OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Wszystkie specjalności 11.3 PPA 121 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny język polski kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: I Semestr: I i II Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym PWSZ znajomość podstaw informatyki z zakresu szkoły średniej Zapoznanie studentów: z językami programowani i środowiskami programistycznymi, ze składnią przykładowych języków programowania, z językami zorientowanymi obiektowo i proceduralnymi, operacjami wejścia i wyjścia dla algorytmów obliczeniowych. Student zdobędzie umiejętności związane z tym jak: Dobierać i implementować algorytmy obliczeniowe w języku programowania, Projektować oprogramowanie z wykorzystaniem techniki programowania zorientowanego obiektowo - inżynieria oprogramowania, Projektować algorytmy z wykorzystaniem tablic, łańcuchów znaków i struktur danych,

2 Efekty kształcenia: Wiedza: - Ma elementarna wiedzę Umiejętności: - Potrafi samodzielnie zdobywać Kompetencje społeczne: zakresie. Projektować interaktywne aplikacje oparte o zdarzenia, Wykorzystywać obiekty graficzne oraz obiekty zapewniające dostęp do plików, Wykorzystywać biblioteki komponentów do projektowania interaktywnego interfejsu użytkownika, Wykorzystywać środowisko uruchomieniowe do projektowania systemów informatycznych Wiedza: - ma elementarną wiedzę na temat analizy, specyfikacji, modelowania, projektowania i implementacji systemów oprogramowania metodami obiektowymi;- ma podstawową wiedzę o testowaniu, pielęgnacji, cyklu życia oprogramowania - inżynierii oprogramowania K_W05 - ma wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności, języków i paradygmatów programowania, grafiki, komunikacji człowiek-komputer,, inżynierii oprogramowania K_W06 - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych K_W07 Umiejętności: - potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki oraz rozwiązywać problemy odpowiednimi metodami analitycznymi, symulacyjnymi i eksperymentalnymi K_U01 - ma umiejętność formułowania algorytmów i ich implementacji stosując przynajmniej jedno z powszechnie używanych środowisk programistycznych; potrafi ocenić złożoność obliczeniową algorytmów, optymalizować je, odszukać w nich słabości i błędy oraz opracować plan testów K_U03 - potrafi stworzyć model obiektowy i implementację programową nieskomplikowanego systemu informatycznego w sposób pozwalający na późniejszy jego rozwój K_U04 - potrafi zaprojektować graficzny interfejs użytkownika aplikacji K_U07 - ma umiejętność programowania obiektowego aplikacji z wykorzystaniem bibliotek API oraz zintegrowanych środowisk programistycznych IDE K_U09 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie K_U17 - ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych K_U22 - potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie systemów informatycznych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne K_U23

3 Pełny opis przedmiotu/treści programowe Kompetencje społeczne: - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje K_K02 Wykład Przedstawienie i ogólna charakterystyka programu zajęć oraz zasad zaliczenia. Definicja i podział języków programowania Środowisko uruchomieniowe Javy (J2SDK, IDE), maszyna wirtualna Javy. Pliki źródłowe, kompilacja i interpretacja kodów. Wprowadzenie do programowania obiektowo-zorientowanego, podstawowe pojęcia (obiekty, klasy, atrybuty, metody, enkapsulacja, dziedziczenie, tworzenie i niszczenie obiektów). Diagramy klas, pakiety, sekwencje. Składnia języka: Słowa kluczowe, zmienne, stałe, modyfikatory, zarządzanie pamięcią (stos, sterta), literały, instrukcje, tablice, operatory, definicje obiektów, klas i metod, konstruktory i destruktory. Instrukcje przypisania, konwersje typów danych, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje sterujące, instrukcje wejścia wyjścia. Taksonomia języków programowania, języki imperatywne, Metody i paradygmaty programowania. Programowanie zorientowane obiektowo: struktury danych, klasy, interfejsy, obiekty i komponenty oprogramowania. Hermetyzacja, abstrakcja, dziedziczenie i polimorfizm składowych. Typy danych, operatory i instrukcje sterujące. Tworzenie i kasowanie obiektów. Zarządzanie pamięcią. Modułowość programów, pakiety oprogramowania. Paradygmat wielokrotnego użycia kodów. Działania na tablicach i łańcuchach znaków. Operacje wej/wyj strumienie, pliki. Struktura aplikacji. Interaktywny i graficzny interfejs użytkownika GUI. Tworzenie interfejsów użytkownika w oparciu o biblioteki komponentów oprogramowania wielokrotnego użycia. Programowanie zdarzeniowe i wizualne. Zdarzenia i modele ich obsługi. Grafika niezależna sprzętowo, obiekty graficzne i kontekst urządzenia. Inżynieria oprogramowania. Cykl życia oprogramowania. Analiza zorientowana obiektowo. Komputerowo wspomagane programowane, zintegrowane środowiska uruchomieniowe i zintegrowane środowiska uruchomieniowe RAD(IDE). Standardowe biblioteki. Oprogramowanie: środowisko uruchomieniowe SDK i RAD (IDE), kursy języków w wersji elektronicznej, programy przykładowe, dokumentacja bibliotek. JDK Projekt Wykonanie i uruchomienie przykładowych programów wykorzystujących zakres materiału podanego na wykładzie. Edycja, kompilacja i uruchomienie pierwszego programu w języku Java w trybie konsolowym. Pisanie i uruchamianie programów zawierających zmienne skalarne i dokonujących prostego ich

4 przetwarzania. Programy przetwarzające zmienne tablicowe. Programy z zastosowaniem instrukcji pętli. Programy z zastosowaniem instrukcji warunkowych. Programy z zastosowaniem prostych obiektów. Przykłady apletów i prostych aplikacji graficznych. Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika. Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 15 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe-15 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 10 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 10 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 4 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 0 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 1,5 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania - wykład problemowy z prezentacją multimedialną - dyskusja - działania praktyczne na komputerach - praca w zespołach - wykonywanie doświadczeń / projektowanie doświadczeń Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji, projektu W AF/... W AF/ Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla danej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: egzamin zaliczenie z oceną

5 Formy zaliczenia Wykład: egzamin pisemny: testowy / z pytaniami (zadaniami) otwartymi / dłuższa wypowiedź pisemna Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych polegające na analizie i ocenie tworzonych kodów źródłowych oraz poprawności ich wykonania, a także wykonaniu 2 projektów aplikacji/apletów - ustalenie oceny zaliczeniowej odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru Podstawowe kryteria: Obecność na zajęciach Udział w ćwiczeniach praktycznych Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 1. Bruce Eckel, Thinking in Java, Wydawnictwo Helion, Marcin Lis, Ćwiczenia praktyczne. Java, Helion 2006., 3. Barteczko K., Java od podstaw do technologii, część I i II. Komplet dwóch podręczników, Mikom Literatura uzupełniająca: 1. Sherry Shavor, Eclipse : podręcznik, Wydawnictwo Helion, Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Piotr Milczarski OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Algorytmy i złożoność obliczeniowa Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: sieci komputerowe i telekomunikacja grafika komputerowa i aplikacje internetowe systemy informatyczne i bazy danych 11.3AZO111 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: praktyczny język polski kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: I Semestr: I Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

6 RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Efekty kształcenia; Pełny opis przedmiotu/treści programowe Zajęcia realizowane są: zajęcia w sali dydaktycznej Podstawowy materiał matematyki s informatyki z zakresu szkoły średniej W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z zakresu podstawowych struktury danych oraz algorytmów stosowanych w praktyce programowania, a także teorii złożoności obliczeniowej. Celem ćwiczeń jest wypracowanie umiejętności konstruowania algorytmów z użyciem podstawowych technik algorytmicznych, a także umiejętności analizy oraz oceny złożoności algorytmów. Wiedza: - ma wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności, K_W06 - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, K_W07 Umiejętności: -potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz rozwiązywać problemy odpowiednimi metodami eksperymentalnymi, K_U01 -ma umiejętność formułowania algorytmów i ich implementacji stosując przynajmniej jedno z powszechnie używanych środowisk programistycznych; potrafi ocenić złożoność obliczeniową algorytmów, optymalizować je, odszukać w nich słabości i błędy oraz opracować plan testów, K_U03 Kompetencje społeczne: - rozumie potrzebę formułowania i przekazywania osiągnięć informatyki i innych aspektów działalności inżyniera-informatyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, K_K06 Wykład Wprowadzenie: pojęcie typu danej, podstawowe podziały typów danych, implementacja typów prostych, definicja pojęcia algorytmu, pojęcie analizy algorytmów, pojęcie asymptotycznej złożoności obliczeniowej, złożoność pamięciowa algorytmów, wprowadzenie O notacji, przedstawienie innych sposobów szacowania złożoności czasowej algorytmów, analiza i ocena złożoności przykładowych algorytmów, Typy tablicowe: reprezentacja tablic w pamięci, tablice statyczne, dynamiczna alokacja danych, tablice wielowymiarowe, algorytmy obsługi tablic: wstawianie, odczyt oraz wyszukiwanie elementów,

7 proste algorytmy sortowania tablic: sortownie bąbelkowe, sortowanie przez proste wstawianie, sortowanie przez prostą zamianę, tablice indeksowe, algorytmy typu rządź i zwyciężaj, schemat algorytmu szybkiego sortowania, cechy algorytmów sortowania tablic. Rekurencje: kłopoty z rekurencją: zagnieżdżone wywołanie, przekazywanie parametrów, rekurencja a iteracja, sortowanie szybkie, inne przykłady algorytmów rekurencyjnych. Typ strukturalne i obiektowy: podstawowe definicje, metody dostępu do składowych, alokacja statyczna i dynamiczna zmiennych, typy wskaźnikowe i referencyjne. Listy liniowe: kolejki typu LIFO (stosy) oraz FIFO, kolejki z priorytetem, listy jedno i dwukierunkowe, listy cykliczne i niecykliczne, listy samoorganizujące się, słowniki, implementacje oraz algorytmy obsługi list liniowych. Drzewa: rekurencyjna definicja drzewa, algorytmy obsługi drzew binarnych: wyszukiwanie elementu, wybór elementu minimalnego i maksymalnego, wstawianie i usuwanie elementów, Grafy: pojęcie grafu, definicje grafu skierowanego, grafu nieskierowanego oraz grafu ważonego, metody reprezentacji grafów w pamięci, wyznaczanie najkrótszych dróg w grafie ważonym, przeszukiwanie grafu, algorytm szukania w głąb i wszerz grafu. Inne algorytmy przeszukiwania: tablice mieszające, przeszukiwanie z nawrotami: schemat ogólny, przykłady, algorytmy zachłanne: problemy P, NP, NP-zupełne, problem komiwojażera, metody usprawniania algorytmów: heurystyki, elementy algorytmiki przeszukiwania tekstów. Ćwiczenia W ramach ćwiczeń studenci nabywają praktyczne umiejętności tworzenia struktur danych i budowy algorytmów przetwarzania zmiennych skalarnych, tablic jedno- i dwuwymiarowych, plików i list oraz drzew binarnych, a także analizy złożoności algorytmów w zakresie materiału podanego na wykładach. Metody prowadzenia zajęć: - prezentacje multimedialne i narracja - rozwiązywanie zadań, dyskusja Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 7 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 5 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 2 Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne W AF/.... W AF/.

8 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 6 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 4 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 3 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 0 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 1 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Wykaz literatury : Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla danej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 punkt ECTS=25 godzin Sposób zaliczenia: Wykład egzamin Ćwiczenie zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia Egzamin pisemny, Ćwiczenie dwa kolokwium Podstawowe kryteria: Egzamin: trzy losowane pytania, ocena adekwatna do szczegółowości udzielanej odpowiedzi Ćwiczenia: trzy losowane zadania, ocena adekwatna do szczegółowości udzielanej odpowiedzi Literatura podstawowa: 1. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT P. Wróblewski, Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, Algorytmy i struktury danych, Helion 2003 Literatura uzupełniająca: 1. P. Kotowski, Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych, BTC A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów, Helion 2003 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: prof. dr hab. Michał Jacymirski

9 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Architektura systemów komputerowych Nazwa kierunku studiów: INFORMATYKA Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: wszystkie specjalności 11.3 ASK441 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny polski kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratori a projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: zajęcia w sali dydaktycznej PWSZ Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Podstawy informatyki w zakresie szkoły średniej Umiejętność analitycznego myślenia

10 Cel kształcenia: Zapoznanie studentów z budową nowoczesnych systemów komputerowych na przykładzie systemów wykorzystujących architekturę Intel. Zapoznanie z podstawowymi sposobami programowania aplikacji niskopoziomowych w języku asemblera. Efekty kształcenia: Wiedza: Po zakończeniu kursu student potrafi: opisać elementy składowe typowego systemu komputerowego, wyjaśnić ich przeznaczenie i wzajemne współdziałanie K_W04, wymienić podstawowe grupy rozkazów i podać ich zastosowania, a także przedstawić zasady budowy aplikacji asemblerowych K_W06. Ponadto potrafi szczegółowo wyjaśnić działanie wybranych rozkazów procesora i konstrukcji programistycznych K_W07. Umiejętności: Student posiada umiejętności: projektowania, programowania i uruchamiania aplikacji niskopoziomowych K_U10, lokalizowania i poprawiania błędów K_U16, przestrzegania harmonogramu prac K_U18, dokumentowania tworzonych programów K_U19. Kompetencje społeczne: Rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych wraz z rozwojem techniki K_K01. Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Wykład: 1. Proste układy kombinacyjne i sekwencyjne 2. Komponenty i struktura prostego komputera 3. Pamięć operacyjna, komórka, adres, obszar adresowy 4. Pozycyjne systemy liczbowe (dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy) 5. Cykl realizacji rozkazu i przetwarzanie potokowe 6. Reprezentacje liczb całkowitych 7. Reprezentowanie tekstu 8. Adresowanie pamięci w architekturze IA Wybrane grupy rozkazów procesora 10. Zasady programowania algorytmów z rozgałęzieniami i algorytmów iteracyjnych 11. Stos i operacje na stosie 12. Podprogramy i ich zagnieżdżenia 13. Przerwania sprzętowe i programowe 14. Struktury systemów przerwań Laboratorium: 1. Kompilacja, konsolidacja i debugowanie prostego programu 2. Dodawanie wczytanych z klawiatury liczb w kodzie U2 3. Wybrane operacje dyskowe 4. Program hybrydowy z wstawką asemblerową wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia laboratoryjne: projektowanie, programowanie i uruchamianie aplikacji niskopoziomowych

11 Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. Studia stacjonarne: 1) wliczone do pensum: - wykład (15) - ćwiczenia laboratoryjne (15) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (5) - konsultacje owe (1) - egzaminy i zaliczenia (1) II. Studia niestacjonarne: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia laboratoryjne (10) 2) nie wliczone do pensum: - egzaminy i zaliczenia (1) - konsultacje bezpośrednie (1) - konsultacje owe (1) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji W 0.5 *30 =15 AF/ * 45= 22 W 0.6* 15= 10 AF/. 0.6* 22= Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: wykład - kolokwium laboratorium - zaliczenie z oceną 3 3 Formy zaliczenia: kolokwium pisemne (wypowiedź pisemna lub rozwiązanie problemu) zaliczenie laboratorium (przygotowanie i uruchomienie programów) Podstawowe kryteria: Kolokwium wykładowe: trzy proste pytania; ocena zależna od poprawności i szczegółowości odpowiedzi. Laboratorium: przygotowane programy oceniane pod względem jakości rozwiązania, a w tym jego prostoty i spełnienia założeń. Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 1. W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego. WNT P. Abel, Asembler IBM PC. Programowanie. RM G. Syck, Turbo Assembler Biblia użytkownika. LT&P L. Bułhak, R. Goczyński, M. Tuszyński, DOS 5.0 od środka. HELP 1997 Literatura uzupełniająca: 1. IA-32 Intel Architecture Software Developer s Manual, Vol. 1: Basic Architecture. (http://www.intel.com) 2. M. L. Schmit, Procesory Pentium, narzędzia optymalizacji. MIKOM P. Wróblewski, ABC komputera. Helion 2002 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Tadeusz Łyszkowski

12 OPIS PRZEDMIOTU (SYLABUSA) PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: SYSTEMY OPERACYJNE Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: INFORMATYKA Kod przedmiotu wszystkie specjalności 11.3 SOP 331 Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PRAKTYCZNY polski ogólny obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: III Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratori a projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Przedmioty wprowadzające: Podstawy programowania,

13 Cel kształcenia: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową Efekty kształcenia: nowoczesnych systemów operacyjnych, ich części składowych, wliczając w to algorytmy planowania i przydziału zasobów, algorytmy zarządzania procesami, systemy plików i inne, a także zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów programowania współbieżnego. Wiedza: Ma wiedzę ogólną lub szczegółową w zakresie systemów operacyjnych (K_W06). Umiejętności: Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski (K_U02). Kompetencje społeczne: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (K_K04). Wykład W ramach wykładu rozważane są następujące zagadnienia: definicja systemu operacyjnego, moduły składowe systemu operacyjnego (model pierścieniowy), usługi i funkcje systemu operacyjnego, maszyny wirtualne, ewolucja systemów komputerowych: przetwarzanie szeregowe, proste systemy wsadowe, wielozadaniowe systemy wsadowe, systemy podziału czasu, nowoczesne systemy operacyjne: architektura mikrojądra, wielowątkowość, wielozadaniowość, wielozadaniowość symetryczna, budowa systemów operacyjnych takich, jak: Windows i Linux, zarządzanie procesami, algorytmy planowania: FCFS, SJB, MSJF, algorytmy karuzelowe, algorytmy z kolejkami wielopoziomowymi, zagadnienia programowania współbieżnego. Problemy: producent-konsument, czytelników i pisarzy, pięciu filozofów, zarządzanie pamięcią operacyjną. Zarządzanie pamięcią wirtualną, systemy plików o strukturach jedno- i dwupoziomowych, drzewiastych grafów acyklicznych na przykładach systemów C/PM, FAT i UNIX,

14 zarządzanie urządzeniami wejścia-wyjścia. Typy urządzeń znakowe, blokowe. Dostęp do urządzeń wejścia-wyjścia, podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa systemów operacyjnych. Laboratorium 1. Instalacja oraz użytkowanie maszyny wirtualnej na przykładzie VM Virtual Box, 2. Instalacja systemu Linux na przykładzie dystrybucji Debian Linux, 3. Elementy konfiguracji systemu, 4. Dodawanie nowego użytkownika, 5. Ustawianie i konfiguracja hasła, 6. Wiersz poleceń i powłoki, 7. Najważniejsze polecenia systemu, 8. Programowanie w powłoce, 9. Instalacja wybranych pakietów, 10. Instalacja i konfiguracja serwera ftp, 11. Instalacja i konfiguracja serwera poczty, 12. Instalacja i konfiguracja serwera www. Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (20) - laboratorium (20) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (3) - konsultacje owe (3) - egzaminy i zaliczenia (4) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (20) - laboratorium (20) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (2) Wykład Wykład z prezentacją multimedialną. Laboratorium Wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych. Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Stacjonarne W AF/la b. Niestacjonarne W Suma AF/lab.

15 - egzaminy i zaliczenia (2) Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: Wykład egzamin, Laboratorium zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: Wykład egzamin pisemny z pytaniami otwartymi, Laboratorium wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych i prezentacja oraz podsumowanie wyników w formie sprawozdań. Podstawowe kryteria: Wykład egzamin pisemny z pytaniami otwartymi zaliczony na ocenę pozytywną, Laboratorium wykonanie w zespołach zaplanowanych ćwiczeń laboratoryjnych przynajmniej na ocenę dostateczną. Przygotowanie sprawozdań pisemnych prezentujących i podsumowujących uzyskane wyniki. Wykaz literatury : Literatura podstawowa: - M. J. Bargielski, Systemy operacyjne : podstawy budowy i użytkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice W. Stallings, Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy, MIKOM, Warszawa M. Ben Ari Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego, WNT, Warszawa A. S. Tanenbaum, Systemy operacyjne, Helion, A. Holub, Wątki w Javie. Poradnik dla programistów, Mikom, Literatura uzupełniająca: - J. Biernat, Architektura komputerów, OWPW, Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr inż. Bartosz Popławski dr inż. Dariusz Puchała - P. Abel, Programowanie Asembler IBM PC, ReadMe, 2004.

16 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Technologie sieciowe Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Wszystkie specjalności 11.3 TSE 441 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny język polski kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym PWSZ 1. Podstawy programowania; Zapoznanie studentów: z teoretycznymi podstawami działania sieci komputerowych i z terminologią sieciową, z modelem warstwowym sieci i podstawowymi protokołami HDLC, ATM, TCP/IP, Ethernet, bezpieczeństwem w sieciach i sytemach Student zdobędzie umiejętności związane z tym jak: Analizować, dobierać i implementować urządzenia sieciowe Projektować i zainstalować prostą sieć komputerową Konfigurować sieć i rozwiązywać typowe problemy do projektowania systemów informatycznych

17 iedzę ie zdobywać czne: Efekty kształcenia: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Wiedza: - ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia zasad działania sprzętu komputerowego oraz zastosowań informatyki K_W02 - ma elementarną wiedzę na temat analizy, specyfikacji, modelowania, projektowania i implementacji sieci komputerowych - ma wiedzę ogólną w zakresie systemów operacyjnych i szczegółową z technologii sieciowych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych K_W06 - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu sieci komputerowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych K_W07 - ma szczegółową wiedzę na temat analizy, specyfikacji, modelowania, projektowania i implementacji systemów oprogramowania metodami obiektowymi; ma podstawową wiedzę o testowaniu, pielęgnacji, cyklu życia oprogramowania - inżynierii oprogramowania (K_W05) Umiejętności: - ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych przewodowych, bezprzewodowych, lub mieszanych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej; potrafi zabezpieczać transmitowane dane K_U05 - potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania informatycznego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania K_U19 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie K_U17 - potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania informatycznego K_U20 - ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych K_U22 - potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie systemów informatycznych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne K_23 Kompetencje społeczne: - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje K_K02 Wykład Cel i zastosowanie sieci komputerowych, podstawowe pojęcia i terminologia. Architektura warstwowa sieci i protokoły, zasady współpracy warstw, model odniesienia ISO/OSI. Protokoły HDLC, PPP.

18 Transmisja danych w sieciach komputerowych. Charakterystyka przewodowych mediów transmisji kabla koncentrycznego, skrętki, światłowodu. Podstawy transmisji bezprzewodowej. Zagadnienia multipleksacji transmisji technologie TDM, FDM, SONET, SDH. Topologie sieci lokalnych (LAN). Techniki dostępu do medium na przykładzie sieci Ethernet (CSMA/CD), Token Ring, FDDI. Standaryzacja w sieciach komputerowych i standardy IEEE 802.x. Łączenie sieci komputerowych. Sieci FR i ATM. Wprowadzenie do architektury TCP/IP i Internetu, schemat komunikacji w intersieci TCP/IP. Protokoły TELNET, FTP, SMTP, HTTP. Sieci klasowe i bezklasowe. Konfiguracja statyczna i dynamiczna (DHCP) sieci. Zagadnienia bezpieczeństwa sieci i kryptografii. Pakiety typu PGP. Laboratorium Wykonanie przykładowych zadan związanych z wyznaczaniem adresacji sieci. Konfiguracja urzadzeń sieciowych. Budowa i testowanie róznych wariantów sieci. Stosowanie zabezpieczeń w sieciach. Przygotowanie projektu sieci komputerowej (case study) jako wzorca dla samodzielnego projektu sieci i mplementującego różne media sieciowe. Obrona projektu. Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 6 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 6 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 2 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 2 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 6 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 5 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 0 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe - wykład problemowy z prezentacją multimedialną - dyskusja - działania praktyczne na komputerach - praca w zespołach - ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie doświadczeń / projektowanie doświadczeń Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji, projektu W AF/... W AF/ Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla danej formy zajęć

19 sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 1 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: egzamin zaliczenie z oceną 6 6 Formy zaliczenia Wykład: egzamin pisemny: testowy / z pytaniami (zadaniami) otwartymi / dłuższa wypowiedź pisemna Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych polegające na analizie i ocenie zadań: konfigruracja urządzeń, rozwiązaywanie problemów sieciowych Ustalenie oceny zaliczeniowej odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru Podstawowe kryteria: Obecność na zajęciach Udział w ćwiczeniach praktycznych Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 4. Kurose, James F., Ross, Keith W. Pilch, Piotr., Werner, Grzegorz.;,,Sieci komputerowe : od ogółu do szczegółu z internetem w tle, Wydawnictwo Helion, D.E. Comer, Sieci komputerowe TCP/IP ; 6. Karol Krysiak, Sieci komputerowe, Helion Literatura uzupełniająca: 2. Comer Douglas E., Sieci komputerowe i intersieci. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Piotr Milczarski OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Języki i paradygmaty programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Grafika komputerowa i aplikacje internetowe, systemy informatyczne i bazy danych, sieci komputerowe i teleinformatyka 11.3 JPP 331 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki Profil/profile kształcenia praktyczny

20 Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: język polski Kierunkowy obowiązkowy Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: II Semestr: III Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Efekty kształcenia; Zajęcia realizowane są: zajęcia w sali dydaktycznej Podstawy Programowania Celem wykładu jest zapoznanie studentów z paradygmatami programowania. Studentom przekazywana jest wiedza z zakresu programowania strukturalnego, programowania proceduralnego i programowania obiektowego. W trakcie laboratoriów studenci nabywają umiejętność projektowania i implementowania klas oraz wykorzystania mechanizmów dziedziczenia i polimorfizmu z zastosowaniem bibliotek komponentów. Wiedza: - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych, baz danych, inżynierii oprogramowania K_W07 - ma wiedzę ogólną lub szczegółową w zakresie języków i paradygmatów programowania, inżynierii oprogramowania, K_W06 - ma wiedzę z zakresu standardów związanych z językami i technikami programowania K_W08.

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemy Informatycznego

Projektowanie Systemy Informatycznego Projektowanie Systemy Informatycznego Kod przedmiotu: PSI Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1.

VEDIUS EDIUS. Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h. www.vedius.pl. Szkolenia. Konsulting. Usługi IT. ul. Kochanowskiego 28/1. VEDIUS V EDIUS C O N S U LT I N G & T R A I N I N G Ce n tr um S z kol e ń In fo r m at ycz nyc h www.vedius.pl Szkolenia Konsulting Usługi IT V ED I U S CONSULTIN G & TR A I N I N G ul. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy w ramach dolnośląskiej II edycji projektu eurokobieta: Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ?

JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ? JAK PISAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ? 1 MOTYWACJA Obserwacja problemów, jakie mają dyplomanci, z punktu widzenia opiekuna prac dyplomowych recenzenta prac dyplomowych przewodniczącego komisji egzaminów dyplomowych

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo