w szczególności jeżeli dostępne są technologie teleinformacyjne (ICT), czynnik gospodarki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w szczególności jeżeli dostępne są technologie teleinformacyjne (ICT), czynnik gospodarki"

Transkrypt

1 Newsletter 1 Newsletter nr 1 W bieżącym wydaniu: Łącząc turystykę i technologię ICT 1 Rozpoczęcie projektu 2 Najlepsze praktyki z Grecji 3 Partner: Prowincja Turyn 4 NP: Projekt Arcipelago Campano 4 Partnerzy: Uniwersytet na Krecie; Zdecentralizowana Administracja Krety 6 Innowacja i współtworzenie 7 Partnerzy: Bauernhofferien, 8 Inknowcom NP: nowe koncepcje turystyki na obszarach wiejskich 9 Agenda Cyfrowa dla metodologii turystycznej 9 NP: projekt Cybersudoe 10 NP: Tourisma ICT 11 Partner: Cybermassif 11 Połączenie turystyki i narzędzi ICT dla rozwoju terenów górskich i rolniczych Turystyka może prowadzić do znaczącego wzrostu gospodarczego, zmniejszenia bezrobocia a także do integracji gospodarczej i społecznej obszarów górskich i rolniczych, w szczególności jeżeli dostępne są technologie teleinformacyjne (ICT), czynnik gospodarki opartej na wiedzy. Niemniej jednak użycie narzędzi ICT w MSP i na terenach górskich i rolniczych nie jest popularne. Turystka na terenach o ograniczonej dostępności zmaga się z innymi problemami związanymi m.in. z negatywnym wpływem zmian klimatycznych. Polityka na poziomie lokalnym bądź regionalnym powinna zatem promować potencjał turystyczny terenów górskich i rolniczych przy użyciu narzędzi ICT. polityki regionalnej poprzez stworzenie planu opartego na wiedzy dla sektora turystyki. Celem DANTE jest wzmocnienie efektywności regionalnej polityki innowacji poprzez zwiększenie roli narzędzi ICT w turystyce i przemyśle na terenach górskich i rolniczych. Projekt posłuży się dziewięcioma najlepszymi praktykami opisującymi walory Społeczeństwa Informacyjnego dla wzrostu konkurencyjności sektora turystycznego i zapewnienia trwałości rezultatów projektu. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC Celem DANTE jest wsparcie Działania projektu DANTE Partnerzy DANTE na spotkaniu w Turynie. Zapraszamy na naszą strone! DANTE angażuje 13 partnerów, z obszaru geograficznego 10 regionów z 8 krajów. Partnerzy posiadają doświadczenie w zakresie implementacji technologii ICT i wiedzę na temat opracowania strategii turystycznych na terenach górskich i rolniczych. Partnerzy wymienią się praktykami realizacji projektów związanych z ICT na terenach górskich i rolniczych. Akcja pilotażowa (w Turynie) udowodni możliwość przeniesienia najlepszych praktyk na inne tereny. W oparciu o nią, w każdym regionie opracowany zostanie plan wdrożeniowy prezentujący jak za pomocą narzędzi ICT sprostać wyzwaniom stojącym przed sektorem turystycznym. Treść niniejszej broszury odzwierciedla poglądy autora. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji 1 w niej zwartych.

2 Pierwsza debata dotycząca projektu DANTE z okazji rozpoczęcia projektu. Turyn, luty 2012 Projekt DANTE rozpoczął się spotkaniem inaugurującym zorganizowanym przez Partnera Wiodącego - Prowincję Turyn w dniach 16 i 17 lutego 2012r. Dr. Ugo Perone, Radny ds. turystyki i polityki kulturalnej prowincji Turyn, rozpoczął dyskusję podkreślając znaczenie turystyki w regionie. Sztuka, historia, natura, kultura, sport i tradycja, czynią ten teren wyjątkowo atrakcyjnym, a dzięki sukcesowi Olimpiady Zimowej w 2006r., zyskał on jeszcze większe zainteresowanie turystów. Główne tematy poruszone na spotkaniu: Wyjaśnienie celów. Partner Wiodący zaprezentował główne cele projektu. Dodatkowo każdy z partnerów przedstawił Najlepsze Praktyki: działania każdego z partnerów oraz sposób w jaki są oni zaangażowani w rozwój sektora turystycznego. Szczegółowe przygotowanie działań. Partnerzy przeanalizowali strukturę projektu (charakter działań, terminy), przedyskutowali także kwestie finansowe i administracyjne. Przyjęcie planu dot. Promocji i Komunikacji. Partner odpowiedzialny za działania promocyjne (Euromontana) przedstawił zakres działań promocyjnych i narzędzia komunikacyjne projektu DANTE. Istniejące synergie pomiędzy projektami. Konsorcjum dąży do połączenia projektu DANTE z innymi projektami programu INTERREG IVC w zakresie innowacji w turystyce. W tym celu reprezentant projektu I-SPEED (Polityka Społeczeństwa Informacyjnego dla Zrównoważonego Europejskiego Rozwoju Gospodarczego zarządzanego przez Miasto Wenecja, został zaproszony na spotkanie w celu wygłoszenia prelekcji. Czym jest Najlepsza Praktyka (NP)? Program INTERREG IVC definiuje Najlepszą Praktykę jako innowację (np. metodologię, projekt, proces, technikę) przygotowaną w ramach jednego z programowych priorytetów, która okazała się skuteczna na danym obszarze i która jest możliwa do przetransferowania na inny obszar geograficzny. Skuteczność w tym kontekście oznacza, iż najlepsza praktyka dostarczyła wymiernych wyników w osiąganiu konkretnego celu. Źródło Dr. Ugo Perone, Radny ds. turystyki i polityki kulturalnej prowincji Turyn 2

3 Newsletter 1 Poznajmy partnerów projektu DANTE Prowincja Turyn, Włochy, Partner Wiodący projektu Mocne strony Prowincji Turyn (PTO) Prowincja Turyn jest jednostką administracji publicznej, której główne działania skupione są wokół następujących sektorów: Sektor turystyczny: promocja współpracy organizacji lokalnych i ekspertów realizujących projekty z zakresu marketingu turystycznego. Rolnictwo: koordynacja i wdrażanie inicjatyw rozwoju lokalnego oraz projektów z pozycji lidera. Zarządzenie funduszami UE: z uwagi na decentralizację, PTO zarządza funduszami UE przewidzianymi dla całego obszaru Piemontu, w szczególności działania w zakresie rozwoju lokalnego, zatrudnienia, szkoleń, tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw i projektów międzynarodowych. Polityka dotycząca terenów górskich i nizinnych (73% całego terytorium) Działania PTO skupiają się wokół zapewnienia zakwaterowania i nowych miejsc pracy na terenach dolinnych (poniżej 800m), które zaowocują wzrostem liczby mieszkańców, jak również wokół procesu wyludniania na terenach dolinnych, gdzie sektor turystyczny nie rozwija się. W tym kontekście, PTO musi wprowadzić nowe narzędzia polityki w odniesieniu do różnych grup mieszkańców: imigrantów, emerytów, osób mieszkających i pracujących na terenach górskich, korzystających z narzędzi ICT. Dlaczego projekt DANTE? DANTE wskaże jakie działania powinny być włączone do bieżącej polityki, biorąc pod uwagę zainteresowanych interesariuszy. Celem głównym jest poprawa ram politycznych wzmacniających konkurencyjność sektora turystycznego. Obfitość i różnorodność Najlepszych Praktyk z Grecji Warsztat w Heraklionie, Kreta, Grecja, maja Od innowacyjnych rozwiązań w zakresie oferowania usług turystycznych on-line do analizy skutków brandingu i marketingu docelowego Warsztaty DANTE Podczas projektu zorganizowanych będzie 6 warsztatów. Ich celem jest analiza Najlepszych Praktyk, która doprowadzi to wybrania tych, które będą wdrożone w prowincji Turyn w ramach akcji pilotażowej. Podczas pierwszego dnia warsztatów zaprezentowano kilka Najlepszych Praktyk dotyczących wykorzystania narzędzi ICT na terenach górskich i rolniczych, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, szczególnie z terenów Krety. Prezentacje obejmowały nie tylko aspekty operacyjne czy biznesowe oferowanych usług (np. podejście operacyjne, badania rynku) ale także technologiczne (np. infrastrukturę ICT, działania wdroże- 3 Pierwszy warsztat na Krecie Zorganizowano przez Uniwersytet na Krecie i Zdecentralizowaną Administrację Krety, r. w Heraklionie na Krecie. Spotkanie, w którym wzięli udział członkowie konsorcjum było również otwarte dla reprezentantów regionu. Głównym celem było: Dzielenie się doświadczeniami na temat innowacyjnych narzędzi ICT z branży turystycznej w Grecji, Dzielenie się inicjatywami politycznymi między podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki na terenach odległych, Zapoznanie z platformą transferu dobrych praktyk, dostarczającą cennych informacji wszystkim interesariuszom.

4 niowe i ewaluacyjne). Prezentacje związane były z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie świadczenia usług turystycznych on-line do badanie skutków brandingu i marketingu docelowego na obszarach górskich i rolniczych w Grecji. Zmiana roli ICT Podczas pierwszego dnia warsztatów podkreślono, że zachodzi szereg zmian w roli ICT, dlatego też należy wprowadzić te narzędzia jako wspomagające element łańcucha usług turystycznych. Istnieje wyraźna potrzeba integracji wertykalnej między narzędziami ICT i usługami turystycznymi na obszarach górskich i rolniczych, którą można osiągnąć jedynie przy ścisłej współpracy między zainteresowanymi stronami, zaczynając od samorządów, lokalnych firm, które są zaangażowane w turystykę i ICT, społeczeństwo lokalne kończąc na zwiedzających, którzy są użytkownikami usług turystycznych. Władze lokalne muszą działać jako inicjatorzy i aktywni mediatorzy wśród wszystkich interesariuszy. Panele Podczas drugiego dnia warsztatów, zorganizowano dwa panele zapraszając lokalnych partnerów do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z głównymi tematami Warsztatów. Podczas pierwszego panelu przedstawiciele władz regionalnych zaprezentowali inicjatywy polityczne czy plany działań istotne dla projektu DANTE. Drugi panel poświęcony był firmom aktywnym w sektorze turystyki na terenach górskich i rolniczych, które zaprezentowały swoją wizję i wykorzystania narzędzi ICT w oferowanych usługach a także plany dotyczące rozwoju nowych usług. Panele podkreśliły potrzebę bliskiej współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami, oraz zauważalny brak koordynacji i współpracy pomię- dzy lokalnymi przedsiębiorstwami turystycznymi, jak również władzami lokalnymi. Wskazano także na potrzebę określenia grup docelowych produktów oferowanych przez lokalne przedsiębiorstwa i znalezienia przedsiębiorstw z branży ICT, które uatrakcyjnią te produkty poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii. Warsztaty DANTE na Krecie, Maj 2012 Najlepsza Praktyka: Projekt Arcipelago Campano promujący transport multimodalny i usługi turystyczne Projekt Arcipelago Campano jest koordynowany przez włoskiego przewoźnika Lauro Group (Neapol, Włochy) i FORTHcrs (Grecja) - dostawcę rozwiązań technologicznych. multimodalnego i usług turyoferta transportu multimodal- potrzeb klienta. nego, usług turystycznych oraz Celem projektu jest oferowanie stycznych poprzez zintegrowapakietów dopasowanych do turystom odwiedzającym Neapol ną platformę rezerwacyjną. i pobliskie wyspy 4 transportu Platforma umożliwia przygoto-

5 Newsletter 1 wanie pakietów dostosowanych do potrzeb klienta, sprzedawanych online (B2C) bądź w biurach podróży (B2B), obejmujących zakwaterowanie, prom i transport na terenie wyspy. Działania w projekcie obejmowały zbieranie informacji od lokalnych podmiotów na temat celów projektu i oczekiwanych rezultatów, integrację różnych systemów rezerwacyjnych, stworzenie głównej platformy rezerwacji, wprowadzenie danych do elektronicznej platformy i na koniec szkolenie użytkowników z obsługi platformy oraz działania marketingowe. Oczekiwanym rezultatem prowadzonych działań będzie wsparcie ze strony władz lokalnych a także wzrost liczby odwiedzających i zwiększenie poziomu ich satysfakcji. Szczegóły dotyczące Najlepszej Praktyki są zawarte w katalogu dostępnym na stronie A Platform Accommodating Multiple etourism Services Najlepsza Praktyka polega na wspólnym i skoordynowanym działaniu przedstawicieli transportu, hoteli i biur podróży, jak również grupy nadzorującej kluczowe podmioty, która śledzi i ocenia postępy i wyniki działań a także proponuje konkretne modyfikacje. Innym wyzwaniem jest połączenie wielu systemów, które może być zakłócone niesprzyjającymi decyzjami politycznymi. Platforma multimodalna zawiera informacje na temat różnych środków transportu Transfer projektu z Włoch na Kretę Strona internetowa projektu została uruchomiona latem 2012r. Jej grecki odpowiednik rozpocznie działalność wiosną 2013r. 5

6 Poznajmy partnerów projektu DANTE Uniwersytet na Krecie, Grecja Uniwersytet na Krecie, od momentu przyjęcia pierwszych studentów w roku akademickim , jest aktywnie zaangażowany w proces nauczania i badań naukowych. Prowadzi 17 Kierunków na 5 Wydziałach (Filozofia, Edukacja, Nauki społeczne, Nauki techniczne oraz Medycyna) a także w kilku jednostkach badawczych. Kampusy uniwersyteckie znajdują się w Heraklionie i Rethymnonie. Uniwersytet na Krecie konsekwentnie stara się zbudować sieć współpracy mającą na celu zrównoważony rozwój regionu Krety. W związku z tym przyczyna udziału Uniwersytetu w projekcie DANTE przejawia się poprzez: Udział w sieciach współpracy między interesariuszami, władzami i przedsiębiorcami z regionu, którzy są związani z sektorem turystyki i narzędziami ICT. Integracja usług turystycznych i narzędzi ICT, na terenach górskich i rolniczych. Osoba kontatkowa: Yiannis Fragiadakis Zdecentralizowana Administracja Krety, Grecja Zdecentralizowana Administracja Krety (DAC), jako zdecentralizowana jednostka państwowa zatwierdza wszystkie działania i plany organów Regionalnych i Gminnych na terenie Krety. W ramach projektu DANTE DAC ma na celu: Transfer i zdobycie wiedzy na temat dobrych praktyk w zakresie inicjatyw politycznych i planów działań dotyczących połączenia narzędzi ICT i usług turystycznych na terenach górskich. Działanie jako inicjator pomiędzy podmiotami z regionu, władzą lokalną i przedsiębiorcami zaangażowanymi w sektor turystyczny i technologię ICT. Wykorzystanie w bardziej efektywny sposób międzyregionalnych połączeń szerokopasmowych, dzięki planowaniu i rozwojowi e-usług turystycznych na terenach górskich. Zdobycie wiedzy dotyczącej wykorzystania narzędzi ICT dla promocji turystyki na terenach mniej dostępnych, która pomoże w opracowywaniu nowych projektów wdrażania tychże praktyk na terenie Krety. Osoba kontaktowa: Konstantinos J. Strataridakis, PhD Dlaczego projekt DANTE? Biorąc pod uwagę brak koordynacji i współpracy pomiędzy sektorem turystycznym i władzami lokalnymi zarówno Uniwersytet na Krecie jak i Zdecentralizowana Administracja Krety postrzegają projekt DANTE jako narzędzie do: Komunikacji pomiędzy podmiotami sektora turystycznego i dzielenia się istniejącymi inicjatywami politycznymi pomiędzy interesariuszami odpowiedzialnymi za rozwój turystyki na mniej dostępnych terenach. Transferu Najlepszych Praktyk dotyczących innowacyjnych technik ICT dla turystyki górskiej. Rozwoju nowych inicjatyw politycznych i modeli biznesowych dla turystycznej Agendy Cyfrowej na obszarach wiejskich i górskich. 6

7 Newsletter 1 Holendersko-niemiecka Najlepsza Praktyka oddolnej inicjatywy i współtworzenia. Lipiec 2012, Niemcy Witamy w regionie gdzie turystyka jest główną gałęzią gospodarki Warsztaty rozpoczęły się wizytą w gospodarstwie agroturystycznym słynącym z doskonałej kuchni przy udziale władz lokalnych, regionalnych i federalnych. Pani Pürschel dyrektor generalny ds. turystyki Dolnej Saksonii w swojej mowie powitalnej podkreśliła istotność współpracy międzyregionalnej i współtworzenia nowych pomysłów wraz z innymi regionalnymi partnerami w ramach współpracy na szczeblu europejskim. Rozwój nowych narzędzi ICT dla stymulowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich posiada szczególny potencjał zwiększenia atrakcyjności tych regionów jako kierunku wakacyjnego wypoczynku. Turystyka jest ważnym czynnikiem gospodarczym w Dolnej Saksonii, w sektorze zatrudnionych jest trzysta czterdzieści tysięcy osób a obroty sięgają 15 mld. Podejście oddolne dla stworzenia usług dopasowanych do konkretnych farm. Podczas pierwszego dnia warsztatów zademonstrowano Najlepszą Praktykę podejścia oddolnego. Partnerzy odwiedzili pięć gospodarstw agroturystycznych, z których każde należy do Stowarzyszenia na rzecz Wypoczynku na Terenach Wiejskich W każdym gospodarstwie mogli zaobserwować specyficzne podejście do zarządzania, unikalne produkty i usługi rekreacyjne oraz przykłady współpracy w ramach Stowarzyszenia. W ten sposób wyraźnie zademonstrowano podejście oddolne Stowarzyszenia. Każde gospodarstwo otrzymało wsparcie ze strony Biura Stowarzyszenia w celu optymalizacji usług turystycznych. Wyniki takiego podejścia przynoszą wymierne rezultaty. Z usługi noclegowej Członków Stowarzyszenia skorzystało do tej pory Partnerzy DANTE paodczas wizyty na farmie łącznie osób, bezpośredni efekt ekonomiczny to roczny obrót 42 mln natomiast pośredni to roczny obrót w wysokości 25 mln. 7 Warsztaty w Niemczech Drugi warsztat w Kirchlinteln, Niemcy, był zorganizowany wspólnie przez InKnowCom (Holandia) i Bauernhofferien (Stowarzyszenie na rzecz Wypoczynku na Terenach Wiejskich Dolna Saksonia, Niemcy). Warsztaty skupiały się na podejściu do rozwoju innowacyjnych pomysłów i usług. Metoda konceptualizacji: operacyjne podejście do tworzenia nowych koncepcji. Najlepsza Praktyka konceptualizacji, innowacyjna metoda współtworzenia, została opracowana przez InKnowCom i była zaprezentowana podczas drugiego dnia warsztatów. Innowacyjność jest kluczowym czynnikiem sukcesu w procesie budowania nowej generacji konkurencyjnych przedsiębiorstw, które stanowią specjalizację lub dywersyfikację istniejących przedsiębiorstw (farm) na terenach górskich i rolniczych. Innowację definiuje się jako wdrożony nowy produkt lub usługę z wartością dodaną. Omawiana Najlepsza Praktyka jest podejściem operacyjnym, podczas którego w środowisku przedsiębiorczości mogą być tworzone nowe idee. Metoda konceptualizacji składa się z trzech głównych kroków: analizy szans, tworzenia idei i rozwoju koncepcji. Często stosowane są rozbieżne i zbieżne wzorce myślowe.

8 Metoda konceptualizacji zakłada Wyniki metody konceptualizacji Wynikami warsztatów DANTE są następujące działania: to mierzalne przedsięwzięcia pogłębiona współpraca pomiędzy partnerami projektu, zapozna1) Identyfikację i analizę szans nie się z charakterystyką każdego 2) Stworzenie i wybór pomysłu regionu, około 6-7 pomysłów na 3) Stworzenie koncepcji i opis nowe usługi turystyczne, będą(analiza zakresu) cych podstawą do akcji pilotażokażde z działań dysponuje swowej. Przykłady koncepcji: imi własnymi specyficznymi narzędziami. Narzędzia do identyfikacji i analizy szans pozwalają Warsztaty DANTE w Niemczech lipiec 2012 przeanalizować opinie pochodzące z różnych źródeł. Narzędzia do biznesowe lub koncepcje protworzenia idei i selekcji to techniki duktów, na podstawie których wspierania kreatywności. Narzę- opracowane zostaną uzasadnione dzia do tworzenia i opisu koncep- strategie biznesowe powstania cji to standardowe techniki finan- nowego produktu lub rekomendasowe połączone z techniką PE- cje polityczne. STEL i narzędziami zarządzania Wyniki warsztatów: podstawa portfelem. do opracowania akcji pilotażowej projektu DANTE Metoda konceptualzizacji opracowana przez InKnowCom (na podstawie: Koen 2000) Poznajmy partnerów DANTE Arbeitsgemeinschaft Urlaub und Freizeit auf dem Lande e.v. Niedersachsen (Stowarzyszenie na rzecz Wypoczynku na Terenach Wiejskich) Współpraca farmerów turystyczny i szerzenie informacji w formie elektrostowarzyszenie skupia 400 farmerów i 200 part- nicznej i tradycyjnej. W związku z tym opracowano nerów oferujących wizyty wakacyjne w kraju wiele koncepcji usług turystycznych zwiększających atrakcyjność turystyczną terenów górzwiązkowym Dolna Saksonia w Niemczech. skich. Stowarzyszenie działa również w kierunku Skupiając się na turystyce ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest marketing w regionie. InKnowCom Wsparcie kreatywności i przyśpieszenie proce- ny rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu. InKnowCom specjalizuje się inicjowaniu międzysu innowacji narodowej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w celu opracowania nowych koncepcji i usług. InKnowCom pomyślnie zrealizował szereg projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. InKnowCom jest niezależną organizacją wspierającą kreatywność i przyśpieszającą proces innowacji. InKnowCom opracowało Najlepszą Praktykę wsparcia innowacji poprzez współtworzenie w ujęciu triple helix, która wspiera zrównoważo8

9 Newsletter 1 Najlepsza Praktyka: Ciągły rozwój nowych koncepcji usług turystycznych na terenach wiejskich 4 zasady Wzajemne uczenie się: wspar- Darmowe cie procesu wzajemnego uczenia oprogramowapodejście oddolne: innowacje się pomiędzy przedsiębiorcami nie: rozwój daroparte na zaufaniu mają swoje mowej infraźródło i skupiają się na przedsię- Ciągłe współtworzenie: wsparstruktury ICT biorcach prowadzących farmy cie innowacji poprzez współtwodla rozwoju bizrzenie nowych koncepcji biznesorodzinne nesu wych (przy podejściu triple-helix) Bauernhofferein machen alles selbst mit Hand und Herz Właściciele farm wkładają serce do wszystkiego co robią (Karin Müller, Founder of Bauernhofferien AG 13 Listopada 1972) Przygotowanie Agendy Cyfrowej dla nowego podejścia do turystyki: określenie metodologii Warsztaty w Clermont-Ferrand, Francja września Przygotowania do akcji pilotażowej oraz planów wdrożeniowych projektu DANTE Podobnie jak na poprzednich warsztatach na Krecie i w Niemczech, partnerzy DANTE mieli możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy i prowadzonymi projektami gospodarza warsztatów: Stowarzyszenia Cybermassif (zobacz przykłady Najlepszych Praktyk poniżej). Oprócz zapoznania się z prezentacjami partnerzy rozpoczęli dyskusję na temat struktury akcji pilotażowej, która powinna być przeprowadzona w 2013r. i wdrożona w Turynie. Wobec tego rozpoczęto analizę metodologii opracowania planów wdrożeniowych, które będą przygotowane w 8 regionach. Trzy typy Najlepszych Praktyk Podczas pierwszego okresu trwania projektu zidentyfikowano 8 Najlepszych Praktyk (NP). Zostały one szczegółowo opisane w katalogu Najlepszych Praktyk (będzie on dostępny na stronie DANTE). 8 Najlepszych Praktyk może być podzielonych na trzy kategorie: NP promocji lokalnej turystyki przy użyciu tradycyjnych technologii w innowacyjny sposób NP angażujące działania innych podmiotów używając innowacyjnej metodologii (stworzenie nowego oprogramowania). Np: projekt Arcipelago Campano (zobacz str. 4) NP wzrostu kompetencji operatorów turystycznych np.: przyśpieszenie innowacji, rozwój nowych produktów, Cybersudoe, 9 Warsztat w ClermontFerrand Warsztat był zorganizowany przez Cybermassif, stowarzyszenie, którego głównym celem jest niesienie pomocy lokalnym przedsiębiorstwom w odkrywaniu i rozwoju narzędzi ICT. Warsztaty skupiały się na projektach i metodach usprawnienia umiejętności operatorów turystycznych i MSP dotyczących ICT na terenach oddalonych. Tourisma ICT Rodzaj wdrożonej Najlepszej Praktyki zależy od celów lokalnych strategii i dostępnych środków. Każdy region, który przygotuje Plan Wdrożeniowy musi także opracować strategię wykorzystania narzędzi ICT dla turystyki. W zależności od celów turystyki (np. grupy docelowej lub podejścia oddolnego itp.) i środków dostępnych w danym regio-

10 nie (np. dostępnej infrastruktury, zdolności do tworzenia nowego oprogramowania, lokalnych instytucji wsparcia itp.) w planach będą zawarte działania w oparciu o trzy różne kategorie praktyk. Zawartość Planów Wdrożenio- wych będzie bardziej szczegółowo omówiona na następnych warsztatach. Najlepsza Praktyka: Projekt Cybersudoe Celem projektu Cybersudoe było wzmocnienie konkurencyjności małych i mikro przedsiębiorstw za pomocą technologii ICT w południowozachodniej Europie Wsparcie firm dla efektywnego wykorzystania narzędzi ICT. Projekt Cybersudoe był realizowany przez 9 partnerów z Hiszpanii, Portugalii i Francji pod przewodnictwem Cybermassif. Celem projektu z programu Interreg IV B było zwiększenie konkurencyjności firm dzięki użyciu narzędzi technologii cyfrowej. Projekt miał również na celu dzielenie się narzędziami metodologicznymi i tworzenie międzyregionalnej sieci dla zróżnicowania technologii ICT. Narzędzia stworzone w ramach projektu obejmują: Narzędzia diagnozy horyzontalnej Strona internetowa projektu Cybersudoe Narzędzia zostały opracowane wej turystyka, logistyka, rze- w języku francuskim, hiszpańskim miosło, przemysł rolno- i portugalskim. Dostęp do nich jest bezpłatny. spożywczy Narzędzia diagnozy sektoro- - Dematerializacja doświadczeń - Zasoby ludzkie i technologie Wytyczne przygotowane aby uzupełnić narzędzia diagnozy cyfrowe i zapewnić wsparcie w kwe- Zarządzanie i technologie stiach poruszanych przez te cyfrowe narzędzia - Użycie narzędzi ICT do wdrożenia projektu Monitoring Krótkie filmy prezentujące i Business Intelligence potencjał użycia technologii - Sprzedaż on-line. ICT w 9 kwestiach rozpatrywanych w ramach projektu. 10 Dodatkowo cześć materiałów projektu CYBERSUDOE zostało przetłumaczonych na język angielski przez Euromontanę i są dostępne zarówno na stronie Euromontany jak i Cybersudoe.

11 Newsletter 1 Najlepsza Praktyka: Tourisma ICT (Tourisma TIC) Projekt Tourisma ICT był realizowany przez Cybermassif, Masyw Centralny, Francja Wsparcie w stawianiu pierwszych kroków we współpracy z dostawcami technologii ICT Na całym terenie objętym projektem (nawet na terenach odległych aby dotrzeć do jak największej ilości firm) zorganizowano spotkania informacyjne na temat walorów narzędzi ICT dla sektora turystyki. Następnie zaoferowano spotkania indywidualne, aby pospotkanie w Mende, Lozère, Marzec 2009 móc firmom w początkowym stawsparcie firm z sektora tury- Praktyka ma na celu wsparcie dium współpracy z dostawcami stycznego dla efektywnego firm w efektywnym wykorzystaniu narzędzi ICT. narzędzi ICT, za pomocą usprawwykorzystania narzędzi ICT. procesu zarządzania, Najlepsza praktyka znajduje się Projekt Tourisma'TIC był prowa- nienia rozpoznawalności w Katalogu Najlepszych Praktyk dzony w regionie Masywu Cen- zwiększenia tralnego, początkowo w okręgach poprzez rozwój narzędzi komuni- administracyjnych Allier i Lozère. kacyjnych (Internet, ing, sieci społecznościowe) i przygotowania nowych usług (WIFI itp.) Poznajmy partnerów DANTE Cybermassif, Francja Stowarzyszenie dążące do rozwoju narzędzi z każdej branży bez względu na rozmiar, we wdrażaniu projektów związanych z technologiami inforict Cybermassif jest stowarzyszeniem założonym przez organizacje prywatne i publiczne zaangażowane w proces tworzenia centrów technologicznych. Celem Cybermassif jest tworzenie i wsparcie centrów technologicznych związanych z ICT a także szerzenie informacji na terenie czterech regionów Masywu Centralnego: Owernii, Burgundii, Limousin i Langwedocji-Roussillon. Celem sieci jest wsparcie przedsiębiorstw i liderów projektów, matycznymi: Internetem i ICT. Cybermassif i DANTE W związku z tym, że Stowarzyszenie ma na celu zachęcenie firm do użycia narzędzi ICT, Cybermassif przekaże partnerom z Europy swoje umiejętności i narzędzia metodologiczne związane z ICT. Co najbardziej istotne, Cybermassif opracował szereg projektów z zakresu turystyki. Z drugiej strony wzięcie udziału w projekcie DANTE stanowi okazję do uzupełnienia umiejętności Cybermassif. 11

12 Projekt DANTE w skrócie Daty i liczby 13 partnerów z ośmiu krajów 3 lata od stycznia 2012 do grudnia 2014 Konferencja finałowa: czerwiec 2014, Bruksela, Belgia W ramach projektu powstaną: 1 Katalog Najlepszych Praktyk prezentujący przeanalizowane Najlepsze Praktyki 1 Akcja Pilotażowa i wytyczne 8 Planów Wdrożeniowych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i turystyki Oczekiwane rezultaty Zwiększona wiedza na temat wzmocnienia konkurencyjności sektora turystycznego za pomocą narzędzi ICT Poprawa kompetencji i możliwości regionalnych podmiotów związanych z turystyką Przygotow anie Age ndy C yf row ej i Turystycznej na poziomie regionalnym poprzez przygotowanie 8 Planów Wdrożeniowych Usprawnienie narzędzi polityki regionalnej i lepsze wykorzystanie funduszy. Bądź na bieżąco! Zapisz sie do newslettera Odwiedź nasz profil na Facebooku Stopka Redaktor Marie Guitton, manager projektu, Euromontana Autorzy Elda Angiolini, Prowincja Turyn; Nikos Orfanoudakis, Uniwersytet na Krecie, Adrien Guirado, Cybermassif Szerszej informacji o projekcie DANTE udziela koordynator projektu Prowincja Turyn, Via Maria Vittoria 12, Turyn (Włochy) Telefon: , Fax: ; Partnerzy DANTE 1 Prowincja Turin, IT 2 Euromontana, BE 3 Universytet na Krecie, GR 4 Zdecentralizowana Administracja Krety GR 5 Fundecyt, ES 6 CSI Piemonte, IT 7 Cybermassif, FR 8 Inknowcom, NL 9 Bauernhofferien, DE 10 Centrum Rozwoju Litija, SI 11 Uniwersytet w Lublanie, SI 12 Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, PL 13 Metropoli, IT 12

Projektu DANTE Katowice. Doświadczenia ARR S.A. w realizacji projektów współfinansowanych w ramach programu INTERREG na przykładzie

Projektu DANTE Katowice. Doświadczenia ARR S.A. w realizacji projektów współfinansowanych w ramach programu INTERREG na przykładzie Yourlogo here Doświadczenia ARR S.A. w realizacji projektów współfinansowanych w ramach programu INTERREG na przykładzie Projektu DANTE 15.10.2013 Katowice Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Katowice, 24 listopada 2015 r. Interreg Europa Środkowa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytorialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka programu 2. Priorytety i przykłady działań 3. Na

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Spotkanie informacyjne, Słupsk, 19 lutego 2015 r. Interreg Europa Środkowa Anna Deryło Emilia Simonowicz Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych PROGRAM INTERREG EUROPA ŚRODKOWA Program Interreg Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (INTERREG) w latach 2014-2020 PARTNERSKIE PROJEKTY TURYSTYCZNE WNIOSKI DLA PASA NADMORSKIEGO Jak realizować projekty partnerskie z zakresu turystyki w latach

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA

PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA PROGRAM NAUCZANIA DLA PROFILU MENEDŻER INNOWACJI PROJEKTU INMA INMA THEMATIC AREAS 1.Zarządzanie Strategiczne 2. Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 5. Nowe Technologie 3. Zarządzanie Wiedzą 4 Społeczna Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie

SPINeR. inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie SPINeR regionalny projekt wsparcia świętokrzyskich inicjatyw modernizacyjnych wykorzystujących rozwiązania informatyczne Krzysztof Głomb, Stowarzyszenie Miasta w Internecie Konferencja: Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

539313-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP

539313-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP Newsletter nr. 2 LIVORG Projektowanie i testowanie nowych ram kształcenia i szkolenia zawodowego w celu transferu i uznania umiejętności ekologicznego zarządzania zwierzętami hodowlanymi w Europie Okres

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia

www.medsilesia.com www.medsilesia.com Oferta usług rozwojowych dla branży medycznej KLASTER MedSilesia RAZEM DLA INNOWACYJNEJ MEDYCYNY Klaster MedSilesia to: potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych, wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska, najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ

JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ UNIA EUROPEJSKA I POLSKA WE WSPIERANIU NISKOEMISYJNEJ GOSPODARKI: PLANY DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII (SEAP) WARSZAWA, 28 MAJA 2014 R. JAK LEPIEJ ZARZĄDZAĆ ENERGIĄ W MIASTACH I GMINACH NOWE NARZĘDZIA

Bardziej szczegółowo

Program dla Europy Środkowej 2007-2013

Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Teresa Marcinów Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Obszar programu UE Polska, Republika Czeska,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014

Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Inne Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 Szczecin, 8 lipca 2014 Beneficjenci W programach transnarodowych (CE, BSR) zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne. W programie INTERREG

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Gabriela Zenkner-Kłujszo Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego RIS Warmia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland

Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland O programie AccelerApp_Poland to 10 tygodniowy program wspierania międzynarodowej akceleracji, realizowany przez Fraunhofer MOEZ. Jego celem jest wyposażenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA

LGD Roztocze Tomaszowskie MATRYCA LOGICZNA MATRYCA LOGICZNA LOGIKA INTERWENCJI: cele ogólne cele szczegółowe przedsięwzięcia Cel ogólny I: Poprawa atrakcyjności turystycznej Cel szczegółowy 1.1 Rozwój usług i produktów turystycznych Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków

InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków InnoBridge i SYMBI - projekty zatwierdzone w I naborze wniosków ALICJA BEŃKO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego InnoBridge usprawnienie transferu innowacji i wzmocnienie inteligentnego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU WDRAŻANE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ICH WPŁYW NA RYNEK PRACY OBSZARÓW WIEJSKICH. Grażyna Wera Malatyńska

LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU WDRAŻANE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ICH WPŁYW NA RYNEK PRACY OBSZARÓW WIEJSKICH. Grażyna Wera Malatyńska SYMPOZJUM WSI POMORSKIEJ OBSZARY WIEJSKIE - ROZWÓJ LOKALNEGO RYNKU PRACY - PRZYKŁADY, SZANSE, BARIERY LOKALNE STRATEGIE ROZWOJU WDRAŻANE W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ICH WPŁYW NA RYNEK

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP)

Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP) Program Współpracy Transnarodowej dla Europy Środkowej 2007-2013 (ang. Central-East Programme CEP) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Zespół Europejskiej Współpracy

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa

Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa Regionalny System Usług -Sieć InnoWaMa 28 czerwca 2011 r. Gabriela Zenkner-Kłujszo Biuro Przedsiębiorczości Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

Blackwater Resource Development -przykład Programu Leader w Irlandii

Blackwater Resource Development -przykład Programu Leader w Irlandii Blackwater Resource Development -przykład Programu Leader w Irlandii Krzysztof Kwatera, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich Na podstawie wizyty studialnej dla trenerów

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów

Porozumienie Burmistrzów Porozumienie Burmistrzów Porozumienie między burmistrzami to popularna inicjatywa UE (oddolny ruch europejski) skupiająca władze lokalne i regionalne we wspólnym dążeniu do poprawy jakości życia obywateli

Bardziej szczegółowo

Program Europa Środkowa 2014-2020

Program Europa Środkowa 2014-2020 Ogólnopolskie spotkanie informacyjne, Warszawa, 8 października 2014 r. Program Europa Środkowa 2014-2020 Angelika Trochimiak, Program Europa Środkowa Główne zagadnienia prezentacji Europejska polityka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 8 Październik 2010 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci ósme - ostatnie wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć Ci o ostatnim

Bardziej szczegółowo