GRUPA BPS cz. I. Spółki zależne i powiązane. BPS Faktor S.A. IT BPS Sp. z o.o. MAGAZYN GRUPY BPS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA BPS cz. I. Spółki zależne i powiązane. BPS Faktor S.A. IT BPS Sp. z o.o. MAGAZYN GRUPY BPS"

Transkrypt

1 MAGAZYN GRUPY BPS GRUPA BPS cz. I Spółki zależne i powiązane BPS Faktor S.A. IT BPS Sp. z o.o. 1

2 GRUPY BPS Spis treści 3 Wstęp 4 Dom Maklerski Banku BPS S.A. 5 BPS TFI S.A. 7 Centrum Finansowe Banku BPS S.A. 9 Dom Inwestycyjny Libero S.A. 11 IT Card S.A. 12 BPS Leasing S.A. 13 BPS Faktor S.A. IT BPS Sp. z o.o. 14 Positive Advisory S.A. 2 MAGAZYN

3 MAGAZYN GRUPY BPS Grupę BPS tworzą Zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A. oraz spółki świadczące specjalistyczne usługi finansowe i organizacyjno-zarządcze. Rozwój istniejących spółek zależnych i powiązanych oraz powoływanie nowych oparte jest na dwóch głównych filarach: Zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej podmiotów i klientów Zrzeszenia BPS, wzmacniającej efekt synergii i skali, poprzez umożliwienie klientom Zrzeszenia dostępu w jednym miejscu do wystandaryzowanych produktów finansowych. Placówka bankowa stanie się centrum finansowym przejmującym usługi ubezpieczeniowe, doradcze, leasingowe, faktoringowe i inwestycyjne, świadczone dotychczas klientom Zrzeszenia BPS przez inne podmioty. Pozwoli to na zwiększenie poziomu konkurencyjności oraz wzmocnienie możliwych do osiągnięcia przewag konkurencyjnych. Optymalizowanie strony kosztowej Banku i Banków Spółdzielczych poprzez przenoszenie czynności i obszarów organizacyjno-zarządczych do specjalistycznych spółek zależnych. Kompleksowa obsługa finansowa podmiotów i klientów Zrzeszenia realizowana już jest z sukcesem przez Dom Maklerski, Centrum Finansowe, BPS TFI oraz IT Card. Na przełomie roku powołane zostały nowe spółki z obszaru finansowo-produktowego takie jak Dom Inwestycyjny Libero, oferujący nowoczesną bankowość inwestycyjną i usługi doradczo-konsultingowe oraz BPS Leasing i BPS Faktor. Na początku 2011 r. podjęła działanie pierwsza spółka powołana w celu optymalizacji kosztów IT BPS. Spółka ta stanie się głównym partnerem Banku i Banków Spółdzielczych w obszarze rozwoju systemów informatycznych, przejmie również bieżącą obsługę tego obszaru. Będzie zarządzać procesami sfery rozwoju informatycznego Banku i systemów informatycznych w Grupie BPS. IT BPS stanie się bezpośrednim, zewnętrznym outsorcerem w ramach Grupy BPS, jednakże pod ścisłą kontrolą Banku. Planuje się że Spółka będzie jedynym dostawcą oprogramowania i sprzętu informatycznego oraz właścicielem i providerem procesów, narzędzi oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z oprogramowaniem informatycznym używanym przez Bank. Zamiarem Banku BPS S.A. jest kontynuowanie podjętego procesu rozwoju Grupy BPS poprzez powołanie nowych podmiotów w obszarach: produktowym: BPS Zielone Inwestycje spółki consultingowo-projektowej ukierunkowanej na zarządzanie oraz finansowanie projektów inwestycyjnych związanych z rynkiem Odnawialnych Źródeł Energii i gospodarki komunalnej; BPS Inwestycje spółki inwestującej w nowe przedsięwzięcia w ramach funduszy private equity i venture capital, z możliwością oferowania udziału kapitałowego Banki Spółdzielcze Dom Maklerski Banku BPS S.A. Produktowe Centrum Finansowe Banku BPS S.A. w takich projektach Bankom Spółdzielczym; optymalizacji kosztów działania: BPS Finanse spółki odpowiedzialnej za pozyskiwanie partnerów do współpracy oraz zarządzanie i koordynowanie współpracą pomiędzy Bankiem, a siecią pośredników finansowych oferujących głównie produkty consumer finance i bankassurance; HR BPS spółki optymalizującej koszty zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wydzielenie obsługi kadrowopłacowej ze struktur Banku BPS S.A., co powinno docelowo o 20-30% ograniczyć koszty związane z tym obszarem. Równocześnie podjęte zostaną działania zmierzające do rozpoczęcia działalności rynkowej w obszarze doradztwa personalno-prawnego; BPS Nieruchomości spółki powołanej do obsługi administracyjnej, zarządzania majątkiem Banku, podmiotów z Grupy BPS oraz innych podmiotów zewnętrznych. Planuje się, że docelowo Spółka podejmie działania na rynku deweloperskim. Bank BPS S.A. Istniejące Spółki Libero Group S.A. Dom Inwestycyjny IT CARD S.A. BPS TFI S.A. BPS Leasing S.A. BPS Faktor S.A. Planowane Spółki IT BPS Sp. z o.o. Optymalizujące koszty działania BPS Zielone Inwestycje BPS Inwestycje BPS Finanse HR BPS BPS Nieruchomości Produktowe Optymalizujące koszty działania 3

4 GRUPY BPS Dom Maklerski Banku BPS S.A. 1. Adres ul. Płocka 11/13, Warszawa, tel MAGAZYN Jan Kuźma Katarzyna Helena Nowocień-Dycha Wiceprezes u Piotr Pokropek Przewodniczący Rady Nadzorczej Edward Biernacki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Jarosław Janas Członek Rady Nadzorczej Aleksander Kaczyński Członek Rady Nadzorczej Józef Kapłanek Członek Rady Nadzorczej Działalność maklerska L.p. Akcjonariusz udział w kapitale udział w sumie głosów 1 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 60,75% 62,51% 2 Jan Kuźma 7,23% 8,41% 3 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 4,87% 5,01% 4 Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy 4,12% 4,58% 5 Bank Spółdzielczy w Czarnym Dunajcu 1,50% 1,74% 6 Bank Spółdzielczy w Piątnicy 1,50% 1,74% 7 Bank Spółdzielczy w Skawinie 1,50% 1,74% 8 Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem 1,50% 1,74% 9 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków 1,50% 1,74% 10 Podkarpacki Bank Spółdzielczy 1,50% 1,74% 11 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubartowie 1,50% 1,74% 12 Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich 0,25% 0,15% 13 Bank Spółdzielczy w Jabłonce 0,37% 0,22% 14 Bank Spółdzielczy w Limanowej 0,37% 0,22% 15 Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 0,37% 0,22% 16 Bank Spółdzielczy Szczytnie 0,37% 0,22% 17 Bank Spółdzielczy w Zambrowie 0,19% 0,11% 18 Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach 0,37% 0,22% 19 Spółdzielczy Bank Rozwoju Szepietowo 0,37% 0,22% 20 Leonardo Holding S.A. 9,84% 5,72% SUMA 100,00% 100,00% 5. Dotychczasowa działalność Dom Maklerski Banku BPS S.A. ma zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, wydane przez Komisję Nadzoru Bankowego w dniu 17 grudnia 2008 roku, a od 6 stycznia 2009 roku uzyskał status członka GPW S.A. Dom Maklerski zapewnia obsługę wszystkich procesów związanych z rynkiem kapitałowym, między innymi pomoc doradczą i analityczną, a w tym analizę celowości i sposobu pozyskania kapitału, reprezentowanie klientów w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, przygotowanie pod względem formalno-prawnym przeprowadzanych transakcji oraz przygotowanie i realizację niepublicznych i publicznych ofert emitowanych przez spółki papierów wartościowych. 6. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) L.p. Wyszczególnienie Przychody z prowadzonej działalności Zysk netto Kapitał zakładowy Kapitał własny Suma bilansowa Rozwój usług w obszarach: Obszar usług korporacyjnych a) kontynuacja programu emisji obligacji banków spółdzielczych, podporządkowanych z uwzględnieniem wprowadzenia do notowań na Catalyst b) obsługa emisji obligacji banków spółdzielczych o krótszym, m.in. 2-letnim, terminie zapadalności z uwzględnieniem wprowadzenia do notowań na Catalyst c) obsługa emisji obligacji komunalnych dla JST d) obsługa emisji obligacji korporacyjnych e) prowadzenie i obsługa rejestrów depozytowych i subdepozytowych dla emisji papierów wartościowych f) realizacja kolejnych emisji papierów wartościowych spółek publicznych, w tym przygotowanie prospektów emisyjnych i oferowanie papierów wartościowych g) aktywna promocja emisji i pozyskiwanie inwestorów h) pełnienie funkcji animatora i) przygotowanie i realizacja programów opcji menedżerskich j) usługi w zakresie doradztwa strategicznego, min. wyceny, analizy k) realizacja transakcji fuzji i przejęć

5 MAGAZYN GRUPY BPS Obszar usług brokerskich l) aktywizacja usługi prywatny makler, zapewniającej dużą elastyczność, niestandardowość i innowacyjność, dopasowanie usługi do konkretnej potrzeby klienta ł) aktywizacja banków spółdzielczych i ich klientów m) pozyskanie nowych inwestorów instytucjonalnych n) zapewnienie stabilnego poziomu obrotów na poziomie nie niższym niż 200 mln zł miesięcznie w 2011 r. przy jednoczesnej dywersyfikacji klientów, w kolejnych latach udział zwiększyłby się do poziomów pozwalających konkurować z biurami w pierwszej 20 w obrotach GPW, tj. 500 mln w 2013 r. Obszar rekomendacji i analiz o) opracowywanie raportów analitycznych zawierających rekomendacje. Dodatkowo przygotowywanie komentarzy: dziennych (porannych) zawierający najważniejsze informacje o obserwowanych spółkach (oraz spółkach z WIG20, mających wpływ na całość rynku), tygodniowych, kwartalnych zwierających prognozy wyników finansowych pokrywanych spółek wraz z komentarzami analityków. Osiągnięcie wysokiej pozycji w rankingach analityków. Świadczenie nowych usług maklerskich: p) zarządzanie portfelem papierów wartościowych, oferta będzie skierowana do klientów, którzy chcą inwestować w instrumenty rynku kapitałowego, powierzając swoje pieniądze specjalistom. Obejmuje ona inwestowanie w imieniu klienta powierzonych kapitałów w wybrane instrumenty rynku finansowego. Środki przekazane do zarządzania zdeponowane są na odrębnym rachunku bankowym, a zarządzający nimi mają upoważnienie do składania zleceń zakupu i sprzedaży instrumentów finansowych w imieniu inwestora. Działania zarządzania aktywami będą uzależnione od indywidualnych skłonności do podejmowania ryzyka przez klienta i od czasu trwania inwestycji (wymaga uzyskania zezwolenia przez Dom Maklerski) r) forex i rynki zagraniczne w odpowiedzi na rozwijający się rynek transakcji międzynarodowych. Dom Maklerski będzie dążył do wprowadzenia do swojej oferty usług w zakresie dostępu do rynków zagranicznych i wprowadzenia usług w zakresie pochodnych instrumentów finansowych 9. Planowane emisje I półrocze 2011r. 4 mln szt. akcji dedykowane do BPS S.A. i banków spółdzielczych Data emisji I półrocze 2011 r. dla BS wg c. nominalnej ,00 dla BS wg c. emisyjnej od ,00 do ,00 BPS TFI S.A. 1. Adres ul. Płocka 11/13, Warszawa, tel Krzysztof Wiktor Stępień Jacek Więcek Członek u Mirosław Anastazy Potulski Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Pokropek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Jan Górajek Członek Rady Nadzorczej Tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 100% 5. Dotychczasowa działalność BPS TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego wydanej 26 maja 2010 roku na prowadzenie działalności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Równocześnie Komisja Nadzoru 5

6 GRUPY BPS Finansowego wyraziła zgodę na utworzenie następujących funduszy: Contango Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Quantum 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPS TFI S.A. (w zł) Wyszczególnienie Wartość aktywów netto Skład portfela ) Contango Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Quantum 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych papiery wartościowe lokaty niezbędne środki pieniężne papiery wartościowe lokaty niezbędne środki pieniężne papiery wartościowe lokaty niezbędne środki pieniężne 1) Obniżenie poziomu aktywów funduszy związane było z decyzją Banku BPS S.A. głównego właściciela certyfikatów inwestycyjnych o umorzeniu części certyfikatów. 6. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) L.p. Wyszczególnienie Przychody z prowadzonej działalności Zysk netto Kapitał zakładowy Planowane działania Spółka zamierza: pozyskać licencję na prowadzenie działalności przez towarzystwo oraz zgody na uruchomienie kolejnych funduszy; przygotować procedury oraz zasady działania w oddziałach Banku BPS S.A. punktów sprzedaży oferujących fundusze inwestycyjne BPS TFI S.A.; przygotować i uzgodnić umowę dystrybucyjną funduszu otwartego BPS FIO; przygotować wspólne produkty dla BPS TFI S.A. i Banku BPS S.A., takich jak: Lokata z Funduszem, Plan Systematycznego Inwestowania. W 2011 roku BPS TFI S.A. ma zamiar rozszerzyć działalność biznesową na bazie efektów synergii odnoszących się do sieci oddziałów banku oraz zrzeszonych banków spółdzielczych, między innymi w celu przekazywania informacji na temat towarzystwa, oferowanych produktów oraz zasad i oczekiwań w ramach przyszłej sprzedaży funduszy inwestycyjnych BPS TFI S.A. Prowadzone są prace mające na celu włączenie modułu transakcyjnego funduszy zarządzanych przez BPS TFI S.A. do Systemu Bankowości Internetowej (SBI) oraz uwzględnienia aktywów klientów posiadanych w funduszach inwestycyjnych w zintegrowanym rachunku bankowym. We współpracy z Domem Maklerskim BPS TFI S.A. dokonuje obsługi operacyjnej w zakresie usług brokerskich oraz sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych Contango FIZ, natomiast razem z Centrum Finansowym Banku BPS S.A. wystąpiło do KNF o zezwolenie na uruchomienie dwóch funduszy sekurytyzacyjnych i znajduje się na etapie przygotowań do uruchomienia ich działalności. 8. Planowane emisje W lipcu 2011 r. 1 mln szt. akcji o wartości zł; skierowana do banków spółdzielczych oraz do potencjalnych nowych inwestorów zaakceptowanych przez Bank BPS S.A. 4 Kapitał własny Suma bilansowa MAGAZYN

7 MAGAZYN GRUPY BPS Centrum Finansowe Banku BPS S.A. 1. Adres ul. Płocka 11/13, Warszawa, tel Joanna Emilia Nowicka-Kempny 5. Dotychczasowa działalność Głównym przedmiotem działalności Centrum Finansowego umowy jest restrukturyzacja i windykacja wierzytelności przeterminowanych, świadczona na podstawie umów-zlecenia (outsourcing windykacji) i umów cesji (zakupy wierzytelności). Kontrahentami spółki są zarówno podmioty Grupy BPS (Bank BPS S.A., banki spółdzielcze, spółki zależne Banku BPS S.A.), jak i podmioty zewnętrzne (banki komercyjne, banki spółdzielcze zrzeszone w SGB, likwidatorzy przedsiębiorstw państwowych, syndycy, przedsiębiorcy indywidualni). Zlecenie usług windykacji Barbara Renata Grześ Wiceprezes u Aleksander Jarosław Trojanowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Anna Sadzińska Członek Rady Nadzorczej Anna Ewa Zawada Członek Rady Nadzorczej Restrukturyzacja i windykacja należności Bank BPS S.A. 100% Czynności restrukturyzacyjne i windykacyjne świadczone na podstawie umowy zlecenia obejmują swoim zakresem: wezwania dłużników do spłaty zadłużenia, negocjacje w zakresie sposobu i terminu zapłaty wierzytelności prowadzonych w formie pisemnej, telefonicznej lub osobistego kontaktu z dłużnikiem, ustalanie aktualnego adresu dłużnika w Centralnym Biurze Adresowym lub innych rejestrach, o ile okaże się to konieczne, ustalanie posiadanego majątku dłużnika, składanie w imieniu i za zgodą wierzyciela oświadczeń w sprawie odroczenia terminu płatności długu lub innych form restrukturyzacji zadłużenia, zawierania w imieniu i za zgodą wierzyciela ugód pozasądowych z dłużnikami oraz kontrolowanie wywiązywania się przez dłużników z postanowień tych umów, przejmowanie rzeczy i praw przewłaszczonych lub zabezpieczonych zastawem rejestrowym albo przelewem praw na zabezpieczenie, a także obciążonych zastawem cywilnym, finansowym, przechowywanie oraz sprzedaż przejętych rzeczy w drodze przetargu lub z wolnej ręki, prowadzenie negocjacji z potencjalnymi nabywcami poszczególnych wierzytelności oraz przygotowywanie projektów umów sprzedaży wierzytelności, wykonywanie innych czynności faktycznych niezbędnych w celu dochodzenia spłaty wierzytelności lub do sprzedaży wierzytelności, przygotowywanie projektów pozwów o zapłatę oraz innych pism procesowych, mających na celu odzyskanie wierzytelności, przygotowywanie projektów pism w postępowaniach egzekucyjnych i upadłościowych, koordynowanie postępowań sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych prowadzonych w związku z wierzytelnościami przez pełnomocników procesowych wierzyciela. Zawarcie umowy-zlecenia z Centrum Finansowym powinno być poprzedzone zawiadomieniem przez bank Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zawarcia umowy outsourcingu. Po upływie 14 dni od zawiadomienia KNF bank może przystąpić do zawarcia umowy-zlecenia. W celu umożliwienia szybkiego podjęcia działań przez spółkę celowe wydaje się zawarcie przez każdy z banków Grupy BPS umów-zleceń nawet w przypadku posiadania niskiego wskaźnika kredytów nieregularnych. Spełnienie przesłanek ustawowych zawiadomienie KNF oraz zawarcie umowy-zlecenia, umożliwia w dogodnym dla Banku momencie, natychmiastowe przekazanie sprawy do obsługi Centrum Finansowego. W praktyce oznacza to możliwość niezwłocznego podjęcia przez spółkę czynności w przypadku powzięcia przez bank informacji np. o ogłoszeniu upadłości dłużnika banku i konieczności zgłoszenia wierzytelności. Zawarcie umowy-zlecenia nie skutkuje dla banku bezpośrednim powstaniem kosztów. Prowizja z tytułu wynagrodzenia dla spółki za wykonane czynności naliczana jest dopiero po wpływie środków od dłużnika na rachunek banku. Prowizją nie są objęte koszty zwrotne odzyskane przez spółkę dla banku od dłużnika. Oznacza to, że prowizja naliczana jest przez Centrum Finansowe od kwot odzyskanych od 7

8 GRUPY BPS dłużnika i zarachowanych przez bank na spłatę kapitału i odsetek. Oczywiście koszty zwrotne, podlegające dochodzeniu od dłużnika, jak koszty opłat sądowych i egzekucyjnych, są na wniosek spółki, ponoszone przez bank i dochodzone w dalszym etapie od dłużnika przez spółkę. Do chwili obecnej spółka zawarła 8 umów-zleceń, a kolejne są w przygotowaniu. Cesja wierzytelności Spółka nabywa wierzytelności zarówno korporacyjne, jak i detaliczne. W tym celu spółka: a) uczestniczy w przetargach publicznych organizowanych przez banki komercyjne, firmy telekomunikacyjne, syndyków masy upadłości, likwidatorów itp. b) prowadzi indywidualne negocjacje z bankami spółdzielczymi zainteresowanymi zbyciem wierzytelności. Centrum Finansowe nabywa: a) wierzytelności pojedyncze dotyczy wierzytelności korporacyjnych b) portfele wierzytelności. Osiągnięte w wyniku czynności restrukturyzacyjnowindykacyjnych przychody spółki wg stanu na dzień r. wyniosły: a) ogółem 9,4 mln zł, b) w tym z portfela wierzytelności własnych 2,8 mln zł. W styczniu i lutym 2011 roku zawarte zostały kolejne umowy cesji i nabyte nowe pakiety wierzytelności. Aktualnie trwają wyceny kolejnych pakietów wierzytelności oferowanych do sprzedaży na rzecz spółki zarówno przez banki Spółdzielcze, jak i podmioty niebankowe. Przykładem prawidłowej współpracy na polu restrukturyzacji i windykacji wierzytelności przeterminowanych, potwierdzającym potrzebę funkcjonowania w ramach Grupy BPS wyspecjalizowanej spółki windykacyjnej jest dokonane w styczniu 2011 roku nabycie przez Centrum Finansowe wierzytelności od podmiotu niebankowego, będącego cenionym klientem banku spółdzielczego. Inicjatorem transakcji cesji wierzytelności z faktury był bank spółdzielczy finansujący działalność bieżącą klienta. 6. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) L.p. Wyszczególnienie W celu złożenia oferty nabycia wierzytelności spółka dokonuje due diligence, tj.: a) przeprowadza badanie dokumentacji prawnej i finansowej dłużnika, b) przeprowadza analizę jego sytuacji finansowej c) bada stan jakościowy i ilościowy zabezpieczeń prawnych. Na podstawie powyższych danych dokonywana jest wycena wierzytelności oraz są ustalane terminy płatności ceny. Oferta cenowa przedstawiana jest pisemnie zainteresowanemu współpracą bankowi/kontrahentowi (np. syndykowi, likwidatorowi). W przypadku akceptacji oferty cenowej zawierana jest umowa cesji i przekazywana dokumentacja. Portfel wierzytelności zarządzanych przez Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Według stanu na dzień r. Centrum Finansowe administrowało następującym portfelem wierzytelności: 1. w ramach zawartych z Bankiem BPS S.A. i bankami spółdzielczymi umów-zleceń 733 mln zł, 2. w ramach portfela własnego (zakupionego w latach ) 106 mln zł. W 2009 roku spółka zakupiła portfel wierzytelności o łącznym wolumenie 40,2 mln zł. W 2010 roku zakupione wierzytelności wyniosły 65,4 mln zł. Wśród zakupionych dotychczas wierzytelności w łącznej wysokości 106 mln zł portfel wierzytelności zakupionych od podmiotów niebankowych wynosi 46 mln zł, tj. 43,4%. 8 MAGAZYN 1 Przychody z prowadzonej działalności Zysk netto Kapitał zakładowy Kapitał własny Suma bilansowa Planowane działania Obecnie Centrum Finansowe Banku BPS S.A. ubiega się o uzyskanie zgody od Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie sekurytyzowanymi należnościami, dzięki czemu będzie możliwy dalszy rozwój oferty produktowej, szczególnie związanej z cesją wierzytelności. Spółka planuje zainicjowanie udziału w I półroczu 2011 na rynku New Connect oraz również w I półroczu 2011 r. emisję trzyletnich obligacji w wysokości 5 mln zł (wartość nominalna). W tym celu z jednej strony przewidywane jest cykliczne przeznaczanie zysków z lat ubiegłych na podwyższenie kapitału podstawowego, z drugiej w miarę potrzeb finansowych spółki emisja nowych akcji. 8. Planowane emisje I półrocze 2011r. 3 mln szt. akcji dedykowane do BPS S.A. i banków spółdzielczych Data emisji I półrocze 2011 r. dla BS wg c. nominalnej dla BS wg c. emisyjnej od do

9 MAGAZYN GRUPY BPS Dom Inwestycyjny Libero S.A. 1 ) 1. Adres ul. Piastowska 8d, Kraków, tel Ryszard Tadeusz Sikorski Andrzej Robert Komański Członek u Wojciech Jan Madej Członek u Mirosław Anastazy Potulski Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Adam Jagielski Członek Rady Nadzorczej Tomasz Jarosław Janas Członek Rady Nadzorczej Działalność holdingów finansowych, Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, zanie rynkami finansowymi. Bank BPS S.A. 75% kapitału i praw głosu 2 Leonardo Holding S.A. 25% kapitału i praw głosu. 5. Dotychczasowa działalność Koncentrując się na działalności w sferze usług doradztwa finansowego, doradztwa kapitałowego, konsultingu dla banków oraz przedsiębiorstw, Libero Group S.A. zawarł oraz obsługiwał w okresie od 1 czerwca 2010 roku (początek działalności operacyjnej spółki) umowy doradcze między innymi z następującymi podmiotami: Margot sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku; NTP sp. z o.o. oraz NTP S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu; Dom Maklerski BPS S.A. w zakresie przygotowania dokumentów informacyjnych emisji obligacji banków spółdzielczych oraz spółek prawa handlowego na rynku Catalyst Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku, Spółka Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o.; Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w zakresie przedsięwzięć związanych ze sferą marketingu, promocji i kreowania wizerunku; Tatrzański Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej, Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie w zakresie przygotowania memorandum informacyjnego emisji obligacji; Spółdzielnia Mazowianka w Warszawie; Odra-Trans S.A. we Wrocławiu, Orlen-Budonaft sp. z o.o. w Krakowie, Grupa Kapitałowa Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, Simpeco sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Grenerg sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, Remak-Rozruch S.A. z siedzibą w Opolu. spółki, kierując się intencją wspierania oraz zachowania zdolności do świadczenia komplementarnych i profesjonalnych obszarów doradztwa dla pozyskiwanych klientów Libero Group S.A. w okresie do czasu powołania stosownych spółek parterowych nawiązał również stałą współpracę z renomowaną kancelarią prawną Stachowicz & Ptak Adwokaci i Radcowie Prawni, kancelarią Doradztwa Podatkowego Paczuski, Taudul i Partnerzy. W portfelu spółek zależnych Dom Inwestycyjny Libero S.A. posiada według stanu na dzień dzisiejszy udziały kapitałowe w dwóch podmiotach, których utworzenie oraz uruchomienie działalności było domeną działalności DI Libero S.A. w 2010 roku: BPS Leasing S.A. (66% akcji); BPS Faktor S.A. (66% akcji). 1) Nazwa po zarejestrowaniu w KRS. Poprzednio Libero Group S.A. 2) Bank BPS objął akcje w Libero Group S.A. w dniu 22 września 2010 r. a następnie w dniu 27 stycznia 2011 r. podjął decyzję o zwiększeniu swojego zaangażowania kapitałowego w Spółkę do kwoty ,00 zł. Po objęciu akcji nowej emisji udział Banku w kapitale akcyjnym Spółki wyniesie 75%. 9

10 GRUPY BPS 6. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) L.p. Wyszczególnienie Przychody z prowadzonej działalności Zysk netto 84 3 Kapitał zakładowy Kapitał własny Suma bilansowa Planowane działania 1. Działalność doradczo-konsultingowa B2B dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji finansowych w sferach: doradztwa kapitałowego i finansowego, doradztwa strategicznego oraz wspierania procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków, doradztwa w zakresie brandingu, kreowania wizerunku i marki oraz kompleksowego zarządzania procesami public relations dla przedsiębiorstw i banków, doradztwa prawnego oraz w sferze optymalizacji podatkowej 2. Funkcje nadzoru właścicielskiego nad podmiotami celowymi i produktowymi, dedykowanymi poszczególnym obszarom działalności w ramach Grupy Banku BPS S.A. (leasing, faktoring, zielone inwestycje). 3. Wspieranie procesów ekspansji rynkowej Grupy Banku BPS S.A. w zakresie szczególnych obszarów działalności inwestycyjnej banku na rynku kapitałowym, zarówno w zakresie działalności własnej, jak i w formule nadzoru nad wyodrębnionymi podmiotami prawnymi w ramach Grupy Banku BPS S.A. (spółka BPS Inwestycje S.A.). Specyfika działalności Domu Inwestycyjnego Libero S.A. polega również na podziale w sensie organizacyjno-zarządczym poszczególnych sfer aktywności na: działalność prowadzoną bezpośrednio, na własne ryzyko i rachunek (stanowiącą źródło przychodów ze sprzedaży usług), działalność wyodrębnioną w formie dedykowanych zależnych spółek celowych kreujących grupą kapitałową DI Libero S.A. (stanowiącą źródło przychodów finansowych płynących z dywidend, a jednocześnie ścieżkę integracji pionowej grupy kapitałowej). Obszarem strategicznego zainteresowania Domu Inwestycyjnego Libero S.A. w ramach prowadzonej bezpośrednio działalności doradczej i konsultingowego wsparcia dla przedsiębiorców, firm oraz instytucji finansowych (w tym zakresie: ze szczególnym ukierunkowaniem na sektor bankowości spółdzielczej) są: obszar Corporate Finance & Advisory doradztwo finansowe oraz kapitałowe dla przedsiębiorstw, obsługa procesów restrukturyzacji, pozyskiwania kapitału, aranżacji i strukturyzacji finansowania własnego i dłużnego, pozyskiwania inwestorów branżowych lub finansowych, doradztwo w zakresie przeprowadzania oraz obsługi procesów fuzji i przejęć, pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw na rynku publicznym i niepublicznym; kompleksowe doradztwo strategiczne i finansowe dla przedsiębiorstw (corporate finance), w tym prowadzenie procesów due dilligence, wyceny przedsiębiorstw i znaków towarowych, przygotowanie dokumentacji biznesplanów, studiów wykonalności inwestycji lub memorandów informacyjnych czy też prospektów emisyjnych, wspieranie w negocjacjach oraz zamknięciu transakcji; specyfika Domu Inwestycyjnego Libero S.A. sprowadza się także do poszerzenia spektrum usług CF&A poprzez świadczenie wysoko specjalistycznego konsultingu dla instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków spółdzielczych oraz ich klientów; zarządzanie strategiczne i restrukturyzacja doradcza obsługa procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków, doradztwo strategiczne, rynkowe i finansowe, doradztwa w zakresie BPO (outsourcingu procesów biznesowych) oraz budowania struktur sprzedażowych instytucji finansowych, analiza strategiczna kreowanie kierunków działalności biznesowej przedsiębiorstw; w zakresie doradztwa dla instytucji finansowych między innymi wspieranie procesów restrukturyzacji, reorganizacji banków, konsolidacji struktury portfela kredytowego, procedur analizy ryzyka oraz adekwatności kapitałowej; doradztwo w zakresie brandingu, kreowania wizerunku i marki oraz kompleksowego prowadzenia procesów public relations dla przedsiębiorstw i banków budowa i kompleksowa obsługa marek w zakresie wizerunku, marketingu, promocji i public relations; doradztwo prawne pełna paleta usług prawnych, optymalizacji prawno-podatkowej oraz doradztwa podatkowego jak również prawnego doradztwa gospodarczego dla firm, przedsiębiorców i banków, świadczona przez partnerów biznesowych Domu Inwestycyjnego Libero S.A. przez renomowane, wysokospecjalistyczne kancelarie prawne oraz alternatywnie przez własny personel adwokatów i radców prawnych. 8. Planowane emisje Emisja w 2011 r. została już przeprowadzona. 10 MAGAZYN

11 MAGAZYN GRUPY BPS IT Card S.A. 1. Adres ul Płocka 11/13, Warszawa, tel Krzysztof Adam Jagielski Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Radziszewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Witold Marcin Morawski Członek Rady Nadzorczej Irena Danuta Kopik Członek Rady Nadzorczej Helena Wasilewska Członek Rady Nadzorczej Usługi informatyczne L.p. Akcjonariusz Jarosław Stanisław Chrzanowski udział w kapitale udział w sumie głosów 1 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 30,59% 29,38% 2 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój 22,15% 21,27% 3 Jarosław Chrzanowski 6,21% 5,96% 4 Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie 5,17% 6,29% 5 Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 3,45% 4,64% 6 Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 3,45% 4,64% 7 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu 2,76% 2,65% 8 Maciej Pezowicz 2,34% 2,25% 9 Bank Spółdzielczy w Limanowej 2,13% 2,05% 10 Bank Spółdzielczy w Płońsku 2,13% 2,05% 11 Jacek Koszel 2,07% 1,99% 12 Arkadiusz Ziemski 1,93% 1,85% 13 Bank Spółdzielczy w Radomsku 1,59% 1,52% 14 Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 1,54% 1,48% 15 Pozostali 12,49% 12,00% Razem 100,00% 100,00% 5. Dotychczasowa działalność Spółka oferuje usługi z zakresu: zarządzania ryzykiem w obszarze kart, bankomatów i POS-ów, prowadzenia bankomatów i autoryzacji transakcji bankomatowych, prowadzenia terminali POS, między innymi na mocy porozumienia z Bankiem BPS S.A., na mocy porozumienia z Bankiem BPS S.A. oraz organizacjami płatniczymi Visa i MasterCard, IT Card S.A. pełni funkcję centrum obsługi kart płatniczych w zakresie kart: kredytowych, debetowych, z mikroprocesorem (chipem), z paskiem magnetycznym oraz kart bezstykowych. 6. Podstawowe dane finansowe L.p. Wyszczególnienie Przychody z prowadzonej działalności Zysk netto Kapitał zakładowy Kapitał własny Suma bilansowa Planowane działania 1. Na 2011 rok spółka planuje uzyskanie certyfikacji w zakresie obsługi terminali płatniczych POS oraz w zakresie wsparcia procesu wydawnictwa kart płatniczych. 2. Planuje się, że na koniec roku w obsłudze znajdować się będzie 1800 bankomatów. 3. W ciągu pierwszych 12 miesięcy od uruchomienia projektu budowy własnej sieci terminali płatniczych POS planowane jest pozyskanie 4000 szt. punktów akceptacji. 4. Spółka planuje uruchomienie obsługi procesu wydawnictwa kart płatniczych. 5. Pozostałe potrzeby sfinansowane zostaną w postaci leasingu lub ze środków własnych. 8. Planowane emisje W 2011 roku spółka planuje przeprowadzenie emisji akcji na kwotę 2,5 mln zł wg wartości nominalnej i 5,0 mln zł wg ceny emisyjnej w związku z planowanym wejściem spółki do notowań na NewConnect. 11

12 GRUPY BPS BPS Leasing S.A. 1. Adres ul Płocka 11/13, Warszawa, tel Krzysztof Zbigniew Kośmider Aleksander Jarosław Trojanowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Izabela Marta Fotyga Członek Rady Nadzorczej Bgusław Andrzej Ptak Członek Rady Nadzorczej Działalność leasingowa Libero Group S.A. 66,0% Leonardo Holding S.A. 10,0% Krzysztof Zbigniew Kośmider 24,0% Adam Surowski Wiceprezes u 6. Dotychczasowa działalność BPS Leasing S.A. jest spółką zależną od Banku BPS, świadczącą usługi leasingu dla obecnych i przyszłych klientów Banku i Grupy BPS. Usługi oferowane przez spółkę kierowane są w pierwszej kolejności do klientów z segmentu MŚP, zwłaszcza dla klientów banku. Leasing pozwoli finansować potrzeby klientów w zakresie leasingu wszelkich środków trwałych zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Model biznesowy funkcjonowania spółki opiera się na trzech filarach: 1. wykorzystaniu istniejących w banku i w Grupie BPS kanałów dystrybucji do sprzedaży usług leasingu, 2. bezregresowym refinansowaniu spółki w formie wykupu wierzytelności, co pozwala na uniknięcie współczynników koncentracji przy finansowaniu spółki przez bank oraz zaliczenie wykupionej wierzytelności przez oddział finansujący do akcji kredytowej w swoim bilansie, 3. zapewnieniu oddziałom BPS i bankom z Grupy BPS specjalistycznego wsparcia sprzedaży i realizacji umów leasingu na poziomie regionalnym poprzez budowę sieci oddziałów, których zadaniem będzie wsparcie dla doradców oraz przeprowadzenie operacyjnej części zawierania umów leasingu Oferta produktowa spółki zawiera wystandaryzowany produkt finansowania ruchomych środków trwałych, dedykowany segmentowi MŚP Szybki Leasing. Transakcje niespełniające kryteriów produktu wystandaryzowanego mogą być procesowane w procedurze indywidualnej. Spółka w ramach programu wsparcia sprzedaży przeprowadza specjalistyczne szkolenia, przygotowuje materiały szkoleniowe, organizuje konkursy dla doradców, zapewnia materiały marketingowe jak ulotki, plakaty. 6. Podstawowe dane finansowe Spółka zarejestrowana 25 października 2010 r. 7. Planowane działania Wdrożenie oferty leasingowej w całej sieci Banku BPS skierowanej do małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawienie oferty bankom spółdzielczym, przygotowanie specjalnych pakietów dostosowanych do specyfiki dużych przedsiębiorstw. W kwietniu br. oferta spółki powinna być dostępna we wszystkich oddziałach Banku BPS S.A. Na maj br. planowane jest rozpoczęcie współpracy ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi. W niedalekiej przyszłości oczekiwany jest rozwój specjalistycznych produktów leasingu, jak np. leasing samochodów, w których oprócz usługi finansowej pojawią się usługi zarządcze czy ubezpieczeniowe. 8. Planowane emisje Spółka planuje przeprowadzenie emisji od II kwartału 2011 r. dla BS wg c. nominalnej dla BS wg c. emisyjnej MAGAZYN

13 MAGAZYN GRUPY BPS BPS Faktor S.A. 1. Adres ul. Płocka 9/11 B, Warszawa, tel Piotr Konieczka Aleksander Jarosław Trojanowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej Robert Rodek Członek Rady Nadzorczej Jerzy Stachowicz Członek Rady Nadzorczej Działalność faktoringowa Libero Group S.A. 66,0% Leonardo Holding S.A. 10,0% Piotr Konieczka 24,0% 5. Dotychczasowa działalność BPS Faktor S.A. jest spółką utworzoną dla świadczenia usług faktoringowych dla obecnych i przyszłych klientów Banku i Grupy BPS. Faktoring dla średnich i dużych firm, oferowany przez BPS Faktor, pozwoli klientom na finansowanie kapitału obrotowego. Oferta produktowa spółki obejmować będzie finansowanie w ramach faktoringu z regresem (niepełnego), faktoringu bez regresu (pełnego) oraz faktoringu odwrotnego (finansowanie dostaw). Spółka zapewni klientom dodatkowe usługi: monitorowanie i administrowanie należnościami, raportami, dochodzenie należności. Do sprzedaży usług faktoringowych wykorzystane zostaną kanały dystrybucji istniejące w banku i Grupie BPS. Ocena ryzyka transakcji faktoringowej odbywać się będzie we własnej jednostce oceny ryzyka. Obsługą operacyjną klientów, po podpisaniu umowy faktoringowej zapewnią doradcy klienta w jednostce operacyjnej spółki. 6. Podstawowe dane finansowe Data rejestracji Spólki w KRS: r.. 7. Planowane działania Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń produktowych dla jednostek banku i Grupy BPS, mających relacje z klientami, wybór i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi transakcji faktoringowych, wdrożenie oferty faktoringowej skierowanej do klientów z segmentu MSP oraz korporacyjnych w całej sieci Banku BPS, spółka planuje rozpoczęcie działalności operacyjnej w czerwcu 2011 r. 8. Planowane emisje Spółka planuje przeprowadzenie emisji od II kwartału 2011r. dla BS wg c. nominalnej dla BS wg c. emisyjnej IT BPS Sp. z o.o. 1. Adres ul. Płocka 9, Warszawa, tel Michał Piotr Kosman Krzysztof Adam Jagielski Przewodniczący Rady Nadzorczej Marcin Krzysztof Wilczyński Członek Rady Nadzorczej Jarosław Chrzanowski Członek Rady Nadzorczej Usługi teleinformatyczne Bank BPS 100% 5. Dotychczasowa działalność Data rejestracji spółki w KRS: r. 13

14 GRUPY BPS 6. Podstawowe dane finansowe Data rejestracji spółki w KRS: r. 7. Planowane działania Rozwój działalności w zakresie: obsługa w zakresie teleinformatycznym Banku Polskiej Spółdzielczości S.A i Banków Spółdzielczych, outsourcing usług teleinformatycznych dla Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i banków spółdzielczych oraz: działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, działalność związana z oprogramowaniem, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, transmisja danych. 8. Planowane emisje Spółka planuje przeprowadzenie emisji od II kwartału 2011r. dla BS wg c. nominalnej dla BS wg c. emisyjnej Positive Advisory S.A. 1. Adres Aleja Jana Pawła II nr 29, Warszawa, tel Monika Weronika Reszka Daniel Sebastian Stalmach Członek u Mirosław Anastazy Potulski Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Adam Jagielski Członek Rady Nadzorczej Waldemar Antoni Kozłowski Członek Rady Nadzorczej Andrzej Seweryn Stalmach Członek Rady Nadzorczej Wojciech Wojtowicz Członek Rady Nadzorczej Usługi konsultingowo-informatyczne L.p. Akcjonariusz udział w kapitale udział w sumie głosów 1 Quantum 2 Fundusz Aktywów 59,31% 59,31% Niepublicznych 2 Daniel Stalmach 8,33% 8,33% 3 Monika Reszka 8,34% 8,34% 4 Roman Buryta 6,21% 6,21% 5 Magdalena Kordek 6,21% 6,21% 6 Piotr Ligenza 6,21% 6,21% 7 Pozostali 5,39% 5,39% RAZEM 100,00% 100,00% 5. Dotychczasowa działalność Spółka oferuje szeroki zakres usług: doradztwo biznesowe, wdrożenia oprogramowania, projekty i budowę aplikacji, utrzymanie systemów Wspiera banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i przedsiębiorstwa na ścieżce rozwoju poprzez doradztwo i rozwiązania IT dopasowane do indywidualnych potrzeb w zakresie: zarządzania ryzykiem, ratingu, scoringu, workflow, w tym workflow do obsługi procesu kredytowego, zarządzania aktywami i pasywami, wdrożeń Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IAS). Pomaga w procesach planowania i budżetowania. Dostarcza rozwiązania CRM i Business Intelligence. Wybiera oraz integruje właściwe technologie, tak 14 MAGAZYN

15 MAGAZYN GRUPY BPS aby umożliwić szybszą i bardziej trafną odpowiedź na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe. 6. Podstawowe dane finansowe Brak danych. 7. Planowane działania Celem strategicznym spółki jest zwiększenie skali działalności, a tym samym zdobycie większego udziału w rynku doradztwa i usług informatycznych w Polsce i za granicą, w szczególności w zakresie wdrożeń bankowych systemów centralnych, między innymi w ramach partnerstwa z Infosys. Projekty te wymagają dużych inwestycji, ale dają jednocześnie szanse udziału w bardzo dużych i rentownych projektach, a tym samym szanse dalszego dynamicznego wzrostu wartości akcji będących w posiadaniu każdego z akcjonariuszy spółki. Dlatego środki uzyskane z planowanej emisji posłużą dalszemu umacnianiu pozycji spółki na rynku dostawców usług doradczych oraz rozwiązań informatycznych dla sektora bankowo-finansowego poprzez organiczny rozwój kompetencji pracowników oraz odpowiednie akwizycje. 8. Planowane emisje Spółka planuje zrealizować w I kwartale 2011 r. kolejną prywatną emisję akcji spółki, która umożliwi osiągniecie kapitalizacji spółki na poziomie minimum 12 mln euro oraz free float akcjonariuszy posiadających poniżej 5% akcji na poziomie 25% kapitału zakładowego. Wielkość posiadanych po emisji akcji przez Quantum 2 Fundusz Inwestycyjny Aktywów Niepublicznych będzie zależała od decyzji samego Funduszu. W założeniach planowana emisja umożliwi spółce spełnienie wymogów Giełdy Papierów Wartościowych umożliwiających przejście z rynku NewConnect i debiut spółki na parkiecie podstawowym GPW. Dane teleadresowe Spółek: Dom Maklerski Banku BPS S.A. ul. Płocka 11/ Warszawa tel BPS TFI S.A. ul. Płocka 11/ Warszawa tel Centrum Finansowe Banku BPS S.A. ul. Płocka 11/ Warszawa tel Dom Inwestycyjny Libero S.A. ul. Piastowska 8d Kraków tel BPS Leasing S.A. ul Płocka 11/ Warszawa tel BPS Faktor S.A. ul. Płocka 9/11 B Warszawa tel IT BPS Sp. z o.o. ul. Płocka Warszawa tel Positive Advisory S.A. Aleja Jana Pawła II nr Warszawa tel IT Card S.A. ul Płocka 11/ Warszawa tel

16 16 MAGAZYN GRUPY BPS

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015

Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA. za rok obrotowy. 14 kwietnia 2015 Jednostkowy Raport Roczny Spółki SARE SA za rok obrotowy 2014 14 kwietnia 2015 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2014 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Informacje o SARE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ Nazwa (firma): Forma Prawna:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo