PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT Zebranie otworzył pan Bartosz Bodych Dyrektor Biura SAFT, Pełnomocnik Zarządu - oświadczeniem, że na dzień r. na godzinę 18:30 w Klubie Aktora SAFT NOVA MASKA przy ul. Krakowskie Przedmieście 4/6 w Warszawie zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chełmskiej 21 bud. 3, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podjęcia uchwał; 4. Sprawozdanie z działalności SAFT i podsumowanie repartycji za lata Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych SAFT za lata oraz sprawozdań Zarządu z działalności SAFT za lata Wystąpienie Prezesa SAFT podsumowujące upływającą kadencję Zarządu SAFT. 7. Udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków ustępującym: Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. 8. Przedstawienie bieżących zagadnień dotyczących funkcjonowania SAFT, w tym sytuacji formalno-prawnej oraz finansowej. 9. Podjęcie decyzji co do dalszego funkcjonowania SAFT proponowana przez Zarząd SAFT uchwała o rozwiązaniu SAFT. 10. Przedstawienie proponowanej przez Zarząd zmiany w Regulaminie Funduszu Socjalnego SAFT. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Regulaminie Funduszu Socjalnego SAFT. 12. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia środków zgromadzonych na koncie Funduszu Socjalnego SAFT. 13. Wybór nowych Władz Stowarzyszenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej na skróconą kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Zarządu. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. 16. Wolne Wnioski i dyskusja nad bieżącymi sprawami. 17. Zamknięcie obrad. 1

2 Do punktu 1 i 2 porządku obrad : Następnie pan Bartosz Bodych Dyrektor Biura SAFT, Pełnomocnik Zarządu SAFT, przyjął funkcję Przewodniczącego Zebrania, sprawdził listę obecności i stwierdził, że dzisiejsze Zebranie odbywa się, zgodnie z prawem o stowarzyszeniach i statutem SAFT. Do punktu 3 porządku obrad : W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że na Zebraniu są obecni przedstawiciele Zarządu oraz członkowie SAFT, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zebrania i postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec powyższego Zebranie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, w tym do podjęcia ewentualnej uchwały o rozwiązaniu SAFT, do czego, zgodnie z zapisami 35 Statutu SAFT, potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków SAFT (spośród 139 członków SAFT na dzień odbycia Walnego Zebrania) - na Sali obrad stwierdzono obecność 20 członków SAFT, ponadto do SAFT napłynęły pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zebraniu i oddawania głosów w imieniu członka SAFT od 52 członków SAFT, co daje łączną liczbę 72 reprezentowanych na Walnym Zebraniu Członków SAFT, a wymagane quorum wynosi 70 osób. Do punktu 4 porządku obrad : Następnie Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności SAFT, koncentrując się przede wszystkim na głównym nurcie działalności SAFT, tj. wypłatach tantiem za lata Przewodniczący przedstawił zebranym szczegółowe statystyki dokonanych wypłat tantiem w w/w latach prezentujące m.in. łączne kwoty zainkasowane od użytkowników, w tym w podziale na poszczególne grupy użytkowników, dokonane potrącenia na rzecz ZASP i SAFT, a także miesięczne i roczne zestawienia kosztów funkcjonowania biura SAFT. Szczegółowe dane zaprezentowane zebranym podczas Walnego Zebrania znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu. W dalszej kolejności Dyrektor Biura SAFT Pan Bartosz Bodych, przedstawił i omówił przygotowane przez księgową SAFT Panią Jolantę Surgiewicz, najnowsze sprawozdanie finansowe SAFT za rok 2012 oraz wcześniejsze, za lata , które ze względu na 2

3 niezwoływanie Walnego Zebrania Członków SAFT od 2009 roku, nie mogły być wcześniej zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków. Następnie, działając na podstawie Statutu SAFT, Przewodniczący poprosił zebranych o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań finansowych. Do punktu 5 porządku obrad : Telewizyjnych w głosowaniu jawnym podjęło uchwały o następującej treści: 3

4 Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych zatwierdza sprawozdanie finansowe SAFT za rok 2009 obejmujące: - bilans wykazujący sumy bilansowe w wysokości ,67 zł - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości ,85 zł - informację dodatkową. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 4

5 Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych zatwierdza sprawozdanie finansowe SAFT za rok 2010 obejmujące: - bilans wykazujący sumy bilansowe w wysokości ,09 zł - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości ,85 zł - informację dodatkową. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 5

6 Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych zatwierdza sprawozdanie finansowe SAFT za rok 2011 obejmujące: - bilans wykazujący sumy bilansowe w wysokości ,96 zł - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości ,46 zł - informację dodatkową. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 6

7 Uchwała nr 4 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych zatwierdza sprawozdanie finansowe SAFT za rok 2012 obejmujące: - bilans wykazujący sumy bilansowe w wysokości ,62 zł - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości ,76 zł - informację dodatkową. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 7

8 Uchwała nr 5 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności SAFT za lata Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 8

9 Do punktu 6 porządku obrad: Przewodniczący poinformował zebranych o kończącej się z dniem odbycia Walnego Zebrania kadencji obecnego Zarządu SAFT i Komisji Rewizyjnej SAFT. W związku z powyższym poprosił Prezesa SAFT Cezarego Pazurę o zabranie głosu celem podsumowania kończącej się kadencji Zarządu. Głos zabrał Prezes Zarządu SAFT Cezary Pazura. Cezary Pazura podziękował wszystkim zebranym za dotychczasową współpracę, uczynił to również w stosunku do pracowników Biura SAFT. Kończąc swoje wieloletnie przewodzenie Stowarzyszeniu podkreślił przede wszystkim, że cele dla których powstał SAFT zostały w większości osiągnięte: wzrost konkurencji na rynku OZZ, obniżenie prowizji pobieranej przez ZASP, udowodnienie, że siłą woli i zaangażowaniem kilkorga osób można powołać i skutecznie zarządzać tego typu organizacją i rzetelnie prowadzić działalność repartycyjną, czego potwierdzeniem są chociażby opinie i raporty biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SAFT za ostatnie lata. Prezes Zarządu wspomniał także o uczestnictwie SAFT w posiedzeniach Komisji Prawa Autorskiego zajmującej się zatwierdzaniem tabel wynagrodzeń obowiązujących użytkowników i przywołał problemy z tym związane: z jednej strony brak skuteczności działalności KPA ze względu na maksymalnie 6-cio miesięczny termin na wydanie przez nią orzeczenia, z drugiej strony obstrukcja formalna stosowana przez użytkowników w trakcie posiedzeń przed KPA celem doprowadzenia do umorzenia postępowania. Ponadto wskazał na problem bezpośrednio dotykający SAFT i będący jednym z powodów wnioskowania przez Zarząd do WZCz o podjęcie uchwały o likwidacji SAFT, tj. kwestię bardzo wysokich z punktu widzenia SAFT opłat za złożenie wniosku do KPA o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń (prawie 40 tys. zł za jeden wniosek). Cezary Pazura wspomniał również o innych działaniach podejmowanych w przeciągu ostatniej kadencji związanych z ochroną aktorów, w tym o walce z działaniami paparazzi. Prezes SAFT poprosił jednocześnie Przewodniczącego Zebrania o przedstawienie w dalszej części WZCz dokładnej analizy bieżącej sytuacji finansowej SAFT, jednocześnie z żalem zwracając się do zebranych z wnioskiem o przegłosowanie uchwały o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji, ze względu na brak możliwości dalszego utrzymania funkcjonowania SAFT w ramach budżetu, którym dysponuje, pochodzącego jedynie z 4-ro procentowej prowizji od wypłat tantiem. 9

10 Jednocześnie Prezes Zarządu zapewnił, że SAFT uczynił wszystko co możliwe celem zapewnienia swoim Członkom płynnego przejścia z SAFT do ZASP w zakresie powierzenia swoich praw pokrewnych i zminimalizowania formalności z tym związanych, m.in. poprzez poinformowanie wszystkich Członków z wyprzedzeniem o możliwej likwidacji SAFT i przesłanie im stosownych formularzy do odesłania w załączonej i opłaconej kopercie zwrotnej. Do punktu 7 porządku obrad: Przewodniczący poprosił zebranych o przegłosowanie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Telewizyjnych w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: 10

11 Uchwała nr 6 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych postanawia udzielić ustępującemu Zarządowi w składzie: - Cezary Pazura Prezes, - Andrzej Grabowski V-ce Prezes, - Magdalena Różczka Skarbnik, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres kończącej się 25 listopada 2013r. kadencji. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 11

12 Do punktu 8 porządku obrad: przedstawił bieżącą sytuację SAFT, zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i finansowym. W nawiązaniu do wcześniej przedstawionych danych finansowych, zwrócił uwagę na istniejącą od kilku lat sytuację znacznego deficytu budżetowego SAFT w ujęciu poszczególnych lat. Roczne wydatki SAFT na poziomie około 150 tys. zł nie są pokrywane przez roczne wpływy z prowizji pobieranej przez SAFT, które wynoszą około 85 tys. zł, i to pomimo faktu, że wszystkie organa statutowe SAFT wykonują swoje obowiązki bezpłatnie. Obiektywnie oceniając, wydatki na funkcjonowanie tego typu stowarzyszenia jak SAFT na poziomie miesięcznym około 11 tys. złotych trudno uznać za wysokie, a Zarząd zawsze czynił starania aby były możliwie najniższe, jednak poziom prowizji pobieranej przez SAFT w wysokości 4% okazał się niewystarczający dla ich pokrycia. Dla utrzymania bieżącego funkcjonowania SAFT konieczne było sięganie do środków zgromadzonych przez SAFT w latach wcześniejszych ( ). Podkreślić przy tym należy, że znaczący wpływ na wzrost kosztów funkcjonowania SAFT w ostatnich dwóch latach ma nowa pozycja wydatków, nieistniejąca przed rokiem 2011, a bezpośrednio związana z wejściem w życie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 08 lipca 2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 152, poz.1016), a konkretnie z koniecznością składania do KPA wniosków o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń, która to czynność obwarowana jest niezwykle wysoką opłatą sięgającą obecnie prawie 40 tys. zł. Dodatkowo postępowania przed KPA wymagają zatrudnienia wyspecjalizowanych pełnomocników z dziedziny prawa autorskiego, którzy rzecz jasna również wykonują swoje czynności odpłatnie. Składanie wspólnych wniosków przez wiele stowarzyszeń, jak to czyni SAFT, powoduje oczywiście zmniejszenie opłaty przypadającej na jedno stowarzyszenie, jednak sytuacja ciągłych umorzeń postępowań powoduje konieczność wielokrotnego wnoszenia w/w opłaty przy każdym nowym wniosku, co stanowi znaczące obciążenie dla budżetu SAFT. Dodatkowo przewidziany ustawą sześciomiesięczny termin na zakończenie postępowania przed KPA, w połączeniu z obstrukcją stosowaną w praktyce toczących się postępowań przez niektórych ich uczestników po stronie użytkowników praw, polegającą na niewyrażaniu zgody na przedłużenie postępowania ponad ten termin, nie daje nadziei na poprawę sytuacji w zakresie skuteczności zatwierdzania tabel przez KPA, a tym samym na ograniczenie wydatków SAFT w tej dziedzinie w najbliższej przyszłości. 12

13 Innym czynnikiem zwiększającym wydatki SAFT w ostatnich dwóch latach, a również wynikającym bezpośrednio z przywołanej wyżej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 2010r., jest wymóg corocznego badania sprawozdania finansowego OZZ przez biegłego rewidenta, który to wymóg wcześniej nie istniał. Zlecenie wykonania takiego badania również wiąże się ze znaczącą dla budżetu SAFT opłatą na rzecz biegłego rewidenta. SAFT jeszcze na etapie prac nad w/w nowelizacją ustawy zwracał uwagę na wszystkie w/w czynniki rodzące konkretne i wysokie obciążenia finansowe dla OZZ, chociażby w piśmie skierowanym do Przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP VI kadencji z dnia 15 stycznia 2010r., jednak nasze uwagi i zastrzeżenia nie zostały uwzględnione w ostatecznym brzmieniu w/w ustawy. Na pogorszenie się sytuacji finansowej SAFT miała też wpływ decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako organu nadzoru nad SAFT, przymuszająca SAFT do obniżenia do 15% prowizji pobieranej przy podziale kwot pochodzących z opłat od tzw. czystych nośników. Pamiętać też należy, że przez pierwszych kilka lat funkcjonowania, SAFT nie ponosił praktycznie żadnych kosztów: wszyscy pracownicy wykonywali swoje obowiązki bezpłatnie, a biuro mieściło się w użyczonych pomieszczeniach. Utrzymywanie takiej sytuacji nie było jednak możliwe w dłuższym okresie, dlatego też od kilku lat SAFT ponosi koszty funkcjonowania na zasadach rynkowych: wynajmuje biuro na swoją siedzibę, opłaca dwóch stałych pracowników, ponosi koszty materiałów biurowych, opieki prawnej, księgowości, itp. Koszty te, choć obiektywnie niewysokie, okazują się jednak znacznie wyższe niż wpływy SAFT z tytułu pobieranej prowizji od wypłat tantiem, a zgromadzone wcześniej środki, z których niedobór był jak dotąd pokrywany, uległy wyczerpaniu. W obecnej sytuacji, zanim SAFT osiągnie niezdolność do funkcjonowania ze względów finansowych, istnieją dwie możliwości: znaczące podniesienie prowizji pobieranej od członków przy dokonywaniu wypłat tantiem lub likwidacja stowarzyszenia. Zarząd SAFT odrzucił tę pierwszą ewentualność ze względu na złamanie zasad, które przyświecały powołaniu SAFT związanych m.in. z minimalizacją obciążeń finansowych dla swoich członków, a tym samym zdecydował się rekomendować Walnemu Zebraniu Członków likwidację stowarzyszenia, które w ocenie Zarządu wypełniło misję, dla której zostało powołane. O swoim powyższym stanowisku Zarząd SAFT poinformował członków Stowarzyszenia pismem z dnia 23 września 2013r. Przewodniczący podkreślił także, że główny cel, który przyświecał powołaniu SAFT w 2001r. został osiągnięty dokonała się pozytywna transformacja ZASP pod wodzą obecnego Prezesa Olgierda 13

14 Łukaszewicza. Ponadto wspólnie doprowadziliśmy do poważnego obniżenia prowizji pobieranej od wypłacanych tantiem. poinformował również Członków SAFT o podpisanej w ostatnich dniach umowie generalnej pomiędzy kilkoma organizacjami zbiorowego zarządzania, w tym SAFT, a użytkownikiem praw - UPC Polska Sp. z o.o. największym polskim operatorem sieci kablowej, regulującej kwestie bieżących i zaległych płatności wynagrodzeń z tytułu praw autorskich i pokrewnych tegoż podmiotu w zakresie reemisji kablowej. Wobec przytoczonych powyżej faktów dotyczących bieżącej sytuacji SAFT, Przewodniczący poprosił o przegłosowanie uchwały dotyczącej likwidacji SAFT. Do punktu 9 porządku obrad: Przewodniczący poprosił zebranych o przegłosowanie uchwały dotyczącej postawienia SAFT w stan likwidacji oraz ustanowienia likwidatora SAFT. Telewizyjnych w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: 14

15 Uchwała nr 7 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie postawienia stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania 1 Telewizyjnych, po przedstawieniu mu informacji Zarządu dotyczącej sytuacji finansowej i formalno-prawnej SAFT, zgadzając się z wnioskami i propozycją Zarządu, działając na podstawie Statutu SAFT, w związku z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, uchwala: 1. Postawienie Stowarzyszenia w stan jego likwidacji z dniem 01 stycznia 2014r. 2. Do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia wyznacza likwidatora w osobie pana Bartosza Bodycha, dotychczasowego Dyrektora Biura SAFT i Pełnomocnika Zarządu, zamieszkałego w Warszawie (02-793) przy ulicy Belgradzkiej 44 m 40, nr PESEL: , nr tel Majątek Stowarzyszenia przeznaczyć na: a) Zaspokojenie wierzycieli, b) Uregulowanie innych zobowiązań ciążących na Stowarzyszeniu, c) Pokrycie kosztów likwidacji Stowarzyszenia, w szczególności zapłatę wynagrodzenia likwidatora, d) Pozostałą część majątku Stowarzyszenia, o ile taka zostanie, przekazać na cele charytatywne, tj. na pomoc potrzebującym dzieciom za pośrednictwem Polskiego Komitetu Narodowego Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, Al. Wilanowska 317, Warszawa, nr KRS: Jednocześnie upoważnia się likwidatora, w razie braku niezbędnych środków finansowych na pokrycie zobowiązań Stowarzyszenia, do spieniężenia części lub całości majątku na pokrycie zobowiązań. 5. Zakończenie likwidacji winno nastąpić w terminie 6 miesięcy od jej rozpoczęcia. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od likwidatora, likwidacja nie zostanie zakończona w tym terminie, Walne Zebranie Członków, na pisemny wniosek likwidatora może przedłużyć termin likwidacji, jednakże maksymalnie o kolejne 6 miesięcy. 6. Jednocześnie Walne Zebranie Członków zobowiązuje likwidatora do: a) Przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia w zakreślonym wyżej terminie, bez zbędnej zwłoki, oraz do zabezpieczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia przed jego nieuzasadnionym uszczupleniem, b) Zawiadomienia sądu rejestrowego o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia i wyznaczeniu likwidatora z podaniem imienia i nazwiska oraz dokładnego adresu zamieszkania, c) Zawiadomienia banku o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji i wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego, d) Podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji (np. strona internetowa Stowarzyszenia), e) Dokonania wszystkich czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji: - sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień otwarcia likwidacji i dzień zakończenia likwidacji, - spisania inwentarza majątku rzeczowego Stowarzyszenia, - ustalenia aktualnego stanu konta potwierdzonego wyciągiem bankowym, - wyegzekwowania należności od dłużników, - przyjmowania i rozpatrywania wniosków wierzycieli opracowania planu zaspokojenia zobowiązań wobec wierzycieli, - przekazania pozostałej części majątku (o ile taka zostanie) na cel określony w niniejszej uchwale, - przeprowadzenia archiwizacji dokumentów, - innych czynności nie określonych powyżej, a wynikających z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, - złożenia wniosku do sądu rejestrowego o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru. 7. Ustala się, że wszelkie zarchiwizowane dokumenty Stowarzyszenia po jego rozwiązaniu przechowywane będą w siedzibie biura rachunkowego obsługującego dotychczas Stowarzyszenie w kwestiach księgowych, tj. pod adresem: Biuro Rachunkowe Jolanta Surgiewicz, ul. Ostrobramska 101, Warszawa. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 15

16 Do punktu 10 porządku obrad: W tym miejscu, w związku z podjętą uchwałą o likwidacji Stowarzyszenia, Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność uaktualnienia Regulaminu Funduszu Socjalnego SAFT, który nie przewiduje sytuacji rozwiązania Stowarzyszenia, a konieczne jest wskazanie przeznaczenia środków zgromadzonych na Funduszu na dzień wszczęcia likwidacji Stowarzyszenia. Przewodniczący przedstawił proponowany przez Zarząd zapis nowego ustępu 2 w ramach 12 Regulaminu Funduszu, mówiący o konieczności powzięcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków wskazującej przeznaczenie środków w przypadku podjęcia uchwały o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji. Do punktu 11 porządku obrad: Przewodniczący poprosił zebranych o przegłosowanie uchwały dotyczącej postawienia zmiany w Regulaminie Funduszu Socjalnego SAFT. Telewizyjnych w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: 16

17 Uchwała nr 8 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych, działając na podstawie swoich statutowych prerogatyw oraz zapisów 14 Regulaminu Funduszu Socjalnego SAFT, postanawia dokonać następujących zmian w w/w Regulaminie: 1. W 6 ust. 1 po słowie korzystać, a przed dwukropkiem dodać sformułowanie: (z zastrzeżeniem postanowień 12 ust. 2), pozostałą część tegoż ustępu pozostawiając bez zmian, 2. Dotychczasową treść 12 oznaczyć jako 12 ust. 1 i dodać w ramach 12 ustęp 2 o następującej treści: W przypadku postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji, wyłącznie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ma prawo podjęcia decyzji w formie uchwały dotyczącej przeznaczenia środków zgromadzonych na koncie Funduszu Socjalnego na dzień rozpoczęcia likwidacji. 2 Pozostałe zapisy Regulaminu Funduszu Socjalnego pozostają bez zmian. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 17

18 Do punktu 12 porządku obrad: W związku z podjętą przed chwilą uchwałą o zmianie treści Regulaminu Funduszu Socjalnego SAFT, Przewodniczący poprosił zgromadzonych o przegłosowanie uchwały dotyczącej przeznaczenia środków zgromadzonych na koncie w/w Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji. Ze względu na bardzo trudną sytuację finansową Stowarzyszenia, Przewodniczący zebrania zasugerował w imieniu Zarządu SAFT, aby środki te zostały przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań finansowych Stowarzyszenia wobec wierzycieli (biuro rachunkowe, Skarb Państwa, itp.), na co zgromadzeni wyrazili zgodę. Przewodniczący poprosił zebranych o przegłosowanie w/w uchwały. Telewizyjnych w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: 18

19 Uchwała nr 9 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych, działając na podstawie zapisów 12 ust. 2 Regulaminu Funduszu Socjalnego SAFT, w związku z podjętą uchwałą nr 7 z dnia 25 listopada 2013r. o postawieniu Stowarzyszenia w stan jego likwidacji, postanawia o przeznaczeniu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym koncie bankowym Funduszu Socjalnego SAFT na dzień rozpoczęcia procesu likwidacji SAFT, tj. 01 stycznia 2014r., na spłatę bieżących zobowiązań finansowych SAFT, w szczególności wobec Skarbu Państwa. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 19

20 Do punktu 13 porządku obrad: W tym miejscu przewodniczący poinformował zgromadzonych, że w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowego Zarządu SAFT z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków SAFT, istnieje konieczność dokonania wyboru składu nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej SAFT na okres skróconej kadencji od dnia odbycia Walnego Zebrania Członków SAFT do dnia poprzedzającego dzień postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji, tj. do dnia 31 grudnia 2013r. Ze względu na przejściowy charakter skróconej kadencji i jej długość wynoszącą niewiele ponad miesiąc, Przewodniczący zaproponował zgromadzonym wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej o dotychczasowych składach, z tym zastrzeżeniem, że ze względu na zapisy 25 ust. 2 Statutu SAFT, dotychczasowy Prezes Zarządu Pan Cezary Pazura nie może pełnić po raz kolejny funkcji Prezesa. Dlatego też Przewodniczący zaproponował, aby nowym Prezesem Zarządu został wybrany dotychczasowy Wiceprezes Pan Andrzej Grabowski a dotychczasowy Prezes Pan Cezary Pazura został Wiceprezesem. Zgromadzeni wyrazili zgodę na taką propozycję, inne rozwiązania i kandydatury zarówno do Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej, nie padły. Walne Zebranie Członków SAFT zgodnie z prawem o stowarzyszeniach i statutem SAFT przystąpiło do wyborów nowego Zarządu i nowej Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono następujące kandydatury do składu Zarządu: 1. Andrzej Grabowski na stanowisko Prezesa, 2. Cezary Pazura na stanowisko Wiceprezesa, 3. Magdalena Różczka na stanowisko Skarbnika. Przedstawiono następujące kandydatury do składu Komisji Rewizyjnej: 1. Damian Aleksander 2. Monika Jarosińska 3. Kamil Cetnarowicz 4. Piotr Zelt 5. Ilia Zmiejew Przewodniczący rozdał zgromadzonym karty do głosowania i przedstawił zasady głosowania. Każdy ze zgromadzonych członków SAFT miał prawo oddania głosu na maksymalnie trzech kandydatów w wyborach 20

21 Zarządu i maksymalnie pięciu kandydatów w wyborach Komisji Rewizyjnej. Przeprowadzono głosowanie. W głosowaniu tajnym wzięły udział 72 osoby reprezentowane na Walnym Zebraniu Członków. Na kandydatów do Zarządu oddano następującą liczbę głosów: 1. Andrzej Grabowski: 72 głosy, 2. Cezary Pazura: 72 głosy, 3. Magdalena Różczka: 72 głosy. Głosów nieważnych nie stwierdzono. Na kandydatów do Komisji Rewizyjnej oddano następującą ilość głosów 1. Damian Aleksander: 72 głosy, 2. Monika Jarosińska: 70 głosów, 3. Kamil Cetnarowicz: 72 głosy, 4. Piotr Zelt: 70 głosów, 5. Ilia Zmiejew: 71 głosów. Głosów nieważnych nie stwierdzono. Do punktu 14 porządku obrad: Telewizyjnych w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: 21

22 Uchwała nr 10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych powołuje na stanowisko Prezesa Zarządu SAFT Andrzeja Grabowskiego, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SAFT Cezarego Pazurę i na stanowisko Skarbnika Magdalenę Różczkę. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 22

23 Do punktu 15 porządku obrad: Telewizyjnych w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: 23

24 Uchwała nr 11 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych powołuje na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej następujących członków Stowarzyszenia: Damiana Aleksandra, Monikę Jarosińską, Kamila Cetnarowicza, Piotra Zelta i Ilię Zmiejewa. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 24

25 Do punktu 16 porządku obrad: Przed zakończeniem Zebrania padł głos jednego z uczestników, że w związku z likwidacją SAFT być może warto byłoby się zastanowić nad utworzeniem silnych związków zawodowych aktorów w Polsce. Po tej sugestii z sali wywiązała się dyskusja wśród zgromadzonych, z których wszyscy poparli taką ideę, jednocześnie podając przykłady funkcjonowania takich związków w USA i Francji, gdzie pozycja aktorów w negocjacjach z producentami jest dużo silniejsza niż w Polsce, m.in. właśnie ze względu na istnienie bardzo silnych związków zawodowych. Zgromadzeni zgodnie stwierdzili, że w naszym kraju brak jest takiej organizacji, która chroniłaby interesy aktorów w relacjach z producentami i w praktyce zajmowała jedynie taką tematyką, która przecież stanowić powinna podstawową działalność związków zawodowych, wobec czego powołanie takich związków aktorskich byłoby wysoce wskazane. Na zakończenie obrad Zarząd SAFT zasugerował, aby jeszcze przed rozpoczęciem procesu likwidacji SAFT, a więc w grudniu 2013r. doprowadzić do spotkania Zarządu SAFT i Zarządu ZASP celem oficjalnego zakończenia współpracy obu stowarzyszeń oraz ustalenia sposobu reprezentowania dotychczasowych Członków SAFT w strukturach ZASP po 01 stycznia 2014r. Do umówienia takiego spotkania zobowiązany został Dyrektor Biura SAFT. Do punktu 17 porządku obrad: Na tym Przewodniczący Zgromadzenie zamknął i dołączył do niniejszego protokołu listę obecności oraz pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zebraniu złożone przez członków SAFT. Załącznik: 1. Statystyki wypłat repartycji za lata oraz bieżących kosztów funkcjonowania SAFT przedstawione zgromadzonym. 25

UCHWAŁA NR ZP/07/2015

UCHWAŁA NR ZP/07/2015 UCHWAŁA NR ZP/07/2015 w sprawie: zgodności zwołania i ważności posiedzenia Zgromadzenia Partnerów w dniu 21.09.2015 r. Na ogólną ilość 63 Partnerów Zgromadzenia, swoją obecność na Posiedzeniu Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 18.05.2016 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 18.05.2016r. otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Ogrodowego. ROD Storczyk II w Toruniu REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Ogrodowego ROD Storczyk II w Toruniu jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia: 2. Kieruje całokształtem

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... czerwca dwa tysiące czternastego roku (.06.2014r.) o godzinie.. w obecności notariusza..., prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy..., odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTOKÓŁ Zgromadzenie otworzyła pani Anna Aranowska-Bablok, wyznaczona przez Zarząd na podstawie 20 statutu Spółki do otwarcia Zgromadzenia, która oświadczyła, że na dzisiaj zostało zwołane Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola REGULAMIN ZARZĄDU Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola 1. 1. Zarząd Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola, zwany dalej Zarządem Klubu, jest organem działającym zgodnie ze Statutem Klubu, Uchwałami

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PREMIUM POŻYCZKI S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA roku

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PREMIUM POŻYCZKI S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA roku PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PREMIUM POŻYCZKI S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU Z DNIA 15.05.2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Pan Krzysztof Dobrowolski, oświadczeniem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada

numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje akcji stanowiących 67,92% kapitału zakładowego, co odpowiada Uchwała nr 1 z dnia 23.06.2016 r. w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Centrum Odszkodowań S. A. postanawia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Nadzorcza jako organ statutowy sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2015 UCHWAŁA NR.. SM NOWA W JASTRZĘBIU - ZDROJU z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie Na podstawie art.53 ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ 1 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle n. Notecią

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Regulamin Zarządu spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie I Postanowienia Ogólne 1 Zarząd spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, zwanej

Bardziej szczegółowo

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------- PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa SATERNUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Chorzowie I. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPETUÓW UZALEŻNIEŃ Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Krakowskiego Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień (KSTU), kierującym

Bardziej szczegółowo

Niżej podpisany Mocodawca (Akcjonariusz): Imię i nazwisko lub firma: Adres zamieszkania/siedziby:

Niżej podpisany Mocodawca (Akcjonariusz): Imię i nazwisko lub firma: Adres zamieszkania/siedziby: Formularz pełnomocnictwa i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Exorigo-Upos S.A. zwołanym na 30 czerwca 2015 r. w Warszawie Niżej podpisany Mocodawca (Akcjonariusz):

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza (dalej zwana również Radą") działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, przepisami

Bardziej szczegółowo

Wzór. FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Wzór. FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Wzór * niepotrzebne skreślić FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Białymstoku w dniu 29 maja 2015 roku przez Pełnomocnika:

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. RAPORT EBI typ raportu Raport bieżący numer 38/2014 data dodania 2014-12-15 17:06:38 spółka Selvita Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Selvita S.A. Zarząd Selvita

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w MRĄGOWIE 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wielokierunkowej Pomocy Remedium w Mrągowie jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WOLNEGO SŁOWA 1. 1. Zarząd Stowarzyszenia Wolnego Słowa, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Stowarzyszenia, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ FABRYKA WIERTŁA BAILDON Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach

Bardziej szczegółowo

S t a t u t. tekst jednolity

S t a t u t. tekst jednolity S t a t u t Stowarzyszenia Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. tekst jednolity Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM Wspólnota w Łęcznej z dnia 26.02.2016 r. REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. Repertorium A numer 11393/2013 AKT NOTARIALNY Siedemnastego czerwca roku dwa tysiące trzynastego w mojej obecności, asesora notarialnego Anny Orkusz, dokonującej czynności w zastępstwie notariusza w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia r.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia r. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia 04.04.2016r. Posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 10.00 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej ATLANTIS S.A. oraz powitał przybyłych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORZE I PARSĘTA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORZE I PARSĘTA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORZE I PARSĘTA 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania MORZE I PARSETA zwany dalej Zarządem jest organem wykonawczo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkól Muzycznych w Poznaniu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkól Muzycznych w Poznaniu REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkól Muzycznych w Poznaniu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu (zwanego dalej ZSM) stanowi reprezentację rodziców uczniów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM (Nie)Milcz Reaguj

FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM (Nie)Milcz Reaguj Protokół z Posiedzenia Rady Fundacji roku 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad Na bieżącym posiedzeniu Rada Fundacji obradowała w składzie 2 Członków Rady, lista obecności w załączeniu. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Klubu Sportowego LEGIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd Klubu zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA RODZINY KORALE

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA RODZINY KORALE STATUT FUNDACJI WSPIERANIA RODZINY KORALE Aktem notarialnym rep. nr A 664/2010 sporządzonym 28.01.2010 roku przed notariuszem Beatą Zdziebłowską-Gidian. w Kancelarii Notarialnej w Pruszkowie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą (WZC) zostało zwołane zgodnie z 19 p. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników udział wzięli:

PROTOKÓŁ. W Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników udział wzięli: PROTOKÓŁ Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni odbytego w dniu 23 czerwca 2008 r. 1. Sprawy porządkowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Gorzów Wlkp. 2010-12-01 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach

Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Regulamin działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004r, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne STATUT FUNDACJI BANKOWEJ IM. LEOPOLDA KRONENBERGA ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1 Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona została przez Bank Handlowy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko/firma... Adres zamieszkania/siedziba... PESEL/Regon... NIP... Liczba akcji... Ilość głosów...

Imię i nazwisko/firma... Adres zamieszkania/siedziba... PESEL/Regon... NIP... Liczba akcji... Ilość głosów... I. DANE AKCJONARIUSZA: Formularz instrukcji głosowania pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika według instrukcji akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JR INVEST S.A. zwołanym

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku Treść uchwał Hutmen S.A. podjętych w dniu 31 sierpnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przez aklamację dokonało wyboru Przewodniczącego Hutmen S.A. w osobie Pana Pawła Tokłowicza. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła

REGULAMIN ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) LGD oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2012

PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2012 PROJEKTY UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA 2012 UCHWAŁA NR.. z dnia r. - projekt - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011. Działając na podstawie art. 38 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 27/VIII/2014 z dnia 18.10.2014r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach RADIO KIELCE Spółka Akcyjna 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA. z dnia 5 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZŁOTA ZIEMIA z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zmian Regulaminu Zarządu i Regulaminu Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA 1) Zarząd Stowarzyszenia POLSKA FEDERACJA SQUASHA jest organem wykonawczo-reprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Repertorium A nr 12059/2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia 15 lipca 2015 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, wznowione z o s t a

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZNIE WIKANA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZNIE WIKANA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZNIE WIKANA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1/VI/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia numerem 0000144421, w oparciu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT SCHRONISKO. Nazwa i siedziba Związku

STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT SCHRONISKO. Nazwa i siedziba Związku STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT SCHRONISKO Nazwa i siedziba Związku 1. 1. Związek międzygminny nosi nazwę: Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO, zwany dalej Związkiem.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM.1 1. Zarząd STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI w Krakowie ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów szpitali w Krakowie, w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, listopad 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb pracy Zarządu Spółki, a także podział

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu zwany dalej Zarządem kieruje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK Boguszyce, 21.10.2014 PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 21.10.2014 o godz.18:00 w Boguszyce, ul. Leśna 1, 44-180 Toszek. W zebraniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą reprezentuje ogół rodziców uczniów Zespołu Szkół w Wierzbnej. 2. Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2011.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2011. Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Herby, 23.05.2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Wstęp Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka)

Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ. 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej

TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ. 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKO SZWAJCARSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ 1 Forma Prawna Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej 1. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, zwana dalej "Izbą", działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1 (aktu notarialnego) PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

AKT NOTARIALNY. 1 (aktu notarialnego) PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AKT NOTARIALNY Dnia siódmego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (07-01-2015), notariusz Witold Duczmal, prowadzący Kancelarię Notarialną mieszczącą się w Poznaniu, przy ulicy Paderewskiego 7, sporządził

Bardziej szczegółowo

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Dnia 18.01.2013r. o godz. 15:45 w drugim terminie w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia.

Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. Uchwała nr Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Łeby z dnia. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu LGD Dorzecze Łeby Na podstawie 12 pkt 2 lit. g oraz 16 pkt 10 Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie. 1. Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN ZARZĄDU. Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie. 1. Przedmiot Regulaminu REGULAMIN ZARZĄDU Liberty Group Spółka Akcyjna w Warszawie (tekst przyjęty uchwałą Zarządu nr 3/03/2009 z dnia 30 marca 2009 r. oraz zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/04/2009 z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie

Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Protokół Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations z siedzibą w Warszawie Dnia piętnastego lutego dwa tysiące dwunastego roku (15.02.2012r.) o godz. 18.00 w drugim

Bardziej szczegółowo

STATUT Związku Międzygminnego Regionalne Schronisko dla Zwierząt

STATUT Związku Międzygminnego Regionalne Schronisko dla Zwierząt Załącznik do uchwały Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 czerwca 2009r. STATUT Związku Międzygminnego Regionalne Schronisko dla Zwierząt 1 Związek Międzygminny, zwany dalej Związkiem,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 11/2015/K1 Data sporządzenia: 2015-08-11 Temat: Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 11/2015 dotyczącego treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Grand Cru S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Grand Cru S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ Spółki Grand Cru S.A. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: art. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin wzorcowy Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 2 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się wzorcowy Regulamin Sekcji Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Bardziej szczegółowo

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje.. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje.. w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje.. 1. 2. Uchwała nr. w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE 1 1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska I. Postanowienia Ogólne 1 1. Zarząd Lokalnej Grupy Działania (LGD) Ziemia Przemyska, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo