Zmiany w VAT i kasy fiskalne od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r."

Transkrypt

1 Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od r. ul. Św. Jakuba Toruń tel.: fax :

2 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot VAT przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy zasadniczo wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy) - Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz z zm. Podatnik który sprzedaje towary bądź usługi wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych, nie jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. 2

3 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia wprowadzić czasowe zwolnienia z tego obowiązku (art. 111 ust. 8 ustawy). Do 31 grudnia 2014 r. obowiązywało rozporządzenie określające takie zwolnienia na lata , a od 1 stycznia 2015 r. w życie weszły regulacje nowego rozporządzenia, które będą obowiązywały w tym zakresie w latach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). 3

4 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Zwolnienia można podzielić na trzy grupy: 1. Zwolnienie podmiotowe: Jeśli obrót podatnika zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczył w poprzednim roku kwoty zł lub przewidywany obrót przez podatnika rozpoczynającego sprzedaż, nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 2015 r., kwoty zł. 4

5 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. 2. Zwolnienie przedmiotowe Jeśli podatnik będzie wykonywał czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. 3. Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe Jeśli podatnik dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługi (wymienione w części I załącznika) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i jeżeli udział procentowy tego obrotu w całkowitej sprzedaży na rzecz tych podmiotów był wyższy niż 80% lub przewidywany przez niego udział procentowy obrotu: będzie wyższy niż 80%. Zasady korzystania z tego zwolnienia podmiotowoprzedmiotowego pozostały bez zmian. 5

6 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ad 1. Zwolnienie podmiotowe Zgodnie z nowym rozporządzeniem, zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego pozostały bez zmian. Zmienił się natomiast sposób ustalania limitu zwolnienia. Do limitu ( zł) od 2015 r. nie należy wliczać obrotu z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług; które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz z tytułu dostawy nieruchomości. 6

7 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Przykład: Podatnik świadczy usługi transportowe na rzecz firm oraz usługi naprawy obuwia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych. Jego roczne obroty z tytułu świadczonych usług naprawy obuwia nie przekraczały dotychczas zł. Do ewidencji środków trwałych ma wpisany samochód, który użytkował ramach działalności gospodarczej. Podatnik planuje zbycie tego samochodu w 2015 r. za kwotę zł, na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności. Kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu nie zostanie wliczona do limitu, dzięki czemu podatnik nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego. 7

8 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ad 2. Zwolnienie przedmiotowe Wykaz czynności korzystających ze zwolnienia został określony w załączniku do rozporządzenia. W nowym rozporządzeniu nie ma już zwolnienia dotyczącego ilości transakcji i odbiorców. Miało ono zastosowanie w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie były spełnione następujące warunki: 1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę; 2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20. 8

9 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Podatnicy, którzy korzystali z powyższego zwolnienia na podstawie załącznika, mogą obecnie skorzystać z innych zwolnień, jeśli spełniają wskazane do nich warunki; np..; - limit zł, lub - świadczenie usług za które zapłata następuje w formie bezgotówkowej i prowadzona jest ewidencja tych świadczeń Jeżeli nie spełniają warunków, żeby korzystać z innych zwolnień, a świadczą nadal usługi na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych są zobowiązani rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od 1 marca 2015 r. 9

10 Przykład: Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Podatnik rozpoczął świadczenie usług budowlanych od stycznia 2014 r. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnik przekroczył w trakcie 2014 r. limit zł., korzystał jednak do końca roku ze zwolnienia dotyczącego ilości odbiorców i transakcji oraz dokumentował usługi fakturami. Po zmianie przepisów i likwidacji przedmiotowego zwolnienia, w przypadku kontynuowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych, podatnik zgodnie z 8 ust.2 musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od 1 marca 2015r. W przypadku jednak gdy podatnik otrzyma za świadczone usługi zapłatę w formie bezgotówkowej i prowadzić będzie stosowną ewidencję może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w pkt. 38 załącznika do rozporządzenia. 10

11 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. W załączniku do nowego rozporządzenia wprowadzono także nowe zwolnienia dla: dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji; warunkiem zastosowania zwolnienia jest dokumentowanie każdej takiej sprzedaży fakturą; usług elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, oraz usług nadawczych, o których mowa w art. 2 pkt 25 lit. b) ustawy, - pod warunkiem świadczenia usług telekomunikacyjnych. 11

12 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. W nowym rozporządzeniu, tak jak w poprzednim, w 4 określono wykaz czynności, w przypadku których podatnik co do zasady nie może korzystać ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej. 12

13 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Zakres dostaw towarów wyłączonych ze zwolnienia w porównaniu z dotychczasowym rozporządzeniem jest taki sam, poszerzono tylko zakres wyłączenia ze zwolnień o niezapisane nośniki danych; - 4 pkt 1l - Dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych Wprowadzono także nowe wyłączenie ze zwolnienia w 4 pkt 1o, które będzie miało zastosowanie w przypadku dostaw; perfum i wód toaletowych (PKWiU ), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów. 13

14 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ponadto dodano w 4 pkt 2 pozycje c j. Na tej podstawie zakres czynności wyłączonych ze zwolnień został rozszerzony o świadczenie usług; c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia (tj. notarialnych), h) doradztwa podatkowego, i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. 14

15 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Rozszerzenie w 4 zakresu czynności wyłączonych ze zwolnień nie oznacza automatycznie że podatnicy którzy je świadczyli (lub rozpoczynają świadczyć w 2015 r.) muszą ewidencjonować te dostawy/usługi na kasie rejestrującej od 1 stycznia 2015 r. 15

16 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej należy rozpocząć: Z chwilą wykonania określonej czynności jeżeli podatnik rozpoczyna w 2015 r. dokonywanie dostaw perfum i wód toaletowych ( 5 ust. 7) Przykład: Podatnik rozpoczyna sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych od 5 stycznia 2015 r., dodatkowo od 14 stycznia 2015 r. dokonuje sprzedaży perfum na rzecz osób fizycznych. Wobec tego musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od pierwszej dostawy perfum (tj. od 14 stycznia). Jeżeli podatnik dokonałby dostawy perfum 5 stycznia, od tego dnia musiałby prowadzić ewidencję na kasie rejestrującej. 16

17 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej należy rozpocząć: Od 1 marca 2015 r. jeżeli podatnik w 2015 r. kontynuuje sprzedaż ( 8 ust. 2) Przykład: Podatnik prowadził sprzedaż na rzecz osób fizycznych od 1 stycznia 2014 r., dokonywał m.in. sprzedaży perfum. W 2014 r. nie przekroczył limitu zł. Wobec tego zgodnie z nowymi przepisami musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od 1 marca 2015 r. 17

18 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej należy rozpocząć: po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano usługę z 4 pkt 2 c-j (tj. fryzjerskie, naprawy pojazdów, prawnicze itd..) jeżeli podatnik korzystał ze zwolnienia podmiotowego i nie zaprzestał przed upływem tego okresu (2 miesięcy) świadczenia tych usług ( 5 ust. 8) Przykład: Podatnik od lutego 2015 r. rozpoczyna sprzedaż szamponów i farb do włosów na rzecz osób fizycznych. Nie przekroczył limitu zł. W marcu 2015 r. dodatkowo rozpoczyna w tym punkcie, świadczenie usług fryzjerskich. Wobec tego zgodnie z nowymi przepisami musi rozpocząć ewidencjonowanie usług fryzjerskich od 1 czerwca 2015 r. Pomimo, że z tytułu dostawy szamponów i farb dokonywanych na rzecz osób fizycznych nie przekroczył limitu zł, musi również ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż tych towarów od 1 czerwca 2015 r. 18

19 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej należy rozpocząć: Od 1 marca 2015 r. jeżeli podatnik po r. kontynuuje sprzedaż usług z 4 pkt 2 c-j ( 9 ust. 1 i ust. 2) Przykład: Podatnik świadczył usługi naprawy pojazdów na rzecz osób fizycznych od 1 stycznia 2014r. W 2014r. nie przekroczył limitu zł. W 2015 r. nadal świadczy usługi naprawy pojazdów. Wobec tego zgodnie z nowymi przepisami musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od 1 marca 2015 r. 19

20 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej należy rozpocząć: po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano usługę z 4 pkt 2 c-j jeżeli podatnik poprzednio korzystał ze zwolnienia podmiotowego, a po r. rozpoczyna sprzedaż tych usług ( 9 ust. 4) Przykład: Podatnik dokonywał dostawy kosmetyków na rzecz osób fizycznych od 1 stycznia 2014r. W 2014r. nie przekroczył limitu zł. Podatnik od 15 marca 2015 r. rozpoczyna świadczenie usług kosmetycznych. Wobec tego zgodnie z nowymi przepisami musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od 1 czerwca 2015 r. o ile nie przekroczył wcześniej limitu do zwolnienia podmiotowego. 20

21 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej należy rozpocząć: po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano usługę z 4 pkt 2 c-j jeżeli podatnik, po r. rozpoczyna sprzedaż tych usług, a wcześniej nie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych (rolników ryczałtowych). ( 9 ust. 6) Przykład: Podatnik świadczył od 2014 r. usługi doradztwa podatkowego na rzecz firm. Podatnik od 14 stycznia 2015 r. rozpoczyna świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Wobec tego zgodnie z nowymi przepisami musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od 1 kwietnia 2015 r. 21

22 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. W nowym rozporządzeniu objęto obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów, m.in. usługi doradztwa podatkowego świadczone na rzecz osób fizycznych (rolników ryczałtowych) ( 4 pkt 2 lit. h). Zamiarem ustawodawcy było objęcie obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących wszystkich czynności doradztwa podatkowego niezależnie od tego przez jaki podmiot są świadczone (w szczególności czy przez doradców podatkowych, czy inne osoby). Należy wskazać, iż z dniem 10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768). Zgodnie z przepisami ww. ustawy wykonywanie niektórych czynności doradztwa podatkowego nie jest już uzależnione od posiadania określonych uprawnień czy też statusu podmiotu. 22

23 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. W art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 z późn. zm.) wskazano katalog czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których nie trzeba być podmiotem uprawnionym (doradcą podatkowym, radcą prawnym, adwokatem, biegłym rewidentem), m.in.; prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie; Jeśli biuro rachunkowe będzie świadczyło usługi wskazane w art. 2 ww. ustawy, to będzie miał zastosowanie przepis 4 pkt 2 lit. h rozporządzenia. 23

24 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Zgodnie z przepisami rozporządzenia od 2015 r., zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. W związku z tym lekarze którzy nie przekroczyli do końca 2014 r. limitu obrotu i kontynuują świadczenie usług na rzecz osób fizycznych, obowiązani są rozpocząć ewidencjonowanie od 1 marca 2015 r. 24

25 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Świadczenie usług w zakresie szeroko pojętej opieki medycznej przez lekarza lub lekarza dentystę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (rolników ryczałtowych), w sytuacji gdy świadczenia te wykonywane są przez podatnika lub podmioty zatrudniające osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (lekarze i/lub lekarze dentyści), powinno być objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie ma przy tym znaczenia forma organizacyjna prowadzonej przez podatnika działalności w ww. zakresie (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej czy osoba fizyczna), ani okoliczność czy podatnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna sam posiada kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, czy podmiot jedynie zatrudnia pracowników posiadających takie uprawnienia i oni takie czynności wykonują. 25

26 Zmiany w podatku od towarów i usług Zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R Podatnicy VAT są co do zasady obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Jak wynikało z przepisów obowiązujących do końca 2014 r., naczelnik urzędu skarbowego, zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, rejestrował podatnika i potwierdzał jego zarejestrowanie (VAT- 5) jako podatnika VAT czynnego lub jako podatnika VAT zwolnionego. Zgodnie z obowiązującym od stycznia 2015 r. art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego dokonywać będzie potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego lub jako podatnika VAT zwolnionego, wyłącznie na wniosek zainteresowanego. 26

27 Zmiany w podatku od towarów i usług Wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO Zgodnie z przepisem art. 33a ustawy o VAT podatnicy korzystający z celnej procedury uproszczonej mogą rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Istnieje jednakże szczególna grupa przedsiębiorców, spełniających wysokie standardy dotyczące wypłacalności finansowej, prowadzenia ewidencji handlowych, bezpieczeństwa towarów, ewidencji i systemów informatycznych tzw. upoważniony podmiot gospodarczy (AEO), który uprawniony jest do realizacji pewnego katalogu korzyści określonych w przepisach prawa unijnego oraz ułatwień w zakresie obsługi wprowadzonych przez Służbę Celną, a nie ma uprawnień podatkowych takich jak podatnicy korzystający z procedury uproszczonej, mimo że trudniej jest uzyskać status AEO. 27

28 Zmiany w podatku od towarów i usług Mając powyższe na uwadze, dodano ust. 12 do art. 33a ustawy o VAT, który będzie uprawniał podatnika VAT posiadającego status (AEO) w rozumieniu art. 5a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, działającego we własnym imieniu i na własną rzecz lub w imieniu i na rzecz którego zgłoszenie celne składa przedstawiciel bezpośredni w rozumieniu przepisów celnych do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Do takiego podatnika będą miały zastosowanie również dotychczasowe przepisy ust. 2 4, 6, 7 oraz 9 11 art. 33a ustawy o VAT, które obowiązują przedsiębiorców korzystających z procedury uproszczonej. 28

29 Zmiany w podatku od towarów i usług Zmiana w zakresie VAT-24 i VAT-25 Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 7 lutego 2014 r. (Dz. U. poz. 312) wprowadziła zmiany m.in.. w zakresie przepisów ustawy o VAT i ustawy prawo o ruchu drogowym. Od 1 stycznia 2015 r. nie ma już obowiązku uzyskania zaświadczenia VAT-25, gdyż według zmienionych przepisów Prawa o ruchu drogowym, aby zarejestrować samochód, nie trzeba dostarczyć tego zaświadczenia. Wobec tego uchylono również obowiązek składania przez podatników dokonujących przywozu środków transportu z innego kraju UE, wniosku VAT-24, a co za tym idzie nie wnosi się już opłaty skarbowej z tytułu uzyskania zaświadczenia w wysokości 160 zł. Nadal jednak podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu muszą składać informacje VAT-23 ale nie otrzymają już z urzędu skarbowego zaświadczenia VAT

30 Zmiany w podatku od towarów i usług Zmiana w zakresie określania miejsca świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych. Wprowadzenie procedury MOSS. Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie określania miejsca świadczenia dla potrzeb podatku VAT trzech kategorii usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz ostatecznych konsumentów (niepodatników), zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Miejscem świadczenia (opodatkowania) tych usług jest miejsce, w którym usługobiorca (konsument) posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28k ustawy) Oznacza to, że podatek od tych usług świadczonych od 2015 r. na rzecz niepodatnika musi zostać uregulowany w państwie członkowskim konsumenta. 30

31 Zmiany w podatku od towarów i usług Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, świadczone przez polskiego podatnika na rzecz: Do końca 2014 r. Od 2015 r. Podatnika z Polski Opodatkowane w Polsce Opodatkowane w Polsce Podatnika z innego kraju UE Opodatkowane w państwie UE nabywcy Opodatkowane w państwie UE nabywcy Podatnika z kraju poza UE Opodatkowane poza UE Opodatkowane poza UE 31

32 Zmiany w podatku od towarów i usług Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, świadczone przez polskiego podatnika na rzecz: Konsumenta (niepodatnika) z Polski Do końca 2014 r. Od 2015 r. Opodatkowane w Polsce Opodatkowane w Polsce Konsumenta (niepodatnika) z innego kraju UE Opodatkowane w Polsce Opodatkowane w państwie UE, w którym nabywca ma siedzibę, miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta (niepodatnika) z kraju poza UE Opodatkowane poza UE Opodatkowane poza UE 32

33 Zmiany w podatku od towarów i usług Dla prawidłowego stosowania nowych zasad związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług cyfrowych istotne jest nie tylko zapoznanie się ze zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług (zwłaszcza - art.28, art.130a-130d, art.131) ale również z przepisami unijnych rozporządzeń, które obowiązują wprost i nie wymagają implementacji do porządku krajowego. 33

34 Zmiany w podatku od towarów i usług Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej zmienione rozporządzeniem (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. (zwanym w prezentacji rozporządzeniem 282/2011); Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia; Rozporządzenie Rady (UE) nr 967/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami. 34

35 Zmiany w podatku od towarów i usług W celu zdefiniowania poszczególnych usług zmodyfikowany został słowniczek pojęć ustawowych. Pojęcie usług elektronicznych było już wcześniej zdefiniowane w art. 2 pkt 26 ustawy VAT. Od 1 stycznia 2015 r. dodano w słowniczku ustawowym wyjaśnienia pojęć usług telekomunikacyjnych oraz nadawczych (art. 2 pkt 25a i 25b ustawy o VAT). Dla przedmiotowych usług wskazano odwołanie do definicji pojęć zawartych w przepisach rozporządzenia 282/2011. W rozporządzeniu tym wskazano do jakiego rodzaju czynności mają zastosowanie podane definicje oraz katalog czynności wyłączonych. 35

36 Zmiany w podatku od towarów i usług Ustalenie, w jakich charakterze działa nabywca Dla usługodawcy nadal niezbędne będzie ustalenie statusu usługobiorcy (niezależnie od tego, czy jest to firma czy konsument końcowy), ponieważ będzie to miało wpływ na obowiązek podatkowy usługodawcy. Aby prawidłowo ustalić status nabywcy usługi, należy stosować przepisy art. 28a ustawy oraz przepisy rozporządzenia 282/

37 Zmiany w podatku od towarów i usług Ustalenie, gdzie nabywca usługi ma miejsce zamieszkania/pobytu lub siedzibę Jeżeli usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne świadczy się na rzecz osoby fizycznej (niebędącej podatnikiem), podatek VAT co do zasady, będzie należny w miejscu, które jest stałym miejscem zamieszkania lub zwykłym miejscem pobytu osoby prywatnej. Jeżeli usługobiorca jest osobą prawną (niebędącą podatnikiem), istotnym czynnikiem przy ustalaniu będzie miejsce siedziby usługobiorcy. 37

38 Zmiany w podatku od towarów i usług Gdy polski podatnik ustali, że wykonuje jedną z przedmiotowych usług cyfrowych oraz, że nabywca nie jest podatnikiem i miejsce świadczenia jest w innym niż Polska kraju UE, ma dwa sposoby rozliczeń: w kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia (tj. w kraju nabywcy), w Polsce za pomocą MOSS (tj. małego punktu kompleksowej obsługi). *Procedury MOSS nie można wybrać gdy nabywca jest z kraju trzeciego (poza UE). 38

39 Zmiany w podatku od towarów i usług Aby usługodawcy nie byli zobowiązani rejestrować się w każdym państwie członkowskim, w którym świadczą usługi cyfrowe wprowadzono fakultatywne rozwiązanie tzw. mały punkt kompleksowej obsługi (ang. Mini One Stop Shop dalej zwany MOSS ), w którym możliwe jest zgłoszenie do procedury, a także elektroniczne złożenie kwartalnej deklaracji oraz wpłacenie należnego właściwym państwom członkowskim UE podatku VAT z tytułu świadczenia tych usług. Wpłacony podatek zostanie przekazany przez krajową administrację do państw członkowskich konsumpcji, tj. tam gdzie zlokalizowani są odbiorcy tych usług. 39

40 Zmiany w podatku od towarów i usług Polski podatnik świadczący usługi cyfrowe na rzecz konsumentów finalnych zlokalizowanych w innych niż Polska państwach członkowskich UE, który posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce oraz ma zamiar skorzystać z fakultatywnego rozwiązania, jakim jest system MOSS, dokonuje rejestracji w Polsce. W takim przypadku Polska stanie się dla przedsiębiorcy państwem członkowskim identyfikacji. Organem podatkowym właściwym w sprawie procedury unijnej został wyznaczony Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. Jest to tzw. procedura unijna. 40

41 Zmiany w podatku od towarów i usług Przykład: Podatnik VAT posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce. Głównie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Dodatkowo świadczy usługi elektroniczne na rzecz niepodatników (konsumentów finalnych) na terytorium UE. 41

42 Zmiany w podatku od towarów i usług Przykład c.d.: Od 1 stycznia 2015 r. przedsiębiorca będzie mógł wyłącznie w zakresie usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE rozliczać się przy wykorzystaniu systemu MOSS. Państwem członkowskim identyfikacji będzie Polska, co oznacza, że bez względu na to, gdzie (w jakim urzędzie skarbowym) rozlicza podatek VAT od usług transportowych, w zakresie usług elektronicznych będzie musiał rozliczać się (po uprzedniej rejestracji) w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście.

43 Zmiany w podatku od towarów i usług Przykład c.d.: W takim przypadku dla przedsiębiorcy w zależności od rodzaju wykonywanej działalności właściwe będą w Polsce dwa różne organy podatkowe. W przypadku gdy przedsiębiorca świadczyć będzie usługi elektroniczne również na rzecz konsumentów zlokalizowanych w Polsce, organem podatkowym właściwym dla tego typu transakcji pozostanie właściwy dla podatnika krajowy urząd skarbowy, a nie Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście. System MOSS obsługuje bowiem wyłącznie transakcje z konsumentami zlokalizowanymi w UE, ale poza państwem identyfikacji usługodawcy. 43

44 Zmiany w podatku od towarów i usług REJESTRACJA W celu dokonania rejestracji do procedury unijnej należy: 1) wypełnić formularz VIU-R zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT, zaznaczając cel zgłoszenia: rejestracja, 2) przesłać formularz za pomocą systemu e- Deklaracje do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, 3) złożyć wraz z formularzem VIU-R oświadczenie o zgodności adresu działalności gospodarczej z danymi rejestrowymi VAT-R oraz zgodę na otrzymywanie pism drogą elektroniczną. 44

45 Zmiany w podatku od towarów i usług Podatnik rejestrujący się do systemu MOSS wykorzystuje numer (identyfikator podatkowy NIP), za pomocą którego został już zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług w związku z posiadaną w Polsce siedzibą działalności gospodarczej lub stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnicy podmiotowo zwolnieni od podatku od towarów i usług z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży uprawniającego do tego zwolnienia muszą liczyć się z koniecznością rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego i zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE w przypadku świadczenia omawianych usług na rzecz konsumentów unijnych (niepodatników). Tylko bowiem tacy podatnicy (tj. VAT czynni) mogą zostać przyjęci do systemu MOSS. 45

46 Zmiany w podatku od towarów i usług Co do zasady, rejestracja będzie skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył formularz VIU-R. W przypadku jednak, gdy podatnik rozpoczął świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych przed tą datą, procedura rozliczania ww. usług w ramach systemu MOSS zacznie obowiązywać od pierwszego dnia świadczenia usług, pod warunkiem, że podatnik do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy wykonano usługi zgłosi rozpoczęcie działalności w ramach systemu MOSS. W takim przypadku podatnik będzie obowiązany do złożenia deklaracji VAT obejmującej kwartał kalendarzowy, w którym miało miejsce pierwsze świadczenie usług. 46

47 Zmiany w podatku od towarów i usług Przykład: Polski podatnik rozpoczął świadczenie usług elektronicznych na rzecz konsumentów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich UE w dniu 15 maja 2015 r. i zamierza rozliczać podatek VAT od tych usług w ramach systemu MOSS. Pod warunkiem, że podatnik złoży VIU-R do 10 czerwca, zostanie on zidentyfikowany na potrzeby procedury MOSS rozliczania VAT z dniem 15 maja. Uchybienie temu terminowi oznacza, że podatnik będzie musiał zarejestrować się i rozliczyć VAT na zasadach ogólnych od świadczonych w maju usług w każdym z poszczególnych państw członkowskich. 47

48 DEKLARACJA Zmiany w podatku od towarów i usług Podatnik, który został zidentyfikowany na potrzeby procedury MOSS w Polsce obowiązany jest składać do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście za pomocą systemu e-deklaracje deklaracje VAT (VIU-D), w których rozliczane będą usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale czyli do 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października oraz 20 stycznia. Termin złożenia deklaracji (20. dzień miesiąca następujący po każdym kolejnym kwartale) obowiązuje również w przypadku, gdy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. 48

49 Zmiany w podatku od towarów i usług Obowiązek składania deklaracji VAT dotyczy również tzw. deklaracji VIU-D zerowych, czyli takich, w których podatnik nie wykazuje żadnych usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych, świadczonych na rzecz konsumentów finalnych zlokalizowanych w innych państwach członkowskich (państwach członkowskich konsumpcji). Deklaracja VAT musi być bowiem złożona niezależnie od tego, czy usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne były świadczone. 49

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 15(283) 5.08.2015 dodatek internetowy nr 10 Wyjaśnienia Ministra Finansów Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT 15 5 sierpnia października 2015 2013 r. r. dodatek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady ewidencji: a) podatników,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn.

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Materiały szkoleniowe z tematu pn. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ IDENTYFIKACJA OSZUSTW KARUZELOWYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych)

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012r. Jacek Gębala,

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo