RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A."

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

2 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do do do do Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku Zachodniego WBK S.A. I Wynik z tytułu odsetek II Wynik z tytułu prowizji III Wynik operacyjny IV Zysk przed opodatkowaniem V Zysk netto należny udziałowcom BZ WBK S.A VI Przepływy pieniężne netto - razem VII Aktywa razem VIII Zobowiązania wobec banków IX Zobowiązania wobec klientów X Zobowiązania razem XI Kapitały razem XII Udziały niekontrolujące XIII Zyski udziałowców niesprawujących kontroli XIV Liczba akcji XV Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 120,28 102,40 29,42 23,18 XVI Współczynnik wypłacalności 16,53% 15,10% XVII Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,42 16,21 4,65 3,92 XVIII Zysk rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,34 16,15 4,63 3,90 XIX Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)* 7,60 8,00 1,86 1,81 * Jak ujawniono w nocie 49, po dacie bilansowej Bank wyemitował akcji z prawem do dywidendy z zysku 2012 roku. Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w EUR zastosowanych w wybranych danych finansowych przyjęto następujące kursy: dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej 4,0882 kurs NBP z dnia r. oraz 4,4168 kurs NBP z dnia r. dla pozycji rachunku zysków i strat na r. 4,1736 kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2012 r.; na r. 4,1401 kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2011 r. Na dzień r. wartości bilansowe denominowane w walutach obcych przeliczone zostały na złotówki zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2012 z dnia r.

3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA 2012 ROK

4

5 Szanowni Państwo, 2012 był rokiem wyzwań. Strefa euro kolejny rok poszukiwała ścieżek wzrostu gospodarczego, oddalając zarazem zagrożenie związane z możliwością jej rozpadu. Polską gospodarkę dotknęło spowolnienie gospodarcze, odczuwalne zwłaszcza w III i IV kwartale. Sektor bankowy zachował swoją stabilność, do czego przyczyniła się w znacznej mierze aktywność Komisji Nadzoru Finansowego. Bank Zachodni WBK umocnił swoją pozycję w polskiej bankowości i grupie Santander. Z sukcesem zrealizował też pierwsze etapy planowanego połączenia z Kredyt Bankiem. W ubiegłym roku polska gospodarka wciąż się rozwijała, jednak zauważalne były wyraźne symptomy hamowania. Wzrost PKB wyniósł 2,0% przy 4,3% na koniec 2011 roku. Pierwotnym źródłem ograniczenia aktywności ekonomicznej w polskiej gospodarce było mocne pogorszenie się koniunktury w gospodarce światowej, zwłaszcza w strefie euro, którą ponownie dotknęła recesja. Wysoka niepewność na światowych rynkach finansowych oraz informacje o kryzysie w strefie euro negatywnie wpływały na nastroje krajowych przedsiębiorców i konsumentów. Nastąpiło mocne załamanie popytu krajowego, w tym konsumpcji. W II półroczu zanotowano spadek inwestycji, a niektóre główne sektory gospodarki, takie jak np. budownictwo znalazły się w najtrudniejszej sytuacji koniunkturalnej od początku transformacji. Przy takim otoczeniu gospodarczym, w lutym 2012 roku, Zarządy Banku Zachodniego WBK oraz Kredyt Banku podpisały porozumienie o planowanym połączeniu. W proces ten zaangażowane były władze obu Banków, ich inwestorzy strategiczni (Santander i KBC) merytoryczne zespoły robocze oraz doradcy zewnętrzni. W maju ub. r. Zarządy Banków złożyły do KNF wniosek o udzielenie zezwolenia na fuzję obu naszych instytucji finansowych. W grudniu Komisja wydała pozytywną decyzję w niniejszej sprawie. W efekcie połączenia Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem powstaje trzeci co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów. Bank Zachodni WBK dysponuje obecnie siecią liczącą ok placówek i obsługuje 4,1 mln klientów. Jednocześnie, w 2012 roku, zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem prac, zakończone zostały najważniejsze procesy integrujące Grupę Banku Zachodniego WBK z jej inwestorem strategicznym Banco Santander był kolejnym, bardzo solidnym rokiem dla Grupy Banku Zachodniego WBK, jeśli chodzi o osiągnięte wyniki finansowe. W ubiegłym roku, nasza Grupa wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1 837,0 mln zł, tj. wyższy o 19,1% w porównaniu z 2011 r. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 1 433,8 mln zł i zwiększył się w stosunku rocznym o 21,1%. Odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost wyniku z tytułu odsetek 11,2 %. wskutek wzrostu wolumenów. Miesięczna sprzedaż kredytów gotówkowych była największa w dotychczasowej historii banku. Wzrost tej sprzedaży od grudnia 2011 do grudnia 2012 wyniósł 15,9%. Ogólnie kredyty dla ludności odnotowały wzrost o 9,0% a kredyty biznesowe (MŚP i korporacyjne) ponad 4,2%. Warto podkreślić, że wzrost wolumenów w dziedzinie kredytów gotówkowych był zdecydowanie większy niż na rynku, na którym panował w tej mierze nie tylko zastój, ale - zwłaszcza w II połowie roku tendencje spadkowe. Wskaźnik ROE, osiągnięty przez Bank Zachodni WBK, należał do największych na rynku i wyniósł 20,7%. Podobnie, jak wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I), ukształtowany na koniec roku na poziomie 43,9% (50,2% w 2011 r.). Przy pogarszającej się kondycji gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych, w 2012 roku, segment kredytów niepracujących zmalał w stosunku do poprzedniego roku o 0,1p.p. i wyniósł 5,4%. Koszty ogółem spadły o 5,3%, w tym koszty pracownicze o 2,4%. Wzrost wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych w okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku wyniósł 23,8%. Cieszy nas również, że liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 osiągnęła 2,2 mln (+10,1% r/r), a baza kart płatniczych Banku Zachodniego WBK S.A. obejmowała 2,7 mln instrumentów debetowych (+6,6% r/r). Bankowość Biznesowa i Korporacyjna z powodzeniem realizuje strategię rozwoju utrzymała dobrą dynamikę sprzedaży kredytów korporacyjnych. Realizowano też działania mające na celu wzrost sprzedaży leasingu i factoringu. Utworzony pod koniec 2011 roku Pion Global Banking & Markets (GBM), odpowiadający za zarządzanie relacjami z klientami Banku Zachodniego WBK w skali międzynarodowej, z powodzeniem kontynuował umacnianie pozycji rynkowej. Na koniec 2012 roku działalność GBM generowała ok. 10% zysku brutto całej Grupy naszego Banku. Podobnie, jak w latach poprzednich, również w 2012 roku udowodniliśmy, że jesteśmy jedną z najbardziej innowacyjnych grup finansowych w Polsce. Staliśmy się bankiem w 100% mobilnym. Klienci Banku Zachodniego WBK posiadający smartfony z systemem Windows Phone mogą pobierać aplikację, która umożliwia im korzystanie z mobilnej oferty usług bankowości elektronicznej BZWBK24. Wprowadzenie tej aplikacji obok aplikacji dla systemów ios, Android, Blackberry i Symbian oznacza, że mamy ofertę bankowości mobilnej dla użytkowników wszystkich rodzajów smartfonów oraz części tabletów. Obecnie z mobilnego serwisu BZWBK24 korzysta ponad 130 tysięcy klientów. We współpracy z firmą telekomunikacyjną Polkomtel S.A. rozszerzamy specjalną ofertę mobile banking (pakiet Avocado) oraz jej dystrybucję za pośrednictwem nowego kanału zewnętrznego. W grudniu 2012, rok od debiutu, z usług Avocado korzystało 81 tys. klientów. Dynamicznie rozwija się także realizowany przez nas, we współpracy z ponad 50 placówkami oświatowymi, projekt Karta szkolna. Łączy ona w sobie dwie funkcje karty umożliwiającej wejście do budynku szkoły oraz karty z funkcją płatniczą, umożliwiającą dokonywanie m.in. transakcji bezgotówkowych.

6 W swoich działaniach Grupa Banku Zachodniego WBK kieruje się odpowiedzialnością społeczną. Ubiegły rok był pozwolił rozwinąć skrzydła programowi Santander Universidades w Polsce, którym zarządza Bank Zachodni WBK. Już 25 naszych uczelni ma podpisane umowy o współpracy z Santander Universidades. Dzięki wsparciu Banku Zachodniego WBK polskie uczelnie biorą udział w wymianach studenckich, przyznają staże oraz realizują programy stypendialne a także otrzymują dofinansowanie na badania naukowe czy organizację wydarzeń uczelnianych. Za pośrednictwem Fundacji Banku Zachodniego WBK podejmowane są różnorodne działania na rzecz dzieci i młodzieży. Fundacja prowadzi m.in. dwa duże programy grantowe Bank Dziecięcych Uśmiechów oraz Bank Ambitnej Młodzieży. Walczymy również ze społecznym wykluczeniem osób niepełnosprawnych, rozwijając nasze placówki obsługujące osoby z niepełnosprawnością ruchową i niedowidzące poprzez pionierski na rynku program Obsługa bez barier. W minionym roku działalność naszego Banku została doceniona przez międzynarodowe grona ekspertów ze świata bankowości. W lipcu przyznano nam nagrodę Najlepszego Banku w Polsce 2012 ( Best Bank in Poland 2012 ) ustanowioną przez magazyn Euromoney. W listopadzie Bank Zachodni WBK został uznany za Bank Roku w Polsce ( Bank of the Year in Poland ) przez prestiżowy brytyjski miesięcznik The Banker. W uzasadnieniu decyzji podkreślono poprawę zyskowności i wskaźników efektywności pomimo trudnych uwarunkowań rynkowych, innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz duży potencjał rozwoju, jaki może stworzyć fuzja z Kredyt Bankiem. To, co warte podkreślenia to fakt, że w obu przypadkach, zostaliśmy wyróżnieni nie tylko za dziś, ale również docenieni za pomysły banku na jutro. Głównym priorytetem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK pozostaje wzrost rentowności, efektywności oraz obsługa klientów na jak najwyższym poziomie. Zamierzamy też szybko i z sukcesem wykorzystać synergie biznesowe, jakie pojawią się dzięki połączeniu z Kredyt Bankiem. Nowy, silniejszy Bank Zachodni WBK będzie dysponował znaczącym potencjałem wzrostu. Podstawowym kapitałem naszej Grupy byli, są i pozostaną jego pracownicy. Bez ich profesjonalizmu, zaangażowania i pasji, nie osiągnęlibyśmy tak dobrych wyników, zarówno finansowych, jak i tych związanych ze sprawnie realizowanym procesem integracji z Kredyt Bankiem. Podziękowania i słowa uznania kieruję również do osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach spółek należących do naszej Grupy dobre wybory biznesowe dokonywane w minionym roku, przy coraz trudniejszym otoczeniu, są także Waszym udziałem. Szczególne słowa podziękowania oraz uznania kieruję do członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK. To był rok wyzwań i ciężkiej pracy. Zamykamy go zwycięzcy. Stanowimy zespół, który zgodnie ze sobą współpracując, potrafi osiągać założone cele. Mamy mocne wskaźniki kapitałowe, mamy wystarczająco dużo płynności dla rozwoju akcji kredytowej, mamy znakomitą efektywność i teraz mamy odpowiednią skalę działania. W 2013 rok wkraczamy silniejsi niż byliśmy i bogatsi o kolejne doświadczenia. Niech ten rok będzie w polskim sektorze finansowym rokiem Grupy Banku Zachodniego WBK. Życzę tego zarówno Państwu, jak i sobie! Mateusz Morawiecki Prezes Zarządu

7 za 2012 rok 7 Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 9 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 9 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Noty objaśniające do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Informacja ogólna o emitencie Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sprawozdawczość według segmentów biznesowych Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie kapitałem Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik handlowy i rewaluacja Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Koszty pracownicze Koszty działania banku Pozostałe koszty operacyjne Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Zysk na akcję Gotówka i operacje z bankami centralnymi Należności od banków Aktywa, zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające Należności od klientów Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności Inwestycje w podmioty stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Wartości niematerialne Rzeczowy majątek trwały Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Pozostałe aktywa Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania podporządkowane Pozostałe pasywa Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Rachunkowość zabezpieczeń Transakcje z przyrzeczeniem odkupu i odsprzedaży Wartość godziwa Zobowiązania warunkowe Aktywa i pasywa stanowiące zabezpieczenie Leasing finansowy i operacyjny Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych informacja dodatkowa Podmioty powiązane... 88

8 8 za 2012 rok 46. Informacje o liczbie oraz wartościach wystawionych przez Bank tytułów egzekucyjnych Nabycia i sprzedaże podmiotów zależnych i stowarzyszonych Wspólne przedsięwzięcia Zdarzenia, które wystąpiły po dacie zakończenia okresu sprawozdawczego Świadczenia na rzecz pracowników Program motywacyjny w formie akcji Informacje o zatrudnieniu Dywidenda na akcję

9 w tys. zł za 2012 rok 9 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres: od do Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Nota Przychody prowizyjne Koszty prowizyjne ( ) ( ) Wynik z tytułu prowizji Nota Przychody z tytułu dywidend Nota Wynik na sprzedaży podmiotów zależnych i stowarzyszonych Wynik handlowy i rewaluacja Nota Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Nota Pozostałe przychody operacyjne Nota Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Nota 12 ( ) ( ) Koszty operacyjne w tym: ( ) ( ) Koszty pracownicze i koszty działania banku Noty 13, 14 ( ) ( ) Amortyzacja ( ) ( ) Pozostałe koszty operacyjne Nota 15 ( ) ( ) Wynik operacyjny Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności Zysk przed opodatkowaniem Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Nota 16 ( ) ( ) Skonsolidowany zysk za okres w tym: zysk należny udziałowcom BZ WBK S.A zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli Zysk na akcję Nota 17 Podstawowy (zł/akcja) 19,42 16,21 Rozwodniony (zł/akcja) 19,34 16,15 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres: od do od do Skonsolidowany zysk za okres Pozostałe całkowite dochody netto: Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w tym podatek odroczony (73 123) (14 762) Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne w tym podatek odroczony (3 601) (11 711) Pozostałe całkowite dochody netto, razem CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY Dochód całkowity ogółem przypadający: Udziałowcom BZ WBK S.A Udziałowcom niesprawującym kontroli Noty przedstawione na stronach stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

10 10 za 2012 rok w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień: AKTYWA Gotówka i operacje z bankami centralnymi Nota Należności od banków Nota Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Nota Pochodne instrumenty zabezpieczające Nota Należności od klientów Nota Inwestycyjne aktywa finansowe Noty 23, Inwestycje w podmioty stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Nota Wartości niematerialne Nota Rzeczowy majątek trwały Nota Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto Nota Pozostałe aktywa Noty 29, Aktywa razem PASYWA Zobowiązania wobec banków Nota Pochodne instrumenty zabezpieczające Nota Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Nota Zobowiązania wobec klientów Nota Zobowiązania podporządkowane Nota Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe pasywa Nota Zobowiązania razem Kapitały Kapitały własne należne udziałowcom BZ WBK S.A Kapitał akcyjny Nota Pozostałe kapitały Nota Kapitał z aktualizacji wyceny Nota Zyski zatrzymane Wynik roku bieżącego Udziały niekontrolujące Kapitały razem Pasywa razem Noty przedstawione na stronach stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

11 w tys. zł za 2012 rok 11 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych Zestawienie zmian w kapitałach skonsolidowanych Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieżącego Udziały niekontrolujące Nota Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem Emisja akcji * Odpis na pozostałe kapitały ( ) - - Odpis na dywidendy za 2011 rok ( ) ( ) ( ) Wycena płatności w formie akcji Stan na Razem W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się: wycena dłużnych papierów wartościowych w wysokości tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych w kwocie tys. zł. * Szczegółowe informacje na temat emisji akcji zostały zawarte w nocie 35. Zestawienie zmian w kapitałach skonsolidowanych Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny** Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieżącego Udziały niekontrolujące Nota Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem Odpis na pozostałe kapitały ( ) - - Odpis na dywidendy za 2010 rok ( ) ( ) ( ) Wycena płatności w formie akcji Inne - ( 152) ( 152) Stan na Razem W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się: wycena dłużnych papierów wartościowych w wysokości tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych w kwocie tys. zł. ** W ostatnim dniu roboczym 2011 roku Bank Zachodni WBK dokonał zmiany intencji co do utrzymywania wybranego portfela obligacji skarbowych, klasyfikowanych dotychczas do kategorii utrzymywane do terminu zapadalności, i dokonał ich reklasyfikacji do kategorii inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, co nastąpiło w efekcie dostosowywania polityki inwestycyjnej Banku do strategii, zasad inwestowania oraz zasad zarządzania ryzykiem Grupy Santander. Zmiana dotyczyła instrumentów finansowych o całkowitej wartości bilansowej tys. zł, z czego tys. zł stanowiła rozpoznana wycena do wartości godziwej. Ta sama kwota wyceny, po pomniejszeniu o podatek odroczony została odniesiona do kapitałów własnych Grupy. Noty przedstawione na stronach stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

12 12 za 2012 rok w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres: od do Zysk przed opodatkowaniem Korekty razem: Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności ( ) ( ) Amortyzacja Odpisy z tytułu (odwrócenia) utraty wartości Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych ( ) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ( ) ( 9 608) Zmiany: Stanu rezerw ( ) Stanu aktywów/zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu ( ) Stanu należności od banków ( 9 686) Stanu należności od klientów ( ) ( ) Stanu zobowiązań wobec banków ( ) Stanu zobowiązań wobec klientów Stanu pozostałych aktywów i pasywów ( ) ( ) Odsetki i opłaty wyłączane z działalności operacyjnej Dywidendy otrzymane ( ) ( ) Podatek dochodowy zapłacony ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) Wpływy Zbycie udziałów w podmiotach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Zbycie/zapadalność inwestycyjnych aktywów finansowych Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego Dywidendy otrzymane Wydatki ( ) ( ) Nabycie udziałów w podmiotach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach - ( 5 018) Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych ( ) ( ) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy Zaciągnięcia kredytów, pożyczek długoterminowych Wpływ netto z emisji akcji i dopłat do kapitału Wydatki ( ) ( ) Spłaty kredytów długoterminowych ( ) ( ) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ( ) ( ) Inne wydatki finansowe ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto - razem Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu* *Instrumenty stanowiące środki pieniężne zostały zaprezentowane w nocie 44. Noty przedstawione na stronach stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

13 w tys. zł za 2012 rok 13 Noty objaśniające do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Informacja ogólna o emitencie Bank Zachodni WBK S.A. jest bankiem mającym siedzibę w Polsce: Wrocław, Rynek 9/11, NIP , REGON , zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS: Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Banku Zachodniego WBK S.A. zawiera dane Banku oraz jego jednostek zależnych (razem zwanych Grupą) oraz udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. Bezpośrednią jednostka dominującą dla Banku Zachodniego WBK S.A. jest Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander w Hiszpanii. Grupa Banku Zachodniego WBK S.A. oferuje szeroki zakres usług bankowych w obrocie krajowym i na międzybankowych rynkach zagranicznych, dla osób fizycznych i prawnych. Dodatkowo prowadzi również usługi: pośrednictwa obrotu papierami wartościowymi, leasingu, faktoringu, zarządzania aktywami/funduszami, dystrybucji usług ubezpieczeniowych, handlu akcjami i udziałami spółek prawa handlowego. W skład Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. wchodzą następujące podmioty zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia: Podmioty zależne: Udział [%] w liczbie głosów na WZA Udział [%] w liczbie głosów na WZA Podmioty zależne Siedziba na dzień na dzień BZ WBK Finanse Sp. z o.o. Poznań BZ WBK Faktor Sp. z o.o. Warszawa 100% głosów należy do BZ WBK Finanse Sp. z o.o. 100% głosów należy do BZ WBK Finanse Sp. z o.o. 3. BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Poznań Dom Maklerski BZ WBK S.A. Poznań 99,99 99,99 5. BZ WBK Finanse & Leasing S.A. Poznań 100% głosów należy do BZ WBK Finanse Sp. z o.o. 100% głosów należy do BZ WBK Finanse Sp. z o.o. 6. BZ WBK Leasing S.A. Poznań 100% głosów należy do BZ WBK Finanse Sp. z o.o. 100% głosów należy do BZ WBK Finanse Sp. z o.o. 7. BZ WBK Nieruchomości S.A. Poznań 99,99 99,99 8. BZ WBK Asset Management S.A.* Poznań BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Poznań 100% głosów należy do BZ WBK Asset Management S.A. 100% głosów należy do BZ WBK Asset Management S.A.

14 14 za 2012 rok w tys. zł * W przypadku spółki BZ WBK Asset Management S.A., Bank jest jej współwłaścicielem razem z Banco Santander S.A. Obaj właściciele spółki BZ WBK Asset Management S.A. posiadają po 50% udziału w kapitale zakładowym. W praktyce, Bank Zachodni WBK S.A. sprawuje kontrolę nad spółką oraz jej podmiotem zależnym BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ponieważ za jego pośrednictwem jednostka dominująca wyższego rzędu realizuje swoją politykę w Polsce. W związku z tym, spółka jest traktowana jako zależna. Podmioty stowarzyszone: Podmioty stowarzyszone Siedziba Udział [%] w liczbie głosów na WZA na dzień Udział [%] w liczbie głosów na WZA na dzień POLFUND - Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Szczecin Metrohouse & Partnerzy S.A.* Warszawa 21,23 21,23 3. Krynicki Recykling S.A.* Warszawa 24,54 24,54 4. Holicon Group S.A* Poznań - 47,09 *Spółki są spółkami stowarzyszonymi spółki zależnej BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., wycenianymi w sprawozdaniu metodą praw własności. Nabycie akcji spółek nastąpiło w ramach budowania portfela inwestycji własnych o charakterze pre-ipo. Wspólne przedsięwzięcia: Wspólne przedsięwzięcia Siedziba Udział [%] w liczbie głosów na WZA na dzień Udział [%] w liczbie głosów na WZA na dzień BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Poznań BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Poznań Spółki są wyceniane w sprawozdaniu metodą praw własności. 2. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie o zgodności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BZ WBK S.A. za okres obrachunkowy zakończony 31 grudnia 2012 zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową. Zmiany zasad rachunkowości Porównywalność z wynikami poprzednich okresów W celu dostosowania do polityki Grupy dokonano następujących istotnych zmian prezentacyjnych danych finansowych: a) Zmiana prezentacji w okresach porównywalnych standaryzowanych transakcji kupna/sprzedaży składników aktywów finansowych i ujmowanie ich w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień rozliczenia transakcji, wobec poprzedniego ujęcia na dzień zawarcia.

15 w tys. zł za 2012 rok AKTYWA przed korektą korekta po korekcie Należności od banków (40 118) Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (24 266) Inwestycyjne aktywa finansowe (12 312) PASYWA przed korektą korekta po korekcie Zobowiązania wobec banków (51 645) Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu (25 051) Powyższe zmiany zostały odpowiednio odniesione do następujących pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych: Zmiana stanu należności od banków, Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, Nabycie/sprzedaż inwestycyjnych aktywów finansowych. b) W 2012 r Grupa zmieniła prezentację bezpośrednich kosztów odzysku należności, które są obecnie elementem wyniku na rezerwach. W związku z tym Grupa dokonała następujących przekształceń w rachunku zysków i strat za rok SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT przed korektą korekta po korekcie Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych ( ) (5 759) ( ) Pozostałe koszty operacyjne (49 622) (43 863) c) Począwszy od Grupa BZ WBK wprowadziła w życie zmiany w zasadach raportowania wg segmentów biznesowych. Zmiany te dotykają dwóch głównych obszarów: Zmiana organizacji (podziału) segmentów operacyjnych i w konsekwencji sprawozdawczych, Zmiana metodologii kalkulacji wyniku odsetkowego netto segmentów. Z uwagi na brak dostępności informacji historycznych Grupa BZ WBK zrezygnowała z przekształcenia danych porównywalnych. Szczegółowe informacje nt. zmian w zasadach raportowania wg segmentów biznesowych zawarte są w nocie 3. Zmiany wartości szacunkowych W ostatnim dniu roboczym 2011 roku Bank Zachodni WBK dokonał zmiany intencji co do utrzymywania wybranego portfela obligacji skarbowych, klasyfikowanych dotychczas do kategorii utrzymywane do terminu zapadalności, i dokonał ich reklasyfikacji do kategorii inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, co nastąpiło w efekcie dostosowywania polityki inwestycyjnej Banku do strategii, zasad inwestowania oraz zasad zarządzania ryzykiem Grupy Santander. Zmiana dotyczyła instrumentów finansowych o całkowitej wartości bilansowej tys. zł, z czego tys. zł stanowiła rozpoznana wycena do wartości godziwej. Ta sama kwota wyceny, po pomniejszeniu o podatek odroczony została odniesiona do kapitałów własnych Grupy. Zarząd BZ WBK SA dokonał rewizji szacunków odnośnie długości ekonomicznego okresu użytkowania wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego, co nastąpiło w wyniku postępującego procesu integracji z Grupą Santander. Wynikające z tego tytułu jednorazowe zwiększenie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych wyniosło tys. zł. Kwota ta stanowi część jednorazowych korekt w łącznej wysokości tys. zł.

16 16 za 2012 rok w tys. zł Nowe standardy i interpretacje oraz zmiany do standardów lub interpretacji, które mogą mieć zastosowanie w Grupie BZ WBK, a nie są jeszcze obowiązujące i nie zostały wcześniej wprowadzone MSSF Charakter zmian Obowiązujący w Wpływ na Grupę BZ WBK Unii Europejskiej od MSSF 9 Instrumenty finansowe Zmiana klasyfikacji i wyceny - zastąpienie aktualnie obowiązujących kategorii instrumentów finansowych dwoma kategoriami wyceny: zamortyzowany koszt i wartość godziwa. 1 stycznia 2015 Grupa nie ukończyła analizy zmian do MSSF 9. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zastępuje poprzednią wersję MSR 27 (2008) Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe, w zakresie prezentacji i przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 1 stycznia 2014 Grupa nie ukończyła analizy zmian do MSSF 10. MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia MSSF 12 Ujawnienia udziałów w innych jednostkach MSSF 13 Wycena według wartości godziwej MSR 19 Świadczenia pracownicze MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Zastępuje SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniężny wkład wspólników. Dotyczy ujawniania charakteru i ryzyka związanego z udziałami w innych jednostkach oraz wpływu na sytuację finansową, wynik finansowy i przepływy pieniężne. Nowy standard ustanawia ramy dla pomiaru wartości godziwej oraz określa wymagania dotyczące ujawnienia wyceny wartości godziwej. Wyjaśnia, jak mierzyć wartość godziwą, jeżeli jest to wymagane przez inne MSSF. Standard modyfikuje metody rozliczania programów określonych świadczeń i świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Wprowadza zmiany w zakresie ujawnień. Dotyczy ustalenia standardów rachunkowości inwestycji w jednostki zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia wymaganych przy sporządzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego. 1 stycznia stycznia stycznia stycznia stycznia 2014 Grupa nie ukończyła analizy zmian do MSSF 11. Grupa nie ukończyła analizy zmian do MSSF 12. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Grupa nie ukończyła analizy zmian do MSR 27. MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Reguluje zasady rachunkowości inwestycji w jednostki stowarzyszone oraz określa wymagania dotyczące stosowania metody praw własności przy rozliczaniu inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. 1 stycznia 2014 Grupa nie ukończyła analizy zmian do MSR 28. MSR 1 Prezentacja Sprawozdań Finansowych MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja Poprawki do MSSF ( ) MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - zmiany Wprowadza zmiany w prezentacji pozycji innych całkowitych dochodów (OCI). Wprowadza zmiany w zakresie ujawniania informacji dotyczących nettowania aktywów i zobowiązań finansowych. Określa zasady dotyczące nettowania instrumentów finansowych. Zmiany do MSSF dotyczą: -określenia wymogów dla danych porównywalnych (MSR 1); - klasyfikacji serwisowanego wyposażenia/sprzętu (MSR 16); -podatku dochodowego od przydzielonych udziałowcom instrumentów kapitałowych (MSR 32); -segmentów informacji dla całkowitych aktywów (MSR 34). Zmiana precyzuje wytyczne przejścia na MSSF 10, a także zapewnia dodatkowe wytyczne dotyczące zwolnienia z wprowadzenia MSSF 10, 11 i stycznia stycznia stycznia stycznia stycznia 2014 Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Grupa nie ukończyła analizy zmian do MSR 32. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Grupa nie ukończyła analizy zmian. Jednostki inwestycyjne (zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27) Zmiana dotyczy wyłączenia z konsolidacji jednostek inwestycyjnych" takich jak niektóre fundusze inwestycyjne. 1 stycznia 2014 Grupa nie ukończyła analizy zmian.

17 w tys. zł za 2012 rok 17 Standardy i interpretacje oraz zmiany do standardów lub interpretacji, które zostały po raz pierwszy zastosowane w roku obrotowym 2012 MSSF Charakter zmian Obowiązujący w Wpływ na Grupę BZ WBK Unii Europejskiej od MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji Zmiana wymagała ujawnienia informacji, która umożliwia użytkownikom sprawozdania finansowego: zrozumieć związek między przeniesionym składnikiem aktywów finansowych, który nie został w całości wyłączony ze sprawozdania finansowego, a związanymi z nim zobowiązaniami finansowymi; ocenić charakter, ryzyka z nim związane oraz stopień utrzymywanego przez jednostkę zaangażowania w wyłączony składnik aktywów. Zmiana definiuje utrzymywane zaangażowanie w celu stosowania wymogów dotyczących ujawnień. 1 stycznia 2012 Zmiany nie miały istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do tysiąca złotych. W sprawozdaniu zastosowano koncepcję wartości godziwej dla aktywów finansowych i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym instrumentów pochodnych oraz aktywów finansowych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, za wyjątkiem tych, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej. Pozostałe składniki aktywów finansowych i zobowiązań finansowych (w tym kredyty i pożyczki) wykazywane są w wartości zamortyzowanego kosztu ustalonego przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości lub cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. Zasady rachunkowości przedstawione poniżej, zostały zastosowane dla wszystkich okresów sprawozdawczych zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Zasady rachunkowości zostały zastosowane jednolicie przez poszczególne jednostki Grupy. Zasady rachunkowości Zastosowanie szacunków Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od kierownictwa dokonania subiektywnych ocen, estymacji i przyjęcia założeń, które wpływają na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane kwoty aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Szacunki i założenia dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne oraz szereg innych czynników, które są uważane za właściwe w danych warunkach. Wyniki tworzą podstawę do dokonywania szacunków odnośnie wartości bilansowych aktywów i pasywów, których nie da się określić w jednoznaczny sposób na podstawie innych źródeł. Szacunki i założenia podlegają bieżącym przeglądom. Korekty w szacunkach są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku pod warunkiem, że korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący jak i przyszłe okresy.

18 18 za 2012 rok Najistotniejsze szacunki dokonywane przez Grupę Utrata wartości należności kredytowych w tys. zł Szacowanie potencjalnej wartości strat kredytowych jest zawsze obarczone niepewnością i zależy pod względem ryzyka kredytowego od wielu czynników, w tym historycznych trendów w zakresie strat kredytowych, klasyfikacji należności, warunków ekonomicznych, sytuacji w poszczególnych branżach, wobec których Grupa BZ WBK ma zaangażowanie oraz innych czynników zewnętrznych, w tym wymagań prawnych i regulacyjnych. Na kredyty zagrożone tworzone są rezerwy, jeśli w ocenie kierownictwa szacowana spłata możliwa do uzyskania od dłużnika, łącznie z wartością posiadanych zabezpieczeń, może być niższa od kwoty pozostałej do spłaty ekspozycji. Wartość rezerw wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy BZ WBK ma na celu pokrycie różnicy pomiędzy wartością bilansową aktywów a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej dla tych aktywów. Proces identyfikacji kredytów, które wymagają utworzenia rezerw opiera się na kilku niezależnych poziomach weryfikacji. Jakość portfela należności kredytowych oraz rezerwy kredytowe są regularnie monitorowane na poziomie centralnym. W całej Grupie istnieje jednolity system klasyfikacji należności na podstawie ustalonych kryteriów, a jego kluczowym celem jest wczesna identyfikacja zagrożonych kredytów, umożliwiająca odpowiednio szybkie podjęcie działań naprawczych. System klasyfikacji kredytowej odgrywa kluczową rolę przy ustalaniu poziomu rezerw w Grupie BZ WBK; na jego podstawie rozpoczynany jest proces, którego efektem jest utworzenie rezerwy dla poszczególnych zaangażowań cechujących się ryzykiem braku spłaty. Rezerwy IBNR są także wykorzystywane do pokrycia należności, które na koniec okresu sprawozdawczego uznaje się za objęte utratą wartości, lecz które nie zostały indywidualnie zidentyfikowane. Jak pokazuje doświadczenie, należności takie istnieją w każdym portfelu kredytowym. Rezerwy IBNR utrzymywane są na poziomie adekwatnym do oceny przez kierownictwo następujących czynników: profili klasyfikacji kredytowej i zmian w tej klasyfikacji, historycznych wskaźników strat kredytowych, zmian w procesie zarządzania kredytami, procedurach, procesach i politykach, warunków ekonomicznych, sytuacji w poszczególnych branżach / profili portfeli branżowych oraz bieżących szacunków co do straty na portfelu. Szacunki dotyczące oczekiwanej straty uwzględniają następujące kluczowe składniki: Okres ujawnienia straty (EP), pomiędzy momentem zaistnienia zdarzenia implikującego zagrożenie utraty wartości a momentem powzięcia przez Grupę takiej informacji (Emergence Period-EP), Oparte na danych historycznych prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (Probability of Default-PD), które łącznie z EP w najlepszy sposób prezentuje straty poniesione, ale niemożliwe do bezpośredniej identyfikacji, Stratę w przypadku niewykonania zobowiązania (Loss Given Default-LGD), tj. tej części zaangażowania, które będzie uznane za stracone w przypadku wystąpienia niewykonania zobowiązania, Oszacowanie wysokości ekspozycji w momencie niewykonania zobowiązania (Exposure At Default-EAD), Współczynnik konwersji zadłużenia określający na jakim poziomie zobowiązanie zostanie zrealizowane (zobowiązanie warunkowe zamieni się na należność bilansową) (Credit Conversion Factor-CCF). Systemy klasyfikacji kredytowej zostały opracowane wewnętrznie i są stale ulepszane, np. poprzez zewnętrzną analizę wskaźnikową pozwalającą na lepsze zastosowanie wyżej wymienionych wskaźników do oszacowania oczekiwanej straty. Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości aktywów innych niż aktywa finansowe Wycena aktywów trwałych Grupy jest weryfikowana na koniec okresu sprawozdawczego w celu określenia, czy zaistniały przesłanki dokonania odpisu aktualizacyjnego z tytułu utraty wartości. Jeżeli istnieje taka przesłanka, należy określić wartość odzyskiwalną aktywów. Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości jest ujmowany, jeżeli wartość księgowa aktywa przekracza wartość odzyskiwalną. Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości jest ujmowany w rachunku zysków i strat. W przypadku pozostałych należności odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości tworzy się do wysokości oszacowanych kwot możliwych do uzyskania, a dla pozostałych należności długoterminowych również z uwzględnieniem dyskontowania. Aktywa do zbycia wycenia się według mniejszej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub oszacowanej wartości godziwej pomniejszonej o oszacowane koszty sprzedaży.

19 w tys. zł za 2012 rok 19 Wartość godziwa instrumentów finansowych Niektóre instrumenty finansowe Grupy są wykazywane według wartości godziwej. Są to m.in. wszystkie instrumenty pochodne, pozostałe aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz papiery wartościowe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży. Instrumenty finansowe są wyceniane poprzez odniesienie do obowiązujących cen rynkowych dla danego instrumentu lub poprzez zastosowanie odpowiedniego modelu wyceny. W przypadku, gdy wartość godziwa jest obliczana z wykorzystaniem modeli wyceny dla rynków finansowych, zgodnie z wykorzystywaną metodologią wylicza się szacowane przepływy pieniężne z danego kontraktu, a następnie dyskontuje się je do wartości bieżącej. Modele te opierają się na niezależnie określanych parametrach rynkowych, np. krzywych stóp procentowych, cenach papierów wartościowych i towarów, zmienności kwotowań cen opcji oraz kursów walutowych. Większość parametrów rynkowych ustalana jest na podstawie kwotowań lub wynika z cen instrumentów finansowych. Wyliczenie wartości godziwej dla każdego instrumentu finansowego może wiązać się z koniecznością korekty obowiązujących cen lub modeli wyceny w celu odzwierciedlenia kosztów ryzyka kredytowego (jeśli nie uwzględniono go w danym modelu lub cenie). Inne wartości szacunkowe Rezerwy związane ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia tj. rezerwy na odprawy emerytalne są wyceniane metodą aktuarialną. Wycena aktuarialna tych rezerw jest aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku. Rezerwy na sprawy sporne zostały oszacowane przy uwzględnieniu prawdopodobnej kwoty do zapłaty. Podstawy konsolidacji Jednostki zależne Jednostkami zależnymi są te podmioty, które są kontrolowane przez BZ WBK S.A. Kontrola ta istnieje wówczas, gdy Bank ma bezpośredni lub pośredni wpływ na politykę finansową i operacyjną podmiotu, który pozwala mu na osiąganie korzyści ekonomicznych z działalności tego podmiotu. Przyjmuje się, że jednostka dominująca sprawuje kontrolę, jeżeli posiada bezpośrednio lub pośrednio poprzez swoje jednostki zależne więcej niż połowę praw głosu w danej jednostce. O sprawowaniu kontroli można mówić również wtedy, gdy jednostka dominująca posiada połowę lub mniej praw głosu w danej jednostce gospodarczej i jeżeli: (a) dysponuje więcej niż połową praw głosu na mocy umowy z innymi inwestorami; (b) posiada zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki gospodarczej na mocy statutu lub umowy; (c) posiada zdolność mianowania lub odwoływania większości członków zarządu lub odpowiadającego mu organu, gdzie taki zarząd lub organ sprawuje kontrolę nad jednostką lub (d) dysponuje większością głosów na posiedzeniach zarządu lub odpowiadającego mu organu, gdzie taki zarząd lub organ sprawuje kontrolę nad jednostką. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych są zawarte w sprawozdaniu skonsolidowanym od momentu przejęcia kontroli do chwili jej ustania. Metoda nabycia (przejęcia) Grupa BZ WBK stosuje metodę przejęcia przy rozliczaniu nabycia jednostek zależnych. Zastosowanie metody przejęcia wymaga od jednostki przejmującej: ujęcia i wyceny możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów, przejętych zobowiązań oraz wszelkich niekontrolowanych udziałów na dzień przejęcia (dzień objęcia kontroli); ujęcia i wyceny wartości firmy lub zysku z okazjonalnego nabycia. Jednostka przejmująca wycenia: możliwe do zidentyfikowania nabyte aktywa i przejęte zobowiązania według ich wartości godziwej na dzień przejęcia; wszelkie niekontrolujące udziały w wartości godziwej lub w wartości proporcjonalnego udziału niekontrolujących udziałów w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto przejmowanej jednostki. Wspólne przedsięwzięcia Wspólne przedsięwzięcia są to jednostki, nad którymi Grupa sprawuje współkontrolę na mocy zawartej umowy. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wspólne przedsięwzięcia ujmowane są metodą praw własności.

20 20 za 2012 rok w tys. zł Jednostki stowarzyszone Jednostkami stowarzyszonymi są te jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, ale nie są jednostkami zależnymi ani wspólnym przedsięwzięciem. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki stowarzyszone ujmowane są metodą praw własności. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera udział Grupy w zyskach i stratach jednostki stowarzyszonej według wielkości posiadanych udziałów w kapitale własnym, począwszy od dnia rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu do dnia, w którym znaczący wpływ wygasa. W przypadku, gdy udział Grupy w stratach przewyższa wartość udziałów w jednostce stowarzyszonej, wartość bilansowa jest zredukowana do zera. Wówczas ujmowanie wszelkich dodatkowych strat jest zaniechane, za wyjątkiem strat wynikających z przyjęcia na siebie przez Grupę prawnych lub zwyczajowych obowiązków lub z faktu dokonania płatności w imieniu jednostki stowarzyszonej. Transakcje podlegające wyłączeniu przy konsolidacji Salda wewnątrzgrupowe oraz niezrealizowane zyski i straty lub przychody i koszty powstałe w wyniku transakcji wewnątrzgrupowych podlegają wyłączeniu podczas przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Waluty obce Transakcje w walutach obcych Walutą funkcjonalną w Grupie jest PLN. Transakcje w walutach obcych są przeliczane po kursie obowiązującym w dniu transakcji. Wynikające z tych transakcji aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych, przeliczane są po kursie obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego. Niepieniężne aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych, prezentowane według kosztu historycznego, przeliczane są po kursie obowiązującym w dniu transakcji. Niepieniężne aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych, prezentowane w wartości godziwej, przeliczane są na walutę, w której sporządzane jest sprawozdanie finansowe po kursie, który obowiązywał na dzień ustalenia ich wartości godziwej. Różnice kursowe powstające z przeliczenia rozpoznawane są w zyskach lub stratach z wyjątkiem różnic kursowych powstających z przeliczenia instrumentów kapitałowych innych jednostek zaklasyfikowanych do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które odnoszone do innych całkowitych dochodów. Aktywa i zobowiązania finansowe Klasyfikacja Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe do następujących kategorii: aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat; inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności; kredyty i należności; aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; inne zobowiązania finansowe. Składniki aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Jest to składnik aktywów lub zobowiązań finansowych spełniający jeden z poniższych warunków: (a) Jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeśli są: (i) nabyte lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie; (ii) częścią portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie i dla których istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków; (iii) instrumentami pochodnymi z wyjątkiem instrumentów pochodnych wyznaczonych i będących efektywnymi instrumentami zabezpieczającymi. (b) Przy początkowym ujęciu został wyznaczony przez Grupę jako wyceniany w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Aktualnie w Grupie nie występuje ta kategoria instrumentów finansowych.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do do do do Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 30.09.2013 do 30.09.2012 do 30.09.2013 do 30.09.2012 Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU 2013 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN za okres : do do do do Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2012 BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2012 BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2012 do 31.12.2011 do 31.12.2012 do 31.12.2011 Dane dotyczące sprawozdania finansowego Banku

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU 2 Banku Zachodniego WBK S.A. za III kwartał 2010 roku w tys. zł. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.03.2013 do 31.03.2012 do 31.03.2013 do 31.03.2012 Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Rozwoju Rachunkowości DmFundacja w Polsce Deloitłe & Touche O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI w praktyce Georgette T. Bai/ey, Ken Wild Deloitte & Touche Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA. 3 kwartał. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 14

Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA. 3 kwartał. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 14 Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 3 kwartał 2010 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 14 Spis treści Rachunek zysków i strat...3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.03.2011 do 31.03.2010 do 31.03.2011 do 31.03.2010 Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków)

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA SAB-QSr 3/2004 w tys. zł. Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. U.

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2011 BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT ROCZNY 2011 BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT ROCZNY 2011 BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.12.2011 do 31.12.2010 do 31.12.2011 do 31.12.2010 Dane dotyczące sprawozdania finansowego Banku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis)

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis) Nazwa banku LubuskoWielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku Adres siedziby Banku ul.chrobrego 7 66530 Drezdenko Nr kodu bankowego 83620005 BILANS poz. AKTYWA Stan na 31122016 r. Stan na 31122015

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo