OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Wszystkie specjalności 11.3 PPA 121 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny język polski kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: I Semestr: I i II Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym PWSZ znajomość podstaw informatyki z zakresu szkoły średniej Zapoznanie studentów: z językami programowani i środowiskami programistycznymi, ze składnią przykładowych języków programowania, z językami zorientowanymi obiektowo i proceduralnymi, operacjami wejścia i wyjścia dla algorytmów obliczeniowych. Student zdobędzie umiejętności związane z tym jak: Dobierać i implementować algorytmy obliczeniowe w języku programowania, Projektować oprogramowanie z wykorzystaniem techniki programowania zorientowanego obiektowo - inżynieria oprogramowania, Projektować algorytmy z wykorzystaniem tablic, łańcuchów znaków i struktur danych,

2 Efekty kształcenia: Wiedza: - Ma elementarna wiedzę Umiejętności: - Potrafi samodzielnie zdobywać Kompetencje społeczne: zakresie. Projektować interaktywne aplikacje oparte o zdarzenia, Wykorzystywać obiekty graficzne oraz obiekty zapewniające dostęp do plików, Wykorzystywać biblioteki komponentów do projektowania interaktywnego interfejsu użytkownika, Wykorzystywać środowisko uruchomieniowe do projektowania systemów informatycznych Wiedza: - ma elementarną wiedzę na temat analizy, specyfikacji, modelowania, projektowania i implementacji systemów oprogramowania metodami obiektowymi;- ma podstawową wiedzę o testowaniu, pielęgnacji, cyklu życia oprogramowania - inżynierii oprogramowania K_W05 - ma wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności, języków i paradygmatów programowania, grafiki, komunikacji człowiek-komputer,, inżynierii oprogramowania K_W06 - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych K_W07 Umiejętności: - potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki oraz rozwiązywać problemy odpowiednimi metodami analitycznymi, symulacyjnymi i eksperymentalnymi K_U01 - ma umiejętność formułowania algorytmów i ich implementacji stosując przynajmniej jedno z powszechnie używanych środowisk programistycznych; potrafi ocenić złożoność obliczeniową algorytmów, optymalizować je, odszukać w nich słabości i błędy oraz opracować plan testów K_U03 - potrafi stworzyć model obiektowy i implementację programową nieskomplikowanego systemu informatycznego w sposób pozwalający na późniejszy jego rozwój K_U04 - potrafi zaprojektować graficzny interfejs użytkownika aplikacji K_U07 - ma umiejętność programowania obiektowego aplikacji z wykorzystaniem bibliotek API oraz zintegrowanych środowisk programistycznych IDE K_U09 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie K_U17 - ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych K_U22 - potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie systemów informatycznych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne K_U23

3 Pełny opis przedmiotu/treści programowe Kompetencje społeczne: - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje K_K02 Wykład Przedstawienie i ogólna charakterystyka programu zajęć oraz zasad zaliczenia. Definicja i podział języków programowania Środowisko uruchomieniowe Javy (J2SDK, IDE), maszyna wirtualna Javy. Pliki źródłowe, kompilacja i interpretacja kodów. Wprowadzenie do programowania obiektowo-zorientowanego, podstawowe pojęcia (obiekty, klasy, atrybuty, metody, enkapsulacja, dziedziczenie, tworzenie i niszczenie obiektów). Diagramy klas, pakiety, sekwencje. Składnia języka: Słowa kluczowe, zmienne, stałe, modyfikatory, zarządzanie pamięcią (stos, sterta), literały, instrukcje, tablice, operatory, definicje obiektów, klas i metod, konstruktory i destruktory. Instrukcje przypisania, konwersje typów danych, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje sterujące, instrukcje wejścia wyjścia. Taksonomia języków programowania, języki imperatywne, Metody i paradygmaty programowania. Programowanie zorientowane obiektowo: struktury danych, klasy, interfejsy, obiekty i komponenty oprogramowania. Hermetyzacja, abstrakcja, dziedziczenie i polimorfizm składowych. Typy danych, operatory i instrukcje sterujące. Tworzenie i kasowanie obiektów. Zarządzanie pamięcią. Modułowość programów, pakiety oprogramowania. Paradygmat wielokrotnego użycia kodów. Działania na tablicach i łańcuchach znaków. Operacje wej/wyj strumienie, pliki. Struktura aplikacji. Interaktywny i graficzny interfejs użytkownika GUI. Tworzenie interfejsów użytkownika w oparciu o biblioteki komponentów oprogramowania wielokrotnego użycia. Programowanie zdarzeniowe i wizualne. Zdarzenia i modele ich obsługi. Grafika niezależna sprzętowo, obiekty graficzne i kontekst urządzenia. Inżynieria oprogramowania. Cykl życia oprogramowania. Analiza zorientowana obiektowo. Komputerowo wspomagane programowane, zintegrowane środowiska uruchomieniowe i zintegrowane środowiska uruchomieniowe RAD(IDE). Standardowe biblioteki. Oprogramowanie: środowisko uruchomieniowe SDK i RAD (IDE), kursy języków w wersji elektronicznej, programy przykładowe, dokumentacja bibliotek. JDK Projekt Wykonanie i uruchomienie przykładowych programów wykorzystujących zakres materiału podanego na wykładzie. Edycja, kompilacja i uruchomienie pierwszego programu w języku Java w trybie konsolowym. Pisanie i uruchamianie programów zawierających zmienne skalarne i dokonujących prostego ich

4 przetwarzania. Programy przetwarzające zmienne tablicowe. Programy z zastosowaniem instrukcji pętli. Programy z zastosowaniem instrukcji warunkowych. Programy z zastosowaniem prostych obiektów. Przykłady apletów i prostych aplikacji graficznych. Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika. Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 15 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe-15 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 10 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 10 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 4 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 0 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 1,5 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania - wykład problemowy z prezentacją multimedialną - dyskusja - działania praktyczne na komputerach - praca w zespołach - wykonywanie doświadczeń / projektowanie doświadczeń Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji, projektu W AF/... W AF/ Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla danej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: egzamin zaliczenie z oceną

5 Formy zaliczenia Wykład: egzamin pisemny: testowy / z pytaniami (zadaniami) otwartymi / dłuższa wypowiedź pisemna Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych polegające na analizie i ocenie tworzonych kodów źródłowych oraz poprawności ich wykonania, a także wykonaniu 2 projektów aplikacji/apletów - ustalenie oceny zaliczeniowej odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru Podstawowe kryteria: Obecność na zajęciach Udział w ćwiczeniach praktycznych Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 1. Bruce Eckel, Thinking in Java, Wydawnictwo Helion, Marcin Lis, Ćwiczenia praktyczne. Java, Helion 2006., 3. Barteczko K., Java od podstaw do technologii, część I i II. Komplet dwóch podręczników, Mikom Literatura uzupełniająca: 1. Sherry Shavor, Eclipse : podręcznik, Wydawnictwo Helion, Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Piotr Milczarski OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Algorytmy i złożoność obliczeniowa Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: sieci komputerowe i telekomunikacja grafika komputerowa i aplikacje internetowe systemy informatyczne i bazy danych 11.3AZO111 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: praktyczny język polski kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: I Semestr: I Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

6 RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Efekty kształcenia; Pełny opis przedmiotu/treści programowe Zajęcia realizowane są: zajęcia w sali dydaktycznej Podstawowy materiał matematyki s informatyki z zakresu szkoły średniej W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z zakresu podstawowych struktury danych oraz algorytmów stosowanych w praktyce programowania, a także teorii złożoności obliczeniowej. Celem ćwiczeń jest wypracowanie umiejętności konstruowania algorytmów z użyciem podstawowych technik algorytmicznych, a także umiejętności analizy oraz oceny złożoności algorytmów. Wiedza: - ma wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności, K_W06 - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, K_W07 Umiejętności: -potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz rozwiązywać problemy odpowiednimi metodami eksperymentalnymi, K_U01 -ma umiejętność formułowania algorytmów i ich implementacji stosując przynajmniej jedno z powszechnie używanych środowisk programistycznych; potrafi ocenić złożoność obliczeniową algorytmów, optymalizować je, odszukać w nich słabości i błędy oraz opracować plan testów, K_U03 Kompetencje społeczne: - rozumie potrzebę formułowania i przekazywania osiągnięć informatyki i innych aspektów działalności inżyniera-informatyka; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, K_K06 Wykład Wprowadzenie: pojęcie typu danej, podstawowe podziały typów danych, implementacja typów prostych, definicja pojęcia algorytmu, pojęcie analizy algorytmów, pojęcie asymptotycznej złożoności obliczeniowej, złożoność pamięciowa algorytmów, wprowadzenie O notacji, przedstawienie innych sposobów szacowania złożoności czasowej algorytmów, analiza i ocena złożoności przykładowych algorytmów, Typy tablicowe: reprezentacja tablic w pamięci, tablice statyczne, dynamiczna alokacja danych, tablice wielowymiarowe, algorytmy obsługi tablic: wstawianie, odczyt oraz wyszukiwanie elementów,

7 proste algorytmy sortowania tablic: sortownie bąbelkowe, sortowanie przez proste wstawianie, sortowanie przez prostą zamianę, tablice indeksowe, algorytmy typu rządź i zwyciężaj, schemat algorytmu szybkiego sortowania, cechy algorytmów sortowania tablic. Rekurencje: kłopoty z rekurencją: zagnieżdżone wywołanie, przekazywanie parametrów, rekurencja a iteracja, sortowanie szybkie, inne przykłady algorytmów rekurencyjnych. Typ strukturalne i obiektowy: podstawowe definicje, metody dostępu do składowych, alokacja statyczna i dynamiczna zmiennych, typy wskaźnikowe i referencyjne. Listy liniowe: kolejki typu LIFO (stosy) oraz FIFO, kolejki z priorytetem, listy jedno i dwukierunkowe, listy cykliczne i niecykliczne, listy samoorganizujące się, słowniki, implementacje oraz algorytmy obsługi list liniowych. Drzewa: rekurencyjna definicja drzewa, algorytmy obsługi drzew binarnych: wyszukiwanie elementu, wybór elementu minimalnego i maksymalnego, wstawianie i usuwanie elementów, Grafy: pojęcie grafu, definicje grafu skierowanego, grafu nieskierowanego oraz grafu ważonego, metody reprezentacji grafów w pamięci, wyznaczanie najkrótszych dróg w grafie ważonym, przeszukiwanie grafu, algorytm szukania w głąb i wszerz grafu. Inne algorytmy przeszukiwania: tablice mieszające, przeszukiwanie z nawrotami: schemat ogólny, przykłady, algorytmy zachłanne: problemy P, NP, NP-zupełne, problem komiwojażera, metody usprawniania algorytmów: heurystyki, elementy algorytmiki przeszukiwania tekstów. Ćwiczenia W ramach ćwiczeń studenci nabywają praktyczne umiejętności tworzenia struktur danych i budowy algorytmów przetwarzania zmiennych skalarnych, tablic jedno- i dwuwymiarowych, plików i list oraz drzew binarnych, a także analizy złożoności algorytmów w zakresie materiału podanego na wykładach. Metody prowadzenia zajęć: - prezentacje multimedialne i narracja - rozwiązywanie zadań, dyskusja Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 7 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 5 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 2 Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne W AF/.... W AF/.

8 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 6 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 4 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 3 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 0 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 1 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Wykaz literatury : Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla danej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1 punkt ECTS=25 godzin Sposób zaliczenia: Wykład egzamin Ćwiczenie zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia Egzamin pisemny, Ćwiczenie dwa kolokwium Podstawowe kryteria: Egzamin: trzy losowane pytania, ocena adekwatna do szczegółowości udzielanej odpowiedzi Ćwiczenia: trzy losowane zadania, ocena adekwatna do szczegółowości udzielanej odpowiedzi Literatura podstawowa: 1. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT P. Wróblewski, Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, Algorytmy i struktury danych, Helion 2003 Literatura uzupełniająca: 1. P. Kotowski, Algorytmy + struktury danych = abstrakcyjne typy danych, BTC A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów, Helion 2003 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: prof. dr hab. Michał Jacymirski

9 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Architektura systemów komputerowych Nazwa kierunku studiów: INFORMATYKA Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: wszystkie specjalności 11.3 ASK441 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny polski kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratori a projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: zajęcia w sali dydaktycznej PWSZ Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Podstawy informatyki w zakresie szkoły średniej Umiejętność analitycznego myślenia

10 Cel kształcenia: Zapoznanie studentów z budową nowoczesnych systemów komputerowych na przykładzie systemów wykorzystujących architekturę Intel. Zapoznanie z podstawowymi sposobami programowania aplikacji niskopoziomowych w języku asemblera. Efekty kształcenia: Wiedza: Po zakończeniu kursu student potrafi: opisać elementy składowe typowego systemu komputerowego, wyjaśnić ich przeznaczenie i wzajemne współdziałanie K_W04, wymienić podstawowe grupy rozkazów i podać ich zastosowania, a także przedstawić zasady budowy aplikacji asemblerowych K_W06. Ponadto potrafi szczegółowo wyjaśnić działanie wybranych rozkazów procesora i konstrukcji programistycznych K_W07. Umiejętności: Student posiada umiejętności: projektowania, programowania i uruchamiania aplikacji niskopoziomowych K_U10, lokalizowania i poprawiania błędów K_U16, przestrzegania harmonogramu prac K_U18, dokumentowania tworzonych programów K_U19. Kompetencje społeczne: Rozumie potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych wraz z rozwojem techniki K_K01. Pełny opis przedmiotu/treści programowe Metody prowadzenia zajęć: Wykład: 1. Proste układy kombinacyjne i sekwencyjne 2. Komponenty i struktura prostego komputera 3. Pamięć operacyjna, komórka, adres, obszar adresowy 4. Pozycyjne systemy liczbowe (dwójkowy, ósemkowy, szesnastkowy) 5. Cykl realizacji rozkazu i przetwarzanie potokowe 6. Reprezentacje liczb całkowitych 7. Reprezentowanie tekstu 8. Adresowanie pamięci w architekturze IA Wybrane grupy rozkazów procesora 10. Zasady programowania algorytmów z rozgałęzieniami i algorytmów iteracyjnych 11. Stos i operacje na stosie 12. Podprogramy i ich zagnieżdżenia 13. Przerwania sprzętowe i programowe 14. Struktury systemów przerwań Laboratorium: 1. Kompilacja, konsolidacja i debugowanie prostego programu 2. Dodawanie wczytanych z klawiatury liczb w kodzie U2 3. Wybrane operacje dyskowe 4. Program hybrydowy z wstawką asemblerową wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia laboratoryjne: projektowanie, programowanie i uruchamianie aplikacji niskopoziomowych

11 Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne I. Studia stacjonarne: 1) wliczone do pensum: - wykład (15) - ćwiczenia laboratoryjne (15) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (5) - konsultacje owe (1) - egzaminy i zaliczenia (1) II. Studia niestacjonarne: 1) wliczone do pensum: - wykład (10) - ćwiczenia laboratoryjne (10) 2) nie wliczone do pensum: - egzaminy i zaliczenia (1) - konsultacje bezpośrednie (1) - konsultacje owe (1) Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji W 0.5 *30 =15 AF/ * 45= 22 W 0.6* 15= 10 AF/. 0.6* 22= Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: wykład - kolokwium laboratorium - zaliczenie z oceną 3 3 Formy zaliczenia: kolokwium pisemne (wypowiedź pisemna lub rozwiązanie problemu) zaliczenie laboratorium (przygotowanie i uruchomienie programów) Podstawowe kryteria: Kolokwium wykładowe: trzy proste pytania; ocena zależna od poprawności i szczegółowości odpowiedzi. Laboratorium: przygotowane programy oceniane pod względem jakości rozwiązania, a w tym jego prostoty i spełnienia założeń. Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 1. W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego. WNT P. Abel, Asembler IBM PC. Programowanie. RM G. Syck, Turbo Assembler Biblia użytkownika. LT&P L. Bułhak, R. Goczyński, M. Tuszyński, DOS 5.0 od środka. HELP 1997 Literatura uzupełniająca: 1. IA-32 Intel Architecture Software Developer s Manual, Vol. 1: Basic Architecture. (http://www.intel.com) 2. M. L. Schmit, Procesory Pentium, narzędzia optymalizacji. MIKOM P. Wróblewski, ABC komputera. Helion 2002 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr inż. Tadeusz Łyszkowski

12 OPIS PRZEDMIOTU (SYLABUSA) PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: SYSTEMY OPERACYJNE Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: INFORMATYKA Kod przedmiotu wszystkie specjalności 11.3 SOP 331 Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki PRAKTYCZNY polski ogólny obligatoryjny Poziom studiów: Iº Rok: II Semestr: III Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratori a projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: zajęcia realizowane są: w pomieszczeniach dydaktycznym PWSZ. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Przedmioty wprowadzające: Podstawy programowania,

13 Cel kształcenia: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową Efekty kształcenia: nowoczesnych systemów operacyjnych, ich części składowych, wliczając w to algorytmy planowania i przydziału zasobów, algorytmy zarządzania procesami, systemy plików i inne, a także zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów programowania współbieżnego. Wiedza: Ma wiedzę ogólną lub szczegółową w zakresie systemów operacyjnych (K_W06). Umiejętności: Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski (K_U02). Kompetencje społeczne: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (K_K04). Wykład W ramach wykładu rozważane są następujące zagadnienia: definicja systemu operacyjnego, moduły składowe systemu operacyjnego (model pierścieniowy), usługi i funkcje systemu operacyjnego, maszyny wirtualne, ewolucja systemów komputerowych: przetwarzanie szeregowe, proste systemy wsadowe, wielozadaniowe systemy wsadowe, systemy podziału czasu, nowoczesne systemy operacyjne: architektura mikrojądra, wielowątkowość, wielozadaniowość, wielozadaniowość symetryczna, budowa systemów operacyjnych takich, jak: Windows i Linux, zarządzanie procesami, algorytmy planowania: FCFS, SJB, MSJF, algorytmy karuzelowe, algorytmy z kolejkami wielopoziomowymi, zagadnienia programowania współbieżnego. Problemy: producent-konsument, czytelników i pisarzy, pięciu filozofów, zarządzanie pamięcią operacyjną. Zarządzanie pamięcią wirtualną, systemy plików o strukturach jedno- i dwupoziomowych, drzewiastych grafów acyklicznych na przykładach systemów C/PM, FAT i UNIX,

14 zarządzanie urządzeniami wejścia-wyjścia. Typy urządzeń znakowe, blokowe. Dostęp do urządzeń wejścia-wyjścia, podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa systemów operacyjnych. Laboratorium 1. Instalacja oraz użytkowanie maszyny wirtualnej na przykładzie VM Virtual Box, 2. Instalacja systemu Linux na przykładzie dystrybucji Debian Linux, 3. Elementy konfiguracji systemu, 4. Dodawanie nowego użytkownika, 5. Ustawianie i konfiguracja hasła, 6. Wiersz poleceń i powłoki, 7. Najważniejsze polecenia systemu, 8. Programowanie w powłoce, 9. Instalacja wybranych pakietów, 10. Instalacja i konfiguracja serwera ftp, 11. Instalacja i konfiguracja serwera poczty, 12. Instalacja i konfiguracja serwera www. Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. STUDIA STACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (20) - laboratorium (20) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (3) - konsultacje owe (3) - egzaminy i zaliczenia (4) II. STUDIA NIESTACJONARNE: 1) wliczone do pensum: - wykład (20) - laboratorium (20) 2) nie wliczone do pensum: - konsultacje bezpośrednie (2) - konsultacje owe (2) Wykład Wykład z prezentacją multimedialną. Laboratorium Wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych. Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji Stacjonarne W AF/la b. Niestacjonarne W Suma AF/lab.

15 - egzaminy i zaliczenia (2) Sumaryczna liczba punktów ECTS dla prowadzonej formy zajęć Sumaryczna liczba punktów Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: Wykład egzamin, Laboratorium zaliczenie na ocenę Formy zaliczenia: Wykład egzamin pisemny z pytaniami otwartymi, Laboratorium wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych i prezentacja oraz podsumowanie wyników w formie sprawozdań. Podstawowe kryteria: Wykład egzamin pisemny z pytaniami otwartymi zaliczony na ocenę pozytywną, Laboratorium wykonanie w zespołach zaplanowanych ćwiczeń laboratoryjnych przynajmniej na ocenę dostateczną. Przygotowanie sprawozdań pisemnych prezentujących i podsumowujących uzyskane wyniki. Wykaz literatury : Literatura podstawowa: - M. J. Bargielski, Systemy operacyjne : podstawy budowy i użytkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice W. Stallings, Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy, MIKOM, Warszawa M. Ben Ari Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego, WNT, Warszawa A. S. Tanenbaum, Systemy operacyjne, Helion, A. Holub, Wątki w Javie. Poradnik dla programistów, Mikom, Literatura uzupełniająca: - J. Biernat, Architektura komputerów, OWPW, Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr inż. Bartosz Popławski dr inż. Dariusz Puchała - P. Abel, Programowanie Asembler IBM PC, ReadMe, 2004.

16 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Technologie sieciowe Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Wszystkie specjalności 11.3 TSE 441 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Profil/profile kształcenia Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki praktyczny język polski kierunkowy obligatoryjny Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: II Semestr: IV Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Zajęcia realizowane są: zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym PWSZ 1. Podstawy programowania; Zapoznanie studentów: z teoretycznymi podstawami działania sieci komputerowych i z terminologią sieciową, z modelem warstwowym sieci i podstawowymi protokołami HDLC, ATM, TCP/IP, Ethernet, bezpieczeństwem w sieciach i sytemach Student zdobędzie umiejętności związane z tym jak: Analizować, dobierać i implementować urządzenia sieciowe Projektować i zainstalować prostą sieć komputerową Konfigurować sieć i rozwiązywać typowe problemy do projektowania systemów informatycznych

17 iedzę ie zdobywać czne: Efekty kształcenia: Pełny opis przedmiotu/treści programowe Wiedza: - ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia zasad działania sprzętu komputerowego oraz zastosowań informatyki K_W02 - ma elementarną wiedzę na temat analizy, specyfikacji, modelowania, projektowania i implementacji sieci komputerowych - ma wiedzę ogólną w zakresie systemów operacyjnych i szczegółową z technologii sieciowych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych K_W06 - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu sieci komputerowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych K_W07 - ma szczegółową wiedzę na temat analizy, specyfikacji, modelowania, projektowania i implementacji systemów oprogramowania metodami obiektowymi; ma podstawową wiedzę o testowaniu, pielęgnacji, cyklu życia oprogramowania - inżynierii oprogramowania (K_W05) Umiejętności: - ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych przewodowych, bezprzewodowych, lub mieszanych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej; potrafi zabezpieczać transmitowane dane K_U05 - potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania informatycznego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania K_U19 - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie K_U17 - potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania informatycznego K_U20 - ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych K_U22 - potrafi przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie systemów informatycznych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne K_23 Kompetencje społeczne: - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia K_K01 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-informatyka, w tym wpływ tej działalności na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje K_K02 Wykład Cel i zastosowanie sieci komputerowych, podstawowe pojęcia i terminologia. Architektura warstwowa sieci i protokoły, zasady współpracy warstw, model odniesienia ISO/OSI. Protokoły HDLC, PPP.

18 Transmisja danych w sieciach komputerowych. Charakterystyka przewodowych mediów transmisji kabla koncentrycznego, skrętki, światłowodu. Podstawy transmisji bezprzewodowej. Zagadnienia multipleksacji transmisji technologie TDM, FDM, SONET, SDH. Topologie sieci lokalnych (LAN). Techniki dostępu do medium na przykładzie sieci Ethernet (CSMA/CD), Token Ring, FDDI. Standaryzacja w sieciach komputerowych i standardy IEEE 802.x. Łączenie sieci komputerowych. Sieci FR i ATM. Wprowadzenie do architektury TCP/IP i Internetu, schemat komunikacji w intersieci TCP/IP. Protokoły TELNET, FTP, SMTP, HTTP. Sieci klasowe i bezklasowe. Konfiguracja statyczna i dynamiczna (DHCP) sieci. Zagadnienia bezpieczeństwa sieci i kryptografii. Pakiety typu PGP. Laboratorium Wykonanie przykładowych zadan związanych z wyznaczaniem adresacji sieci. Konfiguracja urzadzeń sieciowych. Budowa i testowanie róznych wariantów sieci. Stosowanie zabezpieczeń w sieciach. Przygotowanie projektu sieci komputerowej (case study) jako wzorca dla samodzielnego projektu sieci i mplementującego różne media sieciowe. Obrona projektu. Metody prowadzenia zajęć: Obciążenie pracą studenta/ punkty ECTS I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 6 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 6 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 2 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 2 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze studentem nie wliczane do pensum: 1) konsultacje/konsultacje owe- 6 2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 5 3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych terminach- 0 4) inne formy zaliczeń (określone i podane do wiadomości studentów jako forma weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe - wykład problemowy z prezentacją multimedialną - dyskusja - działania praktyczne na komputerach - praca w zespołach - ćwiczenia laboratoryjne: wykonywanie doświadczeń / projektowanie doświadczeń Formy aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego 1. Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 2.Opracowanie wyników/przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium 3.Przygotowanie raportu, prezentacji, dyskusji, projektu W AF/... W AF/ Suma Sumaryczna liczba punktów ECTS dla danej formy zajęć

19 sprawdziany weryfikujące przygotowanie do zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i związane z tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 1 5) praktyki- 0 6) egzamin dyplomowy- 0 7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% liczby punktów ECTS określonej w ww. Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Sposób zaliczenia: egzamin zaliczenie z oceną 6 6 Formy zaliczenia Wykład: egzamin pisemny: testowy / z pytaniami (zadaniami) otwartymi / dłuższa wypowiedź pisemna Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych polegające na analizie i ocenie zadań: konfigruracja urządzeń, rozwiązaywanie problemów sieciowych Ustalenie oceny zaliczeniowej odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru Podstawowe kryteria: Obecność na zajęciach Udział w ćwiczeniach praktycznych Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 4. Kurose, James F., Ross, Keith W. Pilch, Piotr., Werner, Grzegorz.;,,Sieci komputerowe : od ogółu do szczegółu z internetem w tle, Wydawnictwo Helion, D.E. Comer, Sieci komputerowe TCP/IP ; 6. Karol Krysiak, Sieci komputerowe, Helion Literatura uzupełniająca: 2. Comer Douglas E., Sieci komputerowe i intersieci. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000 Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Piotr Milczarski OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Języki i paradygmaty programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Grafika komputerowa i aplikacje internetowe, systemy informatyczne i bazy danych, sieci komputerowe i teleinformatyka 11.3 JPP 331 Jednostka prowadząca dany kierunek studiów/przedmiot Instytut Nauk Społecznych i Technicznych, Zakład Informatyki Profil/profile kształcenia praktyczny

20 Język wykładowy: Kategoria przedmiotu: Status przedmiotu: język polski Kierunkowy obowiązkowy Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: II Semestr: III Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa Sposób realizacji zajęć: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Cel kształcenia: Efekty kształcenia; Zajęcia realizowane są: zajęcia w sali dydaktycznej Podstawy Programowania Celem wykładu jest zapoznanie studentów z paradygmatami programowania. Studentom przekazywana jest wiedza z zakresu programowania strukturalnego, programowania proceduralnego i programowania obiektowego. W trakcie laboratoriów studenci nabywają umiejętność projektowania i implementowania klas oraz wykorzystania mechanizmów dziedziczenia i polimorfizmu z zastosowaniem bibliotek komponentów. Wiedza: - zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu nieskomplikowanych zadań informatycznych z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych, baz danych, inżynierii oprogramowania K_W07 - ma wiedzę ogólną lub szczegółową w zakresie języków i paradygmatów programowania, inżynierii oprogramowania, K_W06 - ma wiedzę z zakresu standardów związanych z językami i technikami programowania K_W08.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania. Wszystkie specjalności. Zakład Informatyki

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania. Wszystkie specjalności. Zakład Informatyki OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca dany

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w Javie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu

Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe 1 Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-PO1-W-S14_pNadGenHESI2 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania.

Podstawy programowania. Kod przedmiotu: PPR Podstawy programowania. Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2020 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. Podstawowe informacje o przedmiocie/module Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kurs języka programowania 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 15 wykład

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Język Java i technologie Web - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język Java i technologie Web Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-JiTW Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA STRUKTURALNEGO (C) SYLABUS A. Informacje ogólne

PODSTAWY PROGRAMOWANIA STRUKTURALNEGO (C) SYLABUS A. Informacje ogólne PODSTAWY PROGRAMOWANIA STRUKTURALNEGO (C) SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu

Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu Algorytmy i struktury danych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Algorytmy i struktury danych Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-AiSD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Programowanie komputerów 2 Nazwa modułu w języku angielskim Computer programming

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013. Przedmioty kierunkowe Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Profil:

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Niestacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Informatyka 2 Nazwa modułu w języku angielskim Computer science 2 Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/013 Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Kierunek studiów: Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie niskopoziomowe, C1

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie niskopoziomowe, C1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Języki programowania II - opis przedmiotu

Języki programowania II - opis przedmiotu Języki programowania II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Języki programowania II Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria biomedyczna Profil

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Języki programowania Nazwa w języku angielskim Programming languages Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Informatyka - INF Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie niskopoziomowe, C2. Low Level Programming Informatyka

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie niskopoziomowe, C2. Low Level Programming Informatyka KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie wieloplatformowe, D1_1

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie wieloplatformowe, D1_1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe C6. stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h niestacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h

KARTA PRZEDMIOTU. Sieci komputerowe C6. stacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 30 h niestacjonarne - wykład 15 h, ćw. laboratoryjne 15 h KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Algorytmizacja i programowanie. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Algorytmizacja i programowanie. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Algorytmizacja i programowanie 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład

Bardziej szczegółowo

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Laboratorium programowania w języku C++

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Laboratorium programowania w języku C++ Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Laboratorium programowania (0310-CH-S1-019) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Laboratorium programowania

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami. Kierunkowy efekt kształcenia - opis EFEKTY KSZTAŁCENIA (INFORMATYKA I ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol Kierunkowy efekt kształcenia - opis Odniesienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład +

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Protokoły sieciowe D1_7

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Protokoły sieciowe D1_7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO INFORMATYKI. SYLABUS A. Informacje ogólne

WSTĘP DO INFORMATYKI. SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu WSTĘP DO INFORMATYKI. SYLABUS A. Informacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Integracja sieci komputerowych D1_4. The integration of computer networks

KARTA PRZEDMIOTU. Integracja sieci komputerowych D1_4. The integration of computer networks KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie II C10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie II C10 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Projektowanie systemów czasu rzeczywistego D1_13

KARTA PRZEDMIOTU. Projektowanie systemów czasu rzeczywistego D1_13 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Realizacja w roku akademickim 2016/17

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Realizacja w roku akademickim 2016/17 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016 2020 Realizacja w roku akademickim 2016/17 1.1. Podstawowe informacje o przedmiocie/module Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Systemy czasu rzeczywistego: D1_9

KARTA PRZEDMIOTU. Systemy czasu rzeczywistego: D1_9 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Object-Oriented Programming

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunku podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie I C15

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie I C15 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis. Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator (w porozumieniu ze wszystkimi prowadzącymi dany przedmiot w jednostce)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Programowanie usług sieciowych

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2011/2012. Programowanie usług sieciowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki obowiązuje w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Algorytmy i struktury danych 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Języki i paradygmaty programowania C7. Programming languages and paradigms

KARTA PRZEDMIOTU. Języki i paradygmaty programowania C7. Programming languages and paradigms KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów II - opis przedmiotu

Architektura komputerów II - opis przedmiotu Architektura komputerów II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Architektura komputerów II Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-AK-II Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia programowanie węzła sieci systemu sterowania, D1.

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia programowanie węzła sieci systemu sterowania, D1. KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Realizacja w roku akademickim 2016/17

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Realizacja w roku akademickim 2016/17 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015 2019 Realizacja w roku akademickim 2016/17 1.1. Podstawowe informacje o przedmiocie/module Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia dla modułu

Opisy efektów kształcenia dla modułu Karta modułu - Metodyki i techniki programowania 1 / 5 Nazwa modułu: Metodyki i techniki programowania Rocznik: 2012/2013 Kod: RIA-1-103-s Punkty ECTS: 7 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/17

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/17 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2018 realizacja w roku akademickim 2016/17 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Programowanie imperatywne, obiektowe i deklaratywne Nazwa modułu w języku

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Brak Tak

Semestr letni Brak Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/201 Zaawansowane techniki programowania Advanced techniques of programming

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2018 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje WWW i PHP Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-A-L-S14_pNadGenHRAKH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu

Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu Podstawy modelowania programów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy modelowania programów Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-PMP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-505a Projektowanie aplikacji internetowych JAVA Web Application

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. 2. Kod przedmiotu: ZSI

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI. 2. Kod przedmiotu: ZSI (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2016/17 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Inżynieria Internetu 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE SYLABUS A. Informacje ogólne

SYSTEMY OPERACYJNE SYLABUS A. Informacje ogólne SYSTEMY OPERACYJNE SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie I C6

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie I C6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Grafika komputerowa i wizualizacja. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Grafika komputerowa i wizualizacja. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Grafika komputerowa i wizualizacja 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Kod przedmiotu: TTS Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 5 36-0_1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metody drążenia danych D1.3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Metody drążenia danych D1.3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Inżynieria baz danych 2 Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo