ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Transkrypt

1 ROZPATRZENIE WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

2 ROZPATRZENIE WNIOSKÓW DO PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. PRZEBIEG PRAC NAD AKTUALIZACJĄ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W KONTEKŚCIE WNIOSKÓW I UWAG ZGŁASZANYCH DO PROJEKTU PLANU. W związku z podjętą w dniu 11 października 2010 r. uchwałą nr 166/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, wykonano kolejno: 1. Założenia aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, które zostały przyjęte przez Zarząd Województwa w dniu 28 października 2011r., będące propozycją wstępnych założeń polityki przestrzennej w województwie mazowieckim, rozumiane jako hipotezy Planu, które podlegają weryfikacji w dalszych fazach procesu planistycznego. 2. Założenia były punktem wyjścia do dyskusji nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i były przedmiotem konferencji regionalnych, które odbywały się w subregionach : w Ciechanowie - 3 listopada 2011 r., w Ostrołęce - 9 listopada 2011 r., Płocku - 16 listopada 2011 r. w Radomiu - 23 listopada 2011r., w Siedlcach - 30 listopada, w Otrębusach dla Obszaru Metropolitalnego - 2 grudnia 2011r. Na konferencjach w trakcie dyskusji zgłaszano uwagi i wnioski do przedstawionych Założeń, które zostały uwzględnione w projekcie Planu. 3. Po konsultacjach dotyczących wstępnych założeń polityki przestrzennej w województwie, stanowiących fazę przedprojektową Planu, mającą na celu przede wszystkim wstępną weryfikację ch założeń, przystąpiono do oficjalnej procedury sporządzania Planu. I tak Marszałek Województwa Mazowieckiego kolejno: ogłosił w prasie ogólnopolskiej - w Rzeczpospolitej z dnia 28 grudnia 2011 r. oraz przez obwieszczenie w urzędach gmin, starostwach powiatowych, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w oraz Urzędzie Wojewódzkim Województwa Mazowieckiego w ;

3 zawiadomił właściwe instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu zawiadomienie z dnia 29 grudnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, określając miejsce oraz termin składania wniosków. Wnioski do projektu Planu można było składać w formie tradycyjnej pocztowej oraz w formie elektronicznej poprzez platformę Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego: II. SPOSÓB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW PRZY SPORZĄDZANIU PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Rozpatrując wnioski do projektu Planu kierowano się następującymi zasadami: uspołecznienia, polegającej na umożliwieniu wszystkim zainteresowanym osobom, i instytucjom zgłaszania uwag i propozycji do Planu; partycypacji, polegającej na uwzględnieniu w Planie propozycji i stanowisk wyrażanych przez inne właściwe podmioty publiczne gospodarki przestrzennej; weryfikacji hipotez, polegającej na przeprowadzeniu konsultacji społecznych i dyskusji środowiskowych na etapie wstępnej koncepcji Planu. W ramach dotychczas prowadzonej procedury aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego wpłynęło 3618 wniosków. Ze względu na tak dużą liczbę wniosków oraz ich różnorodny charakter, przyjęto następujący sposób ich rozpatrywania. Wyróżniono 3 grupy wniosków ze względu na sposób i miejsce złożenia wniosków: 1. Wnioski do aktualizacji Planu złożone w formie pism przesłanych pocztą (1009 pism, zawierających 3333 wniosków) Tabela Wnioski złożone na platformę elektroniczną: (156 wniosków) Tabela Wnioski złożone w trakcie konferencji subregionalnych w listopadzie i grudniu 2011r. (129 wniosków) Tabela 3. Jako wniosek traktowano każde pojedyncze zadanie lub kierunek działań odniesiony do poszczególnych, elementów zagospodarowania przestrzennego.

4 Spośród wszystkich złożonych 3618 wniosków wniosków (5,3%) nie zostało dopuszczonych do rozpatrzenia ze względów formalnych tj. brak podpisu, nieczytelny podpis, brak adresu Tabela 4. Dotyczyło to głównie wniosków składanych przez osoby fizyczne, dotyczących wykreślenia z Planu lub nie wprowadzania do Planu inwestycji liniowych, głównie projektowanych tras drogowych, stanowiących elementy ważnych systemów drogowych np.: sprzeciw wobec Legionowskiej Trasy Mostowej, Trasy Olszynki Grochowskiej, nowego przebiegu drogi nr 721 w Halinowie. Wnioski te są jednak rozpatrywane w sensie merytorycznym, na podstawie innych wniosków, o tej samej treści, a które nie zostały odrzucone ze względów formalnych i znajdują wyraz w ustaleniach Planu. Spośród 3423 dopuszczonych wniosków przyjęto i uwzględniono w ustaleniach projektu Planu 2908 (84,9%) wniosków. Wnioski te uwzględniano w dwojaki sposób: poprzez bezpośrednie zapisy wynikające wprost z literalnego brzmienia treści wniosku, który zostaje uwzględniony w ustaleniach Planu w: uwarunkowaniach, obszarach problemowych czy politykach przestrzennych Planu; dotyczy przede wszystkim konkretnych zadań inwestycyjnych o charakterze ponadlokalnym liniowym, czy wielkoobszarowych systemów obszarów chronionych i predestynowanych do objęcia ochroną prawną w zakresie ochrony i kształtowania środowiska oraz dziedzictwa kulturowego; pośredni, gdzie treść wniosku znajduje swój wyraz pośrednio tj. wpisuje się w kierunki działań, czy uwarunkowania rozwoju, - i dotyczy przede wszystkim pojedynczych obiektów z zakresu infrastruktury społecznej oraz obiektów kultury wpływających na warunki i jakość życia mieszkańców, ale ze względu na mnogość tych obiektów nie mogą one wszystkie zostać zapisane, a wpisują się w określony kierunek działań czy uwarunkowania rozwoju. 58 wniosków - informacji (1,7%) dopuszczonych wniosków przyjęto i rozpatrywano jako materiały informacyjne do Planu. Dotyczyły one przede wszystkim procedury sporządzania Planu - informacji o ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania Planu, przesłanie zawiadomienia do innego organu instytucji, a także informacji o istniejących elementach infrastruktury transportowej, technicznej, środowiska kulturowego i przyrodniczego na styku mazowieckiego z mi sąsiednimi. Spośród 3423 dopuszczonych wniosków 139 wniosków uznano za bezzasadne (4%) - gdyż nie odpowiadały one zakresowi ustawowemu planu oraz jego charakterowi i skali. W szczególności dotyczyły one zagadnień przeznaczenia funkcji terenu

5 oraz podziału działek - wnioski powinny być skierowane do planowania miejscowego; plan nie ma charakteru planowania urbanistycznego. Drugi rodzaj wniosków, które uznano za bezzasadne z punktu widzenia planu, to takie które dotyczyły wprowadzenia zapisów w planie mających ustalać: - właściwości organów; - procedury; oraz rozstrzygać wątpliwości interpretacyjne ustaw i przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Plan jako akt stosowania prawa nie może tworzyć i interpretować prawa. Trzeci rodzaj ch wniosków ch dotyczył spraw, które powinny być skierowane do innych organów właściwych w sprawach na podstawie ustaw szczególnych. Tylko 372 wniosków (10,8% dopuszczonych wniosków) odrzucono ze względów merytorycznych. Przyczyną ich odrzucenia było przede wszystkim brak przesądzeń dla zgłaszanej inwestycji w dokumentach rządowych i samorządowych, przy wysokim koszcie budowy inwestycji i jej niskiej efektywności (racjonalności) z punktu widzenia istniejącego i projektowanego zagospodarowania przestrzennego. W II etapie procesu planistycznego, na etapie konsultacji, opiniowania i uzgadniania projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego powstałego m.in. w oparciu o zgłoszone wnioski będzie istniała możliwość weryfikacji zapisów projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego wynikająca z ustawowej procedury sporządzania Planu oraz ch zasad rozpatrywania wniosków i sporządzania projektu dokumentu. Niniejsza informacja jest dokumentacją rozpatrzenia wniosków w trybie art. 41 ust 1 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. LEGENDA - wniosek - wniosek - wniosek bezzasadny - wniosek jako informacja do Planu

6 1) WNIOSKI ZŁOŻONE W FORMIE PISM

7 Lp. Znak wniosku Wnioskodawca Treść wniosku 1 Plan1/PBWM/1/1 Urząd Gminy i Miasta Mogielnica uwzględnienie nieobwałowanych terenów zagrożonych powodzią na terenie gminy Mogielnica - na podstawie przesłanej mapy, kolorem żółtym zaznaczono zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1% Sposób uwzględnienia wniosku 2 Plan1/MWM/1/1 Ministerstwo Zdrowia zaniechanie działań wpływających na fizjografię uzdrowiska w Konstancinie 3 Plan1/MWM/1/1 Ministerstwo Zdrowia 4 Plan1/PBWM/1/2 Urząd Gminy Sterdyń 5 Plan1/PBWM/1/3 Urząd Gminy Zielonka Kancelaria/Punkt Obsługi Interesantów przestrzeganie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych w Konstancinie Informacja o wywieszeniu obwieszczenia na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w BIPie - Pani Jadwiga Czarnocka - osoba do kontaktu w sprawie Planu Uzasadnienie Wniosek uwzględniony w polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska Plan sporządzany jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym przedmiotową ustawę, wniosek uwzględniony Wniosek jako informacja wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Wniosek jako informacja 6 Plan1/PBWS/1/1 Urząd Gminy Bolimów przeanalizowanie przebiegu linii dużych prędkości w korytarzu infrastrukturalnym autostrady A-2 ;budowa i przebieg kolei dużych prędkości uzależnione od rozstrzygnięć na szczeblu rządowym; prace nad inwestycją prowadzone są w PKP PLK, inwestycja popierana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 7 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek uwzględnienie przebiegu wschodniej obwodnicy w wariancie WIIIa po granicy m.st. i miasta Sulejówek wraz z węzłem "Zakręt" przy ul. Trakt Brzeski 8 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek uwzględnienie przebiegu linii kolejowej relacji Warszawa - Siedlce wraz z przystankiem "Sulejówek" i stacją kolejową "Sulejówek Miłosna" 9 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek uwzględnienie przebiegu dróg nr 637 i 638 Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 10 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek przebudowa węzła pomiędzy drogami 637 i Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek 12 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek 13 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek 14 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek 15 Plan1/PBWM/1/5 Urząd Miasta Sulejówek 16 Plan1/OF/1/8 Halina Wojciechowska 17 Plan1/OF/1/7 Marianna Staważ 18 Plan1/OF/1/6 Kazimierz Staważ 19 Plan1/OF/1/12 Stanisaw Sokulski 20 Plan1/OF/1/11 Grzegorz Rafalski budowa bezkolizyjnego przejazdu nad/pod linią kolejową Warszawa Terespol w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 (Al. Piłsudskiego) uwzględnienie w woj. sieci obiektów kultury planowanego Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego (w oparciu o Dworek "Milusin") przekształcenie obiektów sportowych Parku Glinianki wraz ze zrealizowanym centrum pobytowym Euro 2012 (stadion z 2 pełnowymiarowymi boiskami piłkarskimi) na podwarszawskie centrum przygotowań olimpijskich dla kadry narodowej przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia (500 mm) przebiegającego przez Szkopówkę - wzdłuż granicy m.st. i miasta Sulejówek skablowanie linii wysokiego napięcia przebiegających przez centralne obszary Sulejówka - ze stacji energetycznej 15/11 kv przy ul. Szosowej w kierunku wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa ;inwestycja celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, przewidziana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sulejówek Wniosek uwzględniony w zintegrowanej polityce opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej Wniosek uwzględniony w polityce wzrostu atrakcyjności turystycznej oraz polityce rozwoju przemysłu i wzrostu konkurencyjności wybranych ośrodków osadniczych Wniosek uwzględniony w polityce rozwoju systemów infrastruktury technicznej Wniosek uwzględniony w polityce rozwoju systemów infrastruktury technicznej Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. 1 z 191

8 21 Plan1/OF/1/5 Marcin Pietras 22 Plan1/OF/1/4 Jarosław Pietras Krzysztof Pietras 23 Plan1/OF/1/3 Franciszek Pietras 24 Plan1/OF/1/2 Dorota Pietras 25 Plan1/OF/1/1 Wioletta i Robert Ochalscy 26 Plan1/OF/1/10 Mieczysława Lamecka 27 Plan1/OF/1/9 Bożena Gajoch-Kowalska, Janina Ziółkowska 28 Plan1/OF/1/13 Mirosława Karolkiewicz 29 Plan1/OF/1/15 Adam Oleksiak wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa wykreślenie Legionowskiej Trasy Mostowej z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. Korytarz planowanej Legionowskiej Trasy Mostowej od drogi krajowej nr 7 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 631 stanowi fragment Małej Obwodnicy. Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej, a szczególnie urbanizujących się obszarów miasta Legionowo i Jabłonna. 30 Plan1/Roz1/1/4 RWE uwzględnienie nowych (planowanych) tras linii 110kV i 220kV i lokalizacji nowych stacji 110/15kV na terenie inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowane przez operatora systemu przesyłowego i operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnych za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemów elektroenergetycznych 31 Plan1/Roz1/1/4 RWE osoba do kontaktu - Janusz Jakubowski Wniosek jako informacja 32 Plan1/PBWM/1/4 Urząd Gminy Pniewy brak wniosków i uwag Wniosek jako informacja 33 Plan1/PBWM/1/6 Urząd Miasta i Gminy w Drobinie do kontaktu wyznaczono Referat Rozwoju Gospodarczego Wniosek jako informacja 34 Plan1/PBWM/1/7 Urząd Gminy Sienno uwzględnienie lokalizacji urządzeń do wytwarzania energii za pomocą siły wiatru na terenie gminy Sienno 35 Plan1/PBWM/1/8 Urząd Gminy w Stoczku do kontaktu wyznaczono Referat Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska; osoby kontaktowe: Jolanta Kowalik, Monika Oniśk tel wew Plan1/PBWS/1/4 Urząd Gminy Poświętne wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w urzędzie i w sołectwach; osoba do kontaktu: Elżbieta Lasota, tel , 37 Plan1/PBWM/1/9 Urząd Gminy Małkinia Górna budowa wałów od wsi Rostki Wlk. do wsi Glina; dokumentacja w WZMiUW w Ostrołęce 38 Plan1/MWM/1/2 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Infrastruktury i Geodezji przekazanie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Oddziału GDDKiA w Kielcach inwestycja zgodna z Polityką energetyczną Polski do roku 2030 oraz Programem możliwości wykorzystania OZE dla mazowieckiego Wniosek jako informacja Wniosek jako informacja Wniosek uwzględniony w polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego Wniosek jako informacja 39 Plan1/PBWS/1/2 Urząd Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim Brak wniosków i uwag Wniosek jako informacja 2 z 191

9 40 Plan1/PBWS/1/3 Urząd Gminy Skierniewice Brak wniosków i uwag Wniosek jako informacja ochrona wód czwartorzędowych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 220 Pradolina 41 Plan1/PBWS/1/5 Urząd Gminy Włocławek Środkowej Wisły; Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Gostynińsko-Włocławskie"; przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska; wpisuje się w ogólne zapisy zagospodarowanie turystyczne a ochrona Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata z Zalewu Włocławskiego uwzględnieniem perspektywy do roku Plan1/PBWS/1/5 Urząd Gminy Włocławek uwzględnienie przebiegu DK 62 Strzelno-Anusin Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 43 Plan1/PBWS/1/5 Urząd Gminy Włocławek uwzględnienie drogi wodnej na Zbiorniku Włocławskim Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 44 Plan1/PBWS/1/5 Urząd Gminy Włocławek uwzględnienie obszaru górniczego "Skoki-Dąb Mały" 45 Plan1/MWM/1/3 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uwzględnienie Programu bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu Wisły Środkowej przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska Wniosek uwzględniony w polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego; podstawę do prowadzenia polityki przestrzennej na obszarach zagrożenia powodziowego stanowił będzie Pogram Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej (dokument w opracowaniu) oraz mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (po 2015 r.) 46 Plan1/Roz1/1/1 Agencja Nieruchomości Rolnych przekazanie do Oddziału Terenowego ARR w i Filii w Łodzi Wniosek jako informacja 47 Plan1/Roz1/1/2 Mazowiecka Spółka Gazownictwa z o.o. informacja o zasadach przyłączeń do sieci gazowej na podst. Ustawy Prawo Energetyczne i Rozp. Min. Gospodarki z r. i Roz. Min. Przemysłu i Handlu z r. Wniosek jako informacja 48 Plan1/Roz1/1/3 Okręgowy Urząd Górniczy w brak wniosków i uwag Wniosek jako informacja 49 Plan1/Roz1/1/5 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi przekazanie do Nadleśnictw Gostynin, Łąck, Płock, Radziwiłłów i Skierniewice Wniosek jako informacja 50 Plan1/Roz1/1/6 Nadwiślański Oddział Straży Granicznej brak wniosków i uwag Wniosek jako informacja 51 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dopasowanie lokalizacji punktów obsługi podróżnych (przystanków osobowych, stacji) na istniejących liniach kolejowych, do sieci osadniczej 52 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dopasowanie układu linii kolejowych do sieci osadniczej 53 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. budowa i modernizacja infrastruktury tworzącej centra przesiadkowe: autobusy miejskie-kolej, autobusy regionalne-kolej, rower-kolej, samochód-kolej 54 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. tworzenie promienistych układów połączeń, gdzie główną oś transportową obsługuje środek transportu o największej zdolności przewozowej (kolej), a połączenia promieniste inne środki transportu dowożące pasażerów do punktów przesiadkowych 55 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 56 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 57 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 58 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 59 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 60 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 61 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 62 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 63 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 64 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 65 Plan1/Roz1/1/8 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. uwzględnienie koordynacji rozkładów jazdy środków transportu kołowego z rozkładem jazdy pociągów (i vice versa) uruchomienie przewozów pasażerskich na odcinkach bocznych do obecnie istniejących, które będą stanowiły połączenia dowozowe i zasilały w dodatkowych pasażerów obecnie istniejące połączenia, np. połączenie: Sokołów Podl. Siedlce uruchomienie przewozów pasażerskich na odcinkach bocznych do obecnie istniejących, które będą stanowiły połączenia dowozowe i zasilały w dodatkowych pasażerów obecnie istniejące połączenia, np. połączenie: Konstancin-Jeziorna Piaseczno Nowa Iwiczna Warszawa Służewiec uruchomienie przewozów pasażerskich na odcinkach bocznych do obecnie istniejących, które będą stanowiły połączenia dowozowe i zasilały w dodatkowych pasażerów obecnie istniejące połączenia, np. połączenie typu tramwaj spalinowy Pruszków Komorów WKD uruchomienie przewozów pasażerskich na odcinkach bocznych do obecnie istniejących, które będą stanowiły połączenia dowozowe i zasilały w dodatkowych pasażerów obecnie istniejące połączenia, np. wydłużenie pociągów relacji Warszawa Małkinia do Ostrowi Maz. (ok. 25 tys. mieszk.) po wykonaniu elektryfikacji odcinka Małkinia Ostrów Maz. planowanie przewozów kolejowych przekraczających granicę, tj. uwzględniające utworzenie połączeń do ośrodków znaczenia regionalnego i subregionalnego w sąsiednim województwie (nie jak obecnie do najbliższej stacji węzłowej) modernizacja linii kolejowych znaczenia lokalnego w celu zapewnienia mieszkańcom rejonów słabiej zurbanizowanych łatwego dostępu do ośrodków regionalnych i ponadregionalnych, w szczególności odcinków: Tłuszcz Ostrołęka modernizacja linii kolejowych znaczenia lokalnego w celu zapewnienia mieszkańcom rejonów słabiej zurbanizowanych łatwego dostępu do ośrodków regionalnych i ponadregionalnych, w szczególności odcinków: Nasielsk Sierpc gr.woj.(toruń) modernizacja linii kolejowych znaczenia lokalnego w celu zapewnienia mieszkańcom rejonów słabiej zurbanizowanych łatwego dostępu do ośrodków regionalnych i ponadregionalnych, w szczególności odcinków: Płock Sierpc gr.woj.(brodnica) modernizacja linii kolejowych znaczenia lokalnego w celu zapewnienia mieszkańcom rejonów słabiej zurbanizowanych łatwego dostępu do ośrodków regionalnych i ponadregionalnych, w szczególności odcinków: Radom Drzewica modernizacja linii kolejowych znaczenia lokalnego w celu zapewnienia mieszkańcom rejonów słabiej zurbanizowanych łatwego dostępu do ośrodków regionalnych i ponadregionalnych, w szczególności odcinków: Ostrołęka Chorzele gr.woj.(szczytno) (zapewnienie właściwego dojazdu do Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach oraz utworzenie regionalnego powiązania z lotniskiem Olsztyn-Szymany) 3 z 191

10 66 Plan1/Roz1/1/7 Wydział Nieruchomości Komendy Stołecznej Policji informacja dotycząca terenu zamkniętego - teren przy ul. Nowolipie 2 w Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 67 Plan1/Roz1/1/9 PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren rozwój sieci 110kV do 2025: modernizacja linii "Sochaczew-Łowicz1" 68 Plan1/Roz1/1/9 PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren rozwój sieci 110kV do 2025: modernizacja linii "Żyrardów-Mszczonów" 69 Plan1/Roz1/1/9 PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren rozwój sieci 110kV do 2025: modernizacja linii "Huta Zawadzka-Kaleń-Tarczyn" 70 Plan1/Roz1/1/9 PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren rozwój sieci 110kV do 2025: modernizacja linii modernizacja stacji 110/15kV "Kaleń" 71 Plan1/Roz1/1/9 PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren uwzględnienie strefy ochronnej dla linii napowietrznych 110 kv 72 Plan1/PBWM/1/10 Urząd Gminy Siennica usunięcie projektowanego obejścia drogowego wsi Siennica inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemów elektroenergetycznych inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemów elektroenergetycznych inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemów elektroenergetycznych inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemów elektroenergetycznych inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemów elektroenergetycznych ; inwestycja nie została zgłoszona przez zarządcę dróg wojewódzkich 73 Plan1/OF/1/14 Krzysztof Gipsiak wykreślenie Trasy Książąt Mazowieckich (TKM) Trasa Książąt Mazowieckich nie jest planowana do realizacji przez zarządcę dróg wojewódzkich. Zarządca dróg wojewódzkich planuje przebudowę układu drogowego w tym rejonie poprzez budowę Paszkowianki oraz przebudowę drogi wojewódzkiej Plan1/Roz1/1/11 RZGW w Zarząd Zlewni Wisły Mazowieckiej uwzględnienie obszarów zagrożonych powodzią wyznaczonych w "Studiach dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej" rzek: Wisła, Drzewiczka, Pilica, Świder, Jeziorka, Bzura, Utrata, Pisia, Rawka, Sucha, Mienia, Wilanówka, Zimna Woda, Mogielanka, Rokitnica, Wilga, Okrzejka, Radomka, Mleczna, Iłżanka, Zwolenka, Krępianka, Zagożdżonka, Kamienna, Łydynia, Liwiec, Czarna, Wkra, Bug, Narew, Orzyc, Rządza, Omulew, Długa, Rozoga, Nurzec, Orz, Płonka, Ada, Osownica, Szkwa, Toczna, Skrwa Prawa, Skrwa Lewa, Sierpienica, Plewka (w opracowaniu); Wniosek uwzględniony w polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego 75 Plan1/Roz1/1/11 76 Plan1/Roz1/1/11 RZGW w Zarząd Zlewni Wisły Mazowieckiej RZGW w Zarząd Zlewni Wisły Mazowieckiej uwzględnienie: Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Programu małej retencji dla mazowieckiego, stref ochronnych ujęć wód według wykazu na stronie internetowej RZGW, głównych zbiorników wód podziemnych, zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych zgodnie z art 27 ustawy prawo wodne Jednostką właściwą do informowania w sprawie studiów ochrony przeciwpowodziowej jest Wydział Uzgodnień Ochrony Przeciwpowodziowej 77 Plan1/OF/1/16 Zygmunt Kossakowski ujęcie w Planie działek z terenu Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego bezzasadny 78 Plan1/PBWM/1/11 Urząd Gminy w Wildze 79 Plan1/PBWM/1/11 Urząd Gminy w Wildze 80 Plan1/Roz1/1/10 Stołeczny Zarząd Infrastruktury 81 Plan1/Roz3/1/1 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN 82 Plan1/Roz3/1/2 Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" ujęcie planów podwyższenia i zmodernizowania wałów przeciwpowodziowych przy Wiśle w Gminie Wilga uzgadnianie z Gminą Wilga ewentualnych zmian obszarów lub form ochrony, wynikających z ustawy o ochronie przyrody Informacja o przekazaniu aktualnego wykazu terenów zamkniętych do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (organu właściwego do udzielania informacji w tym zakresie) Plan adaptuje ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Programu Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego oraz uwzględnia ograniczenia wynikające z zapisów ustawy Prawo wodne; wniosek uwzględniony Wniosek jako informacja Zakres planu nie obejmuje sposobu zagospodarowania poszczególnych działek Wniosek uwzględniony w polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego Wniosek jako informacja Wniosek jako informacja brak wniosków i uwag Wniosek jako informacja przekwalifikowanie lub utrzymanie statusu działek w planie miejscowym dla dzielnicy Warszawa- Wawer bezzasadny 83 Plan1/Roz3/1/3 Warszawski Uniwersytet Medyczny dokonanie zmian w planie miejscowym dla dzielnicy Warszawa-Ochota polegających na zmianie przeznaczenia gruntów, na których planowany jest Ośrodek Onkologii na U-Z/U-N bezzasadny 84 Plan1/Roz3/1/3 Warszawski Uniwersytet Medyczny uwzględnienie realizacji Ośrodka Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 85 Plan1/SPM/1/1 Starostwo Powiatowe w Płońsku uwzględnienie linii kolejowej Płock-Modlin zgodnie z wariantem 1 lub 2 86 Plan1/OF/1/18 Marek i Aneta Bońkowscy przekwalifikowanie działki w gminie Sanniki na budowlaną (jednorodzinną) bezzasadny 87 Plan1/Roz1/1/12 Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie uwzględnienie utworzenia Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie Zakres planu nie obejmuje zmiany przeznaczenia terenów, wniosek powinien być skierowany do planowania miejscowego Zakres planu nie obejmuje zmiany przeznaczenia terenów, wniosek powinien być skierowany do planowania miejscowego ; we "Wstępnym Studium wykonalności dla budowy nowej linii kolejowej w relacji Modlin - Płock" z 2011 r. rekomendowany został wariant 3, jednak wybór wariantu zostanie dokonany w późniejszym etapie. Zakres planu nie obejmuje zmiany przeznaczenia terenów, wniosek powinien być skierowany do planowania miejscowego Wniosek uwzględniony w zintegrowanej polityce opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej 4 z 191

11 88 Plan1/Roz1/1/13 Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin uwzględnienie realizacji bocznicy i stacji kolejowej w sąsiedztwie terminala pasażerskiego 89 Plan1/Roz1/1/13 Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin uwzględnienie uruchomienia terminala cargo 90 Plan1/Roz1/1/13 Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin uwzględnienie rozbudowy Portu o drugi pas startowy i zabezpieczenie w związku z tym rezerwy terenu 1500x3500 metrów po północnej części istniejącego lotniska 91 Plan1/Roz1/1/13 Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin uwzględnienie rozbudowy istniejącego terminala pasażerskiego, a w przyszłości budowy kolejnego 92 Plan1/Roz1/2/92 93 Plan1/Roz1/2/92 94 Plan1/Roz1/2/92 95 Plan1/Roz1/2/92 96 Plan1/Roz1/2/92 97 Plan1/Roz1/2/92 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach 98 Plan1/Roz1/1/14 Nadleśnictwo Gostynin Poinformowanie o konieczności dokonania uzgodnień i konsultacji z Gminą Brody (w związku ze sporządzaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) Poinformowanie o konieczności dokonania uzgodnień i konsultacji z Departamentem Studiów GDDKiA i Wydziałem Studiów GDDKiA Poinformowanie o konieczności dokonania uzgodnień i konsultacji z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach (w związku z aktualizacją PZP świętokrzyskiego i projektowaniem systemu tras rowerowych) uwzględnienie przebiegów, klas technicznych i przekroju dróg przecinających granicę województw Mazowieckiego i Świętokrzyskiego tj. S-7 Elbląg-Warszawa-Radom-Kielce-Jędrzejów-Kraków- Chyżne-gr. państwa, klasa S, przekrój 2x2 uwzględnienie przebiegów, klas technicznych i przekroju dróg przecinających granicę województw Mazowieckiego i Świętokrzyskiego tj. DK-9 Radom-Ostrowiec Św.-Opatów-Rzeszów-gr. państwa, klasa GP, przekrój 2x2 uwzględnienie przebiegów, klas technicznych i przekroju dróg przecinających granicę województw Mazowieckiego i Świętokrzyskiego tj. DK-79 Warszawa-Kozienice-Sandomierz, klasa GP, przekrój 1x2 przeznaczenie gruntów będących w gestii Lasów Państwowych wyłącznie na cele gospodarki leśnej bezzasadny 99 Plan1/Roz3/1/4 Warszawska Szkoła Filmowa modernizacja i zagospodarowanie dawnego Kina Elektronik w (dzielnica Żoliborz) 100 Plan1/PBWM/1/12 Urząd Gminy Małkinia Górna przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia Górna - Kosów Lacki 101 Plan1/PBWM/1/12 Urząd Gminy Małkinia Górna budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarach Natura Plan1/PBWM/1/12 Urząd Gminy Małkinia Górna obwałowanie prawobrzeżne rzeki Bug w gminie Małkinia Górna Wniosek jako informacja Wniosek jako informacja Wniosek jako informacja Zakres planu nie obejmuje przekrojów dróg; w pozostałym zakresie wniosek uwzględniony w polityce poprawy dostępności i efektywności transportowej Zakres planu nie obejmuje przekrojów dróg; w pozostałym zakresie wniosek uwzględniony w polityce poprawy dostępności i efektywności transportowej Zakres planu nie obejmuje przekrojów dróg; w pozostałym zakresie wniosek uwzględniony w polityce poprawy dostępności i efektywności transportowej Zakres planu nie obejmuje zmiany przeznaczenia terenów, wniosek powinien być skierowany do planowania miejscowego przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska oraz polityce rozwoju systemów infrastruktury technicznej Wniosek uwzględniony w polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego 103 Plan1/Roz1/1/15 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok uwzględnienie istniejącej linii 110 kv Ostrołęka - Łomża 1 Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 104 Plan1/Roz1/1/15 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok uwzględnienie istniejącej linii 110 kv Ostrołęka - Nowogród Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 105 Plan1/Roz1/1/15 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok uwzględnienie istniejącej linii 110 kv Małkinia - Czyżew Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 106 Plan1/Roz1/1/15 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok uwzględnienie istniejącej linii 110 kv Siemiatycze - Siedlce Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 107 Plan1/Roz1/1/15 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok 108 Plan1/Roz1/1/15 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok 109 Plan1/Roz1/1/15 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok 110 Plan1/DUM/1/1 111 Plan1/DUM/1/2 Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zarezerwowanie terenu pod następujące urządzenia projektowane linia dwutorowa 110 kv ze stacji 220/110 kv Ostrołęka do miejsca rozgałęźnego w okolicach Nowogrodu, co stworzy odrębne ciągi liniowe Ostrołęka - Kolno i Ostrołęka - Łomża 2 zarezerwowanie terenu pod następujące urządzenia projektowane linia 110 kv Adamowo - Hołowczyce zarezerwowanie terenu pod następujące urządzenia projektowane linia 110 kv Ciechanowiec - Sokołów Podlaski inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemów elektroenergetycznych inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemów elektroenergetycznych inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu dystrybucyjnego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemów elektroenergetycznych Osoba do kontaktu - Sławomir Rogulski, , Wniosek jako informacja Brak uwag Wniosek jako informacja 112 Plan1/DUM/1/2 113 Plan1/Roz1/1/ Plan1/Roz1/1/16 Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Osoba do kontaktu - Magdalena Rzońca, Biuro Informacji i Koordynacji tel Wniosek jako informacja Poinformowanie o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem dokumentacji. Dokumentacja przygotowywana jest na 28 marca 2012 r. Wniosek jako informacja Osoba do kontaktu - inż. Michał Dolata, tel , Wniosek jako informacja 5 z 191

12 115 Plan1/Roz1/1/ Plan1/DUM/1/5 117 Plan1/DUM/1/5 118 Plan1/DUM/1/4 119 Plan1/DUM/1/3 120 Plan1/DUM/1/3 121 Plan1/DUM/1/7 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zachowanie dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego i sposobu użytkowania działki nr 33 obręb zlokalizowanej przy ul. Czerniakowskiej 16 w zgodnie z jej przeznaczeniem nie zgłasza uwag - obszary szczególnie zagrożone powodzią przedstawi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w bezzasadny Zakres planu nie obejmuje zmiany przeznaczenia terenów, wniosek powinien być skierowany do planowania miejscowego Wniosek jako informacja osoba do kontaktów roboczych - Pan Dawid Szabłowski Wniosek jako informacja brak wniosków do Planu Wniosek jako informacja brak wniosków do Planu Wniosek jako informacja osoba do kontaktu - Pani Hanna Godowska Wniosek jako informacja brak wniosków do Planu Wniosek jako informacja 122 Plan1/DUM/1/7 Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego osoba do kontaktu - Pani Aneta Staniewska Wniosek jako informacja 123 Plan1/Roz1/1/17 Wojewódzki Urząd Pracy brak wniosków do Planu Wniosek jako informacja 124 Plan1/Roz1/1/17 Wojewódzki Urząd Pracy osoba do kontaktu - Monika Świek Wniosek jako informacja 125 Plan1/Roz1/1/21 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardów informacja o uznaniu żyrardowskiej osady fabrycznej za pomnik historii Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 126 Plan1/Roz1/1/21 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardów oddzielenie ruchu podmiejskiego od dalekobieżnego i towarowego przez budowę drugiej pary torów od Skierniewice do Grodziska Mazowieckiego 127 Plan1/Roz1/1/21 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardów uznanie przynależności powiatu żyrardowskiego od obszaru metropolitalnego Wniosek uwzględniony w polityce poprawy struktur przestrzennych 128 Plan1/Roz1/1/21 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardów rewizja istniejących podziałów administracyjnych miasta Żyrardowa bezzasadny Zakres planu nie obejmuje tych zagadnień, wniosek powinien być skierowany do planowania miejscowego 129 Plan1/Roz1/1/21 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardów skoordynowanie działań planistycznych w województwie (Plan powinien to wymusić) Wniosek uwzględniony w obszarze problemowym i funkcjonalnym OMW oraz polityce poprawy struktur przestrzennych 130 Plan1/Roz1/1/21 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardów stworzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego jako Wniosek uwzględniony w obszarze problemowym i funkcjonalnym OMW oraz polityce specjalnego obszaru funkcjonalnego poprawy struktur przestrzennych Inwestycja uwzględniona w KPZK 2030 oraz w Programie budowy i uruchomienia 131 Plan1/Roz1/1/21 Towarzystwo Przyjaciół Miasta Żyrardów nieuwzględnianie nowej specjalnej linii kolejowej dla superszybkiego ruchu przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce, inwestycja leżąca w gestii administracji rządowej, brak ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie jej przebiegu 132 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego modernizacja Specjalnego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie 133 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego budowa i rozwój ośrodków onkologicznych w podregionie ciechanowskim 134 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozwój telemedycyny w podregionie ciechanowskim 135 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozwój nowoczesnej diagnostyki opartej na medycynie nuklearnej w podregionie ciechanowskim 136 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego budowa i rozwój ośrodków neurochirurgicznych i chirurgii naczyniowej w podregionie ciechanowskim 137 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego budowa szpitala w Ostrołęce 138 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego budowa i rozwój ośrodków onkologicznych w podregionie ostrołęckim 139 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozwój telemedycyny w podregionie ostrołęckim 140 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozwój nowoczesnej diagnostyki opartej na medycynie nuklearnej w podregionie ostrołęckim 6 z 191

13 141 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego budowa i rozwój ośrodków neurochirurgicznych i chirurgii naczyniowej w podregionie ostrołęckim 142 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku 143 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego modernizacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku 144 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego budowa i rozwój ośrodków onkologicznych w podregionie płockim 145 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozwój telemedycyny w podregionie płockim 146 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozwój nowoczesnej diagnostyki opartej na medycynie nuklearnej w podregionie płockim 147 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego budowa i rozwój ośrodków neurochirurgicznych i chirurgii naczyniowej w podregionie płockim 148 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego budowa i rozwój ośrodków onkologicznych w podregionie siedleckim 149 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozwój nowoczesnej diagnostyki opartej na medycynie nuklearnej w podregionie siedleckim 150 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego budowa i rozwój ośrodków neurochirurgicznych i chirurgii naczyniowej w podregionie siedleckim 151 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozbudowa Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu 152 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego budowa i rozwój ośrodków onkologicznych w podregionie radomskim 153 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozwój telemedycyny w podregionie radomskim 154 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozwój nowoczesnej diagnostyki opartej na medycynie nuklearnej w podregionie radomskim 155 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego budowa i rozwój ośrodków neurochirurgicznych i chirurgii naczyniowej w podregionie radomskim 156 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego budowa szpitala w Ząbkach 157 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego modernizacja oraz budowa obiektu dla nowej lokalizacji Szpitala Dziecięcego im. prof. J. Bogdanowicza w 158 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozbudowa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "Stocer" sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornej 159 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego modernizacja oraz rozbudowa Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie 160 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego modernizacja Samodzielnego Zespołu Publicznego Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci w Dziekanowie Leśnym 161 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego budowa i rozwój ośrodków onkologicznych w Obszarze Metropolitalnym 162 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozwój telemedycyny w Obszarze Metropolitalnym 7 z 191

14 163 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozwój nowoczesnej diagnostyki opartej na medycynie nuklearnej w Obszarze Metropolitalnym 164 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego budowa i rozwój ośrodków neurochirurgicznych i chirurgii naczyniowej w Obszarze Metropolitalnym 165 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rozbudowa kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z budową szpitala pediatrycznego 166 Plan1/DUM/1/8 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 167 Plan1/PBWM/1/19 Urząd Miasta Siedlce 168 Plan1/PBWM/1/15 Urząd Gminy Lesznowola budowa szpitala wielospecjalistycznego w przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 Siedlce - Stoczek Łukowski oraz dojazdu drogą 803 do węzła Swoboda na autostradzie A2 uwzględnienie przebiegu planowanej drogi ekspresowej S7 zgodnie z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach 169 Plan1/PBWM/1/15 Urząd Gminy Lesznowola uwzględnienie przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 zgodnie z koncepcją MZDW 170 Plan1/PBWM/1/15 Urząd Gminy Lesznowola zaliczenie południowej części gminy do obszaru funkcjonalnego zaplecza mieszkaniowego 171 Plan1/PBWM/1/16 Urząd Gminy i Miasta Żuromin budowa obwodnicy Żuromina od drogi wojewódzkiej nr 563 do drogi wojewódzkiej nr Plan1/PBWM/1/16 Urząd Gminy i Miasta Żuromin 173 Plan1/PBWM/1/16 Urząd Gminy i Miasta Żuromin ustalenie obszaru wsparcia dla terenów między ulicami Lidzbarską i Wyzwolenia w Żurominie, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przemysłowe i usługowe uwzględnienie obszaru występowania kopalin w trakcie badań (wydana decyzja Ministra Środowiska na poszukiwanie złóż) do dalszego rozpatrzenia 174 Plan1/PBWM/1/17 Urząd Gminy Nieporęt wykreślenie przebiegu Trasy Olszynki Grochowskiej z terenu gminy Nieporęt 175 Plan1/PBWM/1/18 Urząd Miasta i Gminy Łosice budowa obwodnicy Łosic w ciągu drogi wojewódzkiej nr Plan1/PBWM/1/18 Urząd Miasta i Gminy Łosice budowa nowej trasy szybkiego ruchu S19 wraz z obwodnicą Łosic 177 Plan1/PBWS/1/6 Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski 178 Plan1/OF/1/20 Patrycja Kiszakiewicz uwzględnienie zabezpieczenia dalszych rezerw pod rozbudowę drogi krajowej nr 9 Radom - granica mazowieckiego usunięcie korytarza planowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gminy Halinów ; ważny element układu komunikacyjnego aglomeracji warszawskiej o znaczeniu ponadlokalnym uwzględniony w studiach gmin: Lesznowola, Piaseczno, Tarczyn Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu ; Przedmiot wniosku dotyczy ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Żuromin z 2008 r. Wniosek uwzględniony w obszarach problemowych wyznaczonych w Planie Treść wniosku niezrozumiała, brak możliwości ustosunkowania się Planowana trasa jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych rozwijającej się północnej części aglomeracji warszawskiej. W m.st. Warszawa korytarz Trasy Olszynki Grochowskiej został uwzględniony jako fragment Miejskiej Obwodnicy. ; inwestycja celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, ważna dla wzmocnienia powiązań z województwem lubelskim; planowany przebieg obwodnicy wyznaczony jest w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice ; inwestycja celu publicznego o znaczeniu krajowym, przewidziana w KPZK 2030 i Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; planowany przebieg obwodnicy Łosic wyznaczony jest w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice w zakresie budowy obwodnicy Iłży i Skaryszewa 179 Plan1/OF/1/20 Patrycja Kiszakiewicz utworzenie przystanku kolejowego w miejscowości Józefin 180 Plan1/PBWM/1/13 Urząd Gminy Stare Babice uwzględnienie inwestycji celu publicznego - drogi "Warszawska-Bis" 181 Plan1/PBWM/1/13 Urząd Gminy Stare Babice uwzględnienie trasy szynowej tzw. szybkiego tramwaju podmiejskiego" w korytarzu drogi "Warszawska-Bis" - dublera drogi wojewódzkiej nr Plan1/PBWM/1/13 Urząd Gminy Stare Babice uwzględnienie nowej trasy komunikacyjnej tzw. "Paszkowianka" 183 Plan1/PBWM/1/13 Urząd Gminy Stare Babice utrzymanie kierunku rozwoju gminy, czyli mieszkaniowy jednorodzinny Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 8 z 191

15 184 Plan1/PBWM/1/13 Urząd Gminy Stare Babice ustosunkowanie się do konieczności istnienia korytarza ekologicznego między Lasem Bemowskim a Kampinoskim Parkiem Narodowym biegnącego przez tereny położone pomiędzy wsiami Klaudyn i Janów, kwestionowanego przez lokalną społeczność 185 Plan1/PBWM/1/13 Urząd Gminy Stare Babice uwzględnienie bryły składowiska "Radiowo" z szeregiem urządzeń sportowo-rekreacyjnych 186 Plan1/PBWM/1/13 Urząd Gminy Stare Babice 187 Plan1/Roz1/1/18 Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" uznanie Lasu Bemowskiego wraz z jego rezerwatami: Łosiowe Błota i Kalinowa Łąka za istotny element w strukturze przyrodniczej uwzględnienie Obszaru Ograniczonego Użytkowania (mapa OOU, opis jego granic oraz wykaz działek) 188 Plan1/Roz1/1/18 Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" osoba upoważniona do kontaktu Teresa Bąkowska - Kierownik Działu Zarządzania Nieruchomościami tel , Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa linii 400kV Ostrołęka - Olsztyn - Mątki 190 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa linii 400kV Płock - Olsztyn - Mątki 191 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa linii 400kV Łomża - Ostrołęka 192 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa linii 400kV Stanisławów - Siedlce - Ujrzanów 193 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa linii 400kV Kozienice - Siedlce - Ujrzanów 194 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. modernizacja linii 220kV Kozienice - Mory - Piaseczno wraz z wymianą przewodów na wysokotemperaturowe (małozwisowe) 195 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa linii 400kV Kozienice - Ołtarzew 196 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa linii 200kV EC Siekierki - Piaseczno 197 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa stacji 220/110kV Warszawa Siekierki 198 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa stacji 220/110kV Warszawa Praga i wprowadzenie do niej linii 220kV Miłosna - Mory 199 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. rozbudowa stacji 400/110kV Płock 200 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110kV Kozienice 201 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów 202 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa stacji 400/220/110kV Ołtarzew 203 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. rozbudowa stacji 220/110kV Ostrołęka o rozdzielnię 400kV przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska; Treść wniosku wpisuje się w działanie - analiza rozmieszczenia istniejących, regionalnych korytarzy ekologicznych na terenie mazowieckiego - Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska, a także polityce wzrostu atrakcyjności turystycznej ; Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata uwzględnia inwestycję: rozbudowa składowiska Radiowo kształtowanie bryły składowiska pod stok narciarski odpadami balastowymi z kompostowni przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska; Treść wniosku wpisuje się w działanie - ochrona, rozwój i uporządkowanie systemu obszarów chronionych - Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska; wpisuje się w ogólne zapisy Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata z uwzględnieniem perspektywy do roku Wniosek jako informacja inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 oraz POIiŚ inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 oraz POIiŚ inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu przesyłowego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemu przesyłowego inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 oraz POIiŚ inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 oraz POIiŚ inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 oraz POIiŚ inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 oraz POIiŚ inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 oraz POIiŚ inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 oraz POIiŚ inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 oraz POIiŚ inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 oraz POIiŚ inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 oraz POIiŚ z 191

16 204 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. rozbudowa rozdzielni 220kV w stacji 220/110kV Mory dla przyłączenia drugiego toru linii 220kV Mory - Warszawa Towarowa 205 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. rozbudowa rozdzielni 110kV w stacji elektroenergetycznej 400/110kV Mościska 206 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. dostosowanie linii 220kV Ołtarzew - Mory do większych przesyłów mocy 207 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. 208 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa 2-torowej linii 400kV Ostrołęka - Stanisławów z częściowym wykorzystaniem trasy istniejącej linii 220kV Ostrołęka - Miłosna budowa stacji 400/110kV Wyszków z TR 400/110kV, 400 MV A i wprowadzenie do tej stacji linii Ostrołęka - Stanisławów 209 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa rozdzielni 400kV w stacji Ostrołęka - II etap 210 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa stacji 400kV Stanisławów z wprowadzeniem do niej stacji linii Miłosna - Narew, Miłosna - Siedlce Ujrzanów i Miłosna - Ostrołęka 211 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa rozdzielni 400kV w stacji Puławy z TR 400/220kV, 500 MV A oraz wprowadzeniem do niej linii 400kV Kozienice - Lublin Systemowa i Kozienice - Ostrowiec 212 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa linii 400kV od stacji Siedlce Ujrzanów do linii Narew - Stanisławów 213 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa 2-torowej linii 400kV Elektrownia Wschód - Siedlce Ujrzanów 214 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa linii kablowej 220kV Miłosna - EC Siekierki po 2020 roku 215 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa linii 220kV EC Siekierki - Warszawa po 2020 roku 216 Plan1/Roz1/1/19 Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. budowa linii 400kV Ostrołęka - Ełk po 2020 roku 217 Plan1/PBWM/1/14 Urząd Gminy Siedlce Urząd Miasta Siedlce 218 Plan1/SPM/1/2 Starostwo Powiatowe w Siedlcach 219 Plan1/OF/1/19 Adam Kowalczyk rozbudowa infrastruktury drogowej (wojewódzkiej, powiatowej, gminnej, obwodnice miast, a także dróg żelaznych) wiążącej subregion siedlecki z siecią TEN-T: autostradą A2 i linią kolejową E20 rozbudowa infrastruktury drogowej (wojewódzkiej, powiatowej, gminnej, obwodnice miast, a także dróg żelaznych) wiążącej subregion siedlecki z siecią TEN-T: autostradą A2 i linią kolejową E Plan1/OF/1/19 Adam Kowalczyk zaplanowanie przystanku kolejowego na terenie miejscowości Józefin 221 Plan/SPS/1/1 Starostwo Powiatowe w Skierniewicach 222 Plan1/OF/1/ Plan1/OF/1/ Plan1/OF/1/ Plan1/OF/1/ Plan1/OF/1/ Plan1/OF/1/24 Katarzyna Ludwisiak-Orzeszko Robert Podiuk Katarzyna Ludwisiak-Orzeszko Robert Podiuk Katarzyna Ludwisiak-Orzeszko Robert Podiuk Katarzyna Ludwisiak-Orzeszko Robert Podiuk Katarzyna Ludwisiak-Orzeszko Robert Podiuk Katarzyna Ludwisiak-Orzeszko Robert Podiuk wykorzystanie wniosków ze "Studium Ochrony Przeciwpowodziowej" dla rzek Bzura, Rawka i Skierniewka dla obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat tzw. obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią uwzględnienie rowów melioracyjnych wzdłuż nasypów kolejowych po stronie północnej i południowej na odcinku od Zielonki do Wołomina Słonecznej uwzględnienie gazociągu po południowej stronie nasypu kolejowego i bocznej nitki przechodzącej pod torami na wysokości Granicznej/Norweskiej w Kobyłce wpisanie bezkolizyjnych przejazdów samochodowych oraz ciągów pieszych w Kobyłce w linii ulic Ręczajska, Orszagha i Napoleona utrzymanie dotychczasowych przejazdów w linii ulic Ręczajska i Napoleona w Kobyłce do czasu rozpoczęcia kursowania kolei szybkobieżnej (powyżej 200km/h) i w przyszłości przekształcenia ich w przejazdy bezkolizyjne typu tunelowego lub ponad torami kolejowymi likwidacja dwóch dodatkowych torów na odcinku od Zielonki do Wołomina Słonecznej wzdłuż obecnego nasypu kolejowego utrzymanie peronów stacji kolejowej Kobyłka i Kobyłka-Ossów inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu przesyłowego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemu przesyłowego inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu przesyłowego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemu przesyłowego inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym realizowana przez operatora systemu przesyłowego odpowiedzialnego za ruch sieciowy, bezpieczeństwo oraz rozbudowę systemu przesyłowego inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 oraz POIiŚ inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujęta w KPZK 2030 oraz polityce rozwoju przemysłu i wzrostu konkurencyjności wybranych ośrodków osadniczych oraz polityce rozwoju przemysłu i wzrostu konkurencyjności wybranych ośrodków osadniczych Wniosek uwzględniony w polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu ; Realizacja inwestycji zgodnie z Masterplanem dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku 10 z 191

17 228 Plan1/OF/1/29 Lilianna Pawłowska 229 Plan1/OF/1/29 Lilianna Pawłowska zaplanowanie przystanku kolejowego na terenie miejscowości Józefin 230 Plan1/DUM/1/ Plan1/DUM/1/10 Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 232 Plan1/OF/1/34 Grażyna i Marek Wiącek Brak uwag Wniosek jako informacja osoba do kontaktu - Andrzej Szymański Wniosek jako informacja usunięcie z planów korytarza planowanego nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gminy Halinów 233 Plan1/OF/1/34 Grażyna i Marek Wiącek utworzenie przystanku kolejowego w miejscowości Józefin 234 Plan1/Roz1/1/23 Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Terenowy Janów Podlaski 235 Plan1/PBWM/1/20 Urząd Miejski w Wyszkowie 236 Plan1/Roz2/1/1 Wschodnia Izba Gospodarcza 237 Plan1/PBWM/1/21 Urząd Gminy Wiązowna 238 Plan1/PBWM/1/21 Urząd Gminy Wiązowna 239 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie uwarunkowań wynikających z Rozporządzenia nr 57 Wojewody Mazowieckiego z 20 maja 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Podlaski Przełom Bugu", w tym ograniczenia możliwości zmian sposobu użytkowania rolniczego uwzględnienie terenów szczególnie zagrożonych powodzią, narażonych na zalanie i zagrożonych ruchami masowymi ziemi w mieście i gminie Wyszków uwzględnienie budowy Wschodniego Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczo-Targowego w Siedlcach rezygnacja z planowanego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od skrzyżowania z planowaną trasą S17 do granicy z Gminą Halinów zachowanie dotychczas istniejącego przebiegu drogi 721 przez miejscowości: Wiązowna, Duchnów do Brzezin z zachowaniem istniejących parametrów, z uwagi na zabudowę wzdłuż drogi na całym jej odcinku uwzględnienie celów i zadań określonych w: Programie budowy dróg krajowych na lata , Strategii rozwoju transportu do roku 2020 (projekt) oraz Polityce transportowej państwa na lata przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska oraz polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego; d ziałania w tym zakresie zawierają kierunki działań Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018: przygotowywanie oraz aktualizacja dokumentów planistycznych i map w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz ochrona przed osuwiskami 240 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa autostrady A2 gr. - węzeł "Konotopa" Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 241 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa autostradowego odcinka obwodnicy Mińska Mazowieckiego Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 242 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa drogi ekspresowej S2 Konotopa-Puławska wraz z łącznikiem z MPL Okęcie i ul. ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata Marynarską (S79) w Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) - węzeł Opacz (bez węzła) - węzeł Łopuszańska (bez węzła) w granicach 244 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w przebudowa DK8 na odcinku ul. Powązkowska - Marki 245 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu DK Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w przebudowa DK50 na odcinku Płońsk - Wyszogród z obejściem Rębowa ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata z 191

18 247 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa autostrady A2 węzeł Lubelska - Siedlce do węzła Ujrzanów 248 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa drogi ekspresowej S2 węzeł Puławska - węzeł Lubelska 249 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek - Płońsk 250 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa drogi ekspresowej S7 Płońsk - Warszawa 251 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa - obwodnica Grójca 252 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - granica (Jędrzejów) 253 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w 254 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w przebudowa DK8 z dostosowaniem do parametrów drogi ekspresowej na odcinku granica - Warszawa (węzeł Paszków) budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Paszków (z węzłem) - węzeł Opacz (bez węzła) - węzeł Łopuszańska (bez węzła) poza granicami 255 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa drogi ekspresowej S8 węzeł Janki Małe - skrzyżowanie z DW Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa drogi ekspresowej S8 Marki - Radzymin 257 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w 258 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w przebudowa DK8 z dostosowaniem do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - Białystok budowa drogi ekspresowej S12 granica łódzkiego - węzeł Bronowice na obwodnicy Puław 259 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa drogi ekspresowej S17 Marki - węzeł Zakręt 260 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (węzeł Zakręt) - Garwolin 261 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów 262 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa obwodnicy Iłży w ciągu DK9 263 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w rozbudowa DK50 Mińsk Mazowiecki - Łochów 264 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w rozbudowa DK50 Łochów - Ostrówek 265 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w rozbudowa DK53 granica - Ostrołęka 266 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w rozbudowa DK57 Przasnysz - Maków 267 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w rozbudowa DK57 Przasnysz - granica 268 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w rozbudowa DK60 Goślice - Raciąż z obwodnicami Drobina i Bielska 269 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu DK Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w rozbudowa DK61 Legionowo - Zegrze 271 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w rozbudowa DK62 Wyszków - Skuszew ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata z 191

19 272 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w rozbudowa DK62 granica - Płock 273 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w rozbudowa DK62 Wyszogród - Serock 274 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w rozbudowa DK62 Wierzbica - Wyszków 275 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w rozbudowa DK62 Wyszków - Łochów 276 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w rozbudowa DK79 Mniszew - Magnuszew 277 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w przebudowa DK79 Ryczywół - Kozienice, Potycz - Pilica, Lipsko -Kostusin 278 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa obwodnicy Lipska w ciągu DK Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK50 i DK79 wraz z dojazdem do granic ; inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej drogi ekspresowej S7 Grójec - Białobrzegi Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 281 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej obwodnicy Grójca w ciągu drogi ekspresowej S7 Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 282 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej drogi ekspresowej S7 Grójec - Białobrzegi Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 283 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej drogi ekspresowej S7 Białobrzegi - Jedlińsk Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 284 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej drogi ekspresowej S8 Konotopa - Powązkowska w Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 285 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej drogi ekspresowej S8 Radzymin - Wyszków z obwodnicą Wyszkowa Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 286 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej obwodnicy Garwolina w ciągu DK17 na parametrach drogi ekspresowej Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 287 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanego wzmocnienia nawierzchni DK2 Sochaczew - Ożarów Mazowiecki Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 288 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej przebudowy DK2 Zakręt - granica Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 289 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej ekspresowej obwodnicy Płońska w ciągu DK8 Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 290 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej rozbudowy DK9 - przejście przez Skaryszew Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 291 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanego wzmocnienia nawierzchni DK10 Sierpc - granica Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 292 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanego wzmocnienia nawierzchni DK50 Grójec - Mińsk Mazowiecki Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 293 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej obwodnicy Arynowa w ciągu DK50 Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 294 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej obwodnicy Mszczonowa w ciągu DK50 Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 295 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej obwodnicy Gostynina w ciągu DK60 Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 296 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej obwodnicy Raciąża w ciągu DK60 Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 297 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej obwodnicy Jabłonnej w ciągu DK61 Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 298 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej przebudowy DK61 - przejście przez Legionowo Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 299 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej rozbudowy DK61 Zegrze - Serock Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 300 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej obwodnicy Serocka w ciągu DK61 Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 301 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej przebudowy DK79 Warszawa - Piaseczno wraz z połączeniem z CH Auchan Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 302 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie zrealizowanej przebudowy DK79 w Zwoleniu Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 303 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie w ramach węzła warszawskiego drogi ekspresowej S17 Marki - Lubelska 304 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie w ramach węzła warszawskiego drogi ekspresowej S8 Prymasa Tysiąclecia - Marki etap I i II 305 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie w ramach węzła warszawskiego drogi ekspresowej S8 Konotopa - Prymasa Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 306 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie w ramach węzła warszawskiego drogi ekspresowej S2 Puławska - Lotnisko - Marynarska 307 Plan1/Roz1/1/22 GDDKiA Oddział w uwzględnienie w ramach węzła warszawskiego drogi ekspresowej S2 Lotnisko - Lubelska 308 Plan1/PBWS/1/7 Urząd Gminy w Paradyżu Brak uwag Wniosek jako informacja 309 Plan1/MWM/1/6 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki uwzględnienie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, w tym utrzymanie we Wniosek uwzględniony w polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i właściwym stanie infrastruktury technicznej zbiornika włocławskiego wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego 310 Plan1/MWM/1/6 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska; zgodny z kierunkiem działań uwzględnienie racjonalnego gospodarowania zasobami wód, zarówno powierzchniowymi, jak i Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata z podziemnymi uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. (zmniejszenie deficytu wód podziemnych i powierzchniowych) oraz zapisami Programu Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego 311 Plan1/MWM/1/6 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki uwzględnienie racjonalnego gospodarowania zasobami leśnymi przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, zwiększanie lesistości, szczególnie w sąsiedztwie brzegów rzek przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska; zgodny z kierunkiem działań Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. oraz zapisami Programu Zwiększania Lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku z 191

20 312 Plan1/MWM/1/6 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki uwzględnienie kontynuacji zadań z zakresu ochrony przyrody na terenie Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego, sieci Natura 2000, obszarów chronionego krajobrazu oraz obiektów dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska; zgodny z kierunkiem działań Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. (ochrona, rozwój i uporządkowanie systemu obszarów chronionych) 313 Plan1/MWM/1/6 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki uwzględnienie zintegrowanego systemu sieci osadniczej i lokalnych powiązań komunikacyjnych Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu 314 Plan1/OF/1/30 Maria Rucińska utrzymanie peronów stacji kolejowej Kobyłka i Kobyłka-Ossów 315 Plan1/OF/1/32 Maria Rucińska 316 Plan1/OF/1/33 Maria Rucińska 317 Plan1/OF/1/33 Maria Rucińska 318 Plan1/OF/1/31 Maria Rucińska 319 Plan1/OF/1/31 Maria Rucińska 320 Plan1/OF/1/27 Paweł Pieśniewski 321 Plan1/OF/1/28 Jacek Mrówka 322 Plan1/OF/1/25 Anna Gyczyńska-Mrówka 323 Plan1/OF/1/26 Magda Pieśniewska 324 Plan1/Roz1/1/24 "Zamek Liw" Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Liwskiej 325 Plan1/PBWM/1/24 Urząd Miasta Pionki 326 Plan1/PBWM/1/24 Urząd Miasta Pionki 327 Plan1/PBWM/1/24 Urząd Miasta Pionki 328 Plan1/SPM/1/5 Starostwo Powiatowe w Kozienicach likwidacja dwóch dodatkowych torów na odcinku od Zielonki do Wołomina Słonecznej wzdłuż obecnego nasypu kolejowego wpisanie bezkolizyjnych przejazdów samochodowych oraz ciągów pieszych w Kobyłce w linii ulic Ręczajska, Orszagha i Napoleona utrzymanie dotychczasowych przejazdów w linii ulic Ręczajska i Napoleona do czasu rozpoczęcia kursowania kolei szybkobieżnej (powyżej 200km/h) i w przyszłości przekształcenia ich w przejazdy bezkolizyjne typu tunelowego lub ponad torami kolejowymi uwzględnienie rowów melioracyjnych wzdłuż nasypów kolejowych po stronie północnej i południowej na odcinku od Zielonki do Wołomina Słonecznej uwzględnienie gazociągu po południowej stronie nasypu kolejowego i bocznej nitki przechodzącej pod torami na wysokości Granicznej/Norweskiej w Kobyłce uwzględnienie budowy Parku Kulturowo-Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie uwzględnienie terenów przemysłowych przejętych przez miasto po upadku zakładów ZTS Pronit o powierzchni ok. 450 ha, jako terenów wymagających rewitalizacji celem ożywienia gospodarczego w tej części regionu uwzględnienie odtworzenia zbiornika wodnego na rzece Zagożdżonce tzw. "Stawu Dolnego" oraz modernizacji istniejącego tzw. "Stawu Górnego" uwzględnienie połączenia komunikacyjnego, łączącego miasto Pionki z drogą krajową nr 7 z pominięciem przejazdu przez Radom uwzględnienie modernizacji połączenia kolejowego Radom-Warszawa poprzez budowę dwutorowej zelektryfikowanej linii Realizacja inwestycji zgodnie z Master Planem dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu Wniosek uwzględniony w zintegrowanej polityce opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej Wniosek jako treść informacyjna projektu Planu przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska, a także polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego; Zabudowę hydrotechniczną zlewni rzeki Zagożdżonki ujęto w Programie Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego. Brak uzasadnienia ruchowego dla tworzenia nowego połączenia drogowego od drogi krajowej nr 7 do miasta Pionki (ok. 20 tys. mieszkańców). Natomiast zarządca dróg wojewódzkich proponuje rozważenie możliwości usprawnienia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 737, a także wytworzenie (usprawnienie) alternatywnego ciągu drogowego pomiędzy Radomiem a Warszawą przez Warkę. ; inwestycja ujęta w Master planie dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku 14 z 191

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Bliżyn z dnia 10.12.2015 r. o przyjęciu Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bliżyn Na podstawie art. 43 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/151/17 RADY GMINY ŁOMAZY z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXI/151/17 RADY GMINY ŁOMAZY z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXI/151/17 RADY GMINY ŁOMAZY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomazy Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE REGIONALNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

PLANOWANIE REGIONALNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO PLANOWANIE REGIONALNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Piotr Brzeski Dyrektor Oddziału Terenowego w Płocku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Infrastruktura transportowa warunkiem rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gminna komisja urbanistycznoarchitektoniczna

Gminna komisja urbanistycznoarchitektoniczna WYKAZ OPINII UZYSKANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 5 I 8 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK Projekt zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK obejmujący obszar: północny zachód gminy, tj. obszar obrębów: Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin oraz części

Bardziej szczegółowo

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa

infrastruktury transportowej Kierunki rozwoju na Mazowszu Tomasz Sieradz 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowieckiego Członek Zarządu Województwa Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej na Mazowszu Tomasz Sieradz Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 20 lutego 2006 r. Warszawa Mazowsze w kontekście międzynarodowym i krajowym Podstawowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod linię 400kV Miłosna Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) projektu dokumentu Gminnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r.

Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r. Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewo. Na art. 26 ustawy z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO MPZP NR 175/2 / 2009 WILKOWYJA KAMIONKA PRZY UL. LWOWSKIEJ W RZESZOWIE

PODSUMOWANIE DO MPZP NR 175/2 / 2009 WILKOWYJA KAMIONKA PRZY UL. LWOWSKIEJ W RZESZOWIE PODSUMOWANIE DO MPZP NR 175/2 / 2009 WILKOWYJA KAMIONKA PRZY UL. LWOWSKIEJ W RZESZOWIE sporządzone stosownie do art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH SPIS TREŚCI POZIOM REGIONALNY... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 5 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 7 PERSPEKTYWA 2014-2020 POZIOM REGIONALNY TABELA D TRANSPORT KOLEJOWY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM odcinek Matarnia w mieście Gdańsku Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. RADY GMINY MALBORK z dnia roku

UZASADNIENIE. RADY GMINY MALBORK z dnia roku UZASADNIENIE do UCHWAŁY NR../ /2017 RADY GMINY MALBORK z dnia... 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Malbork w części obrębów geodezyjnych:

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 41/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 7.1. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 4/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa

Bardziej szczegółowo

w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy

w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy Stowarzyszenie Eko-Ochrona Oświadczenie w sprawie Wschodniej Obwodnicy Warszawy Oświadczenie niniejsze jest wspólnym stanowiskiem władz samorządowych, organizacji pozarządowych, polityków oraz osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z opiniowania

Sprawozdanie z opiniowania Sprawozdanie z opiniowania 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Podstawa prawna... 3 3. Prośba o opinie... 4 4. Otrzymane opinie... 5 2. Podstawa prawna Art. 17. Ustawy o rewitalizacji pkt. 2: 2. Wójt,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Lp. 1. Data wpływu wniosku Nazwisko i imię, lub nazwa jednostki organizacyjnej i adres WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Treść wniosku Oznaczenie nieruchomości, której

Bardziej szczegółowo

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61

ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 61. ŁUCZANOWICE-KOŚCIELNIKI JEDNOSTKA: 61 POWIERZCHNIA: NAZWA: 2033.14 ha ŁUCZANOWICE KOŚCIELNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia ROLA I FUNKCJE PLANU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI PROJEKTÓW - PROJECT PIPELINE

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI PROJEKTÓW - PROJECT PIPELINE SPIS TREŚCI POZIOM REGIONALNY... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 5 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 8 PERSPEKTYWA 2014-2020 POZIOM REGIONALNY TABELA D TRANSPORT KOLEJOWY

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia..., zgłoszony przez...

Projekt. z dnia..., zgłoszony przez... Projekt z dnia..., zgłoszony przez... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ PROJEKTÓW DO REALIZACJI - PROJECT PIPELINE

ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ PROJEKTÓW DO REALIZACJI - PROJECT PIPELINE ZAŁĄCZNIK NR 3 - GOTOWOŚĆ PROJEKTÓW DO REALIZACJI - PROJECT PIPELINE SPIS TREŚCI... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 6 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 9 TABELA D TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiono sposób uwzględnienia ww. wymienionych elementów. SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 1 UST.

Poniżej przedstawiono sposób uwzględnienia ww. wymienionych elementów. SPOSÓB REALIZACJI WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ART. 1 UST. UZASADNIENIE DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW JANKOWICE I STUDZIENICE ETAP II opracowane zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r.

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. ŁÓDŹ, 03.04.2009 NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. DOTYCZY: wykonanie koncepcji programowej dla budowy obwodnicy m. Biała Rawska w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha.

ANALIZA. I. TEREN OBJĘTY ANALIZĄ Analizowany teren położony jest we wschodniej części gminy Wyszków. Powierzchnia terenu objętego planem to ok. 39 ha. ANALIZA dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla działek nr 998, 349, 348, 976 i 1000 położonych w miejscowości Skuszew oraz

Bardziej szczegółowo

Metropolia warszawska 2.0

Metropolia warszawska 2.0 Metropolia warszawska 2.0 Konwencja Metropolitalna 27 maja 2017 r. Komunikacja publiczna w metropolii warszawskiej Gminy podwarszawskie objęte transportem organizowanym przez ZTM 32 porozumienia międzygminne

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2010 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag Lp Data wpływu uwagi Nazwisko, imię i adres Treść uwagi Oznaczenie nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł

UDA-POIS / Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operator S.A ,89 zł ,00 zł Umowa nr Tytuł projektu Beneficjent UDA-POIS.10.01.00-00-002/11-00 Budowa linii Miłosna-Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Reńska Wieś, dnia 12 października 2016 r. Wójt Gminy Reńska Wieś Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 6823 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.159.2015.JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. Warszawa, wrzesieo 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Uwarunkowania procesu konsultacji społecznych... 2 2.1 Podstawy prawne... 2 2.2 Forma

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. /Imię nazwisko (Lub nazwa podmiotu) Adres/ Telefon mail Do Marszałek Województwa Mazowieckiego jako Przewodniczącego Zarządu Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Sejmik

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WÓJT GMINY SOBOLEW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POD LINIĘ ELEKTROENERGETYCZNĄ 400 KV KOZIENICE SIEDLCE UJRZANÓW OBEJMUJĄCY OBSZAR CZĘŚCI OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH OSTROŻEŃ DRUGI, GOŃCZYCE,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 239/2013 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 10 lipca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 239/2013 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 10 lipca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 239/2013 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania Śniadeckiego. Na podstawie art.17

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie MAZOWIECKIE FORUM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2017 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług w obszarze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R.

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R. ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R. W ramach opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNEGO GMINY HRUBIESZÓW KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO - ZMIANA-

PRZESTRZENNEGO GMINY HRUBIESZÓW KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO - ZMIANA- Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy w Hrubieszowie z dnia.. 2012 r. WÓJT GMINY HRUBIESZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANA PRZESTRZENNEGO GMINY HRUBIESZÓW KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Spotkanie w sprawie przebiegu drogi expresowej S10

Spotkanie w sprawie przebiegu drogi expresowej S10 Spotkanie w sprawie przebiegu drogi expresowej S10 17 lutego 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Sierpcu odbyło się spotkanie dotyczące planowanej do budowy drogi expresowej S10 oraz małej obwodnicy Sierpca,

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych satelitarnych w planowaniu przestrzennym

Wykorzystanie danych satelitarnych w planowaniu przestrzennym Wykorzystanie danych satelitarnych w planowaniu przestrzennym Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 308/2005345/2004 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 07 lipca 2005 roku19 sierpnia 2004 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan i wyzwania w rozwoju sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator sp. z o.o.

Aktualny stan i wyzwania w rozwoju sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator sp. z o.o. VI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Bezpieczeństwo energetyczne a nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii w Warszawie dr inż. Janusz Jakubowski RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki. Konsultacje społeczne czerwiec 2014

Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki. Konsultacje społeczne czerwiec 2014 Wstępna koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki Konsultacje społeczne czerwiec 2014 CELE SPORZĄDZANIA ZMIANY STUDIUM dostosowanie zapisów Studium

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 13 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 13 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 361/2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA REGIONU RADOMSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Radom,

SYTUACJA REGIONU RADOMSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Radom, SYTUACJA REGIONU RADOMSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Radom, 29.10.2013 PKB WG REGIONÓW Z WARSZAWĄ I Z JEJ WYŁĄCZENIEM PKB WG PODREGIONÓW ZRÓśNICOWANIE WEWNĄTRZREGIONALNE PKB WG PARYTETU SIŁY NABYWCZEJ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 894/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 16.10.2006r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku

Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku Zarządzenie Nr 1809/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie: zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trzepowo w Płocku Na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów 1. Podstawa prawna Uchwała zostanie podjęta na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LX/427/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r.

UCHWAŁA Nr LX/427/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r. UCHWAŁA Nr LX/427/2014 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne planowania metropolitalnego stan i perspektywy

Podstawy prawne planowania metropolitalnego stan i perspektywy Podstawy prawne planowania metropolitalnego stan i perspektywy dr Łukasz Mikuła Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM WARSZTATY NT. WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W PLANOWANIU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. UZASADNIENIE do Uchwały Nr Rady Miasta Marki z dnia. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Leśna dla obrębu 5-12 położonego w Markach. Prace nad miejscowym planem

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego.

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt Terytorialny założenia Kontrakt Terytorialnyto umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostały cele

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Obwodnica południowa Informacje kwiecień 2014 r.

Obwodnica południowa Informacje kwiecień 2014 r. Obwodnica południowa Informacje kwiecień 2014 r. Z informacji uzyskanych z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, opracowującego projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3324/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 czerwca 2017 roku

Zarządzenie Nr 3324/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 czerwca 2017 roku Zarządzenie Nr 3324/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Borowiczki w Płocku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul

Zespół projektowy Katarzyna Derda kierownik zespołu Z2 Justyna Fribel Agata Leraczyk Aleksandra Leitgeber-Pieciul Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Osiedle Warszawskie - Część Północna" B w Poznaniu. II konsultacje społeczne Poznań, 25 października 2016 r. Zespół projektowy Katarzyna Derda

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A Nr 3 /2015

D E C Y Z J A Nr 3 /2015 1 Znak: GKP 6733.3.2015 Data: 21 kwietnia 2015r. D E C Y Z J A Nr 3 /2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 59 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 1) i art. 53 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z załącznikiem nr 23 do zarządzenia.

Zgodnie z załącznikiem nr 23 do zarządzenia. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU REEGIONALEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE z dnia..2015 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr.. /.. / Rady Gminy Słupca z dnia

Uzasadnienie do Uchwały Nr.. /.. / Rady Gminy Słupca z dnia Uzasadnienie do Uchwały Nr.. /.. / Rady Gminy Słupca z dnia w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów z gminy Słupca etap II. Przedmiotowa uchwała

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 1 września 2016 r. Zespół projektowy: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 854/XXXI/2017 z dnia 8.02.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów. Miejscowy plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY KROKOWA z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie Łąk Karwieńskich,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r.

Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r. Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 07 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia dokumentu : Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smętowo

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY

OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI. UWAGA (nr działki lub inne określenie terenu objętego uwagą) KTÓREJ DOTYCZY Załącznik do Zarządzenia Nr 2184/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2009 r. WYKAZ I SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo