Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Bodzentyn r. Informacja dla Wykonawców nr 1 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN, Postępowanie nr MGOPS-ZP1/2013 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielając odpowiedzi na zadane pytanie modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytanie Wykonawca zwraca się z zapytaniem dotyczącym możliwości realizacji szkoleń w ramach projektu AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE BODZENTYN w Ostrowcu Świętokrzyskim Odpowiedź Modyfikuje się dotychczasową treść pkt SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie Miejsce realizacji: Wszystkie szkolenia należy zorganizować na terenie Bodzentyna lub w jednym z miast: Kielce lub Starachowice lub Ostrowiec Świętokrzyski (w przypadku wystąpienia problemów z dojazdem uczestników szkoleń na miejsce szkolenia, wykonawca zapewni dowóz uczestników na miejsca szkolenia i z powrotem) z tym że min 70% godzin zajęć praktycznych na kursach prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. C przeprowadzonych zostanie w Kielcach lub w mieście, w którym uczestnik/uczestniczka zdawał będzie egzamin państwowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1. Modyfikuje się dotychczasową treść załącznika nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Szkolenia 1. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY ( 6 osób) Termin realizacji : do r. Miasto Kielce, plac manewrowy w Kielcach Celem kursu jest zdobycie przez słuchaczy wiadomości i umiejętności w zawodzie: przedstawiciel handlowy + kierowca samochodów osobowych (kat. B). Program kursu pozwoli na przyswojenie przez słuchaczy niezbędnych wiadomości w zakresie: wykonywania zawodu przedstawiciel handlowego tj. przygotowania procesu sprzedaży, negocjacji, organizowania czasu pracy i planowania tras wizyt u klientów oraz przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania samochodem osobowym, ogólnej budowie i zasad jego obsługi oraz metod udzielania pierwszej pomocy. Zdobyte wiadomości i umiejętności podczas zajęć praktycznych umożliwią wykonywanie zawodu przedstawiciela handlowego wraz z samodzielnym kierowaniem samochodem osobowym. Informacje dotyczące pomieszczeń, w których będzie realizowany kurs Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B teoretyczne i będą przeprowadzane w sali dydaktycznej wyposażonej w:

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego sprzęt komputerowy wyposażony w pakiet MS Office z dostępem do Internetu, sprzęt audiowizualny (projektor multimedialny, laptop, ekran), tablica interaktywna multimedialna, rzutnik pisma i foliogramy, ekran i wskaźnik laserowy, tablica magnetyczna suchościeralna i flamastry, tablica szkolna kredowa, filmy dydaktyczne, plansze dydaktyczne, materiały, druki itp. z prawa jazdy kat. B min. 70 % godzin jazdy w Kielcach lub w mieście, w którym uczestnik/uczestniczka zdawać będzie egzamin państwowy. Czas trwania (realizacji) usługi szkoleniowej: Ogólna liczba godzin dydaktycznych kursu wynosi 275 godzin (zajęcia teoretyczne i ) Przedstawiciel handlowy: 65 godzin jedna grupa szkoleniowa Prawo jazdy kat. B: godzin zajęć teoretycznych jedna grupa szkoleniowa 180 godzin zajęć praktycznych: (6 osób x godz. = 180 godz.): Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności: Przedstawiciel handlowy: Egzamin wewnętrzny przed Komisją Egzaminacyjną Kierowca samochodów osobowych (Kat. B): Na ocenę kursu składają się wyniki z egzaminów wewnętrznych (część teoretyczna i praktyczna) oraz zewnętrznych przed państwową komisją egzaminacyjną (WORD). Egzamin zewnętrzny składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego z zakresu: przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania samochodem osobowym, ogólnej budowy i zasad obsługi samochodu oraz zasad udzielania pomocy przedlekarskiej. Cześć teoretyczna zostanie przeprowadzona przy pomocy testów pisemnych. Wynik tego egzaminu w postaci arkusza odpowiedzi znajdzie się w dokumentacji uczestnika kursu. Natomiast część praktyczna egzaminu zewnętrznego zostanie przeprowadzona po odbyciu godzin zegarowych (60 min.) zajęć praktycznych Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół egzaminu, który wypełnia instruktor egzaminujący. Pozytywny wynik wpisuje się do karty przeprowadzonych zajęć. Sposób potwierdzenia zdobytych wiadomości i umiejętności: Uczestnik kursu po pozytywnie złożonym egzaminie wewnętrznym na Przedstawiciela handlowego i na Kierowcę samochodu osobowego (kat. B) otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B. Uczestnik kursu po pozytywnie złożonym egzaminie wewnętrznym na Kierowcę samochodu osobowego (kat. B) otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu uprawniające go do złożenia egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruch Drogowego, po zdaniu którego otrzymuje prawo jazdy kat. B. Uczestnik nabędzie umiejętności wykonywania zawodu Przedstawiciel handlowy wraz z umiejętnością samodzielnego kierowania samochodem osobowym. Szczegółowy program szkolenia: PROGRAM NAUCANIA Przedstawiciel Handlowy Bloki tematyczne teoretycznych praktycznych 1. Ogólna charakterystyka zawodu : l handlowca 2. Przygotowanie procesu sprzedaży 3. Proces sprzedaży 4. Negocjacje w procesie sprzedaży 5. Organizowanie czasu pracy handlowca i tras wizyt u klientów 6. Wykorzystanie komputera w pracy handlowca 35

3 Razem 65 PROGRAM NAUCZANIA KIEROWCA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (KAT. B) 1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia 2. Zasady ruchu drogowego. 3. Warunki techniczne pojazdów i ich wyposażenie. 4. Technika kierowania pojazdem. 5. Zagrożenia związane z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach drogowych 6. Wpływ zmęczenia, wahań stanu emocjonalnego oraz leków i używek na prowadzenie pojazdu. 7. Pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych. 8. Zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym. 9. ( godz. jazdy samochodem osobowym na ). RAZEM godz./ godz./ Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu zewnętrznego (teoretycznego + go) na prawo jazdy kat. B, którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. 2. Bukieciarz florysta 1 osoba Celem kursu jest teoretyczne i przygotowanie słuchaczy do wykonywania kompozycji roślinnych o różnej tematyce, dekoracji wnętrz oraz wyposażenie słuchaczy w wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania prac ogrodniczych przy zakładaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni oraz aranżacji ogrodu. Informacje dotyczące pomieszczeń, w których będzie realizowany kurs Bukieciarz - florysta teoretyczne i będą przeprowadzane w salach wykładowych wyposażonych w: - projektor multimedialny, - ekran, - laptop, - rzutnik, - foliogramy, - plansze tematyczne, - tablica kredowa i sucho ścieralna - tablica interaktywna - materiały i narzędzia pomocnicze oraz ogrodnicze (np. naczynia i pojemniki, kosze wstążki, rafia, stożki, siatki, druty, nici, taśmy, nożyce, cęgi i sekatory, klej i pistolet do kleju, spryskiwacze, preparaty przedłużające trwałość kwiatów, papier i folia ozdobna, kora, kwiaty cięte, kwiaty sztuczne, drzewka i krzewy ozdobne itp.). Szkolenie dla każdej z grup musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 1. Anatomia i fizjologia roślin. 2. Asortyment roślin ozdobnych

4 3. Sposoby utrwalania materiału roślinnego. 4. Główne aspekty uprawy roślin ozdobnych. 5. Narzędzia i środki techniczne. 6. Artykuły dekoracyjne. 7. Podstawowe zasady wykonywania kompozycji. 8. Style w kompozycjach. 9. Wiązanki okolicznościowe. 10. Kompozycje w naczyniach. 11. Florystyka ślubna. 12. Florystyka żałobna. 13. Dekoracje okolicznościowe. 14. Dekoracje z roślin doniczkowych i rabatów. 15. Kompozycje z roślin suchych, sztucznych i preparowanych. RAZEM a. zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). 3. Operator koparko ładowarki 2 osoby Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności z zakresu budowy, zasad działania i konserwacji koparko - ładowarki oraz ich przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do pracy w zawodzie operatora koparko- ładowarki Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 1. Wiadomości ogólne o rysunku technicznym, schematy instalacji elektrycznych, schematy układów hydraulicznych i pneumatycznych, dokumentacja techniczna 2. Podstawowe informacje z zakresu BHP i p.poż Podstawy elektrotechniki

5 4. 5. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podział i ogólna budowa silników spalinowych, układy zapłonowe i rozruchowe, obsługa i eksploatacja silników spalinowych, diagnozowanie pracy silnika, bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych Podział i ogólna budowa silników spalinowych, układy zapłonowe i rozruchowe, obsługa i eksploatacja silników spalinowych, diagnozowanie pracy silnika, bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych 6. Budowa koparko-ładowarki 7. Organizacja robót ziemnych i ich mechanizacja. Dokumentacja produkcyjna. Klasyfikacja gruntu, technika pracy koparko ładowarki, technologia robót, zasady bezpieczeństwa pracy 8. b. zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu państwowego, którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. 4. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 7 osób Celem kursu jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku handlowym. Założeniem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcę, podstaw rachunkowości sklepowej, prowadzenia sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, a także wielu przydatnych wskazówek dotyczących organizacji stanowiska handlowego. Szkolenie dla każdej z grup musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 1. Handel i jego formy. 2. Dokumentacja sklepowa. 3. Obliczenia sklepowe. 4. Dokumentacja związana ze sprzedażą towarów. 5. Podstawy rachunkowości sklepowej. 6. Zawieranie transakcji sprzedaży Obsługa komputera i komputerowych programów handlowych. 8. Techniki sprzedaży. 9. Marketing i merchandising w handlu detalicznym. 10. Obsługa kas fiskalnych.

6 11. Podstawowe zasady higieny przy produkcji i obrocie żywnością. 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy. a. zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). 5. Pilarz drwal 1 osoba Celem szkolenia jest nabycie i opanowanie przez kandydatów podstawowych umiejętności z zakresu: zasady działania pilarki spalinowej, jej obsługi oraz konserwacji zapewniającej sprawne działanie urządzenia oraz bezpieczeństwo użytkowania; a także technik pracy pilarką spalinową. Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 1. budowa i zasady działania pilarki spalinowej 2. sprzęt pomocniczy używany przy pozyskiwaniu drewna 3. podstawowych wiadomości o organizacji procesu technologicznego pozyskiwania drewna i zagrożeń życia i zdrowia z nim związanych BHP podczas obsługi pilarek 5. charakterystyka zawodu pilarza a. zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186). 6. Prawo jazdy kat. C 3 osoby Termin realizacji : r. teoretyczne: Min. 70% godzin zajęć praktycznych na kursie prawo jazdy kat. C przeprowadzonych zostanie w Kielcach lub w mieście, w którym uczestnik/uczestniczka zdawał będzie egzamin państwowy. Teoretyczne i przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowym w zakresie kategorii C prawa jazdy do egzaminu państwowego. Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: Podstawa prawna i podstawowe pojęcia. 2. Znaki i sygnały drogowe. 3. Komfort pracy i ergonomia. godz./

7 4. Wyposażenie obowiązkowe pojazdu, system bezpieczeństwa pojazdu. 5. Wpływ zmęczenia oraz leków i używek na prowadzenie pojazdu. 6. Czytanie map i planowanie trasy. 7. Czas pracy kierowców. 8. Dokumenty związane z przewozem drogowym. 9. Pierwsza pomoc. 10. Technika jazdy pojazdem ciężarowym. 11. Manewry w ruchu drogowym wykonywane pojazdem ciężarowym. 12. Manewry w ruchu drogowym wykonywane pojazdem. ciężarowym jazda i manewry w warunkach szczególnych. 13. Postępowanie w przypadku awarii, kolizji i wypadku drogowego. 14. Samochód ciężarowy obsługa codzienna i badania techniczne. 15. Budowa samochodu ciężarowego główne układy i zespoły. 16. Warunki techniczne, wymiary, masy, nacisk na osie. 17. Zasady przewozu ładunków. 18. Samochód ciężarowy przewóz osób i ładunków specjalnych. 19. ( godz. jazdy samochodem ciężarowym na ). Podstawowy zakres programu szkolenia musi być zgodny z programem wskazanym wyżej i nauczania zawartym w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834) (1 godzina zajęć teoretycznych = 45 min) (1 godzina zajęć praktycznych = 60 min) Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu zewnętrznego (teoretycznego + go) na prawo jazdy kat. C, którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. a. zaświadczenie o ukończeniu kursu wymagane do WORD zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 7. Obsługa wózków jezdniowych (1 osoba) Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka jezdniowego z napędem silnikowym i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka. Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu 1. Typy stosowanych wózków jezdniowych 2. Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych 3. Czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy 4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa godzin w tym 15 godz. jazdy wózkiem na osobę

8 5. Wiadomości z zakresu BHP. 6. Wiadomości o dozorze technicznym 7. Bezpieczna obsługa wymiana butli gazowych. 8. Praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków. Uwaga: 15 godzin jazdy wózkiem na x 2 osoby = godzin jazdy wózkiem Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu państwowego, którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. a) zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) oraz b) zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez UDT po pozytywnym zaliczeniu egzaminu. 8. Prawo jazdy kat. B - 3 osoby Termin realizacji : r. teoretyczne: Min. 70% godzin zajęć praktycznych na kursie prawo jazdy kat. B przeprowadzonych zostanie w Kielcach lub w mieście, w którym uczestnik/uczestniczka zdawał będzie egzamin państwowy. Teoretyczne i przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowym w zakresie kategorii B prawa jazdy do egzaminu państwowego. Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 10. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia 11. Zasady ruchu drogowego. 12. Warunki techniczne pojazdów i ich wyposażenie. 13. Technika kierowania pojazdem. 14. Zagrożenia związane z kierowaniem pojazdem w różnych warunkach drogowych 15. Wpływ zmęczenia, wahań stanu emocjonalnego oraz leków i używek na prowadzenie pojazdu. 16. Pierwsza pomoc ofiarom wypadków drogowych. 17. Zadania i kryteria obowiązujące na egzaminie państwowym. 18. ( godz. jazdy samochodem osobowym na ). RAZEM godz./ godz./ Podstawowy zakres programu szkolenia musi być zgodny z programem wskazanym wyżej i nauczania zawartym w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834) (1 godzina zajęć teoretycznych = 45 min)

9 (1 godzina zajęć praktycznych = 60 min). Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu zewnętrznego (teoretycznego + go) na prawo jazdy kat. B, którego koszt zostanie wliczony w cenę szkolenia. zaświadczenie o ukończeniu kursu wymagane do WORD zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. 9. Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Warsztaty składają się z umiejętności komunikacji interpersonalnej, treningu asertywności, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy dla 18 osób 32 godz. (po 16 godz./grupę x 2 grupy 9-osobowe);.

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 176467-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godkowo Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie poniŝej opisanych kursów zawodowych dla

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych i jego aktualizacji

Instrukcja wypełniania Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych i jego aktualizacji Instrukcja wypełniania Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych i jego aktualizacji Definicje pojęć i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji mają pomóc użytkownikom przy wypełnianiu wniosku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 205040-2014; data zamieszczenia: 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 196694-2014 z dnia 2014-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobrowniki Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu-czas

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.271.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Grafika komputerowa i projektowanie stron www (160h)

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Grafika komputerowa i projektowanie stron www (160h) Lublin, 04.02.2010r. Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Grafika komputerowa i projektowanie stron www (160h) w ramach projektu Czas na kobiety współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sejmik.kielce.pl ( BIP) Kielce: kompleksowe zorganizowanie szkoleń wraz z egzaminem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

Katalog usług szkoleniowych:

Katalog usług szkoleniowych: BHP Ekspert Katalog usług szkoleniowych: 1. PRAWO PRACY I BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Cena PLN/os.*) 1.1 Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) 3 56 1.2 Szkolenie BHP pracodawców wykonujących zadania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo