Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie"

Transkrypt

1 Kutno, dnia r. Zapytanie Nr 1 do SIWZ Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie Nr postępowania: ZP MZK-2012/6 Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia z 24 miesięcy począwszy od dnia 01 stycznia 2013r. na 12 miesięcy począwszy od dnia 01 stycznia 2013r. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia 2. Czy Zamawiający dopuszcza podanie składki w pełnych złotych we wszystkich rodzajach ubezpieczeń? Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż składki należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AUTOCASO w następujący sposób: a) 500 zł w przypadku samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych o ładowności do 2 ton b) 1% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 500 zł, w przypadku pozostałych pojazdów, Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AUTOCASCO w wysokości 500 zł, dla wszystkich rodzajów pojazdów. 4. Czy Zamawiający dopuszcza zrezygnowanie z klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia AUTOCASCO w brzmieniu podanym w SIWZ, a przyjęcie treści: 10. W razie zbycia pojazdu prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na jego nabywcę. Przeniesienie tych praw na dotychczasowego posiadacza pojazdu będącego osobą, o której mowa w 2 pkt 10 lit. a nie wymaga zgody Ubezpieczyciela. W takim przypadku zbywca lub nabywca pojazdu najpóźniej w dniu jego zbycia zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do Ubezpieczyciela dokument potwierdzający przeniesienie tych praw. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia może zostać dokonane wyłącznie w chwili zbycia pojazdu. Ubezpieczyciel potwierdza przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę pojazdu w formie pisemnej. 11. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż wskazane w ust. 10 wymaga zgody Ubezpieczyciela. 12. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę pojazdu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą Ubezpieczyciela umówiły się inaczej. Pomimo przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia własności pojazdu na nabywcę. 1

2 13. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę pojazdu, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia własności pojazdu na nabywcę.. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia Autocasco na: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustaje z dniem przewłaszczenia lub zbycia pojazdu z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu, np. na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności tego pojazdu, chyba, że przed przeniesieniem prawa własności Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia ze zbywcy pojazdu na jego nabywcę. Zgoda, o której mowa powyżej, nie jest wymagana w przypadku, gdy prawo własności pojazdu przechodzi na jego dotychczasowego Użytkownika. 5. Czy Zamawiający dopuszcza w zakresie zasad likwidacji i rozliczenia szkód w pojazdach MZK Sp. z o.o. w Kutnie wprowadzenie następujących zmian (czcionka pogrubiona): Zasady likwidacji i rozliczania szkód w pojazdach MZK Sp. z o.o. w Kutnie szkody będą naprawiane przez własne służby remontowe MZK Sp. z o.o. w Kutnie, chyba że charakter i rozmiary szkody wymagają naprawy przez wyspecjalizowany zakład naprawczy kalkulacja naprawy sporządzana będzie w oparciu o system (Info Ekspert, Audatex, Eurotax), w którym wyceniana była wartość pojazdu, w razie braku danego modelu w systemach eksperckich kosztorys może być sporządzony w systemie producenta pojazdu - dopisana treść: przy czym dla określenia kwoty bezspornej odszkodowania stosowane będą zasady rozliczeń zgodne z OWU AC materiały i części zamienne rozliczane będą po kosztach ich zakupu - dopisana treść: po złożeniu odpowiednich dokumentów w szkodach częściowych i całkowitych odszkodowania wypłacane są: 1) z podatkiem VAT, jeżeli suma ubezpieczenia nie była pomniejszona o podatek VAT (pod warunkiem załączenia przez MZK Sp. z o.o. w Kutnie do akt szkody oryginałów faktur za naprawę) 2) bez podatku VAT, jeżeli suma ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT. Przy szkodach częściowych suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie (konsumpcja sumy ubezpieczenia) w przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, odszkodowanie będzie wypłacone w wysokości określonej powyżej, pomniejszonej o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości, ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna sprzedaży. Odstąpienie od tego zapisu, a w jego miejsce zastosowanie treści : Na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel może udzielić pomocy w zagospodarowaniu pozostałości według odrębnie określonych warunków ustalonych przez strony. W tym przypadku Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalania odszkodowania z uwzględnieniem indywidualnie ustalonych warunków umowy dotyczącej zagospodarowania pozostałości. przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych) w przypadku złożenia dowodów zakupu o których mowa powyżej, a uszkodzone elementy nie będą posiadały innych, istotnych wad znacząco obniżających ich wartość przed szkodą. w przypadku szkód drobnych, nie przekraczających 5 000,- zł, naprawianych przez własne służby remontowe, MZK Sp. z o.o. w Kutnie dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu samodzielnie, wykonuje dokumentację fotograficzną, sporządza kosztorys szkody - dopisana treść: z zastosowaniem właściwej, uzgodnionej z Ubezpieczycielem stawki oraz cen części wg kosztów zakupu i przystępuje do naprawy w przypadku szkód o których mowa wyżej, naprawianych przez wyspecjalizowany warsztat zewnętrzny, kosztorys potwierdzający kwalifikację zdarzenia do szkód drobnych, sporządza zakład naprawczy; kosztorys naprawy wraz z fakturą VAT, dokumentującą jej wykonanie i dokumentację fotograficzną Ubezpieczający przekazuje Ubezpieczycielowi dokumentacja fotograficzna sporządzana przez Ubezpieczonego winna zwierać: 1) zdjęcie całego pojazdu wykonane po tej samej przekątnej jedno z przodu, drugie z tyłu pojazdu (ujęcie pierwsze obejmuje przód i jeden bok, a drugie tył i drugi bok pojazdu) 2

3 2) tablicę rejestracyjną pojazdu 3) naklejkę identyfikacyjną z numerem rejestracyjnym 4) pole numerowe z numerem VIN 5) tabliczkę znamionową 6) licznik z widocznym przebiegiem 7) ujęcia dokumentujące pełen zakres uszkodzeń (w celu zwiększenia widoczności uszkodzeń zdjęcia winny być wykonywane pod kątem w stosunku do płaszczyzny uszkodzeń) 8) uszkodzenia nie związane ze zgłaszaną szkodą W przypadku uszkodzeń mało widocznych zaznaczone zostaną poprzez przyłożenie wskaźnika, art. długopisu albo znacznika magnetycznego lub zostaną obrysowane art. przy pomocy flamastra. W miarę możliwości przy wykonywaniu dokumentacji winna być użyta listwa pomiarowa, której umieszczenie w fotografowanym polu pozwala na ocenę położenia i rozmiarów uszkodzeń. Pliki zdjęciowe winny spełniać następujące wymagania techniczne: 1) format plików JPG 2) rozdzielczość i kompresja zapewniające dobrą czytelność zdjęcia przy objętości pojedynczego pliku art. 300 KB (optymalna rozdzielczość 1024x768) bez dokonywania jakichkolwiek zmian w oryginale pliku obrazu cyfrowego. w przypadku szkód, których szacunkowa wartość przekracza kwotę, o której mowa wyżej, MZK Sp. z o.o. w Kutnie jest zobowiązane do zgłoszenia szkody w przeciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu odstąpienie od zapisów: a Ubezpieczyciel do przeprowadzenia oględzin w przeciągu 3 dni roboczych poczynając od dnia następnego od dnia zgłoszenia szkody (w przypadku dni wolnych lub świąt w ciągu 3 dni roboczych po tych dniach) i przedstawienia kosztorysu naprawy w następnym dniu roboczym od dnia oględzin. Do zgłoszenia szkody MZK Sp. z o.o. w Kutnie winien dołączyć: a) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym powstała szkoda b) kserokopię prawa jazdy kierowcy łącznie z jego świadectwem kwalifikacji c) raport z miejsca zdarzenia sporządzony przez uprawnione służby wewnętrzne MZK Sp. z o.o. w Kutnie, który winien zawierać informację o drugim uczestniku zdarzenia wraz ze wskazaniem jego Ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych d) dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia zgłoszenie szkody, przekazywanie dokumentacji, kosztorysów, akceptacja i inna korespondencja winna być prowadzona w formie pisemnej; dopuszcza się przekazywanie korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną na uzgodnione numery faks albo adresy w przypadku szkody w pierwszym roku użytkowania pojazdu fabrycznie nowego uznaje się, że wartość fakturowa nie ulega zmianie w okresie sześciu miesięcy od daty wystawienia faktury pod warunkiem, że pojazd nie uległ wcześniej uszkodzeniu likwidacja szkód osobowych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy do Ubezpieczyciela Ubezpieczyciel przejmuje na siebie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od innych zakładów ubezpieczeń. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenia następujących zmian w zakresie likwidacji i rozliczenia szkód: Zasady likwidacji i rozliczania szkód w pojazdach MZK Sp. z o.o. w Kutnie szkody będą naprawiane przez własne służby remontowe MZK Sp. z o.o. w Kutnie, chyba że charakter i rozmiary szkody wymagają naprawy przez wyspecjalizowany zakład naprawczy kalkulacja naprawy sporządzana będzie w oparciu o system (Info Ekspert, Audatex, Eurotax), w którym wyceniana była wartość pojazdu, w razie braku danego modelu w systemach eksperckich kosztorys może być sporządzony w systemie producenta pojazdu przy czym dla określenia kwoty bezspornej odszkodowania stosowane będą zasady rozliczeń zgodne z OWU AC materiały i części zamienne rozliczane będą po kosztach ich zakupu po złożeniu odpowiednich dokumentów w szkodach częściowych i całkowitych odszkodowania wypłacane są: 1) z podatkiem VAT, jeżeli suma ubezpieczenia nie była pomniejszona o podatek VAT (pod warunkiem załączenia przez MZK Sp. z o.o. w Kutnie do akt szkody oryginałów faktur za naprawę) 2) bez podatku VAT, jeżeli suma ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT. Przy szkodach częściowych suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie (konsumpcja sumy ubezpieczenia) w przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, odszkodowanie będzie wypłacone w wysokości określonej powyżej, pomniejszonej o wartość pozostałości. Przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel może udzielić pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy 3

4 przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości, ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna sprzedaży. przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych) w przypadku złożenia dowodów zakupu o których mowa powyżej, a uszkodzone elementy nie będą posiadały innych, istotnych wad znacząco obniżających ich wartość przed szkodą. w przypadku szkód drobnych, nie przekraczających 5 000,- zł, naprawianych przez własne służby remontowe, MZK Sp. z o.o. w Kutnie dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu samodzielnie, wykonuje dokumentację fotograficzną, sporządza kosztorys szkody z zastosowaniem właściwej, uzgodnionej z Ubezpieczycielem stawki oraz cen części wg kosztów zakupu i przystępuje do naprawy w przypadku szkód o których mowa wyżej, naprawianych przez wyspecjalizowany warsztat zewnętrzny, kosztorys potwierdzający kwalifikację zdarzenia do szkód drobnych, sporządza zakład naprawczy; kosztorys naprawy wraz z fakturą VAT, dokumentującą jej wykonanie i dokumentację fotograficzną Ubezpieczający przekazuje Ubezpieczycielowi dokumentacja fotograficzna sporządzana przez Ubezpieczonego winna zwierać: 1) zdjęcie całego pojazdu wykonane po tej samej przekątnej jedno z przodu, drugie z tyłu pojazdu (ujęcie pierwsze obejmuje przód i jeden bok, a drugie tył i drugi bok pojazdu) 2) tablicę rejestracyjną pojazdu 3) naklejkę identyfikacyjną z numerem rejestracyjnym 4) pole numerowe z numerem VIN 5) tabliczkę znamionową 6) licznik z widocznym przebiegiem 7) ujęcia dokumentujące pełen zakres uszkodzeń (w celu zwiększenia widoczności uszkodzeń zdjęcia winny być wykonywane pod kątem w stosunku do płaszczyzny uszkodzeń) 8) uszkodzenia nie związane ze zgłaszaną szkodą W przypadku uszkodzeń mało widocznych zaznaczone zostaną poprzez przyłożenie wskaźnika, art. długopisu albo znacznika magnetycznego lub zostaną obrysowane art. przy pomocy flamastra. W miarę możliwości przy wykonywaniu dokumentacji winna być użyta listwa pomiarowa, której umieszczenie w fotografowanym polu pozwala na ocenę położenia i rozmiarów uszkodzeń. Pliki zdjęciowe winny spełniać następujące wymagania techniczne: 1) format plików JPG 2) rozdzielczość i kompresja zapewniające dobrą czytelność zdjęcia przy objętości pojedynczego pliku art. 300 KB (optymalna rozdzielczość 1024x768) bez dokonywania jakichkolwiek zmian w oryginale pliku obrazu cyfrowego. w przypadku szkód, których szacunkowa wartość przekracza kwotę, o której mowa wyżej, MZK Sp. z o.o. w Kutnie jest zobowiązane do zgłoszenia szkody w przeciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu. Do zgłoszenia szkody MZK Sp. z o.o. w Kutnie winien dołączyć: e) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym powstała szkoda f) kserokopię prawa jazdy kierowcy łącznie z jego świadectwem kwalifikacji g) raport z miejsca zdarzenia sporządzony przez uprawnione służby wewnętrzne MZK Sp. z o.o. w Kutnie, który winien zawierać informację o drugim uczestniku zdarzenia wraz ze wskazaniem jego Ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych h) dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia zgłoszenie szkody, przekazywanie dokumentacji, kosztorysów, akceptacja i inna korespondencja winna być prowadzona w formie pisemnej; dopuszcza się przekazywanie korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną na uzgodnione numery faks albo adresy w przypadku szkody w pierwszym roku użytkowania pojazdu fabrycznie nowego uznaje się, że wartość fakturowa nie ulega zmianie w okresie sześciu miesięcy od daty wystawienia faktury pod warunkiem, że pojazd nie uległ wcześniej uszkodzeniu likwidacja szkód osobowych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy do Ubezpieczyciela Ubezpieczyciel przejmuje na siebie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od innych zakładów ubezpieczeń. 6. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania (warunki fakultatywne) podaną w SIWZ na treść: 4

5 z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: W przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę ubezpieczyciel wypłaca bezsporną część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie pod warunkiem dostarczenia niezbędnej dokumentacji umożliwiającej wypłatę odszkodowania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli bezspornej części odszkodowania na: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: W przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę ubezpieczyciel wypłaca bezsporną część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie pod warunkiem dostarczenia niezbędnej dokumentacji umożliwiającej wypłatę odszkodowania. 7. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli likwidacji drobnych szkód (warunki fakultatywne) podaną w SIWZ na treść: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: 1. W przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 3 000,- zł, których natychmiastowa likwidacja jest niezbędna do zapewnienia niezakłóconej pracy jednostki, a w przypadku ubezpieczenia AUTO CASCO - do kontynuowania bezpiecznej jazdy, Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny Ubezpieczyciela, zachowując części uszkodzone. W razie stwierdzenia szkód z tytułu kradzieży z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona przestępstwa, Ubezpieczający przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organów Policji. Dokumentami (dowodami), które należy niezwłocznie przedstawić Ubezpieczycielowi, potwierdzającymi fakt powstania szkody i wysokości poniesionych strat są: - zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody, - rachunki za naprawę lub zakup części, - uszkodzone części, które zostały wymienione, - w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa - notatka policyjna, - dokumentacja fotograficzna uszkodzonego pojazdu 2. Rozliczenie kosztów naprawy następować będzie bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Stawki roboczogodzin uzgodnione wcześniej z Ubezpieczycielem, a jeśli takich uzgodnień brak to rozliczenie wg średnich stawek akceptowanych przez Ubezpieczyciela na danym terenie, ceny części będą akceptowane wg źródła ich pochodzenia /części oryginalne pochodzące z oficjalnych sieci dealerskich producenta, zamienniki/\ Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli likwidacji drobnych szkód na: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: 1. W przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 3 000,- zł, których natychmiastowa likwidacja jest niezbędna do zapewnienia niezakłóconej pracy jednostki, a w przypadku ubezpieczenia AUTO CASCO - do kontynuowania bezpiecznej jazdy, Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny Ubezpieczyciela, zachowując części uszkodzone. W razie stwierdzenia szkód z tytułu kradzieży z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona przestępstwa, Ubezpieczający przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organów Policji. Dokumentami (dowodami), które należy niezwłocznie przedstawić Ubezpieczycielowi, potwierdzającymi fakt powstania szkody i wysokości poniesionych strat są: - zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody, - rachunki za naprawę lub zakup części, - uszkodzone części, które zostały wymienione, - w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa - notatka policyjna, - dokumentacja fotograficzna uszkodzonego pojazdu wg zasad opisanych w

6 2. Rozliczenie kosztów naprawy następować będzie bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Stawki roboczogodzin uzgodnione wcześniej z Ubezpieczycielem, a jeśli takich uzgodnień brak to rozliczenie wg średnich stawek akceptowanych przez Ubezpieczyciela na danym terenie, ceny części będą akceptowane wg źródła ich pochodzenia /części oryginalne pochodzące z oficjalnych sieci dealerskich producenta, zamienniki/ 8. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie badania szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych i ewentualnych zmian stawek taryfowych według następującej treści wprowadzonej do Umowy : w przypadku szkód z OC i AC (przy wyrównanych okresach ubezpieczenia), jeżeli szkodowość prosta ( wypłaty odszkodowania + rezerwy) w stosunku do składki przypisanej w badanym okresie nie przekroczy w ubezpieczeniu OC - 40% a w ubezpieczeniu AC - 50%, stawki pozostają bez zmian na kolejny rok trwania umowy generalnej. W przypadku przekroczenia szkodowości prostej w ubezpieczeniu OC - pow. 40%,a w ubezpieczeniu AC -50% składki/ stawki na nowy okres ubezpieczenia zostaną ustalone ponownie. Szkodowość będzie liczona po 10 miesiącach trwania umowy generalnej i będzie podlegała doszacowaniu do wypłaconych odszkodowań oraz zawiązanych rezerw do 12 miesięcy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian treści SIWZ 9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu ubezpieczenia z dwuletniego na roczny, a jeśli nie to czy dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższego zapisu: Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego. W przypadku Ubezpieczyciela umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a także z ważnych powodów określonych w umowie lub ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia. Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności: 1) wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie rozliczeniowym, rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej w okresie ubezpieczenia, powyżej 30 % zainkasowanej składki, 2) wzrost stawek reasekuracyjnych dla ryzyk objętych ochroną w ramach niniejszej Umowy Generalnej, 3) niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w niniejszej Umowie Generalnej; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu ubezpieczenia oraz nie dopuszcza wprowadzenia proponowanej zmiany treści SIWZ. 10. W odniesieniu do OC za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego prosimy o podanie: jakie są źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody (potencjalne scenariusze szkodowe) Czy kiedykolwiek zostało wytoczone postępowanie przeciwko MZK SP. Z O.O. w KUTNIE. za zanieczyszczenie środowiska Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko MZK SP. Z O.O. w KUTNIE.w okresie ostatnich 5 lat? Jeśli tak, proszę podać szczegóły (przyczyna szkody, rozmiar) Czy na terenie MZK SP. Z O.O. w KUTNIE.zakopane są jakiekolwiek odpady? Jeśli tak, proszę podać szczegóły dotyczące postępowania z takimi odpadami; Czy istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza obszar działalności MZK SP. Z O.O. w KUTNIE (np. na odpowiednie składowiska, czy w celu neutralizacji)? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (podmiot odpowiedzialny za transport, rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, tereny przez które odbywa się przesył / transport itp.) Czy na terenie MZK SP. Z O.O. w KUTNIE.przeprowadzane są jakiekolwiek emisje do powietrza, jeśli tak to jakiego rodzaju (VOC, toksyczne chemikalia itp.) i w jakich ilościach? 6

7 Ponadto zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenie zamiast zakresu OC za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego wskazanego w SIWZ poniższą klauzulę: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona ani nie możliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego; 2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia; 3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania; 4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej. 2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. 3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 4. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż źródłami zagrożenia mogącymi skutkować powstanie szkody są m.in. wyciek paliwa ze zbiornika w pojeździe. Przeciwko Zamawiającemu nigdy nie zostało wytoczone postępowanie o zanieczyszczenie środowiska. W okresie ostatnich 5 lat nie było dochodzone roszczenie odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenie środowiska. Na terenie Zamawiającego nie ma zakopanych jakichkolwiek odpadów oraz nie są przeprowadzane jakiekolwiek emisje do powietrza. Nie istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza obszar działalności. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian treści SIWZ 11. Czy zamawiający przewiduje możliwość dokonania ryzyka przed terminem składania ofert tj., w dniu r. W związku powyższym proszę o przygotowanie do wglądu poniższych dokumentów tj. Ostatnie protokóły kontroli Państwowej Straży Pożarnej i ewentualne decyzje administracyjne będące ich następstwem Protokóły badań technicznych instalacji elektrycznej w zakresie rezystancji izolacji Protokóły badań instalacji odgromowej Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego lub Instrukcja Technologiczno-Ruchowa Dokument zabezpieczenia wybuchowego Instrukcja prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych (z użyciem otwartego ognia) poza wyznaczonym do tego miejscem Dokumentacja potwierdzająca wykonywane przeglądy serwisowe dla instalacji sygnalizacji pożaru, klap dymowych i stałych urządzeń gaśniczych oraz świadectwo dopuszczenia urządzeń do stosowania w ochronie przeciwpożarowej Kontrolki przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wraz z dokumentem potwierdzającym wielkość ciśnienia i wydajności wody w sieci hydrantowej Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) drogich maszyn i urządzeń oraz szczególnie istotnych dla prowadzonego procesu technologicznego Plan remontów i nakładów finansowych na ten cel dla tych maszyn i urządzeń Protokóły czyszczenia przewodów wentylacji wyciągowej (szczególnie w lakierniach) Protokóły czyszczenia przewodów kominowych 7

8 Atesty dotyczące odporności pożarowej elementów budowlanych, bram i drzwi Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonanie oceny ryzyka będzie możliwe w dniu r. o godz Prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojej obecności na ocenie ryzyka u Pan Sławomir Oset, tel lub Czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia o konstrukcji drewnianej spełnione są i w jakim zakresie wymagania określone w poniższych punktach: A. Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą? B. Czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów? C. Czy zastosowano instalację elektryczną w wykonaniu z izolacji uniepalnionej, prowadzenie instalacji elektrycznej w uniepalnionych peszlach. D. Czy ma zastosowanie odizolowanie wszelkich elementów elektrycznych tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej. E. Czy badania instalacji kominowej oraz elektrycznej są prowadzone regularnie? Jak często są wykonywane? (prośba o podanie informacji oddzielnie dla każdego rodzaju instalacji). Odpowiedź: Zamawiający informuje, że elementy konstrukcji palnej nie są zabezpieczone impregnatem z ognioochronną powłoką pęczniejącą. Instalacje elektryczne są w dobrym stanie technicznym, jednak bez zastosowania specjalnego wykonania np. prowadzenie instalacji elektrycznej w uniepalnionych peszlach. Instalacje elektryczne są w oddzielnych tablicach. Badania instalacji kominowej oraz elektrycznej są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. W załączniku nr 1 do SIWZ punkt nr III Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku jest zapis w warunki szczególne obligatoryjne.,, Ochroną ubezpieczeniową obejmuje mienie osób trzecich do sumy , - zł natomiast w przedmiocie ubezpieczenie brak proszę o doprecyzowanie, w jakiej wartości i w jakim systemie. Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż mienie osób trzecich podane jest w wartościach rzeczywistych. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko do wyczerpania sumy ubezpieczenia. 14. W ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest zapis dot. usługi pomocy drogowej proszę o dodatkowe informacje; przewidywana ilość usług pomocy drogowej w ciągu miesiąca? czy usługi są wykonywane przez pracowników czy tez prze podwykonawców? czy zamawiający świadczy również inne usługi na mieniu powierzonym? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wykonuje usług pomocy drogowej. Świadczone są usługi napraw autobusów szkolnych. 15. Proszę o informacje na temat ilości pojazdów mechanicznych niepolegających ubezpieczeniu obowiązkowemu OC. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada 1 pojazd niepodlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Pojazd ten został wykazany w załączniku nr 7 do SIWZ. 16. Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje swoim zakres terytorium RP? Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje swoim zakresem tylko terytorium RP 8

9 9

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO MINI (ACM) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia Autocasco Mini, zwane dalej OWU ACM, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) WRAZ Z OPCJAMI DODATKOWYMI CZĘŚĆ I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO STANDARD (ACS) Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania Miasto Łomża z siedzibą Urząd Miejski ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża Łomża, 17.04.2015r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/120/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH OC, AC, NNW ORAZ MAJĄTKOWYCH DLA SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO GK 341/12/08 Zamawiający: Miasto i Gmina Koźmin Wielkopolski Stary Rynek 11 63-720 Koźmin Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, zwane dalej owu, mają

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC kod: I-AP-04/15 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo