PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT Zebranie otworzył pan Bartosz Bodych Dyrektor Biura SAFT, Pełnomocnik Zarządu - oświadczeniem, że na dzień r. na godzinę 18:30 w Klubie Aktora SAFT NOVA MASKA przy ul. Krakowskie Przedmieście 4/6 w Warszawie zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chełmskiej 21 bud. 3, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podjęcia uchwał; 4. Sprawozdanie z działalności SAFT i podsumowanie repartycji za lata Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych SAFT za lata oraz sprawozdań Zarządu z działalności SAFT za lata Wystąpienie Prezesa SAFT podsumowujące upływającą kadencję Zarządu SAFT. 7. Udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków ustępującym: Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. 8. Przedstawienie bieżących zagadnień dotyczących funkcjonowania SAFT, w tym sytuacji formalno-prawnej oraz finansowej. 9. Podjęcie decyzji co do dalszego funkcjonowania SAFT proponowana przez Zarząd SAFT uchwała o rozwiązaniu SAFT. 10. Przedstawienie proponowanej przez Zarząd zmiany w Regulaminie Funduszu Socjalnego SAFT. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Regulaminie Funduszu Socjalnego SAFT. 12. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia środków zgromadzonych na koncie Funduszu Socjalnego SAFT. 13. Wybór nowych Władz Stowarzyszenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej na skróconą kadencję. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Zarządu. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. 16. Wolne Wnioski i dyskusja nad bieżącymi sprawami. 17. Zamknięcie obrad. 1

2 Do punktu 1 i 2 porządku obrad : Następnie pan Bartosz Bodych Dyrektor Biura SAFT, Pełnomocnik Zarządu SAFT, przyjął funkcję Przewodniczącego Zebrania, sprawdził listę obecności i stwierdził, że dzisiejsze Zebranie odbywa się, zgodnie z prawem o stowarzyszeniach i statutem SAFT. Do punktu 3 porządku obrad : W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że na Zebraniu są obecni przedstawiciele Zarządu oraz członkowie SAFT, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zebrania i postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec powyższego Zebranie odbywa się prawidłowo i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, w tym do podjęcia ewentualnej uchwały o rozwiązaniu SAFT, do czego, zgodnie z zapisami 35 Statutu SAFT, potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków SAFT (spośród 139 członków SAFT na dzień odbycia Walnego Zebrania) - na Sali obrad stwierdzono obecność 20 członków SAFT, ponadto do SAFT napłynęły pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zebraniu i oddawania głosów w imieniu członka SAFT od 52 członków SAFT, co daje łączną liczbę 72 reprezentowanych na Walnym Zebraniu Członków SAFT, a wymagane quorum wynosi 70 osób. Do punktu 4 porządku obrad : Następnie Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności SAFT, koncentrując się przede wszystkim na głównym nurcie działalności SAFT, tj. wypłatach tantiem za lata Przewodniczący przedstawił zebranym szczegółowe statystyki dokonanych wypłat tantiem w w/w latach prezentujące m.in. łączne kwoty zainkasowane od użytkowników, w tym w podziale na poszczególne grupy użytkowników, dokonane potrącenia na rzecz ZASP i SAFT, a także miesięczne i roczne zestawienia kosztów funkcjonowania biura SAFT. Szczegółowe dane zaprezentowane zebranym podczas Walnego Zebrania znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu. W dalszej kolejności Dyrektor Biura SAFT Pan Bartosz Bodych, przedstawił i omówił przygotowane przez księgową SAFT Panią Jolantę Surgiewicz, najnowsze sprawozdanie finansowe SAFT za rok 2012 oraz wcześniejsze, za lata , które ze względu na 2

3 niezwoływanie Walnego Zebrania Członków SAFT od 2009 roku, nie mogły być wcześniej zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków. Następnie, działając na podstawie Statutu SAFT, Przewodniczący poprosił zebranych o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań finansowych. Do punktu 5 porządku obrad : Telewizyjnych w głosowaniu jawnym podjęło uchwały o następującej treści: 3

4 Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych zatwierdza sprawozdanie finansowe SAFT za rok 2009 obejmujące: - bilans wykazujący sumy bilansowe w wysokości ,67 zł - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości ,85 zł - informację dodatkową. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 4

5 Uchwała nr 2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych zatwierdza sprawozdanie finansowe SAFT za rok 2010 obejmujące: - bilans wykazujący sumy bilansowe w wysokości ,09 zł - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości ,85 zł - informację dodatkową. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 5

6 Uchwała nr 3 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych zatwierdza sprawozdanie finansowe SAFT za rok 2011 obejmujące: - bilans wykazujący sumy bilansowe w wysokości ,96 zł - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości ,46 zł - informację dodatkową. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 6

7 Uchwała nr 4 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych zatwierdza sprawozdanie finansowe SAFT za rok 2012 obejmujące: - bilans wykazujący sumy bilansowe w wysokości ,62 zł - rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości ,76 zł - informację dodatkową. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 7

8 Uchwała nr 5 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności SAFT za lata Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 8

9 Do punktu 6 porządku obrad: Przewodniczący poinformował zebranych o kończącej się z dniem odbycia Walnego Zebrania kadencji obecnego Zarządu SAFT i Komisji Rewizyjnej SAFT. W związku z powyższym poprosił Prezesa SAFT Cezarego Pazurę o zabranie głosu celem podsumowania kończącej się kadencji Zarządu. Głos zabrał Prezes Zarządu SAFT Cezary Pazura. Cezary Pazura podziękował wszystkim zebranym za dotychczasową współpracę, uczynił to również w stosunku do pracowników Biura SAFT. Kończąc swoje wieloletnie przewodzenie Stowarzyszeniu podkreślił przede wszystkim, że cele dla których powstał SAFT zostały w większości osiągnięte: wzrost konkurencji na rynku OZZ, obniżenie prowizji pobieranej przez ZASP, udowodnienie, że siłą woli i zaangażowaniem kilkorga osób można powołać i skutecznie zarządzać tego typu organizacją i rzetelnie prowadzić działalność repartycyjną, czego potwierdzeniem są chociażby opinie i raporty biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SAFT za ostatnie lata. Prezes Zarządu wspomniał także o uczestnictwie SAFT w posiedzeniach Komisji Prawa Autorskiego zajmującej się zatwierdzaniem tabel wynagrodzeń obowiązujących użytkowników i przywołał problemy z tym związane: z jednej strony brak skuteczności działalności KPA ze względu na maksymalnie 6-cio miesięczny termin na wydanie przez nią orzeczenia, z drugiej strony obstrukcja formalna stosowana przez użytkowników w trakcie posiedzeń przed KPA celem doprowadzenia do umorzenia postępowania. Ponadto wskazał na problem bezpośrednio dotykający SAFT i będący jednym z powodów wnioskowania przez Zarząd do WZCz o podjęcie uchwały o likwidacji SAFT, tj. kwestię bardzo wysokich z punktu widzenia SAFT opłat za złożenie wniosku do KPA o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń (prawie 40 tys. zł za jeden wniosek). Cezary Pazura wspomniał również o innych działaniach podejmowanych w przeciągu ostatniej kadencji związanych z ochroną aktorów, w tym o walce z działaniami paparazzi. Prezes SAFT poprosił jednocześnie Przewodniczącego Zebrania o przedstawienie w dalszej części WZCz dokładnej analizy bieżącej sytuacji finansowej SAFT, jednocześnie z żalem zwracając się do zebranych z wnioskiem o przegłosowanie uchwały o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji, ze względu na brak możliwości dalszego utrzymania funkcjonowania SAFT w ramach budżetu, którym dysponuje, pochodzącego jedynie z 4-ro procentowej prowizji od wypłat tantiem. 9

10 Jednocześnie Prezes Zarządu zapewnił, że SAFT uczynił wszystko co możliwe celem zapewnienia swoim Członkom płynnego przejścia z SAFT do ZASP w zakresie powierzenia swoich praw pokrewnych i zminimalizowania formalności z tym związanych, m.in. poprzez poinformowanie wszystkich Członków z wyprzedzeniem o możliwej likwidacji SAFT i przesłanie im stosownych formularzy do odesłania w załączonej i opłaconej kopercie zwrotnej. Do punktu 7 porządku obrad: Przewodniczący poprosił zebranych o przegłosowanie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Telewizyjnych w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: 10

11 Uchwała nr 6 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych postanawia udzielić ustępującemu Zarządowi w składzie: - Cezary Pazura Prezes, - Andrzej Grabowski V-ce Prezes, - Magdalena Różczka Skarbnik, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków za okres kończącej się 25 listopada 2013r. kadencji. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 11

12 Do punktu 8 porządku obrad: przedstawił bieżącą sytuację SAFT, zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i finansowym. W nawiązaniu do wcześniej przedstawionych danych finansowych, zwrócił uwagę na istniejącą od kilku lat sytuację znacznego deficytu budżetowego SAFT w ujęciu poszczególnych lat. Roczne wydatki SAFT na poziomie około 150 tys. zł nie są pokrywane przez roczne wpływy z prowizji pobieranej przez SAFT, które wynoszą około 85 tys. zł, i to pomimo faktu, że wszystkie organa statutowe SAFT wykonują swoje obowiązki bezpłatnie. Obiektywnie oceniając, wydatki na funkcjonowanie tego typu stowarzyszenia jak SAFT na poziomie miesięcznym około 11 tys. złotych trudno uznać za wysokie, a Zarząd zawsze czynił starania aby były możliwie najniższe, jednak poziom prowizji pobieranej przez SAFT w wysokości 4% okazał się niewystarczający dla ich pokrycia. Dla utrzymania bieżącego funkcjonowania SAFT konieczne było sięganie do środków zgromadzonych przez SAFT w latach wcześniejszych ( ). Podkreślić przy tym należy, że znaczący wpływ na wzrost kosztów funkcjonowania SAFT w ostatnich dwóch latach ma nowa pozycja wydatków, nieistniejąca przed rokiem 2011, a bezpośrednio związana z wejściem w życie nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 08 lipca 2010r. (Dz.U. z 2010r. Nr 152, poz.1016), a konkretnie z koniecznością składania do KPA wniosków o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń, która to czynność obwarowana jest niezwykle wysoką opłatą sięgającą obecnie prawie 40 tys. zł. Dodatkowo postępowania przed KPA wymagają zatrudnienia wyspecjalizowanych pełnomocników z dziedziny prawa autorskiego, którzy rzecz jasna również wykonują swoje czynności odpłatnie. Składanie wspólnych wniosków przez wiele stowarzyszeń, jak to czyni SAFT, powoduje oczywiście zmniejszenie opłaty przypadającej na jedno stowarzyszenie, jednak sytuacja ciągłych umorzeń postępowań powoduje konieczność wielokrotnego wnoszenia w/w opłaty przy każdym nowym wniosku, co stanowi znaczące obciążenie dla budżetu SAFT. Dodatkowo przewidziany ustawą sześciomiesięczny termin na zakończenie postępowania przed KPA, w połączeniu z obstrukcją stosowaną w praktyce toczących się postępowań przez niektórych ich uczestników po stronie użytkowników praw, polegającą na niewyrażaniu zgody na przedłużenie postępowania ponad ten termin, nie daje nadziei na poprawę sytuacji w zakresie skuteczności zatwierdzania tabel przez KPA, a tym samym na ograniczenie wydatków SAFT w tej dziedzinie w najbliższej przyszłości. 12

