System Prawa Administracyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Prawa Administracyjnego"

Transkrypt

1 System Prawa Administracyjnego R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel Tom 6 Podmioty administrujące Maksymilian Cherka, Zbigniew Czarnik, Marcin Dyl, Krzysztof Jaroszyński, Zygmunt Niewiadomski, Aleksandra Paczkowska-Tomaszewska, Jerzy Posłuszny, Małgorzata Stahl, Rafał Stankiewicz, Paweł Wajda Marek Wierzbowski, Aleksandra Wiktorowska INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN

2 SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Podmioty administruj ce Tom 6

3 SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Podmioty administruj ce Tom 6 REDAKTORZY NACZELNI SYSTEMU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROMAN HAUSER ZYGMUNT NIEWIADOMSKI ANDRZEJ WRÓBEL

4 Podmioty administruj ce Tom 6 Redaktorzy Prof. dr hab. Roman Hauser Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski Prof. dr hab. Andrzej Wróbel Autorzy dr Maksymilian Cherka Uniwersytet Warszawski; dr hab. Zbigniew Czarnik prof. Wy szej Szkoły Prawa i Administracji; dr Marcin Dyl Uniwersytet Warszawski; dr Krzysztof Jaroszy ski Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski Szkoła Główna Handlowa; dr Aleksandra Paczkowska-Tomaszewska Uniwersytet Warszawski; dr hab. Jerzy Posłuszny prof. Wy szej Szkoły Prawa i Administracji; dr hab. Małgorzata Stahl prof. Uniwersytetu Łódzkiego; dr Rafał Stankiewicz Uniwersytet Warszawski; dr Paweł Wajda Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Marek Wierzbowski Uniwersytet Warszawski; dr hab. Aleksandra Wiktorowska prof. Uniwersytetu Warszawskiego WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2011

5 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne cz ci opracowali: Maksymilian Cherka Zbigniew Czarnik Marcin Dyl Krzysztof Jaroszy ski Zygmunt Niewiadomski Aleksandra Paczkowska-Tomaszewska Jerzy Posłuszny Małgorzata Stahl Rafał Stankiewicz Paweł Wajda Marek Wierzbowski Aleksandra Wiktorowska rozdz. III rozdz. VII rozdz. IX rozdz. IV rozdz. II rozdz. IX rozdz. VII rozdz. I, VIII rozdz. IX rozdz. VI rozdz. III, IV, IX rozdz. V, VI Redakcja: Aleksandra Dró d Wydawca: Joanna Ziemiecka Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graiczne ISBN ISBN e-book

6 Przedmowa W ramach wspólnego projektu Wydawnictwa C.H. Beck i Instytutu Nauk Prawnych PAN oddajemy do r k Czytelników Tom 6 Systemu Prawa Administracyjnego. Tom ten obejmuje problematyk dotycz c podmiotów administruj cych. Opracowanie dotyczy zagadnie ogólnych, stanowi cych wprowadzenie do analizowanej problematyki. Dokonano w nim próby okre lenia jednostek organizacyjnych wykonuj cych zadania administracji publicznej tworz cych system podmiotów administruj cych współczesnego pa stwa. Analizie poddano kwestie podmiotowo ci i osobowo ci publicznoprawnej podmiotów administruj cych. Na tym tle szczegółowo omawiana jest sytuacja prawna poszczególnych podmiotów administruj cych: samorz du terytorialnego, administracji rz dowej, zarówno centralnej, jak i terytorialnej, a tak e administracji o szczególnym charakterze, jak jest administracja regulacyjna. Rosn ca rola i znaczenie tej administracji we współczesnym pa stwie spowodowały, e zdecydowano o wyodr bnieniu tej problematyki. Z tych samych wzgl dów wydzielone zostały zagadnienia dotycz ce agencji administracyjnych. Oczywi cie po ród podmiotów administracyjnych nie mogło zabrakn ć przekształcaj cego si zakładu administracyjnego, nazwanego w opracowaniu zakładem publicznym, która to nazwa wierniej oddaje jego współczesn rol i funkcje w realizacji zada administracji publicznej. Wreszcie, maj c na uwadze, e w ramach integracji europejskiej w coraz szerszym zakresie zadania administracji publicznej s wykonywane wprost przez administracj UE, wyodr bniono i t problematyk. Opracowanie zamykaj uwagi o innych podmiotach administruj cych, niemieszcz cych si w kategoriach (rodzajach) podmiotów wy ej wymienionych. Opracowanie jest dziełem autorów wskazanych w zestawieniu zbiorczym oraz na poszczególnych stronach niniejszego tomu. Za merytoryczn tre ć, prezentowane stanowisko i form wypowiedzi odpowiadaj autorzy poszczególnych cz ci tego dzieła. Wydanie niniejszego tomu uwzgl dnia stan prawny na 1 stycznia 2011 r. Warszawa, luty 2011 r. Redaktorzy

7

8 Spis tre ci Str. Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne Okre lenia jednostek organizacyjnych wykonuj cych zadania administracji publicznej, ich zró nicowanie i uwarunkowania I. Sposoby i płaszczyzny badania zagadnie ustrojowych administracji publicznej II. Rodzaje okre le jednostek organizacyjnych wykonuj cych zadania administracji publicznej III. Korporacje, zwi zki i wspólnoty jako szczególne podmioty administracji publicznej IV. Wykonywanie zada publicznych w interesie publicznym i władztwo jako cechy podmiotów administruj cych V. Inne cechy podmiotów administruj cych VI. Podsumowanie Podmiotowo ć administracyjnoprawna (publicznoprawna) i osobowo ć publicznoprawna podmiotów administruj cych Organy administracji publicznej, organy administruj ce, rodzaje organów I. Poj cie organu administracji publicznej i organu administruj cego i ich cechy II. Rodzaje organów administracji (organów administruj cych) System administracji publicznej I. Okre lenie systemu administracji publicznej i rodzaje powi za w tym systemie II. Zasady organizacyjne administracji publicznej III. Zespolenie w administracji publicznej jako szczególna forma powi za w systemie administracji publicznej IV. Podsumowanie Rozdział II. Samorz d terytorialny Wprowadzenie Poj cie samorz du terytorialnego I. Historyczne korzenie instytucji II. Ewolucja pogl dów III. Cechy konstytuuj ce Zadania samorz du terytorialnego I. Funkcje pa stwa a zadania samorz du II. Podział zada publicznych pomi dzy samorz d i administracj rz dow III. Tradycyjna konstrukcja zada własnych i zleconych IV. Zadania współczesnego samorz du Materialne i prawne rodki realizacji zada samorz du terytorialnego VII

9 Spis tre ci I. Mienie komunalne II. Inne dochody III. Prawne rodki realizacji zada Organizacja samorz du terytorialnego I. Organizacja terytorialna II. Współdziałanie komunalne III. Demokracja bezpo rednia IV. Organy oraz ich aparat pomocniczy i ekspercki Nadzór nad samorz dem terytorialnym I. Tradycyjna konstrukcja i jej przekształcenia II. Zakres i kryteria nadzoru III. rodki IV. Obrona przed nadmiern ingerencj nadzorcz Kierunki przekształce samorz du terytorialnego i zwi zane z nimi obszary bada Rozdział III. Centralne organy administracji pa stwowej Zagadnienia ogólne I. Administracja centralna II. Centralne organy administracji pa stwowej III. Organy naczelne i urz dy centralne Rys historyczny I. Mi dzywojenny system centralnych organów administracji pa stwowej II. Przekształcenia systemu organów centralnych po II wojnie wiatowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej I. Status ustrojowy Prezydenta RP II. Funkcje Prezydenta RP Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej I. Status, funkcje i kompetencje Rady Ministrów II. Skład Rady Ministrów III. Powoływanie i odpowiedzialno ć Rady Ministrów oraz członków Rady Ministrów IV. Organizacja prac Rady Ministrów V. Reprezentacja Rz du VI. Pełnomocnicy Rz du VII. Organy wewn trzne Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów I. Prezes Rady Ministrów II. Wiceprezesi Rady Ministrów III. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Minister i ministerstwo I. Uwagi ogólne o instytucji ministra II. Minister kieruj cy działem administracji rz dowej (minister działowy) III. Minister wypełniaj cy zadania wyznaczone mu przez Prezesa Rady Ministrów (minister bez teki) IV. Sekretarze i podsekretarze stanu V. Ministerstwo Przewodnicz cy komitetów okre lonych w ustawie Centralne organy administracji rz dowej (tzw. urz dy centralne) VIII

10 Spis tre ci I. Wprowadzenie. Niejednolito ć jako cecha wyró niaj ca urz dy centralne II. Podstawowe typy urz dów centralnych III. Kontrola i nadzór nad działalno ci urz dów centralnych IV. Zadania, funkcje i kompetencje urz dów centralnych V. Przekształcenia i tendencje rozwoju na szczeblu urz dów centralnych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji I. Prawne podstawy działania II. Pozycja prawna Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w systemie centralnych organów administracji pa stwowej System centralnych organów administracji pa stwowej w Polsce I. Recepcja wzorców obcych II. Polski model administracji centralnej u progu drugiej dekady XXI w Rozdział IV. Organy regulacyjne Poj cie organu regulacyjnego Funkcja regulacji gospodarczej I. Istota funkcji regulacyjnej II. Instrumenty regulacyjne Ustrojowe cechy organu regulacyjnego Podsumowanie i uwagi ko cowe Rozdział V. Terenowe organy administracji pa stwowej Rozwój historyczny i ewolucja terenowego aparatu administracji pa stwowej Administracja terenowa w II Rzeczypospolitej Kształtowanie modelu administracji terenowej w PRL Model administracji terenowej w PRL Kształtowanie modelu administracji terenowej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 r Administracja zespolona Administracja niezespolona Rozdział VI. Agencje administracyjne Wprowadzenie Poj cie agencji Agencje administracyjne w innych pa stwach Próby deinicji agencji administracyjnych Istota agencji administracyjnych Organizacja agencji administracyjnych działaj cych jako pa stwowe osoby prawne Agencje administracyjne jako podmiot sektora inansów publicznych Funkcje i zadania agencji działaj cych jako pa stwowe osoby prawne Prawne formy działania agencji b d cych pa stwowymi osobami prawnymi Podsumowanie Rozdział VII. Zakład publiczny Wst p Administracja wiadcz ca jako obszar funkcjonowania zakładu publicznego IX

11 Spis tre ci I. Geneza administracji wiadcz cej II. Uwarunkowania dynamicznego rozwoju administracji wiadcz cej w II połowie XX wieku III. Istota administracji wiadcz cej Geneza i rozwój instytucji zakładu publicznego I. Historyczne korzenie i kształtowanie si instytucji zakładu publicznego II. Zakład publiczny we współczesnej doktrynie prawa administracyjnego Organizacyjno-ustrojowa problematyka funkcjonowania zakładów publicznych I. Poj cie i rodzaje zakładów II. Zasady tworzenia zakładów publicznych III. Likwidacja zakładu publicznego Istota zakładowych stosunków prawnych I. Zagadnienia ogólne II. Dotychczasowe pogl dy na istot stosunków zakładowych III. Podstawy prawne stosunku zakładowego Podmioty zakładowych stosunków prawnych I. Zakład publiczny i jego organy II. U ytkownicy zakładu publicznego (destynatariusze) III. Pracownicy zakładu IV. Osoby trzecie w gestii zakładu publicznego Istota i charakter prawny władztwa zakładowego I. Poj cie i tre ć władztwa II. Formy władztwa zakładowego III. Przedmiot stosunku zakładowego Kierunki ewolucji i dylematy badawcze zwi zane z przekształceniami zakładu publicznego Rozdział VIII. Inne podmioty administruj ce Inne administruj ce podmioty publiczne I. Uwagi wst pne II. Samorz dy zawodowe i gospodarcze III. Fundacje jako administruj ce podmioty publiczne IV. Przedsi biorstwa publiczne i spółki prawa publicznego (spółki publiczne) V. Instytucje i fundusze jako publiczne podmioty administruj ce Niepubliczne podmioty administruj ce I. Okre lenia niepublicznych podmiotów administruj cych i ich rodzaje II. Formy przekazywania podmiotom niepublicznym zada administracji publicznej III. Uwagi ko cowe Rozdział IX. Zarys systemu podmiotów administruj cych w Unii Europejskiej Zagadnienia wprowadzaj ce Zarz dzanie administracyjne w Unii Europejskiej Po rednie wykonywanie prawa Unii Europejskiej przez krajowe organy administracyjne Komisja Europejska I. Uwagi wst pne II. Skład i powoływanie X

12 Spis tre ci III. Kompetencje IV. Przekazywanie kompetencji wykonawczych przez Komisj Unijne agencje regulacyjne I. Uwagi wst pne II. Tworzenie oraz struktura organizacyjna agencji regulacyjnych III. Typologia agencji regulacyjnych Sieci administracji Organy nadzoruj ce funkcjonowanie rynku inansowego I. Uwagi ogólne II. Wspólne zało enia celów oddziaływania bran owych europejskich organów nadzoru nad rynkiem inansowym III. Nadzór zintegrowany w zakresie oceny ryzyk systemowych IV. Relacje o charakterze władczym w uj ciu organ europejski organ nadzoru krajowego V. Relacje o charakterze władczym kształtowane przez organ europejski wobec indywidualnych podmiotów prawa prywatnego VI. Mechanizmy w zakresie wymiany informacji, współpracy i koordynacji Indeks rzeczowy XI

13

14 1. ródła prawa Wykaz skrótów DziałAdmRzU ustawa z r. o działach administracji rz dowej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.) EKSL Europejska Karta Samorz du Lokalnego sporz dzona w Strasburgu r. GospKomU ustawa z r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) KC ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KomisjaWspólnaU... ustawa z r. o Komisji Wspólnej Rz du i Samorz du Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 90, poz. 759) Konstytucja kwietniowa Ustawa Konstytucyjna z r. (Dz.U. Nr 30, poz. 227) Konstytucja marcowa ustawa z r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz. 267 ze zm.) Konstytucja PRL.... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (tekst jedn. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.) Konstytucja RP..... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA ustawa z r. Kodeks post powania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) KPK ustawa z r. Kodeks post powania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) PrBank ustawa z r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrEnerg ustawa z r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) PrTelekom ustawa z r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz ze zm.) RadaLegR rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z r. w sprawie zada Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania (Dz.U. Nr 25, poz. 134 ze zm.) RMU ustawa z r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.) RTVU ustawa z r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz ze zm.) SamGminU ustawa z r. o samorz dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) SamPowU ustawa z r. o samorz dzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) XIII

15 Wykaz skrótów StanWojennyU ustawa z r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległo ci konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 156, poz ze zm.) SystO wu ustawa z r. o systemie o wiaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) TUE Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30) WspółprRMU ustawa z r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwi zanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 52, poz. 515 ze zm.) ZarzKryzysU ustawa z r. o zarz dzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) ZOZU ustawa z r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) 2. Organy orzekaj ce ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwo ci NSA Naczelny S d Administracyjny SAmop S d Antymonopolowy SKO Samorz dowe Kolegium Odwoławcze SN S d Najwy szy SOKiK S d Ochrony Konkurencji i Konsumentów TK Trybunał Konstytucyjny TSUE Trybunał Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej WSA Wojewódzki S d Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma AUL FI Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica AUWr Acta Universitatis Wratislaviensis Dz.Pr.P.P Dziennik Praw Pa stwa Polskiego Dz.U Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej FI Folia Iuridica GSP Prz. Orz Gda skie Studia Prawnicze Przegl d Orzecznictwa KP Kontrola Pa stwowa KSP Krakowskie Studia Prawnicze KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl Kwartalnik Prawa Publicznego M.P Monitor Polski MoP Monitor Prawniczy OSP Orzecznictwo S dów Polskich OTK-A Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urz dowy, Seria A PiP Pa stwo i Prawo XIV

16 Wykaz skrótów PPE Przegl d Prawa Europejskiego PPiA Przegl d Prawa i Administracji Pr. Sp Prawo Spółek Prz. Sejm Przegl d Sejmowy PS Przegl d S dowy PUG Przegl d Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr Radca Prawny RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rej Rejent Rzeczp Rzeczpospolita RZN Rzeszowskie Zeszyty Naukowe SI Studia Iuridica Sł. Cyw Słu ba Cywilna SP Studia Prawnicze SPE Studia Prawno-Ekonomiczne ST Samorz d Terytorialny ZNUG Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gda skiego 4. Pi miennictwo Boć, Administracja publiczna, 2002, Administracja publiczna (pod red. J. Bocia), Wrocław 2002, 2003 Boć, Prawo administracyjne, 2000, 2003, 2005, 2007, Prawo administracyjne (pod red. J. Bocia), Wrocław 2000, 2003, 2005, 2007, 2009 Niewiadomski, Prawo administracyjne, 2000, 2002, 2006, 2007, Prawo administracyjne (pod red. Z. Niewiadomskiego), Warszawa 2000, 2002, 2006, 2007, 2009 System PrAdm System Prawa Administracyjnego, t. 1, Warszawa 2009; t. 9, Warszawa 2010; t. 12, Warszawa 2010 Wierzbowski, Prawo administracyjne, 2003, 2006, Prawo administracyjne (pod red. M. Wierzbowskiego), Warszawa 2003, 2006, Inne skróty art artykuł CBOS Centrum Badania Opinii Społecznej cyt cytowany itd i tak dalej itp i temu podobne jw jak wy ej XV

17 Wykaz skrótów KE Komisja Europejska KIE Komitet Integracji Europejskiej KNF Komisja Nadzoru Finansowego KRRiT Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji m.in mi dzy innymi n nast pna (-e, -y) NIK Najwy sza Izba Kontroli nt na temat np na przykład Nr numer p przeciwko pkt punkt por porównaj post postanowienie poz pozycja prof profesor PRM Prezes Rady Ministrów r rok red redakcja RM Rada Ministrów rozdz rozdział s strona t tom tekst jedn tekst jednolity tj to jest tzw tak zwany UE Unia Europejska UKE Urz d Komunikacji Elektronicznej ULC Urz d Lotnictwa Cywilnego UOKiK Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE Urz d Regulacji Energetyki ust ust p UTK Urz d Transportu Kolejowego ww wy ej wymieniony wyr wyrok w zw w zwi zku z zeszyt ze zm ze zmianami ZOZ zakład opieki zdrowotnej zob zobacz XVI

18 Rozdział I. Zagadnienia ogólne Spis tre ci Nb 1. Okre lenia jednostek organizacyjnych wykonuj cych zadania administracji publicznej, ich zró nicowanie i uwarunkowania I. Sposoby i płaszczyzny badania zagadnie ustrojowych administracji publicznej II. Rodzaje okre le jednostek organizacyjnych wykonuj cych zadania administracji publicznej III. Korporacje, zwi zki i wspólnoty jako szczególne podmioty administracji publicznej IV. Wykonywanie zada publicznych w interesie publicznym i władztwo jako cechy podmiotów administruj cych V. Inne cechy podmiotów administruj cych VI. Podsumowanie Podmiotowo ć administracyjnoprawna (publicznoprawna) i osobowo ć publicznoprawna podmiotów administruj cych Organy administracji publicznej, organy administruj ce, rodzaje organów I. Poj cie organu administracji publicznej i organu administruj cego i ich cechy II. Rodzaje organów administracji (organów administruj cych) System administracji publicznej I. Okre lenie systemu administracji publicznej i rodzaje powi za w tym systemie II. Zasady organizacyjne administracji publicznej III. Zespolenie w administracji publicznej jako szczególna forma powi za w systemie administracji publicznej IV. Podsumowanie Literatura: B. Adamiak, O podmiotowo ci organów administracji publicznej w post powaniu s dowoadministracyjnym, PiP 2006, Nr 11; ta, Uwagi o współczesnej koncepcji organu administracji publicznej, w: Jednostka, pa stwo, administracja nowy wymiar (pod red. E. Ury), Rzeszów 2004; A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o samorz dzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999; K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorz du terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006; A. Barczewska-Dziobek, Podmioty niepubliczne w sferze wykonywania zada administracji lokalnej, w: Dziesi ć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce (pod red. J. Parchomiuka, B. Uljasza, E. Kruka), Warszawa 2009; T. B kowski, Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w wietle zasady pomocniczo ci, Warszawa 2007; S. Biernat, Działania wspólne w administracji pa stwowej, Wrocław 1979; ten e, Prywatyzacja zada publicznych. Problematyka prawna, Warszawa 1994; T. Bigo, Zwi zki publiczno-prawne w wietle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, reprint; J. Blicharz, Kategoria interesu publicznego jako przedmiot działania administracji, AUWr PPiA 2004, Nr 60; ta, Powierzenie wykony- Stahl 1

19 Rozdział I. Zagadnienia ogólne wania zada na drodze umownej organizacjom pozarz dowym, w: Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej (pod red. A. Błasia, K. Nowackiego), Wrocław 2005; ta, Udział polskich organizacji pozarz dowych w wykonywaniu zada administracji publicznej, Wrocław 2005; A. Bła, Granice prywatyzacji zada publicznych w pa stwie prawa, w: Samorz d terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesi ć lat do wiadcze (pod red. S. Michałowskiego), Lublin 2002; ten e, Niekonstytucyjne zjawiska w administracji publicznej, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Ksi ga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka (pod red. I. Skrzydło-Ni nik), Kraków 2001; ten e, Pa stwo prawa w praktyce organów administracji publicznej, w: Nauka administracji wobec wyzwa współczesnego pa stwa prawa. Materiały konferencyjne (pod red. J. Łukasiewicza), Rzeszów Cisna 2002; ten e, Przeobra enia administracji publicznej we współczesnym demokratycznym pa stwie prawa, w: Jednostka, pa stwo, administracja nowy wymiar (pod red. E. Ury), Rzeszów 2004; ten e, Współczesne problemy prawa administracyjnego i nauki administracji, w: Mi dzy tradycj a przyszło ci w nauce prawa administracyjnego. Ksi ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi (pod red. J. Supernata), Wrocław 2009; W. Bochenek, Z problematyki poj cia organu administracji publicznej w wietle koncepcji personalistycznej, AUWr PPiA 2005, Nr 69; J. Boć, Pi ć podstawowych problemów samorz du terytorialnego, w: Studia nad samorz dem terytorialnym (pod red. A. Błasia), Wrocław 2002; ten e, Powiat a reszta pa stwa, w: Powiat. Z teorii. Kompetencje, Komentarz (pod red. J. Bocia), Wrocław 2001; ten e, Prawniczy słownik wyrazów trudnych, Wrocław 2005; ten e, Z releksji nad dobrem wspólnym, w: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego (pod red. J. Bocia, A. Chajbowicza), Wrocław 2009; E. Bojanowski, Konstrukcja kompetencji organu administracji pa stwowej, ZNUG 1981, Nr 9; J. Borkowski, Okre lenie administracji i prawa administracyjnego, w: System prawa administracyjnego, t. I (pod red. J. Staro ciaka), Wrocław 1977; ten e, Podmioty administracji publicznej a przemiany ustrojowe, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Po wi conej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toru 2005; ten e, Poj cie władztwa administracyjnego, AUWr PPiA II 1972, Nr 167; ten e, Zagadnienie kompetencji ogólnej i szczególnej w prawie administracyjnym, SP 1971, Nr 31; J. Bulthuis, Samenwerking van gemeenten (Cooperation between municipalities), Alphen aan den Rijn 1957; A. Carroll, Constitutional and Administrative Law, Pearson. Longman, 3 ed., 2003; M. Cherka, Decentralizacja czy reaktywacja poj cia jest gro na?, SI 2004, Nr 43; M. Chomka, Osobowo ć prawna a osobowo ć publicznoprawna, AUWr PPiA 2004, Nr 62; A. Chrisidu-Budnik, Administracja publiczna w strukturze sieciowej, w: Mi dzy tradycj a przyszło ci w nauce prawa administracyjnego. Ksi ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi (pod red. J. Supernata), Wrocław 2009; ta, Organizacja ucz ca si. Region ucz cy si, w: A. Chrisidu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarz dzania, Wrocław 2005; W. Chró cielewski, Organ administracji publicznej w post powaniu administracyjnym, Warszawa 2002; S. Cie lak, Praktyka organizowania administracji publicznej, Warszawa 2004; Z. Cie lak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Cz ć ogólna (pod red. Z. Niewiadomskiego), Warszawa 2000; J.-L. Clergerie, Le principe de subsidiarité, Paris 1997; K. Complak, Charakter prawny wst pu, w: Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku (pod red. J. Bocia), Wrocław 1998; S. Czarnow, Zespolenie słu b, inspekcji i stra y powiatowych w kontek cie zada powiatu, ST 2003, Nr 3; W. Dawidowicz, Wst p do nauk prawnoadministracyjnych, Warszawa 1974; K. Defeci ska-tomczak, Z. Kmieciak, Dylematy typologii prawnych form działania administracji publicznej, w: Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Ksi ga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali (pod red. L. Zacharko, A. Matana, G. Łaszczycy), Warszawa 2008; H. Dembi ski, Osobowo ć publicznoprawna samorz du w wietle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno 1934; A. Dmitrijew, Przedsi biorstwa komunalne w ustawodawstwie Polskiem (Studium inansowe), Wilno 1934; J. Dobkowski, Pozycja prawnoustrojowa słu b, inspekcji i stra- y, Warszawa 2007; ten e, Struktura interesu publicznego a zasady rozdzielenia odpowiedzialno- 2 Stahl

20 Rozdział I. Zagadnienia ogólne ci publicznoprawnej w administracji, w: Jednostka, pa stwo, administracja nowy wymiar (pod red. E. Ury), Rzeszów 2004; B. Dolnicki, Koncepcja województwa samorz dowego, ST 1999, Nr 6; ten e, Samorz d terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Kraków 1999; S. Dudzik, Zasada subsydiarno ci na tle obecnych przemian w Unii Europejskiej, PPE 1999, Nr 2; Encyklopedia samorz du terytorialnego dla ka dego, Cz. 1. Ustrój (pod red. M. Stahl, B. Jaworskiej-D bskiej), Warszawa 2010; J. Filipek, Administracja pa stwowa i jej organy na tle prawno-subiektywistycznej wizji instytucji porz dku prawnego, KSP 1991, Nr 24; ten e, O podmiotowo ci administracyjnoprawnej, PiP 1961, Nr 2; ten e, Podmiotowo ć w prawie administracyjnym, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Po- wi conej Jubileuszowi 80-tych urodzin profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toru 2005; ten e, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Cz. I, Kraków 1995; A. Filipowicz, Poj cie i funkcje nadzoru w administracji, Wrocław 1984; S. Fundowicz, Dynamiczne rozumienie zadania publicznego, w: Mi dzy tradycj a przyszło ci w nauce prawa administracyjnego. Ksi ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009; ten e, Osoby prawne prawa publicznego, ST 2000, Nr 3; ten e, Poj cie osoby prawnej prawa publicznego, PS 1999, Nr 2; S. Fundowicz, R. Biskup, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005; Z. Gargas, Zwi zki zawodowe jako podmioty administracyi publicznej, Kraków 1901; A. Gill, Podmioty wykonuj ce administracj publiczn w wietle literatury mi dzywojennej, KPP 2003, Nr 4; W. Góralczyk jr, Zasada kompetencyjno ci w prawie administracyjnym, Warszawa 1986; M. Górski, Poj cia funkcje administracji pa stwowej i zadania administracji pa stwowej, AUL FI 1992, Nr 52; M. Gr awski, Podmiotowo ć i osobowo ć prawna w prawie administracyjnym, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Ksi ga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka (pod red. I. Skrzydło-Ni nik), Kraków 2001; ten e, Zasada zespolenia w organizacji administracji rz dowej i samorz dowej w reformie z 1999 r., w: Prawne i inansowe aspekty funkcjonowania samorz du terytorialnego, t. I, Prawo samorz dowe i administracyjne (pod red. S. Dolaty), Opole 2000; K. Grzybowski, Samorz d zawodowy w Polsce, w: Projekt Konstytucji prof. W. L. Jaworskiego, Kraków 1928, odbitka; A. M. Guziejewska, Trzeci sektor kilka w tpliwo ci terminologicznych, PPP 2007, Nr 7 8; R. Hausner, Organizacja administracji rz dowej: projekt. Materiały Komisji dla Usprawnienia administracji publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. VI, Warszawa 1932; T. Hilarowicz, W kwestii zespolenia organów administracji pa stwowej, w: Ankieta o Konstytucji z 17 marca 1921 r. (po red. W. L. Jaworskiego), Kraków 1924; P. M. Huber, Miejsce administracji w strukturze podziału władz w warunkach dzisiejszych zada administracji, w: Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Podstawowe zagadnienia prawa budowlanego i planowania przestrzennego, Pozna 1999; E. Iserzon, Prawo administracyjne, Warszawa 1968; H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1997; H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna, Zagadnienia ogólne, Warszawa 2000; ci, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1997; H. Izdebski, J. Supernat, Fundamenty współczesnych pa stw, Warszawa 2007; M. Jacu ski, Instytucje europejskiej administracji publicznej na szczeblu centralnym, w: Administracja i polityka. Europejska administracja publiczna (pod red. R. Wiszniowskiego), Wrocław 2005; J. Jagielski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Nietypowe podmioty administruj ce kilka releksji na tle organizacyjnych form wykonywania zada publicznych, w: Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Po wi conej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toru 2005; P. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002; Z. Janku, Publiczna szkoła wy sza korporacja czy zakład administracyjny, w: Mi dzy tradycj a przyszło ci w nauce prawa administracyjnego. Ksi ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi (pod red. J. Supernata), Wrocław 2009; M. Jaroszy ski, Problemy ustroju administracyjnego, w: Z teorii i praktyki prawa administracyjnego PRL, Warszawa 1964; ten e, Rozwa ania ideologiczne i programowe na temat samorz du, Warszawa 1936, odbitka z Nr 20, 21 i 23 Samorz du z roku 1936; ten e, Z problematyki teorii organów pa stwowych, PiP 1956, Nr 7; M. Jaroszy ski, M. Zimmermann, W. Brzezi ski, Polskie prawo administracyjne. Cz ć ogólna, Warszawa 1956; Stahl 3

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŒCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŒCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdzia³ I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojêcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podzia³y... 5 3. Pojêcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: PRAWO ADMINISTRACYJNE SEMESTR II 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

jawność i jej ograniczenia

jawność i jej ograniczenia MONOGRAFIE PRAWNICZE jawność i jej ograniczenia Redaktor naukowy Grażyna Szpor TOM IX Zadania i kompetencje Bogumił Szmulik (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor naukowy)

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa

Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa Spis treści: Wykaz skrótów Wykaz najważniejszej literatury Przedmowa Rozdział I. Co to jest publiczne prawo gospodarcze? ő 1. Uwagi ogólne ő 2. "Publiczne prawo..." ő 3. "...gospodarcze" ő 4. Publiczne

Bardziej szczegółowo

Literatura przykładowa

Literatura przykładowa Literatura przykładowa Samorząd terytorialny w RP Zbigniew Leoński Podręcznik "Samorząd terytorialny w RP" omawia formy organizacyjne lokalnego życia publicznego, tj. gminy, powiatu i województwa. Tok

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Konstytucyjny system organów państwowych Nazwa w języku angielskim Political system in Poland Język wykładowy Język polski Kierunek

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Ochrona praw jednostki. Przedmowa... Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. Część I. Ochrona praw jednostki. Przedmowa... Wykaz skrótów... SPIS TREŚCI Przedmowa... Wykaz skrótów... V XIII Część I. Ochrona praw jednostki Rozdział I. Obywatelstwo polskie... 3 1. Wyjaśnienie pojęć z zakresu spraw obywatelskich na podstawie doktryny... 3 2. Przynależność

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Instytucja wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Małgorzata Sieradzka Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MAŁGORZATA SIERADZKA INSTYTUCJA WADIUM W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KOMENTARZE BECKA. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMENTARZE BECKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski (red.) PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE. KOMENTARZ, wyd. 5 Marzena

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XIII Przedmowa... XVII

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... XIII Przedmowa... XVII SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XIII Przedmowa... XVII Rozdział I. Zagadnienia ogólne (dr hab. Bogumił Szmulik prof. UKSW)... 1 1. Pojęcie, istota oraz wartości bezpieczeństwa narodowego... 2 2. Rodzaje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13

Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13 Gdy kontrahent jest niesolidny 2015-06-11 11:35:13 2 W Grecji konflikty gospodarcze rozstrzygają sądy cywilne i administracyjne. Te pierwsze rozpatrują spory między osobami fizycznymi (np. umowy kupna-sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

I. konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka)

I. konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejska konwencja praw człowieka) Ochrona danych osobowych. KOMENTARZ Autor: Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R. CZĘŚĆ PIERWSZA Wstęp A. wprowadzenie B. ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej I. konwencja o ochronie praw człowieka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2013 2015 CZĘŚC I opisowa 1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP ( Dz. U. z 2012r., poz. 461); 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIA C H BECK. Prawo publiczne gospodarcze

REPETYTORIA C H BECK. Prawo publiczne gospodarcze REPETYTORIA C H BECK Prawo publiczne gospodarcze W sprzeda y: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 8 Studia Prawnicze M. Stec, T. Mróz PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE Studia Prawnicze A. Cieœliñski WSPÓLNOTOWE PRAWO

Bardziej szczegółowo

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych Komentarz Anna Ostrowska Kamil Sikora Wydanie 1 Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku Warszawa 2012 Poszczególne części komentarza opracowali: Anna Ostrowska:

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV

Spis treści. Str. Nb. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej?... 3 1 1. Ochrona prawna i jej rodzaje... 3 1 2. KlasyÞkacja organów państwowych...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE RBDO: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2016 PRZEPISY I OBOWIĄZKI ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN UE

SZKOLENIE RBDO: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2016 PRZEPISY I OBOWIĄZKI ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN UE SZKOLENIE RBDO: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2016 PRZEPISY I OBOWIĄZKI ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN UE Szkolenie dla pracowników lub przedstawicieli jednostek terenowych obejmujące: 1. Przegląd i omówienie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN

Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN Organy ochrony prawnej Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ISBN 978-83-7483-351-6 Spis treści Str. Nb. Wprowadzenie... V Wykaz skrótów... XV Część I. Zagadnienia ogólne... 1 1 Rozdział I. Czym są

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ

Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Agata Harast-Sidowska Europejskie post powanie nakazowe i w sprawie drobnych roszczeƒ Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych i orzeczeƒ sàdowych PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE PRAWO SÑDOWE Agata Harast-Sidowska

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik FUNDUSZE STRUKTURALNE ORAZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik Od autorów Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Nauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... XIII XVII XIX XXI Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Uwagi terminologiczne... 1 1 2. Elementy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza - historyczna ROZWÓJ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY W POLSCE

Wstęp. Część pierwsza - historyczna ROZWÓJ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY W POLSCE Wstęp Część pierwsza - historyczna ROZWÓJ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY W POLSCE ROZDZIAŁ 1. Zalążki prawnej ochrony przyrody w systemie regaliów panującego ROZDZIAŁ 2. Elementy prawnej ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY BECKA. Zarys prawa administracyjnego

SKRYPTY BECKA. Zarys prawa administracyjnego SKRYPTY BECKA Zarys prawa administracyjnego W sprzedaży: Z. Kmieciak POLSKIE SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE ZARYS SYSTEMU Podręczniki Prawnicze R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, wyd. 4 Akademia

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik

ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP. Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik ORGANY OCHRONY PRAWNEJ RP Autorzy: Sławomir Serafin, Bogumił Szmulik Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Czym są organy ochrony prawnej? ő 1. Ochrona prawna ijej rodzaje ő 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OIGD 89/2013 Kraków, 8 lipca 2013 r. Pani/Pan Prezes Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

OIGD 89/2013 Kraków, 8 lipca 2013 r. Pani/Pan Prezes Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa 31-542 Kraków Biuro w Warszawie ul. Mogilska 25 03-302 Warszawa www.oigd.com.pl tel.: 12 413 80 83 ul. Instytutowa 1 tel./fax.: 22 811 92 74 e-mail: oigd@oigd.com.pl fax.:12 413 76 25 e-mail: oigdwars@atcom.net.pl

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Kierunek studiów Administracja

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Misiąg KBF-4101-08-01/2012 P/12/191 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/191

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów nr 32.2011 z dnia 29 marca 2011 roku Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006

Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Źródło: http://www.bip.mswia.gov.pl/bip/dziennik-urzedowy-mini/2006/126,dziennik-urzedowy-mswia-rok-2006.html Wygenerowano: Niedziela, 29 maja 2016, 21:44 Dziennik Urzędowy MSWiA rok 2006 Dz. Urz. Min.

Bardziej szczegółowo

KPA KPA. interpretacja prawa. nauka administracji. Współzale noêç dyscyplin badawczych w sferze ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. prawo administracyjne

KPA KPA. interpretacja prawa. nauka administracji. Współzale noêç dyscyplin badawczych w sferze ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. prawo administracyjne Współzale noêç dyscyplin badawczych w sferze ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Redaktorzy: S. Wrzosek M. Domagała J. Izdebski T. Stanisławski administracja publiczna KPA orzecznictwo administracyjne KPA prawo administracyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/195/16 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Druk nr 366 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej Za enia i efekty Projektu EAP E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej Szczepan

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE

NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE MONOGRAFIE PRAWNICZE NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH MAŁGORZATA FRYSZTAK Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy nasze publikacje z tej serii: Marek Świątkowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 211 12330 Poz. 1261 1261 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Dzieje administracji w Polsce w XX wieku

Dzieje administracji w Polsce w XX wieku STUDIA PRAWNICZE Dzieje administracji w Polsce w XX wieku Marek Żukowski C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Dzieje administracji w Polsce w XX wieku W sprzedaży: T. Maciejewski HISTORIA POLSKIEJ MYŚLI ADMINISTRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro 2) Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Temat kontroli Termin przeprowadzenia 1 2 3 4 5 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

Temat kontroli Termin przeprowadzenia 1 2 3 4 5 Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w latach w 2006-2008 Lp. Nazwa jednostki kontrolującej Temat kontroli Termin przeprowadzenia 1 2 3 4 5 Państwowa Inspekcja Pracy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Tadeusz Smyczyński Prawo rodzinne i opiekuńcze Ukochanemu synkowi Michałowi Prawo rodzinne i opiekuńcze Tadeusz Smyczyński profesor dr hab. nauk prawnych Uniwersytet Szczeciński i

Bardziej szczegółowo

RESTREINT UE. Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014.

RESTREINT UE. Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014. KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotycząca usług na rynku wewnętrznym, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L376 str. 0036 0068. art. 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE

INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Warszawa, maja 2014 r. BL INFORMACJA PRAWNA DOTYCZĄCA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTYCH POD DROGI GMINNE Przedmiotowa informacja przygotowana została w oparciu o przedstawione przez Departament Administracji

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1

Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 3 stycznia 2005r. Nr 1 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 1 Nr XVI/52/2004 Rady Powiatu w Końskich z dnia 27 października 2004r. w sprawie wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young

Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian. Cezary Przygodzki, Ernst & Young Faktury elektroniczne a e-podpis stan obecny, perspektywy zmian Cezary Przygodzki, Ernst & Young Poruszane zagadnienia Obecne przepisy o e-fakturach w kontekście e-podpisu Regulacje krajowe Regulacje UE

Bardziej szczegółowo

System Prawa Administracyjnego

System Prawa Administracyjnego System Prawa Administracyjnego R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel Tom 7 Prawo administracyjne materialne Zofia Duniewska, Marek Górski, Jacek Jagielski, Joanna Kierzkowska, Dariusz Kijowski, Henryk

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. z dnia 14 grudnia 2015 r.

POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. z dnia 14 grudnia 2015 r. POROZUMIENIE NR 7/14/12/2015 ZARZĄDU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegajacego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Finanse Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Publiczne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze Wykłady Becka Zofia Snażyk Adam Szafrański Publiczne prawo gospodarcze 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Publiczne prawo gospodarcze W sprzedaży: A. Cieśliński WSPÓLNOTOWE PRAWO GOSPODARCZE.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu

OGŁOSZENIE. I. Cel konkursu OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2011 roku w zakresie: A) Kultury B) Kultury fizycznej i sportu I. Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna Problemy organizacji administracji centralnej oraz działy administracji rządowej

Administracja publiczna Problemy organizacji administracji centralnej oraz działy administracji rządowej Administracja publiczna Problemy organizacji administracji centralnej oraz działy administracji rządowej Dr hab. Ryszard Szarfenberg rszarf.ips.uw.edu.pl/apub/ Podstawowe pytania i problemy Jeżeli na poziomie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

System Prawa Administracyjnego

System Prawa Administracyjnego System Prawa Administracyjnego R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel Tom 2 Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej Stanisław Biernat, Leszek Bosek, Leszek Garlicki, Teresa Górzyńska,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1. SŁOWNIKI FORM PRAWNYCH i TYPÓW BENEFICJENTÓW

ZAŁĄCZNIK 1. SŁOWNIKI FORM PRAWNYCH i TYPÓW BENEFICJENTÓW ZAŁĄCZNIK 1. SŁOWNIKI FORM PRAWNYCH i TYPÓW BENEFICJENTÓW W poniŝszych tabelach zawarto słowniki form prawnych beneficjenta i typów beneficjent wykorzystywanych w KSI (SIMIK 07-13). W przypadku modułu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 45/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 maja 2012 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa Polskiego Związku Firm Deweloperskich przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Maciej J. Nowak Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Zasada bliskiego sąsiedztwa Obiekty wielkopowierzchniowe w planowaniu przestrzennym Decyzja wzizt a ochrona środowiska NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA I SYSTEMY ICH OCHRONY. ZARYS WYKŁADU

PRAWA CZŁOWIEKA I SYSTEMY ICH OCHRONY. ZARYS WYKŁADU PRAWA CZŁOWIEKA I SYSTEMY ICH OCHRONY. ZARYS WYKŁADU Autorzy: Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska Słowo wstępne Wykaz skrótów Dział I. Ogólna charakterystyka praw człowieka i instytucji ich ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................

Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS........................ Załącznik nr 4 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa 2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-P.4131.10.2016.IJ Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r. Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.1 oraz art. 92

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Słownik terminów.

Rozdział 1 - Słownik terminów. Adm.-0210-12/16 ZARZĄDZENIE Prezesa Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 7 czerwca 2016 roku Regulamin praktyk studenckich realizowanych pod patronatem urzędnika sądowego Na podstawie art. 22 1 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Opisowa Dokumenty odniesienia: a) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 416); b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM ROK 0 dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. UWM Monografie autorstwo/współautorstwo Mirosław Karpiuk, Instytucja wywłaszczenia nieruchomości, Elpil, Warszawa 0, ISBN 978-8-97687-8-, ss. 67; Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo