w szczególności jeżeli dostępne są technologie teleinformacyjne (ICT), czynnik gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w szczególności jeżeli dostępne są technologie teleinformacyjne (ICT), czynnik gospodarki"

Transkrypt

1 Newsletter 1 Newsletter nr 1 W bieżącym wydaniu: Łącząc turystykę i technologię ICT 1 Rozpoczęcie projektu 2 Najlepsze praktyki z Grecji 3 Partner: Prowincja Turyn 4 NP: Projekt Arcipelago Campano 4 Partnerzy: Uniwersytet na Krecie; Zdecentralizowana Administracja Krety 6 Innowacja i współtworzenie 7 Partnerzy: Bauernhofferien, 8 Inknowcom NP: nowe koncepcje turystyki na obszarach wiejskich 9 Agenda Cyfrowa dla metodologii turystycznej 9 NP: projekt Cybersudoe 10 NP: Tourisma ICT 11 Partner: Cybermassif 11 Połączenie turystyki i narzędzi ICT dla rozwoju terenów górskich i rolniczych Turystyka może prowadzić do znaczącego wzrostu gospodarczego, zmniejszenia bezrobocia a także do integracji gospodarczej i społecznej obszarów górskich i rolniczych, w szczególności jeżeli dostępne są technologie teleinformacyjne (ICT), czynnik gospodarki opartej na wiedzy. Niemniej jednak użycie narzędzi ICT w MSP i na terenach górskich i rolniczych nie jest popularne. Turystka na terenach o ograniczonej dostępności zmaga się z innymi problemami związanymi m.in. z negatywnym wpływem zmian klimatycznych. Polityka na poziomie lokalnym bądź regionalnym powinna zatem promować potencjał turystyczny terenów górskich i rolniczych przy użyciu narzędzi ICT. polityki regionalnej poprzez stworzenie planu opartego na wiedzy dla sektora turystyki. Celem DANTE jest wzmocnienie efektywności regionalnej polityki innowacji poprzez zwiększenie roli narzędzi ICT w turystyce i przemyśle na terenach górskich i rolniczych. Projekt posłuży się dziewięcioma najlepszymi praktykami opisującymi walory Społeczeństwa Informacyjnego dla wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego i zapewnienia trwałości rezultatów projektu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC Celem DANTE jest wsparcie Działania projektu DANTE Partnerzy DANTE na spotkaniu w Turynie. Zapraszamy na naszą strone! DANTE angażuje 13 partnerów, z obszaru geograficznego 10 regionów z 8 krajów. Partnerzy posiadają doświadczenie w zakresie implementacji technologii ICT i wiedzę na temat opracowania strategii turystycznych na terenach górskich i rolniczych. Partnerzy wymienią się praktykami realizacji projektów związanych z ICT na terenach górskich i rolniczych. Akcja pilotażowa (w Turynie) udowodni możliwość przeniesienia najlepszych praktyk na inne tereny. W oparciu o nią, w każdym regionie opracowany zostanie plan wdrożeniowy prezentujący jak za pomocą narzędzi ICT sprostać wyzwaniom stojącym przed sektorem turystycznym. Treść niniejszej broszury odzwierciedla poglądy autora. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji 1 w niej zwartych.

2 Pierwsza debata dotycząca projektu DANTE z okazji rozpoczęcia projektu. Turyn, luty 2012 Projekt DANTE rozpoczął się spotkaniem inaugurującym zorganizowanym przez Partnera Wiodącego - Prowincję Turyn w dniach 16 i 17 lutego 2012r. Dr. Ugo Perone, Radny ds. turystyki i polityki kulturalnej prowincji Turyn, rozpoczął dyskusję podkreślając znaczenie turystyki w regionie. Sztuka, historia, natura, kultura, sport i tradycja, czynią ten teren wyjątkowo atrakcyjnym, a dzięki sukcesowi Olimpiady Zimowej w 2006r., zyskał on jeszcze większe zainteresowanie turystów. Główne tematy poruszone na spotkaniu: Wyjaśnienie celów. Partner Wiodący zaprezentował główne cele projektu. Dodatkowo każdy z partnerów przedstawił Najlepsze Praktyki: działania każdego z partnerów oraz sposób w jaki są oni zaangażowani w rozwój sektora turystycznego. Szczegółowe przygotowanie działań. Partnerzy przeanalizowali strukturę projektu (charakter działań, terminy), przedyskutowali także kwestie finansowe i administracyjne. Przyjęcie planu dot. Promocji i Komunikacji. Partner odpowiedzialny za działania promocyjne (Euromontana) przedstawił zakres działań promocyjnych i narzędzia komunikacyjne projektu DANTE. Istniejące synergie pomiędzy projektami. Konsorcjum dąży do połączenia projektu DANTE z innymi projektami programu INTERREG IVC w zakresie innowacji w turystyce. W tym celu reprezentant projektu I-SPEED (Polityka Społeczeństwa Informacyjnego dla Zrównoważonego Europejskiego Rozwoju Gospodarczego zarządzanego przez Miasto Wenecja, został zaproszony na spotkanie w celu wygłoszenia prelekcji. Czym jest Najlepsza Praktyka (NP)? Program INTERREG IVC definiuje Najlepszą Praktykę jako innowację (np. metodologię, projekt, proces, technikę) przygotowaną w ramach jednego z programowych priorytetów, która okazała się skuteczna na danym obszarze i która jest możliwa do przetransferowania na inny obszar geograficzny. Skuteczność w tym kontekście oznacza, iż najlepsza praktyka dostarczyła wymiernych wyników w osiąganiu konkretnego celu. Źródło Dr. Ugo Perone, Radny ds. turystyki i polityki kulturalnej prowincji Turyn 2

3 Newsletter 1 Poznajmy partnerów projektu DANTE Prowincja Turyn, Włochy, Partner Wiodący projektu Mocne strony Prowincji Turyn (PTO) Prowincja Turyn jest jednostką administracji publicznej, której główne działania skupione są wokół następujących sektorów: Sektor turystyczny: promocja współpracy organizacji lokalnych i ekspertów realizujących projekty z zakresu marketingu turystycznego. Rolnictwo: koordynacja i wdrażanie inicjatyw rozwoju lokalnego oraz projektów z pozycji lidera. Zarządzenie funduszami UE: z uwagi na decentralizację, PTO zarządza funduszami UE przewidzianymi dla całego obszaru Piemontu, w szczególności działania w zakresie rozwoju lokalnego, zatrudnienia, szkoleń, tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw i projektów międzynarodowych. Polityka dotycząca terenów górskich i nizinnych (73% całego terytorium) Działania PTO skupiają się wokół zapewnienia zakwaterowania i nowych miejsc pracy na terenach dolinnych (poniżej 800m), które zaowocują wzrostem liczby mieszkańców, jak również wokół procesu wyludniania na terenach dolinnych, gdzie sektor turystyczny nie rozwija się. W tym kontekście, PTO musi wprowadzić nowe narzędzia polityki w odniesieniu do różnych grup mieszkańców: imigrantów, emerytów, osób mieszkających i pracujących na terenach górskich, korzystających z narzędzi ICT. Dlaczego projekt DANTE? DANTE wskaże jakie działania powinny być włączone do bieżącej polityki, biorąc pod uwagę zainteresowanych interesariuszy. Celem głównym jest poprawa ram politycznych wzmacniających konkurencyjność sektora turystycznego. Obfitość i różnorodność Najlepszych Praktyk z Grecji Warsztat w Heraklionie, Kreta, Grecja, maja Od innowacyjnych rozwiązań w zakresie oferowania usług turystycznych on-line do analizy skutków brandingu i marketingu docelowego Warsztaty DANTE Podczas projektu zorganizowanych będzie 6 warsztatów. Ich celem jest analiza Najlepszych Praktyk, która doprowadzi to wybrania tych, które będą wdrożone w prowincji Turyn w ramach akcji pilotażowej. Podczas pierwszego dnia warsztatów zaprezentowano kilka Najlepszych Praktyk dotyczących wykorzystania narzędzi ICT na terenach górskich i rolniczych, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, szczególnie z terenów Krety. Prezentacje obejmowały nie tylko aspekty operacyjne czy biznesowe oferowanych usług (np. podejście operacyjne, badania rynku) ale także technologiczne (np. infrastrukturę ICT, działania wdroże- 3 Pierwszy warsztat na Krecie Zorganizowano przez Uniwersytet na Krecie i Zdecentralizowaną Administrację Krety, r. w Heraklionie na Krecie. Spotkanie, w którym wzięli udział członkowie konsorcjum było również otwarte dla reprezentantów regionu. Głównym celem było: Dzielenie się doświadczeniami na temat innowacyjnych narzędzi ICT z branży turystycznej w Grecji, Dzielenie się inicjatywami politycznymi między podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki na terenach odległych, Zapoznanie z platformą transferu dobrych praktyk, dostarczającą cennych informacji wszystkim interesariuszom.

4 niowe i ewaluacyjne). Prezentacje związane były z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie świadczenia usług turystycznych on-line do badanie skutków brandingu i marketingu docelowego na obszarach górskich i rolniczych w Grecji. Zmiana roli ICT Podczas pierwszego dnia warsztatów podkreślono, że zachodzi szereg zmian w roli ICT, dlatego też należy wprowadzić te narzędzia jako wspomagające element łańcucha usług turystycznych. Istnieje wyraźna potrzeba integracji wertykalnej między narzędziami ICT i usługami turystycznymi na obszarach górskich i rolniczych, którą można osiągnąć jedynie przy ścisłej współpracy między zainteresowanymi stronami, zaczynając od samorządów, lokalnych firm, które są zaangażowane w turystykę i ICT, społeczeństwo lokalne kończąc na zwiedzających, którzy są użytkownikami usług turystycznych. Władze lokalne muszą działać jako inicjatorzy i aktywni mediatorzy wśród wszystkich interesariuszy. Panele Podczas drugiego dnia warsztatów, zorganizowano dwa panele zapraszając lokalnych partnerów do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z głównymi tematami Warsztatów. Podczas pierwszego panelu przedstawiciele władz regionalnych zaprezentowali inicjatywy polityczne czy plany działań istotne dla projektu DANTE. Drugi panel poświęcony był firmom aktywnym w sektorze turystyki na terenach górskich i rolniczych, które zaprezentowały swoją wizję i wykorzystania narzędzi ICT w oferowanych usługach a także plany dotyczące rozwoju nowych usług. Panele podkreśliły potrzebę bliskiej współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami, oraz zauważalny brak koordynacji i współpracy pomię- dzy lokalnymi przedsiębiorstwami turystycznymi, jak również władzami lokalnymi. Wskazano także na potrzebę określenia grup docelowych produktów oferowanych przez lokalne przedsiębiorstwa i znalezienia przedsiębiorstw z branży ICT, które uatrakcyjnią te produkty poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii. Warsztaty DANTE na Krecie, Maj 2012 Najlepsza Praktyka: Projekt Arcipelago Campano promujący transport multimodalny i usługi turystyczne Projekt Arcipelago Campano jest koordynowany przez włoskiego przewoźnika Lauro Group (Neapol, Włochy) i FORTHcrs (Grecja) - dostawcę rozwiązań technologicznych. multimodalnego i usług turyoferta transportu multimodal- potrzeb klienta. nego, usług turystycznych oraz Celem projektu jest oferowanie stycznych poprzez zintegrowapakietów dopasowanych do turystom odwiedzającym Neapol ną platformę rezerwacyjną. i pobliskie wyspy 4 transportu Platforma umożliwia przygoto-

5 Newsletter 1 wanie pakietów dostosowanych do potrzeb klienta, sprzedawanych online (B2C) bądź w biurach podróży (B2B), obejmujących zakwaterowanie, prom i transport na terenie wyspy. Działania w projekcie obejmowały zbieranie informacji od lokalnych podmiotów na temat celów projektu i oczekiwanych rezultatów, integrację różnych systemów rezerwacyjnych, stworzenie głównej platformy rezerwacji, wprowadzenie danych do elektronicznej platformy i na koniec szkolenie użytkowników z obsługi platformy oraz działania marketingowe. Oczekiwanym rezultatem prowadzonych działań będzie wsparcie ze strony władz lokalnych a także wzrost liczby odwiedzających i zwiększenie poziomu ich satysfakcji. Szczegóły dotyczące Najlepszej Praktyki są zawarte w katalogu dostępnym na stronie A Platform Accommodating Multiple etourism Services Najlepsza Praktyka polega na wspólnym i skoordynowanym działaniu przedstawicieli transportu, hoteli i biur podróży, jak również grupy nadzorującej kluczowe podmioty, która śledzi i ocenia postępy i wyniki działań a także proponuje konkretne modyfikacje. Innym wyzwaniem jest połączenie wielu systemów, które może być zakłócone niesprzyjającymi decyzjami politycznymi. Platforma multimodalna zawiera informacje na temat różnych środków transportu Transfer projektu z Włoch na Kretę Strona internetowa projektu została uruchomiona latem 2012r. Jej grecki odpowiednik rozpocznie działalność wiosną 2013r. 5

6 Poznajmy partnerów projektu DANTE Uniwersytet na Krecie, Grecja Uniwersytet na Krecie, od momentu przyjęcia pierwszych studentów w roku akademickim , jest aktywnie zaangażowany w proces nauczania i badań naukowych. Prowadzi 17 Kierunków na 5 Wydziałach (Filozofia, Edukacja, Nauki społeczne, Nauki techniczne oraz Medycyna) a także w kilku jednostkach badawczych. Kampusy uniwersyteckie znajdują się w Heraklionie i Rethymnonie. Uniwersytet na Krecie konsekwentnie stara się zbudować sieć współpracy mającą na celu zrównoważony rozwój regionu Krety. W związku z tym przyczyna udziału Uniwersytetu w projekcie DANTE przejawia się poprzez: Udział w sieciach współpracy między interesariuszami, władzami i przedsiębiorcami z regionu, którzy są związani z sektorem turystyki i narzędziami ICT. Integracja usług turystycznych i narzędzi ICT, na terenach górskich i rolniczych. Osoba kontatkowa: Yiannis Fragiadakis Zdecentralizowana Administracja Krety, Grecja Zdecentralizowana Administracja Krety (DAC), jako zdecentralizowana jednostka państwowa zatwierdza wszystkie działania i plany organów Regionalnych i Gminnych na terenie Krety. W ramach projektu DANTE DAC ma na celu: Transfer i zdobycie wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie inicjatyw politycznych i planów działań dotyczących połączenia narzędzi ICT i usług turystycznych na terenach górskich. Działanie jako inicjator pomiędzy podmiotami z regionu, władzą lokalną i przedsiębiorcami zaangażowanymi w sektor turystyczny i technologię ICT. Wykorzystanie w bardziej efektywny sposób międzyregionalnych połączeń szerokopasmowych, dzięki planowaniu i rozwojowi e-usług turystycznych na terenach górskich. Zdobycie wiedzy dotyczącej wykorzystania narzędzi ICT dla promocji turystyki na terenach mniej dostępnych, która pomoże w opracowywaniu nowych projektów wdrażania tychże praktyk na terenie Krety. Osoba kontaktowa: Konstantinos J. Strataridakis, PhD Dlaczego projekt DANTE? Biorąc pod uwagę brak koordynacji i współpracy pomiędzy sektorem turystycznym i władzami lokalnymi zarówno Uniwersytet na Krecie jak i Zdecentralizowana Administracja Krety postrzegają projekt DANTE jako narzędzie do: Komunikacji pomiędzy podmiotami sektora turystycznego i dzielenia się istniejącymi inicjatywami politycznymi pomiędzy interesariuszami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki na mniej dostępnych terenach. Transferu Najlepszych Praktyk dotyczących innowacyjnych technik ICT dla turystyki górskiej. Rozwoju nowych inicjatyw politycznych i modeli biznesowych dla turystycznej Agendy Cyfrowej na obszarach wiejskich i górskich. 6

7 Newsletter 1 Holendersko-niemiecka Najlepsza Praktyka oddolnej inicjatywy i współtworzenia. Lipiec 2012, Niemcy Witamy w regionie gdzie turystyka jest główną gałęzią gospodarki Warsztaty rozpoczęły się wizytą w gospodarstwie agroturystycznym słynącym z doskonałej kuchni przy udziale władz lokalnych, regionalnych i federalnych. Pani Pürschel dyrektor generalny ds. turystyki Dolnej Saksonii w swojej mowie powitalnej podkreśliła istotność współpracy międzyregionalnej i współtworzenia nowych pomysłów wraz z innymi regionalnymi partnerami w ramach współpracy na szczeblu europejskim. Rozwój nowych narzędzi ICT dla stymulowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich posiada szczególny potencjał zwiększenia atrakcyjności tych regionów jako kierunku wakacyjnego wypoczynku. Turystyka jest ważnym czynnikiem gospodarczym w Dolnej Saksonii, w sektorze zatrudnionych jest trzysta czterdzieści tysięcy osób a obroty sięgają 15 mld. Podejście oddolne dla stworzenia usług dopasowanych do konkretnych farm. Podczas pierwszego dnia warsztatów zademonstrowano Najlepszą Praktykę podejścia oddolnego. Partnerzy odwiedzili pięć gospodarstw agroturystycznych, z których każde należy do Stowarzyszenia na rzecz Wypoczynku na Terenach Wiejskich W każdym gospodarstwie mogli zaobserwować specyficzne podejście do zarządzania, unikalne produkty i usługi rekreacyjne oraz przykłady współpracy w ramach Stowarzyszenia. W ten sposób wyraźnie zademonstrowano podejście oddolne Stowarzyszenia. Każde gospodarstwo otrzymało wsparcie ze strony Biura Stowarzyszenia w celu optymalizacji usług turystycznych. Wyniki takiego podejścia przynoszą wymierne rezultaty. Z usługi noclegowej Członków Stowarzyszenia skorzystało do tej pory Partnerzy DANTE paodczas wizyty na farmie łącznie osób, bezpośredni efekt ekonomiczny to roczny obrót 42 mln natomiast pośredni to roczny obrót w wysokości 25 mln. 7 Warsztaty w Niemczech Drugi warsztat w Kirchlinteln, Niemcy, był zorganizowany wspólnie przez InKnowCom (Holandia) i Bauernhofferien (Stowarzyszenie na rzecz Wypoczynku na Terenach Wiejskich Dolna Saksonia, Niemcy). Warsztaty skupiały się na podejściu do rozwoju innowacyjnych pomysłów i usług. Metoda konceptualizacji: operacyjne podejście do tworzenia nowych koncepcji. Najlepsza Praktyka konceptualizacji, innowacyjna metoda współtworzenia, została opracowana przez InKnowCom i była zaprezentowana podczas drugiego dnia warsztatów. Innowacyjność jest kluczowym czynnikiem sukcesu w procesie budowania nowej generacji konkurencyjnych przedsiębiorstw, które stanowią specjalizację lub dywersyfikację istniejących przedsiębiorstw (farm) na terenach górskich i rolniczych. Innowację definiuje się jako wdrożony nowy produkt lub usługę z wartością dodaną. Omawiana Najlepsza Praktyka jest podejściem operacyjnym, podczas którego w środowisku przedsiębiorczości mogą być tworzone nowe idee. Metoda konceptualizacji składa się z trzech głównych kroków: analizy szans, tworzenia idei i rozwoju koncepcji. Często stosowane są rozbieżne i zbieżne wzorce myślowe.

8 Metoda konceptualizacji zakłada Wyniki metody konceptualizacji Wynikami warsztatów DANTE są następujące działania: to mierzalne przedsięwzięcia pogłębiona współpraca pomiędzy partnerami projektu, zapozna1) Identyfikację i analizę szans nie się z charakterystyką każdego 2) Stworzenie i wybór pomysłu regionu, około 6-7 pomysłów na 3) Stworzenie koncepcji i opis nowe usługi turystyczne, będą(analiza zakresu) cych podstawą do akcji pilotażokażde z działań dysponuje swowej. Przykłady koncepcji: imi własnymi specyficznymi narzędziami. Narzędzia do identyfikacji i analizy szans pozwalają Warsztaty DANTE w Niemczech lipiec 2012 przeanalizować opinie pochodzące z różnych źródeł. Narzędzia do biznesowe lub koncepcje protworzenia idei i selekcji to techniki duktów, na podstawie których wspierania kreatywności. Narzę- opracowane zostaną uzasadnione dzia do tworzenia i opisu koncep- strategie biznesowe powstania cji to standardowe techniki finan- nowego produktu lub rekomendasowe połączone z techniką PE- cje polityczne. STEL i narzędziami zarządzania Wyniki warsztatów: podstawa portfelem. do opracowania akcji pilotażowej projektu DANTE Metoda konceptualzizacji opracowana przez InKnowCom (na podstawie: Koen 2000) Poznajmy partnerów DANTE Arbeitsgemeinschaft Urlaub und Freizeit auf dem Lande e.v. Niedersachsen (Stowarzyszenie na rzecz Wypoczynku na Terenach Wiejskich) Współpraca farmerów turystyczny i szerzenie informacji w formie elektrostowarzyszenie skupia 400 farmerów i 200 part- nicznej i tradycyjnej. W związku z tym opracowano nerów oferujących wizyty wakacyjne w kraju wiele koncepcji usług turystycznych zwiększających atrakcyjność turystyczną terenów górzwiązkowym Dolna Saksonia w Niemczech. skich. Stowarzyszenie działa również w kierunku Skupiając się na turystyce ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest marketing w regionie. InKnowCom Wsparcie kreatywności i przyśpieszenie proce- ny rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu. InKnowCom specjalizuje się inicjowaniu międzysu innowacji narodowej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w celu opracowania nowych koncepcji i usług. InKnowCom pomyślnie zrealizował szereg projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. InKnowCom jest niezależną organizacją wspierającą kreatywność i przyśpieszającą proces innowacji. InKnowCom opracowało Najlepszą Praktykę wsparcia innowacji poprzez współtworzenie w ujęciu triple helix, która wspiera zrównoważo8

9 Newsletter 1 Najlepsza Praktyka: Ciągły rozwój nowych koncepcji usług turystycznych na terenach wiejskich 4 zasady Wzajemne uczenie się: wspar- Darmowe cie procesu wzajemnego uczenia oprogramowapodejście oddolne: innowacje się pomiędzy przedsiębiorcami nie: rozwój daroparte na zaufaniu mają swoje mowej infraźródło i skupiają się na przedsię- Ciągłe współtworzenie: wsparstruktury ICT biorcach prowadzących farmy cie innowacji poprzez współtwodla rozwoju bizrzenie nowych koncepcji biznesorodzinne nesu wych (przy podejściu triple-helix) Bauernhofferein machen alles selbst mit Hand und Herz Właściciele farm wkładają serce do wszystkiego co robią (Karin Müller, Founder of Bauernhofferien AG 13 Listopada 1972) Przygotowanie Agendy Cyfrowej dla nowego podejścia do turystyki: określenie metodologii Warsztaty w Clermont-Ferrand, Francja września Przygotowania do akcji pilotażowej oraz planów wdrożeniowych projektu DANTE Podobnie jak na poprzednich warsztatach na Krecie i w Niemczech, partnerzy DANTE mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy i prowadzonymi projektami gospodarza warsztatów: Stowarzyszenia Cybermassif (zobacz przykłady Najlepszych Praktyk poniżej). Oprócz zapoznania się z prezentacjami partnerzy rozpoczęli dyskusję na temat struktury akcji pilotażowej, która powinna być przeprowadzona w 2013r. i wdrożona w Turynie. Wobec tego rozpoczęto analizę metodologii opracowania planów wdrożeniowych, które będą przygotowane w 8 regionach. Trzy typy Najlepszych Praktyk Podczas pierwszego okresu trwania projektu zidentyfikowano 8 Najlepszych Praktyk (NP). Zostały one szczegółowo opisane w katalogu Najlepszych Praktyk (będzie on dostępny na stronie DANTE). 8 Najlepszych Praktyk może być podzielonych na trzy kategorie: NP promocji lokalnej turystyki przy użyciu tradycyjnych technologii w innowacyjny sposób NP angażujące działania innych podmiotów używając innowacyjnej metodologii (stworzenie nowego oprogramowania). Np: projekt Arcipelago Campano (zobacz str. 4) NP wzrostu kompetencji operatorów turystycznych np.: przyśpieszenie innowacji, rozwój nowych produktów, Cybersudoe, 9 Warsztat w ClermontFerrand Warsztat był zorganizowany przez Cybermassif, stowarzyszenie, którego głównym celem jest niesienie pomocy lokalnym przedsiębiorstwom w odkrywaniu i rozwoju narzędzi ICT. Warsztaty skupiały się na projektach i metodach usprawnienia umiejętności operatorów turystycznych i MSP dotyczących ICT na terenach oddalonych. Tourisma ICT Rodzaj wdrożonej Najlepszej Praktyki zależy od celów lokalnych strategii i dostępnych środków. Każdy region, który przygotuje Plan Wdrożeniowy musi także opracować strategię wykorzystania narzędzi ICT dla turystyki. W zależności od celów turystyki (np. grupy docelowej lub podejścia oddolnego itp.) i środków dostępnych w danym regio-

10 nie (np. dostępnej infrastruktury, zdolności do tworzenia nowego oprogramowania, lokalnych instytucji wsparcia itp.) w planach będą zawarte działania w oparciu o trzy różne kategorie praktyk. Zawartość Planów Wdrożenio- wych będzie bardziej szczegółowo omówiona na następnych warsztatach. Najlepsza Praktyka: Projekt Cybersudoe Celem projektu Cybersudoe było wzmocnienie konkurencyjności małych i mikro przedsiębiorstw za pomocą technologii ICT w południowozachodniej Europie Wsparcie firm dla efektywnego wykorzystania narzędzi ICT. Projekt Cybersudoe był realizowany przez 9 partnerów z Hiszpanii, Portugalii i Francji pod przewodnictwem Cybermassif. Celem projektu z programu Interreg IV B było zwiększenie konkurencyjności firm dzięki użyciu narzędzi technologii cyfrowej. Projekt miał również na celu dzielenie się narzędziami metodologicznymi i tworzenie międzyregionalnej sieci dla zróżnicowania technologii ICT. Narzędzia stworzone w ramach projektu obejmują: Narzędzia diagnozy horyzontalnej Strona internetowa projektu Cybersudoe Narzędzia zostały opracowane wej turystyka, logistyka, rze- w języku francuskim, hiszpańskim miosło, przemysł rolno- i portugalskim. Dostęp do nich jest bezpłatny. spożywczy Narzędzia diagnozy sektoro- - Dematerializacja doświadczeń - Zasoby ludzkie i technologie Wytyczne przygotowane aby uzupełnić narzędzia diagnozy cyfrowe i zapewnić wsparcie w kwe- Zarządzanie i technologie stiach poruszanych przez te cyfrowe narzędzia - Użycie narzędzi ICT do wdrożenia projektu Monitoring Krótkie filmy prezentujące i Business Intelligence potencjał użycia technologii - Sprzedaż on-line. ICT w 9 kwestiach rozpatrywanych w ramach projektu. 10 Dodatkowo cześć materiałów projektu CYBERSUDOE zostało przetłumaczonych na język angielski przez Euromontanę i są dostępne zarówno na stronie Euromontany jak i Cybersudoe.

11 Newsletter 1 Najlepsza Praktyka: Tourisma ICT (Tourisma TIC) Projekt Tourisma ICT był realizowany przez Cybermassif, Masyw Centralny, Francja Wsparcie w stawianiu pierwszych kroków we współpracy z dostawcami technologii ICT Na całym terenie objętym projektem (nawet na terenach odległych aby dotrzeć do jak największej ilości firm) zorganizowano spotkania informacyjne na temat walorów narzędzi ICT dla sektora turystyki. Następnie zaoferowano spotkania indywidualne, aby pospotkanie w Mende, Lozère, Marzec 2009 móc firmom w początkowym stawsparcie firm z sektora tury- Praktyka ma na celu wsparcie dium współpracy z dostawcami stycznego dla efektywnego firm w efektywnym wykorzystaniu narzędzi ICT. narzędzi ICT, za pomocą usprawwykorzystania narzędzi ICT. procesu zarządzania, Najlepsza praktyka znajduje się Projekt Tourisma'TIC był prowa- nienia rozpoznawalności w Katalogu Najlepszych Praktyk dzony w regionie Masywu Cen- zwiększenia tralnego, początkowo w okręgach poprzez rozwój narzędzi komuni- administracyjnych Allier i Lozère. kacyjnych (Internet, ing, sieci społecznościowe) i przygotowania nowych usług (WIFI itp.) Poznajmy partnerów DANTE Cybermassif, Francja Stowarzyszenie dążące do rozwoju narzędzi z każdej branży bez względu na rozmiar, we wdrażaniu projektów związanych z technologiami inforict Cybermassif jest stowarzyszeniem założonym przez organizacje prywatne i publiczne zaangażowane w proces tworzenia centrów technologicznych. Celem Cybermassif jest tworzenie i wsparcie centrów technologicznych związanych z ICT a także szerzenie informacji na terenie czterech regionów Masywu Centralnego: Owernii, Burgundii, Limousin i Langwedocji-Roussillon. Celem sieci jest wsparcie przedsiębiorstw i liderów projektów, matycznymi: Internetem i ICT. Cybermassif i DANTE W związku z tym, że Stowarzyszenie ma na celu zachęcenie firm do użycia narzędzi ICT, Cybermassif przekaże partnerom z Europy swoje umiejętności i narzędzia metodologiczne związane z ICT. Co najbardziej istotne, Cybermassif opracował szereg projektów z zakresu turystyki. Z drugiej strony wzięcie udziału w projekcie DANTE stanowi okazję do uzupełnienia umiejętności Cybermassif. 11

12 Projekt DANTE w skrócie Daty i liczby 13 partnerów z ośmiu krajów 3 lata od stycznia 2012 do grudnia 2014 Konferencja finałowa: czerwiec 2014, Bruksela, Belgia W ramach projektu powstaną: 1 Katalog Najlepszych Praktyk prezentujący przeanalizowane Najlepsze Praktyki 1 Akcja Pilotażowa i wytyczne 8 Planów Wdrożeniowych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i turystyki Oczekiwane rezultaty Zwiększona wiedza na temat wzmocnienia konkurencyjności sektora turystycznego za pomocą narzędzi ICT Poprawa kompetencji i możliwości regionalnych podmiotów związanych z turystyką Przygotow anie Age ndy C yf row ej i Turystycznej na poziomie regionalnym poprzez przygotowanie 8 Planów Wdrożeniowych Usprawnienie narzędzi polityki regionalnej i lepsze wykorzystanie funduszy. Bądź na bieżąco! Zapisz sie do newslettera Odwiedź nasz profil na Facebooku Stopka Redaktor Marie Guitton, manager projektu, Euromontana Autorzy Elda Angiolini, Prowincja Turyn; Nikos Orfanoudakis, Uniwersytet na Krecie, Adrien Guirado, Cybermassif Szerszej informacji o projekcie DANTE udziela koordynator projektu Prowincja Turyn, Via Maria Vittoria 12, Turyn (Włochy) Telefon: , Fax: ; Partnerzy DANTE 1 Prowincja Turin, IT 2 Euromontana, BE 3 Universytet na Krecie, GR 4 Zdecentralizowana Administracja Krety GR 5 Fundecyt, ES 6 CSI Piemonte, IT 7 Cybermassif, FR 8 Inknowcom, NL 9 Bauernhofferien, DE 10 Centrum Rozwoju Litija, SI 11 Uniwersytet w Lublanie, SI 12 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, PL 13 Metropoli, IT 12

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports

P O R A D N I K. Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? JRC Scientific and Technical Reports JRC Scientific and Technical Reports P O R A D N I K Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? Paolo Bertoldi, Damian Bornás Cayuela, Suvi Monni, Ronald Piers de Raveschoot Misją

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy

Szkolenie 3. 06 08.06.2008 Chałupy Szkolenie 3 06 08.06.2008 Chałupy Szanse dla polskiego rybołówstwa w Unii Europejskiej. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej. Podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności. Przetwórstwo i marketing produktami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3)

Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3) Maj 2012 r. Regional Policy Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3) Europe Direct odpowiada na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Bezpłatna infolinia (*):

Bardziej szczegółowo

IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu

IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu 2012 IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu 50 Historii Sukcesu Związanych z Zarządzaniem Innowacjami Kai Engel, Eva Diedrichs, Sabine Brunswicker i inni IMP3rove: Europejski projekt o trwałym

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo