Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie"

Transkrypt

1 Kutno, dnia r. Zapytanie Nr 1 do SIWZ Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie Nr postępowania: ZP MZK-2012/6 Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia z 24 miesięcy począwszy od dnia 01 stycznia 2013r. na 12 miesięcy począwszy od dnia 01 stycznia 2013r. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia 2. Czy Zamawiający dopuszcza podanie składki w pełnych złotych we wszystkich rodzajach ubezpieczeń? Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż składki należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AUTOCASO w następujący sposób: a) 500 zł w przypadku samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych o ładowności do 2 ton b) 1% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 500 zł, w przypadku pozostałych pojazdów, Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AUTOCASCO w wysokości 500 zł, dla wszystkich rodzajów pojazdów. 4. Czy Zamawiający dopuszcza zrezygnowanie z klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia AUTOCASCO w brzmieniu podanym w SIWZ, a przyjęcie treści: 10. W razie zbycia pojazdu prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na jego nabywcę. Przeniesienie tych praw na dotychczasowego posiadacza pojazdu będącego osobą, o której mowa w 2 pkt 10 lit. a nie wymaga zgody Ubezpieczyciela. W takim przypadku zbywca lub nabywca pojazdu najpóźniej w dniu jego zbycia zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela o fakcie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do Ubezpieczyciela dokument potwierdzający przeniesienie tych praw. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia może zostać dokonane wyłącznie w chwili zbycia pojazdu. Ubezpieczyciel potwierdza przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę pojazdu w formie pisemnej. 11. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne niż wskazane w ust. 10 wymaga zgody Ubezpieczyciela. 12. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę pojazdu przechodzą także obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą Ubezpieczyciela umówiły się inaczej. Pomimo przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do chwili przejścia własności pojazdu na nabywcę. 1

2 13. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę pojazdu, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia własności pojazdu na nabywcę.. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczenia Autocasco na: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustaje z dniem przewłaszczenia lub zbycia pojazdu z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu, np. na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności tego pojazdu, chyba, że przed przeniesieniem prawa własności Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia ze zbywcy pojazdu na jego nabywcę. Zgoda, o której mowa powyżej, nie jest wymagana w przypadku, gdy prawo własności pojazdu przechodzi na jego dotychczasowego Użytkownika. 5. Czy Zamawiający dopuszcza w zakresie zasad likwidacji i rozliczenia szkód w pojazdach MZK Sp. z o.o. w Kutnie wprowadzenie następujących zmian (czcionka pogrubiona): Zasady likwidacji i rozliczania szkód w pojazdach MZK Sp. z o.o. w Kutnie szkody będą naprawiane przez własne służby remontowe MZK Sp. z o.o. w Kutnie, chyba że charakter i rozmiary szkody wymagają naprawy przez wyspecjalizowany zakład naprawczy kalkulacja naprawy sporządzana będzie w oparciu o system (Info Ekspert, Audatex, Eurotax), w którym wyceniana była wartość pojazdu, w razie braku danego modelu w systemach eksperckich kosztorys może być sporządzony w systemie producenta pojazdu - dopisana treść: przy czym dla określenia kwoty bezspornej odszkodowania stosowane będą zasady rozliczeń zgodne z OWU AC materiały i części zamienne rozliczane będą po kosztach ich zakupu - dopisana treść: po złożeniu odpowiednich dokumentów w szkodach częściowych i całkowitych odszkodowania wypłacane są: 1) z podatkiem VAT, jeżeli suma ubezpieczenia nie była pomniejszona o podatek VAT (pod warunkiem załączenia przez MZK Sp. z o.o. w Kutnie do akt szkody oryginałów faktur za naprawę) 2) bez podatku VAT, jeżeli suma ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT. Przy szkodach częściowych suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie (konsumpcja sumy ubezpieczenia) w przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, odszkodowanie będzie wypłacone w wysokości określonej powyżej, pomniejszonej o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości, ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna sprzedaży. Odstąpienie od tego zapisu, a w jego miejsce zastosowanie treści : Na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel może udzielić pomocy w zagospodarowaniu pozostałości według odrębnie określonych warunków ustalonych przez strony. W tym przypadku Ubezpieczyciel określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu w dniu ustalania odszkodowania z uwzględnieniem indywidualnie ustalonych warunków umowy dotyczącej zagospodarowania pozostałości. przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych) w przypadku złożenia dowodów zakupu o których mowa powyżej, a uszkodzone elementy nie będą posiadały innych, istotnych wad znacząco obniżających ich wartość przed szkodą. w przypadku szkód drobnych, nie przekraczających 5 000,- zł, naprawianych przez własne służby remontowe, MZK Sp. z o.o. w Kutnie dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu samodzielnie, wykonuje dokumentację fotograficzną, sporządza kosztorys szkody - dopisana treść: z zastosowaniem właściwej, uzgodnionej z Ubezpieczycielem stawki oraz cen części wg kosztów zakupu i przystępuje do naprawy w przypadku szkód o których mowa wyżej, naprawianych przez wyspecjalizowany warsztat zewnętrzny, kosztorys potwierdzający kwalifikację zdarzenia do szkód drobnych, sporządza zakład naprawczy; kosztorys naprawy wraz z fakturą VAT, dokumentującą jej wykonanie i dokumentację fotograficzną Ubezpieczający przekazuje Ubezpieczycielowi dokumentacja fotograficzna sporządzana przez Ubezpieczonego winna zwierać: 1) zdjęcie całego pojazdu wykonane po tej samej przekątnej jedno z przodu, drugie z tyłu pojazdu (ujęcie pierwsze obejmuje przód i jeden bok, a drugie tył i drugi bok pojazdu) 2

3 2) tablicę rejestracyjną pojazdu 3) naklejkę identyfikacyjną z numerem rejestracyjnym 4) pole numerowe z numerem VIN 5) tabliczkę znamionową 6) licznik z widocznym przebiegiem 7) ujęcia dokumentujące pełen zakres uszkodzeń (w celu zwiększenia widoczności uszkodzeń zdjęcia winny być wykonywane pod kątem w stosunku do płaszczyzny uszkodzeń) 8) uszkodzenia nie związane ze zgłaszaną szkodą W przypadku uszkodzeń mało widocznych zaznaczone zostaną poprzez przyłożenie wskaźnika, art. długopisu albo znacznika magnetycznego lub zostaną obrysowane art. przy pomocy flamastra. W miarę możliwości przy wykonywaniu dokumentacji winna być użyta listwa pomiarowa, której umieszczenie w fotografowanym polu pozwala na ocenę położenia i rozmiarów uszkodzeń. Pliki zdjęciowe winny spełniać następujące wymagania techniczne: 1) format plików JPG 2) rozdzielczość i kompresja zapewniające dobrą czytelność zdjęcia przy objętości pojedynczego pliku art. 300 KB (optymalna rozdzielczość 1024x768) bez dokonywania jakichkolwiek zmian w oryginale pliku obrazu cyfrowego. w przypadku szkód, których szacunkowa wartość przekracza kwotę, o której mowa wyżej, MZK Sp. z o.o. w Kutnie jest zobowiązane do zgłoszenia szkody w przeciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu odstąpienie od zapisów: a Ubezpieczyciel do przeprowadzenia oględzin w przeciągu 3 dni roboczych poczynając od dnia następnego od dnia zgłoszenia szkody (w przypadku dni wolnych lub świąt w ciągu 3 dni roboczych po tych dniach) i przedstawienia kosztorysu naprawy w następnym dniu roboczym od dnia oględzin. Do zgłoszenia szkody MZK Sp. z o.o. w Kutnie winien dołączyć: a) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym powstała szkoda b) kserokopię prawa jazdy kierowcy łącznie z jego świadectwem kwalifikacji c) raport z miejsca zdarzenia sporządzony przez uprawnione służby wewnętrzne MZK Sp. z o.o. w Kutnie, który winien zawierać informację o drugim uczestniku zdarzenia wraz ze wskazaniem jego Ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych d) dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia zgłoszenie szkody, przekazywanie dokumentacji, kosztorysów, akceptacja i inna korespondencja winna być prowadzona w formie pisemnej; dopuszcza się przekazywanie korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną na uzgodnione numery faks albo adresy w przypadku szkody w pierwszym roku użytkowania pojazdu fabrycznie nowego uznaje się, że wartość fakturowa nie ulega zmianie w okresie sześciu miesięcy od daty wystawienia faktury pod warunkiem, że pojazd nie uległ wcześniej uszkodzeniu likwidacja szkód osobowych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy do Ubezpieczyciela Ubezpieczyciel przejmuje na siebie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od innych zakładów ubezpieczeń. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenia następujących zmian w zakresie likwidacji i rozliczenia szkód: Zasady likwidacji i rozliczania szkód w pojazdach MZK Sp. z o.o. w Kutnie szkody będą naprawiane przez własne służby remontowe MZK Sp. z o.o. w Kutnie, chyba że charakter i rozmiary szkody wymagają naprawy przez wyspecjalizowany zakład naprawczy kalkulacja naprawy sporządzana będzie w oparciu o system (Info Ekspert, Audatex, Eurotax), w którym wyceniana była wartość pojazdu, w razie braku danego modelu w systemach eksperckich kosztorys może być sporządzony w systemie producenta pojazdu przy czym dla określenia kwoty bezspornej odszkodowania stosowane będą zasady rozliczeń zgodne z OWU AC materiały i części zamienne rozliczane będą po kosztach ich zakupu po złożeniu odpowiednich dokumentów w szkodach częściowych i całkowitych odszkodowania wypłacane są: 1) z podatkiem VAT, jeżeli suma ubezpieczenia nie była pomniejszona o podatek VAT (pod warunkiem załączenia przez MZK Sp. z o.o. w Kutnie do akt szkody oryginałów faktur za naprawę) 2) bez podatku VAT, jeżeli suma ubezpieczenia była pomniejszona o podatek VAT. Przy szkodach częściowych suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie (konsumpcja sumy ubezpieczenia) w przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, odszkodowanie będzie wypłacone w wysokości określonej powyżej, pomniejszonej o wartość pozostałości. Przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel może udzielić pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy 3

4 przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości, ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna sprzedaży. przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części zamiennych) w przypadku złożenia dowodów zakupu o których mowa powyżej, a uszkodzone elementy nie będą posiadały innych, istotnych wad znacząco obniżających ich wartość przed szkodą. w przypadku szkód drobnych, nie przekraczających 5 000,- zł, naprawianych przez własne służby remontowe, MZK Sp. z o.o. w Kutnie dokonuje oględzin uszkodzonego pojazdu samodzielnie, wykonuje dokumentację fotograficzną, sporządza kosztorys szkody z zastosowaniem właściwej, uzgodnionej z Ubezpieczycielem stawki oraz cen części wg kosztów zakupu i przystępuje do naprawy w przypadku szkód o których mowa wyżej, naprawianych przez wyspecjalizowany warsztat zewnętrzny, kosztorys potwierdzający kwalifikację zdarzenia do szkód drobnych, sporządza zakład naprawczy; kosztorys naprawy wraz z fakturą VAT, dokumentującą jej wykonanie i dokumentację fotograficzną Ubezpieczający przekazuje Ubezpieczycielowi dokumentacja fotograficzna sporządzana przez Ubezpieczonego winna zwierać: 1) zdjęcie całego pojazdu wykonane po tej samej przekątnej jedno z przodu, drugie z tyłu pojazdu (ujęcie pierwsze obejmuje przód i jeden bok, a drugie tył i drugi bok pojazdu) 2) tablicę rejestracyjną pojazdu 3) naklejkę identyfikacyjną z numerem rejestracyjnym 4) pole numerowe z numerem VIN 5) tabliczkę znamionową 6) licznik z widocznym przebiegiem 7) ujęcia dokumentujące pełen zakres uszkodzeń (w celu zwiększenia widoczności uszkodzeń zdjęcia winny być wykonywane pod kątem w stosunku do płaszczyzny uszkodzeń) 8) uszkodzenia nie związane ze zgłaszaną szkodą W przypadku uszkodzeń mało widocznych zaznaczone zostaną poprzez przyłożenie wskaźnika, art. długopisu albo znacznika magnetycznego lub zostaną obrysowane art. przy pomocy flamastra. W miarę możliwości przy wykonywaniu dokumentacji winna być użyta listwa pomiarowa, której umieszczenie w fotografowanym polu pozwala na ocenę położenia i rozmiarów uszkodzeń. Pliki zdjęciowe winny spełniać następujące wymagania techniczne: 1) format plików JPG 2) rozdzielczość i kompresja zapewniające dobrą czytelność zdjęcia przy objętości pojedynczego pliku art. 300 KB (optymalna rozdzielczość 1024x768) bez dokonywania jakichkolwiek zmian w oryginale pliku obrazu cyfrowego. w przypadku szkód, których szacunkowa wartość przekracza kwotę, o której mowa wyżej, MZK Sp. z o.o. w Kutnie jest zobowiązane do zgłoszenia szkody w przeciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o jej zaistnieniu. Do zgłoszenia szkody MZK Sp. z o.o. w Kutnie winien dołączyć: e) kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym powstała szkoda f) kserokopię prawa jazdy kierowcy łącznie z jego świadectwem kwalifikacji g) raport z miejsca zdarzenia sporządzony przez uprawnione służby wewnętrzne MZK Sp. z o.o. w Kutnie, który winien zawierać informację o drugim uczestniku zdarzenia wraz ze wskazaniem jego Ubezpieczyciela w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych h) dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia zgłoszenie szkody, przekazywanie dokumentacji, kosztorysów, akceptacja i inna korespondencja winna być prowadzona w formie pisemnej; dopuszcza się przekazywanie korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną na uzgodnione numery faks albo adresy w przypadku szkody w pierwszym roku użytkowania pojazdu fabrycznie nowego uznaje się, że wartość fakturowa nie ulega zmianie w okresie sześciu miesięcy od daty wystawienia faktury pod warunkiem, że pojazd nie uległ wcześniej uszkodzeniu likwidacja szkód osobowych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy do Ubezpieczyciela Ubezpieczyciel przejmuje na siebie dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od innych zakładów ubezpieczeń. 6. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania (warunki fakultatywne) podaną w SIWZ na treść: 4

5 z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: W przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę ubezpieczyciel wypłaca bezsporną część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie pod warunkiem dostarczenia niezbędnej dokumentacji umożliwiającej wypłatę odszkodowania. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli bezspornej części odszkodowania na: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: W przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę ubezpieczyciel wypłaca bezsporną część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie pod warunkiem dostarczenia niezbędnej dokumentacji umożliwiającej wypłatę odszkodowania. 7. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli likwidacji drobnych szkód (warunki fakultatywne) podaną w SIWZ na treść: z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: 1. W przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 3 000,- zł, których natychmiastowa likwidacja jest niezbędna do zapewnienia niezakłóconej pracy jednostki, a w przypadku ubezpieczenia AUTO CASCO - do kontynuowania bezpiecznej jazdy, Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny Ubezpieczyciela, zachowując części uszkodzone. W razie stwierdzenia szkód z tytułu kradzieży z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona przestępstwa, Ubezpieczający przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organów Policji. Dokumentami (dowodami), które należy niezwłocznie przedstawić Ubezpieczycielowi, potwierdzającymi fakt powstania szkody i wysokości poniesionych strat są: - zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody, - rachunki za naprawę lub zakup części, - uszkodzone części, które zostały wymienione, - w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa - notatka policyjna, - dokumentacja fotograficzna uszkodzonego pojazdu 2. Rozliczenie kosztów naprawy następować będzie bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Stawki roboczogodzin uzgodnione wcześniej z Ubezpieczycielem, a jeśli takich uzgodnień brak to rozliczenie wg średnich stawek akceptowanych przez Ubezpieczyciela na danym terenie, ceny części będą akceptowane wg źródła ich pochodzenia /części oryginalne pochodzące z oficjalnych sieci dealerskich producenta, zamienniki/\ Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli likwidacji drobnych szkód na: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: 1. W przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 3 000,- zł, których natychmiastowa likwidacja jest niezbędna do zapewnienia niezakłóconej pracy jednostki, a w przypadku ubezpieczenia AUTO CASCO - do kontynuowania bezpiecznej jazdy, Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny Ubezpieczyciela, zachowując części uszkodzone. W razie stwierdzenia szkód z tytułu kradzieży z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona przestępstwa, Ubezpieczający przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organów Policji. Dokumentami (dowodami), które należy niezwłocznie przedstawić Ubezpieczycielowi, potwierdzającymi fakt powstania szkody i wysokości poniesionych strat są: - zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody, - rachunki za naprawę lub zakup części, - uszkodzone części, które zostały wymienione, - w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa - notatka policyjna, - dokumentacja fotograficzna uszkodzonego pojazdu wg zasad opisanych w

6 2. Rozliczenie kosztów naprawy następować będzie bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Stawki roboczogodzin uzgodnione wcześniej z Ubezpieczycielem, a jeśli takich uzgodnień brak to rozliczenie wg średnich stawek akceptowanych przez Ubezpieczyciela na danym terenie, ceny części będą akceptowane wg źródła ich pochodzenia /części oryginalne pochodzące z oficjalnych sieci dealerskich producenta, zamienniki/ 8. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie badania szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych i ewentualnych zmian stawek taryfowych według następującej treści wprowadzonej do Umowy : w przypadku szkód z OC i AC (przy wyrównanych okresach ubezpieczenia), jeżeli szkodowość prosta ( wypłaty odszkodowania + rezerwy) w stosunku do składki przypisanej w badanym okresie nie przekroczy w ubezpieczeniu OC - 40% a w ubezpieczeniu AC - 50%, stawki pozostają bez zmian na kolejny rok trwania umowy generalnej. W przypadku przekroczenia szkodowości prostej w ubezpieczeniu OC - pow. 40%,a w ubezpieczeniu AC -50% składki/ stawki na nowy okres ubezpieczenia zostaną ustalone ponownie. Szkodowość będzie liczona po 10 miesiącach trwania umowy generalnej i będzie podlegała doszacowaniu do wypłaconych odszkodowań oraz zawiązanych rezerw do 12 miesięcy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian treści SIWZ 9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu ubezpieczenia z dwuletniego na roczny, a jeśli nie to czy dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższego zapisu: Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego. W przypadku Ubezpieczyciela umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a także z ważnych powodów określonych w umowie lub ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia. Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności: 1) wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie rozliczeniowym, rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej w okresie ubezpieczenia, powyżej 30 % zainkasowanej składki, 2) wzrost stawek reasekuracyjnych dla ryzyk objętych ochroną w ramach niniejszej Umowy Generalnej, 3) niemożność uzyskania pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w niniejszej Umowie Generalnej; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu ubezpieczenia oraz nie dopuszcza wprowadzenia proponowanej zmiany treści SIWZ. 10. W odniesieniu do OC za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego prosimy o podanie: jakie są źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody (potencjalne scenariusze szkodowe) Czy kiedykolwiek zostało wytoczone postępowanie przeciwko MZK SP. Z O.O. w KUTNIE. za zanieczyszczenie środowiska Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenia środowiska przeciwko MZK SP. Z O.O. w KUTNIE.w okresie ostatnich 5 lat? Jeśli tak, proszę podać szczegóły (przyczyna szkody, rozmiar) Czy na terenie MZK SP. Z O.O. w KUTNIE.zakopane są jakiekolwiek odpady? Jeśli tak, proszę podać szczegóły dotyczące postępowania z takimi odpadami; Czy istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza obszar działalności MZK SP. Z O.O. w KUTNIE (np. na odpowiednie składowiska, czy w celu neutralizacji)? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły (podmiot odpowiedzialny za transport, rodzaj środka transportu, rodzaj substancji przewożonych, rodzaj pojemników, częstotliwość przewozów, tereny przez które odbywa się przesył / transport itp.) Czy na terenie MZK SP. Z O.O. w KUTNIE.przeprowadzane są jakiekolwiek emisje do powietrza, jeśli tak to jakiego rodzaju (VOC, toksyczne chemikalia itp.) i w jakich ilościach? 6

7 Ponadto zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenie zamiast zakresu OC za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego wskazanego w SIWZ poniższą klauzulę: Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków: 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona ani nie możliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego; 2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia; 3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania; 4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej. 2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. 3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. 4. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż źródłami zagrożenia mogącymi skutkować powstanie szkody są m.in. wyciek paliwa ze zbiornika w pojeździe. Przeciwko Zamawiającemu nigdy nie zostało wytoczone postępowanie o zanieczyszczenie środowiska. W okresie ostatnich 5 lat nie było dochodzone roszczenie odpowiedzialności cywilnej za zanieczyszczenie środowiska. Na terenie Zamawiającego nie ma zakopanych jakichkolwiek odpadów oraz nie są przeprowadzane jakiekolwiek emisje do powietrza. Nie istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza obszar działalności. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian treści SIWZ 11. Czy zamawiający przewiduje możliwość dokonania ryzyka przed terminem składania ofert tj., w dniu r. W związku powyższym proszę o przygotowanie do wglądu poniższych dokumentów tj. Ostatnie protokóły kontroli Państwowej Straży Pożarnej i ewentualne decyzje administracyjne będące ich następstwem Protokóły badań technicznych instalacji elektrycznej w zakresie rezystancji izolacji Protokóły badań instalacji odgromowej Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego lub Instrukcja Technologiczno-Ruchowa Dokument zabezpieczenia wybuchowego Instrukcja prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych (z użyciem otwartego ognia) poza wyznaczonym do tego miejscem Dokumentacja potwierdzająca wykonywane przeglądy serwisowe dla instalacji sygnalizacji pożaru, klap dymowych i stałych urządzeń gaśniczych oraz świadectwo dopuszczenia urządzeń do stosowania w ochronie przeciwpożarowej Kontrolki przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wraz z dokumentem potwierdzającym wielkość ciśnienia i wydajności wody w sieci hydrantowej Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) drogich maszyn i urządzeń oraz szczególnie istotnych dla prowadzonego procesu technologicznego Plan remontów i nakładów finansowych na ten cel dla tych maszyn i urządzeń Protokóły czyszczenia przewodów wentylacji wyciągowej (szczególnie w lakierniach) Protokóły czyszczenia przewodów kominowych 7

8 Atesty dotyczące odporności pożarowej elementów budowlanych, bram i drzwi Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dokonanie oceny ryzyka będzie możliwe w dniu r. o godz Prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojej obecności na ocenie ryzyka u Pan Sławomir Oset, tel lub Czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia o konstrukcji drewnianej spełnione są i w jakim zakresie wymagania określone w poniższych punktach: A. Czy elementy palne konstrukcji (drewniane) są zabezpieczone impregnatem z ogniochronną powłoką pęczniejącą? B. Czy impregnacja była wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów? C. Czy zastosowano instalację elektryczną w wykonaniu z izolacji uniepalnionej, prowadzenie instalacji elektrycznej w uniepalnionych peszlach. D. Czy ma zastosowanie odizolowanie wszelkich elementów elektrycznych tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej. E. Czy badania instalacji kominowej oraz elektrycznej są prowadzone regularnie? Jak często są wykonywane? (prośba o podanie informacji oddzielnie dla każdego rodzaju instalacji). Odpowiedź: Zamawiający informuje, że elementy konstrukcji palnej nie są zabezpieczone impregnatem z ognioochronną powłoką pęczniejącą. Instalacje elektryczne są w dobrym stanie technicznym, jednak bez zastosowania specjalnego wykonania np. prowadzenie instalacji elektrycznej w uniepalnionych peszlach. Instalacje elektryczne są w oddzielnych tablicach. Badania instalacji kominowej oraz elektrycznej są przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 13. W załączniku nr 1 do SIWZ punkt nr III Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku jest zapis w warunki szczególne obligatoryjne.,, Ochroną ubezpieczeniową obejmuje mienie osób trzecich do sumy , - zł natomiast w przedmiocie ubezpieczenie brak proszę o doprecyzowanie, w jakiej wartości i w jakim systemie. Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, iż mienie osób trzecich podane jest w wartościach rzeczywistych. System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko do wyczerpania sumy ubezpieczenia. 14. W ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest zapis dot. usługi pomocy drogowej proszę o dodatkowe informacje; przewidywana ilość usług pomocy drogowej w ciągu miesiąca? czy usługi są wykonywane przez pracowników czy tez prze podwykonawców? czy zamawiający świadczy również inne usługi na mieniu powierzonym? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wykonuje usług pomocy drogowej. Świadczone są usługi napraw autobusów szkolnych. 15. Proszę o informacje na temat ilości pojazdów mechanicznych niepolegających ubezpieczeniu obowiązkowemu OC. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada 1 pojazd niepodlegający obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Pojazd ten został wykazany w załączniku nr 7 do SIWZ. 16. Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje swoim zakres terytorium RP? Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje swoim zakresem tylko terytorium RP 8

9 9

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach ZP.271.18.2014 Uczestnicy postępowania przetargowego Pabianice, 26.11.2014 Dot postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie komunikacyjne autobusów przekazanych umową

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T MIASTA PABIANIC

P R E Z Y D E N T MIASTA PABIANIC ZP.271.8.2015 Pabianice, 03.12.2015 Uczestnicy postępowania przetargowego Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie komunikacyjne autobusów przekazanych umową

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 1. W przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ Wyjaśnienia do treści SIWZ dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesów Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp.

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z otrzymaniem pytań od wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Brzeźnio, dnia 15 października 2012r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Brzeźnio wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia na Kompleksowe Ubezpieczenia Komunikacyjne sprawa 13/SK/FK/2013.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia na Kompleksowe Ubezpieczenia Komunikacyjne sprawa 13/SK/FK/2013. Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD. KAN. Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 tel.: centr. 44 634 90 00, 44 634 90 01, 44 634 90 02, fax 44 633 83

Bardziej szczegółowo

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia?

Pytanie 3. Czy od 1997 r. w miejscu ubezpieczenia była powódź, zalania, podtopienia? Poręby, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy zamówienia CBR/02/2013 W związku z pytaniami, dotyczącymi zamówienia publiczego na Ubezpieczenie Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno - Przeciwepidemicznych w Porębach k/zduńskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia?

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na roczny okres ubezpieczenia? Rokietnica, dn. 10.07.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia Zamawiającego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY

dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY WOLiGL.2530.4.2013 Kalety, 21.03.2013 r. Wszyscy uczestnicy postępowania dotyczy: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA KALETY Na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5

UZ = (0,5 OD/SK) SK 0,5 Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wprowadzenia ww. określenia przedmiotu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza możliwość wprowadzenia ww. określenia przedmiotu ubezpieczenia. Poznań, 31.01.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-2/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź sp. z o.o.

Dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź sp. z o.o. Łódź dn. 18.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców Oznaczenie sprawy: ZP/60/2013 Dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Łódź sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 14.12.2012 Do wszystkich wykonawców ZP/56/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15.01.2014 r.

Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Wrocław, dnia 15.01.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OGRODNICTWA. Skierniewice, dnia 30.11.2011 r. ZP-78/1/2011. Uczestnicy postępowania

INSTYTUT OGRODNICTWA. Skierniewice, dnia 30.11.2011 r. ZP-78/1/2011. Uczestnicy postępowania ZP-78/1/2011 Skierniewice, dnia 30.11.2011 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 3 do specyfikacji Wersja: 1. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Staszów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013

Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy UMOWA NR 76/ZP/2013 UMOWA NR 76/ZP/2013 Załącznik nr 3/S do SIWZ wzór umowy zawarta w dniu. 2013 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część I: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Zmianę definicji

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Szpitala Powiatowego Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem znak sprawy ZP/28/12 Zakopane, dnia 26.09.2012 r. znak postępowania: ZP/28/12 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji

... 2. nr telefonu/ faxu /e-mail. ... 3. Adres do korespondencji Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra FORMULARZ OFERTY dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie MZK sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Część I Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie

Dewastacja rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.com.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZAŁĄCZNIK NR 11 Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2015 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul.

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

Część II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszej części SIWZ opisano zakres i warunki minimalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej zapisy

Bardziej szczegółowo

Pismo: 78/2010/XI/2 Skierniewice dnia: 2010-12-10. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: 78/2010/XI/2 Skierniewice dnia: 2010-12-10. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Energetyka Cieplna Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2 96-100 Skierniewice Pismo: 78/2010/XI/2 Skierniewice dnia: 2010-12-10 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 8/2014/OKOM/NO/K/BU)

(ZNAK SPRAWY 8/2014/OKOM/NO/K/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA POJAZDÓW ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY część 01

PROJEKT UMOWY część 01 Załącznik nr 3 do SIWZ wzory umów PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Bełchatowie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Miastem Bełchatów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo