà zawsze êród em o ywczego post pu. A w Warszawie tak e dobrà tradycjà architektury. Zarówno przed wojnà, jak i obecnie, wiele wybitnych budowli, jak choçby gmach Sàdu Najwy szego czy Biblioteka UW, ma rodowód konkursowy. Dlatego te w ostatnich latach jest ich coraz wi cej. Dotyczà tak pojedynczych obiektów jak i ca ych przestrzeni. Tematami konkursowymi ostatnio by y m.in. koncepcja architektoniczno-przestrzenna rozbudowy Sejmu czy zagospodarowanie placu Konstytucji. Jestem przekonany, e nowe wartoêci do krajobrazu stolicy w najbli szych latach wniesie akces Polski do Unii Europejskiej. Wydaje si, e wymogi UE wzmocnià rol gospodarki przestrzennej, a koniecznoêç ustanowienia w Warszawie nowych instytucji stanie si dodatkowym impulsem rozwojowym dla miasta. Liczba prac zaprezentowanych w tej edycji wystawy i ich skala pokazujà, e stagnacja polskiej gospodarki nie dotkn a warszawskiej architektury. ycz, aby projekty zdoby y uznanie mieszkaƒców Warszawy i abyêmy wkrótce mogli podziwiaç ich udane realizacje. Z powa aniem Warszawa, 25 kwietnia 30 maja 2002 roku Wojciech Kozak Prezydent m.st. Warszawy

6 4 Zapraszamy na siódmà edycj wystawy Plany na przysz oêç. Rysunki architektoniczne i makiety nowych warszawskich inwestycji. Warszawa si zmienia, a my staramy si to udokumentowaç. Powstajà coraz lepsze projekty, zdecydowana wi kszoêç jest realizowana. Cz sto zaskakuje mnie wbudowana kolejna plomba czy ca a pierzeja ulicy. Zmieni a si Wo oska, Kasprzaka czy Aleje Jerozolimskie. eby z realizowanych inwestycji powsta o miasto, potrzebny jest pewien ad przestrzenny. W adze miasta opracowujàc plan zagospodarowania Warszawy, w dokumencie Nowa Polityka Przestrzenna da y wyraz troski o rozwiàzania urbanistyczne. Trudno jest tylko takie plany ca ego miasta zaprezentowaç. W tym roku pokazujemy kolejne fragmenty: Wola, Wilanów, Ok cie i Plac Konstytucji. Dopóki inwestorzy b dà zlecaç architektom wykonanie nowych projektów i co roku starczy materia ów na wystaw, b dziemy to Paƒstwu prezentowaç. Bardzo bym chcia a, eby kiedyê w kolejnym katalogu znalaz y si projekty zabudowy placu Defilad. Wtedy spe ni si marzenie warszawiaków i ta ogromna przestrzeƒ w centrum miasta b dzie zaprojektowana jak przysta o na stolic kraju. Na terenach wokó Pa acu Kultury powinno powstaç nowoczesne city. W opinii wielu osób, atmosfer starej Warszawy mo na odnaleêç w okolicach Zàbkowskiej i Brzeskiej. Sà tam jeszcze autentyczne zabytki, oryginalny bruk granitowy (szcz Êliwie zachowany) i eliwne latarnie. Rozpocz a si renowacja Starej Pragi. Trwajà prace przy ul. Zàbkowskiej. Czekajà kolejne kamienice i fabryki. MyÊl, e kiedyê okolice te b dà przyciàgaç turystów antykwariatami, galeriami, salami koncertowymi i knajpkami. ChcieliÊmy zach ciç Paƒstwa do spaceru po Zàbkowskiej pokazujàc na wystawie kamienice po renowacji. Katarzyna Hagmajer Dyrektor Centrum OWICKA

7 2002 PLANY NA PRZYSZ OÂå

8 6 EUROCENTRUM Aleje Jerozolimskie ul. Grójecka ul. Raszyƒska Al. Jerozolimskie 124/138 Autorzy projektu Boyout Architectural Co. Ltd. Plan Design Company Ltd. Yenigun Group of Companies, Usluel Energy Installations, Bogazici Investment Inc., Can Group Generalny wykonawca 8 STAR Sp. z o.o Powierzchnia biurowa bud. D: m 2 IloÊç kondygnacji: 20 IloÊç miejsc parkingowych: 290 (bud. D) Eurocentrum obejmuje cztery budynki biurowe o àcznej powierzchni m 2 oraz czterogwiazdkowy hotel Crowne Plaza (operator Six Continents Hotels) z 320 pokojami, centrum konferencyjnym, kasynem, salà balowà, centrum odnowy biologicznej oraz basenem. Budynki liczà 21 kondygnacji, pod wszystkimi zaplanowano 3-poziomowe podziemne parkingi ( àcznie ok. 850 miejsc). Pierwsze trzy kondygnacje ka dego biurowca zostanà przeznaczone na handel i us ugi.

9 INTERNATIONAL BUSINESS CENTER 7 ul. Armii Ludowej Skrzy owanie ulic Polnej i Waryƒskiego oraz Trasy azienkowskiej, przy stacji metra Politechnika Autor projektu Denton Croker Marshall Sp. z o.o. Autor konstrukcji Epstein Sp. z o.o. GE Capital Golub Europe L.L.C., Heitman Central European Property Partnership Generalny wykonawca Hochtief Polska Oddzia Budokor 2000/2001 RZUT PARTERU Powierzchnia ca kowita: m 2 w tym: budynek A: m 2 budynek B: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 w tym: budynek A: m 2 budynek B: m 2 IloÊç kondygnacji: 3 podziemne 10 nadziemnych (budynek A) 13 nadziemnych (budynek B) IloÊç gara y: 267 (obydwa budynki) International Business Center b dzie si sk ada z dwóch obiektów: budynku A (al. Armii Ludowej 14) oraz budynku B (ul. Polna 11).

10 H fire H SASKI CRESCENT ul. Królewska ul. Marsza kowska ul. Królewska róg Marsza kowskiej Autorzy projektu AUKETT + APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch.arch. Szymon Wojciechowski generalny projektant; Micha Sadowski prowadzàcy temat; Magda Rachuta, Martin Hyams, Lindsay Wislocki, Piotr Wis ocki, Karolina Cegie kowska, Piotr Janczewski, Wojciech Kalinowski, Magda Maciàg, Grzegorz Mizieliƒski, Beata Mosakowska, Maciej Nowosielski, Izabela Pietraszek-Kubicka, Izabela Trzciƒska, Maciej Wawrzycki AIG/LINCOLN POLSKA Generalny wykonawca STRABAG POLSKA Sp. z o.o Powierzchnia zabudowy: m 2 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 9 biurowych + 2 podziemne IloÊç miejsc parkingowych: 170 H 25 Budynek biurowy klasy A zlokalizowany w Centralnym Obszarze Biznesu. Systemy sufitów podwieszonych i pod óg podniesionych w ca ym budynku, BMS, najnowoczeêniejsze systemy telekomunikacji.

11 CENTRUM ELAZNA 9 ul. elazna ul. Grzybowska róg ul. elaznej i Grzybowskiej Autor projektu arch. Mariusz Podbielski, arch. Piotr Zaniewski Wspó praca arch.arch. Piotr Wodzis awski, Agnieszka Skolimowska, Igor Szostak, Pawe Cichocki Konstrukcje in. S awomir Pawelec JM PROPERTY Sp. z o.o., Warszawa Generalny wykonawca PROMEN G&B Sp. z o.o Kubatura zespo u: ok m 3 Powierzchnia ca kowita: ok m 2 Powierzchnia u ytkowa: ok m 2 IloÊç miejsc parkingowych: 561 Hotel niski z us ugami: powierzchnia us ug: 921 m 2 powierzchnia hotelowa: m 2 Hotel wysoki z us ugami: powierzchnia us ug: m 2 powierzchnia hotelowa: m 2 RZUT PI TRA XIV W sk ad zespo u wchodzà m.in. budynki mieszkalno-biurowe, hotele, restauracje, centrum konferencyjne.

12 10 HAMPTON PARK Al. Jerozolimskie Aleje Jerozolimskie, W ochy Autorzy projektu AUKETT+ APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch.arch. Szymon Wojciechowski, Piotr Wislocki, Micha Sadowski, Lindsay Wislocki, Wojciech Badowski, Krzysztof Gryczyƒski, Monika Filipska, Martin Hyams, Wojciech Kalinowski, Anna Kuç, Rafa Langowski, Beata Mosakowska, Bartosz Okapiec, Przemys aw Sykus, Izabela Trzciƒska, Marcin Zadro ny Liebrecht & Wood Polska Sp. z o.o Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: podziemne (gara owe) IloÊç miejsc parkingowych: 1420 Wyposa enie budynku: Standard klasy A. Zespó 4 budynków biurowych z dziedziƒcem - ogrodem, mo liwoêç dowolnej aran acji wn trz biurowych.

13 DYSPOZYTORNIA I BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY EuRoPol GAZ 11 ul. Literacka ul. Literacka, Bielany Autor projektu arch. Tadeusz Spycha a Wspó autorzy arch. Andrzej Orliƒski, arch. Wojciech Pop awski Wspó praca arch. Anita Zajàczkowska, arch. Mark Gilbert, Werner Leithner Autor konstrukcji BWL Projekt Sp. z o.o. in. Jerzy B à eczek, in. Bogdan Wy ykowski, in. Arkadiusz oziƒski EuRoPol GAZ S.A. Generalny wykonawca PHZ Bartimpex S.A MONITORING POMIESZCZENIA TECHNICZNE STREFA ZARZÑDU BIURA CENTRUM KONFERENCYJNE RESTAURACJA GARA E SEKRETARIATY PLENEROWE KORYTARZ BIURA FOYER PRZEKRÓJ A-A Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: nadziemne 6 podziemne 2 IloÊç gara y: 2 poziomy IloÊç miejsc parkingowych: podziemne ok. 380 naziemne ok. 34

14 12 SIEDZIBA KREDYT BANKU ul. Gie dowa ul. Gie dowa 7/9, Wola Autorzy projektu JEMS ARCHITEKCI Sp. z o.o. arch.arch. Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski, Maciej Mi ob dzki, Olgierd Jagie o Wspó praca arch.arch. Marek Moskal, Pawe Paradowski, Izabela Bednarska, Agnieszka Zygmunt, Piotr Henger, Tomasz Japa, Kasper Màczeƒski Autor konstrukcji WARCENT, in. Witold Rybiƒski VICTORIA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Generalny wykonawca BUDIMEX UNIBUD 2001 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: podziemna (gara owa) IloÊç miejsc parkingowych: podziemne 85 naziemne 80

15 BUDYNEK BIUROWY PARK VIEW 13 ul. K. Hoffmanowej ul. Wawelska ul. Wawelska róg Korzeniowskiego Autorzy projektu arch. Ma gorzata Kotarska arch. Adam Gorczyca MK Inwestycja Sp. z o.o. 2001/2002 Kubatura: ,6 m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: 2 862,2 m 2 Powierzchnia biurowa: 1 817,8 m 2 IloÊç kondygnacji: 6+1 podziemna (gara owa) IloÊç miejsc parkingowych: 42 RZUT PARTERU Zastosowano system wielopoziomowego parkowania na paletach.

16 14 BUDYNEK BIUROWY MYSIA 5 ul. Bracka ul. Mysia ul. Mysia 5 Autor projektu PRC Architekci Konstrukcja Buro Happold MYSIA 5 Sp. z o.o., Warszawa Generalny wykonawca HOCHTIEF Polska 2001 àczna powierzchnia u ytkowa: ok m 2 w tym: m 2 g ówna siedziba PAP S.A., m 2 na wynajem IloÊç kondygnacji: 7 w cz Êci PAP, 8 w cz Êci przeznaczonej na wynajem 2 podziemne kondygnacje parkingowe IloÊç miejsc gara owych: 75 (1 miejsce na 75 m 2 wynaj tej powierzchni) PARTER

17 ROZBUDOWA BUDYNKU POLSKIEGO TOWARZYSTWA HIGIENICZNEGO 15 ul. Karowa ul. Karowa 31 Autorzy projektu Pracownia Projektowa jot-ka-em S.C. arch. Joanna Kurpaska, arch. Krystyna Trautsolt-Kleyff, arch. Stanis aw Politalski Wspó praca tech. arch. Alicja Ostafin, arch. Przemys aw Kotliƒski Konstrukcje TMJ PROJEKT Biuro Projektów Konstrukcyjnych in. Tomasz Zi ta a Budexport Sp. z o.o RZUT V KONDYGNACJI cz Êci nowoprojektowanej Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: 1 616,1 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 1 267,9 m 2 Liczba kondygnacji budynku cz Êci dobudowywanej: 5 nadziemnych Parking w poziomie parteru: 10 miejsc Rozbudowywany budynek biurowy Polskiego Towarzystwa Higienicznego powsta w 1914 r. wg projektu Jana Heuricha syna. Do budynku zostanie dobudowane brakujàce skrzyd o z pomieszczeniami biurowymi i gara em (platformy dwupoziomowe) w poziomie parteru. Rozbudowa ma na celu ochron skarpy i istniejàcych budynków przed osuwaniem si oraz harmonijne uzupe nienie sylwety zabudowy Skarpy Warszawskiej.

18 16 BUDYNEK BIUROWY RODAN 2 ul. o ny ul. Pu awska ul. Pu awska 465, Ursynów Autorzy projektu STANISZKIS-ARCHITEKT arch. arch. Magdalena Staniszkis, Piotr Mrugalski, Magdalena Jarczewska, Przemys aw Sacewicz RODAN DEVELOPMENT Sp. z o.o RZUT PARTERU Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: 6 018,3 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 2 559,8 m 2 IloÊç kondygnacji: 4 (1 podziemna i 3 nadziemne) IloÊç miejsc parkingowych: gara podziemny 49 na terenie 69

19 AMBASADA KRÓLESTWA NIDERLANDÓW I REZYDENCJA AMBASADORA 17 ul. Kawalerii 01. wiatro ap 02. recepcja 03. schowek 04. hall wejêciowy 05. garderoba 06. pokój konsultacji publicznych 07. toalety 08. sala spraw konsularnych 09. korytarz 10. wejêcie do sekcji konsularnej 11. cz Êç publiczna sekcji konsularnej 12. pomieszczenie ze stanowiskami obs ugi 13. biura 14. Êmietnik 15. Êluza 16. majster, goniec, centrala telefoniczna 17. kantyna, kuchnia 18. taras 19. magazyn 20. pokój pocztowy 21. sta e archiwum 22. magazyn materia ów biurowych 23. szyfrownia 24. telefon / baza danych 25. archiwum 26. korytarz ul. Kawalerii Autor projektu ERICK VAN EGERAAT ASSOCIATED ARCHITECTS Wspó praca GRUPA 5 Sp. z o.o. arch.arch. Roman Dziedziejko, Mariusz Jasiƒski, Miko aj Kad ubowski, Micha Leszczyƒski, Krzysztof Mycielski Autor konstrukcji OVE ARUP & PARTNERS Ambasada Królestwa Niderlandów Generalny wykonawca BUDIMEX UNIBUD Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: podziemna (gara owa) IloÊç miejsc parkingowych: 46 w tym: podziemne 30 naziemne 16 Wyposa enie budynku: klimatyzacja, ch odzenie i ogrzewanie radiacyjne sufitowe. Jeden z trzech pilota owych projektów ambasad Królestwa Niderlandów, w których inwestor po o y szczególny nacisk na jakoêç architektury. RZUT PARTERU

20 18 INTER. CONTINENTAL HOTEL WARSAW ul. Âliska ul. Paƒska ul. E. Plater ul. Emilii Plater/ul. Âliska Autor projektu arch. Tadeusz Spycha a Wspó autorzy arch. Willibald Fürst arch. Wojciech Pop awski Wspó praca arch. Gerhard Gössinger, arch. Talik Chalabi, Gernot Lippert Autor konstrukcji Projektierungsbüro GmbH, Wiedeƒ Austria Six Continents Hotels, Wielka Brytania; UBM Realitätenentwicklungs AG, Wiedeƒ Austria; Warimpex Finanz und Beteiligungs AG, Wiedeƒ Austria Generalny wykonawca PORR Projekt und Hochbau GmbH, Wiedeƒ Austria 2001 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: ,75 m 2 Powierzchnia u ytkowa: ,25 m 2 IloÊç kondygnacji: nadziemne 46 podziemne 5 IloÊç gara y: 4 poziomy IloÊç miejsc parkingowych: ok. 170 podziemnych IloÊç pokoi hotelowych: 328 pokoi goêcinnych, 78 pokoi d ugiego pobytu

21 Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend BEST WESTERN HOTEL 19 ogródki dzia kowe ul. 17-go Stycznia ul. 17 Stycznia Autorzy projektu APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch.arch. Szymon Wojciechowski, Micha Sadowski, Witold Dudek, Izabela Pietraszek-Kubicka, Manfred Ronstedt, PCG Autor konstrukcji Konwiko S.C. in. Przemys aw Konwicki B.W. HOTELS Sp. z o.o RZUT PARTERU Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Tiefsp l-wc, wandh ngend Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: podziemna (gara owa) IloÊç miejsc parkingowych: 150 (47 w gara u podziemnym) Hotel w standardzie **** z 260 pokojami. Centrum Konferencyjne o powierzchni 1500 m 2, restauracja na 160 osób, fitness club, night bar oraz sklepy.

22 20 BUDYNEK HOTELOWO-APARTAMENTOWY Z US UGAMI ul. Chmielna ul. Szpitalna ul. Chmielna 13a Autorzy projektu arch. Leszek Klajnert, arch. Jerzy Czy, arch. Adam Wagner Wspó praca arch. Bart omiej Bie yszew, tech. arch. Ewa Kolasiƒska, arch. Joanna Karkowska Diana Development Sp. z o.o. Generalny wykonawca PIA Piasecki 1999/2000 (projekt budowlany) Kubatura ca kowita: ,3 m 3 Powierzchnia ca kowita: 8 661,5 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 4 344,6 m 2 IloÊç kondygnacji: 6 IloÊç gara y: 1 kondygnacja podziemna IloÊç miejsc parkingowych: 28 IloÊç apartamentów: 60 Powierzchnia apartamentów: 3 781,95 m 2

23 PENSJONAT DIANA 21 Zalew Zegrzyƒski ul. Wczasowa Bia obrzegi, ul. Wczasowa Autorzy projektu APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch.arch. Szymon Wojciechowski, Micha Sadowski, Witold Dudek, Izabela Pietraszek-Kubicka Globalstar Development Polska Sp. z o.o. Generalny wykonawca Poldomus Development Sp. z o.o RZUT PARTERU Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 3 IloÊç miejsc parkingowych: 33 Pensjonat zlokalizowany bezpoêrednio nad brzegiem Zalewu Zegrzyƒskiego, w standardzie **** z 15 pokojami, 2 salami konferencyjnymi, restauracjà na 60 osób i night barem.

24 22 WARSZAWSKIE CENTRUM KONGRESOWE ul. Karolkowa ul. Kolejowa Teren pomi dzy ul. Towarowà, Siennà, Kolejowà i Przyokopowà Autorzy projektu APA Wojciechowski Sp. z o.o. arch.arch. Szymon Wojciechowski, Micha Sadowski, Dariusz MaÊniak Project Management STK PROJECT SERVICES in. Stan Kotowski CAPITAL M INVESTMENT GROUP Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 Powierzchnia centrum rozrywkowo-handlowego: m 2 Powierzchnia biur: m 2 IloÊç kondygnacji: 1-9 IloÊç miejsc parkingowych: 5000 Hotel w standardzie ***** 250 pokoi Centrum Kongresowe: 3500 uczestników Restauracje: 2000 miejsc

25 CENTRUM OLIMPIJSKIE 23 Wybrze e Gdyƒskie ul. Wybrze e Gdyƒskie 4 Autorzy projektu Koncepcja: arch. Bogdan Kulczyƒski, arch. Rados aw Sojka, Pawe Py ka, arch. Yacine Diallo Projekt budowlany: arch. Bogdan Kulczyƒski, Pawe Py ka, arch. Piotr Prawdzik, arch. Yacine Diallo, arch. Przemys aw Kokot Autorzy konstrukcji in. Marek Salak, in. Marek Kuban, in. Stefan Kowalski Polski Komitet Olimpijski, Echo Investment 2001/2002 Powierzchnia u ytkowa: 6 500m 2 Powierzchnia gara y: 3 200m 2 W sk ad Centrum Olimpijskiego wchodzà: budynek administracyjny z cz Êcià konferencyjnà dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego (z gara em pod powierzchnià terenu), zespó terenowych urzàdzeƒ rekreacyjnych, zespó budynków biurowych (z gara ami pod powierzchnià terenu).

26 24 KRYTY BASEN NA STADIONIE SPORTOWYM ul. gen. K. Sosnkowskiego ul. Sosnkowskiego, Ursus Autorzy projektu Kancelaria Inwestycyjna Property Project Sp. z o.o. arch. Anna Pietras, arch. Adrian Górecki, arch. Katarzyna Owczynnik Wspó praca tech.arch.: Maria Karczemna, Jolanta Ogrodowska, El bieta Zajàc Autor konstrukcji in. Andrzej Ko dej Urzàd Gminy Warszawa Ursus 2001 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: 5 975,6 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 3 593,4 m 2 IloÊç kondygnacji: 2 kondygnacje nadziemne + 1 podziemna (podpiwniczenie hali basenowej) IloÊç miejsc parkingowych: parking zewn trzny 70 miejsc postojowych + 2 dla autokarów Basen sportowy o wymiarach 12,5 x 25 m do nauki p ywania dla doros ych, p ywania sportowego i rekreacyjnego. W drugiej cz Êci hali basenowej: basen rekreacyjno-rehabilitacyjny po àczony z basenem do nauki p ywania dla ma ych dzieci, brodzik dla ma ych dzieci, 2 wanny whirlpool z hydromasa em oraz làdowisko zje d alni wodnej. Zespó Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji. Na pi trze: widownia basenu sportowego, kawiarnia, kr gielnia. Obiekt dostosowany dla osób niepe nosprawnych hol wejêciowy 2 szatnia 3 przebieralnia m ska 4 przebieralnia damska 5 pomieszczenia socjalne 6 solarium 7 masa 8 wypoczywalnia 9 natryski 10 basen sportowy 12,5 x 25m 11 basen do nauki p ywania 12 brodzik 13 whirpool 14 làdowisko zje d alni

27 KRYTY BASEN PRZYSZKOLNY 25 ul. Niegociƒska ul. Niegociƒska 2, Mokotów Autorzy projektu Kancelaria Inwestycyjna Property Project Sp. z o.o. arch. Adrian Górecki, arch. Adam Kulikowski, arch. Zenon ZapaÊnik Wspó praca arch. kraj. Artur Bronisz, tech. arch. Anna Woêniak, arch. Lidia Czarnecka Autor konstrukcji in. Andrzej Ko dej Zarzàd Dzielnicy Mokotów Gminy Warszawa Centrum 2001/2002 Powierzchnia ca kowita: 3 066,2 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 1 475,6 m 2 IloÊç kondygnacji: podziemna (z cz Êciowym podpiwniczeniem) IloÊç miejsc postojowych: 50 Hala basenowa sk adajàca si z dwóch niecek basenowych i widowni sta ej. Niecka basenowa o wymiarach 25 x 12,5m i g bokoêci 1,30 1,80 m, ma charakter sportowy. Niecka basenowa o wymiarach 6,0 x 12,5 m i g bokoêci 0,80 1,10 m, przeznaczona jest do nauki p ywania dla ma ych dzieci i p ywania rekreacyjnego. Trybuny sta e o àcznej iloêci 134 miejsc siedzàcych. Obiekt dostosowany dla osób niepe nosprawnych.

28 26 SALA SPORTOWA SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 210 ul. Karmelicka ul. Dzielna ul. Karmelicka 13 Autorzy projektu Kancelaria Inwestycyjna Property Project Sp. z o.o. arch.arch. Adrian Górecki, Renata Strzeszewska, Iwona Bal, Adam Kulikowski, Natalia Regulska, Zenon ZapaÊnik Wspó praca arch. kraj. Artur Bronisz, arch. Lidia Czarnecka, tech. arch. Anna Woêniak Autor konstrukcji in. Andrzej Ko dej Administracja Placówek OÊwiatowych Warszawa ÂródmieÊcie 2002 Kubatura: ,2 m 3 Powierzchnia ca kowita: 1 575,74 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 1 373,48 m 2 IloÊç kondygnacji: 1 nadziemna + 1 podziemna (z cz Êciowym podpiwniczeniem) IloÊç miejsc postojowych: 29 Teren do gier zespo owych o wymiarach 40 x 24 m na którym zlokalizowane b dà: boisko do pi ki no nej i r cznej, dwa wymienne boiska do gry w koszykówk oraz bie nia lekkoatletyczna czterotorowa 60 m. W budynku: sala sportowa z polem gry 32 x 15 m z widownià sta à (132 miejsca) oraz si ownia 12 x 12 m. Obiekt dostosowany dla osób niepe nosprawnych. ELEWACJA FRONTOWA OD UL. DZIELNEJ ELEWACJA OD STRONY BOISK ELEWACJA BOCZNA

29 KOMPLEKS SPORTOWO-WIDOWISKOWY 27 ul. Polna ul. L. Waryƒskiego ul. Polna 7 Autorzy projektu Kancelaria Inwestycyjna Property Project Sp. z o.o. arch. Anna Pietras, arch. Adrian Górecki, arch. Katarzyna Owczynnik Wspó praca tech. arch.: Maria Karczemna, Jolanta Ogrodowska, El bieta Zajàc Autor konstrukcji Zespó Projektowy KONWIKO Sp. z o.o. in. Przemys aw Konwicki, in. Mariusz Ko akowski Administracja Placówek OÊwiatowych Warszawa ÂródmieÊcie Generalny wykonawca MITEX S.A. 2000/2001 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: 7 106,3 m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 3 nadziemne + 1 podziemna IloÊç miejsc postojowych: 75 (w gara u). Hala basenowa: basen sportowy (12,5 x 25 m), basen rekreacyjny (wyposa ony w atrakcje wodne pe niàce rol rekreacyjno-rehabilitacyjnà), 2 whirpoole, wewn trzna zje d alnia wodna. Zespó Odnowy Biologicznej. Zespó Hali Sportowej: boisko sportowe 36 x 19 m. 200-osobowa widownia hali sportowej, 200-osobowa widownia basenu sportowego. 300 osobowa sala widowiskowo- -konferencyjna. Baza noclegowa dla 55 osób. Obiekt dostosowany dla osób niepe nosprawnych.

30 28 KRYTY BASEN KÑPIELOWY PRZY CENTRUM KSZTA CENIA I REHABILITACJI INWALIDÓW FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA INWALIDÓW ul. Gàsiorowskiego Konstancin, ul. Gàsiorowskiego 12/14 Autorzy projektu ARCHIGRAF MICHA BRUTKOWSKI arch. arch. Micha Brutkowski, El bieta Mroczek, Pawe Lebiedziƒski, Agnieszka Nowak, Piotr Pieƒkowski, Jolanta Kazimieruk Konstrukcja in. Andrzej Ko dej Fundacja Ochrony Zdrowia Inwalidów, Warszawa Generalny wykonawca BICK S.A., Kielce 2001 Powierzchnia zabudowy: m 2 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: 2 661,6 m 2 IloÊç kondygnacji: 2 nadziemne + 1 podpiwniczenie IloÊç miejsc parkingowych: 60 Obiekt w ca oêci przystosowany dla osób niepe nosprawnych na wózkach inwalidzkich (z funkcjà rehabilitacyjnà).

31 ZESPÓ REKREACYJNO-SPORTOWY 29 Wa Miedzeszyƒski Wa Miedzeszyƒski Autorzy projektu MAJEWSKI, WYSZY SKI, HERMANOWICZ ARCHITEKCI arch.arch. Wojciech Hermanowicz, Piotr Majewski, Andrzej Wyszyƒski, Robert Kucharski, Anna Kukawska, Anna Polkowska W.S.C. INVESTMENT Sp. z o.o àczna powierzchnia netto: m 2 Powierzchnia u ytkowa: ,9 m 2 IloÊç miejsc parkingowych: 191 podziemnych w tym: hotel A 60 hotel B 70 zespó sportowo-rekreacyjny 61 Projektowany zespó sk ada si z trzech elementów: z zespo u sportowo-rekreacyjnego oraz dwóch hoteli turystycznych po 250 jednostek ka dy. Wszystkie budynki postawione sà na p ycie ponad terenem cz Êciowo zalewowym, na którym umieszczono parkingi oraz elementy ma ej architektury s u àce czynnemu wypoczynkowi a tak e terenowe urzàdzenia sportowe.

32 30 EUROPARK ul. Marymoncka Wybrze e Gdyƒskie pomi dzy ulicami: Marymonckà, Wybrze em Gdyƒskim, Pstrowskiego Autorzy projektu Studio A. Pracownia architektoniczna Marek Paku a, Marzena Paku a Super Krak S.A. Gmina Bielany 2001 Powierzchnia zabudowy: m 2 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 Maksymalna pojemnoêç zespo u: osób ZESPÓ HOTELOWY Powierzchnia ca kowita: m 2 PojemnoÊç zespo u: 10 apartamentów, 198 pokoi (1 lub 2 osobowych) PARK WODNY (baseny, sauny, odnowa biologiczna) Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia basenów: zewn trzne: 350 m 2 wewn trzne: m 2 ZESPÓ US UGOWO-HANDLOWY (gastronomia, handel, us ugi fitness, aerobik, bowling, serwis sportowy, administracja) Powierzchnia ca kowita: m 2

33 DOM SPORTU POLSKIEGO 31 al. Armii Ludowej ul. azienkowska ul. azienkowska 6a Autorzy projektu arch. Bogdan Kulczyƒski, arch. Maciej Wysoczaƒski, arch. Micha Ko odziejczyk Wspó praca arch. Jacek Kocoƒ arch. Yacine Diallo Centralny OÊrodek Sportu Warszawa 2001 Powierzchnia ca kowita: m 2 + cz Êç podziemna: m 2 Powierzchnia Budynek A: m 2 w tym cz Êç otwarta m 2 Budynek B: m 2 Budynek C: m 2 Parking podziemny: 499 miejsc postojowych SCHEMAT FUNKCJONALNY Zespó zabudowy sk ada si z trzech budynków: budynku A (muzeum sportu, internat sportowy, zespó fitness oraz restauracje i kawiarnie); budynku B (biura zwiàzków sportowych oraz Ministerstwo Sportu); budynku C (pomieszczenia techniczne obs ugujàce Torwar oraz restauracje i kawiarnie).

34 ul. Agaty 32 SALON SAMOCHODOWY SUZUKI Z SERWISEM ul. Pu awska ul. Kuropatwy ul. Pu awska Autor projektu Budimex Projekt arch. Robert Badura SUZUKI MOTOR POLAND, Warszawa 2001 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 2 IloÊç miejsc gara owych: 7 (w budynku) IloÊç miejsc parkingowych: 50 naziemnych Wyposa enie budynku: salon, myjnia, boksy obs ugi. RZUT PI TRA

35 SALON MOTOCYKLI YAMAHA 33 ul. Po czyƒska ul. Po czyƒska 120c Autorzy projektu RISK DESIGN & BUILD arch. Marek Rytych, arch. Tomasz Swacha, arch. Krzysztof Kryska MITSUI MOTOR POLSKA Generalny wykonawca Kajima europe 2001/2002 RZUT PARTERU Powierzchnia dzia ki: m 2 PowIerzchnia zabudowy: 670 m 2 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia netto: 935,5 m 2 Powierzchnia u ytkowa: 843,3 m 2

36 34 CENTRUM BIUROWO-US UGOWE MIEDZESZYN ul. Lawinowa ul. Patriotów róg Lawinowej, Miedzeszyn Autor projektu FS&P ARCUS Sp. z o.o. arch. Mariusz Âcis o Wspó praca arch. Piotr Przywitowski, arch. Eliza Przywitowska Forum Polskiego Biznesu Sp. z o.o. Generalny wykonawca PRZEMBUD 2000 Powierzchnia zabudowy: m 2 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia u ytkowa: 6 577,9 m 2 IloÊç kondygnacji: 4 nadziemne + 1 podziemna (gara owa) IloÊç miejsc parkingowych: podziemne 56 naziemne 21 RZUT I PI TRA

37 ZESPÓ EDUKACYJNY im. ks. PIOTRA SKARGI 35 ul. gen. Józefa Bema ul. Bema 73/75, Wola Autor projektu Budimex Projekt arch. Boles aw Niebudek, arch. Wojciech Go àb Autor konstrukcji in. Adam Mroczek Parafia Rzymsko-Katolicka Êw. Stanis awa Biskupa M czennika Generalny wykonawca FADBET S.A. Bia ystok 2001 Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondygnacji: 3 + podpiwniczenie ELEWACJA OD STRONY KOÂCIO A Dêwig dla niepe nosprawnych uczniów, sala parafialna.

38 D O7 bh.110 O19 O5 bh.110 D bh.0 O18 36 PRYWATNE PRZEDSZKOLE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ul. Okr towa ul. Okr towa 57/59, Bemowo Autor projektu ARTINEX arch. Krzysztof Wolski Wspó praca arch.arch. Sabrina Tomicka, Patrycja Marcinkowska-Cio ek Prywatny 1999/ D12 D D25 O15 bh.45 D24 D8 D8 D O bh.130 O D8 D5 bh.0 Ow7 D21 bh.200 O16 bh D22 D D23 D23 terakota A: 49,25 m szatnia terakota A: 11,16 m2 zaplecze sali terakota A: 32,80 m wentylatornia terakota A: 7,64 m2 pom. sprzataczki terakota A: 7,97 m2 schody A: 19,32 m pcv pcv O hall gres Kubatura ca kowita: m 3 Powierzchnia ca kowita: m 2 Powierzchnia u ytkowa: m 2 IloÊç kondyganacji: 3 ( w tym 1 podziemna ) IloÊç gara y: 1 IloÊç miejsc parkingowych: 11 podziemnych bh.210 sala wielofunkcyjna klepka A: 96,81 m2 sala zabaw A: 174,42 m aneks wypoczynku terakota A: 30,68 m wc oglne wc dla dzieci pom. dla mamy z dzieckiem terakota terakota A: 6,29 m2 terakota A: 6,35 m2 A: 6,53 m2 magazyn terakota A: 6,01 m2 bh Sala zabaw z urzàdzeniami typu KIDS LAND o wysokoêci 6,0 m i powierzchni 174 m 2. Sala wielofunkcyjna przystosowana do projekcji kinowych i wyst pów artystycznych (scena) o powierzchni 97 m RZUT PI TRA aneks A: 40,03 m2

39 GIMNAZJUM 37 ul. Âwiderska ul. Van Gogha, Bia o ka Autorzy projektu arch. Tomasz M.Konior arch. Tomasz Danielec Urzàd Gminy Warszawa Bia o ka luty 2002 Powierzchnia dzia ki: m 2 Powierzchnia zabudowy: m 2 Kubatura: m 3 Powierzchnia ca kowita: 7 151,3 m 2 W bloku sportowym: boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do mini pi ki r cznej i no nej, 3 poprzeczne boiska treningowe do koszykówki.

Zespó 3 budynków wielorodzinnych

Zespó 3 budynków wielorodzinnych Zespó 3 budynków wielorodzinnych w Katowicach na osiedlu Ba antów Dwa budynki zaprojektowano jako galeriowce po o one równolegle wzgl dem siebie z szerokim bulwarem publicznym mi dzy nimi. Trzeci to apartamentowiec.

Bardziej szczegółowo

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl

www.chojnypark.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Budujemy powyżej oczekiwań Łódź, ul. Kurczaki www.atal.pl Chojny Park Domy to prestiżowa inwestycja, która powstanie w pobliżu ulic Kurczaki i Rolniczej Szeregowa zabudowa o nowoczesnej architekturze idealnie

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu

OPIS. Projektowane zagospodarowanie terenu KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBIANISTYCZNEJ ODBUDOWY I ROZBDOWY TEATRU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU W GŁOGOWIE. OPIS Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec.

OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA. ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków. mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek MPOIA/63/2008 w spec. OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJA ADRES: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków INWESTOR: Szpital im. J. Dietla ul. Skarbowa 2 31-121 Kraków JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Meritum Grupa Budowlana Spółka

Bardziej szczegółowo

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej

Urząd d Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Powierzchnia rewitalizowanego obszaru wynosi 193 ha, co stanowi 10% powierzchni Dzielnicy Liczba ludności zamieszkującej obszar wynosi 5 500 osób, co stanowi 25,5% ogółu populacji Dzielnicy Koszty planowanych

Bardziej szczegółowo

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5

Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O... 3. Inwestor... 3 Zakres działalności... 3. Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 v Spis Treści Spis Treści... 2 Inwestor / BTC SP. Z O.O.... 3 Inwestor... 3 Zakres działalności... 3 Informacje ogólne... 4 Lokalizacja... 5 Okolica... 5 Połączenia komunikacyjne... 6 Komunikacja miejska...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE. Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53. Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 43/49 CZĘŚĆ OPRACOWANIA OBIEKT PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ADRES Gdynia, ul. Unruga 53 INWESTOR Przedszkole Samorządowe nr 29 Gdynia, ul. Unruga 53 JEDNOSTKA PROJEKTOWA OPRACOWANIE AUTORZY Ewelina Nowak 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Lublin ul. InŜynierska 10 KONTAKT Cena proponowana wynosi 360 000 zł do negocjacji (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych

A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych A&A WYKAZ WOLNYCH POWIERZCHNI Największy wybór lokali biurowych, magazynowych, produkcyjnych i handlowych BIURA atrakcyjne powierzchnie biurowe standard i cena zróżnicowane lokalizacja w centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Archigraf MICHAŁ BRUTKOWSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA: ul. J. Rosołą 58 lokal 113, 02-786 Warszawa, tel./fax:0224468089, e-mail: pracownia@archigraf.eu, e-mail: mb@archigraf.eu PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle:

Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Numer oferty: CAR01044 Miejscowość: GADOM Kategoria: sprzedaż Dzielnica - osiedle: Makler odpowiedzialny za ofertę: Izabela Szlachetka Tel.: +48 607 105 262 E-mail: izabela.szlachetka@carre.pl miejscowość:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZBUDOWY, REMONTU I PRZEBUDOWY GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA W MOSZCZENICY

KONCEPCJA ROZBUDOWY, REMONTU I PRZEBUDOWY GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA W MOSZCZENICY OPIS TECHNICZNY KONCEPCJA ROZBUDOWY, REMONTU I PRZEBUDOWY GMINNEGO ZESPOŁU OCHRONY ZDROWIA W MOSZCZENICY 1 INFORMACJE WSTĘPNE Przedmiot opracowania to projekt koncepcji urbanistyki i architektury dla rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE

OPRACOWANIE OPRACOWANIE www.2metry.pl INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL... W WARSZAWIE ZAMAWIAJĄCY :... WYKONAWCA: www.2metry.pl BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

VIII KULTURA FIZYCZNA. VIII - 1 Budowa lub modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych

VIII KULTURA FIZYCZNA. VIII - 1 Budowa lub modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych VIII KULTURA FIZYCZNA Jednostka koordynująca VIII - 1 udowa lub modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych Numer zadania: VIII -1.14 Modernizacja kąpieliska agry Wielkie 150 000 zł P + Dzielnica

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 4/DT/ 2013 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz 4/DT/ 2013 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH ŁAZIENEK W OŚRODKU SZKOLNY -WYCHOWAWCZYM W KRASNYMSTAWIE ARCHITEKTURA SPIS ZAWARTOŚCI

MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH ŁAZIENEK W OŚRODKU SZKOLNY -WYCHOWAWCZYM W KRASNYMSTAWIE ARCHITEKTURA SPIS ZAWARTOŚCI II. Część graficzna. ARCHITEKTURA SPIS ZAWARTOŚCI Tytuł rysunku: Skala Numer Rzut parteru 1 : 50 A01 Rzut piętra 1 : 50 A02 Przekrój 1 : 50 A03 Elementy aranżacji ścian 1 : 50 A04 Elementy aranżacji ścian

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Wstępna koncepcja osiedla Na Kotlinę

Wstępna koncepcja osiedla Na Kotlinę Wstępna koncepcja osiedla Na Kotlinę Opracowanie: Mgr. Inż. Arch. Michał Włudzik Mgr Inż. Arch. Ewelina Węgrzynowicz - Włudzik Data : 23 Lipiec 2009 Głównym zamierzeniem projektowym było opracowanie koncepcji

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE

EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE OMEGA NMB Spółka z o.o. INFORMACJE OGÓLNE EUROPEJSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE w Lublinie przy ul. Głuskiej 86 Informacje o obiekcie: Lokalizacja. Adres: 20-380 Lublin, ul. Głuska 86 Obiekt jest położony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie.

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Na podstawie art. 182 1 pkt.1, 2, 2a oraz 8 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2016.inicjały pracownika

WAiB.6730. Kolejny numer wpływu.11 numer kolejny rejestru. 2016.inicjały pracownika Nr i data jej wydania Streszczenie ustaleń 43 Maria Dankowska Dz. nr 279, obr. 35 pozostaje bez zmian, wyso- Piotr Dankowski Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. 6730.11.29.43.2016 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

WYCI G Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wi tokrzyskiego

WYCI G Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wi tokrzyskiego WYCI G Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wi tokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ. z dnia 10 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 767-PR.182/2012 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawiew sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzeniu inwentaryzacji okresoworocznej środków trwałych

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy

Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle ul. Wojska Polskiego 2 pawilon administracyjno handlowo - usługowy Kędzierzyn Koźle, ul. Wojska Polskiego 2 Działki nr: 1188/33, 1188/34 Powierzchnia gruntu: 1 686 m² Działka zabudowana

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ETAP B II BUDYNKI B3, B4

TOM II PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ETAP B II BUDYNKI B3, B4 FAZA OPRACOWANIA: OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH z usługami i garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną, drogową, urządzeniami budowlanymi i elementami zagospodarowania terenu.

Bardziej szczegółowo

Dostępność budynków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dla studentów z niepełnosprawnościami

Dostępność budynków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dla studentów z niepełnosprawnościami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów Biuro Spraw Studenckich Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych Dostępność budynków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Załącznik nr 1 Wójta Gminy OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Imię (imiona ) i nazwisko zgłaszanego kandydata Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu uprawnionego, Łukasz Mateusz ULIŃSKI Sojusz

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.:

Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: Fundusze europejskie dla kultury Kraków, 22 maja 2009 r. Finansowanie kultury Przedsięwzięcia z zakresu kultury mogą być finansowane ze środków: - Unii Europejskiej, tj.: - Funduszy strukturalnych - Programów

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH

Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI PUBLICZNYCH STREFA O PRZEWADZE FUNKCJI KOMERCYJNYCH 1. KONCEPCJA PLANU 1.1. Główne założenia koncepcji planu Rys. 1 Główne założenia koncepcji planu OZNACZENIA: TERENY ZIELENI DO ZACHOWANIA, OCHRONY I REAWLORYZACJI ZACHOWANIA I OCHRONY ZACHOWANIA, OCHRONY

Bardziej szczegółowo

ulica Lechicka 62 Obr. Winiary Ark. 4 Dz. 22/2, ulica Skawińska 4 Obr. Starołęka Ark. 38 Dz. 131,

ulica Lechicka 62 Obr. Winiary Ark. 4 Dz. 22/2, ulica Skawińska 4 Obr. Starołęka Ark. 38 Dz. 131, Nr 23 24 25 26 27 28 29 30 23 2016-02-01 24 2016-02-02 25 2016-02-02 26 2016-02-04 27 2016-02-04 28 2016-02-05 29 2016-02-08 30 2016-02-08 warunki dla b. jednorodzinnego ustalenie warunków dla budowy domu

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna

ListaQA_03.11.2014 Lista osób posiadających kwalifikacje QA. 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 1 Antolak-Szymańska Justyna justyna_antolak@wp.pl Agencja UE 2 Antonowicz Agnieszka agnieszka.antonowicz@pzdw.wrotapodlasia.pl 3 Banach Iwona irzepka@gmail.com admin. publiczna 4 Bela Adam adambela11@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury poprzez modernizację budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie od 1971 roku mieści się w zabytkowym

Bardziej szczegółowo

InterHouse Hotel*** tel. +48 12 617 64 00 31-201 Kraków fax +48 12 617 64 00. www.interhousehotel.pl

InterHouse Hotel*** tel. +48 12 617 64 00 31-201 Kraków fax +48 12 617 64 00. www.interhousehotel.pl Konferencje i spotkania biznesowe w InterHouse Hotel*** Planujesz konferencję lub spotkanie biznesowe w Krakowie? Szukasz odpowiedniej sali na szkolenie? Centrum Konferencyjne InterHouse Hotel w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/III/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2006 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. Lp Dz.

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku

UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku UCHWAŁA Nr 5/2014 SPOŁECZNEGO KOMITETU ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA z dnia 1 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia programów szczegółowych Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na rok 2015 Społeczny

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Łambinowice w Referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Bardziej szczegółowo

GRAFICZNA KONCEPCJA FUNKCJONALNO - U YTKOWA, NA DOSTOSOWANIE ISTNIEJ CEGO PROJEKTU REWITALIZACJI BUDYNKU F PRZY UL. ZYTY 26 w ZIELONEJ GÓRZE

GRAFICZNA KONCEPCJA FUNKCJONALNO - U YTKOWA, NA DOSTOSOWANIE ISTNIEJ CEGO PROJEKTU REWITALIZACJI BUDYNKU F PRZY UL. ZYTY 26 w ZIELONEJ GÓRZE GRAFICZNA KONCEPCJA FUNKCJONALNO - U YTKOWA, NA DOSTOSOWANIE ISTNIEJ CEGO PROJEKTU REWITALIZACJI BUDYNKU F PRZY UL. ZYTY 26 w ZIELONEJ GÓRZE Inwestor: URZ D MARSZA KOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych

Bardziej szczegółowo

1. Koncepcja architektoniczna budynku.

1. Koncepcja architektoniczna budynku. KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ODBUDOWYI ROZBUDOWY DAWNEGO TEATRU MIEJSKIEGO NA POTRZEBY SZKOŁY MUZYCZNEJ W GŁOGOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM RYNKU NA STARYM MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka oświata zdrowie - turystyka)

Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka oświata zdrowie - turystyka) UCZELNIA WARSZAWSKA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA WSCHÓD SPOŁECZNE TOWARZYSTWO POLSKA UKRAINA AMBASADA UKRAINY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Współpraca polsko-ukraińska (gospodarka

Bardziej szczegółowo

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie

Iławie. Wieża ciśnień przy ul1.maja w Iławie L.p.Tytuł Projektu 1 Centrum Kreatywnej Nauki 2 3 4 Aktywna przestrzeń - kontra cyber przestrzeń Akumulator ładowania pozytywnej energii Budynek komunalny w Wnioskodawca Krótki opis Zabytkowy budynek magazynu

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-uŝytkowy

Program funkcjonalno-uŝytkowy Program funkcjonalno-uŝytkowy Załącznik 8 I. UKŁAD FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY Analiza moŝliwości lokalizacji budynku Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 42 m x 48 m - około 2016 m 2 Wysokość budynku

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 72 3960 Poz. 420 i 421. Razem 76 71 78. Religia/Etyka 6 6 6

Dziennik Ustaw Nr 72 3960 Poz. 420 i 421. Razem 76 71 78. Religia/Etyka 6 6 6 Dziennik Ustaw Nr 72 3960 Poz. 420 i 421 1 2 3 4 5 11. Godziny z wychowawcà 3 3 3 12. Alternatywne metody komunikacji 7 Razem 76 71 78 Religia/Etyka 6 6 6 Godziny do dyspozycji dyrektora 12 13 10 Razem

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU PROGRAM UŻYTKOWY DLA BUDYNKU

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU PROGRAM UŻYTKOWY DLA BUDYNKU CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA W GDAŃSKU PROGRAM UŻYTKOWY DLA BUDYNKU Dawnej łaźni miejskiej - położonego w Gdańsku przy ul. Jaskółczej 1, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska. 1. Cel i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓ SZKÓ NR 16 WROC AW, UL. HUTNICZA 45 PRZEBUDOWA GABINETÓW FIZYKI Z ZAPLECZEM

ZESPÓ SZKÓ NR 16 WROC AW, UL. HUTNICZA 45 PRZEBUDOWA GABINETÓW FIZYKI Z ZAPLECZEM ` pracownia projektowa 50 244 Wrocùaw, pl. Úw. Macieja 5. tel./fax. 071/322-82-74 e-meil:vacor@interia.pl INWESTOR ZESPÓ SZKÓ NR 16 WROC AW, UL. HUTNICZA 45 OBIEKT ZESPÓ SZKÓ NR 16 ADRES WROC AW, UL. HUTNICZA

Bardziej szczegółowo

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu szkoleniowego Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

5.2.Opis stanu techniczno-użytkowego nieruchomości

5.2.Opis stanu techniczno-użytkowego nieruchomości Alicja Sułek Rzeczoznawca majątkowy upr. 2980 5.2.Opis stanu techniczno-użytkowego nieruchomości 5.2.1.Lokalizacja, czynniki środowiskowe Nieruchomość gruntowa jest położona we wsi Stary Dębsk w obrębie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE

WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE WYPOSAŻENIE WNĘTRZ W MEBLE ARCHIWUM ZAKŁADOWE NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR ZAKRES OPRACOWANIA BUDYNEK URZĘDU MIASTA W STALOWEJ WOLI ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola URZĄD MIASTA W STALOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 922/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r. Numer Komisji Egzaminacyjnej Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA Syndyk masy upadłości Stanisława Chabaja Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "Chabaj" w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Krośnie Wydziale

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Raines Court, Londyn, Wielka Brytania

Studium przypadku: Raines Court, Londyn, Wielka Brytania Studium przypadku: Raines Court, Londyn, Wielka Brytania 6-cio kondygnacyjny budynek modularny składa się z 127 części składowych o szerokości 3,8 m i długości 11,6 m. Na jedno mieszkanie składają się

Bardziej szczegółowo

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK 1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK Kod Klasyfikacja Nazwa i zadania Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia w latach 2011 2012

Bardziej szczegółowo

Projekt elementów identyfikacji wystawy i giełdy minerałów w Krakowie

Projekt elementów identyfikacji wystawy i giełdy minerałów w Krakowie Harmonogram obron prac licencjackich studia stacjonarne i niestacjonarne 2016 Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie S 3 lutego 2016, środa 1 Paulina TOPOLSKA 2

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. ośrodek etapu praktycznego - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, ul. Szkolna 12 Etap pisemny

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy Al.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy Al. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy Al. Korfantego 9, na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR XIII/2014 poz. 1 - ul. S. Dubois 12 pow. 30,52 m 2 Adres: ul. S. Dubois 12 V piętro, VI kondygnacja nadziemna Obręb/działka: 5-01-06 / 1 Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 30,52 m 2. Wyposażenie lokalu

Bardziej szczegółowo

Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C

Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C Wska niki miejsc postojowych Lp. Rodzaj funkcji Podstawa odniesienia strefa C obszary zabudowy miejskiej strefa nieograniczonego parkowania 1 2 3 4 1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie MIN

Bardziej szczegółowo

Piotrków Trybunalski Lokale usługowo handlowe w centrum miasta. www.piotrkow.pl

Piotrków Trybunalski Lokale usługowo handlowe w centrum miasta. www.piotrkow.pl Piotrków Trybunalski Lokale usługowo handlowe w centrum miasta www.piotrkow.pl Piotrków Trybunalski Wykaz lokali usługowo - handlowych Rynek Trybunalski 11 Łazienna-Mokra 2 Rynek Trybunalski 10 Sieradzka

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce

Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego AGROMECH Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce Karta prywatyzacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego "AGROMECH" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sokółce 1. Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AGROMECH"

Bardziej szczegółowo

NR IDENTYFIKACYJNY:

NR IDENTYFIKACYJNY: ARSENAŁ KULTURY - KONCEPCJA PRZEBUDOWY WRAZ Z ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY ULWEŁNIANY RYNEK 18 W GORZOWIE WIELKOLSKIM NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY-MIEJSKIEGO OŚRODKA SZTUKI I MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku

Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku Uchwała Nr XLIX/1330/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu CAZ- 6310/01/04/MZ/2015/ZP Wągrowiec, 29.09.2015r. Powiatowy Urząd Pracy Ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec zawiadamia O wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a :

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a : Uchwała Nr 3 / 21 /2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bazowych wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 IZOL Sp. z o.o. ul. Płocka 26 87-800 Włocławek tel./054/ 413-70-70 tel./fax. /054/ 413-70-76 izol@izol.com.pl www.izol.com.pl Konto: PKO BP S.A. Oddział 1 Włocławek Nr 36 1020 5170 0000 1302 0070 8552

Bardziej szczegółowo