13 Innym czynnikiem zwiększającym wydatki SAFT w ostatnich dwóch latach, a również wynikającym bezpośrednio z przywołanej wyżej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 2010r., jest wymóg corocznego badania sprawozdania finansowego OZZ przez biegłego rewidenta, który to wymóg wcześniej nie istniał. Zlecenie wykonania takiego badania również wiąże się ze znaczącą dla budżetu SAFT opłatą na rzecz biegłego rewidenta. SAFT jeszcze na etapie prac nad w/w nowelizacją ustawy zwracał uwagę na wszystkie w/w czynniki rodzące konkretne i wysokie obciążenia finansowe dla OZZ, chociażby w piśmie skierowanym do Przewodniczącej Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu RP VI kadencji z dnia 15 stycznia 2010r., jednak nasze uwagi i zastrzeżenia nie zostały uwzględnione w ostatecznym brzmieniu w/w ustawy. Na pogorszenie się sytuacji finansowej SAFT miała też wpływ decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako organu nadzoru nad SAFT, przymuszająca SAFT do obniżenia do 15% prowizji pobieranej przy podziale kwot pochodzących z opłat od tzw. czystych nośników. Pamiętać też należy, że przez pierwszych kilka lat funkcjonowania, SAFT nie ponosił praktycznie żadnych kosztów: wszyscy pracownicy wykonywali swoje obowiązki bezpłatnie, a biuro mieściło się w użyczonych pomieszczeniach. Utrzymywanie takiej sytuacji nie było jednak możliwe w dłuższym okresie, dlatego też od kilku lat SAFT ponosi koszty funkcjonowania na zasadach rynkowych: wynajmuje biuro na swoją siedzibę, opłaca dwóch stałych pracowników, ponosi koszty materiałów biurowych, opieki prawnej, księgowości, itp. Koszty te, choć obiektywnie niewysokie, okazują się jednak znacznie wyższe niż wpływy SAFT z tytułu pobieranej prowizji od wypłat tantiem, a zgromadzone wcześniej środki, z których niedobór był jak dotąd pokrywany, uległy wyczerpaniu. W obecnej sytuacji, zanim SAFT osiągnie niezdolność do funkcjonowania ze względów finansowych, istnieją dwie możliwości: znaczące podniesienie prowizji pobieranej od członków przy dokonywaniu wypłat tantiem lub likwidacja stowarzyszenia. Zarząd SAFT odrzucił tę pierwszą ewentualność ze względu na złamanie zasad, które przyświecały powołaniu SAFT związanych m.in. z minimalizacją obciążeń finansowych dla swoich członków, a tym samym zdecydował się rekomendować Walnemu Zebraniu Członków likwidację stowarzyszenia, które w ocenie Zarządu wypełniło misję, dla której zostało powołane. O swoim powyższym stanowisku Zarząd SAFT poinformował członków Stowarzyszenia pismem z dnia 23 września 2013r. Przewodniczący podkreślił także, że główny cel, który przyświecał powołaniu SAFT w 2001r. został osiągnięty dokonała się pozytywna transformacja ZASP pod wodzą obecnego Prezesa Olgierda 13

14 Łukaszewicza. Ponadto wspólnie doprowadziliśmy do poważnego obniżenia prowizji pobieranej od wypłacanych tantiem. poinformował również Członków SAFT o podpisanej w ostatnich dniach umowie generalnej pomiędzy kilkoma organizacjami zbiorowego zarządzania, w tym SAFT, a użytkownikiem praw - UPC Polska Sp. z o.o. największym polskim operatorem sieci kablowej, regulującej kwestie bieżących i zaległych płatności wynagrodzeń z tytułu praw autorskich i pokrewnych tegoż podmiotu w zakresie reemisji kablowej. Wobec przytoczonych powyżej faktów dotyczących bieżącej sytuacji SAFT, Przewodniczący poprosił o przegłosowanie uchwały dotyczącej likwidacji SAFT. Do punktu 9 porządku obrad: Przewodniczący poprosił zebranych o przegłosowanie uchwały dotyczącej postawienia SAFT w stan likwidacji oraz ustanowienia likwidatora SAFT. Telewizyjnych w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: 14

15 Uchwała nr 7 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie postawienia stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania 1 Telewizyjnych, po przedstawieniu mu informacji Zarządu dotyczącej sytuacji finansowej i formalno-prawnej SAFT, zgadzając się z wnioskami i propozycją Zarządu, działając na podstawie Statutu SAFT, w związku z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, uchwala: 1. Postawienie Stowarzyszenia w stan jego likwidacji z dniem 01 stycznia 2014r. 2. Do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia wyznacza likwidatora w osobie pana Bartosza Bodycha, dotychczasowego Dyrektora Biura SAFT i Pełnomocnika Zarządu, zamieszkałego w Warszawie (02-793) przy ulicy Belgradzkiej 44 m 40, nr PESEL: , nr tel Majątek Stowarzyszenia przeznaczyć na: a) Zaspokojenie wierzycieli, b) Uregulowanie innych zobowiązań ciążących na Stowarzyszeniu, c) Pokrycie kosztów likwidacji Stowarzyszenia, w szczególności zapłatę wynagrodzenia likwidatora, d) Pozostałą część majątku Stowarzyszenia, o ile taka zostanie, przekazać na cele charytatywne, tj. na pomoc potrzebującym dzieciom za pośrednictwem Polskiego Komitetu Narodowego Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF, Al. Wilanowska 317, Warszawa, nr KRS: Jednocześnie upoważnia się likwidatora, w razie braku niezbędnych środków finansowych na pokrycie zobowiązań Stowarzyszenia, do spieniężenia części lub całości majątku na pokrycie zobowiązań. 5. Zakończenie likwidacji winno nastąpić w terminie 6 miesięcy od jej rozpoczęcia. W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od likwidatora, likwidacja nie zostanie zakończona w tym terminie, Walne Zebranie Członków, na pisemny wniosek likwidatora może przedłużyć termin likwidacji, jednakże maksymalnie o kolejne 6 miesięcy. 6. Jednocześnie Walne Zebranie Członków zobowiązuje likwidatora do: a) Przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia w zakreślonym wyżej terminie, bez zbędnej zwłoki, oraz do zabezpieczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia przed jego nieuzasadnionym uszczupleniem, b) Zawiadomienia sądu rejestrowego o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia i wyznaczeniu likwidatora z podaniem imienia i nazwiska oraz dokładnego adresu zamieszkania, c) Zawiadomienia banku o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji i wypowiedzenia umowy o prowadzenie rachunku bankowego, d) Podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji (np. strona internetowa Stowarzyszenia), e) Dokonania wszystkich czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji: - sporządzenia sprawozdań finansowych na dzień otwarcia likwidacji i dzień zakończenia likwidacji, - spisania inwentarza majątku rzeczowego Stowarzyszenia, - ustalenia aktualnego stanu konta potwierdzonego wyciągiem bankowym, - wyegzekwowania należności od dłużników, - przyjmowania i rozpatrywania wniosków wierzycieli opracowania planu zaspokojenia zobowiązań wobec wierzycieli, - przekazania pozostałej części majątku (o ile taka zostanie) na cel określony w niniejszej uchwale, - przeprowadzenia archiwizacji dokumentów, - innych czynności nie określonych powyżej, a wynikających z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, - złożenia wniosku do sądu rejestrowego o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru. 7. Ustala się, że wszelkie zarchiwizowane dokumenty Stowarzyszenia po jego rozwiązaniu przechowywane będą w siedzibie biura rachunkowego obsługującego dotychczas Stowarzyszenie w kwestiach księgowych, tj. pod adresem: Biuro Rachunkowe Jolanta Surgiewicz, ul. Ostrobramska 101, Warszawa. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 15

16 Do punktu 10 porządku obrad: W tym miejscu, w związku z podjętą uchwałą o likwidacji Stowarzyszenia, Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność uaktualnienia Regulaminu Funduszu Socjalnego SAFT, który nie przewiduje sytuacji rozwiązania Stowarzyszenia, a konieczne jest wskazanie przeznaczenia środków zgromadzonych na Funduszu na dzień wszczęcia likwidacji Stowarzyszenia. Przewodniczący przedstawił proponowany przez Zarząd zapis nowego ustępu 2 w ramach 12 Regulaminu Funduszu, mówiący o konieczności powzięcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków wskazującej przeznaczenie środków w przypadku podjęcia uchwały o postawieniu Stowarzyszenia w stan likwidacji. Do punktu 11 porządku obrad: Przewodniczący poprosił zebranych o przegłosowanie uchwały dotyczącej postawienia zmiany w Regulaminie Funduszu Socjalnego SAFT. Telewizyjnych w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: 16

17 Uchwała nr 8 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych, działając na podstawie swoich statutowych prerogatyw oraz zapisów 14 Regulaminu Funduszu Socjalnego SAFT, postanawia dokonać następujących zmian w w/w Regulaminie: 1. W 6 ust. 1 po słowie korzystać, a przed dwukropkiem dodać sformułowanie: (z zastrzeżeniem postanowień 12 ust. 2), pozostałą część tegoż ustępu pozostawiając bez zmian, 2. Dotychczasową treść 12 oznaczyć jako 12 ust. 1 i dodać w ramach 12 ustęp 2 o następującej treści: W przypadku postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji, wyłącznie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ma prawo podjęcia decyzji w formie uchwały dotyczącej przeznaczenia środków zgromadzonych na koncie Funduszu Socjalnego na dzień rozpoczęcia likwidacji. 2 Pozostałe zapisy Regulaminu Funduszu Socjalnego pozostają bez zmian. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 17

18 Do punktu 12 porządku obrad: W związku z podjętą przed chwilą uchwałą o zmianie treści Regulaminu Funduszu Socjalnego SAFT, Przewodniczący poprosił zgromadzonych o przegłosowanie uchwały dotyczącej przeznaczenia środków zgromadzonych na koncie w/w Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji. Ze względu na bardzo trudną sytuację finansową Stowarzyszenia, Przewodniczący zebrania zasugerował w imieniu Zarządu SAFT, aby środki te zostały przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań finansowych Stowarzyszenia wobec wierzycieli (biuro rachunkowe, Skarb Państwa, itp.), na co zgromadzeni wyrazili zgodę. Przewodniczący poprosił zebranych o przegłosowanie w/w uchwały. Telewizyjnych w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: 18

19 Uchwała nr 9 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych, działając na podstawie zapisów 12 ust. 2 Regulaminu Funduszu Socjalnego SAFT, w związku z podjętą uchwałą nr 7 z dnia 25 listopada 2013r. o postawieniu Stowarzyszenia w stan jego likwidacji, postanawia o przeznaczeniu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym koncie bankowym Funduszu Socjalnego SAFT na dzień rozpoczęcia procesu likwidacji SAFT, tj. 01 stycznia 2014r., na spłatę bieżących zobowiązań finansowych SAFT, w szczególności wobec Skarbu Państwa. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu wzięło udział 72 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały głosowało 72 członków, przeciw 0 członków, wstrzymało się od głosu 0 Członków Stowarzyszenia uczestniczących w Zebraniu osobiście lub poprzez wskazanego pełnomocnika. Na podstawie powyższego stwierdza się, że uchwała została prawomocnie podjęta. 19

20 Do punktu 13 porządku obrad: W tym miejscu przewodniczący poinformował zgromadzonych, że w związku z wygaśnięciem mandatów członków dotychczasowego Zarządu SAFT z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków SAFT, istnieje konieczność dokonania wyboru składu nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej SAFT na okres skróconej kadencji od dnia odbycia Walnego Zebrania Członków SAFT do dnia poprzedzającego dzień postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji, tj. do dnia 31 grudnia 2013r. Ze względu na przejściowy charakter skróconej kadencji i jej długość wynoszącą niewiele ponad miesiąc, Przewodniczący zaproponował zgromadzonym wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej o dotychczasowych składach, z tym zastrzeżeniem, że ze względu na zapisy 25 ust. 2 Statutu SAFT, dotychczasowy Prezes Zarządu Pan Cezary Pazura nie może pełnić po raz kolejny funkcji Prezesa. Dlatego też Przewodniczący zaproponował, aby nowym Prezesem Zarządu został wybrany dotychczasowy Wiceprezes Pan Andrzej Grabowski a dotychczasowy Prezes Pan Cezary Pazura został Wiceprezesem. Zgromadzeni wyrazili zgodę na taką propozycję, inne rozwiązania i kandydatury zarówno do Zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej, nie padły. Walne Zebranie Członków SAFT zgodnie z prawem o stowarzyszeniach i statutem SAFT przystąpiło do wyborów nowego Zarządu i nowej Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono następujące kandydatury do składu Zarządu: 1. Andrzej Grabowski na stanowisko Prezesa, 2. Cezary Pazura na stanowisko Wiceprezesa, 3. Magdalena Różczka na stanowisko Skarbnika. Przedstawiono następujące kandydatury do składu Komisji Rewizyjnej: 1. Damian Aleksander 2. Monika Jarosińska 3. Kamil Cetnarowicz 4. Piotr Zelt 5. Ilia Zmiejew Przewodniczący rozdał zgromadzonym karty do głosowania i przedstawił zasady głosowania. Każdy ze zgromadzonych członków SAFT miał prawo oddania głosu na maksymalnie trzech kandydatów w wyborach 20

21 Zarządu i maksymalnie pięciu kandydatów w wyborach Komisji Rewizyjnej. Przeprowadzono głosowanie. W głosowaniu tajnym wzięły udział 72 osoby reprezentowane na Walnym Zebraniu Członków. Na kandydatów do Zarządu oddano następującą liczbę głosów: 1. Andrzej Grabowski: 72 głosy, 2. Cezary Pazura: 72 głosy, 3. Magdalena Różczka: 72 głosy. Głosów nieważnych nie stwierdzono. Na kandydatów do Komisji Rewizyjnej oddano następującą ilość głosów 1. Damian Aleksander: 72 głosy, 2. Monika Jarosińska: 70 głosów, 3. Kamil Cetnarowicz: 72 głosy, 4. Piotr Zelt: 70 głosów, 5. Ilia Zmiejew: 71 głosów. Głosów nieważnych nie stwierdzono. Do punktu 14 porządku obrad: Telewizyjnych w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: 21

22 Uchwała nr 10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych powołuje na stanowisko Prezesa Zarządu SAFT Andrzeja Grabowskiego, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu SAFT Cezarego Pazurę i na stanowisko Skarbnika Magdalenę Różczkę. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 22

23 Do punktu 15 porządku obrad: Telewizyjnych w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: 23

24 Uchwała nr 11 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z dnia 25 listopada 2013r. 1 Telewizyjnych powołuje na stanowisko członka Komisji Rewizyjnej następujących członków Stowarzyszenia: Damiana Aleksandra, Monikę Jarosińską, Kamila Cetnarowicza, Piotra Zelta i Ilię Zmiejewa. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 24

25 Do punktu 16 porządku obrad: Przed zakończeniem Zebrania padł głos jednego z uczestników, że w związku z likwidacją SAFT być może warto byłoby się zastanowić nad utworzeniem silnych związków zawodowych aktorów w Polsce. Po tej sugestii z sali wywiązała się dyskusja wśród zgromadzonych, z których wszyscy poparli taką ideę, jednocześnie podając przykłady funkcjonowania takich związków w USA i Francji, gdzie pozycja aktorów w negocjacjach z producentami jest dużo silniejsza niż w Polsce, m.in. właśnie ze względu na istnienie bardzo silnych związków zawodowych. Zgromadzeni zgodnie stwierdzili, że w naszym kraju brak jest takiej organizacji, która chroniłaby interesy aktorów w relacjach z producentami i w praktyce zajmowała jedynie taką tematyką, która przecież stanowić powinna podstawową działalność związków zawodowych, wobec czego powołanie takich związków aktorskich byłoby wysoce wskazane. Na zakończenie obrad Zarząd SAFT zasugerował, aby jeszcze przed rozpoczęciem procesu likwidacji SAFT, a więc w grudniu 2013r. doprowadzić do spotkania Zarządu SAFT i Zarządu ZASP celem oficjalnego zakończenia współpracy obu stowarzyszeń oraz ustalenia sposobu reprezentowania dotychczasowych Członków SAFT w strukturach ZASP po 01 stycznia 2014r. Do umówienia takiego spotkania zobowiązany został Dyrektor Biura SAFT. Do punktu 17 porządku obrad: Na tym Przewodniczący Zgromadzenie zamknął i dołączył do niniejszego protokołu listę obecności oraz pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zebraniu złożone przez członków SAFT. Załącznik: 1. Statystyki wypłat repartycji za lata oraz bieżących kosztów funkcjonowania SAFT przedstawione zgromadzonym. 25

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. 1.1 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez KOFOLA S.A. W wykonaniu obowiązku określonego w 91 ust. 5 pkt. 4

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Raport bieżący nr 4/2015. Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4/2015 Data sporządzenia: 2015-03-25 Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. Temat: Uzupełnienie informacji o ładzie korporacyjnym w jednostkowym raporcie rocznym

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warszawa, dnia 1 września 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Warszawa, dnia 1 września 2014 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2010 r., ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku Warszawa, dnia 30 września 2008 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI: 1. Informacje o

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Paged S.A. o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego w 2013 roku

Oświadczenie Zarządu Paged S.A. o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego w 2013 roku Warszawa, 21 marca 2014 r. Oświadczenie Zarządu Paged S.A. o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego w 2013 roku Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w celu dołączenia do raportu rocznego Paged

Bardziej szczegółowo

Raport o stosowaniu przez Indykpol SA zasad ładu korporacyjnego w roku 2008.

Raport o stosowaniu przez Indykpol SA zasad ładu korporacyjnego w roku 2008. Raport o stosowaniu przez Indykpol SA zasad ładu korporacyjnego w roku 2008. Na podstawie postanowień 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Giełda", "GPW") oraz uchwały

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce Atlantis S.A Spółka ATLANTIS S.A.(Emitent) podlega zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Identyfikator wydruku: RP/10186/46/20131125130502 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 1 Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku Punkt I Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo