Dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź sp. z o.o."

Transkrypt

1 Łódź dn r. Do wszystkich Wykonawców Oznaczenie sprawy: ZP/60/2013 Dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania przesłane do przedmiotowego postępowania przetargowego: W odniesieniu do Załącznika nr 1 B, prosimy o dodatkowe informacje do działalności Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ile jest takich budynków i gdzie są zlokalizowane., na jakie cele są wykorzystywane te nieruchomości. Czy są to nieruchomości najmowane lub dzierżawione i od kogo? Czy u Zamawiającego są zatrudnione osoby posiadające Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Zarządcy Nieruchomości Zamawiający informuje, że jest właścicielem nieruchomości mieszczącej się przy ulicy Tokarzewskiego 2 oraz zarządza nieruchomością będąca własnością Miasta Łodzi mieszcząca się przy ulicy Zamiejskiej 1 gdzie znajduje się sortownia odpadów i skład balastu. Zamawiający informuje, że nie zatrudnia osób posiadających obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości W odniesieniu do Załącznika nr 1 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt II.2f, prosimy o informacje na temat rodzaju przechowywanego mienia, jego wartości, sposobu zabezpieczenia oraz informacji, kto jest właścicielem mienia. W odniesieniu do Załącznika nr 1 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt II.2 j zwracamy się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zakresu ubezpieczenia. W odniesieniu do Załącznika nr 1 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt II.2 l, obejmująca szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem i gospodarowaniem odpadami zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, na czym polega przetwarzanie i gospodarowanie odpadami, w jaki sposób jest zorganizowana przedmiotowa działalność i jakie potencjalne zagrożenia są związane z tym rodzajem działalności. Na obecnym etapie brak jest informacji czy i jakiego rodzaju mienie kontroluje albo przechowuje Zamawiający, jednakże w trakcie rocznego okresu wykonywania zamówienia może ponosić taką odpowiedzialność i dochowując należytej staranności w opisie przedmiotu zamówienia taką ewentualność należało przewidzieć. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie przedmiotowego zakresu ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że jego podstawowa działalność polega na zbieraniu i sortowaniu odpadów. Zamawiający informuje, że zagospodarowywanie odpadów następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa min. poprzez składowanie.

2 W odniesieniu do Załącznika nr 1 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt II.4 - klauzula automatycznego pokrycia OC - prosimy o wykreślenie kl. automatycznego pokrycia OC z wykazu klauzul obligatoryjnych w ub. OC działalności i przeniesienie tej klauzuli do wykazu klauzul fakultatywnych. Jeśli jest to niemożliwe, to prosimy o potwierdzenie, że klauzula ta nie będzie mieć zastosowania w przypadku wysypisk odpadów. W odniesieniu do Załącznika nr 1 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt II.4 czy Zamawiający wprowadza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł do zakresu ubezpieczenia poza wymienionymi w punkcie 17 i 20. Czy Klient prowadzi też działalność związaną z przetwarzaniem śmieci na paliwa alternatywne? W której lokalizacji? Jakie są zabezpieczenia ppoż. w tej lokalizacji? Jaka wartość mienia jest w tej lokalizacji? Czy Klient posiada spalarnię śmieci? W której lokalizacji i w jakiej wartości mienie się tam znajduje Jeśli Zamawiający prowadzi ten rodzaj działalności, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony wszelkich szkód związanych ze spalarniami odpadów niebezpiecznych. Czy zakres ubezpieczenia OC działalności ma obejmować działalność polegającą na produkcji opakowań i pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych? Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych w związku z tą działalnością na skutek powstania pożaru/ przeniesienia ognia. Jeśli zakres ubezpieczenia OC działalności ma obejmować działalność polegającą na produkcji opakowań i pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, to prosimy o wprowadzenie podlimitu w wys. 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w związku z tą działalnością na skutek powstania pożaru/ przeniesienia ognia. Zamawiający informuje, że klauzula automatycznego pokrycia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, nie będzie mieć zastosowania w odniesieniu do wysypisk odpadów. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 złotych w przedmiotowym zakresie. Zamawiający informuje, że nie prowadzi działalności związanej z przetwarzaniem śmieci na paliwa alternatywne oraz nie posiada spalarni śmieci. Zamawiający informuje, iż nie prowadzi działalności polegającej na produkcji opakowań i pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych. Zamawiający informuje, iż nie prowadzi działalności polegającej na produkcji opakowań i pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.

3 Jeśli zakres ubezpieczenia OC działalności ma obejmować działalność polegającą na produkcji opakowań i pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, to prosimy o wskazanie lokalizacji, w których odbywa się ta produkcja oraz o informację, jakie zabezpieczenia ppoż znajdują się w tych lokalizacjach? Czy w lokalizacjach tych są: automatycznego systemu pożarowego sygnalizującego powstanie pożaru lub automatycznego systemu gaśniczego, automatycznego systemu pożarowego sygnalizującego powstanie pożaru ). Prosimy również o informację, na czym ta działalność dokładnie polega, jaki rodzaj tworzyw sztucznych jest wykorzystywany. Jeśli zakres ubezpieczenia OC działalności ma obejmować działalność polegającą na przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych, to prosimy o dokładny opis, na czym ta działalność polega, jakiego rodzaju odpady są przetwarzane, w jaki sposób, przy użyciu jakich metod oraz jaką część przychodów rocznych stanowią przychody z tyt. tej działalności (% przychodów rocznych). Prosimy o informację, w jaki sposób odbywa się odzysk surowców z materiałów segregowanych. Jeśli zakres ubezpieczenia OC działalności ma obejmować działalność związaną z segregowaniem odpadów, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych w związku z tą działalnością na skutek powstania pożaru/ przeniesienia ognia. Jeśli zakres ubezpieczenia OC działalności ma obejmować działalność związaną z segregowaniem odpadów, to prosimy o wprowadzenie podlimitu w wys. 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w związku z tą działalnością na skutek powstania pożaru/ przeniesienia ognia. Prosimy o informację, czy ubezpieczenie OC działalności ma obejmować przewóz towarów na zlecenie osób trzecich? Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony w ramach ub. OC działalności wszelkich szkód w przewożonych towarach oraz innych szkód objętych zakresem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi faktycznie lub planuje prowadzić w okresie ubezpieczenia działalność o nr PKD Z (sprzedaż detaliczna paliw). Jeśli nie, to prosimy o wyłączenie tego nr PKD z zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia OC działalności. Zamawiający informuje, iż nie prowadzi działalności polegającej na produkcji opakowań i pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Zamawiający informuje, iż nie prowadzi działalności polegającej na przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych. Zamawiający informuje, iż sposób odzysku surowców z materiałów segregowanych znajduje na 18 stronie SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu odpowiedzialności szkód powstałych w związku z działalnością związaną z segregacją odpadów na skutek powstania pożaru/ przeniesienia ognia. Zamawiający wprowadza podlimit w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w związku z działalnością związaną z segregowaniem odpadów polegających na powstaniu pożaru/ przeniesieniu ognia. Zamawiający informuje, iż nie prowadzi działalności polegającej na przewozie towarów na zlecenie osób trzecich. Zamawiający informuje, iż prowadzi działalność polegającą na sprzedaży detalicznej paliw.

4 Jeśli Zamawiający prowadzi lub zamierza prowadzić w okresie ub. działalność o nr PKD Z (sprzedaż detaliczna paliw), to prosimy o podanie lokalizacji, w których sprzedaż ta się odbywa. Prosimy o dookreślenie wypadku ubezpieczeniowego w ub. OC działalności czy wypadkiem ubezpieczeniowym jest powstanie szkody w okresie ubezpieczenia czy zdarzenie powodujące szkodę, które zaszło w okresie Ubezpieczenia. Prosimy o informację, co konkretnie ma być produktem objętym ochroną w ramach ub. OC działalności. Prosimy o wykaz wszystkich nieruchomości osób trzecich, z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania lub podobnej umowy nieprzenoszącej prawa własności wraz z informacją, na jakie cele przeznaczone są te nieruchomości, jaka działalność się w nich odbywa. Jeśli jest to działalność polegająca na przetwarzaniu, sortowaniu odpadów lub producji wyrobów z tworzyw sztucznych, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych w tych nieruchomościach wskutek pożaru/przeniesienia ognia. Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe wyłączenie, to prosimy o wprowadzenie dla tego rodzaju szkód podlimitu w wys. 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ub. OC działalności określony w Załączniku nr 1 C pkt II ppkt 2 e) nie będzie obejmować szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Prosimy o aktualizację danych szkodowych na dzień roku co pozwoli na dokładniejszą ocenę ryzyka związanego z przedmiotowym ubezpieczeniem. Wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do roku. Zamawiający informuje, że sprzedaż paliw odbywa się w zakładowej stacji paliw w Łodzi ul. Tokarzewskiego 2. Zamawiający informuje, że wypadkiem ubezpieczeniowym w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dotyczącym prowadzonej działalności jest zdarzenie powodujące szkodę, które zaszło w okresie ubezpieczenia. Zamawiający informuje, że produktem objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia OC dotyczącym prowadzonej działalności jest sprzedaż paliw. Zamawiający informuje, iż korzysta z nieruchomości będącej własnością Miasta Łodzi mieszczącej się przy ulicy Zamiejskiej 1. Znajduje się tam sortownia odpadów, która nie podlega ubezpieczeniu. Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczenia OC prowadzonej działalności określony w Załączniku nr 1 C pkt II 2 e) nie będzie obejmować szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Zamawiający informuje, że przedstawi w osobnym załączniku aktualny wykaz wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw. Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia r. Czy od roku ubiegłego pojawiły się budynki elementami drewnianymi lub płytami warstwowymi z Zamawiający informuje, że nie posiada budynków z elementami drewnianymi oraz budynków z płytami warstwowymi.

5 Jeśli występują elementy drewniane prośba o doprecyzowanie ( oddzielnie dla każdego takiego obiektu): a) Gdzie występują konstrukcje drewniane, wg. poniższego podziału oraz opisać z czego jest zbudowany każdy z tych elementów konstrukcyjnych (np. ściany murowane, strop drewniany, konstrukcja nośna dachu drewniana, pokrycie dachu blacha): - ściany - strop - konstrukcja nośna dachu - pokrycie dachu (jakie jest) b) Czy spełnione są i w jakim zakresie wymagania określone w poniższych punktach: - Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem ogniochronnym? - Czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów? - Czy elementy palne są obudowane np. pokryte płytą gipsowo kartonową, tynkiem lub wylewką cementową. - Czy instalacja elektryczna i wszystkie elementy instalacji elektrycznej (np.: rozdzielnie, przełączniki) odizolowane od konstrukcji palnej (np.: poprzez zastosowanie peszli lub uchwytów izolujących) - Czy są przeprowadzane regularne badania instalacji kominowej elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. W związku z podaniem limitu : ,00zł ubezpieczenia środków obrotowych, w systemie na pierwsze ryzyko, prosimy o podanie maksymalnego przewidywanego ich stanu, w ciągu roku oraz informacje czy Zamawiający przewiduje możliwość ubezpieczenia środków obrotowych na sumy zmienne? W odniesieniu do Załącznika nr 1a ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk, czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie limitu na ubezpieczenie szyb w wysokości ,00 zł? W odniesieniu do Załącznika nr 1a - Prosimy o szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego wraz z wartościami. Prosimy również o informacje czy data przyjęcia jest tożsama z rokiem produkcji sprzętu elektronicznego. Zamawiający informuje, iż nie posiada budynków z elementami drewnianymi Maksymalna przewidywana wysokość stanu wynosi ,00. Maksymalny stan w roku 2012 wyniósł ,00 zł. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości ubezpieczenia środków obrotowych na sumy zmienne. Zamawiający informuje, że zakres zamówienia nie obejmuje ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia, wobec czego Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia w tym zakresie jakiegokolwiek limitu odszkodowawczego. Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny został zadeklarowany zgodnie z ewidencją i w wartości księgowej brutto, nie ma zatem obowiązku przedstawienia odrębnie sporządzanych wykazów. Data przyjęcia jest tożsama z rokiem produkcji sprzętu elektronicznego.

6 W odniesieniu do Załącznika nr 5 klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń, czy Zamawiający wprowadza możliwość zmiany części treści na Ubezpieczyciel do czasu przeprowadzenia lustracji miejsc ubezpieczenia uznaje za wystarczające stosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz przeciwpożarowe pod warunkiem, że są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i posiadają aktualne przeglądy. Zamawiający nie wyraża zgodny proponowaną zmianę klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń. Czy Zamawiający wprowadza możliwość wykreślenia słów przy czym po przeprowadzeniu lustracji nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w owu jako minimalne dla uznania jego odpowiedzialności. Powyższe postanowienie dotyczy obecnych jak i przyszłych lokalizacji pod warunkiem, iż przyszłe lokalizacje zabezpieczone będą, co najmniej w sposób odpowiadający obecnym lokalizacjom. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie zapisu: Po przeprowadzeniu lustracji Ubezpieczyciel ma prawo do sformułowania zaleceń polustracyjnych, a Zamawiający zobowiązuje się do podjęcia rozmów w celu ustalenia możliwości realizacji zaleceń w uzgodnionych przez strony terminach. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zabezpieczenia przeciwkradzieżowe nie zmieniły się od roku ubiegłego. (w tym ochrona firm ochroniarskich, oświetlenie w porze nocnej). Czy przedmiotem ubezpieczenia od ryzyka kradzieży jest tylko lokalizacja na ul. Tokarzewskiego 2 czy również inne, jeżeli tak to proszę o ich wskazanie z opisem zabezpieczeń jak w punkcie 7. W odniesieniu do Załącznika nr 1 a., prosimy o dodatkowe informacje do działalności Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ile jest takich budynków i gdzie są zlokalizowane. Czy u Zamawiającego są zatrudnione osoby posiadające Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Zarządcy Nieruchomości. W odniesieniu do Załącznika nr 1 a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt II.2f, prosimy o informacje na temat rodzaju przechowywanego mienia, jego wartości, sposobu zabezpieczenia oraz informacji kto jest właścicielem mienia Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenia przeciwkradzieżowe nie zmieniły się od roku ubiegłego. Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia od ryzyka kradzieży jest objęta lokalizacja na ulicy Tokarzewskiego 2 w Łodzi. Zamawiający informuje, że jest właścicielem nieruchomości mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Tokarzewskiego 2 oraz zarządza nieruchomością będąca własnością Miasta Łodzi mieszcząca się przy ulicy Zamiejskiej 1. Zamawiający informuje, że nie zatrudnia osób posiadających obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości Na obecnym etapie brak jest informacji czy i jakiego rodzaju mienie kontroluje albo przechowuje Zamawiający, jednakże w trakcie rocznego okresu wykonywania zamówienia może ponosić taką odpowiedzialność i dochowując należytej staranności w opisie przedmiotu zamówienia taką ewentualność należało przewidzieć..

7 W odniesieniu do Załącznika nr 1a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt II.2 j zwracamy się z prośbą o wykreślenie przedmiotowego zakresu ubezpieczenia. W odniesieniu do Załącznika nr 1 a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt II.2 l, obejmująca szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem i gospodarowaniem odpadami zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na czym polega przetwarzanie i gospodarowanie odpadami, w jaki sposób jest zorganizowana przedmiotowa działalność i jakie potencjalne zagrożenia są związane z tym rodzajem działalności? W odniesieniu do Załącznika nr 1 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt II.4- klauzula automatycznego pokrycia OC, czy Zamawiający wprowadza możliwość wykreślenia niniejszej klauzuli? W odniesieniu do Załącznika nr 1 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej punkt II.4 czy Zamawiający wprowadza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł do zakresu ubezpieczenia OC poza wymienionymi w Załączniku nr 1. Jakiego rodzaju materiały chemiczne znajdują się w magazynie? Jakiego rodzaju budynki, urządzenia i instalacje są wyłączone z eksploatacji i z jakich przyczyn i w jakim celu (rozbiórki, złomowania, inne)? Jakiego rodzaju mienia składowane jest poniżej poziomu gruntu? W odniesieniu do Załącznika nr 4 Klauzula przechowywania mienia na podłodze czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności maks zł na jedno i wszystkie zdarzenia? Czy w sumach ubezpieczenia zawarte jest mienie na ul Zamiejskiej 1, jakie? Które z pozycji wykazu mienia? Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przedmiotowego zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w załączniku nr 1a punkt II. 2. Zamawiający informuje, że jego podstawowa działalność polega na zbieraniu, sortowaniu odpadów. Zamawiający informuje, że zagospodarowywanie odpadów następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa min. poprzez składowanie. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany dotychczasowych zapisów w tym zakresie. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł do zakresu ubezpieczenia poza wymienionymi w Załączniku nr 1. Zamawiający informuje, że składuje w magazynach takie materiały chemiczne jak: Smary Oleje Chemia do utrzymywania czystości warsztatów i hali Sól drogowa Chlorek wapnia Zamawiający informuje, że nie posiada budynków, urządzeń oraz instalacji, które są wyłączone z eksploatacji. Zamawiający informuje, że okresowo i sporadycznie na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu może być składowany każdy rodzaj ubezpieczonego mienia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w Klauzuli przechowywania mienia na podłodze jakiegokolwiek limitu odszkodowawczego. Zamawiający wyjaśnia, że w sumach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie występuje mienie znajdujące się na ul. Zamiejskiej1 w Łodzi. Jedynie część sprzętu elektronicznego znajduje się na ulicy Zamiejskiej 1 w Łodzi.

8 W odniesieniu do wskazanego - PKD Z oraz Z prosimy o informacje jakiego rodzaju działalność jest faktycznie wykonywana oraz wskazanie procentowego udziału w obrocie dla tych działalności. SIWZ Rozdz. IV Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Pkt 4 Warunki szczególne obligatoryjne Czy Zamawiający dopuszcza korektę w poniższych zapisach wg podanych propozycji? Zamawiający informuje, że przychody ze sprzedaży za ostatnie 9 miesięcy 2013 roku wynoszą ,85 zł. Przychody za naprawy samochodów ( PKD Z) wynoszą 4.346,52 zł. (0,01%). Przychody z reklam (PKD Z) wynoszą ,88 zł. (0,1%) Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. W wypadku szkody dokonanie przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie nie dokonania przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, Ubezpieczony ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a Ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji weryfikacji przez Ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego skutecznego dostarczenia Ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept milczący. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur. - pod warunkiem, że nie jest to szkoda całkowita Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych), pod warunkiem, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktur dokumentujących naprawę za wyjątkiem wcześniejszych uszkodzeń pozostających bez związku z przedmiotową szkodą Ubezpieczeniu podlega wyposażenie pojazdu, za które uważa się sprzęt i urządzenia do utrzymania i używania pojazdu, zabezpieczenia przed kradzieżą, służące zwiększeniu bezpieczeństwa jazdy, instalację gazową, sprzęt audiofoniczny stanowiący wyposażenie fabryczne, zamontowany przez dealera albo przez Ubezpieczającego (zgłoszony we wniosku), a także specjalistyczny sprzęt zamontowany na stałe w pojazdach specjalnych. Wartość sprzętu zamontowanego na stałe powiększa sumę ubezpieczenia AC pod warunkiem zgłoszenia sprzętu specjalistycznego zamontowanego na pojeździe oraz wyposażenia dodatkowego we wniosku

9 SIWZ Załącznik nr 6 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści klauzuli? Klauzula przeoczenia - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu przeoczenia (pod warunkiem, że przeoczenie informacji nie będzie miało wpływu na wysokość odszkodowania lub na przyjęcie odpowiedzialności) SIWZ Załącznik nr 6 Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację treści klauzuli? Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: W przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę Ubezpieczyciel wypłaca bezsporną część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie pod warunkiem dostarczenia niezbędnej dokumentacji umożliwiającej wypłatę odszkodowania i o ile powstała szkoda nie będzie wymagać powołanie biegłego Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli przeoczenia. Zamawiający nie dokonuje zmiany podanej w SIWZ fakultatywnej, zależnej od woli Wykonawcy i nie ważącej na ważności oferty klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania

10 SIWZ Załącznik nr 6 Klauzula likwidacji drobnych szkód Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce zaproponowanej treści klauzuli wprowadzenie poniższych zapisów? Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Klauzuli likwidacji drobnych szkód. Klauzula likwidacji drobnych szkód - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 1. W przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 5 000,-zł, których natychmiastowa likwidacja jest niezbędna do zapewnienia niezakłóconej pracy jednostki, a w przypadku ubezpieczenia AUTO CASCO do kontynuowania bezpiecznej jazdy, Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody naprawy uszkodzenia samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny Ubezpieczyciela, zachowując części uszkodzone i faktury za naprawę i zakup części zamiennych zamontowanych w miejsce uszkodzonych celem okazania ich Ubezpieczycielowi. W razie stwierdzenia szkód z tytułu kradzieży z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona przestępstwa, Ubezpieczający przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organów Policji. 2. Dokumentami (dowodami), które należy niezwłocznie przedstawić Ubezpieczycielowi, potwierdzającymi fakt powstania szkody i wysokości poniesionych strat są: zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody, komplet rachunków rachunki za naprawę lub zakup części w tym zakupu części zamiennych uszkodzone części, które zostały wymienione, w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa notatka policyjna potwierdzająca przyjęcie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 3. W odniesieniu do szkód z AUTO CASCO rozliczenie kosztów naprawy następować będzie bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą: Upoważnienie do odbioru odszkodowania udzielone przez Ubezpieczonego warsztatowi naprawczemu faktury przedstawione komplet faktur przedstawionych przez warsztat- w tym, na prośbę Ubezpieczyciela, faktury źródłowe zakupu części zamiennych. Naprawy pojazdów odbywać się będą w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się akceptować przy wypłacie odszkodowania stawki roboczogodzin nie odbiegających od cen stosowanych przez podobne warsztaty naprawcze na lokalnym rynku

11 motoryzacyjnym i ceny części zamiennych wykorzystywanych przez warsztat wskazany przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do naprawy pojazdu obowiązujące w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego nie wyższe niż znajdujące się w bazie danych systemów eksperckich Audatex lub EurotaxGlass s Na pisemny wniosek Ubezpieczającego rozliczenie szkody może nastąpić na podstawie kosztorysu kosztów naprawy sporządzonego przez warsztat naprawczy lub Ubezpieczyciela wg zasad określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Prosimy o podanie ładowności pojazdów. Czy klasyfikacja typów pojazdów została stworzona na podstawie danych z dowodów rejestracyjnych? Zamawiający informuje, że przedstawi w osobnym załączniku informację o ładowności pojazdów. Zamawiający informuje, iż klasyfikacja typów pojazdów została stworzona na podstawie danych z dowodów rejestracyjnych.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 14.12.2012 Do wszystkich wykonawców ZP/56/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 14.12.2012 Do wszystkich wykonawców ZP/56/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia?

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia? Poręby, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

Ułęż, dnia r.

Ułęż, dnia r. Ułęż, dnia 04.02.2016 r. WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI INSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY UŁĘŻ

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Brzeźnio, dnia 15 października 2012r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeźnio wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

Treść klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia - obligatoryjnych

Treść klauzul rozszerzających zakres ubezpieczenia - obligatoryjnych rozszerzających zakres ubezpieczenia - obligatoryjnych 1. Klauzula reprezentantów Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie przez reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku

Wandalizm zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku Wykaz klauzul i definicji Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej). Franszyza redukcyjna kwotowy

Bardziej szczegółowo

ZP KN WYKONAWCY

ZP KN WYKONAWCY URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 10.03.2017 r. ZP.271.1.12.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/12/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Odpowiedź na pytanie 1 Informacje wymienione w pytaniu zostały uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Grójec, dn. 21.07.2014 r. Do Wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Poznań, 02 października 2017 r. ZGO/ZP/07/2017 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie

Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie Kutno, dnia 11.10.2012r. Zapytanie Nr 1 do SIWZ Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie?

Pytanie 70: W odniesieniu do pkt. 1.1.1.10 - czy Zamawiający może zrezygnować z objęcia zakresem ubezpieczenia mienia określonego w tym punkcie? Rzeszów, dnia 10 sierpnia 2009r. znak postępowania : ZP 341/153/2009 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Wrocław, r. WZP ZP/PO/189/WOU/05/3738/2012

Wykonawcy. Wrocław, r. WZP ZP/PO/189/WOU/05/3738/2012 Wykonawcy WZP.271.1.134.2012 ZP/PO/189/WOU/05/3738/2012 Wrocław, 12.11. 2012r. Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój Strona 1 z 7 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 13/2015/N/KOBIERNIKI

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 13/2015/N/KOBIERNIKI Strona 1 z 7 Wrocław, 12.02.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /11 Kolno, dnia 09.05.2011r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze pieczęć Wykonawcy FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Jeleniej Górze 1. Osobą uprawnioną do kontaktu

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZRZ/42/2011 Jasionka, 29.11.2011 r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dot: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: ID Rewal dnia: WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Rewal w Rewalu ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal Pismo: ID.271.22.05.2012 Rewal dnia: 2012-12-12 WYKONAWCY O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SOA/... /2011

UMOWA NR SOA/... /2011 Załącznik nr 4 do SIWZ Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasta Ustka - WZÓR UMOWA NR SOA/... /2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy Gminą Miasto Ustka, reprezentowaną przez:... -... przy

Bardziej szczegółowo

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów www.celestynow.pl RIZPiFZ.271.14.2016 Celestynów dn. 08 kwietnia 2016 r. Wyjaśnienia treści SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo