Program studiów dla kierunku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program studiów dla kierunku"

Transkrypt

1 Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INSTYTUT TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym od roku akademickiego 0 / 0 Załącznik nr Sylabusy modułów i przedmiotów ujętych w programie studiów dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa Gorzów Wielkopolski 0

2 Spis kart przedmiotów. A. Przedmioty podstawowe.. Język angielski.. Język angielski dla inżynierów.. Wychowanie fizyczne.. Wstęp do filozofii.5. Komunikacja interpersonalna.6. Socjologia.7. Podstawy kreatywności.8. Podstawy ekonomii dla inżynierów. Moduł Matematyka.. Sylabus modułu Matematyka.. Analiza matematyczna.. Algebra liniowa z geometrią analityczną.. Metody probabilistyczne i statystyka. Moduł Fizyka, Chemia.. Sylabus modułu Fizyka, Chemia.. Fizyka.. Chemia.. Termodynamika techniczna B. Przedmioty kierunkowe... Logistyka w bezpieczeństwie.. Analiza i ocena ryzyka.. Bezpieczeństwo informacji.. Modelowanie zagrożeń.5. Środki bezpieczeństwa i ochrony.6. Ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy 5. Moduł Zagadnienia prawne 5.. Sylabus modułu Zagadnienia prawne 5.. Ochrona własności intelektualnej 5.. Prawo krajowe i międzynarodowe 5.. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa 5.5. Kontrola i audyt 6. Moduł Informatyka 6.. Sylabus modułu Informatyka 6.. Technologie informacyjne 6.. Architektura komputerów i systemów komputerowych 6.. Podstawy programowania 6.5. Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe

3 7. Moduł Inżynieria konstrukcji i wytwarzania 7.. Sylabus modułu Inżynieria konstrukcji i wytwarzanie 7.. Grafika inżynierska 7.. Mechanika techniczna 7.. Wytrzymałość materiałów 7.5. Konstrukcja i eksploatacja maszyn 7.6. Inżynieria materiałowa 7.7. Projekt inżynierski C. Przedmioty specjalnościowe Specjalność Bezpieczeństwo systemów informatycznych 8. Moduł Aspekty prawne bezpieczeństwa sieci 8.. Sylabus modułu Aspekty prawne bezpieczeństwa sieci 8.. Polityka bezpieczeństwa w firmie 8.. Kontrola i audyt zasobów informatycznych 8.. Aspekty prawne ochrony informacji 9. Moduł Bezpieczna informacja 9.. Sylabus modułu Bezpieczna informacja 9.. Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych 9.. Zarządzanie przechowywaniem danych 9.. Bezpieczeństwo baz danych 9.5. Problemy bezpieczeństwa w inżynierii oprogramowania 0. Moduł Szyfrowanie i kryptografia 0.. Sylabus modułu Szyfrowanie i kryptografia 0.. Infrastruktura klucza publicznego i jej zastosowania 0.. Kryptografia i krypto analiza 0.. Cyfrowe systemy i narzędzia uwierzytelniania Specjalność Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń i systemów przemysłowych. Moduł Jakość i decyzje.. Sylabus modułu Jakość i decyzje.. Monitorowanie procesów.. Inżynieria jakości.. Procesy decyzyjne. Moduł Eksploatacja i diagnostyka systemów i urządzeń.. Sylabus modułu Eksploatacja i diagnostyka systemów i urządzeń.. Eksploatacja systemów technologicznych.. Inżynieria urządzeń dozorowych.. Diagnostyka techniczna

4 . Moduł Bezpieczeństwo systemów i urządzeń.. Sylabus modułu Bezpieczeństwo systemów i urządzeń.. Bezpieczeństwo konstrukcji.. Zarządzanie bezpieczeństwem systemów produkcyjnych.. Inżynieria eksploatacji.5. Niezawodność systemów przemysłowych D. Przedmioty modułów do wyboru. Moduł - Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego.. Sylabus modułu Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego.. Biomechanika.. Zagrożenia cywilizacyjne.. Bezpieczne stanowisko pracy.5. Toksykologia w inżynierii bezpieczeństwa 5. Moduł Technologie komunikacji 5.. Sylabus modułu Technologie komunikacji 5.. Nowoczesne sieci komputerowe 5.. Technologie LAN i WAN 5.. Technologie mobilne 5.5. Technologie prezentacji multimedialnych 6. Moduł Metodyka badań inżynierskich 6.. Sylabus modułu Metodyka badań inżynierskich 6.. Systemy pomiarowe w zagrożeniach 6.. Prognozowanie w technice 6.. Identyfikacja obiektów 6.5. Interakcja operatorów i urządzeń technicznych 7. Moduł Zagrożenia bezpieczeństwa w sieciach 7.. Sylabus modułu Zagrożenia bezpieczeństwa w sieciach 7.. Ataki i wykrywanie włamań w sieciach 7.. Problemy bezpieczeństwa w chmurze 7.. Wirtualne sieci prywatne infrastruktura i bezpieczeństwo 7.5. Inteligentne systemy przeciw atakom sieciowym B. Dyplomowanie i praktyka 8. Moduł Dyplomowanie 8.. Sylabus modułu Dyplomowanie 8.. Seminarium dyplomowe 8.. Praktyka zawodowa 8.. Praca dyplomowa

5 A. Przedmioty podstawowe. Język angielski Język angielski dla inżynierów Wychowanie fizyczne Wstęp do filozofii Komunikacja interpersonalna Socjologia Podstawy kreatywności Podstawy ekonomii dla inżynierów

6 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Język angielski. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: j. angielski 6. Rok studiów: I 7. Semestry:, 8. Liczba godzin ogółem: S/ 60 NS/6 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia: Ćwiczenia (Ćw) mgr Ryszard Staroń semestr S/0 NS/8 semestr S/0 NS/8 B - Wymagania wstępne Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie odpowiadającym standardom egzaminacyjnym odkreślonym dla szkół ponadgimnazjalnych. C - Cele kształcenia Wiedza (CW): CW: nabycie przez studenta, w zależności od grupy zaawansowania, praktycznej kompetencji językowej jak i specjalistycznej znajomości słownictwa z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, dzięki której będzie mógł posługiwać się terminologią specjalistyczną dot. budowy różnych mechanizmów, opisów procesów w nich zachodzących, użytych materiałów oraz ich cech fizykochemicznych. C_W Umiejętności (CU): CU: student potrafi, w zależności od grupy zaawansowania w sposób komunikatywny posługiwać się językiem angielskim jako narzędziem w swoim życiu zawodowym tj. czytać i rozumieć anglojęzyczne instrukcje obsługi, branżową prasę anglojęzyczną, jak i umieć korzystać z anglojęzycznych branżowych serwisów internetowych, posługiwać się terminologią specjalistyczną, udzielać informacji i porad odnośnie ergonomii i bezpieczeństwa urządzeń wykorzystywanych w przemyśle i życiu codziennym; zrozumieć szczegółowe i ogólne informacje zawarte w specyfikacjach, schematach technicznych, świadectwach zgodności i broszurach również w zakresie bezpieczeństwa pracy, ulotkach informacyjnych, formularzach oraz instrukcjach obsługi mechanizmów i urządzeń zgodnie z zachowaniem rygorów BHP i polityki jakości. C_U Kompetencje społeczne (CK): CK: ma świadomość jak ważnym narzędziem w pracy inżyniera jest kompetencja w zakresie języka angielskiego C_K CK: jest zorientowany na ciągłe podnoszenie swoich umiejętności językowych w zakresie ogólnego i specjalistycznego języka angielskiego C_K D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa systemów, urządzeń i procesów w zakresie języka angielskiego K_W05 EKW: ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z inżynierią bezpieczeństwa systemów, urządzeń i procesów w zakresie języka angielskiego K_W Umiejętności EKU: pozyskuje informacje z literatury, baz danych, anglojęzycznych źródeł; integruje uzyskane informacje, dokonuje ich interpretacji i wyciąga wnioski oraz formułuje i uzasadnia opinie w języku angielskim K_U0 EKU: posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów K_U05 Kompetencje społeczne EKK: posiada potrzebę stałego uczenia się i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji w zakresie języka angielskiego K_K0

7 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia: Ćw.,,,, 5 Relacje międzyludzkie Student potrafi: sformułować krótką wypowiedź ustną w formie autoprezentacji, z uwzględnieniem własnych zainteresowań i form spędzania czasu wolnego, tworzyć pytania dot. danych osobowych; opisać osobę z uwzględnieniem informacji dot. jej wyglądu zewnętrznego oraz cech charakteru; zrozumieć treść ogłoszeń, wywiadów i tekstów z zakresu działania wybranych przedsiębiorstw, ubezpieczeń, rynków finansowych, a także poradnictwa i relacji międzyludzkich; wyrazić uczucia i emocje; złożyć, przyjąć i odrzucić zaproszenie/propozycję, uzasadniając swoją postawę; zrelacjonować przebieg różnych uroczystości, w tym także w odniesieniu do krajów anglojęzycznych; opisać/interpretować dane przedstawione za pomocą grafiki/zestawień statystycznych, napisać list prywatny. Ćw. 6, 7, 8, 9, 0 Media Student potrafi: sformułować dłuższą wypowiedź ustną nt. środków masowego przekazu (ich rodzajów, roli, zalet i wad); zająć stanowisko w dyskusji i bronić swojego poglądu, argumentując; wyrazić opinię; czytać ze zrozumieniem oraz streszczać artykuły prasowe na tematy ogólne oraz specjalistyczne; zrozumieć główne informacje w audycjach radiowych i programach telewizyjnych. Ćw.,,,, 5 Życie zawodowe Student potrafi wyjaśnić zasady funkcjonowania wybranej jednostki sektora finansów publicznych/instytucji rynków finansowych; sformułować wypowiedź ustną nt. swojej ścieżki edukacyjnej, zdobytych umiejętności, planów związanych z dalszym doskonaleniem i pracą zawodową; napisać CV oraz list motywacyjny; zredagować ofertę pracy; zaprezentować wybrany tekst specjalistyczny; przygotować projekt na wybrany temat zgodnie z kierunkiem studiów. Ćw. 6, 7, 8, 9, 0 Czas wolny / Podróżowanie Student potrafi: sformułować dłuższą wypowiedź ustną nt. wychowawczych, poznawczych i terapeutycznych walorów zajęć twórczych i wybranych form organizacji czasu wolnego; zrelacjonować przebieg wybranego wydarzenia kulturalnego; napisać opowiadanie; zarekomendować wybrane miejsce i sposób wypoczynku; przedstawić wybraną atrakcję turystyczną; uzyskiwać informacje dot. pobytu, przemieszczania się i zwiedzania nowego miejsca; wyrażać zdziwienie i zainteresowanie; przedstawić podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie podróży. Ćw.,,,, 5 Styl życia Student potrafi: opisywać, oceniać i porównywać warunki życia; napisać list formalny zawierający ofertę, wymagania lub skargę dot. kwestii bytowych; wyrażać akceptację lub dezaprobatę; negocjować warunki najmu lokalu/świadczenia usług; sformułować wypowiedź ustną nt. zjawiska bezdomności i wykluczenia; zaprezentować wybrany tekst specjalistyczny dot. wybranego aspektu pedagogiki lub nauk pokrewnych. S NS Ćw. 6, 7, 8, 9, 0 Problemy współczesnego świata Student potrafi: wyrazić opinię nt. różnych form zarobkowania, stosunku do pieniądza; przygotować na podstawie wyszukanych przez siebie źródeł informacji i sformułować wypowiedź ustną nt. przemian i zagrożeń cywilizacyjnych (takich, jak np. wykluczenie społeczne, uzależnienia, przemoc, terroryzm, klęski żywiołowe); streścić i zaprezentować wybrany tekst nawiązujący do w/w tematyki. Zakres struktur gramatycznych (w ramach realizacji wyszczególnionych powyżej treści): Student potrafi: posługiwać się czasami gramatycznymi Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous; tworzyć stronę bierną oraz formułować zdania podrzędnie złożone; wyrażać porównania, stosując stopniowanie przymiotników i przysłówków; stosować czas Future Simple, wyrażając prognozę na przyszłość oraz wyrażenie to be going to i czas Present Continuous, określając swoje plany; nawiązać i podtrzymać rozmowę przy wykorzystaniu zdań typu Question Tags; stosować czasowniki modalne dla wyrażania zaleceń, nakazów i zakazów oraz formułować przypuszczenia za pomocą zdań warunkowych I, II i III typu; stosować formy gerundialne i bezokoliczniki po czasownikach (verb patterns), odróżnić wyrażenia określające ilość w odniesieniu do rzeczowników policzalnych od niepoliczalnych; tworzyć pytania o podmiot i dopełnienie; opowiadać o przeszłości z użyciem wyrazu posiłkowego would, wyrażenia used to oraz czasów Past Simple i Past Perfect, stosować różne rodzaje przysłówków. Student potrafi: posługiwać się czasami gramatycznymi Present Simple, Continuous i Present Perfect, tworzyć stronę bierną oraz formułować zdania podrzędnie złożone, wyrażać porównania stosując stopniowanie przymiotników i przysłówków, stosować czas Future Simple, wyrażając prognozę na przyszłość oraz wyrażenie to be going to i czas Present Continuous, określając swoje plany, nawiązać i podtrzymać rozmowę przy wykorzystaniu zdań typu Question Tags, stosować czasowniki modalne dla wyrażania zaleceń, nakazów i zakazów oraz formułować przypuszczenia za pomocą zdań warunkowych typu I i 0. Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne 0 6

8 Metoda komunikacyjną, której celem jest pozyskanie przez uczących się umiejętności skutecznego porozumiewania się w sposób adekwatny do danej sytuacji; rozwijające sprawności mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych.; aktywne formy pracy, w tym m.in.: elementy dramy, praca w parach/grupach, projekty, prezentacje, dyskusje, symulacje, burza mózgów, quizy. Wykorzystywane środki dydaktyczne: tablica, odtwarzacz CD, projektor, komputer, sprzęt multimedialny, telewizor, odtwarzacz DVD. G - Metody oceniania F formująca F: obserwacja podczas zajęć / aktywność F: sprawdziany pisemne wiedzy i umiejętności, F: formułowanie dłuższej wypowiedzi ustnej na wybrany temat, F: formułowanie wypowiedzi pisemnej na wybrany temat, F5: realizacja projektu, F6: wykonywanie dodatkowych zadań w formie prac domowych, F7: prezentacja wybranego tekstu specjalistycznego (zgodnie z wybraną specjalnością). Forma zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P: ze względu na wieloaspektową, regularnie przeprowadzaną ocenę bieżącą, ocena podsumowująca wynika z elementów cząstkowych oceny formującej. P: Sprawdzian pisemny Literatura obowiązkowa:. H. E. Glendinning, J. McEwan, Basic English for Computing, Oxford University Press, London 00. K. Boeckner, P. C. Brown, Oxford English for Computing, Oxford University Press, London 00. H. E. Glendinning,, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford University Press, 00. H. E. Glendinning, N. Glendenning, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press, Oxford 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. R. Ackla ; A. Crace, Total English Pre-intermediate, PearsonLongman A. Clare, J. J. Wilson, Total English Intermediate, PearsonLongman M. Hanckock, A. McDonald, English Result Intermediate, OUP M. Hanckock, A. McDonald., English Result Intermediate, OUP Ponadto: anglojęzyczne artykuły prasowe, artykuły specjalistyczne, słowniki polsko-angielskie, angielsko-polskie. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego mgr Krzysztof Staroń, dr Renata Nadobnik Data sporządzenia / aktualizacji r. Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

9 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Język angielski na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Obserwacja/a ktywność Sprawdziany pisemne Metoda oceniania Formułowanie dłuższej wypowiedzi ustnej Formułowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej Projekt Prace domowe Prezentacja tekstu specjalistycznego EKW F F F F F5 F6 F7 EKW F F F F5 F6 EKU F F F5 F6 F7 EKU F F F6 EKK F F F F F5 F6 F7 Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Przygotowanie do sprawdzianów 0 Przygotowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 80 godzin = punkty ECTS Sporządził: dr Renata Nadobnik Data: r. Podpis. 9

10 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Język angielski treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Cele przedmiotu (C) wiedza Sporządził: dr Renata Nadobnik Data: r. Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programow e (E) CW C_W Ćw. - 0 umiejętności CU C_U Ćw. -0 kompetencje społeczne CK CK C_K C_K Ćw. -0 Metody dydaktyczne (F) rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) EKW EKW EKU EKU Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W05 K_W umiejętności K_U0 K_U05 EKW K_K0 kompetencje społeczne 0

11 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Język angielski dla inżynierów. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: angielski 6. Rok studiów: II 7. Semestr:, 8. Liczba godzin ogółem: S/ 60 NS/ 6 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Ćwiczenia (Ćw) semestr S/ 0 NS/ 8 semestr S/ 0 NS/ 8 mgr Krzysztof Staroń, mgr Katarzyna Rokicka B - Wymagania wstępne Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie odpowiadającym realizacji efektów kształcenia osiągniętych w ramach przedmiotu język angielski na I roku studiów. C - Cele kształcenia Wiedza (CW): CW: nabycie przez studenta, w zależności od grupy zaawansowania, praktycznej kompetencji językowej jak i specjalistycznej znajomości słownictwa z zakresu informatyki, dzięki której będzie mógł posługiwać się terminologią specjalistyczną C_W Umiejętności (CU): CU: student potrafi, w zależności od grupy zaawansowania w sposób komunikatywny posługiwać się językiem angielskim jako narzędziem w swoim życiu zawodowym tj. czytać i rozumieć anglojęzyczne instrukcje obsługi, branżową prasę anglojęzyczną, jak i umieć korzystać z anglojęzycznych branżowych serwisów internetowych, posługiwać się terminologią specjalistyczną, udzielać informacji i porad odnośnie ergonomii i bezpieczeństwa urządzeń wykorzystywanych w przemyśle i życiu codziennym; zrozumieć szczegółowe i ogólne informacje zawarte w specyfikacjach, schematach technicznych, świadectwach zgodności i broszurach również w zakresie bezpieczeństwa pracy, ulotkach informacyjnych, formularzach oraz instrukcjach obsługi mechanizmów i urządzeń zgodnie z zachowaniem rygorów BHP i polityki jakości. C_U Kompetencje społeczne (CK): CK: ma świadomość jak ważnym narzędziem w pracy inżyniera jest kompetencja w zakresie języka angielskiego C_K CK: jest zorientowany na ciągłe podnoszenie swoich umiejętności językowych w zakresie ogólnego i specjalistycznego języka angielskiego D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza C_K EKW: w zakresie słownictwa języka angielskiego ma wiedzę odnoszącą się do zagadnień z podstaw informatyki i zagadnień specjalnościowych, inżynierskich K_W05 EKW: w zakresie języka angielskiego ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z zagadnieniami informatyki K_W Umiejętności EKU: pozyskuje informacje z literatury, baz danych, anglojęzycznych źródeł; integruje uzyskane informacje, dokonuje ich interpretacji i wyciąga wnioski oraz formułuje i uzasadnia opinie w języku angielskim niezbędne w przyszłej pracy inżyniera informatyka K_U0 EKU: posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów K_U05

12 Kompetencje społeczne EKK: posiada potrzebę stałego uczenia się i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji w zakresie języka angielskiego niezbędnych w przyszłej pracy inżyniera informatyka K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia: S NS Rok II (Semestr i ) Ćw. Prezentacja angielskich nazw komponentów wchodzących w skład komputera PC np. płyta główna, napędy etc. oraz urządzeń peryferyjnych np. typy drukarek igłowe, atramentowe, laserowe, termiczne etc., Ćw. Prezentacja pełnych nazw skrótów urządzeń, protokołów np. LCD, ATM, ISDN, IBM, LAN, WAN, HTTP, WWW, MICR, DSL, HTML i innych, Ćw. Prezentacja różnych typów komputerów: mainframe, palmtop, desktop, netbook, tablet oraz nazw urządzeń peryferyjnych, Ćw. Prezentacja jednostek fizycznych i elektrycznych, systemów liczbowych: binarny, dziesiętny, szesnastkowy i symboli: Hz, b, K, M, G itp Ćw5. Prezentacja wszystkich nazw klawiszy klawiatury i wewnętrznej budowy myszki, Ćw6. Prezentacja nazw napędów i nośników danych prosty opis budowy dysku twardego w języku angielskim drive motor, sealed case, heads etc., Ćw7. Urządzenia peryferyjne i ich ergonomia ich nazwy, prosty sposób przetwarzania ludzkiej mowy opis w języku angielskim, Ćw8. Leksykograficzne i lingwistyczne wykorzystanie komputera kryteria oceny słowników komputerowych i programów do nauki języka angielskiego, Ćw9. Interface graficzny Graphical User s Interface, WIMP, prezentacja słownictwa używanego w systemach okienkowych i graficznych, Ćw0. Sieci prezentacja nazw topologii sieci w j. angielskim oraz innych podstawowych terminów technologii sieciowych (mesh, ring, bus, etc.), wraz z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony danych Telekomunikacja prezentacja terminologii związanej z telekomunikacją stacjonarną i mobilną, Ćw. Internet prezentacja terminologii związanej z adresami internetowymi, pocztą elektroniczną, projektowaniem stron www i technologiami internetowymi, wraz z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony danych. Ćw. Edytory tekstu prezentacja terminologii związanej z edytorami teksu takimi jak Word, Open Office, Excel, np. cut and paste, tool, title, status bar, dialogue box find, replace, formula, view etc., Ćw. Bazy danych i arkusze kalkulacyjne prezentacja terminologii związanej z bazami danych i arkuszami kalkulacyjnymi find, search, replace, formula etc., Ćw. Grafika i multimedia prezentacja terminologii związanej z programami typu DTP, PaintShop. Corel, Picassa etc. Ćw5. Programowanie i języki programowania prezentacja słownictwa związanego z algorytmami, programowaniem i językami niskiego i wysokiego poziomu, operatorami logicznymi i symbolami matematycznymi, Ćw6. Trendy przyszłości prezentacja słownictwa z zakresu kart biometryczncyh, robotyki, rzeczywistości wirtualnej VR, DNI, Ćw7. Wirusy komputerowe prezentacja opisów wirusów po angielsku, wycinki z czasopism branżowych na temat wirusów, Ćw8. Energia odnawialna sposoby jej pozyskiwania przy użyciu nowoczesnych technologii, normy energooszczędności urządzeń elektrycznych i elektronicznych Ćw9. Komputery w medycynie prezentacja nazw urządzeń wykorzystujących komputery (USG., CT, MR), Ćw0. Technologie używane w przemyśle obronnym pojazdy opancerzone, łodzie podwodne, urządzenia radiolokacyjne Ćw. Elektronika zawód inżynier elektronik, prezentacja podstawowych układów używanych w elektronice i materiałów potrzebnych do ich wytworzenia: LED, bramka NAND rezystor, tranzystor, kondensator itd. Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ćwiczenia: rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. G - Metody oceniania F formująca F: sprawdzian ustny wiedzy F: sprawdzian pisemny ze znajomości terminologii specjalistycznej oraz z ogólnej kompetencji językowej F: obserwacja podczas zajęć / aktywność P podsumowująca P: egzamin pisemny

13 Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny; H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: Jeden z podanych poniżej podręczników do nauczania technicznego języka angielskiego:. H. E. Glendinning, N. Glendenning, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press, 00.. H. E. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Electronics, Oxford University Press, 00.. H. E. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford Univ. Press, 00 Literatura zalecana / fakultatywna:. H. E. Glendinning, A. Pohl, Technology, Oxford English for Careers Oxford Univ. Press, R. Ackla, A. Crace, Total English Pre-intermediate, Pearson Longman, A. Clare, J. J. Wilson, Total English Intermediate, Pearson Longman, M. Hanckock, A. McDonald, English Result Pre-intermediate, OUP M. Hanckock, A. McDonald, English Result Intermediate, OUP, 008. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego mgr Krzysztof Staroń Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją

14 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Język angielski dla inżynierów na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Egzamin pisemny/ Sprawdzian - Metoda oceniania Prezentacja Obserwacja Dyskusja EKW P F F F Wejściówki, kolokwia EKW P F F F EKU P F F F EKU P F F F EKK P F F F Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 60 6 Czytanie literatury 0 Przygotowanie do zajęć 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 80 godzin = punkty ECTS Sporządził: mgr Krzysztof Staroń Data: Podpis.

15 Tabela. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Język angielski dla inżynierów treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Cele przedmiotu (C) wiedza CW umiejętności CU kompetencje społeczne CK CK Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu C_W C_U C_K C_K Treści programowe (E) Ćw. -7 Ćw. - Ćw. -7 Ćw. - Ćw. -7 Metody dydaktyczne (F) rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) EKW EKW EKU EKU Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W05 K_W umiejętności K_U0 K_U05 EKW K_K0 kompetencje społeczne Sporządził: Krzysztof Staroń Data: Podpis 5

16 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot : Wychowanie fizyczne. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 0. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studiów stacjonarnych 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. Semestry:, 8. Liczba godzin ogółem: S/ 0 NS/ - 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw.) S/ 0 NS/- 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Brak przeciwwskazań zdrowotnych Koordynator: mgr Małgorzata Madej, zespół dydaktyczny: mgr T. Babij, mgr B. Bukowska, mgr E. Sobolewska, mgr O. Zamirowski B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza (CW): CW: zaznajomienie z zasadami BHP obowiązującymi podczas zajęć z wychowania fizycznego C_W Umiejętności (CU): CU: Wykształcenie umiejętności samokształcenia i rozwoju skierowanego na dbałość o zdrowie poprzez aktywność ruchową, kształcenie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych C_U Kompetencje społeczne (CK): CK: Kształtowanie zdolności współpracy w grupie oraz przestrzegania zasad fair play, rozumienia potrzeby całożyciowej dbałości o zdrowie poprzez aktywność ruchową C_K D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: Zna podstawowa terminologię pojęć związanych z wychowaniem fizycznym i aktywnością ruchową K_W0 EKW: Zna zasady BHP obowiązujące podczas zajęć z wychowania fizycznego K_W6 Umiejętności EKU: Ma umiejętność samokształcenia i rozwoju skierowanego na dbałość o zdrowie poprzez aktywność ruchową K_U06 Kompetencje społeczne EKK: Rozumie potrzebę całożyciowej dbałości o zdrowie poprzez aktywność fizyczną K_K0 EKK: Potrafi współpracować w grupie K_K0 EKK: Potrafi zastosować odpowiedni rodzaj zajęć sportowych w zależności od celu jaki chce osiągnąć K_K0 Ćwiczenia: E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćw. Gry zespołowe ( p. siatkowa, p. nożna, p. koszykowa):gry i zabawy oswajające z elementami techniki, nauka podstawowych elementów techniki i taktyki oraz przepisów gry; doskonalenie; gra szkolna; gra właściwa; turniej Ćw. Fitness ( aerobik, upb, callanetiks, streching, spinning, joga, zumba): teoria treningu fitness, doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćw. wzmacniające poszczególne partie ciała, ćw. kształtujące wytrzymałość i siłę, ćw. rozciągające, ćw. relaksujące. Zajęcia przy muzyce Ćw. Siłownia - teoria treningu siłowego, doskonalenie siły i wytrzymałości ruchowej poprzez ćw. wzmacniające poszczególna partie mięśniowe z pomocą maszyn ćwiczebnych, nauka obsługi poszczególnych maszyn, zaznajomienie z zasadami BHP obowiązującymi na siłowni, nauka doboru ćwiczeń S NS 6

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej wiedzy filozoficznej. Uwrażliwienie

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo