Zmiany w VAT i kasy fiskalne od r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r."

Transkrypt

1 Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od r. ul. Św. Jakuba Toruń tel.: fax :

2 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot VAT przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy zasadniczo wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy) - Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz z zm. Podatnik który sprzedaje towary bądź usługi wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych, nie jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. 2

3 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia wprowadzić czasowe zwolnienia z tego obowiązku (art. 111 ust. 8 ustawy). Do 31 grudnia 2014 r. obowiązywało rozporządzenie określające takie zwolnienia na lata , a od 1 stycznia 2015 r. w życie weszły regulacje nowego rozporządzenia, które będą obowiązywały w tym zakresie w latach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). 3

4 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Zwolnienia można podzielić na trzy grupy: 1. Zwolnienie podmiotowe: Jeśli obrót podatnika zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczył w poprzednim roku kwoty zł lub przewidywany obrót przez podatnika rozpoczynającego sprzedaż, nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 2015 r., kwoty zł. 4

5 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. 2. Zwolnienie przedmiotowe Jeśli podatnik będzie wykonywał czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. 3. Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe Jeśli podatnik dokonuje dostawy towarów lub świadczy usługi (wymienione w części I załącznika) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i jeżeli udział procentowy tego obrotu w całkowitej sprzedaży na rzecz tych podmiotów był wyższy niż 80% lub przewidywany przez niego udział procentowy obrotu: będzie wyższy niż 80%. Zasady korzystania z tego zwolnienia podmiotowoprzedmiotowego pozostały bez zmian. 5

6 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ad 1. Zwolnienie podmiotowe Zgodnie z nowym rozporządzeniem, zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego pozostały bez zmian. Zmienił się natomiast sposób ustalania limitu zwolnienia. Do limitu ( zł) od 2015 r. nie należy wliczać obrotu z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług; które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz z tytułu dostawy nieruchomości. 6

7 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Przykład: Podatnik świadczy usługi transportowe na rzecz firm oraz usługi naprawy obuwia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych. Jego roczne obroty z tytułu świadczonych usług naprawy obuwia nie przekraczały dotychczas zł. Do ewidencji środków trwałych ma wpisany samochód, który użytkował ramach działalności gospodarczej. Podatnik planuje zbycie tego samochodu w 2015 r. za kwotę zł, na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności. Kwota uzyskana ze sprzedaży samochodu nie zostanie wliczona do limitu, dzięki czemu podatnik nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego. 7

8 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ad 2. Zwolnienie przedmiotowe Wykaz czynności korzystających ze zwolnienia został określony w załączniku do rozporządzenia. W nowym rozporządzeniu nie ma już zwolnienia dotyczącego ilości transakcji i odbiorców. Miało ono zastosowanie w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie były spełnione następujące warunki: 1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę; 2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20. 8

9 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Podatnicy, którzy korzystali z powyższego zwolnienia na podstawie załącznika, mogą obecnie skorzystać z innych zwolnień, jeśli spełniają wskazane do nich warunki; np..; - limit zł, lub - świadczenie usług za które zapłata następuje w formie bezgotówkowej i prowadzona jest ewidencja tych świadczeń Jeżeli nie spełniają warunków, żeby korzystać z innych zwolnień, a świadczą nadal usługi na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych są zobowiązani rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od 1 marca 2015 r. 9

10 Przykład: Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Podatnik rozpoczął świadczenie usług budowlanych od stycznia 2014 r. na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnik przekroczył w trakcie 2014 r. limit zł., korzystał jednak do końca roku ze zwolnienia dotyczącego ilości odbiorców i transakcji oraz dokumentował usługi fakturami. Po zmianie przepisów i likwidacji przedmiotowego zwolnienia, w przypadku kontynuowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych, podatnik zgodnie z 8 ust.2 musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od 1 marca 2015r. W przypadku jednak gdy podatnik otrzyma za świadczone usługi zapłatę w formie bezgotówkowej i prowadzić będzie stosowną ewidencję może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w pkt. 38 załącznika do rozporządzenia. 10

11 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. W załączniku do nowego rozporządzenia wprowadzono także nowe zwolnienia dla: dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji; warunkiem zastosowania zwolnienia jest dokumentowanie każdej takiej sprzedaży fakturą; usług elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, oraz usług nadawczych, o których mowa w art. 2 pkt 25 lit. b) ustawy, - pod warunkiem świadczenia usług telekomunikacyjnych. 11

12 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. W nowym rozporządzeniu, tak jak w poprzednim, w 4 określono wykaz czynności, w przypadku których podatnik co do zasady nie może korzystać ze zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej. 12

13 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Zakres dostaw towarów wyłączonych ze zwolnienia w porównaniu z dotychczasowym rozporządzeniem jest taki sam, poszerzono tylko zakres wyłączenia ze zwolnień o niezapisane nośniki danych; - 4 pkt 1l - Dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych Wprowadzono także nowe wyłączenie ze zwolnienia w 4 pkt 1o, które będzie miało zastosowanie w przypadku dostaw; perfum i wód toaletowych (PKWiU ), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów. 13

14 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ponadto dodano w 4 pkt 2 pozycje c j. Na tej podstawie zakres czynności wyłączonych ze zwolnień został rozszerzony o świadczenie usług; c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania), d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów, f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia (tj. notarialnych), h) doradztwa podatkowego, i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych. 14

15 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Rozszerzenie w 4 zakresu czynności wyłączonych ze zwolnień nie oznacza automatycznie że podatnicy którzy je świadczyli (lub rozpoczynają świadczyć w 2015 r.) muszą ewidencjonować te dostawy/usługi na kasie rejestrującej od 1 stycznia 2015 r. 15

16 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej należy rozpocząć: Z chwilą wykonania określonej czynności jeżeli podatnik rozpoczyna w 2015 r. dokonywanie dostaw perfum i wód toaletowych ( 5 ust. 7) Przykład: Podatnik rozpoczyna sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych od 5 stycznia 2015 r., dodatkowo od 14 stycznia 2015 r. dokonuje sprzedaży perfum na rzecz osób fizycznych. Wobec tego musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od pierwszej dostawy perfum (tj. od 14 stycznia). Jeżeli podatnik dokonałby dostawy perfum 5 stycznia, od tego dnia musiałby prowadzić ewidencję na kasie rejestrującej. 16

17 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej należy rozpocząć: Od 1 marca 2015 r. jeżeli podatnik w 2015 r. kontynuuje sprzedaż ( 8 ust. 2) Przykład: Podatnik prowadził sprzedaż na rzecz osób fizycznych od 1 stycznia 2014 r., dokonywał m.in. sprzedaży perfum. W 2014 r. nie przekroczył limitu zł. Wobec tego zgodnie z nowymi przepisami musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od 1 marca 2015 r. 17

18 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej należy rozpocząć: po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano usługę z 4 pkt 2 c-j (tj. fryzjerskie, naprawy pojazdów, prawnicze itd..) jeżeli podatnik korzystał ze zwolnienia podmiotowego i nie zaprzestał przed upływem tego okresu (2 miesięcy) świadczenia tych usług ( 5 ust. 8) Przykład: Podatnik od lutego 2015 r. rozpoczyna sprzedaż szamponów i farb do włosów na rzecz osób fizycznych. Nie przekroczył limitu zł. W marcu 2015 r. dodatkowo rozpoczyna w tym punkcie, świadczenie usług fryzjerskich. Wobec tego zgodnie z nowymi przepisami musi rozpocząć ewidencjonowanie usług fryzjerskich od 1 czerwca 2015 r. Pomimo, że z tytułu dostawy szamponów i farb dokonywanych na rzecz osób fizycznych nie przekroczył limitu zł, musi również ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż tych towarów od 1 czerwca 2015 r. 18

19 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej należy rozpocząć: Od 1 marca 2015 r. jeżeli podatnik po r. kontynuuje sprzedaż usług z 4 pkt 2 c-j ( 9 ust. 1 i ust. 2) Przykład: Podatnik świadczył usługi naprawy pojazdów na rzecz osób fizycznych od 1 stycznia 2014r. W 2014r. nie przekroczył limitu zł. W 2015 r. nadal świadczy usługi naprawy pojazdów. Wobec tego zgodnie z nowymi przepisami musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od 1 marca 2015 r. 19

20 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej należy rozpocząć: po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano usługę z 4 pkt 2 c-j jeżeli podatnik poprzednio korzystał ze zwolnienia podmiotowego, a po r. rozpoczyna sprzedaż tych usług ( 9 ust. 4) Przykład: Podatnik dokonywał dostawy kosmetyków na rzecz osób fizycznych od 1 stycznia 2014r. W 2014r. nie przekroczył limitu zł. Podatnik od 15 marca 2015 r. rozpoczyna świadczenie usług kosmetycznych. Wobec tego zgodnie z nowymi przepisami musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od 1 czerwca 2015 r. o ile nie przekroczył wcześniej limitu do zwolnienia podmiotowego. 20

21 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Ewidencjonowanie na kasie rejestrującej należy rozpocząć: po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano usługę z 4 pkt 2 c-j jeżeli podatnik, po r. rozpoczyna sprzedaż tych usług, a wcześniej nie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych (rolników ryczałtowych). ( 9 ust. 6) Przykład: Podatnik świadczył od 2014 r. usługi doradztwa podatkowego na rzecz firm. Podatnik od 14 stycznia 2015 r. rozpoczyna świadczenie usług doradztwa podatkowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Wobec tego zgodnie z nowymi przepisami musi rozpocząć ewidencjonowanie na kasie rejestrującej od 1 kwietnia 2015 r. 21

22 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. W nowym rozporządzeniu objęto obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów, m.in. usługi doradztwa podatkowego świadczone na rzecz osób fizycznych (rolników ryczałtowych) ( 4 pkt 2 lit. h). Zamiarem ustawodawcy było objęcie obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących wszystkich czynności doradztwa podatkowego niezależnie od tego przez jaki podmiot są świadczone (w szczególności czy przez doradców podatkowych, czy inne osoby). Należy wskazać, iż z dniem 10 sierpnia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768). Zgodnie z przepisami ww. ustawy wykonywanie niektórych czynności doradztwa podatkowego nie jest już uzależnione od posiadania określonych uprawnień czy też statusu podmiotu. 22

23 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. W art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 z późn. zm.) wskazano katalog czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których nie trzeba być podmiotem uprawnionym (doradcą podatkowym, radcą prawnym, adwokatem, biegłym rewidentem), m.in.; prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie; sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie; Jeśli biuro rachunkowe będzie świadczyło usługi wskazane w art. 2 ww. ustawy, to będzie miał zastosowanie przepis 4 pkt 2 lit. h rozporządzenia. 23

24 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Zgodnie z przepisami rozporządzenia od 2015 r., zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. W związku z tym lekarze którzy nie przekroczyli do końca 2014 r. limitu obrotu i kontynuują świadczenie usług na rzecz osób fizycznych, obowiązani są rozpocząć ewidencjonowanie od 1 marca 2015 r. 24

25 Nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych. Świadczenie usług w zakresie szeroko pojętej opieki medycznej przez lekarza lub lekarza dentystę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (rolników ryczałtowych), w sytuacji gdy świadczenia te wykonywane są przez podatnika lub podmioty zatrudniające osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (lekarze i/lub lekarze dentyści), powinno być objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nie ma przy tym znaczenia forma organizacyjna prowadzonej przez podatnika działalności w ww. zakresie (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej czy osoba fizyczna), ani okoliczność czy podatnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna sam posiada kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, czy podmiot jedynie zatrudnia pracowników posiadających takie uprawnienia i oni takie czynności wykonują. 25

26 Zmiany w podatku od towarów i usług Zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R Podatnicy VAT są co do zasady obowiązani przed dniem wykonania pierwszej czynności złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Jak wynikało z przepisów obowiązujących do końca 2014 r., naczelnik urzędu skarbowego, zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, rejestrował podatnika i potwierdzał jego zarejestrowanie (VAT- 5) jako podatnika VAT czynnego lub jako podatnika VAT zwolnionego. Zgodnie z obowiązującym od stycznia 2015 r. art. 96 ust. 4 ustawy o VAT, naczelnik urzędu skarbowego dokonywać będzie potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego lub jako podatnika VAT zwolnionego, wyłącznie na wniosek zainteresowanego. 26

27 Zmiany w podatku od towarów i usług Wydłużenie terminu na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO Zgodnie z przepisem art. 33a ustawy o VAT podatnicy korzystający z celnej procedury uproszczonej mogą rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Istnieje jednakże szczególna grupa przedsiębiorców, spełniających wysokie standardy dotyczące wypłacalności finansowej, prowadzenia ewidencji handlowych, bezpieczeństwa towarów, ewidencji i systemów informatycznych tzw. upoważniony podmiot gospodarczy (AEO), który uprawniony jest do realizacji pewnego katalogu korzyści określonych w przepisach prawa unijnego oraz ułatwień w zakresie obsługi wprowadzonych przez Służbę Celną, a nie ma uprawnień podatkowych takich jak podatnicy korzystający z procedury uproszczonej, mimo że trudniej jest uzyskać status AEO. 27

28 Zmiany w podatku od towarów i usług Mając powyższe na uwadze, dodano ust. 12 do art. 33a ustawy o VAT, który będzie uprawniał podatnika VAT posiadającego status (AEO) w rozumieniu art. 5a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, działającego we własnym imieniu i na własną rzecz lub w imieniu i na rzecz którego zgłoszenie celne składa przedstawiciel bezpośredni w rozumieniu przepisów celnych do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Do takiego podatnika będą miały zastosowanie również dotychczasowe przepisy ust. 2 4, 6, 7 oraz 9 11 art. 33a ustawy o VAT, które obowiązują przedsiębiorców korzystających z procedury uproszczonej. 28

29 Zmiany w podatku od towarów i usług Zmiana w zakresie VAT-24 i VAT-25 Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 7 lutego 2014 r. (Dz. U. poz. 312) wprowadziła zmiany m.in.. w zakresie przepisów ustawy o VAT i ustawy prawo o ruchu drogowym. Od 1 stycznia 2015 r. nie ma już obowiązku uzyskania zaświadczenia VAT-25, gdyż według zmienionych przepisów Prawa o ruchu drogowym, aby zarejestrować samochód, nie trzeba dostarczyć tego zaświadczenia. Wobec tego uchylono również obowiązek składania przez podatników dokonujących przywozu środków transportu z innego kraju UE, wniosku VAT-24, a co za tym idzie nie wnosi się już opłaty skarbowej z tytułu uzyskania zaświadczenia w wysokości 160 zł. Nadal jednak podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu muszą składać informacje VAT-23 ale nie otrzymają już z urzędu skarbowego zaświadczenia VAT

30 Zmiany w podatku od towarów i usług Zmiana w zakresie określania miejsca świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych. Wprowadzenie procedury MOSS. Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie określania miejsca świadczenia dla potrzeb podatku VAT trzech kategorii usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz ostatecznych konsumentów (niepodatników), zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Miejscem świadczenia (opodatkowania) tych usług jest miejsce, w którym usługobiorca (konsument) posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu (art. 28k ustawy) Oznacza to, że podatek od tych usług świadczonych od 2015 r. na rzecz niepodatnika musi zostać uregulowany w państwie członkowskim konsumenta. 30

31 Zmiany w podatku od towarów i usług Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, świadczone przez polskiego podatnika na rzecz: Do końca 2014 r. Od 2015 r. Podatnika z Polski Opodatkowane w Polsce Opodatkowane w Polsce Podatnika z innego kraju UE Opodatkowane w państwie UE nabywcy Opodatkowane w państwie UE nabywcy Podatnika z kraju poza UE Opodatkowane poza UE Opodatkowane poza UE 31

32 Zmiany w podatku od towarów i usług Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, świadczone przez polskiego podatnika na rzecz: Konsumenta (niepodatnika) z Polski Do końca 2014 r. Od 2015 r. Opodatkowane w Polsce Opodatkowane w Polsce Konsumenta (niepodatnika) z innego kraju UE Opodatkowane w Polsce Opodatkowane w państwie UE, w którym nabywca ma siedzibę, miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta (niepodatnika) z kraju poza UE Opodatkowane poza UE Opodatkowane poza UE 32

33 Zmiany w podatku od towarów i usług Dla prawidłowego stosowania nowych zasad związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług cyfrowych istotne jest nie tylko zapoznanie się ze zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług (zwłaszcza - art.28, art.130a-130d, art.131) ale również z przepisami unijnych rozporządzeń, które obowiązują wprost i nie wymagają implementacji do porządku krajowego. 33

34 Zmiany w podatku od towarów i usług Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej zmienione rozporządzeniem (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. (zwanym w prezentacji rozporządzeniem 282/2011); Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1042/2013 z dnia 7 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do miejsca świadczenia; Rozporządzenie Rady (UE) nr 967/2012 z dnia 9 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami. 34

35 Zmiany w podatku od towarów i usług W celu zdefiniowania poszczególnych usług zmodyfikowany został słowniczek pojęć ustawowych. Pojęcie usług elektronicznych było już wcześniej zdefiniowane w art. 2 pkt 26 ustawy VAT. Od 1 stycznia 2015 r. dodano w słowniczku ustawowym wyjaśnienia pojęć usług telekomunikacyjnych oraz nadawczych (art. 2 pkt 25a i 25b ustawy o VAT). Dla przedmiotowych usług wskazano odwołanie do definicji pojęć zawartych w przepisach rozporządzenia 282/2011. W rozporządzeniu tym wskazano do jakiego rodzaju czynności mają zastosowanie podane definicje oraz katalog czynności wyłączonych. 35

36 Zmiany w podatku od towarów i usług Ustalenie, w jakich charakterze działa nabywca Dla usługodawcy nadal niezbędne będzie ustalenie statusu usługobiorcy (niezależnie od tego, czy jest to firma czy konsument końcowy), ponieważ będzie to miało wpływ na obowiązek podatkowy usługodawcy. Aby prawidłowo ustalić status nabywcy usługi, należy stosować przepisy art. 28a ustawy oraz przepisy rozporządzenia 282/

37 Zmiany w podatku od towarów i usług Ustalenie, gdzie nabywca usługi ma miejsce zamieszkania/pobytu lub siedzibę Jeżeli usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne świadczy się na rzecz osoby fizycznej (niebędącej podatnikiem), podatek VAT co do zasady, będzie należny w miejscu, które jest stałym miejscem zamieszkania lub zwykłym miejscem pobytu osoby prywatnej. Jeżeli usługobiorca jest osobą prawną (niebędącą podatnikiem), istotnym czynnikiem przy ustalaniu będzie miejsce siedziby usługobiorcy. 37

38 Zmiany w podatku od towarów i usług Gdy polski podatnik ustali, że wykonuje jedną z przedmiotowych usług cyfrowych oraz, że nabywca nie jest podatnikiem i miejsce świadczenia jest w innym niż Polska kraju UE, ma dwa sposoby rozliczeń: w kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia (tj. w kraju nabywcy), w Polsce za pomocą MOSS (tj. małego punktu kompleksowej obsługi). *Procedury MOSS nie można wybrać gdy nabywca jest z kraju trzeciego (poza UE). 38

39 Zmiany w podatku od towarów i usług Aby usługodawcy nie byli zobowiązani rejestrować się w każdym państwie członkowskim, w którym świadczą usługi cyfrowe wprowadzono fakultatywne rozwiązanie tzw. mały punkt kompleksowej obsługi (ang. Mini One Stop Shop dalej zwany MOSS ), w którym możliwe jest zgłoszenie do procedury, a także elektroniczne złożenie kwartalnej deklaracji oraz wpłacenie należnego właściwym państwom członkowskim UE podatku VAT z tytułu świadczenia tych usług. Wpłacony podatek zostanie przekazany przez krajową administrację do państw członkowskich konsumpcji, tj. tam gdzie zlokalizowani są odbiorcy tych usług. 39

40 Zmiany w podatku od towarów i usług Polski podatnik świadczący usługi cyfrowe na rzecz konsumentów finalnych zlokalizowanych w innych niż Polska państwach członkowskich UE, który posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce oraz ma zamiar skorzystać z fakultatywnego rozwiązania, jakim jest system MOSS, dokonuje rejestracji w Polsce. W takim przypadku Polska stanie się dla przedsiębiorcy państwem członkowskim identyfikacji. Organem podatkowym właściwym w sprawie procedury unijnej został wyznaczony Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście. Jest to tzw. procedura unijna. 40

41 Zmiany w podatku od towarów i usług Przykład: Podatnik VAT posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce. Głównie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Dodatkowo świadczy usługi elektroniczne na rzecz niepodatników (konsumentów finalnych) na terytorium UE. 41

42 Zmiany w podatku od towarów i usług Przykład c.d.: Od 1 stycznia 2015 r. przedsiębiorca będzie mógł wyłącznie w zakresie usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE rozliczać się przy wykorzystaniu systemu MOSS. Państwem członkowskim identyfikacji będzie Polska, co oznacza, że bez względu na to, gdzie (w jakim urzędzie skarbowym) rozlicza podatek VAT od usług transportowych, w zakresie usług elektronicznych będzie musiał rozliczać się (po uprzedniej rejestracji) w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa - Śródmieście.

43 Zmiany w podatku od towarów i usług Przykład c.d.: W takim przypadku dla przedsiębiorcy w zależności od rodzaju wykonywanej działalności właściwe będą w Polsce dwa różne organy podatkowe. W przypadku gdy przedsiębiorca świadczyć będzie usługi elektroniczne również na rzecz konsumentów zlokalizowanych w Polsce, organem podatkowym właściwym dla tego typu transakcji pozostanie właściwy dla podatnika krajowy urząd skarbowy, a nie Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście. System MOSS obsługuje bowiem wyłącznie transakcje z konsumentami zlokalizowanymi w UE, ale poza państwem identyfikacji usługodawcy. 43

44 Zmiany w podatku od towarów i usług REJESTRACJA W celu dokonania rejestracji do procedury unijnej należy: 1) wypełnić formularz VIU-R zgłoszenie informujące w zakresie unijnej procedury szczególnej rozliczania VAT, zaznaczając cel zgłoszenia: rejestracja, 2) przesłać formularz za pomocą systemu e- Deklaracje do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, 3) złożyć wraz z formularzem VIU-R oświadczenie o zgodności adresu działalności gospodarczej z danymi rejestrowymi VAT-R oraz zgodę na otrzymywanie pism drogą elektroniczną. 44

45 Zmiany w podatku od towarów i usług Podatnik rejestrujący się do systemu MOSS wykorzystuje numer (identyfikator podatkowy NIP), za pomocą którego został już zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług w związku z posiadaną w Polsce siedzibą działalności gospodarczej lub stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnicy podmiotowo zwolnieni od podatku od towarów i usług z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży uprawniającego do tego zwolnienia muszą liczyć się z koniecznością rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego i zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE w przypadku świadczenia omawianych usług na rzecz konsumentów unijnych (niepodatników). Tylko bowiem tacy podatnicy (tj. VAT czynni) mogą zostać przyjęci do systemu MOSS. 45

46 Zmiany w podatku od towarów i usług Co do zasady, rejestracja będzie skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył formularz VIU-R. W przypadku jednak, gdy podatnik rozpoczął świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych przed tą datą, procedura rozliczania ww. usług w ramach systemu MOSS zacznie obowiązywać od pierwszego dnia świadczenia usług, pod warunkiem, że podatnik do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy wykonano usługi zgłosi rozpoczęcie działalności w ramach systemu MOSS. W takim przypadku podatnik będzie obowiązany do złożenia deklaracji VAT obejmującej kwartał kalendarzowy, w którym miało miejsce pierwsze świadczenie usług. 46

47 Zmiany w podatku od towarów i usług Przykład: Polski podatnik rozpoczął świadczenie usług elektronicznych na rzecz konsumentów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich UE w dniu 15 maja 2015 r. i zamierza rozliczać podatek VAT od tych usług w ramach systemu MOSS. Pod warunkiem, że podatnik złoży VIU-R do 10 czerwca, zostanie on zidentyfikowany na potrzeby procedury MOSS rozliczania VAT z dniem 15 maja. Uchybienie temu terminowi oznacza, że podatnik będzie musiał zarejestrować się i rozliczyć VAT na zasadach ogólnych od świadczonych w maju usług w każdym z poszczególnych państw członkowskich. 47

48 DEKLARACJA Zmiany w podatku od towarów i usług Podatnik, który został zidentyfikowany na potrzeby procedury MOSS w Polsce obowiązany jest składać do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście za pomocą systemu e-deklaracje deklaracje VAT (VIU-D), w których rozliczane będą usługi telekomunikacyjne, nadawcze oraz elektroniczne. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale czyli do 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października oraz 20 stycznia. Termin złożenia deklaracji (20. dzień miesiąca następujący po każdym kolejnym kwartale) obowiązuje również w przypadku, gdy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. 48

49 Zmiany w podatku od towarów i usług Obowiązek składania deklaracji VAT dotyczy również tzw. deklaracji VIU-D zerowych, czyli takich, w których podatnik nie wykazuje żadnych usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych, świadczonych na rzecz konsumentów finalnych zlokalizowanych w innych państwach członkowskich (państwach członkowskich konsumpcji). Deklaracja VAT musi być bowiem złożona niezależnie od tego, czy usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne były świadczone. 49

Wyjaśnienia Ministra Finansów

Wyjaśnienia Ministra Finansów MONITOR księgowego nr 2(270) 20.01.2015 dodatek internetowy nr 1 Wyjaśnienia Ministra Finansów MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, NADAWCZYCH I ELEKTRONICZNYCH ORAZ PROCEDURA MOSS 15 20 października

Bardziej szczegółowo

Akty prawne związane z kasami rejestrującymi

Akty prawne związane z kasami rejestrującymi Akty prawne związane z kasami rejestrującymi ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.). ustawa z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Do: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie ul. Migdałowa 4 lokal Warszawa

MEMORANDUM. Do: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie ul. Migdałowa 4 lokal Warszawa MEMORANDUM Do: Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie ul. Migdałowa 4 lokal 22 02-796 Warszawa Od: Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy nr wpisu 10380 Konrad Piłat, doradca podatkowy nr wpisu 10279 Data

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1 Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dz.U.2016.2177 z dnia 2016.12.28 Status: Akt oczekujący Wersja od: 28 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

z dnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Projekt z dnia 27.11.2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Na podstawie art. 111

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1171 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG Zmiany w 2015 r.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG Zmiany w 2015 r. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG Zmiany w 2015 r. Zmiany w podatku VAT w 2015 r. Wynikają z: 1) Ustawy z dnia 25.07.2014 r. o zm. ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

z dnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 31.10.2016 r. M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1 z dnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Bardziej szczegółowo

Kasa fiskalna - kto ma obowiązek jej zainstalowania? Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących

Kasa fiskalna - kto ma obowiązek jej zainstalowania? Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź na rzecz rolników ryczałtowych muszą prowadzić ewidencję takiej sprzedaży przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Wykaz aktów prawnych: 1. ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT rok 2015. Dariusz M. Malinowski doradca podatkowy

Zmiany w podatku VAT rok 2015. Dariusz M. Malinowski doradca podatkowy Zmiany w podatku VAT rok 2015 Dariusz M. Malinowski doradca podatkowy Ustawa z dnia 25 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa Dziennik Ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R 1. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, ELEKTRONICZNYCH I NADAWCZYCH ŚWIADCZONYCH DLA

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 695)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 695) Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 695) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy jest implementacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2011 r.

Ustawa. z dnia 2011 r. Projekt z dnia 7 kwietnia 2011 r. Ustawa z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Wydawnictwo Sp. z o.o. VAT w 2015r. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. i praktyczne problemy Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agnieszka Puczkielewicz Copyright by DK Wydawnictwo Spółka z

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia usług, jak postąpić z rozliczeniami w podatku VAT, gdy nabywca korzysta z samochodu np. przez 7 tygodni (przekracza ustawowy termin 30 dni)? Spółka GAMMA prowadzi

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady e-faktur. Ułatwienia w zbiorczych fakturach korygujących BIULETYN 24/03/2011

Nowe zasady e-faktur. Ułatwienia w zbiorczych fakturach korygujących BIULETYN 24/03/2011 Nowe zasady e-faktur Ułatwienia w zbiorczych fakturach korygujących Szkolenie z zakresu BHP jest zwolnione z podatku VAT Zaliczki płacone kwartalnie Dla kogo kasy fiskalne? Wymiar czasu pracy w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

I. ROZPOCZĘCIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

I. ROZPOCZĘCIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI I. ROZPOCZĘCIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 1. ZAKRES OPODATKOWANIA 1.1. Zakres przedmiotowy opodatkowania Zakres opodatkowania w każdym z podatków wyznaczają dwie granice. Teoria prawa podatkowego mówi o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki Wybrane zmiany w VAT 2017 Praktyczne wskazówki Odmowa rejestracji do VAT Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT lub wykreśla z rejestru bez konieczności zawiadamiania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA RAMOWA dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług przez podatników świadczących usługi oraz nabywających usługi będące importem usług (wersja skrócona) Opracował

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

Zmiany te dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych i podatku VAT.

Zmiany te dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych i podatku VAT. Zmiany te dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych i podatku VAT. Poniżej przedstawiam zmiany, które zostały uchwalone i zaczęły obowiązywać od 2010 roku. W przykładach przedstawiłam

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W LATACH 2013-2014. 1. Ogólne zasady korzystania ze zwolnień

ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W LATACH 2013-2014. 1. Ogólne zasady korzystania ze zwolnień ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI PRZY ZASTOSOWANIU KAS REJESTRUJĄCYCH W LATACH 2013-2014 1. Ogólne zasady korzystania ze zwolnień a) Zwolnienia przedmiotowe b) Zwolnienia podmiotowe c) Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia. Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Zmiany VAT 2017 wybrane zagadnienia Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Odwrotne opodatkowanie Podatnikami VAT są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Złoto inwestycyjne Obrót złotem inwestycyjnym stanowi w kwestii VAT szczególną procedurę opodatkowania zgodnie z obowiązującymi dyrektywami

Bardziej szczegółowo

Mały przedsiębiorca a obowiązek rozliczania VAT

Mały przedsiębiorca a obowiązek rozliczania VAT Mały przedsiębiorca a obowiązek rozliczania VAT Przedsiębiorcy, którzy nie uzyskują dużych obrotów lub osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej i nie planujące wysokich obrotów ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności - jak wypełnić VAT-R? Formularz VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r.

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r. Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium 14.12.2016 r. 1. Najważniejsze zmiany Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Wprowadzenie Kasy rejestrujące potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urządzenia przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę?

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projekt rozporządzenia zawiera unormowania dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku na okres 1 roku (2018).

UZASADNIENIE. Projekt rozporządzenia zawiera unormowania dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku na okres 1 roku (2018). UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), zwanej dalej ustawą,

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

5 zmian w VAT na przykładach

5 zmian w VAT na przykładach na przykładach Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor: Rafał Kuciński ISBN: 978-83-269-5978-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług transportu osób i towarów na terenie kraju, transportu wewnątrzwspólnotowego, a

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 12.11.2014 r. Sygnatura IBPP2/443-736/14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

Bardziej szczegółowo

z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach 1)

z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach 1) USTAWA Projekt z dnia 11 grudnia 2017 r. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku od towarów i usług

Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku od towarów i usług Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku od towarów i usług Drobni przedsiębiorcy Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których

Bardziej szczegółowo

VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych

VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych Po wielkiej rewolucji w VAT, która miała miejsce po 1 stycznia 2014 roku, spora grupa podatników musi szykować się na kolejne duże zmiany.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur Faktura korygująca Faktury korygujące wystawia sprzedawca w ściśle określonych

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017

Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017 Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017 Warszawa, 7 lutego 2017 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert ds. finansów przedsiębiorstw. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego, prelegent

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r.

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 134 7907 Poz. 780 780 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 miejsce ich budowy,

Bardziej szczegółowo

Ściąga zmiany w VAT w 2015 r.

Ściąga zmiany w VAT w 2015 r. Ściąga zmiany w VAT w 2015 r. Tabelaryczne zestawienie najważniejszych zmian w przepisach Ściąga zmiany w VAT Tabelaryczne zestawienie najważniejszych zmian w przepisach Adres redakcji: 01-042 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

VAT. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów do zmian BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

VAT. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów do zmian BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA VAT 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów do zmian BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA VAT 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów do zmian VAT 2017 Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie kas rejestrujących. (Dz. U. Nr 121, poz. 1295) Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Termin złożenia zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej a prawo do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy.

Termin złożenia zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej a prawo do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.07.29 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania faktur

Zasady wystawiania faktur Zasady wystawiania faktur Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady warunkuje możliwość odliczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo