ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Transkrypt

1 ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

2 ROZPATRZENIE WNIOSKÓW DO PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. PRZEBIEG PRAC NAD AKTUALIZACJĄ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W KONTEKŚCIE WNIOSKÓW I UWAG ZGŁASZANYCH DO PROJEKTU PLANU. W związku z podjętą w dniu 11 października 2010 r. uchwałą nr 166/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, wykonano kolejno: 1. Założenia aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa w dniu 28 października 2011r., będące propozycją wstępnych założeń polityki przestrzennej w województwie mazowieckim, rozumiane jako hipotezy Planu, które podlegają weryfikacji w dalszych fazach procesu planistycznego. 2. Założenia były punktem wyjścia do dyskusji nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i były przedmiotem konferencji regionalnych, które odbywały się w subregionach : w Ciechanowie - 3 listopada 2011 r., w Ostrołęce - 9 listopada 2011 r., Płocku - 16 listopada 2011 r. w Radomiu - 23 listopada 2011r., w Siedlcach - 30 listopada, w Otrębusach dla Obszaru Metropolitalnego - 2 grudnia 2011r. Na konferencjach w trakcie dyskusji zgłaszano uwagi i wnioski do przedstawionych Założeń, które zostały uwzględnione w projekcie Planu. 3. Po konsultacjach dotyczących wstępnych założeń polityki przestrzennej w województwie, stanowiących fazę przedprojektową Planu, mającą na celu przede wszystkim wstępną weryfikację ch założeń, przystąpiono do oficjalnej procedury sporządzania Planu. I tak Marszałek Województwa Mazowieckiego kolejno: ogłosił w prasie ogólnopolskiej - w Rzeczpospolitej z dnia 28 grudnia 2011 r. oraz przez obwieszczenie w urzędach gmin, starostwach powiatowych, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w oraz Urzędzie Wojewódzkim Województwa Mazowieckiego w ;

3 zawiadomił właściwe instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu zawiadomienie z dnia 29 grudnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, określając miejsce oraz termin składania wniosków. Wnioski do projektu Planu można było składać w formie tradycyjnej pocztowej oraz w formie elektronicznej poprzez platformę Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego: II. SPOSÓB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW PRZY SPORZĄDZANIU PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Rozpatrując wnioski do projektu Planu kierowano się następującymi zasadami: uspołecznienia, polegającej na umożliwieniu wszystkim zainteresowanym osobom, i instytucjom zgłaszania uwag i propozycji do Planu; partycypacji, polegającej na uwzględnieniu w Planie propozycji i stanowisk wyrażanych przez inne właściwe podmioty publiczne gospodarki przestrzennej; weryfikacji hipotez, polegającej na przeprowadzeniu konsultacji społecznych i dyskusji środowiskowych na etapie wstępnej koncepcji Planu. W ramach dotychczas prowadzonej procedury aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego wpłynęło 3618 wniosków. Ze względu na tak dużą liczbę wniosków oraz ich różnorodny charakter, przyjęto następujący sposób ich rozpatrywania. Wyróżniono 3 grupy wniosków ze względu na sposób i miejsce złożenia wniosków: 1. Wnioski do aktualizacji Planu złożone w formie pism przesłanych pocztą (1009 pism, zawierających 3333 wniosków) Tabela Wnioski złożone na platformę elektroniczną: (156 wniosków) Tabela Wnioski złożone w trakcie konferencji subregionalnych w listopadzie i grudniu 2011r. (129 wniosków) Tabela 3. Jako wniosek traktowano każde pojedyncze zadanie lub kierunek działań odniesiony do poszczególnych, elementów zagospodarowania przestrzennego.

4 Spośród wszystkich złożonych 3618 wniosków wniosków (5,3%) nie zostało dopuszczonych do rozpatrzenia ze względów formalnych tj. brak podpisu, nieczytelny podpis, brak adresu Tabela 4. Dotyczyło to głównie wniosków składanych przez osoby fizyczne, dotyczących wykreślenia z Planu lub nie wprowadzania do Planu inwestycji liniowych, głównie projektowanych tras drogowych, stanowiących elementy ważnych systemów drogowych np.: sprzeciw wobec Legionowskiej Trasy Mostowej, Trasy Olszynki Grochowskiej, nowego przebiegu drogi nr 721 w Halinowie. Wnioski te są jednak rozpatrywane w sensie merytorycznym, na podstawie innych wniosków, o tej samej treści, a które nie zostały odrzucone ze względów formalnych i znajdują wyraz w ustaleniach Planu. Spośród 3423 dopuszczonych wniosków przyjęto i uwzględniono w ustaleniach projektu Planu 2908 (84,9%) wniosków. Wnioski te uwzględniano w dwojaki sposób: poprzez bezpośrednie zapisy wynikające wprost z literalnego brzmienia treści wniosku, który zostaje uwzględniony w ustaleniach Planu w: uwarunkowaniach, obszarach problemowych czy politykach przestrzennych Planu; dotyczy przede wszystkim konkretnych zadań inwestycyjnych o charakterze ponadlokalnym liniowym, czy wielkoobszarowych systemów obszarów chronionych i predestynowanych do objęcia ochroną prawną w zakresie ochrony i kształtowania środowiska oraz dziedzictwa kulturowego; pośredni, gdzie treść wniosku znajduje swój wyraz pośrednio tj. wpisuje się w kierunki działań, czy uwarunkowania rozwoju, - i dotyczy przede wszystkim pojedynczych obiektów z zakresu infrastruktury społecznej oraz obiektów kultury wpływających na warunki i jakość życia mieszkańców, ale ze względu na mnogość tych obiektów nie mogą one wszystkie zostać zapisane, a wpisują się w określony kierunek działań czy uwarunkowania rozwoju. 58 wniosków - informacji (1,7%) dopuszczonych wniosków przyjęto i rozpatrywano jako materiały informacyjne do Planu. Dotyczyły one przede wszystkim procedury sporządzania Planu - informacji o ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania Planu, przesłanie zawiadomienia do innego organu instytucji, a także informacji o istniejących elementach infrastruktury transportowej, technicznej, środowiska kulturowego i przyrodniczego na styku mazowieckiego z mi sąsiednimi. Spośród 3423 dopuszczonych wniosków 139 wniosków uznano za bezzasadne (4%) - gdyż nie odpowiadały one zakresowi ustawowemu planu oraz jego charakterowi i skali. W szczególności dotyczyły one zagadnień przeznaczenia funkcji terenu

5 oraz podziału działek - wnioski powinny być skierowane do planowania miejscowego; plan nie ma charakteru planowania urbanistycznego. Drugi rodzaj wniosków, które uznano za bezzasadne z punktu widzenia planu, to takie które dotyczyły wprowadzenia zapisów w planie mających ustalać: - właściwości organów; - procedury; oraz rozstrzygać wątpliwości interpretacyjne ustaw i przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Plan jako akt stosowania prawa nie może tworzyć i interpretować prawa. Trzeci rodzaj ch wniosków ch dotyczył spraw, które powinny być skierowane do innych organów właściwych w sprawach na podstawie ustaw szczególnych. Tylko 372 wniosków (10,8% dopuszczonych wniosków) odrzucono ze względów merytorycznych. Przyczyną ich odrzucenia było przede wszystkim brak przesądzeń dla zgłaszanej inwestycji w dokumentach rządowych i samorządowych, przy wysokim koszcie budowy inwestycji i jej niskiej efektywności (racjonalności) z punktu widzenia istniejącego i projektowanego zagospodarowania przestrzennego. W II etapie procesu planistycznego, na etapie konsultacji, opiniowania i uzgadniania projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego powstałego m.in. w oparciu o zgłoszone wnioski będzie istniała możliwość weryfikacji zapisów projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wynikająca z ustawowej procedury sporządzania Planu oraz ch zasad rozpatrywania wniosków i sporządzania projektu dokumentu. Niniejsza informacja jest dokumentacją rozpatrzenia wniosków w trybie art. 41 ust 1 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. LEGENDA - wniosek - wniosek - wniosek bezzasadny - wniosek jako informacja do Planu

6 1) WNIOSKI ZŁOŻONE W FORMIE PISM

7 Lp. Znak wniosku Wnioskodawca Treść wniosku 1 Plan1/PBWM/1/1 Urząd Gminy i Miasta Mogielnica uwzględnienie nieobwałowanych terenów zagrożonych powodzią na terenie gminy Mogielnica - na podstawie przesłanej mapy, kolorem żółtym zaznaczono zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1% Sposób uwzględnienia wniosku 2 Plan1/MWM/1/1 Ministerstwo Zdrowia zaniechanie działań wpływających na fizjografię uzdrowiska w Konstancinie 3 Plan1/MWM/1/1 Ministerstwo Zdrowia 4 Plan1/PBWM/1/2 Urząd Gminy Sterdyń 5 Plan1/PBWM/1/3 Urząd Gminy Zielonka Kancelaria/Punkt Obsługi Interesantów przestrzeganie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych w Konstancinie Informacja o wywieszeniu obwieszczenia na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w BIPie - Pani Jadwiga Czarnocka - osoba do kontaktu w sprawie Planu Uzasadnienie Wniosek uwzględniony w polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska Plan sporządzany jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym przedmiotową ustawę, wniosek uwzględniony Wniosek jako informacja wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Wniosek jako informacja 6 Plan1/PBWS/1/1 Urząd Gminy Bolimów przeanalizowanie przebiegu linii dużych prędkości w korytarzu infrastrukturalnym autostrady A-2 ;budowa i przebieg kolei dużych prędkości uzależnione od rozstrzygnięć na szczeblu rządowym; prace nad inwestycją prowadzone są w PKP PLK, inwestycja popierana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 7 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek uwzględnienie przebiegu wschodniej obwodnicy w wariancie WIIIa po granicy m.st. i miasta Sulejówek wraz z węzłem "Zakręt" przy ul. Trakt Brzeski 8 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek uwzględnienie przebiegu linii kolejowej relacji Warszawa - Siedlce wraz z przystankiem "Sulejówek" i stacją kolejową "Sulejówek Miłosna" 9 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek uwzględnienie przebiegu dróg nr 637 i 638 Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 10 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek przebudowa węzła pomiędzy drogami 637 i Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek 12 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek 13 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek 14 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek 15 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek 16 Plan1/OF/1/8 Halina Wojciechowska 17 Plan1/OF/1/7 Marianna Staważ 18 Plan1/OF/1/6 Kazimierz Staważ 19 Plan1/OF/1/12 Stanisaw Sokulski 20 Plan1/OF/1/11 Grzegorz Rafalski budowa bezkolizyjnego przejazdu nad/pod linią kolejową Warszawa Terespol w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 (Al. Piłsudskiego) uwzględnienie w woj. sieci obiektów kultury planowanego Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego (w oparciu o Dworek "Milusin") przekształcenie obiektów sportowych Parku Glinianki wraz ze zrealizowanym centrum pobytowym Euro 2012 (stadion z 2 pełnowymiarowymi boiskami piłkarskimi) na podwarszawskie centrum przygotowań olimpijskich dla kadry narodowej przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia (500 mm) przebiegającego przez Szkopówkę - wzdłuż granicy m.st. i miasta Sulejówek skablowanie linii wysokiego napięcia przebiegających przez centralne obszary Sulejówka - ze stacji energetycznej 15/11 kv przy ul. Szosowej w kierunku wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa ;inwestycja celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, przewidziana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sulejówek Wniosek uwzględniony w zintegrowanej polityce opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej Wniosek uwzględniony w polityce wzrostu atrakcyjności turystycznej oraz polityce rozwoju przemysłu i wzrostu konkurencyjności wybranych ośrodków osadniczych Wniosek uwzględniony w polityce rozwoju systemów infrastruktury technicznej Wniosek uwzględniony w polityce rozwoju systemów infrastruktury technicznej Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. 1 z 191

8 21 Plan1/OF/1/5 Marcin Pietras 22 Plan1/OF/1/4 Jarosław Pietras Krzysztof Pietras 23 Plan1/OF/1/3 Franciszek Pietras 24 Plan1/OF/1/2 Dorota Pietras 25 Plan1/OF/1/1 Wioletta i Robert Ochalscy 26 Plan1/OF/1/10 Mieczysława Lamecka 27 Plan1/OF/1/9 Bożena Gajoch-Kowalska, Janina Ziółkowska 28 Plan1/OF/1/13 Mirosława Karolkiewicz 29 Plan1/OF/1/15 Adam Oleksiak wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. 30 Plan1/Roz1/1/4 RWE uwzględnienie nowych (planowanych) tras linii 110kV i 220kV i lokalizacji nowych stacji 110/15kV na terenie inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowane przez operatora systemu przesyłowego i operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnych za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemów elektroenergetycznych 31 Plan1/Roz1/1/4 RWE osoba do kontaktu - Janusz Jakubowski Wniosek jako informacja 32 Plan1/PBWM/1/4 Urząd Gminy Pniewy brak wniosków i uwag Wniosek jako informacja 33 Plan1/PBWM/1/6 Urząd Miasta i Gminy w Drobinie do kontaktu wyznaczono Referat Rozwoju Gospodarczego Wniosek jako informacja 34 Plan1/PBWM/1/7 Urząd Gminy Sienno uwzględnienie lokalizacji urządzeń do wytwarzania energii za pomocą siły wiatru na terenie gminy Sienno 35 Plan1/PBWM/1/8 Urząd Gminy w Stoczku do kontaktu wyznaczono Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; osoby kontaktowe: Jolanta Kowalik, Monika Oniśk tel wew Plan1/PBWS/1/4 Urząd Gminy Poświętne wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie i w sołectwach; osoba do kontaktu: Elżbieta Lasota, tel , 37 Plan1/PBWM/1/9 Urząd Gminy Małkinia Górna budowa wałów od wsi Rostki Wlk. do wsi Glina; dokumentacja w WZMiUW w Ostrołęce 38 Plan1/MWM/1/2 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Infrastruktury i Geodezji przekazanie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Oddziału GDDKiA w Kielcach inwestycja zgodna z Polityką energetyczną Polski do roku 2030 oraz Programem możliwości wykorzystania OZE dla mazowieckiego Wniosek jako informacja Wniosek jako informacja Wniosek uwzględniony w polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego Wniosek jako informacja 39 Plan1/PBWS/1/2 Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim Brak wniosków i uwag Wniosek jako informacja 2 z 191

9 40 Plan1/PBWS/1/3 Urząd Gminy Skierniewice Brak wniosków i uwag Wniosek jako informacja ochrona wód czwartorzędowych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 220 Pradolina 41 Plan1/PBWS/1/5 Urząd Gminy Włocławek Środkowej Wisły; Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Gostynińsko-Włocławskie"; przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska; wpisuje się w ogólne zapisy zagospodarowanie turystyczne a ochrona Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata z Zalewu Włocławskiego uwzględnieniem perspektywy do roku Plan1/PBWS/1/5 Urząd Gminy Włocławek uwzględnienie przebiegu DK 62 Strzelno-Anusin Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 43 Plan1/PBWS/1/5 Urząd Gminy Włocławek uwzględnienie drogi wodnej na Zbiorniku Włocławskim Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 44 Plan1/PBWS/1/5 Urząd Gminy Włocławek uwzględnienie obszaru górniczego "Skoki-Dąb Mały" 45 Plan1/MWM/1/3 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uwzględnienie Programu bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu Wisły Środkowej przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska Wniosek uwzględniony w polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego; podstawę do prowadzenia polityki przestrzennej na obszarach zagrożenia powodziowego stanowił będzie Pogram Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej (dokument w opracowaniu) oraz mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (po 2015 r.) 46 Plan1/Roz1/1/1 Agencja Nieruchomości Rolnych przekazanie do Oddziału Terenowego ARR w i Filii w Łodzi Wniosek jako informacja 47 Plan1/Roz1/1/2 Mazowiecka Spółka Gazownictwa z o.o. informacja o zasadach przyłączeń do sieci gazowej na podst. Ustawy Prawo Energetyczne i Rozp. Min. Gospodarki z r. i Roz. Min. Przemysłu i Handlu z r. Wniosek jako informacja 48 Plan1/Roz1/1/3 Okręgowy Urząd Górniczy w brak wniosków i uwag Wniosek jako informacja 49 Plan1/Roz1/1/5 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi przekazanie do Nadleśnictw Gostynin, Łąck, Płock, Radziwiłłów i Skierniewice Wniosek jako informacja 50 Plan1/Roz1/1/6 Nadwiślański Oddział Straży Granicznej brak wniosków i uwag Wniosek jako informacja 51 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dopasowanie lokalizacji punktów obsługi podróżnych (przystanków osobowych, stacji) na istniejących liniach kolejowych, do sieci osadniczej 52 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dopasowanie układu linii kolejowych do sieci osadniczej 53 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. budowa i modernizacja infrastruktury tworzącej centra przesiadkowe: autobusy miejskie-kolej, autobusy regionalne-kolej, rower-kolej, samochód-kolej 54 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. tworzenie promienistych układów połączeń, gdzie główną oś transportową obsługuje środek transportu o największej zdolności przewozowej (kolej), a połączenia promieniste inne środki transportu dowożące pasażerów do punktów przesiadkowych 55 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 56 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 57 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 58 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 59 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 60 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 61 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 62 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 63 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 64 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 65 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. uwzględnienie koordynacji rozkładów jazdy środków transportu kołowego z rozkładem jazdy pociągów (i vice versa) uruchomienie przewozów pasażerskich na odcinkach bocznych do obecnie istniejących, które będą stanowiły połączenia dowozowe i zasilały w dodatkowych pasażerów obecnie istniejące połączenia, np. połączenie: Sokołów Podl. Siedlce uruchomienie przewozów pasażerskich na odcinkach bocznych do obecnie istniejących, które będą stanowiły połączenia dowozowe i zasilały w dodatkowych pasażerów obecnie istniejące połączenia, np. połączenie: Konstancin-Jeziorna Piaseczno Nowa Iwiczna Warszawa Służewiec uruchomienie przewozów pasażerskich na odcinkach bocznych do obecnie istniejących, które będą stanowiły połączenia dowozowe i zasilały w dodatkowych pasażerów obecnie istniejące połączenia, np. połączenie typu tramwaj spalinowy Pruszków Komorów WKD uruchomienie przewozów pasażerskich na odcinkach bocznych do obecnie istniejących, które będą stanowiły połączenia dowozowe i zasilały w dodatkowych pasażerów obecnie istniejące połączenia, np. wydłużenie pociągów relacji Warszawa Małkinia do Ostrowi Maz. (ok. 25 tys. mieszk.) po wykonaniu elektryfikacji odcinka Małkinia Ostrów Maz. planowanie przewozów kolejowych przekraczających granicę, tj. uwzględniające utworzenie połączeń do ośrodków znaczenia regionalnego i subregionalnego w sąsiednim województwie (nie jak obecnie do najbliższej stacji węzłowej) modernizacja linii kolejowych znaczenia lokalnego w celu zapewnienia mieszkańcom rejonów słabiej zurbanizowanych łatwego dostępu do ośrodków regionalnych i ponadregionalnych, w szczególności odcinków: Tłuszcz Ostrołęka modernizacja linii kolejowych znaczenia lokalnego w celu zapewnienia mieszkańcom rejonów słabiej zurbanizowanych łatwego dostępu do ośrodków regionalnych i ponadregionalnych, w szczególności odcinków: Nasielsk Sierpc gr.woj.(toruń) modernizacja linii kolejowych znaczenia lokalnego w celu zapewnienia mieszkańcom rejonów słabiej zurbanizowanych łatwego dostępu do ośrodków regionalnych i ponadregionalnych, w szczególności odcinków: Płock Sierpc gr.woj.(brodnica) modernizacja linii kolejowych znaczenia lokalnego w celu zapewnienia mieszkańcom rejonów słabiej zurbanizowanych łatwego dostępu do ośrodków regionalnych i ponadregionalnych, w szczególności odcinków: Radom Drzewica modernizacja linii kolejowych znaczenia lokalnego w celu zapewnienia mieszkańcom rejonów słabiej zurbanizowanych łatwego dostępu do ośrodków regionalnych i ponadregionalnych, w szczególności odcinków: Ostrołęka Chorzele gr.woj.(szczytno) (zapewnienie właściwego dojazdu do Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach oraz utworzenie regionalnego powiązania z lotniskiem Olsztyn-Szymany) 3 z 191

10 66 Plan1/Roz1/1/7 Wydział Nieruchomości Komendy Stołecznej Policji informacja dotycząca terenu zamkniętego - teren przy ul. Nowolipie 2 w Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 67 Plan1/Roz1/1/9 PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren rozwój sieci 110kV do 2025: modernizacja linii "Sochaczew-Łowicz1" 68 Plan1/Roz1/1/9 PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren rozwój sieci 110kV do 2025: modernizacja linii "Żyrardów-Mszczonów" 69 Plan1/Roz1/1/9 PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren rozwój sieci 110kV do 2025: modernizacja linii "Huta Zawadzka-Kaleń-Tarczyn" 70 Plan1/Roz1/1/9 PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren rozwój sieci 110kV do 2025: modernizacja linii modernizacja stacji 110/15kV "Kaleń" 71 Plan1/Roz1/1/9 PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren uwzględnienie strefy ochronnej dla linii napowietrznych 110 kv 72 Plan1/PBWM/1/10 Urząd Gminy Siennica usunięcie projektowanego obejścia drogowego wsi Siennica inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemów elektroenergetycznych inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemów elektroenergetycznych inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemów elektroenergetycznych inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemów elektroenergetycznych inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemów elektroenergetycznych ; inwestycja nie została zgłoszona przez zarządcę dróg wojewódzkich 73 Plan1/OF/1/14 Krzysztof Gipsiak wykreślenie Trasy Książąt Mazowieckich (TKM) Trasa Książąt Mazowieckich nie jest planowana do realizacji przez zarządcę dróg wojewódzkich. Zarządca dróg wojewódzkich planuje przebudowę układu drogowego w tym rejonie poprzez budowę Paszkowianki oraz przebudowę drogi wojewódzkiej Plan1/Roz1/1/11 RZGW w Zarząd Zlewni Wisły Mazowieckiej uwzględnienie obszarów zagrożonych powodzią wyznaczonych w "Studiach dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej" rzek: Wisła, Drzewiczka, Pilica, Świder, Jeziorka, Bzura, Utrata, Pisia, Rawka, Sucha, Mienia, Wilanówka, Zimna Woda, Mogielanka, Rokitnica, Wilga, Okrzejka, Radomka, Mleczna, Iłżanka, Zwolenka, Krępianka, Zagożdżonka, Kamienna, Łydynia, Liwiec, Czarna, Wkra, Bug, Narew, Orzyc, Rządza, Omulew, Długa, Rozoga, Nurzec, Orz, Płonka, Ada, Osownica, Szkwa, Toczna, Skrwa Prawa, Skrwa Lewa, Sierpienica, Plewka (w opracowaniu); Wniosek uwzględniony w polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego 75 Plan1/Roz1/1/11 76 Plan1/Roz1/1/11 RZGW w Zarząd Zlewni Wisły Mazowieckiej RZGW w Zarząd Zlewni Wisły Mazowieckiej uwzględnienie: Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Programu małej retencji dla mazowieckiego, stref ochronnych ujęć wód według wykazu na stronie internetowej RZGW, głównych zbiorników wód podziemnych, zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych zgodnie z art 27 ustawy prawo wodne Jednostką właściwą do informowania w sprawie studiów ochrony przeciwpowodziowej jest Wydział Uzgodnień Ochrony Przeciwpowodziowej 77 Plan1/OF/1/16 Zygmunt Kossakowski ujęcie w Planie działek z terenu Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego bezzasadny 78 Plan1/PBWM/1/11 Urząd Gminy w Wildze 79 Plan1/PBWM/1/11 Urząd Gminy w Wildze 80 Plan1/Roz1/1/10 Stołeczny Zarząd Infrastruktury 81 Plan1/Roz3/1/1 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN 82 Plan1/Roz3/1/2 Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" ujęcie planów podwyższenia i zmodernizowania wałów przeciwpowodziowych przy Wiśle w Gminie Wilga uzgadnianie z Gminą Wilga ewentualnych zmian obszarów lub form ochrony, wynikających z ustawy o ochronie przyrody Informacja o przekazaniu aktualnego wykazu terenów zamkniętych do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (organu właściwego do udzielania informacji w tym zakresie) Plan adaptuje ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Programu Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz uwzględnia ograniczenia wynikające z zapisów ustawy Prawo wodne; wniosek uwzględniony Wniosek jako informacja Zakres planu nie obejmuje sposobu zagospodarowania poszczególnych działek Wniosek uwzględniony w polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego Wniosek jako informacja Wniosek jako informacja brak wniosków i uwag Wniosek jako informacja przekwalifikowanie lub utrzymanie statusu działek w planie miejscowym dla dzielnicy Warszawa- Wawer bezzasadny 83 Plan1/Roz3/1/3 Warszawski Uniwersytet Medyczny dokonanie zmian w planie miejscowym dla dzielnicy Warszawa-Ochota polegających na zmianie przeznaczenia gruntów, na których planowany jest Ośrodek Onkologii na U-Z/U-N bezzasadny 84 Plan1/Roz3/1/3 Warszawski Uniwersytet Medyczny uwzględnienie realizacji Ośrodka Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 85 Plan1/SPM/1/1 Starostwo Powiatowe w Płońsku uwzględnienie linii kolejowej Płock-Modlin zgodnie z wariantem 1 lub 2 86 Plan1/OF/1/18 Marek i Aneta Bońkowscy przekwalifikowanie działki w gminie Sanniki na budowlaną (jednorodzinną) bezzasadny 87 Plan1/Roz1/1/12 Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie uwzględnienie utworzenia Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie Zakres planu nie obejmuje zmiany przeznaczenia terenów, wniosek powinien być skierowany do planowania miejscowego Zakres planu nie obejmuje zmiany przeznaczenia terenów, wniosek powinien być skierowany do planowania miejscowego ; we "Wstępnym Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin - Płock" z 2011 r. rekomendowany został wariant 3, jednak wybór wariantu zostanie dokonany w późniejszym etapie. Zakres planu nie obejmuje zmiany przeznaczenia terenów, wniosek powinien być skierowany do planowania miejscowego Wniosek uwzględniony w zintegrowanej polityce opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej 4 z 191

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOŁOBRZEG -CZĘŚĆ OPISOWA- ZAŁĄCZNIK NR... DO UCHWAŁY NR... RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia... URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM

MIASTA TYCHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TEKST STUDIUM MI AST O TY CHY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY TEKST STUDIUM /Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Tychy z dnia.../ BIURO ROZWOJU REGIONU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Stan aktualności studiów uwarunkowań

Stan aktualności studiów uwarunkowań MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Stan aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w województwie mazowieckim Warszawa 2015 Opracowanie MAZOWIECKIE

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w ramach realizacji właściwych ów operacyjnych na lata, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów,

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014 Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Gdynia, marzec 2015 r. 1 Opracowanie wykonane zostało przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I BURMISTRZ MIASTA JORDANOWA PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTA JORDANOWA TOM I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO UWARUNKOWANIA I MOśLIWOŚCI ROZWOJU załącznik

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO

WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO WÓJT GMINY GARBATKA-LETNISKO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GARBATKA-LETNISKO ZMIANA NR 2 - zapis ujednolicony - 2 Studium 1998 rok Podstawowy zespół autorski: główny

Bardziej szczegółowo

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice projekt. Spis treści Spis treści 1. KIERUNKI ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE... 3 1.1. GŁÓWNE FUNKCJE GMINY... 6 1.2. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GMINY.... 6 1. 3. STRUKTURA PRZESTRZENNA

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10

1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 SPIS TREŚCI 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10 I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA... 10 II. METODA PRACY... 10 III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO II EDYCJA CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO KATOWICE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

3.9. Transgraniczne powiązania infrastrukturalne i komunikacyjne spójność i dostępność przestrzenna

3.9. Transgraniczne powiązania infrastrukturalne i komunikacyjne spójność i dostępność przestrzenna 3.9. Transgraniczne powiązania infrastrukturalne i komunikacyjne spójność i dostępność przestrzenna 1. Podstawy formułowania polityki przestrzennej 1.1. Opis obszaru działań Zachodnia granica województw

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ

Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Połączenie elektroenergetyczne 400 kv Polska Litwa: Ogólny opis inwestycji oraz Zakres prac nad raportem OOŚ Opracowanie Projektu Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko łącznie z inwentaryzacją przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie ponadregionalnych i regionalnych ośrodków rozwoju oraz policentrycznej sieci osadniczej w subregionie płockim

Kształtowanie ponadregionalnych i regionalnych ośrodków rozwoju oraz policentrycznej sieci osadniczej w subregionie płockim I SSN18966322 Mazowi ecki ebi uropl anowani aregi onal nego Mazows ze Anali zyistudi a 1 9 Ks z t ał t owani eponadr e gi onal nyc h ir e gi onal nyc hoś r odków r oz woj u or azpol i c e nt r yc z ne

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo