dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 2013."

Transkrypt

1 JELENIA GÓRA ul. WOLNOŚCI 150. tel/fax ; tel ; Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata P-38 / sierpień 2009 r. Autor: Małgorzata Czcińska - Wydra Zatwierdził: Mariusz Szalej Zakład posiada wdroŝony System Zarządzania Jakością

2 Spis treści 1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym Informacje wstępne Charakterystyka obszaru objętego opracowaniem Ocena stanu i funkcjonowania poszczególnych komponentów środowiska Informacje o projekcie programu Powiązania projektu programu z innymi dokumentami Prezentacja programu Analiza skutków środowiskowych Przewidywane skutki realizacji zadań programu dla poszczególnych komponentów środowiska Ocena oddziaływań Zasięg oddziaływań Ocena rozwiązań projektu programu Ocena ustaleń projektu programu w kontekście krajowych celów ochrony środowiska Sposób uwzględnienia problemów ochrony środowiska Ocena skuteczności ochrony róŝnorodności biologicznej Skutków realizacji ustaleń programu dla form ochrony przyrody i krajobrazu Ocena zmian w krajobrazie Ocena przewidywanych oddziaływań na ludzi w środowisku Przewidywane oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura Tendencje zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń projektu programu Informacje o dokumentach uwzględnionych przy sporządzaniu prognozy...21 ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 2

3 1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym Opracowanie niniejsze jest oceną oddziaływania na środowisko sporządzoną dla Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Bogatynia na lata Pierwsza, diagnostyczna część prognozy zawiera opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz charakterystykę podstawowych cech środowiska przyrodniczego na terenie opracowania. W dalszej części prognozy zostały przeanalizowane moŝliwe skutki środowiskowe, które potencjalnie moŝe powodować realizacja ustaleń programu. Następnie przeprowadzono analizę zgodności ustaleń programu z celami ekologicznymi wyraŝonymi w komplementarnych dokumentach, a takŝe w kontekście zasad zrównowaŝonego rozwoju ustalonych na bazie obowiązujących przepisów. Wyniki prognozy skonstruowano bazując na porównaniu ocen jakości środowiska w obrębie przestrzeni objętej opracowaniem dla stanu aktualnego oraz prognozowanego. Prognoza nie stanowi prawa miejscowego. Ustalenia i wnioski prognozy nie mają skutków prawnych. Prezentacja głównych załoŝeń Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zadania zawarte w Lokalnym Programie Rewitalizacji dotyczą bezpośrednio wytypowanego w dokumencie tzw. obszaru wsparcia. Pośrednio działania te oddziaływać będą na całe miasto. Obszar wsparcia obejmuje centralną część miasta. Powierzchnia obszaru wsparcia wynosi 141 ha. Zamieszkuje go 3575 osób. Obszar wsparcia charakteryzuje się występowaniem zjawisk o charakterze pejoratywnym takich jak bezrobocie, przestępczość, ubóstwo. Te niekorzystne zjawiska społeczne w sposób pośredni przyczyniły się do degradacji części tkanki urbanistycznoarchitektonicznej miasta. Na obszarze wsparcia przewidziano do realizacji zadania zarówno w sferze społecznej jak i infrastrukturalnej. Sfery społecznej dotyczą projekty (zadania): 1) Od apatii do sukcesu. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych. W ramach projektu zostaną zorganizowane kursy języka niemieckiego, obsługi kasy fiskalnej i obsługi komputera, które ułatwić mają osobom bezrobotnym znalezienie pracy. 2) Stop przemocy. Głównym celem projektu jest zapobieganie patologii wśród młodzieŝy i młodzieŝy które z uwagi na przebywanie w środowisku zagroŝonym wykluczeniem społecznym w przyszłości mogą powielać model rodziny, w której przemoc jest narzędziem do rozwiązywania problemów Ŝycia codziennego. W ramach projektu przeprowadzane ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 3

4 będą spotkania z psychologiem, funkcjonariuszami policji oraz poza warsztatowe zajęcia sportowo rekreacyjne. Natomiast sfery infrastrukturalnej dotyczą projekty (zadania): 3) Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego Aleja śytawska. Zakres inwestycji obejmuje m.in. : rozebranie nawierzchni asfaltowej i warstwy z kostki brukowej, miejscowe wznowienie podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni i parkingu z kostki kamiennej, remont skrzyŝowań z ul. Armii Czerwonej i ul. Dworcową, modernizację istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zagospodarowanie skweru przed budynkiem nr 19 z uwzględnieniem elementów małej architektury oraz wykonanie oświetlenia ulicznego z odtworzeniem historycznej formy latarni. 4) Rewitalizacja byłej straŝnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP). Celem projektu jest nadanie nowej funkcji oraz zagospodarowanie nieuŝytkowanych obiektów powojskowych. W obiekcie tym powstać ma Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy. Wynikiem działań ma być poprawa jakości Ŝycia lokalnej społeczności poprzez łatwiejszy dostęp do fachowej pomocy oraz rewitalizację wartości uŝytkowych i wizualnych obszaru. Ocena potencjalnych skutków realizacji ustaleń programu dla środowiska Spośród projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji, bezpośrednie oddziaływania na środowisko wynikać będą z zadań dotyczących sfery infrastrukturalnej, a więc przebudowy ulicy Waryńskiego oraz rewitalizacji obiektów powojskowych. Tereny objęte pracami rewitalizacyjnymi są juŝ znacząco przeobraŝone w wyniku działań człowieka (tereny te znajdują się w centrum miasta) i nie posiadają znaczących walorów przyrodniczych. Ulica Waryńskiego znajduje się w strefie objętej ochroną konserwatorską, ze względu na istniejące tutaj zabytkowe budynki o konstrukcji zrębowo przysłupowej (tzw. domy łuŝyckie). Negatywne oddziaływania na środowisko wiązać się będą przede wszystkim z etapem realizacji inwestycji. Praca cięŝkiego sprzętu (koparki, transport cięŝarowy, młoty pneumatyczne itp.) powodować będzie emisje zanieczyszczeń do atmosfery oraz zakłócenia klimatu akustycznego. W trakcie robót remontowych powstawać będą takŝe odpady (stare nawierzchnie, elementy infrastruktury, materiały budowlane itp.). Przy prawidłowym prowadzeniu robót i gospodarce odpadami oddziaływania etapu realizacji będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny. Eksploatacja zrewitalizowanych obiektów nie będzie źródłem innych niŝ dotychczas, negatywnych oddziaływań na środowisko. Jedynie wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową spowoduje wyŝsze oddziaływanie akustyczne drogi. Jednocześnie przewidziana w programie przebudowa i wymiana infrastruktury wodno kanalizacyjnej w obrębie ulicy Waryńskiego przyczyni się do usprawnienia gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta. ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 4

5 Realizacja zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji, poprzez rewitalizację zdekapitalizowanych obiektów powojskowych, remont ulicy Waryńskiego wraz z wymianą nawierzchni i wykonaniem oświetlenia ulicznego z historyczną formą latarni, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności wizualnej (walorów estetycznych) terenów objętych działaniami inwestycyjnymi. Generalnie, ustalenia rozwaŝanego programu poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym (bezrobociu, ubóstwu, przestępczości) oraz rewitalizacji infrastruktury i przestrzeni publicznej słuŝą poprawie warunków Ŝycia mieszkańców Bogatyni. ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 5

6 2. Informacje wstępne Podstawą formalną do realizacji opracowania jest zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1. Oceny ekologiczne są waŝnym narzędziem dla włączenia aspektów ekologicznych do procesu przygotowania i przyjmowania planów i programów, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Artykuł 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), wprowadza obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Jest ona jednym z elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, któremu podlegają dokumenty strategiczne. Zakres niniejszego dokumentu został dopasowany do wymagań, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów strategicznych, określonych w art. 51 ust. 2 powołanej wyŝej ustawy. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy Punktem wyjściowym do prognozowania przyszłych potencjalnych zmian jest znajomość aktualnych warunków środowiskowych na terenie opracowania. Podstawowym źródłem tych informacji jest opracowanie ekofizjograficzne sporządzone wcześniej dla miasta i gminy Bogatynia [KURPIEWSKI I IN. 2006]. Prawdopodobne oddziaływania na środowisko wynikłe z konsekwencji realizacji programu określono stosując tzw. prognozowanie eksperckie, oparte na wiedzy i doświadczeniu autora prognozy. Wyniki prognozy skonstruowano bazując na porównaniu ocen jakości środowiska w obrębie przestrzeni objętej opracowaniem dla stanu aktualnego oraz prognozowanego. 3. Charakterystyka obszaru objętego opracowaniem Zakres terytorialny prognozy Niniejsze opracowanie dotyczy Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata Zadania zawarte w LPR dotyczą bezpośrednio wytypowanego w dokumencie tzw. obszaru wsparcia. Pośrednio działania te oddziaływać będą na całe miasto. Obszar wsparcia obejmuje centralną część miasta (rys.1). Powierzchnia obszaru wsparcia wynosi 141 ha. Zamieszkuje go 3575 osób. ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 6

7 Rys. 1. Granice obszaru wsparcia wraz z lokalizacją przedsięwzięć inwestycyjnych (źródło: Lokalny Program Rewitalizacji). Zaopatrzenie w wodę Gmina Bogatynia jest w całości wyposaŝona w siec wodociągową. Do obiektów zaopatrujących gminę w wodę naleŝą: Stacja Uzdatniania Wody Zatonie; Stacja Uzdatniania Wody Posada; Ujęcie wody w Opolnie Zdroju; Ujęcie wody w Jasnej Górze; Ujęcie wody nr 5 i 6 w Bogatyni Markocicach; Ujęcie wody w 1 i 4 Bogatyni; Ujęcie wody w Wolanowie. Do SUW w Zatoniu oraz Posadzie woda doprowadzana jest ze sztucznego zbiornika Jezioro Witka w Niedowie, połoŝonego na terenie gminy wiejskiej Zgorzelec. Natomiast, wymienione powyŝej ujęcia wody zlokalizowane na terenie gminy słuŝą do zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi: Opolno Zdrój, Jasna Góra, Wolanów i części miasta Bogatynia. Zadania własne gminy w zakresie usługi zaopatrywania mieszkańców w wodę prowadzą Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnie S.A. w Bogatyni. ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 7

8 Gospodarka ściekowa W mieście Bogatynia funkcjonuje mieszany system kanalizacji rozdzielczej i ogólnospławnej, zakończony oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w rejonie ulicy Turowskiej. Zadania własne gminy w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków na terenie gminy prowadzą Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnie S.A. w Bogatyni. Oczyszczalnia komunalna w Bogatyni jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną, której przepustowość wynosi Q = m 3 /d. Na warunkach pozwolenia wodnoprawnego wydanego nr II OS /1646/01 z dnia roku oczyszczalnia uzyskała zezwolenie na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do rzeki Miedzianki w km Pozwolenie waŝne jest do końca 2011 roku. Komunalna oczyszczalnia ścieków w Bogatyni jest zlokalizowana w północnej części miasta przy ulicy Turowskiej, pomiędzy ulicą Zgorzelecką a rzeką Miedzianką. Gospodarka odpadami Dla potrzeb miasta i gminy Bogatynia eksploatowane jest przez Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o w Bogatyni składowisko odpadów komunalnych. Obiekt zlokalizowany jest w północnej części miasta Bogatynia, na północny wschód od ul. Zgorzeleckiej, w rejonie Gminnej Stacji Przeróbki Osadów Ściekowych. Składowisko zajmuje powierzchnię 6,82 ha. Na terenie gminy Bogatynia funkcjonuje takŝe instalacja do recyklingu organicznego Gminna Stacja Przeróbki Osadów Ściekowych (GSPOŚ). Jest ona zlokalizowana w sąsiedztwie składowiska odpadów w Bogatyni. Recyklingowi organicznemu poddawane są tu osady ściekowe dostarczane rurociągiem z oczyszczalni ścieków w Bogatyni oraz dowoŝone z oczyszczalni ścieków w Sieniawce i oczyszczalni ścieków komunalnych KWB Turów S.A. i Elektrowni Turów S.A. Zaopatrzenie w gaz Na terenie gminy nie ma sieci gazowej. 4. Ocena stanu i funkcjonowania poszczególnych komponentów środowiska Powierzchnia ziemi Według podziałów regionalnych Polski [Kondracki 2002] oraz Sudetów [Walczak 1968] miasto Bogatynia połoŝone jest w obrębie mezoregionu ObniŜenia śytawsko Zgorzeleckiego a dokładnie mikroregionu Kotliny Turoszowskiej. Kotlina Turoszowska rozciąga się od doliny Miedzianki na północy. Od wschodu i południa ograniczona jest przez Góry i Pogórze Izerskie, natomiast na zachodzie sąsiaduje z doliną Nysy ŁuŜyckiej. Kotlina ta jest zapadliskiem tektonicznym wypełnionym w trzeciorzędzie osadami z pokładami węgla brunatnego, które wydobywane są obecnie w kopalni Turów. Budowa geologiczna Miasto Bogatynia połoŝone jest w obrębie jednostki geologicznej nazywanej niecką Ŝytawską. PodłoŜe niecki Ŝytawskiej budują skały krystaliczne, datowane na proterozoik. Stare formacje ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 8

9 skalne poprzecinane są intruzjami diabazów (dewon) oraz bazaltów i tufów bazaltowych (oligocen). Nieckę Ŝytawską wypełniają osady miocenu o miąŝszości do 360 m. W osadach tych moŝna wyróŝnić pięć cykli sedymentacyjnych, w stropie których niemal na całym obszarze występuje pokład węgla brunatnego. Osady plejstocenu na obszarze Bogatyni pokrywają niŝej ległe utwory kenozoiczne. Ich miąŝszość jest bardzo zmienna i w granicach niecki Ŝytawskiej wynosi średnio 15 m. Obszar leŝący obecnie w granicach gminy Bogatynia znajdował się w zasięgu zlodowacenia Sanu (Elstery), którego utwory są wykształcone w postaci piasków róŝnoziarnistych z przewarstwieniami Ŝwiru. W obrębie lub poniŝej osadów wodnolodowcowych występują mułki i iły zastoiskowe. WyŜej leŝą gliny zwałowe w składzie których obok materiału lokalnego występuje nieliczny materiał skandynawski i krzemienie. Osady holocenu występują przede wszystkim w dolinach rzek. Walory wizualne krajobrazu Krajobraz na terenie opracowania naleŝy do typu krajobrazów zurbanizowanych. Bogatynia charakteryzuje się nieuporządkowanym układem przestrzennym. Przemieszane są tutaj osiedla domów jednorodzinnych, niewysokich blokowisk, zabudowy przemysłowej oraz historycznej zabudowy łuŝyckiej. Układ osadniczy Bogatyni odzwierciedla rozwój historyczny miasta. Bogatynia powstała z wsi łańcuchowej o nazwie Rychłów. WzdłuŜ rzeki Miedzianki do dziś zachowała się dawna zabudowa. Jest to unikalne w skali kraju budownictwo przysłupowe naleŝące w przeszłości do tkaczy i kupców, datowane na VII - I wiek. Architektura ta cechuje się połączeniem konstrukcji zrębowej na parterze (tutaj mieściła się izba z warsztatem tkackim) z częścią mieszkalną o ścianach wykonanych w konstrukcji szachulcowej (drewniany szkielet wypełniony gliną zmieszaną z trocinami i słomą) [Bena 2003]. Natomiast z I wieku pochodzą kompleksy budynków fabrycznych i wille fabrykantów istniejące w kilku częściach miasta. Pozostałą zabudowę Bogatyni stanowią dość chaotycznie ułoŝone osiedla dla pracowników kopalni oraz domy jednorodzinne. Dominantami architektonicznymi miasta Bogatynia jest przede wszystkim wieŝa neogotyckiego kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP oraz kominy zakładów przemysłowych. Ochrona szczególnych wartości krajobrazu kulturowego W ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568) zdefiniowano pojęcie krajobrazu kulturowego jako historycznie ukształtowaną przez człowieka przestrzeń, zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze (art. 3 pkt 14). W myśl powołanej ustawy, ochronie podlega między innymi zabytkowy krajobraz kulturowy, czyli wnętrza urbanistyczne posiadające wartości historyczne, edukacyjne i turystyczne. W mieście Bogatynia wyznaczono następujące strefy ochrony konserwatorskiej: centralna część miasta jest to strefa centrum obejmująca zabudowę śródmiejską o wiodących funkcjach: mieszkalnej i usługowej, układ ruralistyczny Bogatyni - Markocic. ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 9

10 Ochronie konserwatorskiej podlegają 74 obiekty na terenie miasta Bogatynia. W większości są to budynki mieszkalne, ale takŝe kościół ewangelicki, kościół parafialny pw. Niepokalanego poczęcia NMP, kościół filialny wraz z cmentarzem w Zatoniu, zespół budynków folwarcznych oraz pałac przy ul. Dąbrowskiego. Do rejestru zabytków pod numerem 60/J wpisany jest takŝe układ urbanistyczny znacznej, przyległej do rzeki Miedzianki części Bogatyni. Wody podziemne Według Mapy hydrogeologicznej Polski Instytutu Geologicznego w skali 1: arkusz 53- Jelenia Góra obszar gminy Bogatynia połoŝony jest w regionie sudeckim - VI, podregionie izersko-karkonoskim VI 3, rejonie Turoszowa VI 3B. W rejonie tym wody w utworach trzeciorzędu występują na obszarach objętych odwodnieniem Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Poza zasięgiem odwodnienia obszar jest mało wodonośny. Lokalnie występują wody w utworach czwartorzędu. Obszar opracowania leŝy poza zasięgiem występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych Dolnego Śląska. Zasoby wód uŝytkowych czerpane są z Lokalnych Zbiorników Wód Podziemnych, zlokalizowanych w obrębie gminy. Występują one w utworach czwartorzędowych oraz trzeciorzędowych i wymagają wysokiej ochrony wód, która ma polegać na niedopuszczeniu do zanieczyszczenia wód oraz na zapobieganiu i przeciwdziałaniu szkodliwym wpływom na obszary ich zasilania. Czwartorzędowy poziom wodonośny występuje w osadach rzecznych Nysy ŁuŜyckiej, natomiast poziomy wód trzeciorzędowych występują w piaszczysto-ŝwirowych przewarstwieniach iłów i węgli lignitowych w pokładach węgla brunatnego. Są to wody podziemne typu warstwowe i szczelinowe. Wody warstwowe gromadzą się w obrębie przepuszczalnych osadów czwartorzędowych (holoceńskich i plejstoceńskich) oraz trzeciorzędowych. Wody szczelinowe znajdują się w szczelinach tnących krystaliczne skały trzeciorzędu, dewonu, kambru i proterozoiku, które łącznie z nagromadzonymi w strefie zwietrzałych granitów, stanowią olbrzymie rezerwuary i kolektory wód podziemnych. Wody gruntowe występują w spiaszczonych glinach do głębokości 4,0 m p.p.t. Zasilanie tego poziomu jest zaleŝne od czynników atmosferycznych. Wody powierzchniowe Gmina Bogatynia naleŝy w całości do dorzecza Nysy ŁuŜyckiej. Przez teren objęty opracowaniem przepływa największy dopływ Nysy ŁuŜyckiej na obszarze gminy - Miedzianka. Zlewnia Miedzianki, podobnie jak wielu cieków gminy, jest silnie zmieniona antropogenicznie przede wszystkim w wyniku działalności kopalni węgla brunatnego (odkrywka i dawne zwałowisko zewnętrzne). W Bogatyni koryto Miedzianki jest uregulowane, obustronnie obmurowane ciosami z kamienia z progami i jazami, niŝej rzeka ma sztuczne koryto, poniewaŝ jej bieg zmieniano w związku z rozbudową kopalni. ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 10

11 Monitoring wód powierzchniowych prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Ocena wyników badań Miedzianki w przekroju ujścia do Nysy ŁuŜyckiej wykazała bardzo duŝe zanieczyszczenie zawiesinami oraz bakteriami coli na poziomie V klasy. Pozostałe badane wskaźniki nie przekraczały wartości granicznych dla III klasy [WIOŚ 2008]. ZagroŜenia powodziowe Rzeka Miedzianka stwarza zagroŝenie powodziowe. Mogą wystąpić podtopienia w samej Bogatyni ul. Nadrzeczna oraz dwa mosty, ul. Turowska na całej swej długości, zalew w Turoszowie w km moŝe sięgać 700 m długości i około m szerokości. W Markocicach podtopionych moŝe być 10 budynków i 3 mosty. Zalew na gruntach wsi Opolno Zdrój powyŝej drogi Bogatynia Sieniawka [KURPIEWSKI I IN.2006]. Klimat lokalny i warunki bioklimatyczne Gmina Bogatynia, zgodnie z opracowaną przez Schmucka [1960] regionalizacją klimatyczną Sudetów naleŝy do regionu zgorzeleckiego, obejmującego zachodnią i południowo-zachodnią część Pogórza Izerskiego po Nysę ŁuŜycką. Region ten jest najcieplejszym regionem pogórzy. Średnia roczna temperatura powietrza w Bogatyni wynosi 8,3 O C, natomiast średnie roczne sumy opadów to około 700 mm. NajniŜsze opady występują zazwyczaj w styczniu lub lutym, a najwyŝsze w lipcu. Na obszarze gminy dominują wiatry z kierunku północno-zachodniego (23%). Wiatry z sektora południowego (SE, S, SW) występują najrzadziej, są jednak najsilniejsze. Stwarzają one potencjalne warunki do powstawania zjawisk fenowych, które naleŝą do kategorii lokalnych systemów cyrkulacji orograficznej. Fen powoduje wzrost temperatury powietrza, spadek wilgotności względnej powietrza, wzrost prędkości i porywistości wiatru na zawietrznych zboczach Sudetów [Kurpiewski i in., 2006]. Ocena czystości powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu corocznie sporządza ocenę jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 plus zmiany) oraz akty wykonawcze do ww. ustawy. Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych strefami, obejmujących obszar całego kraju. Gmina Bogatynia została włączona do strefy powiatu zgorzeleckiego. Zaliczenie strefy do określonej klasy zaleŝy od stęŝeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąŝe się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są dotrzymane dopuszczalne poziomy) lub utrzymania tej jakości (jeŝeli spełnia ona przyjęte standardy). ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 11

12 Tabela 1. Wynikowe klasy stref dla powiatu zgorzeleckiego w roku 2007 dla poszczególnych substancji oraz klasa ogólna wg kryteriów ustanowionych dla celu ochrony zdrowia [źródło: WIOŚ 2007]. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych substancji dla obszaru całej strefy SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 Inne* Klasa ogólna strefy Strefa powiat PL p.01 A A C A A A - C C zgorzelecki *) Klasyfikacja stref w odniesieniu do poziomów docelowych określonych w celu ochrony zdrowia dla arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu Mając na uwadze kryteria ustanowione dla ochrony zdrowia, na podstawie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2007, gmina Bogatynia leŝy w obrębie strefy C, w której stwierdzono potrzebę opracowywania programów ochrony powietrza z uwagi na przekroczenia norm pyłu PM10 i benzo(a)pirenu. Przyroda oŝywiona W 1996 roku dla gminy Bogatynia sporządzona została inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie wartości florystycznych (bez mszaków i porostów) oraz faunistycznych (z pominięciem bezkręgowców) [JANKOWSKI 1996]. W dokumencie tym nie wskazano Ŝadnych stanowisk chronionych gatunków zwierząt i roślin na terenach, objętych zadaniami infrastrukturalnymi programu rewitalizacji. Nie leŝą one równieŝ w obrębie obszarów chronionych lub proponowanych do ochrony na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Przedmiotowy dokument nie obejmuje obszarów wyznaczonych do ochrony w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura NajbliŜszy taki obszar znajduje się około 6 km na północny zachód od miasta Bogatynia. Jest to Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Przełomowa dolina Nysy ŁuŜyckiej. Klimat akustyczny Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne wartości wskaźników hałasu w zaleŝności od przeznaczenia terenu i rodzaju źródeł hałasu jest rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007, Nr 120,poz. 826). Hałas komunikacyjny Ostatnie badania hałasu drogowego na terenie miasta i gminy były prowadzone w 2006 roku przez Jeleniogórską Delegaturę WIOŚ Wrocław. Badano wówczas hałas drogowy na terenie powiatu zgorzeleckiego. W granicach gminy Bogatynia zlokalizowano dwa punkty pomiarowe. ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 12

13 Tabela 2. Wyniki badań akustycznych w porze dziennej [WIOŚ 2007]. Lokalizacja punktu Bogatynia, Daszyńskiego koło Bojowników (droga wojewódzka nr 352) Bogatynia - Zatonie, ul. Młodych Energetyków przy Konrada (droga wojewódzka nr 354) NatęŜenie ruchu [poj/h] LAeq lekkie cięŝkie [db] , ,1 Punkty pomiarowe jak do badań monitoringowych lokalizowano na terenie prawnie chronionym (zabudowy mieszkaniowej), na wysokości 4 m nad poziomem gruntu. W punktach pomiarowych stwierdzono emisje hałasu powyŝej 60 db, a więc powyŝej dopuszczanego poziomu hałasu na obszarach zabudowy mieszkaniowej. Hałas instalacyjny Zakładami które powodują największe uciąŝliwości akustyczne na terenie gminy Bogatynia są Kopalnia i Elektrownia Turów. Oba te zakłady oraz tzw. galeria nawęglania, czyli przenośnik dostarczający węgiel z Kopalni do zasobników węgla w Elektrowni kształtują warunki akustyczne na osiedlach Zatonie, Trzciniec Dolny i Trzciniec Górny. 5. Informacje o projekcie programu 5.1 Powiązania projektu programu z innymi dokumentami Lokalny Program Rewitalizacji jest podstawą udzielenia wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata w ramach priorytetu I Miasta. Głównym celem tegoŝ priorytetu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, w których rozwijają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne a takŝe ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Lokalny Program Rewitalizacji został przyjęty Uchwałą Nr LVII/319/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata Prezentacja programu Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata powstał według ściśle określonych wymogów Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjny zawartych w wytycznych, które zostały przyjęte w drodze uchwały Nr 2281/III/08 z dnia r. Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Dla realizacji zadań określonych w programie rewitalizacji, metodą delimitacji wyłoniono obszar problemowy (tzw. obszar wsparcia). Obszar wsparcia charakteryzuje się występowaniem zjawisk o charakterze pejoratywnym takich jak bezrobocie, przestępczość, ubóstwo. Te niekorzystne zjawiska społeczne w sposób pośredni przyczyniły się do degradacji części tkanki urbanistyczno-architektonicznej miasta. ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 13

14 Na obszarze wsparcia przewidziano do realizacji zadania zarówno w sferze społecznej jak i infrastrukturalnej. Sfery społecznej dotyczą projekty (zadania): 1) Od apatii do sukcesu, 2) Stop przemocy, natomiast sfery infrastrukturalnej: 3) Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego Aleja śytawska, 4) Rewitalizacja byłej straŝnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP). Ad.1.) Od apatii do sukcesu. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych. W ramach projektu zostaną zorganizowane kursy języka niemieckiego, obsługi kasy fiskalnej i obsługi komputera, które ułatwić mają osobom bezrobotnym znalezienie pracy. Ad.2.) Stop przemocy. Głównym celem projektu jest zapobieganie patologii wśród młodzieŝy i młodzieŝy które z uwagi na przebywanie w środowisku zagroŝonym wykluczeniem społecznym w przyszłości mogą powielać model rodziny, w której przemoc jest narzędziem do rozwiązywania problemów Ŝycia codziennego. W ramach projektu przeprowadzane będą spotkania z psychologiem, funkcjonariuszami policji oraz poza warsztatowe zajęcia sportowo - rekreacyjne. Ad.3.) Rewitalizacja historycznej części miasta ul. Waryńskiego Aleja śytawska, Planowany zakres robót obejmuje: rozebranie nawierzchni asfaltowej i warstwy z kostki brukowej, miejscowe wznowienie podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni i parkingu z kostki kamiennej, wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów na posesje z kostki kamiennej lub częściowo z kostki betonowej imitującej kostkę kamienną, remont skrzyŝowań z ul. Armii Czerwonej i ul. Dworcową, wymianę istniejącej sieci wodociągowej na odcinku od ul. Biskupiej (wpięcie do nowego rurociągu) do ul. Partyzantów a takŝe sieci rozdzielczej w bocznych ul. Waryńskiego, wymiana wszystkich przyłączy wodociągowych, przebudowa kolektora kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację rozdzielczą z odprowadzeniem wód deszczowych przez separator do rzeki Miedzianki, wymiana przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych posesji wykonanie odwodnienia ulicznego (cieki przykrawęŝnikowe, wpusty deszczowe z osadnikami), zagospodarowanie skweru przed budynkiem nr 19 z uwzględnieniem elementów małej architektury (ławki, kosze śmietnikowe) wykonanie oświetlenia ulicznego z odtworzeniem historycznej formy latarni. Ad.4.) Rewitalizacja byłej straŝnicy wojskowej z przeznaczeniem na Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy (WOP). ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 14

15 Celem projektu jest nadanie nowej funkcji oraz zagospodarowanie nieuŝytkowanych obiektów powojskowych. W obiekcie tym powstać ma Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy. Wynikiem działań ma być poprawa jakości Ŝycia lokalnej społeczności poprzez łatwiejszy dostęp do fachowej pomocy oraz rewitalizację wartości uŝytkowych i wizualnych obszaru. 6. Analiza skutków środowiskowych 6.1 Przewidywane skutki realizacji zadań programu dla poszczególnych komponentów środowiska Spośród projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji, bezpośrednie oddziaływania na środowisko wynikać będą z zadań dotyczących sfery infrastrukturalnej, a więc przebudowy ulicy Waryńskiego oraz rewitalizacji obiektów powojskowych. PoniŜej sporządzono listę ewentualnych skutków realizacji dopuszczonych projektem planu działań dla poszczególnych ekokomponentów. PrzeobraŜenia przestrzennej struktury przyrodniczej Tereny objęte zadaniami infrastrukturalnymi, nie posiadają silnych połączeń przyrodniczych z otaczającymi elementami regionalnego systemu przyrodniczego. Obydwie inwestycji zlokalizowane są w pobliŝu koryta Miedzianki. Znaczenie przyrodnicze tej rzeki, jako korytarza ekologicznego ograniczone jest do funkcji hydrologicznej, poniewaŝ od granicy polsko - czeskiej płynie ona obudowanym korytem, pośród terenów intensywnie zurbanizowanych. Przewidywane planem zadania nie wpłyną w Ŝaden sposób na przestrzenną strukturę przyrodniczą rejonu opracowania. PrzeobraŜenia powierzchni ziemi Powierzchnia ziemi na terenach objętych zadaniami infrastrukturalnymi jest juŝ znacząco przekształcona w wyniku działań człowieka (nawierzchnie utwardzone, istniejąca infrastruktura). Realizacja ustaleń programu nie spowoduje nowych uciąŝliwości w tym zakresie. Wpływ na krajobraz kulturowy i zabytki Ulica Waryńskiego znajduje się w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej. Sposób prowadzenia prac inwestycyjnych w tym obszarze wymaga uzgodnienia z odpowiednimi słuŝbami konserwatorskimi. Przy załoŝeniu zachowaniu ustalonych przez te słuŝby zasad, realizacja zadań programu nie spowoduje negatywnych oddziaływań na istniejące w rejonie inwestycji zabytki. Ponadto rewitalizacja ulicy wpłynie na podniesienie walorów wizualnych terenu. Wpływ na klimat lokalny Realizacja zadań infrastrukturalnych nie będzie miała wpływu na lokalne warunki klimatyczne. ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 15

16 Wpływ na zasoby naturalne W obrębie terenów objętych realizacją zadań infrastrukturalnych nie ma terenów rolnych, ani teŝ udokumentowanych złóŝ kopalin. Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego W trakcie przebudowy drogi oraz obiektów powojskowych emisje zanieczyszczeń do atmosfery związane będą z pracą cięŝkiego sprzętu (koparki, transport cięŝarowy itp.) Podczas wykonywania prac budowlanych moŝliwa jest równieŝ niezorganizowana emisja pyłów z nieutwardzonego podłoŝa, powodowana przez pracę maszyn oraz wiatr. Oddziaływania te będą miły charakter krótookresowy i odwracalny. W trakcie eksploatacji obiektów źródłem zanieczyszczenia atmosfery będzie ruch pojazdów oraz ogrzewanie budynków. W skali miasta oddziaływania te nie będą zauwaŝalne i nie przyczynią się do znaczącego pogorszenia stanu czystości atmosfery. ZagroŜenie dla fauny i flory Tereny objęte zadaniami infrastrukturalnymi, nie posiadają znaczących walorów przyrodniczych. Realizacja zadań przyjętych w programie nie spowoduje istotnych szkód w przyrodzie oŝywionej. W wyniku realizacji inwestycji mogą być wprowadzane pewne nowe formy zieleni urządzonej planowo (skwery), która poprawi walory wizualne rejonu opracowania. Wpływ na środowisko wodne Realizacja zadań przyjętych w programie nie spowoduje negatywnych oddziaływań na środowisko wodne. Jednocześnie przewidziana w programie przebudowa i wymiana infrastruktury wodno kanalizacyjnej w obrębie ulicy Waryńskiego przyczyni się do usprawnienia gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta. Wpływ na jakość klimatu akustycznego W trakcie realizacji inwestycji zakłócenia klimatu akustycznego na obszarach zabudowy mieszkaniowej przyległych do obiektów objętych rewitalizacją, będą powodowane przez pracę cięŝkiego sprzętu (koparki, transport cięŝarowy, młot pneumatyczny itp.). Oddziaływania te będą miły charakter krótookresowy i odwracalny. W trakcie uŝytkowania obiektów, zakłócenia klimatu akustycznego związane będą z eksploatacją ulicy Waryńskiego (ruch samochodowy). Wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową spowoduje wyŝsze o około 2 db oddziaływanie akustyczne drogi. Wytwarzanie odpadów Odpady powstawać będą zarówno w trakcie realizacji inwestycji (np. stare nawierzchnie, wymieniane elementy infrastruktury) jak i uŝytkowania obiektów (głównie odpady komunalnopodobne). Powstawanie odpadów nie będzie miało istotnego, negatywnego ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 16

17 oddziaływania na środowisko jeśli sposób postępowania z nimi zgodny będzie z przepisami ustawy o odpadach. Ryzyko wystąpienia powaŝnych awarii Realizacja zadań przyjętych w programie nie zwiększy ryzyka powstania powaŝnych awarii. Dobra materialne Realizacja zadań przyjętych w programie nie spowoduje strat materialnych, rozumianych w tej prognozie jako dodatkowe nakłady poniesione przez osoby trzecie, konieczne na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska. 6.2 Ocena oddziaływań PoniŜsza tabela róŝnicuje środowiskowe skutki ustaleń projektu programu w zaleŝności od: siły i kierunku oddziaływań: (+) korzystnie wpływające na środowisko, (0) neutralne wobec środowiska (-) uciąŝliwe dla środowiska, w stopniu: 1/ nieznacznym, 2/ zauwaŝalnym, 3/ znaczącym; trwałości: (K) krótkoterminowe, (D) długoterminowe; czasu oddziaływania: (S) stałe; (C) chwilowe; sposobu oddziaływania: (B) bezpośrednie; (P) pośrednie; (W) wtórne; (U) skumulowane. Komponenty środowiska Ustalenia projektu programu Powierzchni a ziemi Krajobraz i zabytki Wody Powietrze i klimat Hałas Przyroda Obszary chronione Zasoby naturalne Rewitalizacja ul. Waryńskiego 0 + DSP + DSP 0-1 DCB Rewitalizacja byłej straŝnicy wojskowej. 0 + DSP Przebudowa ulicy Waryńskiego w przewidzianym zakresie prac moŝe wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz z późniejszymi zmianami). ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 17

18 6.3 Zasięg oddziaływań Skutki realizacji ustaleń przedmiotowego dokumentu będą miały charakter lokalny, odczuwalny na terenie miasta. Ustalenia planu nie spowodują powstania oddziaływań transgranicznych. 7. Ocena rozwiązań projektu programu 7.1 Ocena ustaleń projektu programu w kontekście krajowych celów ochrony środowiska Analizując zgodność ustaleń projektu planu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu krajowym, brano pod uwagę zapisy Polityki Ekologicznej Państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata , która uwzględnia równieŝ międzynarodowe i wspólnotowe zobowiązania Polski w zakresie ochrony środowiska. Tabela 3. Ocena ustaleń projektu planu w kontekście celów Polityki Ekologicznej Państwa (PEP). Cele Polityki Ekologiczne Państwa istotne z punktu widzenia przedmiotowego dokumentu Zgodność Trudno powiedzieć Niezgodność Brak związku OCHRONA I WZROST RÓśNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ Objęcie ochroną obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. Utrzymanie i podniesienie róŝnorodności biologicznej. Powiększenie zasobów leśnych i zapewnienie ich kompleksowej ochrony. Rozwój terenów zieleni w miastach. PODNIESIENIE JAKOŚCI GLEB Ograniczenie procesu degradacji gleb Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych Rekultywacja gleb zdegradowanych OCHRONA ZASOBÓW ZŁÓś POPRZEZ ICH RACJONALNE WYKORZYSTANIE Minimalizacja presji wywieranej na środowisko w procesie wykorzystania surowców mineralnych. Zabezpieczenie złóŝ perspektywicznych i prognostycznych PRZYWRÓCENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WODOM POWIERZCHNIOWYM I OCHRONA ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Zmniejszenie zuŝycia wody. Ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych niekontrolowanymi spływami powierzchniowymi. ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 18

19 Cele Polityki Ekologiczne Państwa istotne z punktu widzenia przedmiotowego dokumentu Zgodność Trudno powiedzieć Niezgodność Brak związku Podniesienie bezpieczeństwa powodziowego. Zwiększenie małej retencji. Rozwój współpracy regionalnej na wodach granicznych. Ochrona zasobów wód podziemnych. ZMNIEJSZENIE UCIĄśLIWOŚCI HAŁASU. Zmniejszenie uciąŝliwości hałasu komunikacyjnego. Zmniejszenie uciąŝliwości hałasu instalacyjnego. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Dalsze ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł niskiej emisji. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł komunikacyjnych. OGRANICZENIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA ODPADÓW NA ŚRODOWISKO. Uporządkowanie gospodarki odpadami przemysłowymi. Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi. OGRANICZENIE RYZYKA WYSTĄPIEŃ POWAśNYCH AWARII. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego związanego z działalnością produkcyjną przedsiębiorców. Zapewnienie bezpieczeństwa przewozu drogowego i kolejowego materiałów niebezpiecznych. 7.2 Sposób uwzględnienia problemów ochrony środowiska W rozdziale tym określono, analizowano i oceniono problemy ekologiczne istniejące na terenie objętym opracowaniem, do których rozwiązania moŝe przyczynić się realizacja ustaleń programu. Tabela 4. Rozstrzygnięcia LPR dotyczące problemów ochrony środowiska występujących na terenie objętym opracowaniem. Problemy ochrony środowiska Niedostatecznie rozwinięty system kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście. Niezadowalający stan estetyki miasta. Sposób uwzględnienia w programie W wyniku realizacji zadań programu zmodernizowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjne w obrębie ul. Waryńskiego. Realizacja zadań programu przyczyni się do podniesienia walorów wizualnych fragmentu miasta (rewitalizacja obiektów powojskowych, rewitalizacja ul. Waryńskiego). ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 19

20 7.3 Ocena skuteczności ochrony róŝnorodności biologicznej Tereny objęte bezpośrednimi oddziaływaniami związanymi z realizacja programu rewitalizacji nie posiadają znaczących walorów przyrodniczych. Ustalenia programu nie wpłyną więc negatywnie na róŝnorodności biologiczną miasta. 7.4 Skutków realizacji ustaleń programu dla form ochrony przyrody i krajobrazu Na terenach objętych zadaniami infrastrukturalnymi programu rewitalizacji nie występują obiekty objęte ochroną prawną (pomniki przyrody oŝywionej i nieoŝywionej, stanowiska roślin chronionych czy stanowiska dokumentacyjne). Nie leŝą one równieŝ w obrębie obszarów chronionych lub proponowanych do ochrony na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 7.5 Ocena zmian w krajobrazie Realizacja zadań Lokalnego Programu Rewitalizacji, poprzez rewitalizację zdekapitalizowanych obiektów powojskowych, remont ulicy Waryńskiego wraz z wymianą nawierzchni (na kostkę kamienną) i wykonaniem oświetlenia ulicznego z historyczną formą latarni, przyczyni się do wzrostu atrakcyjności wizualnej (walorów estetycznych) terenów objętych działaniami inwestycyjnymi. Ponadto realizacja działań o charakterze społecznym pomoŝe podwyŝszyć świadomość społeczną osób zamieszkujących obszar wsparcia i ograniczyć negatywne zjawiska takie jak dewastacja przestrzeni publicznej. Dodatkowo przewidywany spadek bezrobocia, a co za tym idzie wzrost zamoŝności, pozwoli mieszkańcom lepiej zadbać o budynki do nich naleŝące. 7.6 Ocena przewidywanych oddziaływań na ludzi w środowisku Projekt przedmiotowego dokumentu nie zawiera ustaleń, których realizacja moŝe powodować zagroŝenia dla środowiska, niekorzystnych z punktu widzenia oddziaływania na zdrowie ludzi. Generalnie, ustalenia rozwaŝanego programu poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom społecznym (bezrobociu, ubóstwu, przestępczości) oraz rewitalizacji infrastruktury i przestrzeni publicznej słuŝą poprawie warunków Ŝycia mieszkańców Bogatyni. 8. Przewidywane oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Przedmiotowy dokument nie obejmuje obszarów wyznaczonych do ochrony w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura NajbliŜszy taki obszar znajduje się około 6 km na północny zachód od miasta Bogatynia. Jest to Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Przełomowa dolina Nysy ŁuŜyckiej. Realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele i przedmiot ochrony wymienionego wyŝej obszaru Natura 2000 oraz jego integralność. ZOŚŚ D EE CC yy BB EEL S t r o n a : 20

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PODOLANY ZACHÓD C W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1 ul. Ciechocińska

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r.

Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego. Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na r. Załącznik nr 1 do Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego Wykaz waŝniejszych aktów prawnych stan na 11.10.2003 r. Regulacje ogólne dotyczące ochrony środowiska - Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NAZWA PRZEDIĘZWIĘCIA Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach L.UG.SR-7625/12/09/10 Niwiska, 20.01.2010r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Działając na podstawie: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

6. Realizacja programu

6. Realizacja programu 6. Realizacja programu Program Ochrony Środowiska jest dokumentem o charakterze strategicznym. Pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem Z jednej strony stanowi instrument realizacji polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 GMINA MIASTO CHEŁMśA Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 Załącznik nr 5 POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Strona: 2 1. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Szczecin z dnia w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warszewo - Kredowa w Szczecinie pod nazwą Warszewo Kredowa 2 Na podstawie art.20

Bardziej szczegółowo

OPERAT WODNONO-PRAWNY

OPERAT WODNONO-PRAWNY PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski Mechnice, Al. Róż 18, 46-073 Chróśćina tel./fax /0 77/ 44-04-884 REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska

7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU. 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska 7. ZARZĄDZANIE I MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 7.1. Zarządzanie programem ochrony środowiska Podstawową zasadą realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego powinna być zasada wykonywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych.

Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji Głównym celem działania jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych. Jakie projekty mogą liczyć na współfinansowanie?

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 1. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ;

PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; Gołdap; tel ; PRO-GAL Usługi Projektowe mgr inż. Przemysław Galiński ul. Żeromskiego 13/23; 19-500 Gołdap; tel. 609-685-299; e-mail:pgk10@op.pl EGZ.1 INWESTOR: Gmina Gołdap ul.plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap PRZEDSIĘWZIĘCIE

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.272.427,00 zł z tego:

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.272.427,00 zł z tego: Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/224/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 roku Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 1.272.427,00 zł W dziale 750, rozdział 75095 2709 zwiększa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień:

UZASADNIENIE. Zmiana planu dotyczy następujących zagadnień: UZASADNIENIE Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osów-Podbórzańska w Szczecinie pod nazwą Osów-Podbórzańska 1 została zainicjowana Uchwałą Nr XXII/57308 Rady Miasta Szczecin z dnia

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata Lokalny Program Lubelskiego na lata MATRYCA LOGICZNA DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIEJSKIEGO TOMZSZOWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2013 Cel strategiczny CS Stworzenie przestrzennych warunków

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. Uchwała Nr XLV/855/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2000 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi w części obejmującej obszar pomiędzy: ul. Hodowlaną,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B W REJONIE ULICY CEGLANEJ W BIELAWIE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B W REJONIE ULICY CEGLANEJ W BIELAWIE PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZAR B W REJONIE ULICY CEGLANEJ W BIELAWIE PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA URB-BIS S.C.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI - PROJEKT - ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (OPIS

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO BŁĘKITNY SAN. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO BŁĘKITNY SAN. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO BŁĘKITNY SAN Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY art. 51 ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

POIS.05.03.00-00-284/10

POIS.05.03.00-00-284/10 Walory krajobrazowe Małgorzata Strzyż Anna Świercz Piotr Czernecki Rafał Kozieł POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033,

Bardziej szczegółowo

Zachodni Obszar Integracji

Zachodni Obszar Integracji Samorządowa jednostka organizacyjna Zachodni Obszar Integracji PZPWD - Warsztaty subregionalne Bolesławiec, 15.10.2015 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Czemu służą warsztaty planistyczne? wspierają wdrażanie

Bardziej szczegółowo