RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A."

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

2 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do do do do Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku Zachodniego WBK S.A. I Wynik z tytułu odsetek II Wynik z tytułu prowizji III Wynik operacyjny IV Zysk przed opodatkowaniem V Zysk netto należny udziałowcom BZ WBK S.A VI Przepływy pieniężne netto - razem VII Aktywa razem VIII Zobowiązania wobec banków IX Zobowiązania wobec klientów X Zobowiązania razem XI Kapitały razem XII Udziały niekontrolujące XIII Zyski udziałowców niesprawujących kontroli XIV Liczba akcji XV Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 120,28 102,40 29,42 23,18 XVI Współczynnik wypłacalności 16,53% 15,10% XVII Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,42 16,21 4,65 3,92 XVIII Zysk rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,34 16,15 4,63 3,90 XIX Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)* 7,60 8,00 1,86 1,81 * Jak ujawniono w nocie 49, po dacie bilansowej Bank wyemitował akcji z prawem do dywidendy z zysku 2012 roku. Dla celów ustalenia podstawowych wielkości w EUR zastosowanych w wybranych danych finansowych przyjęto następujące kursy: dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej 4,0882 kurs NBP z dnia r. oraz 4,4168 kurs NBP z dnia r. dla pozycji rachunku zysków i strat na r. 4,1736 kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2012 r.; na r. 4,1401 kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2011 r. Na dzień r. wartości bilansowe denominowane w walutach obcych przeliczone zostały na złotówki zgodnie z tabelą nr 252/A/NBP/2012 z dnia r.

3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA 2012 ROK

4

5 Szanowni Państwo, 2012 był rokiem wyzwań. Strefa euro kolejny rok poszukiwała ścieżek wzrostu gospodarczego, oddalając zarazem zagrożenie związane z możliwością jej rozpadu. Polską gospodarkę dotknęło spowolnienie gospodarcze, odczuwalne zwłaszcza w III i IV kwartale. Sektor bankowy zachował swoją stabilność, do czego przyczyniła się w znacznej mierze aktywność Komisji Nadzoru Finansowego. Bank Zachodni WBK umocnił swoją pozycję w polskiej bankowości i grupie Santander. Z sukcesem zrealizował też pierwsze etapy planowanego połączenia z Kredyt Bankiem. W ubiegłym roku polska gospodarka wciąż się rozwijała, jednak zauważalne były wyraźne symptomy hamowania. Wzrost PKB wyniósł 2,0% przy 4,3% na koniec 2011 roku. Pierwotnym źródłem ograniczenia aktywności ekonomicznej w polskiej gospodarce było mocne pogorszenie się koniunktury w gospodarce światowej, zwłaszcza w strefie euro, którą ponownie dotknęła recesja. Wysoka niepewność na światowych rynkach finansowych oraz informacje o kryzysie w strefie euro negatywnie wpływały na nastroje krajowych przedsiębiorców i konsumentów. Nastąpiło mocne załamanie popytu krajowego, w tym konsumpcji. W II półroczu zanotowano spadek inwestycji, a niektóre główne sektory gospodarki, takie jak np. budownictwo znalazły się w najtrudniejszej sytuacji koniunkturalnej od początku transformacji. Przy takim otoczeniu gospodarczym, w lutym 2012 roku, Zarządy Banku Zachodniego WBK oraz Kredyt Banku podpisały porozumienie o planowanym połączeniu. W proces ten zaangażowane były władze obu Banków, ich inwestorzy strategiczni (Santander i KBC) merytoryczne zespoły robocze oraz doradcy zewnętrzni. W maju ub. r. Zarządy Banków złożyły do KNF wniosek o udzielenie zezwolenia na fuzję obu naszych instytucji finansowych. W grudniu Komisja wydała pozytywną decyzję w niniejszej sprawie. W efekcie połączenia Banku Zachodniego WBK z Kredyt Bankiem powstaje trzeci co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów. Bank Zachodni WBK dysponuje obecnie siecią liczącą ok placówek i obsługuje 4,1 mln klientów. Jednocześnie, w 2012 roku, zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem prac, zakończone zostały najważniejsze procesy integrujące Grupę Banku Zachodniego WBK z jej inwestorem strategicznym Banco Santander był kolejnym, bardzo solidnym rokiem dla Grupy Banku Zachodniego WBK, jeśli chodzi o osiągnięte wyniki finansowe. W ubiegłym roku, nasza Grupa wypracowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 1 837,0 mln zł, tj. wyższy o 19,1% w porównaniu z 2011 r. Zysk należny udziałowcom Banku Zachodniego WBK S.A. wyniósł 1 433,8 mln zł i zwiększył się w stosunku rocznym o 21,1%. Odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost wyniku z tytułu odsetek 11,2 %. wskutek wzrostu wolumenów. Miesięczna sprzedaż kredytów gotówkowych była największa w dotychczasowej historii banku. Wzrost tej sprzedaży od grudnia 2011 do grudnia 2012 wyniósł 15,9%. Ogólnie kredyty dla ludności odnotowały wzrost o 9,0% a kredyty biznesowe (MŚP i korporacyjne) ponad 4,2%. Warto podkreślić, że wzrost wolumenów w dziedzinie kredytów gotówkowych był zdecydowanie większy niż na rynku, na którym panował w tej mierze nie tylko zastój, ale - zwłaszcza w II połowie roku tendencje spadkowe. Wskaźnik ROE, osiągnięty przez Bank Zachodni WBK, należał do największych na rynku i wyniósł 20,7%. Podobnie, jak wskaźnik efektywności operacyjnej (C/I), ukształtowany na koniec roku na poziomie 43,9% (50,2% w 2011 r.). Przy pogarszającej się kondycji gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych, w 2012 roku, segment kredytów niepracujących zmalał w stosunku do poprzedniego roku o 0,1p.p. i wyniósł 5,4%. Koszty ogółem spadły o 5,3%, w tym koszty pracownicze o 2,4%. Wzrost wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych w okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku wyniósł 23,8%. Cieszy nas również, że liczba użytkowników serwisu bankowości elektronicznej BZWBK24 osiągnęła 2,2 mln (+10,1% r/r), a baza kart płatniczych Banku Zachodniego WBK S.A. obejmowała 2,7 mln instrumentów debetowych (+6,6% r/r). Bankowość Biznesowa i Korporacyjna z powodzeniem realizuje strategię rozwoju utrzymała dobrą dynamikę sprzedaży kredytów korporacyjnych. Realizowano też działania mające na celu wzrost sprzedaży leasingu i factoringu. Utworzony pod koniec 2011 roku Pion Global Banking & Markets (GBM), odpowiadający za zarządzanie relacjami z klientami Banku Zachodniego WBK w skali międzynarodowej, z powodzeniem kontynuował umacnianie pozycji rynkowej. Na koniec 2012 roku działalność GBM generowała ok. 10% zysku brutto całej Grupy naszego Banku. Podobnie, jak w latach poprzednich, również w 2012 roku udowodniliśmy, że jesteśmy jedną z najbardziej innowacyjnych grup finansowych w Polsce. Staliśmy się bankiem w 100% mobilnym. Klienci Banku Zachodniego WBK posiadający smartfony z systemem Windows Phone mogą pobierać aplikację, która umożliwia im korzystanie z mobilnej oferty usług bankowości elektronicznej BZWBK24. Wprowadzenie tej aplikacji obok aplikacji dla systemów ios, Android, Blackberry i Symbian oznacza, że mamy ofertę bankowości mobilnej dla użytkowników wszystkich rodzajów smartfonów oraz części tabletów. Obecnie z mobilnego serwisu BZWBK24 korzysta ponad 130 tysięcy klientów. We współpracy z firmą telekomunikacyjną Polkomtel S.A. rozszerzamy specjalną ofertę mobile banking (pakiet Avocado) oraz jej dystrybucję za pośrednictwem nowego kanału zewnętrznego. W grudniu 2012, rok od debiutu, z usług Avocado korzystało 81 tys. klientów. Dynamicznie rozwija się także realizowany przez nas, we współpracy z ponad 50 placówkami oświatowymi, projekt Karta szkolna. Łączy ona w sobie dwie funkcje karty umożliwiającej wejście do budynku szkoły oraz karty z funkcją płatniczą, umożliwiającą dokonywanie m.in. transakcji bezgotówkowych.

6 W swoich działaniach Grupa Banku Zachodniego WBK kieruje się odpowiedzialnością społeczną. Ubiegły rok był pozwolił rozwinąć skrzydła programowi Santander Universidades w Polsce, którym zarządza Bank Zachodni WBK. Już 25 naszych uczelni ma podpisane umowy o współpracy z Santander Universidades. Dzięki wsparciu Banku Zachodniego WBK polskie uczelnie biorą udział w wymianach studenckich, przyznają staże oraz realizują programy stypendialne a także otrzymują dofinansowanie na badania naukowe czy organizację wydarzeń uczelnianych. Za pośrednictwem Fundacji Banku Zachodniego WBK podejmowane są różnorodne działania na rzecz dzieci i młodzieży. Fundacja prowadzi m.in. dwa duże programy grantowe Bank Dziecięcych Uśmiechów oraz Bank Ambitnej Młodzieży. Walczymy również ze społecznym wykluczeniem osób niepełnosprawnych, rozwijając nasze placówki obsługujące osoby z niepełnosprawnością ruchową i niedowidzące poprzez pionierski na rynku program Obsługa bez barier. W minionym roku działalność naszego Banku została doceniona przez międzynarodowe grona ekspertów ze świata bankowości. W lipcu przyznano nam nagrodę Najlepszego Banku w Polsce 2012 ( Best Bank in Poland 2012 ) ustanowioną przez magazyn Euromoney. W listopadzie Bank Zachodni WBK został uznany za Bank Roku w Polsce ( Bank of the Year in Poland ) przez prestiżowy brytyjski miesięcznik The Banker. W uzasadnieniu decyzji podkreślono poprawę zyskowności i wskaźników efektywności pomimo trudnych uwarunkowań rynkowych, innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz duży potencjał rozwoju, jaki może stworzyć fuzja z Kredyt Bankiem. To, co warte podkreślenia to fakt, że w obu przypadkach, zostaliśmy wyróżnieni nie tylko za dziś, ale również docenieni za pomysły banku na jutro. Głównym priorytetem Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK pozostaje wzrost rentowności, efektywności oraz obsługa klientów na jak najwyższym poziomie. Zamierzamy też szybko i z sukcesem wykorzystać synergie biznesowe, jakie pojawią się dzięki połączeniu z Kredyt Bankiem. Nowy, silniejszy Bank Zachodni WBK będzie dysponował znaczącym potencjałem wzrostu. Podstawowym kapitałem naszej Grupy byli, są i pozostaną jego pracownicy. Bez ich profesjonalizmu, zaangażowania i pasji, nie osiągnęlibyśmy tak dobrych wyników, zarówno finansowych, jak i tych związanych ze sprawnie realizowanym procesem integracji z Kredyt Bankiem. Podziękowania i słowa uznania kieruję również do osób zasiadających w radach nadzorczych i zarządach spółek należących do naszej Grupy dobre wybory biznesowe dokonywane w minionym roku, przy coraz trudniejszym otoczeniu, są także Waszym udziałem. Szczególne słowa podziękowania oraz uznania kieruję do członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK. To był rok wyzwań i ciężkiej pracy. Zamykamy go zwycięzcy. Stanowimy zespół, który zgodnie ze sobą współpracując, potrafi osiągać założone cele. Mamy mocne wskaźniki kapitałowe, mamy wystarczająco dużo płynności dla rozwoju akcji kredytowej, mamy znakomitą efektywność i teraz mamy odpowiednią skalę działania. W 2013 rok wkraczamy silniejsi niż byliśmy i bogatsi o kolejne doświadczenia. Niech ten rok będzie w polskim sektorze finansowym rokiem Grupy Banku Zachodniego WBK. Życzę tego zarówno Państwu, jak i sobie! Mateusz Morawiecki Prezes Zarządu

7 za 2012 rok 7 Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 9 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 9 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Noty objaśniające do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Informacja ogólna o emitencie Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Sprawozdawczość według segmentów biznesowych Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie kapitałem Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik handlowy i rewaluacja Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Koszty pracownicze Koszty działania banku Pozostałe koszty operacyjne Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Zysk na akcję Gotówka i operacje z bankami centralnymi Należności od banków Aktywa, zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające Należności od klientów Inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Inwestycyjne aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności Inwestycje w podmioty stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Wartości niematerialne Rzeczowy majątek trwały Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Pozostałe aktywa Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania podporządkowane Pozostałe pasywa Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Rachunkowość zabezpieczeń Transakcje z przyrzeczeniem odkupu i odsprzedaży Wartość godziwa Zobowiązania warunkowe Aktywa i pasywa stanowiące zabezpieczenie Leasing finansowy i operacyjny Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych informacja dodatkowa Podmioty powiązane... 88

8 8 za 2012 rok 46. Informacje o liczbie oraz wartościach wystawionych przez Bank tytułów egzekucyjnych Nabycia i sprzedaże podmiotów zależnych i stowarzyszonych Wspólne przedsięwzięcia Zdarzenia, które wystąpiły po dacie zakończenia okresu sprawozdawczego Świadczenia na rzecz pracowników Program motywacyjny w formie akcji Informacje o zatrudnieniu Dywidenda na akcję

9 w tys. zł za 2012 rok 9 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres: od do Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Nota Przychody prowizyjne Koszty prowizyjne ( ) ( ) Wynik z tytułu prowizji Nota Przychody z tytułu dywidend Nota Wynik na sprzedaży podmiotów zależnych i stowarzyszonych Wynik handlowy i rewaluacja Nota Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Nota Pozostałe przychody operacyjne Nota Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych Nota 12 ( ) ( ) Koszty operacyjne w tym: ( ) ( ) Koszty pracownicze i koszty działania banku Noty 13, 14 ( ) ( ) Amortyzacja ( ) ( ) Pozostałe koszty operacyjne Nota 15 ( ) ( ) Wynik operacyjny Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności Zysk przed opodatkowaniem Obciążenie z tytułu podatku dochodowego Nota 16 ( ) ( ) Skonsolidowany zysk za okres w tym: zysk należny udziałowcom BZ WBK S.A zysk należny udziałowcom niesprawującym kontroli Zysk na akcję Nota 17 Podstawowy (zł/akcja) 19,42 16,21 Rozwodniony (zł/akcja) 19,34 16,15 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres: od do od do Skonsolidowany zysk za okres Pozostałe całkowite dochody netto: Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w tym podatek odroczony (73 123) (14 762) Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne w tym podatek odroczony (3 601) (11 711) Pozostałe całkowite dochody netto, razem CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY Dochód całkowity ogółem przypadający: Udziałowcom BZ WBK S.A Udziałowcom niesprawującym kontroli Noty przedstawione na stronach stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

10 10 za 2012 rok w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień: AKTYWA Gotówka i operacje z bankami centralnymi Nota Należności od banków Nota Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Nota Pochodne instrumenty zabezpieczające Nota Należności od klientów Nota Inwestycyjne aktywa finansowe Noty 23, Inwestycje w podmioty stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Nota Wartości niematerialne Nota Rzeczowy majątek trwały Nota Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto Nota Pozostałe aktywa Noty 29, Aktywa razem PASYWA Zobowiązania wobec banków Nota Pochodne instrumenty zabezpieczające Nota Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Nota Zobowiązania wobec klientów Nota Zobowiązania podporządkowane Nota Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe pasywa Nota Zobowiązania razem Kapitały Kapitały własne należne udziałowcom BZ WBK S.A Kapitał akcyjny Nota Pozostałe kapitały Nota Kapitał z aktualizacji wyceny Nota Zyski zatrzymane Wynik roku bieżącego Udziały niekontrolujące Kapitały razem Pasywa razem Noty przedstawione na stronach stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

11 w tys. zł za 2012 rok 11 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych Zestawienie zmian w kapitałach skonsolidowanych Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieżącego Udziały niekontrolujące Nota Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem Emisja akcji * Odpis na pozostałe kapitały ( ) - - Odpis na dywidendy za 2011 rok ( ) ( ) ( ) Wycena płatności w formie akcji Stan na Razem W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się: wycena dłużnych papierów wartościowych w wysokości tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych w kwocie tys. zł. * Szczegółowe informacje na temat emisji akcji zostały zawarte w nocie 35. Zestawienie zmian w kapitałach skonsolidowanych Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny** Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieżącego Udziały niekontrolujące Nota Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem Odpis na pozostałe kapitały ( ) - - Odpis na dywidendy za 2010 rok ( ) ( ) ( ) Wycena płatności w formie akcji Inne - ( 152) ( 152) Stan na Razem W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się: wycena dłużnych papierów wartościowych w wysokości tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pieniężnych w kwocie tys. zł. ** W ostatnim dniu roboczym 2011 roku Bank Zachodni WBK dokonał zmiany intencji co do utrzymywania wybranego portfela obligacji skarbowych, klasyfikowanych dotychczas do kategorii utrzymywane do terminu zapadalności, i dokonał ich reklasyfikacji do kategorii inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, co nastąpiło w efekcie dostosowywania polityki inwestycyjnej Banku do strategii, zasad inwestowania oraz zasad zarządzania ryzykiem Grupy Santander. Zmiana dotyczyła instrumentów finansowych o całkowitej wartości bilansowej tys. zł, z czego tys. zł stanowiła rozpoznana wycena do wartości godziwej. Ta sama kwota wyceny, po pomniejszeniu o podatek odroczony została odniesiona do kapitałów własnych Grupy. Noty przedstawione na stronach stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

12 12 za 2012 rok w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres: od do Zysk przed opodatkowaniem Korekty razem: Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności ( ) ( ) Amortyzacja Odpisy z tytułu (odwrócenia) utraty wartości Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych ( ) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej ( ) ( 9 608) Zmiany: Stanu rezerw ( ) Stanu aktywów/zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu ( ) Stanu należności od banków ( 9 686) Stanu należności od klientów ( ) ( ) Stanu zobowiązań wobec banków ( ) Stanu zobowiązań wobec klientów Stanu pozostałych aktywów i pasywów ( ) ( ) Odsetki i opłaty wyłączane z działalności operacyjnej Dywidendy otrzymane ( ) ( ) Podatek dochodowy zapłacony ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) Wpływy Zbycie udziałów w podmiotach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Zbycie/zapadalność inwestycyjnych aktywów finansowych Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego Dywidendy otrzymane Wydatki ( ) ( ) Nabycie udziałów w podmiotach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach - ( 5 018) Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych ( ) ( ) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Wpływy Zaciągnięcia kredytów, pożyczek długoterminowych Wpływ netto z emisji akcji i dopłat do kapitału Wydatki ( ) ( ) Spłaty kredytów długoterminowych ( ) ( ) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ( ) ( ) Inne wydatki finansowe ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( ) ( ) Przepływy pieniężne netto - razem Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu* *Instrumenty stanowiące środki pieniężne zostały zaprezentowane w nocie 44. Noty przedstawione na stronach stanowią integralną część niniejszego sprawozdania finansowego.

13 w tys. zł za 2012 rok 13 Noty objaśniające do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Informacja ogólna o emitencie Bank Zachodni WBK S.A. jest bankiem mającym siedzibę w Polsce: Wrocław, Rynek 9/11, NIP , REGON , zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS: Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Banku Zachodniego WBK S.A. zawiera dane Banku oraz jego jednostek zależnych (razem zwanych Grupą) oraz udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. Bezpośrednią jednostka dominującą dla Banku Zachodniego WBK S.A. jest Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander w Hiszpanii. Grupa Banku Zachodniego WBK S.A. oferuje szeroki zakres usług bankowych w obrocie krajowym i na międzybankowych rynkach zagranicznych, dla osób fizycznych i prawnych. Dodatkowo prowadzi również usługi: pośrednictwa obrotu papierami wartościowymi, leasingu, faktoringu, zarządzania aktywami/funduszami, dystrybucji usług ubezpieczeniowych, handlu akcjami i udziałami spółek prawa handlowego. W skład Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. wchodzą następujące podmioty zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia: Podmioty zależne: Udział [%] w liczbie głosów na WZA Udział [%] w liczbie głosów na WZA Podmioty zależne Siedziba na dzień na dzień BZ WBK Finanse Sp. z o.o. Poznań BZ WBK Faktor Sp. z o.o. Warszawa 100% głosów należy do BZ WBK Finanse Sp. z o.o. 100% głosów należy do BZ WBK Finanse Sp. z o.o. 3. BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. Poznań Dom Maklerski BZ WBK S.A. Poznań 99,99 99,99 5. BZ WBK Finanse & Leasing S.A. Poznań 100% głosów należy do BZ WBK Finanse Sp. z o.o. 100% głosów należy do BZ WBK Finanse Sp. z o.o. 6. BZ WBK Leasing S.A. Poznań 100% głosów należy do BZ WBK Finanse Sp. z o.o. 100% głosów należy do BZ WBK Finanse Sp. z o.o. 7. BZ WBK Nieruchomości S.A. Poznań 99,99 99,99 8. BZ WBK Asset Management S.A.* Poznań BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Poznań 100% głosów należy do BZ WBK Asset Management S.A. 100% głosów należy do BZ WBK Asset Management S.A.

14 14 za 2012 rok w tys. zł * W przypadku spółki BZ WBK Asset Management S.A., Bank jest jej współwłaścicielem razem z Banco Santander S.A. Obaj właściciele spółki BZ WBK Asset Management S.A. posiadają po 50% udziału w kapitale zakładowym. W praktyce, Bank Zachodni WBK S.A. sprawuje kontrolę nad spółką oraz jej podmiotem zależnym BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ponieważ za jego pośrednictwem jednostka dominująca wyższego rzędu realizuje swoją politykę w Polsce. W związku z tym, spółka jest traktowana jako zależna. Podmioty stowarzyszone: Podmioty stowarzyszone Siedziba Udział [%] w liczbie głosów na WZA na dzień Udział [%] w liczbie głosów na WZA na dzień POLFUND - Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Szczecin Metrohouse & Partnerzy S.A.* Warszawa 21,23 21,23 3. Krynicki Recykling S.A.* Warszawa 24,54 24,54 4. Holicon Group S.A* Poznań - 47,09 *Spółki są spółkami stowarzyszonymi spółki zależnej BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., wycenianymi w sprawozdaniu metodą praw własności. Nabycie akcji spółek nastąpiło w ramach budowania portfela inwestycji własnych o charakterze pre-ipo. Wspólne przedsięwzięcia: Wspólne przedsięwzięcia Siedziba Udział [%] w liczbie głosów na WZA na dzień Udział [%] w liczbie głosów na WZA na dzień BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Poznań BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Poznań Spółki są wyceniane w sprawozdaniu metodą praw własności. 2. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie o zgodności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BZ WBK S.A. za okres obrachunkowy zakończony 31 grudnia 2012 zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową. Zmiany zasad rachunkowości Porównywalność z wynikami poprzednich okresów W celu dostosowania do polityki Grupy dokonano następujących istotnych zmian prezentacyjnych danych finansowych: a) Zmiana prezentacji w okresach porównywalnych standaryzowanych transakcji kupna/sprzedaży składników aktywów finansowych i ujmowanie ich w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień rozliczenia transakcji, wobec poprzedniego ujęcia na dzień zawarcia.

15 w tys. zł za 2012 rok AKTYWA przed korektą korekta po korekcie Należności od banków (40 118) Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (24 266) Inwestycyjne aktywa finansowe (12 312) PASYWA przed korektą korekta po korekcie Zobowiązania wobec banków (51 645) Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu (25 051) Powyższe zmiany zostały odpowiednio odniesione do następujących pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych: Zmiana stanu należności od banków, Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu, Nabycie/sprzedaż inwestycyjnych aktywów finansowych. b) W 2012 r Grupa zmieniła prezentację bezpośrednich kosztów odzysku należności, które są obecnie elementem wyniku na rezerwach. W związku z tym Grupa dokonała następujących przekształceń w rachunku zysków i strat za rok SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT przed korektą korekta po korekcie Odpisy netto z tytułu utraty wartości należności kredytowych ( ) (5 759) ( ) Pozostałe koszty operacyjne (49 622) (43 863) c) Począwszy od Grupa BZ WBK wprowadziła w życie zmiany w zasadach raportowania wg segmentów biznesowych. Zmiany te dotykają dwóch głównych obszarów: Zmiana organizacji (podziału) segmentów operacyjnych i w konsekwencji sprawozdawczych, Zmiana metodologii kalkulacji wyniku odsetkowego netto segmentów. Z uwagi na brak dostępności informacji historycznych Grupa BZ WBK zrezygnowała z przekształcenia danych porównywalnych. Szczegółowe informacje nt. zmian w zasadach raportowania wg segmentów biznesowych zawarte są w nocie 3. Zmiany wartości szacunkowych W ostatnim dniu roboczym 2011 roku Bank Zachodni WBK dokonał zmiany intencji co do utrzymywania wybranego portfela obligacji skarbowych, klasyfikowanych dotychczas do kategorii utrzymywane do terminu zapadalności, i dokonał ich reklasyfikacji do kategorii inwestycyjne aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, co nastąpiło w efekcie dostosowywania polityki inwestycyjnej Banku do strategii, zasad inwestowania oraz zasad zarządzania ryzykiem Grupy Santander. Zmiana dotyczyła instrumentów finansowych o całkowitej wartości bilansowej tys. zł, z czego tys. zł stanowiła rozpoznana wycena do wartości godziwej. Ta sama kwota wyceny, po pomniejszeniu o podatek odroczony została odniesiona do kapitałów własnych Grupy. Zarząd BZ WBK SA dokonał rewizji szacunków odnośnie długości ekonomicznego okresu użytkowania wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego, co nastąpiło w wyniku postępującego procesu integracji z Grupą Santander. Wynikające z tego tytułu jednorazowe zwiększenie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych wyniosło tys. zł. Kwota ta stanowi część jednorazowych korekt w łącznej wysokości tys. zł.

16 16 za 2012 rok w tys. zł Nowe standardy i interpretacje oraz zmiany do standardów lub interpretacji, które mogą mieć zastosowanie w Grupie BZ WBK, a nie są jeszcze obowiązujące i nie zostały wcześniej wprowadzone MSSF Charakter zmian Obowiązujący w Wpływ na Grupę BZ WBK Unii Europejskiej od MSSF 9 Instrumenty finansowe Zmiana klasyfikacji i wyceny - zastąpienie aktualnie obowiązujących kategorii instrumentów finansowych dwoma kategoriami wyceny: zamortyzowany koszt i wartość godziwa. 1 stycznia 2015 Grupa nie ukończyła analizy zmian do MSSF 9. MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zastępuje poprzednią wersję MSR 27 (2008) Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe, w zakresie prezentacji i przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 1 stycznia 2014 Grupa nie ukończyła analizy zmian do MSSF 10. MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia MSSF 12 Ujawnienia udziałów w innych jednostkach MSSF 13 Wycena według wartości godziwej MSR 19 Świadczenia pracownicze MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe Zastępuje SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniężny wkład wspólników. Dotyczy ujawniania charakteru i ryzyka związanego z udziałami w innych jednostkach oraz wpływu na sytuację finansową, wynik finansowy i przepływy pieniężne. Nowy standard ustanawia ramy dla pomiaru wartości godziwej oraz określa wymagania dotyczące ujawnienia wyceny wartości godziwej. Wyjaśnia, jak mierzyć wartość godziwą, jeżeli jest to wymagane przez inne MSSF. Standard modyfikuje metody rozliczania programów określonych świadczeń i świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Wprowadza zmiany w zakresie ujawnień. Dotyczy ustalenia standardów rachunkowości inwestycji w jednostki zależne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia wymaganych przy sporządzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego. 1 stycznia stycznia stycznia stycznia stycznia 2014 Grupa nie ukończyła analizy zmian do MSSF 11. Grupa nie ukończyła analizy zmian do MSSF 12. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Grupa nie ukończyła analizy zmian do MSR 27. MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Reguluje zasady rachunkowości inwestycji w jednostki stowarzyszone oraz określa wymagania dotyczące stosowania metody praw własności przy rozliczaniu inwestycji w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach. 1 stycznia 2014 Grupa nie ukończyła analizy zmian do MSR 28. MSR 1 Prezentacja Sprawozdań Finansowych MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja Poprawki do MSSF ( ) MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - zmiany Wprowadza zmiany w prezentacji pozycji innych całkowitych dochodów (OCI). Wprowadza zmiany w zakresie ujawniania informacji dotyczących nettowania aktywów i zobowiązań finansowych. Określa zasady dotyczące nettowania instrumentów finansowych. Zmiany do MSSF dotyczą: -określenia wymogów dla danych porównywalnych (MSR 1); - klasyfikacji serwisowanego wyposażenia/sprzętu (MSR 16); -podatku dochodowego od przydzielonych udziałowcom instrumentów kapitałowych (MSR 32); -segmentów informacji dla całkowitych aktywów (MSR 34). Zmiana precyzuje wytyczne przejścia na MSSF 10, a także zapewnia dodatkowe wytyczne dotyczące zwolnienia z wprowadzenia MSSF 10, 11 i stycznia stycznia stycznia stycznia stycznia 2014 Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Grupa nie ukończyła analizy zmian do MSR 32. Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Grupa nie ukończyła analizy zmian. Jednostki inwestycyjne (zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27) Zmiana dotyczy wyłączenia z konsolidacji jednostek inwestycyjnych" takich jak niektóre fundusze inwestycyjne. 1 stycznia 2014 Grupa nie ukończyła analizy zmian.

17 w tys. zł za 2012 rok 17 Standardy i interpretacje oraz zmiany do standardów lub interpretacji, które zostały po raz pierwszy zastosowane w roku obrotowym 2012 MSSF Charakter zmian Obowiązujący w Wpływ na Grupę BZ WBK Unii Europejskiej od MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji Zmiana wymagała ujawnienia informacji, która umożliwia użytkownikom sprawozdania finansowego: zrozumieć związek między przeniesionym składnikiem aktywów finansowych, który nie został w całości wyłączony ze sprawozdania finansowego, a związanymi z nim zobowiązaniami finansowymi; ocenić charakter, ryzyka z nim związane oraz stopień utrzymywanego przez jednostkę zaangażowania w wyłączony składnik aktywów. Zmiana definiuje utrzymywane zaangażowanie w celu stosowania wymogów dotyczących ujawnień. 1 stycznia 2012 Zmiany nie miały istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do tysiąca złotych. W sprawozdaniu zastosowano koncepcję wartości godziwej dla aktywów finansowych i zobowiązań finansowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym instrumentów pochodnych oraz aktywów finansowych klasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, za wyjątkiem tych, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej. Pozostałe składniki aktywów finansowych i zobowiązań finansowych (w tym kredyty i pożyczki) wykazywane są w wartości zamortyzowanego kosztu ustalonego przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości lub cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości. Zasady rachunkowości przedstawione poniżej, zostały zastosowane dla wszystkich okresów sprawozdawczych zaprezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Zasady rachunkowości zostały zastosowane jednolicie przez poszczególne jednostki Grupy. Zasady rachunkowości Zastosowanie szacunków Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od kierownictwa dokonania subiektywnych ocen, estymacji i przyjęcia założeń, które wpływają na stosowane zasady rachunkowości oraz na prezentowane kwoty aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Szacunki i założenia dokonywane są w oparciu o dostępne dane historyczne oraz szereg innych czynników, które są uważane za właściwe w danych warunkach. Wyniki tworzą podstawę do dokonywania szacunków odnośnie wartości bilansowych aktywów i pasywów, których nie da się określić w jednoznaczny sposób na podstawie innych źródeł. Szacunki i założenia podlegają bieżącym przeglądom. Korekty w szacunkach są rozpoznawane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku pod warunkiem, że korekta dotyczy tylko tego okresu lub w okresie, w którym dokonano zmiany i okresach przyszłych, jeśli korekta wpływa zarówno na bieżący jak i przyszłe okresy.

18 18 za 2012 rok Najistotniejsze szacunki dokonywane przez Grupę Utrata wartości należności kredytowych w tys. zł Szacowanie potencjalnej wartości strat kredytowych jest zawsze obarczone niepewnością i zależy pod względem ryzyka kredytowego od wielu czynników, w tym historycznych trendów w zakresie strat kredytowych, klasyfikacji należności, warunków ekonomicznych, sytuacji w poszczególnych branżach, wobec których Grupa BZ WBK ma zaangażowanie oraz innych czynników zewnętrznych, w tym wymagań prawnych i regulacyjnych. Na kredyty zagrożone tworzone są rezerwy, jeśli w ocenie kierownictwa szacowana spłata możliwa do uzyskania od dłużnika, łącznie z wartością posiadanych zabezpieczeń, może być niższa od kwoty pozostałej do spłaty ekspozycji. Wartość rezerw wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy BZ WBK ma na celu pokrycie różnicy pomiędzy wartością bilansową aktywów a wartością bieżącą szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej dla tych aktywów. Proces identyfikacji kredytów, które wymagają utworzenia rezerw opiera się na kilku niezależnych poziomach weryfikacji. Jakość portfela należności kredytowych oraz rezerwy kredytowe są regularnie monitorowane na poziomie centralnym. W całej Grupie istnieje jednolity system klasyfikacji należności na podstawie ustalonych kryteriów, a jego kluczowym celem jest wczesna identyfikacja zagrożonych kredytów, umożliwiająca odpowiednio szybkie podjęcie działań naprawczych. System klasyfikacji kredytowej odgrywa kluczową rolę przy ustalaniu poziomu rezerw w Grupie BZ WBK; na jego podstawie rozpoczynany jest proces, którego efektem jest utworzenie rezerwy dla poszczególnych zaangażowań cechujących się ryzykiem braku spłaty. Rezerwy IBNR są także wykorzystywane do pokrycia należności, które na koniec okresu sprawozdawczego uznaje się za objęte utratą wartości, lecz które nie zostały indywidualnie zidentyfikowane. Jak pokazuje doświadczenie, należności takie istnieją w każdym portfelu kredytowym. Rezerwy IBNR utrzymywane są na poziomie adekwatnym do oceny przez kierownictwo następujących czynników: profili klasyfikacji kredytowej i zmian w tej klasyfikacji, historycznych wskaźników strat kredytowych, zmian w procesie zarządzania kredytami, procedurach, procesach i politykach, warunków ekonomicznych, sytuacji w poszczególnych branżach / profili portfeli branżowych oraz bieżących szacunków co do straty na portfelu. Szacunki dotyczące oczekiwanej straty uwzględniają następujące kluczowe składniki: Okres ujawnienia straty (EP), pomiędzy momentem zaistnienia zdarzenia implikującego zagrożenie utraty wartości a momentem powzięcia przez Grupę takiej informacji (Emergence Period-EP), Oparte na danych historycznych prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (Probability of Default-PD), które łącznie z EP w najlepszy sposób prezentuje straty poniesione, ale niemożliwe do bezpośredniej identyfikacji, Stratę w przypadku niewykonania zobowiązania (Loss Given Default-LGD), tj. tej części zaangażowania, które będzie uznane za stracone w przypadku wystąpienia niewykonania zobowiązania, Oszacowanie wysokości ekspozycji w momencie niewykonania zobowiązania (Exposure At Default-EAD), Współczynnik konwersji zadłużenia określający na jakim poziomie zobowiązanie zostanie zrealizowane (zobowiązanie warunkowe zamieni się na należność bilansową) (Credit Conversion Factor-CCF). Systemy klasyfikacji kredytowej zostały opracowane wewnętrznie i są stale ulepszane, np. poprzez zewnętrzną analizę wskaźnikową pozwalającą na lepsze zastosowanie wyżej wymienionych wskaźników do oszacowania oczekiwanej straty. Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości aktywów innych niż aktywa finansowe Wycena aktywów trwałych Grupy jest weryfikowana na koniec okresu sprawozdawczego w celu określenia, czy zaistniały przesłanki dokonania odpisu aktualizacyjnego z tytułu utraty wartości. Jeżeli istnieje taka przesłanka, należy określić wartość odzyskiwalną aktywów. Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości jest ujmowany, jeżeli wartość księgowa aktywa przekracza wartość odzyskiwalną. Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości jest ujmowany w rachunku zysków i strat. W przypadku pozostałych należności odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości tworzy się do wysokości oszacowanych kwot możliwych do uzyskania, a dla pozostałych należności długoterminowych również z uwzględnieniem dyskontowania. Aktywa do zbycia wycenia się według mniejszej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub oszacowanej wartości godziwej pomniejszonej o oszacowane koszty sprzedaży.

19 w tys. zł za 2012 rok 19 Wartość godziwa instrumentów finansowych Niektóre instrumenty finansowe Grupy są wykazywane według wartości godziwej. Są to m.in. wszystkie instrumenty pochodne, pozostałe aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz papiery wartościowe sklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży. Instrumenty finansowe są wyceniane poprzez odniesienie do obowiązujących cen rynkowych dla danego instrumentu lub poprzez zastosowanie odpowiedniego modelu wyceny. W przypadku, gdy wartość godziwa jest obliczana z wykorzystaniem modeli wyceny dla rynków finansowych, zgodnie z wykorzystywaną metodologią wylicza się szacowane przepływy pieniężne z danego kontraktu, a następnie dyskontuje się je do wartości bieżącej. Modele te opierają się na niezależnie określanych parametrach rynkowych, np. krzywych stóp procentowych, cenach papierów wartościowych i towarów, zmienności kwotowań cen opcji oraz kursów walutowych. Większość parametrów rynkowych ustalana jest na podstawie kwotowań lub wynika z cen instrumentów finansowych. Wyliczenie wartości godziwej dla każdego instrumentu finansowego może wiązać się z koniecznością korekty obowiązujących cen lub modeli wyceny w celu odzwierciedlenia kosztów ryzyka kredytowego (jeśli nie uwzględniono go w danym modelu lub cenie). Inne wartości szacunkowe Rezerwy związane ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia tj. rezerwy na odprawy emerytalne są wyceniane metodą aktuarialną. Wycena aktuarialna tych rezerw jest aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku. Rezerwy na sprawy sporne zostały oszacowane przy uwzględnieniu prawdopodobnej kwoty do zapłaty. Podstawy konsolidacji Jednostki zależne Jednostkami zależnymi są te podmioty, które są kontrolowane przez BZ WBK S.A. Kontrola ta istnieje wówczas, gdy Bank ma bezpośredni lub pośredni wpływ na politykę finansową i operacyjną podmiotu, który pozwala mu na osiąganie korzyści ekonomicznych z działalności tego podmiotu. Przyjmuje się, że jednostka dominująca sprawuje kontrolę, jeżeli posiada bezpośrednio lub pośrednio poprzez swoje jednostki zależne więcej niż połowę praw głosu w danej jednostce. O sprawowaniu kontroli można mówić również wtedy, gdy jednostka dominująca posiada połowę lub mniej praw głosu w danej jednostce gospodarczej i jeżeli: (a) dysponuje więcej niż połową praw głosu na mocy umowy z innymi inwestorami; (b) posiada zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki gospodarczej na mocy statutu lub umowy; (c) posiada zdolność mianowania lub odwoływania większości członków zarządu lub odpowiadającego mu organu, gdzie taki zarząd lub organ sprawuje kontrolę nad jednostką lub (d) dysponuje większością głosów na posiedzeniach zarządu lub odpowiadającego mu organu, gdzie taki zarząd lub organ sprawuje kontrolę nad jednostką. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych są zawarte w sprawozdaniu skonsolidowanym od momentu przejęcia kontroli do chwili jej ustania. Metoda nabycia (przejęcia) Grupa BZ WBK stosuje metodę przejęcia przy rozliczaniu nabycia jednostek zależnych. Zastosowanie metody przejęcia wymaga od jednostki przejmującej: ujęcia i wyceny możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów, przejętych zobowiązań oraz wszelkich niekontrolowanych udziałów na dzień przejęcia (dzień objęcia kontroli); ujęcia i wyceny wartości firmy lub zysku z okazjonalnego nabycia. Jednostka przejmująca wycenia: możliwe do zidentyfikowania nabyte aktywa i przejęte zobowiązania według ich wartości godziwej na dzień przejęcia; wszelkie niekontrolujące udziały w wartości godziwej lub w wartości proporcjonalnego udziału niekontrolujących udziałów w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto przejmowanej jednostki. Wspólne przedsięwzięcia Wspólne przedsięwzięcia są to jednostki, nad którymi Grupa sprawuje współkontrolę na mocy zawartej umowy. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wspólne przedsięwzięcia ujmowane są metodą praw własności.

20 20 za 2012 rok w tys. zł Jednostki stowarzyszone Jednostkami stowarzyszonymi są te jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, ale nie są jednostkami zależnymi ani wspólnym przedsięwzięciem. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki stowarzyszone ujmowane są metodą praw własności. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera udział Grupy w zyskach i stratach jednostki stowarzyszonej według wielkości posiadanych udziałów w kapitale własnym, począwszy od dnia rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu do dnia, w którym znaczący wpływ wygasa. W przypadku, gdy udział Grupy w stratach przewyższa wartość udziałów w jednostce stowarzyszonej, wartość bilansowa jest zredukowana do zera. Wówczas ujmowanie wszelkich dodatkowych strat jest zaniechane, za wyjątkiem strat wynikających z przyjęcia na siebie przez Grupę prawnych lub zwyczajowych obowiązków lub z faktu dokonania płatności w imieniu jednostki stowarzyszonej. Transakcje podlegające wyłączeniu przy konsolidacji Salda wewnątrzgrupowe oraz niezrealizowane zyski i straty lub przychody i koszty powstałe w wyniku transakcji wewnątrzgrupowych podlegają wyłączeniu podczas przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Waluty obce Transakcje w walutach obcych Walutą funkcjonalną w Grupie jest PLN. Transakcje w walutach obcych są przeliczane po kursie obowiązującym w dniu transakcji. Wynikające z tych transakcji aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych, przeliczane są po kursie obowiązującym na koniec okresu sprawozdawczego. Niepieniężne aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych, prezentowane według kosztu historycznego, przeliczane są po kursie obowiązującym w dniu transakcji. Niepieniężne aktywa i zobowiązania denominowane w walutach obcych, prezentowane w wartości godziwej, przeliczane są na walutę, w której sporządzane jest sprawozdanie finansowe po kursie, który obowiązywał na dzień ustalenia ich wartości godziwej. Różnice kursowe powstające z przeliczenia rozpoznawane są w zyskach lub stratach z wyjątkiem różnic kursowych powstających z przeliczenia instrumentów kapitałowych innych jednostek zaklasyfikowanych do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które odnoszone do innych całkowitych dochodów. Aktywa i zobowiązania finansowe Klasyfikacja Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe do następujących kategorii: aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat; inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności; kredyty i należności; aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; inne zobowiązania finansowe. Składniki aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Jest to składnik aktywów lub zobowiązań finansowych spełniający jeden z poniższych warunków: (a) Jest klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu. Składniki aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeśli są: (i) nabyte lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie; (ii) częścią portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie i dla których istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków; (iii) instrumentami pochodnymi z wyjątkiem instrumentów pochodnych wyznaczonych i będących efektywnymi instrumentami zabezpieczającymi. (b) Przy początkowym ujęciu został wyznaczony przez Grupę jako wyceniany w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Aktualnie w Grupie nie występuje ta kategoria instrumentów finansowych.

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku Załącznik do uchwały nr 77/B/2011 Zarządu Banku z dnia 1 marca 2011 r. Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku WYBRANE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego POLICE RS Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania: -poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo