Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji"

Transkrypt

1 Asmax BR 704G Podręcznik szybkiej instalacji 1. Zawartość opakowania Miejsce zamontowania urządzenia Wskaźniki i złącza urządzenia Przedni panel Tylni panel Przywracanie ustawień fabrycznych Podłączenie urządzenia Podłączenie karty bezprzewodowej Podłączenie urządzenia z Asmax BR704G Połączenie Ethernet konfiguracja protokołu TCP/IP do pracy z serwerem DHCP Testowanie połączenia z routerem, sprawdzenie adresu fizycznego (MAC) karty sieciowej, klonowanie adresu MAC, uŝywanie funkcji TTL i odświeŝanie adresu dla klienta DHCP Konfiguracja routera Asmax BR704g za pomocą przeglądarki internetowej Logowanie do urządzenia Setup Wizard Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje PoniŜsza instrukcja opisuje TYLKO podstawową instalację urządzenia. Więcej informacji zawartych jest w Instrukcji Obsługi na dołączonej do urządzenia płycie CD.

2 1. Zawartość opakowania Wireless Router Asmax BR 704G Zasilacz (12V DC 1A) Płyta CD-ROM z instrukcją obsługi Instrukcja instalacji W przypadku braku któregokolwiek z elementów proszę o kontakt ze sprzedawcą. Instrukcje obsługi oraz sterowniki moŝna pobrać bezpłatnie z serwera ftp://ftp.asmax.pl/pub z katalogu sterowniki oraz instrukcje. Urządzenia rozkręcone, z uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi i/lub etykietami producenta, z uszkodzonymi numerami seryjnymi nie podlegają gwarancji. 2. Miejsce zamontowania urządzenia Aby zapewnić jak najlepszą pracę urządzenia powinno ono zostać zamontowane w miejscu o małej wilgotności powietrza, z dala od słońca i innych źródeł ciepła, umoŝliwiających swobodny przepływ powierza chłodzącego jego elementy. Chroń urządzenie przed zalaniem. Wszelkie przegrody metalowe (np. ściana Ŝelbetowa), bliskość urządzeń generujących pola elektromagnetyczne (np. kuchenka mikrofalowa) zmniejszają zasięg sieci bezprzewodowej i mogą powodować zakłócenia w transmisji bezprzewodowej. 3. Wskaźniki i złącza urządzenia 3.1 Przedni panel Na przednim panelu znajdują się diody LED sygnalizujące status operacji wykonywanych przez router. Funkcje wskaźników LED: 2

3 Dioda LED Kolor Funkcja Power Zielony On: zasilanie jest włączone Off: zasilanie jest wyłączone WAN Zielony On: przesyłanie/odbieranie danych przez port WAN Off: brak transmisji na porcie WAN WLAN Zielony Mruga: wysyłanie/odbieranie danych Off: brak transmisji LAN 1-4 Zielony On: link aktywny Mruga: przesyłanie/odbieranie danych przez port LAN Off: Brak aktywnego linku 3.2 Tylni panel Na tylnim panelu znajdują się wszystkie gniazda złącz sieciowych i zasilania, przycisk włączenia/wyłączenia zasilania oraz przycisk RESTART umoŝliwiający przywrócenie ustawień fabrycznych (przytrzymany przez 6 sekund). Opis złącz i przycisków panelu tylnego: Złącze/przycisk Opis 4-1 Gniazda Ethernet RJ45 interfejsu LAN WAN RESET Gniazdo Ethernet RJ45 interfejsu WAN Przycisk słuŝący do przywracania ustawień fabrycznych. POWER Złącze zasilania słuŝące do podłączenia zasilacza. Przycisk On/Off Włącznik/wyłącznik zasilania 4. Przywracanie ustawień fabrycznych Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia za pomocą przycisku RESET naleŝy: 1) Przy włączonym zasilaniu naciśnij przycisk RESET i przytrzymaj przez około 6 sekund. 3

4 2) Puść przycisk RESET. Do 30 sekund powinny zostać przywrócone ustawienia fabryczne. Zaloguj się do urządzenia poprzez domyślny adres jako nazwę uŝytkownika wpisz admin z hasłem admin. 3) Taki sam efekt osiągniesz z poziomu przeglądarki w zakładce Management Save/Reload Settings Reset Settings to Default po kliknięciu na przycisk Reset zostaną przywrócone ustawienia fabryczne. 5. Podłączenie urządzenia 1) Podłącz komputer lub inne urządzenie do jednego z gniazd LAN 1-4 za pomocą kabla sieciowego. Do gniazd switcha sieciowego moŝna podłączyć dowolne urządzenie pracujące w standardzie Ethernet 10/100 Mb/s ze złączem RJ-45, takie jak komputer wyposaŝony w kartę Ethernet, switch, print-serwer, NAS, itp. Urządzenie posiada funkcję auto sensing umoŝliwiającą automatyczny dobór polaryzacji kabla sieciowego. Proszę pamiętać, iŝ w standardzie Ethernet długość kabla sieciowego nie moŝe przekraczać 100m. Po skonfigurowaniu urządzenia moŝna równieŝ podłączyć komputery wyposaŝone w karty bezprzewodowe standardu b/g. 2) Podłącz urządzenie do sieci Internet za pomocą gniazda WAN lub WiFi. Podłącz router do złącza WAN za pomocą modemu kablowego, ADSL lub sieci Ethernet. Zamiast gniazda WAN router moŝe być podłączony do sieci Internet za pomocą wbudowanej karty bezprzewodowej jako klient AP. 3) Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej oraz do gniazda POWER. Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej 230V/50Hz, a następnie do gniazda POWER w routerze 12V DC 1A. 4) Włącz zasilanie przyciskiem On/Off, który umieszczony jest na tyle obudowy. Uwaga! Proszę uŝywać tylko zasilaczy zalecanych przez producenta urządzenia i dostarczonych wraz z urządzeniem. Chroń urządzenie przed przepięciami 4

5 zwłaszcza w czasie wyładowań atmosferycznych. Korzystanie z zasilacza o innym napięciu znamionowym niŝ w zasilaczu dołączonym do urządzenia Asmax BR704g spowoduje uszkodzenie routera i utratę praw gwarancyjnych. 5.1 Podłączenie karty bezprzewodowej Po skonfigurowaniu urządzenia moŝna równieŝ podłączyć komputery wyposaŝone w karty bezprzewodowe standardu b/g. W tym celu uruchom aplikację do zarządzania kartą bezprzewodową i połącz się z punktem dostępowym wbudowanym w nasz router jego nazwa SSID domyślna to ASMAX_BR_704G. Uwaga! Aby bezprzewodowa karta sieciowa mogła zobaczyć SSID urządzenia, musi być włączone rozgłaszanie SSID w tym urządzeniu. Domyślnie opcja jest zawsze włączona i nie zaleca się jej wyłączać niezaawansowanym uŝytkownikom. 5

6 6. Podłączenie urządzenia z Asmax BR704G Komputer moŝna podłączyć do routera BR704g kablowo za pomocą kabla sieciowego RJ45 lub bezprzewodowo, o czym pisaliśmy wyŝej. W celu pierwszej konfiguracji routera Asmax BR704g naleŝy podłączyć komputer kablowo bezpośrednio do jednego z gniazd LAN 1-4, switch lub kartę bezprzewodową. Następnie, aby uzyskać połączenie z routerem naleŝy ustawić automatyczne pobieranie adresu sieciowego (serwer DHCP w routerze jest domyślnie włączony) lub przypisać adres IP i inne parametry ręcznie. Zalecana opcja automatycznego pobierania parametrów sieciowych z serwera DHCP routera Asmax BR704g, umoŝliwi to automatyczne przydzielenie adresu IP, maski podsieci, bramy domyślnej oraz adresów serwerów DNS dla urządzeń w sieci LAN. Jak ustawić komputer w celu automatycznego pobrania danych z serwera DHCP, poniŝej w kolejnych krokach. 6.1 Połączenie Ethernet konfiguracja protokołu TCP/IP do pracy z serwerem DHCP Wszystkie komputery w sieci LAN muszą naleŝeć do podsieci interfejsu LAN routera. W tym celu najłatwiej skorzystać z serwera DHCP wbudowanego w routerze, który domyślnie jest włączony. Wystarczy na kaŝdym z hostów w sieci LAN ustawić klienta DHCP kierując się następującymi krokami: (dla Windows 98, 98SE, ME) Krok 1: Wybierz z Menu Start Ustawienia Panel Sterownia. Krok 2: Zaznacz ikonkę Sieć i podwójnie kliknij na niej lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz. Krok 3: W zakładce Konfiguracja wybierz Protokół TCP/IP dla danej karty sieciowej i kliknij przycisk Właściwości. 6

7 Krok 4: W zakładce Adres IP wybierz opcję Automatycznie uzyskaj adres IP. Krok 5: W zakładce Brama wyczyść wszystkie wpisy przyciskiem Usuń. Lista Zainstalowane bramy musi być pusta. 7

8 Krok 6: W zakładce Konfiguracja DNS zaznacz opcję Wyłącz DNS, a następnie kliknij przycisk OK. 8

9 (Dla Windows 2000, XP, 2003) Krok 1: Wybierz z menu Start Panel sterownia, a następnie opcję Połączenia sieciowe i internetowe. Krok 2: Po wejściu w Połączenia sieciowe zaznacz połączenie lokalne, z którego będziesz korzystał prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości. 9

10 Krok 3: Wybierz z listy opcję Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij przycisk Właściwości. Krok 4: Zaznacz opcję Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, a następnie kliknij przycisk OK. 10

11 Uwaga! Połączenie sieciowe moŝe posiadać równieŝ stały adres IP. NaleŜy jednak zachować szczególną ostroŝność przy konfiguracji protokołu TCP/IP. Adres IP komputera lub innego urządzenia musi być zgodny z podsiecią routera. Komputery w sieci LAN muszą mieć róŝne adresy IP. NaleŜy równieŝ pamiętać, Ŝe przy statycznej adresacji hostów w sieci LAN kaŝdy host musi mieć wpisany: swój adres IP z maską podsieci, domyślną bramę i adresy serwerów DNS. (Dla Windows Vista) Krok 1: Wybierz z menu Start Panel Sterownia. Krok 2: W Panelu sterownia wybierz Centrum sieci i udostępniania. 11

12 Krok 3: W Centrum sieci i udostępniania kliknij na Zarządzaj połączeniami sieciowymi, a następnie Właściwości. Krok 4: Wyświetlone zostaną właściwości połączenia lokalnego, kliknij na Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4), a następnie Właściwości. 12

13 Krok 5: W zakładce Ogólne zaznacz Uzyskaj adres IP automatycznie i Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie, a następnie kliknij OK. (Dla systemu Linux) Krok 1: Sprawdzamy, jaki moduł klienta serwera DHCP posiadamy w naszym systemie, wydajemy komendę which dhcpcd. 13

14 Krok 2: Jeśli nie mamy dhcpcd sprawdzamy, czy mamy pump a wpisując komendę which pump. JeŜeli nie mamy Ŝadnego z nich to trzeba zainstalować lub wpisać statycznie adres IP (jak to zrobić na dole konfiguracji dla systemu Linux). Krok 3: Zakładając, Ŝe będziemy uŝywać jako klienta serwera DHCP dhcpcd, upewnijmy się, Ŝe nasz interfejs lokalny, np. eth0 działa poprawnie, w tym celu wydając komendę ifconfig eth0. 14

15 Krok 4: Jeśli nasz interfejs lokalny działa, mamy zainstalowanego klienta dhcpcd wydajemy komendę dhcpcd eth0 i komendę definiującą naszą bramę do Internetu, czyli nasz router route add default gw dev eth0. W celu dodania/edycji serwerów DNS edytujemy plik /etc/resolv.conf definiując adresy IP serwerów DNS. Komunikację z routerem sprawdzamy wydając polecenie ping Uwaga! MoŜemy statycznie podać adres IP wpisując komendę ifconfig eth netmask up, gdzie eth0 to nazwa interfejsu lokalnego, to adres IP naszego komputera. Większość dystrybucji systemu Linux zawiera gotowe kreatory połączeń w środowisku tekstowym bądź graficznym, umoŝliwiające proste skonfigurowanie połączenia podobnie, jak w MS Windows. 15

16 6.2 Testowanie połączenia z routerem, sprawdzenie adresu fizycznego (MAC) karty sieciowej, klonowanie adresu MAC, uŝywanie funkcji TTL i odświeŝanie adresu dla klienta DHCP - Poprawność konfiguracji protokołu TCP/IP połączenia sieciowego moŝna sprawdzić za pomocą polecenia: ping adres_ip_routera. Poprawne połączenie prezentuje poniŝszy rysunek: Kliknij w menu, Start na Uruchom lub skorzystaj ze skrótu naciskając (klawisz Win+R), wpisz cmd, uruchomiony zostanie wiersz poleceń, tu wpisz ping Efektem tego powinien być podobny wynik do tego z rysunku powyŝej. Świadczy to o poprawnej komunikacji pomiędzy routerem a komputerem. W przypadku innego rezultatu sprawdź ustawienia protokołu TCP/IP lub czy kabel sieciowy jest wpięty do odpowiedniego portu LAN 1-4, a nie np. do portu WAN. Dla połączenia niepoprawnego, źle skonfigurowanego lub źle podłączonego otrzymamy: - Upłynął limit czasu Ŝądania. - Host docelowy jest nieosiągalny. - Błąd ogólny. - Sprawdzenie adresu fizycznego będzie nam potrzebne później przy konfiguracji połączenia z naszym dostawcą Internetu (ISP). Część ISP identyfikuje swoich klientów po adresie fizycznym karty sieciowej (MAC). W momencie podłączenia routera Asmax BR704g, to on będzie otrzymywał sygnał internetowy od naszego 16

17 dostawcy, a nie karta sieciowa i dlatego nie chcąc czekać na zmianę adresu MAC na nowy, moŝemy uŝyć funkcji w routerze Asmax BR704g w zakładce TCP/IP Settings WAN Interface i w polu Clone MAC Address podajemy adres MAC naszej karty sieciowej, której wcześniej uŝywaliśmy do łączenia się z Internetem w postaci np. 0016d Aby sprawdzić adres MAC kliknij w menu Start na Uruchom lub skorzystaj ze skrótu naciskając (klawisz Win+R), wpisz cmd, uruchomiony zostanie wiersz poleceń, tu wpisz ipconfig /all, otrzymasz następujący wynik: Adres fizyczny to nasz adres MAC i jego podajemy w polu Clone MAC Address. W tej samej zakładce jest teŝ funkcja TTL (time-to-live), jeśli mamy problem z poprawnym połączeniem lub pobraniem parametrów z serwera DHCP naszego ISP (gdy ten stosuję filtrację TTL) moŝemy podać wartość w polu TTL np Aby odświeŝyć adres w przypadku klienta DHCP dla Windows 9x naleŝy wybrać z menu Start opcję Uruchom i wpisać polecenie winipcfg i kliknąć przycisk OK. Za pomocą przycisku Zwolnij oraz Odnów moŝna odpowiednio zwolnić i odświeŝyć adres IP. 17

18 Dla Windows 2000/XP/2003/Vista Wybieramy z menu Start opcję Uruchom lub moŝemy uŝyć skrótu naciskając klawisze (Win+R), wpisujemy cmd i klikamy OK. Zostanie uruchomiony wiersz poleceń. Następnie za pomocą polecenia ipconfig /release oraz ipconfig /renew moŝna odpowiednio zwolnić i odświeŝyć adres IP. 18

19 7. Konfiguracja routera Asmax BR704g za pomocą przeglądarki internetowej Router Asmax BR704g jest w pełni konfigurowalny przez przeglądarkę internetową. Strona konfiguracyjna urządzenia umoŝliwia pełną jego konfigurację oraz prezentację statusu urządzenia. Okno strony konfiguracyjnej składa się z dwóch ramek. W lewej ramce znajduje się menu umoŝliwiające wybór funkcji konfiguracji lub statusu urządzenia pogrupowanych w zakładki. Prawa ramka stanowi okno wywołanej funkcji. 7.1 Logowanie do urządzenia. Krok 1: Włącz przeglądarkę internetową np. Opera, Mozilla, Internet Explorer. Krok 2: W polu adres wpisz adres interfejsu LAN routera Krok 3: Na ekranie wyświetli się monit autoryzacji. Wprowadź nazwę uŝytkownika i hasło. Domyślna nazwa uŝytkownika to admin oraz hasło admin. Krok 4: Po poprawnym wpisaniu nazwy uŝytkownika i hasła na ekranie zostanie wyświetlona strona konfiguracji urządzenia. 19

20 7.2 Setup Wizard Funkcja Setup Wizard umoŝliwia prostą, podstawową konfigurację urządzenia krok po kroku w celu zapewnienia dostępu do sieci Internet. W przypadku modułu Setup Wizard uŝytkownik przechodzi kolejno poprzez wszystkie funkcje menu za pomocą przycisków Next i Back. Aby rozpocząć konfigurację urządzenia kliknij przycisk Next Operation Mode Funkcja Operation Mode umoŝliwia wybór trybu pracy urządzenia. W celu uzyskania dostępu do sieci Internet za pomocą połączenia przewodowego (gniazdo 20

21 WAN: stałe łącze, modem kablowy, modem ADSL) wybierz opcję Gateway i kliknij Next. W przypadku bezprzewodowego dostępu do sieci Internet za pomocą karty bezprzewodowej wbudowanej w urządzenie i pracującej jako klient AP (wireless cilent) wybierz opcję Wireless ISP i kliknij Next. Gdy potrzebujesz z urządzenia zrobić most sieciowy i połączyć np. dwie lokalizacje w sieci bezprzewodowo, wybierz tryb Bridge, w tym trybie wszystkie porty LAN oraz interfejs bezprzewodowy są połączone, a mechanizmy NAT i Firewall są wyłączone. W prosty sposób ustaw w zakładce Operation Mode dwa urządzenia Asmax BR704g w trybie Bridge i zastosuj się do kroków opisanych w szczegółowej części instrukcji urządzenia, gdzie wszystkie tryby pracy są dokładnie opisane. 21

22 7.2.2 Time Zone Setting Funkcja Time Zone Setting umoŝliwia wybranie strefy czasowej dla protokołu NTP. Wybierz strefę czasową w polu Time Zone Setting oraz opcjonalnie serwer NTP w polu NTP Server, a następnie kliknij przycisk Next Lan Interface Setup Funkcja LAN Interface Setup umoŝliwia określenie adresu IP, maski podsieci oraz nazwy domenowej interfejsu LAN routera. W pole IP Address wpisz adres IP routera od strony LAN, określi on jednocześnie podsieć, z jakiej będziemy korzystać 22

23 domyślnie /24. W polu Subnet Mask podamy maske podsieci i w polu Default Gateway podajemy domyślny adres bramy Wan Interface Setup Zakładka Wan Interface Setup umoŝliwia określenie parametrów interfejsu WAN. Za pomocą opcji WAN Access Type wybierz tryb pracy interfejsu WAN. W razie potrzeby, po wykonaniu wszystkich kroków kreatora wstępnej konfiguracji Setup Wizard wejdź do zakładki TCP/IP Settings WAN Interface i uŝyj funcji Clone MAC Address i TTL. Funkcje te były szczegółowo opisywane w rozdziale

24 - Static IP: w przypadku statycznego, stałego adresu IP (np. usługa Interent DSL TPSA) naleŝy określić adres IP interfejsu WAN (IP Address), maskę podsieci (Subnet Mask), bramę domyslną (Default Gateway) oraz adres serwera DNS, a następnie kliknij przycisk Next. 24

25 - DHCP Client: w przypadku pracy urządzenia jako klient serwera DHCP wybierz tryb DHCP Klient i kliknij Next. 25

26 - PPPoE: w przypadku pracy jako klient serwera PPPoE wpisz nazwę uŝytkownika potrzebną do autoryzacji połączenia w polu User Name oraz hasło w polu Password i kliknij Next. 26

27 - PPTP: w przypadku klienta PPTP wpisz nazwę uŝytkownika potrzebną do autoryzacji połączenia w polu User Name oraz hasło w polu Password. Następnie w polu IP Address określ adres urządzenia, w polu Subnet Mask maskę podsieci, a w polu Serwer IP Address adres IP serwera PPTP. Po ustawieniu parametrów połączenia PPTP kliknij przycisk Next. 27

28 7.2.5 Wireless Basic Settings Funkcja Wireless Basic Settings umoŝliwia określenie podstawowych parametrów wbudowanego interfejsu bezprzewodowego. Za pomocą funkcji Band moŝemy ustawić standard transmisji, funkcja Mode określa tryb pracy interfejsu bezprzewodowego (AP, Client, WDS, AP+WDS, Repeater). W polu Network Type aktywnego w przypadku wybrania trybu pracy Client moŝemy określić, z jakiego typu połączenia będziemy korzystać (Infrastructure lub Ad Hoc). W polu SSID podajemy nazwę, z jaką będzie rozgłaszany sygnał wbudowanego punktu 28

29 dostępowego lub w przypadku pracy w trybie Client nazwę zdalnej sieci bezprzewodowej. Pole Chanel Number moŝemy wybrać kanał transmisji interfejsu bezprzewodowego Wireless Security Setup W tym kroku moŝemy ustawić podstawowe opcje zabezpieczenia połączenia bezprzewodowego, takie jak typ szyfrowania WEP, WPA(TKIP), WPA2(AES), WPA2 Mixed lub wyłączyć szyfrowanie danych (opcja None ). Jeśli chcemy skorzystać z serwera RADIUS to proszę przejść na końcu konfiguracji do zakładki Wireless Security i tam podać wszystkie potrzebne dane (szczegółowy opis w rozdziale 29

30 poświęconym sieci bezprzewodowej). Po wybraniu szyfrowania, w zaleŝności od jego rodzaju podajemy format klucza szyfrującego i sam klucz. Podobnie jak funkcje połączenia z serwerem RADIUS opcje wyboru klucza są opisane w rozdziale o sieci bezprzewodowej. Przykładowo, jeśli wybierzemy szyfrowanie WPA, wybieramy format naszego klucza w polu Pre-Shared Key Format będzie to Passphrase lub Hex i w polu Pre-Shared Key podajmy nasz klucz. 30

31 Po kliknięciu Finished ustawienia zostaną zapisane, wyświetlony zostanie komunikat jak na obrazku poniŝej, gdzie proszę kliknąć OK Status połączenia Urządzenie automatycznie połączy się z Internetem. Za pomocą funkcji w zakładce Management Status moŝemy sprawdzić stan połączenia routera z dostawcą ISP. Znaczenie poszczególnych funkcji moŝna poznać w dalszej części instrukcji obsługi. 31

32 8. Instrukcja obsługi Na dołączonej do urządzenia płycie CD znajduje się instrukcja obsługi w formacie PDF. Zawarte są w niej następujące rzeczy: - Specyfikacja urządzenia - Instalacja i konfiguracja urządzenia 32

33 - Konfiguracja komputera podłączonego do routera Asmax BR-704G - Szczegółowy opis funkcji dostępnych z poziomu strony konfiguracyjnej www. - Rozwiązywanie podstawowych problemów z pracą urządzenia. - Słowniczek pojęć. 33

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus P 6381-2 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.eu 2008-10-07 UWAGA! Wszystkie informacje i dane

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T28. Budowa Sieci w modelu Infrastructure 1. Budowa Sieci w modelu Infrastructure Celem poniższego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4 - 1.1 Funkcje... - 4 - 1.2 Specyfikacja... - 4 -

Spis treści. Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4 - 1.1 Funkcje... - 4 - 1.2 Specyfikacja... - 4 - Spis treści Wprowadzenie... - 3 - Część 1 Przegląd produktu... - 4-1.1 Funkcje... - 4-1.2 Specyfikacja... - 4 - Część 2 Instalacja hardware... - 6-2.1 Opis urządzenia... - 6-2.1.1 Panel przedni... - 6-2.1.2

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N

Podręcznik użytkownika. Linksys E2000 Zaawansowany router Wireless-N Podręcznik użytkownika Linksys E2000 Spis treści Spis treści Rozdział 1: Opis produktu 1 Góra............................................................. 1 Tył..............................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2 Wi-Fi Plus (P 6331-6) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników oraz aplikacji są dostępne na stronie www.pentagram.pl 2008-10-08 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi U-TWG870U(EU) firmy Thomson Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1

WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router. Instrukcja obsługi. Ver1.1 WAR-54GAT 54M Bezprzewodowy Router Instrukcja obsługi Ver1.1 Prawa autorskie i znaki handlowe Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2.

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2. AR-7084A / AR-7084gA AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika Wersja: 2.0 (Styczeń 2007) 1 Edimax Technology Co, LTD. - wszelkie prawa zastrzeŝone. śadna część

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo