Program studiów dla kierunku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program studiów dla kierunku"

Transkrypt

1 Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INSTYTUT TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym od roku akademickiego 0 / 0 Załącznik nr Sylabusy modułów i przedmiotów ujętych w programie studiów dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa Gorzów Wielkopolski 0

2 Spis kart przedmiotów. A. Przedmioty podstawowe.. Język angielski.. Język angielski dla inżynierów.. Wychowanie fizyczne.. Wstęp do filozofii.5. Komunikacja interpersonalna.6. Socjologia.7. Podstawy kreatywności.8. Podstawy ekonomii dla inżynierów. Moduł Matematyka.. Sylabus modułu Matematyka.. Analiza matematyczna.. Algebra liniowa z geometrią analityczną.. Metody probabilistyczne i statystyka. Moduł Fizyka, Chemia.. Sylabus modułu Fizyka, Chemia.. Fizyka.. Chemia.. Termodynamika techniczna B. Przedmioty kierunkowe... Logistyka w bezpieczeństwie.. Analiza i ocena ryzyka.. Bezpieczeństwo informacji.. Modelowanie zagrożeń.5. Środki bezpieczeństwa i ochrony.6. Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy 5. Moduł Zagadnienia prawne 5.. Sylabus modułu Zagadnienia prawne 5.. Ochrona własności intelektualnej 5.. Prawo krajowe i międzynarodowe 5.. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa 5.5. Kontrola i audyt 6. Moduł Informatyka 6.. Sylabus modułu Informatyka 6.. Technologie informacyjne 6.. Architektura komputerów i systemów komputerowych 6.. Podstawy programowania 6.5. Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe

3 7. Moduł Inżynieria konstrukcji i wytwarzania 7.. Sylabus modułu Inżynieria konstrukcji i wytwarzanie 7.. Grafika inżynierska 7.. Mechanika techniczna 7.. Wytrzymałość materiałów 7.5. Konstrukcja i eksploatacja maszyn 7.6. Inżynieria materiałowa 7.7. Projekt inżynierski C. Przedmioty specjalnościowe Specjalność Bezpieczeństwo systemów informatycznych 8. Moduł Aspekty prawne bezpieczeństwa sieci 8.. Sylabus modułu Aspekty prawne bezpieczeństwa sieci 8.. Polityka bezpieczeństwa w firmie 8.. Kontrola i audyt zasobów informatycznych 8.. Aspekty prawne ochrony informacji 9. Moduł Bezpieczna informacja 9.. Sylabus modułu Bezpieczna informacja 9.. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych 9.. Zarządzanie przechowywaniem danych 9.. Bezpieczeństwo baz danych 9.5. Problemy bezpieczeństwa w inżynierii oprogramowania 0. Moduł Szyfrowanie i kryptografia 0.. Sylabus modułu Szyfrowanie i kryptografia 0.. Infrastruktura klucza publicznego i jej zastosowania 0.. Kryptografia i krypto analiza 0.. Cyfrowe systemy i narzędzia uwierzytelniania Specjalność Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych. Moduł Jakość i decyzje.. Sylabus modułu Jakość i decyzje.. Monitorowanie procesów.. Inżynieria jakości.. Procesy decyzyjne. Moduł Eksploatacja i diagnostyka systemów i urządzeń.. Sylabus modułu Eksploatacja i diagnostyka systemów i urządzeń.. Eksploatacja systemów technologicznych.. Inżynieria urządzeń dozorowych.. Diagnostyka techniczna

4 . Moduł Bezpieczeństwo systemów i urządzeń.. Sylabus modułu Bezpieczeństwo systemów i urządzeń.. Bezpieczeństwo konstrukcji.. Zarządzanie bezpieczeństwem systemów produkcyjnych.. Inżynieria eksploatacji.5. Niezawodność systemów przemysłowych D. Przedmioty modułów do wyboru. Moduł - Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego.. Sylabus modułu Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego.. Biomechanika.. Zagrożenia cywilizacyjne.. Bezpieczne stanowisko pracy.5. Toksykologia w inżynierii bezpieczeństwa 5. Moduł Technologie komunikacji 5.. Sylabus modułu Technologie komunikacji 5.. Nowoczesne sieci komputerowe 5.. Technologie LAN i WAN 5.. Technologie mobilne 5.5. Technologie prezentacji multimedialnych 6. Moduł Metodyka badań inżynierskich 6.. Sylabus modułu Metodyka badań inżynierskich 6.. Systemy pomiarowe w zagrożeniach 6.. Prognozowanie w technice 6.. Identyfikacja obiektów 6.5. Interakcja operatorów i urządzeń technicznych 7. Moduł Zagrożenia bezpieczeństwa w sieciach 7.. Sylabus modułu Zagrożenia bezpieczeństwa w sieciach 7.. Ataki i wykrywanie włamań w sieciach 7.. Problemy bezpieczeństwa w chmurze 7.. Wirtualne sieci prywatne infrastruktura i bezpieczeństwo 7.5. Inteligentne systemy przeciw atakom sieciowym B. Dyplomowanie i praktyka 8. Moduł Dyplomowanie 8.. Sylabus modułu Dyplomowanie 8.. Seminarium dyplomowe 8.. Praktyka zawodowa 8.. Praca dyplomowa

5 A. Przedmioty podstawowe. Język angielski Język angielski dla inżynierów Wychowanie fizyczne Wstęp do filozofii Komunikacja interpersonalna Socjologia Podstawy kreatywności Podstawy ekonomii dla inżynierów

6 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Język angielski. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: j. angielski 6. Rok studiów: I 7. Semestry:, 8. Liczba godzin ogółem: S/ 60 NS/6 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia: Ćwiczenia (Ćw) mgr Ryszard Staroń semestr S/0 NS/8 semestr S/0 NS/8 B - Wymagania wstępne Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie odpowiadającym standardom egzaminacyjnym odkreślonym dla szkół ponadgimnazjalnych. C - Cele kształcenia Wiedza (CW): CW: nabycie przez studenta, w zależności od grupy zaawansowania, praktycznej kompetencji językowej jak i specjalistycznej znajomości słownictwa z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, dzięki której będzie mógł posługiwać się terminologią specjalistyczną dot. budowy różnych mechanizmów, opisów procesów w nich zachodzących, użytych materiałów oraz ich cech fizykochemicznych. C_W Umiejętności (CU): CU: student potrafi, w zależności od grupy zaawansowania w sposób komunikatywny posługiwać się językiem angielskim jako narzędziem w swoim życiu zawodowym tj. czytać i rozumieć anglojęzyczne instrukcje obsługi, branżową prasę anglojęzyczną, jak i umieć korzystać z anglojęzycznych branżowych serwisów internetowych, posługiwać się terminologią specjalistyczną, udzielać informacji i porad odnośnie ergonomii i bezpieczeństwa urządzeń wykorzystywanych w przemyśle i życiu codziennym; zrozumieć szczegółowe i ogólne informacje zawarte w specyfikacjach, schematach technicznych, świadectwach zgodności i broszurach również w zakresie bezpieczeństwa pracy, ulotkach informacyjnych, formularzach oraz instrukcjach obsługi mechanizmów i urządzeń zgodnie z zachowaniem rygorów BHP i polityki jakości. C_U Kompetencje społeczne (CK): CK: ma świadomość jak ważnym narzędziem w pracy inżyniera jest kompetencja w zakresie języka angielskiego C_K CK: jest zorientowany na ciągłe podnoszenie swoich umiejętności językowych w zakresie ogólnego i specjalistycznego języka angielskiego C_K D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa systemów, urządzeń i procesów w zakresie języka angielskiego K_W05 EKW: ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z inżynierią bezpieczeństwa systemów, urządzeń i procesów w zakresie języka angielskiego K_W Umiejętności EKU: pozyskuje informacje z literatury, baz danych, anglojęzycznych źródeł; integruje uzyskane informacje, dokonuje ich interpretacji i wyciąga wnioski oraz formułuje i uzasadnia opinie w języku angielskim K_U0 EKU: posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów K_U05 Kompetencje społeczne EKK: posiada potrzebę stałego uczenia się i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji w zakresie języka angielskiego K_K0

7 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia: Ćw.,,,, 5 Relacje międzyludzkie Student potrafi: sformułować krótką wypowiedź ustną w formie autoprezentacji, z uwzględnieniem własnych zainteresowań i form spędzania czasu wolnego, tworzyć pytania dot. danych osobowych; opisać osobę z uwzględnieniem informacji dot. jej wyglądu zewnętrznego oraz cech charakteru; zrozumieć treść ogłoszeń, wywiadów i tekstów z zakresu działania wybranych przedsiębiorstw, ubezpieczeń, rynków finansowych, a także poradnictwa i relacji międzyludzkich; wyrazić uczucia i emocje; złożyć, przyjąć i odrzucić zaproszenie/propozycję, uzasadniając swoją postawę; zrelacjonować przebieg różnych uroczystości, w tym także w odniesieniu do krajów anglojęzycznych; opisać/interpretować dane przedstawione za pomocą grafiki/zestawień statystycznych, napisać list prywatny. Ćw. 6, 7, 8, 9, 0 Media Student potrafi: sformułować dłuższą wypowiedź ustną nt. środków masowego przekazu (ich rodzajów, roli, zalet i wad); zająć stanowisko w dyskusji i bronić swojego poglądu, argumentując; wyrazić opinię; czytać ze zrozumieniem oraz streszczać artykuły prasowe na tematy ogólne oraz specjalistyczne; zrozumieć główne informacje w audycjach radiowych i programach telewizyjnych. Ćw.,,,, 5 Życie zawodowe Student potrafi wyjaśnić zasady funkcjonowania wybranej jednostki sektora finansów publicznych/instytucji rynków finansowych; sformułować wypowiedź ustną nt. swojej ścieżki edukacyjnej, zdobytych umiejętności, planów związanych z dalszym doskonaleniem i pracą zawodową; napisać CV oraz list motywacyjny; zredagować ofertę pracy; zaprezentować wybrany tekst specjalistyczny; przygotować projekt na wybrany temat zgodnie z kierunkiem studiów. Ćw. 6, 7, 8, 9, 0 Czas wolny / Podróżowanie Student potrafi: sformułować dłuższą wypowiedź ustną nt. wychowawczych, poznawczych i terapeutycznych walorów zajęć twórczych i wybranych form organizacji czasu wolnego; zrelacjonować przebieg wybranego wydarzenia kulturalnego; napisać opowiadanie; zarekomendować wybrane miejsce i sposób wypoczynku; przedstawić wybraną atrakcję turystyczną; uzyskiwać informacje dot. pobytu, przemieszczania się i zwiedzania nowego miejsca; wyrażać zdziwienie i zainteresowanie; przedstawić podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie podróży. Ćw.,,,, 5 Styl życia Student potrafi: opisywać, oceniać i porównywać warunki życia; napisać list formalny zawierający ofertę, wymagania lub skargę dot. kwestii bytowych; wyrażać akceptację lub dezaprobatę; negocjować warunki najmu lokalu/świadczenia usług; sformułować wypowiedź ustną nt. zjawiska bezdomności i wykluczenia; zaprezentować wybrany tekst specjalistyczny dot. wybranego aspektu pedagogiki lub nauk pokrewnych. S NS Ćw. 6, 7, 8, 9, 0 Problemy współczesnego świata Student potrafi: wyrazić opinię nt. różnych form zarobkowania, stosunku do pieniądza; przygotować na podstawie wyszukanych przez siebie źródeł informacji i sformułować wypowiedź ustną nt. przemian i zagrożeń cywilizacyjnych (takich, jak np. wykluczenie społeczne, uzależnienia, przemoc, terroryzm, klęski żywiołowe); streścić i zaprezentować wybrany tekst nawiązujący do w/w tematyki. Zakres struktur gramatycznych (w ramach realizacji wyszczególnionych powyżej treści): Student potrafi: posługiwać się czasami gramatycznymi Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous; tworzyć stronę bierną oraz formułować zdania podrzędnie złożone; wyrażać porównania, stosując stopniowanie przymiotników i przysłówków; stosować czas Future Simple, wyrażając prognozę na przyszłość oraz wyrażenie to be going to i czas Present Continuous, określając swoje plany; nawiązać i podtrzymać rozmowę przy wykorzystaniu zdań typu Question Tags; stosować czasowniki modalne dla wyrażania zaleceń, nakazów i zakazów oraz formułować przypuszczenia za pomocą zdań warunkowych I, II i III typu; stosować formy gerundialne i bezokoliczniki po czasownikach (verb patterns), odróżnić wyrażenia określające ilość w odniesieniu do rzeczowników policzalnych od niepoliczalnych; tworzyć pytania o podmiot i dopełnienie; opowiadać o przeszłości z użyciem wyrazu posiłkowego would, wyrażenia used to oraz czasów Past Simple i Past Perfect, stosować różne rodzaje przysłówków. Student potrafi: posługiwać się czasami gramatycznymi Present Simple, Continuous i Present Perfect, tworzyć stronę bierną oraz formułować zdania podrzędnie złożone, wyrażać porównania stosując stopniowanie przymiotników i przysłówków, stosować czas Future Simple, wyrażając prognozę na przyszłość oraz wyrażenie to be going to i czas Present Continuous, określając swoje plany, nawiązać i podtrzymać rozmowę przy wykorzystaniu zdań typu Question Tags, stosować czasowniki modalne dla wyrażania zaleceń, nakazów i zakazów oraz formułować przypuszczenia za pomocą zdań warunkowych typu I i 0. Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne 0 6

8 Metoda komunikacyjną, której celem jest pozyskanie przez uczących się umiejętności skutecznego porozumiewania się w sposób adekwatny do danej sytuacji; rozwijające sprawności mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych.; aktywne formy pracy, w tym m.in.: elementy dramy, praca w parach/grupach, projekty, prezentacje, dyskusje, symulacje, burza mózgów, quizy. Wykorzystywane środki dydaktyczne: tablica, odtwarzacz CD, projektor, komputer, sprzęt multimedialny, telewizor, odtwarzacz DVD. G - Metody oceniania F formująca F: obserwacja podczas zajęć / aktywność F: sprawdziany pisemne wiedzy i umiejętności, F: formułowanie dłuższej wypowiedzi ustnej na wybrany temat, F: formułowanie wypowiedzi pisemnej na wybrany temat, F5: realizacja projektu, F6: wykonywanie dodatkowych zadań w formie prac domowych, F7: prezentacja wybranego tekstu specjalistycznego (zgodnie z wybraną specjalnością). Forma zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P: ze względu na wieloaspektową, regularnie przeprowadzaną ocenę bieżącą, ocena podsumowująca wynika z elementów cząstkowych oceny formującej. P: Sprawdzian pisemny Literatura obowiązkowa:. H. E. Glendinning, J. McEwan, Basic English for Computing, Oxford University Press, London 00. K. Boeckner, P. C. Brown, Oxford English for Computing, Oxford University Press, London 00. H. E. Glendinning,, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford University Press, 00. H. E. Glendinning, N. Glendenning, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press, Oxford 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. R. Ackla ; A. Crace, Total English Pre-intermediate, PearsonLongman A. Clare, J. J. Wilson, Total English Intermediate, PearsonLongman M. Hanckock, A. McDonald, English Result Intermediate, OUP M. Hanckock, A. McDonald., English Result Intermediate, OUP Ponadto: anglojęzyczne artykuły prasowe, artykuły specjalistyczne, słowniki polsko-angielskie, angielsko-polskie. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego mgr Krzysztof Staroń, dr Renata Nadobnik Data sporządzenia / aktualizacji r. Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

9 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Język angielski na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Obserwacja/a ktywność Sprawdziany pisemne Metoda oceniania Formułowanie dłuższej wypowiedzi ustnej Formułowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej Projekt Prace domowe Prezentacja tekstu specjalistycznego EKW F F F F F5 F6 F7 EKW F F F F5 F6 EKU F F F5 F6 F7 EKU F F F6 EKK F F F F F5 F6 F7 Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Przygotowanie do sprawdzianów 0 Przygotowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 80 godzin = punkty ECTS Sporządził: dr Renata Nadobnik Data: r. Podpis. 9

10 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Język angielski treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Cele przedmiotu (C) wiedza Sporządził: dr Renata Nadobnik Data: r. Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programow e (E) CW C_W Ćw. - 0 umiejętności CU C_U Ćw. -0 kompetencje społeczne CK CK C_K C_K Ćw. -0 Metody dydaktyczne (F) rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) EKW EKW EKU EKU Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W05 K_W umiejętności K_U0 K_U05 EKW K_K0 kompetencje społeczne 0

11 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Język angielski dla inżynierów. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: angielski 6. Rok studiów: II 7. Semestr:, 8. Liczba godzin ogółem: S/ 60 NS/ 6 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Ćwiczenia (Ćw) semestr S/ 0 NS/ 8 semestr S/ 0 NS/ 8 mgr Krzysztof Staroń, mgr Katarzyna Rokicka B - Wymagania wstępne Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie odpowiadającym realizacji efektów kształcenia osiągniętych w ramach przedmiotu język angielski na I roku studiów. C - Cele kształcenia Wiedza (CW): CW: nabycie przez studenta, w zależności od grupy zaawansowania, praktycznej kompetencji językowej jak i specjalistycznej znajomości słownictwa z zakresu informatyki, dzięki której będzie mógł posługiwać się terminologią specjalistyczną C_W Umiejętności (CU): CU: student potrafi, w zależności od grupy zaawansowania w sposób komunikatywny posługiwać się językiem angielskim jako narzędziem w swoim życiu zawodowym tj. czytać i rozumieć anglojęzyczne instrukcje obsługi, branżową prasę anglojęzyczną, jak i umieć korzystać z anglojęzycznych branżowych serwisów internetowych, posługiwać się terminologią specjalistyczną, udzielać informacji i porad odnośnie ergonomii i bezpieczeństwa urządzeń wykorzystywanych w przemyśle i życiu codziennym; zrozumieć szczegółowe i ogólne informacje zawarte w specyfikacjach, schematach technicznych, świadectwach zgodności i broszurach również w zakresie bezpieczeństwa pracy, ulotkach informacyjnych, formularzach oraz instrukcjach obsługi mechanizmów i urządzeń zgodnie z zachowaniem rygorów BHP i polityki jakości. C_U Kompetencje społeczne (CK): CK: ma świadomość jak ważnym narzędziem w pracy inżyniera jest kompetencja w zakresie języka angielskiego C_K CK: jest zorientowany na ciągłe podnoszenie swoich umiejętności językowych w zakresie ogólnego i specjalistycznego języka angielskiego D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza C_K EKW: w zakresie słownictwa języka angielskiego ma wiedzę odnoszącą się do zagadnień z podstaw informatyki i zagadnień specjalnościowych, inżynierskich K_W05 EKW: w zakresie języka angielskiego ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z zagadnieniami informatyki K_W Umiejętności EKU: pozyskuje informacje z literatury, baz danych, anglojęzycznych źródeł; integruje uzyskane informacje, dokonuje ich interpretacji i wyciąga wnioski oraz formułuje i uzasadnia opinie w języku angielskim niezbędne w przyszłej pracy inżyniera informatyka K_U0 EKU: posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów K_U05

12 Kompetencje społeczne EKK: posiada potrzebę stałego uczenia się i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji w zakresie języka angielskiego niezbędnych w przyszłej pracy inżyniera informatyka K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia: S NS Rok II (Semestr i ) Ćw. Prezentacja angielskich nazw komponentów wchodzących w skład komputera PC np. płyta główna, napędy etc. oraz urządzeń peryferyjnych np. typy drukarek igłowe, atramentowe, laserowe, termiczne etc., Ćw. Prezentacja pełnych nazw skrótów urządzeń, protokołów np. LCD, ATM, ISDN, IBM, LAN, WAN, HTTP, WWW, MICR, DSL, HTML i innych, Ćw. Prezentacja różnych typów komputerów: mainframe, palmtop, desktop, netbook, tablet oraz nazw urządzeń peryferyjnych, Ćw. Prezentacja jednostek fizycznych i elektrycznych, systemów liczbowych: binarny, dziesiętny, szesnastkowy i symboli: Hz, b, K, M, G itp Ćw5. Prezentacja wszystkich nazw klawiszy klawiatury i wewnętrznej budowy myszki, Ćw6. Prezentacja nazw napędów i nośników danych prosty opis budowy dysku twardego w języku angielskim drive motor, sealed case, heads etc., Ćw7. Urządzenia peryferyjne i ich ergonomia ich nazwy, prosty sposób przetwarzania ludzkiej mowy opis w języku angielskim, Ćw8. Leksykograficzne i lingwistyczne wykorzystanie komputera kryteria oceny słowników komputerowych i programów do nauki języka angielskiego, Ćw9. Interface graficzny Graphical User s Interface, WIMP, prezentacja słownictwa używanego w systemach okienkowych i graficznych, Ćw0. Sieci prezentacja nazw topologii sieci w j. angielskim oraz innych podstawowych terminów technologii sieciowych (mesh, ring, bus, etc.), wraz z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony danych Telekomunikacja prezentacja terminologii związanej z telekomunikacją stacjonarną i mobilną, Ćw. Internet prezentacja terminologii związanej z adresami internetowymi, pocztą elektroniczną, projektowaniem stron www i technologiami internetowymi, wraz z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony danych. Ćw. Edytory tekstu prezentacja terminologii związanej z edytorami teksu takimi jak Word, Open Office, Excel, np. cut and paste, tool, title, status bar, dialogue box find, replace, formula, view etc., Ćw. Bazy danych i arkusze kalkulacyjne prezentacja terminologii związanej z bazami danych i arkuszami kalkulacyjnymi find, search, replace, formula etc., Ćw. Grafika i multimedia prezentacja terminologii związanej z programami typu DTP, PaintShop. Corel, Picassa etc. Ćw5. Programowanie i języki programowania prezentacja słownictwa związanego z algorytmami, programowaniem i językami niskiego i wysokiego poziomu, operatorami logicznymi i symbolami matematycznymi, Ćw6. Trendy przyszłości prezentacja słownictwa z zakresu kart biometryczncyh, robotyki, rzeczywistości wirtualnej VR, DNI, Ćw7. Wirusy komputerowe prezentacja opisów wirusów po angielsku, wycinki z czasopism branżowych na temat wirusów, Ćw8. Energia odnawialna sposoby jej pozyskiwania przy użyciu nowoczesnych technologii, normy energooszczędności urządzeń elektrycznych i elektronicznych Ćw9. Komputery w medycynie prezentacja nazw urządzeń wykorzystujących komputery (USG., CT, MR), Ćw0. Technologie używane w przemyśle obronnym pojazdy opancerzone, łodzie podwodne, urządzenia radiolokacyjne Ćw. Elektronika zawód inżynier elektronik, prezentacja podstawowych układów używanych w elektronice i materiałów potrzebnych do ich wytworzenia: LED, bramka NAND rezystor, tranzystor, kondensator itd. Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ćwiczenia: rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. G - Metody oceniania F formująca F: sprawdzian ustny wiedzy F: sprawdzian pisemny ze znajomości terminologii specjalistycznej oraz z ogólnej kompetencji językowej F: obserwacja podczas zajęć / aktywność P podsumowująca P: egzamin pisemny

13 Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny; H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: Jeden z podanych poniżej podręczników do nauczania technicznego języka angielskiego:. H. E. Glendinning, N. Glendenning, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press, 00.. H. E. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Electronics, Oxford University Press, 00.. H. E. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford Univ. Press, 00 Literatura zalecana / fakultatywna:. H. E. Glendinning, A. Pohl, Technology, Oxford English for Careers Oxford Univ. Press, R. Ackla, A. Crace, Total English Pre-intermediate, Pearson Longman, A. Clare, J. J. Wilson, Total English Intermediate, Pearson Longman, M. Hanckock, A. McDonald, English Result Pre-intermediate, OUP M. Hanckock, A. McDonald, English Result Intermediate, OUP, 008. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego mgr Krzysztof Staroń Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją

14 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Język angielski dla inżynierów na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Egzamin pisemny/ Sprawdzian - Metoda oceniania Prezentacja Obserwacja Dyskusja EKW P F F F Wejściówki, kolokwia EKW P F F F EKU P F F F EKU P F F F EKK P F F F Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 80 godzin = punkty ECTS Sporządził: mgr Krzysztof Staroń Data: Podpis.

15 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Język angielski dla inżynierów treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Cele przedmiotu (C) wiedza CW umiejętności CU kompetencje społeczne CK CK Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu C_W C_U C_K C_K Treści programowe (E) Ćw. -7 Ćw. - Ćw. -7 Ćw. - Ćw. -7 Metody dydaktyczne (F) rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) EKW EKW EKU EKU Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W05 K_W umiejętności K_U0 K_U05 EKW K_K0 kompetencje społeczne Sporządził: Krzysztof Staroń Data: Podpis 5

16 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot : Wychowanie fizyczne. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 0. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studiów stacjonarnych 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. Semestry:, 8. Liczba godzin ogółem: S/ 0 NS/ - 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw.) S/ 0 NS/- 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Brak przeciwwskazań zdrowotnych Koordynator: mgr Małgorzata Madej, zespół dydaktyczny: mgr T. Babij, mgr B. Bukowska, mgr E. Sobolewska, mgr O. Zamirowski B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza (CW): CW: zaznajomienie z zasadami BHP obowiązującymi podczas zajęć z wychowania fizycznego C_W Umiejętności (CU): CU: Wykształcenie umiejętności samokształcenia i rozwoju skierowanego na dbałość o zdrowie poprzez aktywność ruchową, kształcenie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych C_U Kompetencje społeczne (CK): CK: Kształtowanie zdolności współpracy w grupie oraz przestrzegania zasad fair play, rozumienia potrzeby całożyciowej dbałości o zdrowie poprzez aktywność ruchową C_K D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: Zna podstawowa terminologię pojęć związanych z wychowaniem fizycznym i aktywnością ruchową K_W0 EKW: Zna zasady BHP obowiązujące podczas zajęć z wychowania fizycznego K_W6 Umiejętności EKU: Ma umiejętność samokształcenia i rozwoju skierowanego na dbałość o zdrowie poprzez aktywność ruchową K_U06 Kompetencje społeczne EKK: Rozumie potrzebę całożyciowej dbałości o zdrowie poprzez aktywność fizyczną K_K0 EKK: Potrafi współpracować w grupie K_K0 EKK: Potrafi zastosować odpowiedni rodzaj zajęć sportowych w zależności od celu jaki chce osiągnąć K_K0 Ćwiczenia: E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćw. Gry zespołowe ( p. siatkowa, p. nożna, p. koszykowa):gry i zabawy oswajające z elementami techniki, nauka podstawowych elementów techniki i taktyki oraz przepisów gry; doskonalenie; gra szkolna; gra właściwa; turniej Ćw. Fitness ( aerobik, upb, callanetiks, streching, spinning, joga, zumba): teoria treningu fitness, doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćw. wzmacniające poszczególne partie ciała, ćw. kształtujące wytrzymałość i siłę, ćw. rozciągające, ćw. relaksujące. Zajęcia przy muzyce Ćw. Siłownia - teoria treningu siłowego, doskonalenie siły i wytrzymałości ruchowej poprzez ćw. wzmacniające poszczególna partie mięśniowe z pomocą maszyn ćwiczebnych, nauka obsługi poszczególnych maszyn, zaznajomienie z zasadami BHP obowiązującymi na siłowni, nauka doboru ćwiczeń S NS 6

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Informatyka Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia 9 czerwca 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 44/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik nr do Uchwały Rady Wydziału Nr 3/000/0 z dnia 9 września 0 r. Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU IN.AG.I.O5 IN.F.I.O5 IN.P.I.O5 IN.SD.I.O5. rok I/ II semestr 1-4 punkty ECTS - język polski wykładowy wykłady

KARTA KURSU IN.AG.I.O5 IN.F.I.O5 IN.P.I.O5 IN.SD.I.O5. rok I/ II semestr 1-4 punkty ECTS - język polski wykładowy wykłady Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Instrumentalny kierunek: Instrumentalistyka specjalność: Wszystkie specjalności poziom: I stopień forma: stacjonarne profil: ogólnoakademicki A. Informacje ogólne nazwa

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek . Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Seminarium

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa Profil

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 2 Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INSTYTUT TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Mechanika i budowa maszyn na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym od roku

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Bezpieczeństwo narodowe Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja tudia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Dyplomowanie i praktyka

Dyplomowanie i praktyka Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn Studia pierwszego stopnia - inżynierskie Studia niestacjonarne Praktyczny A - Informacje ogólne P R

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDMIOTU. Umiejętności Kompetencje społeczne

PROGRAM PRZEDMIOTU. Umiejętności Kompetencje społeczne Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A.1 A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy. Punkty ECTS 0 3. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 16 do uchwały nr 437 /06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Mechatronika poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna języka angielskiego 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Socjologia KOD WF/I/st/37

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Socjologia KOD WF/I/st/37 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Socjologia KOD WF/I/st/37 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr 2 do uchwały nr 512 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych Sylabus Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU KIERUNEK INFORMACJE OGÓLNE Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - stacjonarne I stopnia - niestacjonarne I stopnia - pomostowe: poziom

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki plastycznej 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II / semestr 3 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo