P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne"

Transkrypt

1 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik nr do Uchwały Rady Wydziału Nr 3/000/0 z dnia 9 września 0 r. Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Język angielski. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS: 3. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: j. angielski 6. Rok studiów: I, II 7. Semestry:,, 3 8. Liczba godzin ogółem: S/ 90 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia: Ćwiczenia (Ćw.) mgr Ryszard Staroń semestr S/30 NS/8 semestr S/30 NS/8 3 semestr S/30 NS/8 B - Wymagania wstępne Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie odpowiadającym standardom egzaminacyjnym odkreślonym dla szkół ponadgimnazjalnych. C - Cele kształcenia Wiedza (CW): CW: nabycie przez studenta, w zależności od grupy zaawansowania, praktycznej kompetencji językowej jak i specjalistycznej znajomości słownictwa z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, dzięki której będzie mógł posługiwać się terminologią specjalistyczną dotyczącą bezpieczeństwa urządzeń, systemów i procesów C_W Umiejętności (CU): CU: student potrafi, w zależności od grupy zaawansowania w sposób komunikatywny posługiwać się językiem angielskim jako narzędziem w swoim życiu zawodowym tj. czytać i rozumieć anglojęzyczne instrukcje obsługi, branżową prasę anglojęzyczną, jak i umieć korzystać z anglojęzycznych branżowych serwisów internetowych, posługiwać się terminologią specjalistyczną, udzielać informacji i porad odnośnie ergonomii i bezpieczeństwa urządzeń wykorzystywanych w przemyśle i życiu codziennym; zrozumieć szczegółowe i ogólne informacje zawarte w specyfikacjach, schematach technicznych, świadectwach zgodności i broszurach również w zakresie bezpieczeństwa pracy, ulotkach informacyjnych, formularzach oraz instrukcjach obsługi mechanizmów i urządzeń zgodnie z zachowaniem rygorów BHP i polityki jakości. C_U Kompetencje społeczne (CK): CK: ma świadomość jak ważnym narzędziem w pracy inżyniera jest kompetencja w zakresie języka angielskiego C_K CK: jest zorientowany na ciągłe podnoszenie swoich umiejętności językowych w zakresie ogólnego i specjalistycznego języka angielskiego C_K D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia inżynierii bezpieczeństwa urządzeń, systemów i procesów w zakresie języka angielskiego K_W05 EKW: ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z inżynierią bezpieczeństwa w zakresie języka angielskiego K_W Umiejętności EKU: pozyskuje informacje z literatury, baz danych, anglojęzycznych źródeł; integruje uzyskane informacje, dokonuje ich interpretacji i wyciąga wnioski oraz formułuje i uzasadnia opinie w języku angielskim K_U0 EKU: posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów K_U05 Kompetencje społeczne EKK: posiada potrzebę stałego uczenia się i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji w zakresie języka angielskiego K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów

2 Ćwiczenia: Ćw.,, 3,, 5 Relacje międzyludzkie Student potrafi: sformułować krótką wypowiedź ustną w formie autoprezentacji, z uwzględnieniem własnych zainteresowań i form spędzania czasu wolnego, tworzyć pytania dot. danych osobowych; opisać osobę z uwzględnieniem informacji dot. jej wyglądu zewnętrznego oraz cech charakteru; zrozumieć treść ogłoszeń, wywiadów i tekstów z zakresu działania wybranych przedsiębiorstw, ubezpieczeń, rynków finansowych, a także poradnictwa i relacji międzyludzkich; wyrazić uczucia i emocje; złożyć, przyjąć i odrzucić zaproszenie/propozycję, uzasadniając swoją postawę; zrelacjonować przebieg różnych uroczystości, w tym także w odniesieniu do krajów anglojęzycznych; opisać/interpretować dane przedstawione za pomocą grafiki/zestawień statystycznych, napisać list prywatny. Ćw. 6, 7, 8, 9, 0 Media Student potrafi: sformułować dłuższą wypowiedź ustną nt. środków masowego przekazu (ich rodzajów, roli, zalet i wad); zająć stanowisko w dyskusji i bronić swojego poglądu, argumentując; wyrazić opinię; czytać ze zrozumieniem oraz streszczać artykuły prasowe na tematy ogólne oraz specjalistyczne; zrozumieć główne informacje w audycjach radiowych i programach telewizyjnych. Ćw.,, 3,, 5 Życie zawodowe Student potrafi wyjaśnić zasady funkcjonowania wybranej jednostki sektora finansów publicznych/instytucji rynków finansowych; sformułować wypowiedź ustną nt. swojej ścieżki edukacyjnej, zdobytych umiejętności, planów związanych z dalszym doskonaleniem i pracą zawodową; napisać CV oraz list motywacyjny; zredagować ofertę pracy; zaprezentować wybrany tekst specjalistyczny; przygotować projekt na wybrany temat zgodnie z kierunkiem studiów. Ćw. 6, 7, 8, 9, 0 Czas wolny / Podróżowanie Student potrafi: sformułować dłuższą wypowiedź ustną nt. wychowawczych, poznawczych i terapeutycznych walorów zajęć twórczych i wybranych form organizacji czasu wolnego; zrelacjonować przebieg wybranego wydarzenia kulturalnego; napisać opowiadanie; zarekomendować wybrane miejsce i sposób wypoczynku; przedstawić wybraną atrakcję turystyczną; uzyskiwać informacje dot. pobytu, przemieszczania się i zwiedzania nowego miejsca; wyrażać zdziwienie i zainteresowanie; przedstawić podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie podróży. Ćw.,, 3,, 5 Styl życia Student potrafi: opisywać, oceniać i porównywać warunki życia; napisać list formalny zawierający ofertę, wymagania lub skargę dot. kwestii bytowych; wyrażać akceptację lub dezaprobatę; negocjować warunki najmu lokalu/świadczenia usług; sformułować wypowiedź ustną nt. zjawiska bezdomności i wykluczenia; zaprezentować wybrany tekst specjalistyczny dot. wybranego aspektu pedagogiki lub nauk pokrewnych. Ćw. 6, 7, 8, 9, 30 Problemy współczesnego świata Student potrafi: wyrazić opinię nt. różnych form zarobkowania, stosunku do pieniądza; przygotować na podstawie wyszukanych przez siebie źródeł informacji i sformułować wypowiedź ustną nt. przemian i zagrożeń cywilizacyjnych (takich, jak np. wykluczenie społeczne, uzależnienia, przemoc, terroryzm, klęski żywiołowe); streścić i zaprezentować wybrany tekst nawiązujący do w/w tematyki. Ćw Prezentacja angielskich nazw sprzętu komputerowego Prezentacja pełnych nazw skrótów urządzeń, protokołów np. LCD, ATM, ISDN, IBM, LAN, WAN, HTTP, WWW, MICR, DSL, HTML, prezentacja jednostek fizycznych i elektrycznych, systemów liczbowych: binarny, dziesiętny, szesnastkowy i symboli: Hz, b, K, M, G, urządzenia peryferyjne i ich ergonomia ich nazwy, prosty sposób przetwarzania ludzkiej mowy opis w języku angielskim Ćw Sieci prezentacja nazw topologii sieci w j. angielskim oraz innych podstawowych terminów technologii sieciowych (mesh, ring, bus, etc.), wraz z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony danych, telekomunikacja prezentacja terminologii związanej z telekomunikacją stacjonarną i mobilną, Internet prezentacja terminologii związanej z adresami internetowymi, pocztą elektroniczną, projektowaniem stron www i technologiami internetowymi, wraz z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony danych. Ćw. 5 Trendy przyszłości prezentacja słownictwa z zakresu kart biometryczncyh, robotyki, rzeczywistości wirtualnej VR, DNI, sposoby jej pozyskiwania przy użyciu nowoczesnych technologii, normy energooszczędności urządzeń elektrycznych i elektronicznych, Elektronika zawód inżynier elektronik, prezentacja podstawowych układów używanych w elektronice i materiałów potrzebnych do ich wytworzenia Zakres struktur gramatycznych (w ramach realizacji wyszczególnionych powyżej treści): Student potrafi: posługiwać się czasami gramatycznymi Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous; tworzyć stronę bierną oraz formułować zdania podrzędnie złożone; wyrażać porównania, stosując stopniowanie przymiotników i przysłówków; stosować czas Future Simple, wyrażając prognozę na przyszłość oraz wyrażenie to be going to i czas Present Continuous, określając swoje plany; nawiązać i podtrzymać rozmowę przy wykorzystaniu zdań typu Question Tags; stosować czasowniki modalne dla wyrażania zaleceń, nakazów i zakazów oraz formułować przypuszczenia za pomocą zdań warunkowych I, II i III typu; stosować formy gerundialne i bezokoliczniki S NS

3 po czasownikach (verb patterns), odróżnić wyrażenia określające ilość w odniesieniu do rzeczowników policzalnych od niepoliczalnych; tworzyć pytania o podmiot i dopełnienie; opowiadać o przeszłości z użyciem wyrazu posiłkowego would, wyrażenia used to oraz czasów Past Simple i Past Perfect, stosować różne rodzaje przysłówków. Student potrafi: posługiwać się czasami gramatycznymi Present Simple, Continuous i Present Perfect, tworzyć stronę bierną oraz formułować zdania podrzędnie złożone, wyrażać porównania stosując stopniowanie przymiotników i przysłówków, stosować czas Future Simple, wyrażając prognozę na przyszłość oraz wyrażenie to be going to i czas Present Continuous, określając swoje plany, nawiązać i podtrzymać rozmowę przy wykorzystaniu zdań typu Question Tags, stosować czasowniki modalne dla wyrażania zaleceń, nakazów i zakazów oraz formułować przypuszczenia za pomocą zdań warunkowych typu I i 0. Ogółem liczba godzin przedmiotu: 90 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metoda komunikacyjną, której celem jest pozyskanie przez uczących się umiejętności skutecznego porozumiewania się w sposób adekwatny do danej sytuacji; rozwijające sprawności mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych.; aktywne formy pracy, w tym m.in.: elementy dramy, praca w parach/grupach, projekty, prezentacje, dyskusje, symulacje, burza mózgów, quizy. Wykorzystywane środki dydaktyczne: tablica, odtwarzacz CD, projektor, komputer, sprzęt multimedialny, telewizor, odtwarzacz DVD. G - Metody oceniania F formująca F: obserwacja podczas zajęć / aktywność F: sprawdziany pisemne wiedzy i umiejętności, F3: formułowanie dłuższej wypowiedzi ustnej na wybrany temat, F: formułowanie wypowiedzi pisemnej na wybrany temat, F5: realizacja projektu, F6: wykonywanie dodatkowych zadań w formie prac domowych, F7: prezentacja wybranego tekstu specjalistycznego (zgodnie z wybraną specjalnością). Forma zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem. H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P: ze względu na wieloaspektową, regularnie przeprowadzaną ocenę bieżącą, ocena podsumowująca wynika z elementów cząstkowych oceny formującej. P: Egzamin pisemny Literatura obowiązkowa:. H. E. Glendinning, J. McEwan, Basic English for Computing, Oxford University Press, London 003. K. Boeckner, P. C. Brown, Oxford English for Computing, Oxford University Press, London H. E. Glendinning,, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford University Press, 003. H. E. Glendinning, N. Glendenning, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press, Oxford 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. R. Ackla ; A. Crace, Total English Pre-intermediate, PearsonLongman A. Clare, J. J. Wilson, Total English Intermediate, PearsonLongman M. Hanckock, A. McDonald, English Result Intermediate, OUP M. Hanckock, A. McDonald., English Result Intermediate, OUP Ponadto: anglojęzyczne artykuły prasowe, artykuły specjalistyczne, słowniki polsko-angielskie, angielsko-polskie. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego mgr Krzysztof Staroń, dr Renata Nadobnik Data sporządzenia / aktualizacji.0. 0 r. Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis 3

4 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Język angielski na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Obserwacja/a ktywność Sprawdziany pisemne/ egzamin Metoda oceniania Formułowanie dłuższej wypowiedzi ustnej Formułowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej Projekt Prace domowe Prezentacja tekstu specjalistycznego EKW F, P F, P F3 F F5 F6 F7 EKW F, P F3 F F5 F6 EKU F, P F, P F5 F6 F7 EKU F, P F, P F6 EKK F, P F, P F3 F F5 F6 F7 Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 90 5 Przygotowanie do sprawdzianów/ 0 33 egzaminu Przygotowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych 0 33 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 0 godzin = 3 punkty ECTS Sporządził: dr Renata Nadobnik Data:.0.0 r. Podpis.

5 Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Język angielski treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Cele przedmiotu (C) wiedza Sporządził: dr Renata Nadobnik Data:.0.0 r. Podpis Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programow e (E) CW C_W Ćw. - 5 umiejętności CU C_U Ćw. -5 kompetencje społeczne CK CK C_K C_K Ćw. -5 Metody dydaktyczne (F) rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) EKW EKW EKU EKU Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W05 K_W umiejętności K_U0 K_U05 EKW K_K0 kompetencje społeczne 5

6 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Język niemiecki. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS: 3. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: j. niemiecki 6. Rok studiów: I, II 7. Semestry:,, 3 8. Liczba godzin ogółem: S/ 90 NS/5 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia: Ćwiczenia (Ćw.) Dr Renata Nadobnik 6 semestr S/30 NS/8 semestr S/30 NS/8 3 semestr S/30 NS/8 B - Wymagania wstępne Posługiwanie się językiem niemieckim na poziomie odpowiadającym standardom egzaminacyjnym odkreślonym dla szkół ponadgimnazjalnych. C - Cele kształcenia Wiedza (CW): CW: nabycie przez studenta, w zależności od grupy zaawansowania, praktycznej kompetencji językowej jak i specjalistycznej znajomości słownictwa z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, dzięki której będzie mógł posługiwać się terminologią specjalistyczną dot. budowy różnych mechanizmów, opisów procesów w nich zachodzących, użytych materiałów oraz ich cech fizykochemicznych. C_W Umiejętności (CU): CU: student potrafi, w zależności od grupy zaawansowania w sposób komunikatywny posługiwać się językiem niemieckim jako narzędziem w swoim życiu zawodowym tj. czytać i rozumieć instrukcje obsługi, branżową prasę, jak i umieć korzystać z niemieckojęzycznych branżowych serwisów internetowych, posługiwać się terminologią specjalistyczną, udzielać informacji i porad odnośnie ergonomii i bezpieczeństwa urządzeń wykorzystywanych w przemyśle i życiu codziennym; zrozumieć szczegółowe i ogólne informacje zawarte w specyfikacjach, schematach technicznych, świadectwach zgodności i broszurach również w zakresie bezpieczeństwa pracy, ulotkach informacyjnych, formularzach oraz instrukcjach obsługi mechanizmów i urządzeń zgodnie z zachowaniem rygorów BHP i polityki jakości. Kompetencje społeczne (CK): CK: ma świadomość jak ważnym narzędziem w pracy inżyniera jest kompetencja w zakresie języka niemieckiego CK: jest zorientowany na ciągłe podnoszenie swoich umiejętności językowych w zakresie ogólnego i specjalistycznego języka niemieckiego C_K D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa systemów, urządzeń i procesów w zakresie języka niemieckiego K_W05 EKW: ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z inżynierią bezpieczeństwa systemów, urządzeń i procesów w zakresie języka niemieckiego K_W Umiejętności EKU: pozyskuje informacje z literatury, baz danych, anglojęzycznych źródeł; integruje uzyskane informacje, dokonuje ich interpretacji i wyciąga wnioski oraz formułuje i uzasadnia opinie w języku niemieckim K_U0 EKU: posługuje się językiem niemieckim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów K_U05 Kompetencje społeczne EKK: posiada potrzebę stałego uczenia się i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji w zakresie języka niemieckiego K_K0 C_U C_K

7 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćw.,, 3,, 5, 6, 7, 8, 9 Relacje międzyludzkie Student potrafi: opisać osobę, uwzględniając informacje dot. jej wyglądu, cech charakteru, zwyczajów oraz upodobań; przedstawić cechy poszczególnych etapów życia człowieka, opisywać relacje międzyludzkie oraz uzyskiwać dane w tym zakresie; interpretować dane zawarte w zestawieniach statystycznych, napisać list prywatny; zrozumieć teksty specjalistyczne (pisane, słuchane) z wybranych obszarów psychologii i socjologii; tworzyć własne teksty dot. emocji, zachowania ludzi, ról społecznych, rodziny, przyjaciół. Ćw. 0,,, 3, Media Student potrafi: wyrażać opinię i odnosić się do opinii innych osób nt. wpływu mediów na człowieka i wybrane procesy społeczne; napisać recenzję wybranego programu telewizyjnego/sztuki teatralnej; zaprezentować wybrany tekst specjalistyczny dot. wybranego aspektu nauk społecznych. Ćw. 5, 6, 7, 8, 9, 0 Edukacja Student potrafi: sformułować wypowiedź nt. swoich doświadczeń związanych z edukacją; zrozumieć i odtworzyć informacje w tekstach z zakresu historii wychowania dot. różnych koncepcji edukacji; wyrazić opinię nt. edukacji przez całe życie, zalet i wad wybranych systemów szkolnych. Ćw.,, 3, Styl życia Student potrafi: opisywać, oceniać i porównywać warunki życia; napisać list formalny zawierający ofertę, wymagania lub skargę dot. kwestii bytowych; wyrażać akceptację lub dezaprobatę; negocjować warunki najmu lokalu/świadczenia usług; sformułować wypowiedź ustną nt. zjawiska bezdomności i wykluczenia; zaprezentować wybrany tekst specjalistyczny dot. wybranego aspektu pedagogiki lub nauk pokrewnych. Ćw. 5, 6, 7, 8, 9, 30, 3, 3, 33 Czas wolny / Podróżowanie Student potrafi: sformułować dłuższą wypowiedź ustną nt. wychowawczych, poznawczych i terapeutycznych walorów zajęć twórczych i wybranych form organizacji czasu wolnego; zrelacjonować przebieg wybranego wydarzenia kulturalnego; napisać opowiadanie; zarekomendować wybrane miejsce i sposób wypoczynku; przedstawić wybraną atrakcję turystyczną; uzyskiwać informacje dot. pobytu, przemieszczania się i zwiedzania nowego miejsca; wyrażać zdziwienie i zainteresowanie; przedstawić podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie podróży. Ćw. 3, 35, 36, 37, 38, 39 Problemy współczesnego świata Student potrafi: wyrazić opinię nt. różnych form zarobkowania, stosunku do pieniądza; zredagować tekst oferty usługi edukacyjnej lub opiekuńczej, a także zaproszenia i odpowiedzi na nie; negocjować ceny; przygotować na podstawie wyszukanych przez siebie źródeł informacji i sformułować wypowiedź ustną nt. potrzeb edukacyjnych społeczeństwa; sformułować dłuższą wypowiedź ustną nt. przemian i zagrożeń cywilizacyjnych (takich, jak np. ubóstwo, wykluczenie społeczne, uzależnienia, różne formy przemocy); streścić i zaprezentować wybrany tekst nawiązujący do w/w tematyki. Ćw. 0,,, 3,, 5 Praca zawodowa Student potrafi: opisywać obowiązki zawodowe, wymagania i warunki pracy; napisać ogłoszenie w sprawie pracy oraz podanie o pracę; formułować pytania, prośby, rady i polecenia; określić cechy, które predysponują ludzi do wykonywania danego zawodu; streścić i zaprezentować wybrany tekst specjalistyczny nawiązujący do wybranej specjalności. Zakres struktur gramatycznych (w ramach realizacji wyszczególnionych powyżej treści): Student potrafi: stosować wszystkie czasy gramatyczne do wyrażania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości; zdania proste i złożone (przydawkowe, okolicznikowe celu, czasu, sposobu, warunkowe); konstrukcje bezokolicznikowe; czasowniki modalne do wyrażenia zamierzeń, preferencji, zaleceń, nakazów, zakazów; imiesłowy w funkcji przydawki; stronę bierną; odczytywać informacje wyrażone za pomocą mowy zależnej; odmieniać przymiotniki i rzeczowniki; sformułować polecenie/nakaz używając trybu rozkazującego oraz przypuszczenie/ życzenie za pomocą trybu przypuszczającego Konjunktiv II; wyrażać porównania stosując stopniowanie przymiotników i przysłówków; określić położnie używając przyimków; zna podstawowe zasady słowotwórstwa. Ogółem liczba godzin przedmiotu: 90 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Zaplanowane treści będą realizowane zgodnie z metodą komunikacyjną, której celem jest pozyskanie przez uczących się umiejętności skutecznego porozumiewania się w sposób adekwatny do danej sytuacji. Realizowane służą rozwijaniu sprawności mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych. Dla osiągnięcia celów edukacyjnych zostaną zastosowane aktywne formy i różnorodne techniki i sposoby organizacji pracy, w tym m.in.: elementy dramy, praca w parach/grupach, projekty, prezentacje, dyskusje, symulacje, burza mózgów, quizy, gry planszowe. Wykorzystywane środki dydaktyczne: tablica, odtwarzacz CD, projektor, sprzęt multimedialny, telewizor, odtwarzacz DVD. G - Metody oceniania F formująca F: obserwacja podczas zajęć / aktywność 7 S P podsumowująca P: ze względu na wieloaspektową, regularnie NS

8 F: sprawdziany pisemne wiedzy i umiejętności, F3: formułowanie dłuższej wypowiedzi ustnej na wybrany temat, F: formułowanie wypowiedzi pisemnej na wybrany temat, F5: realizacja projektu, F6: wykonywanie dodatkowych zadań w formie prac domowych, F7: prezentacja wybranego tekstu specjalistycznego (zgodnie z wybraną specjalnością). Forma zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem. przeprowadzaną ocenę bieżącą, ocena podsumowująca wynika z elementów cząstkowych oceny formującej. P: Egzamin pisemny H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: (jeden z wyszczególnionych podręczników). Dallapiazza R.-M., Evans S., Fischer R., Kilimann A., Schümann A., Winkler M., Ziel B, Hueber Verlag, Ismaning Niebisch D., Penning-Hiemstra S., Specht F., Bovermann M., Reimann M., Schritte International,Hueber Varlag, Ismaning Perlmann-Balme M., Schwalb S., Weers D., Em neu Brückenkurs B+, Hueber, Ismaning 008. Literatura zalecana / fakultatywna:. Dittrich R., Frey E., Training Zertifikat Deutsch, Max Hueber Verlag, Rea, Ismaning 00.. Dreke M., Lind W., Wechselspiel. Sprechsnlässe für die Partnerarbeit im kommunikativen Deutschunterricht, Langenscheidt, Berlin/München/Wien/Zürich/New York Fandrych Ch., Tallowitz U., Klipp und Klar. Grmatyka języka niemieckiego z mi, LektorKlett, Poznań Głowania M., Nycz K., Zertifikat Deutsch. Wortschatztraining, Langenscheidt, Berlin, München, Warschua, Wien, Zürich, New York 007. Ponadto: niemieckojęzyczne teksty specjalistyczne, artykuły prasowe, słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Renata Nadobnik Data sporządzenia / aktualizacji.0. 0 r. Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis 8

9 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Język niemiecki na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Obserwacja/a ktywność Sprawdziany pisemne/ egzamin Metoda oceniania Formułowanie dłuższej wypowiedzi ustnej Formułowanie dłuższej wypowiedzi pisemnej Projekt Prace domowe Prezentacja tekstu specjalistycznego EKW F F, P F3, P F F5 F6 F7 EKW F F3, P F F5 F6 EKU F F, P F5 F6 F7 EKU F F, P F6 EKK F F, P F3, P F F5 F6 F7 Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 90 5 Przygotowanie do sprawdzianów/ egzaminu 0 33 Przygotowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych i ustnych 0 33 Liczba punktów ECTS 0 godzin = 3 punkty ECTS Sporządził: dr Renata Nadobnik Data:.0.0 Podpis. 9

10 Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Język niemiecki treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Cele przedmiotu (C) wiedza Sporządziła: dr Renata Nadobnik Data:.0.0 Podpis Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programow e (E) CW C_W Ćw. - 5 umiejętności CU C_U Ćw. -5 kompetencje społeczne CK CK C_K C_K Ćw. -5 Metody dydaktyczne (F) rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) EKW EKW EKU EKU Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W05 K_W umiejętności K_U0 K_U05 EKW K_K0 kompetencje społeczne 0

11 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Język angielski dla inżynierów. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: angielski 6. Rok studiów: II 7. Semestr: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 30 NS/ 8 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw.) semestr S/ 30 NS/ 8 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia mgr Krzysztof Staroń, mgr Katarzyna Rokicka B - Wymagania wstępne Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie odpowiadającym realizacji efektów kształcenia osiągniętych w ramach przedmiotu język angielski na I roku studiów. C - Cele kształcenia Wiedza (CW): CW: nabycie przez studenta, w zależności od grupy zaawansowania, praktycznej kompetencji językowej jak i specjalistycznej znajomości słownictwa z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, dzięki której będzie mógł posługiwać się terminologią specjalistyczną C_W Umiejętności (CU): CU: student potrafi, w zależności od grupy zaawansowania w sposób komunikatywny posługiwać się językiem angielskim jako narzędziem w swoim życiu zawodowym tj. czytać i rozumieć anglojęzyczne instrukcje obsługi, branżową prasę anglojęzyczną, jak i umieć korzystać z anglojęzycznych branżowych serwisów internetowych, posługiwać się terminologią specjalistyczną, udzielać informacji i porad odnośnie ergonomii i bezpieczeństwa urządzeń wykorzystywanych w przemyśle i życiu codziennym; zrozumieć szczegółowe i ogólne informacje zawarte w specyfikacjach, schematach technicznych, świadectwach zgodności i broszurach również w zakresie bezpieczeństwa pracy, ulotkach informacyjnych, formularzach oraz instrukcjach obsługi mechanizmów i urządzeń zgodnie z zachowaniem rygorów BHP i polityki jakości. C_U Kompetencje społeczne (CK): CK: ma świadomość jak ważnym narzędziem w pracy inżyniera jest kompetencja w zakresie języka angielskiego C_K CK: jest zorientowany na ciągłe podnoszenie swoich umiejętności językowych w zakresie ogólnego i specjalistycznego języka angielskiego D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza C_K EKW: w zakresie słownictwa języka angielskiego ma wiedzę odnoszącą się do zagadnień z podstaw informatyki i zagadnień specjalnościowych, inżynierskich K_W05 EKW: w zakresie języka angielskiego ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z zagadnieniami informatyki i inżynierii bezpieczeństwa K_W Umiejętności EKU: pozyskuje informacje z literatury, baz danych, anglojęzycznych źródeł; integruje uzyskane informacje, dokonuje ich interpretacji i wyciąga wnioski oraz formułuje i uzasadnia opinie w języku angielskim niezbędne w przyszłej pracy inżyniera K_U0 EKU: posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów K_U05 Kompetencje społeczne

12 EKK: posiada potrzebę stałego uczenia się i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji w zakresie języka angielskiego niezbędnych w przyszłej pracy inżyniera K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia: Ćw. Prezentacja różnych typów komputerów: mainframe, palmtop, desktop, netbook, tablet oraz nazw urządzeń peryferyjnych, Ćw. Prezentacja wszystkich nazw klawiszy klawiatury i wewnętrznej budowy myszki, Ćw3. Prezentacja nazw napędów i nośników danych prosty opis budowy dysku twardego w języku angielskim drive motor, sealed case, heads etc., Ćw. Leksykograficzne i lingwistyczne wykorzystanie komputera kryteria oceny słowników komputerowych i programów do nauki języka angielskiego, Ćw5. Interface graficzny Graphical User s Interface, WIMP, prezentacja słownictwa używanego w systemach okienkowych i graficznych, Ćw6-7. Edytory tekstu prezentacja terminologii związanej z edytorami teksu takimi jak Word, Open Office, Excel, np. cut and paste, tool, title, status bar, dialogue box find, replace, formula, view etc., Ćw8-9. Bazy danych i arkusze kalkulacyjne prezentacja terminologii związanej z bazami danych i arkuszami kalkulacyjnymi find, search, replace, formula etc., Ćw0. Grafika i multimedia prezentacja terminologii związanej z programami typu DTP, PaintShop. Corel, Picassa etc. Ćw-. Programowanie i języki programowania prezentacja słownictwa związanego z algorytmami, programowaniem i językami niskiego i wysokiego poziomu, operatorami logicznymi i symbolami matematycznymi, Ćw3. Wirusy komputerowe prezentacja opisów wirusów po angielsku, wycinki z czasopism branżowych na temat wirusów, Ćw. Komputery w medycynie prezentacja nazw urządzeń wykorzystujących komputery (USG., CT, MR), Ćw5. Technologie używane w przemyśle obronnym pojazdy opancerzone, łodzie podwodne, urządzenia radiolokacyjne Ogółem liczba godzin przedmiotu: 30 8 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ćwiczenia: rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. G - Metody oceniania F formująca F: sprawdzian ustny wiedzy F: sprawdzian pisemny ze znajomości terminologii specjalistycznej oraz z ogólnej kompetencji językowej F: obserwacja podczas zajęć / aktywność P podsumowująca P: sprawdzian pisemny Forma zaliczenia przedmiotu: sprawdzian pisemny; H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa: Jeden z podanych poniżej podręczników do nauczania technicznego języka angielskiego:. H. E. Glendinning, N. Glendenning, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press, 00.. H. E. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Electronics, Oxford University Press, H. E. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Information Technology, Oxford Univ. Press, 003 Literatura zalecana / fakultatywna:. H. E. Glendinning, A. Pohl, Technology, Oxford English for Careers Oxford Univ. Press, R. Ackla, A. Crace, Total English Pre-intermediate, Pearson Longman, A. Clare, J. J. Wilson, Total English Intermediate, Pearson Longman, M. Hanckock, A. McDonald, English Result Pre-intermediate, OUP M. Hanckock, A. McDonald, English Result Intermediate, OUP, 008. I Informacje dodatkowe S NS 3 3 3

13 Imię i nazwisko sporządzającego mgr Krzysztof Staroń Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją 3

14 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Język angielski dla inżynierów na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Sprawdzian pisemny/ Sprawdzian - Metoda oceniania Prezentacja Obserwacja Dyskusja EKW P F F F Wejściówki, kolokwia EKW P F F F EKU P F F F EKU P F F F EKK P F F F Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 30 8 Czytanie literatury 5 Przygotowanie do zajęć 5 0 Liczba punktów ECTS 0 godzin = punkt ECTS Sporządził: mgr Krzysztof Staroń Data:.0.0 Podpis.

15 Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Język angielski dla inżynierów treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Cele przedmiotu (C) wiedza Sporządził: Krzysztof Staroń Data:.0.0 Podpis Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) CW C_W Ćw. -5 umiejętności CU C_U Ćw. -5 kompetencje społeczne CK CK C_K C_K Ćw. -5 Metody dydaktyczne (F) rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) EKW EKW EKU EKU Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza K_W05 K_W umiejętności K_U0 K_U05 EKW K_K0 kompetencje społeczne 5

16 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa Studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Wychowanie fizyczne. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS: 0. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studiów stacjonarnych 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. Semestr: 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) S/5 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Koordynator: mgr Małgorzata Madej, zespół dydaktyczny: mgr T. Babij, mgr B. Bukowska, mgr E. Sobolewska, mgr O. Zamirowski Brak przeciwwskazań zdrowotnych B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: zaznajomienie z zasadami BHP obowiązującymi podczas zajęć z wychowania fizycznego Umiejętności (CU): CU:wykształcenie umiejętności samokształcenia i rozwoju skierowanego na dbałość o zdrowie poprzez aktywność fizyczną Kompetencje społeczne (CK): CK:kształtowanie zdolności współpracy w grupie oraz przestrzegania zasad fair play, rozumienia potrzeby całożyciowej dbałości o zdrowie poprzez aktywność ruchową D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: zna podstawową terminologię pojęć związanych z wychowaniem fizycznym i aktywnością ruchową K_W03 EKW: zna zasady BHP obowiązujące podczas zajęć z wychowania fizycznego K_W6 Umiejętności EKU: ma umiejętność samokształcenia i rozwoju skierowanego na dbałość o zdrowie poprzez aktywność ruchową K_U06 Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę całożyciowej dbałości o zdrowie poprzez aktywność ruchową KK0 EKK: potrafi współpracować w grupie KK03 EKK3: potrafi zastosować odpowiedni rodzaj zajęć sportowych w zależności od celu jaki chce osiągnąć KK0 Ćwiczenia: E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów ćw. gry zespołowe ( piłka siatkowa, p. nożna, p. koszykowa) : gry i zabawy oswajające z elementami techniki, nauka podst. elementów techniki i taktyki oraz przepisów gry; doskonalenie; gra szkolna; gra właściwa; turniej ćw. fitness( aerobik, upb, callanetiks,joga, zumba) : teoria treningu fitness, doskonalenie sprawności ruchowej poprzez wzmacniające poszczególne partie ciała, kształtujące wytrzymałość i siłę, relaksujące. Zajęcia przy muzyce. ćw. 3 zajęcia na siłowni teoria treningu siłowego, doskonalenie siły i wytrzymałości ruchowej poprzez Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9 6

17 wzmacniające poszczególne partie mięśniowe z pomocą maszyn ćwiczebnych, nauka obsługi poszczególnych maszyn, zaznajomienie z zasadami BHP obowiązującymi na siłowni, nauka doboru ćwiczeń do własnych oczekiwań, trening ogólnorozwojowy obwodowy, trening nakierowany na poszczególne partie mięśniowe. Ćw. tenis stołowy, badminton: gry i zabawy oswajające z elementami techniki, nauka elementów techniki, taktyki i przepisów gry, doskonalenie, gra szkolna, gra właściwa pojedyncza i deblowa, turniej. Ćw. 5 nordic walking teoria treningu nw, gry i zabawy oswajające z elementami techniki, nauka techniki marszu nw, krótkie formy treningu nw, marsz właściwy. Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Oglądowa pokaz, obserwacja; Słowna opis, objaśnienie; Praktyczna nauczania fragmentaryczne i całościowe G - Metody oceniania F formująca F - obserwacja P podsumowująca P - aktywność P - ankieta Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny H - Literatura przedmiotu Literatura zalecana / fakultatywna:.przepisy PZKOSZ, PZPN, PZPS, PZTS. Światło jogi, B.K.S. Iyengar, Akademia hata joga Aerobik czy fitness, Elżbieta Grodzka Kubiak, AWF Poznań 00. Kulturystyka dla każdego, Lucien Demeills, Siedmioróg 000 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data aktualizacji r. Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis Mgr Małgorzata Madej Małgorzata Madej 7

18 Tabele sprawdzające program nauczania Przedmiotu Wychowanie fizyczne na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania Efekty kształcenia Sprawdzian Sprawdzian Sprawdzian Inne Obserwacja Aktywność ustny pisemny ustny ankieta EKU F P P EKK F P P EKK F P EKK3 F P P Tabela. Obciążenie pracą studenta: Średnia liczba godzin na realizację Forma aktywności studenta studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godzin - 0 punktów ECTS Sporządził: mgr Małgorzata Madej Data: r. Podpis Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 8

19 Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Wychowanie fizyczne treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Cele przedmiotu (C) wiedza Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu CW C_W03 Ćwi. - umiejętności CU C_U0 Ćwi. - kompetencje społeczne CK C_K0 Ćwi. - Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Demonstracja, przykładowe Demonstracja, przykładowe Demonstracja, przykładowe Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Efekt kształcenia (D) EKW EKW EKU EKK EKK EKK3 Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu Wiedza K_W03 K_W6 umiejętności K_U06 kompetencje społeczne K_K0 K_K03 K_K0 Sporządził: mgr Małgorzata Madej Data: Podpis. 9

20 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik nr do Uchwały Rady Wydziału Nr 3/000/0 z dnia 9 września 0 r. Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Wychowanie fizyczne. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS: 0. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studiów stacjonarnych 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. Semestr: 8. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Brak przeciwwskazań zdrowotnych Ćwiczenia (Ćw.) S/5 NS/0 Koordynator: mgr Małgorzata Madej, zespół dydaktyczny: mgr T. Babij, mgr B. Bukowska, mgr E. Sobolewska, mgr O. Zamirowski B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: zaznajomienie z zasadami BHP obowiązującymi podczas zajęć z wychowania fizycznego Umiejętności (CU): CU:wykształcenie umiejętności samokształcenia i rozwoju skierowanego na dbałość o zdrowie poprzez aktywność fizyczną Kompetencje społeczne (CK): CK:kształtowanie zdolności współpracy w grupie oraz przestrzegania zasad fair play, rozumienia potrzeby całożyciowej dbałości o zdrowie poprzez aktywność ruchową D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: zna podstawową terminologię pojęć związanych z wychowaniem fizycznym i aktywnością ruchową K_W03 EKW: zna zasady BHP obowiązujące podczas zajęć z wychowania fizycznego K_W6 Umiejętności EKU: ma umiejętność samokształcenia i rozwoju skierowanego na dbałość o zdrowie poprzez aktywność ruchową K_U06 Kompetencje społeczne EKK: rozumie potrzebę całożyciowej dbałości o zdrowie poprzez aktywność ruchową KK0 EKK: potrafi współpracować w grupie KK03 EKK3: potrafi zastosować odpowiedni rodzaj zajęć sportowych w zależności od celu jaki chce osiągnąć KK0 Ćwiczenia: E - Treści programowe 3 oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów ćw. gry zespołowe ( piłka siatkowa, p. nożna, p. koszykowa) : gry i zabawy oswajające z elementami techniki, nauka podst. elementów techniki i taktyki oraz przepisów gry; doskonalenie; gra szkolna; gra właściwa; turniej ćw. fitness( aerobik, upb, callanetiks,joga, zumba) : teoria treningu fitness, doskonalenie sprawności ruchowej poprzez wzmacniające poszczególne partie ciała, kształtujące wytrzymałość i siłę, relaksujące. Zajęcia przy muzyce. ćw. 3 zajęcia na siłowni teoria treningu siłowego, doskonalenie siły i wytrzymałości ruchowej poprzez wzmacniające poszczególne partie mięśniowe z pomocą maszyn ćwiczebnych, nauka obsługi poszczególnych maszyn, 3 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9 0

21 zaznajomienie z zasadami BHP obowiązującymi na siłowni, nauka doboru ćwiczeń do własnych oczekiwań, trening ogólnorozwojowy obwodowy, trening nakierowany na poszczególne partie mięśniowe. Ćw. tenis stołowy, badminton: gry i zabawy oswajające z elementami techniki, nauka elementów techniki, taktyki i przepisów gry, doskonalenie, gra szkolna, gra właściwa pojedyncza i deblowa, turniej. Ćw. 5 nordic walking teoria treningu nw, gry i zabawy oswajające z elementami techniki, nauka techniki marszu nw, krótkie formy treningu nw, marsz właściwy. Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Oglądowa pokaz, obserwacja; Słowna opis, objaśnienie; Praktyczna nauczania fragmentaryczne i całościowe G - Metody oceniania F formująca F - obserwacja P podsumowująca P - aktywność P - ankieta Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny H - Literatura przedmiotu Literatura zalecana / fakultatywna:.przepisy PZKOSZ, PZPN, PZPS, PZTS. Światło jogi, B.K.S. Iyengar, Akademia hata joga Aerobik czy fitness, Elżbieta Grodzka Kubiak, AWF Poznań 00. Kulturystyka dla każdego, Lucien Demeills, Siedmioróg 000 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data aktualizacji r. Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis Mgr Małgorzata Madej Małgorzata Madej

22 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Wychowanie fizyczne na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania Efekty kształcenia Sprawdzian Sprawdzian Sprawdzian Inne Obserwacja Aktywność ustny pisemny ustny ankieta EKU F P P EKK F P P EKK F P EKK3 F P P Tabela. Obciążenie pracą studenta: Średnia liczba godzin na realizację Forma aktywności studenta studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 godzin - 0 punktów ECTS Sporządził: mgr Małgorzata Madej Data: r. Podpis Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

23 Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Wychowanie fizyczne treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Cele przedmiotu (C) wiedza Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu CW C_W03 Ćwi. - umiejętności CU C_U0 Ćwi. - kompetencje społeczne CK C_K0 Ćwi. - Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Demonstracja, przykładowe Demonstracja, przykładowe Demonstracja, przykładowe Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Efekt kształcenia (D) EKW EKW EKU EKK EKK EKK3 Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu Wiedza K_W03 K_W6 umiejętności K_U06 kompetencje społeczne K_K0 K_K03 K_K0 Sporządził: mgr Małgorzata Madej Data: Podpis. 3

24 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa Studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Komunikacja interpersonalna. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y:7 8. Liczba godzin ogółem: S/ 30 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) B - Wymagania wstępne S/ 30 NS/0 S/0 NS/0 dr Jowita Żurawska-Chaszczewska Wiedza z zakresu języka polskiego na poziomie określonym w podstawie programowej szkoły ponadgimnazjalnej. C - Cele kształcenia Wiedza CW Znajomość podstawowych pojęć z zakresu komunikacji interpersonalnej. CW Uświadomienie roli, jaką komunikacja odgrywa w życiu. Umiejętności CU Kształcenie efektywnego porozumiewania się w różnorodnych sytuacjach. CU Kształcenie umiejętności w zakresie autoprezentacji. Kompetencje społeczne CK Motywowanie studentów do zdobywania i pogłębiania wiedzy przez samodzielnie poszukiwania. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Student definiuje podstawowe terminy z zakresu komunikacji interpersonalnej. EKW Student rozumie istotę procesu komunikowania się. Umiejętności EKU Student efektywnie porozumiewa się w różnorodnych sytuacjach. EKU Student umiejętnie się prezentuje. Kompetencje społeczne EKK Student pogłębia wiedzę i umiejętności przez samodzielnie poszukiwania. E - Treści programowe 5 oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Istota komunikacji - rola nadawcy, odbiorcy, kanał informacyjny, kod, szum; modele komunikacji, warunki prawidłowej komunikacji, bariery komunikacyjne. Wyk Komunikowanie werbalne i niewerbalne. Wyk3 Komunikowanie w procesie negocjacji. Wyk Sztuka wystąpień publicznych. S NS 5 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9

25 Wyk5 Grzeczność językowa. Wyk6. Grzeczność językowa w internecie. Wyk7. Etyka słowa. Wyk8. Wywieranie wpływu na ludzi. Wyk9. Elementy kultury języka polskiego, Ćwiczenia: Ćw Ćw Razem liczba godzin wykładów Razem liczba godzin ćwiczeń 6 30 S 0 NS Ogółem liczba godzin przedmiotu: F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne M - metoda podająca; M - metoda problemowa; G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F - obserwacja/aktywność (aktywność podczas dyskusji) Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Cialdini, R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 00.. Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków Thompson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 998. Literatura zalecana / fakultatywna:. Bierach A. J., Komunikacja niewerbalna. sztuka czytania z twarzy, Głodowski W., Komunikacja niewerbalna, Gdańsk H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 0.. Knapp M., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław M. Marcjanik, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa Sujak E, ABC psychologii komunikacji, Kraków Thiel E., Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów, Wrocław 99. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Jowita Żurawska-Chaszczewska P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P5 rozmowa 5

26 Tabele sprawdzające program nauczania Przedmiotu Komunikacja interpersonalna na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania 6 Efekty kształcenia Inne F F F3 P P EKW X P5 EKW X P5 EKU X P5 EKU X P5 EKK X P5 Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 30 0 Czytanie literatury 0 0 Przygotowanie. Przygotowanie. Przygotowanie. Przygotowanie.. Liczba punktów ECTS dla przedmiotu Sporządził: Jowita Żurawska-Chaszczewska Data: Podpis. 6 Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 6

27 Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Komunikacja interpersonalna treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Cele przedmiotu (C) Sporządził: Jowita Żurawska-Chaszczewska Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza wiedza CW CW_3 F, P5 wykłady EWK wykłady - 9 CW EWK K_W8 umiejętności umiejętności CU CU_3 F, P wykłady EKU K_U0; K_U0; K_U06 wykłady - 9 CU EKU kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK CK_; CK_ wykłady -9 F, P wykłady EKKI K_K0; K_K06; K_K07 7

28 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa Studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Socjologia. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y:7 8. Liczba godzin ogółem: S/ 30 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/0 S/0 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr hab. prof. nadzw. Paweł Prüfer B - Wymagania wstępne Ogólna wiedza o społeczeństwie nabyta w toku kształcenia na poziomie szkoły średniej C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Przekazanie wiedzy niezbędnej dla rozumienia i tworzenia społecznych uwarunkowań działalności inżynierskiej Umiejętności (CU): CU Wyrobienie umiejętności w zakresie doskonalenia wiedzy socjologicznej Kompetencje społeczne (CK): CK Uświadomienie ważności i rozumienia społecznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje D - Efekty kształcenia Wiedza EKW Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych uwarunkowań działalności społecznej Umiejętności EKU Potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych i urządzeń Kompetencje społeczne EKK Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje E - Treści programowe 7 oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Socjologia jako nauka o społeczeństwie Wyk Główne i szczegółowe problemy socjologii S 3 NS 7 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9 8

29 Wyk3 Teorie socjologiczne, powstanie i rozwój myśli socjologicznej 3 Wyk Aktywność człowieka i wyobraźnia socjologiczna Wyk5 Socjalizacja i wychowanie Wyk6 Analiza grup społecznych 3 Wyk7 Mezostruktury społeczne 3 Wyk8 Makrosocjologia państwo Wyk9 Podsumowanie nabytej w trakcie wykładów wiedzy socjologicznej Ćwiczenia: Ćw Ćw Razem liczba godzin wykładów Razem liczba godzin ćwiczeń S S 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Ogółem liczba godzin przedmiotu: 30 0 Metody nauczania w ramach wykładów: wykład konwersatoryjno-problemowy Środki dydaktyczne: prezentacje multimedialne. Metody nauczania w ramach ćwiczeń: praca z tekstem, dyskusja, debata, projekt, pobudzające wyobraźnię socjologiczną Środki dydaktyczne: fragmenty tekstów naukowych, zasoby internetowe F formująca F aktywność podczas zajęć F projekt grupowej prezentacji G - Metody oceniania P podsumowująca P- zaliczenie pisemne Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Giddens A., Socjologia, Warszawa 00. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 005. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 006 Literatura zalecana / fakultatywna:. Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, Warszawa 970. Jałowiecki B., M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa Frysztacki K., Socjologia problemów społecznych, Warszawa 009. Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M., Współczesne teorie socjologiczne, tom, Warszawa Dyoniziak. R., Nikołajew. J., Społeczeństwo w procesie zmian Zarys socjologii ogólnej, Szczecin, Zielona Góra, Kraków Sztompka P., Bogunia-Borowska M. (red.), Socjologia codzienności, Wydawnictwo Znak, Kraków 008 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Paweł Prüfer 9

30 Tabele sprawdzające program nauczania Przedmiotu Socjologia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia F Aktywność podczas zajęć F Projekt grupowej prezentacji Metoda oceniania 8 P Zaliczenie pisemne EKW x x x EKU X x x EKK x x x Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 30 0 Czytanie literatury 5 5 Przygotowanie prezentacji 5 5 Przygotowanie do zaliczenia pisemnego 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50 godz./5 godz. = pkt. ECTS Sporządził: Paweł Prüfer Data: Podpis. 8 Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 30

31 Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Socjologia treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa wiedza CW Cele przedmiotu (C) umiejętności CU kompetencje społeczne CK Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu C_W3 C_U C_K Treści programowe (E) Wykład -9 Wykład -9 Wykład -9 Metody dydaktyczne (F) wykład konwersatoryjnoproblemowy, praca z tekstem, dyskusja, debata, projekt, wykład konwersatoryjnoproblemowy, praca z tekstem, dyskusja, debata, projekt, wykład konwersatoryjnoproblemowy, praca z tekstem, dyskusja, debata, projekt, Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Wykład Wykład Wykład Efekt kształcenia (D) EKW EKU EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza umiejętności K_W8 K_U kompetencje społeczne K_K0 Sporządził: Paweł Prüfer Data: Podpis. 3

32 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Wstęp do filozofii. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr: 7 8. Liczba godzin ogółem: S/ 30 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) S/ 30 NS/0 Dr Magdalena Jaworska B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW:Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu filozofii oraz głównymi prądami myślowych w historii filozofii i estetyki. Umiejętności (CU): CU: wyrobienie umiejętności interpretowania przemian światopoglądowych i filozoficznych oraz ich wpływu na człowieka, otoczenie społeczne i kulturę oraz samodzielnego korzystania z różnorodnych opracowań teoretycznych. Kompetencje społeczne (CK): CK: wdrożenie do stałego uczenia się, ciągłego podnoszenia i doskonalenia swoich kompetencji CK: uświadomienie odpowiedzialności za własny rozwój D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: definiuje podstawowe pojęcia z zakresu głównych szkół i nurtów filozoficznych K_W8 Umiejętności EKU: pozyskuje, integruje i interpretuje informacje z literatury i baz danych dotyczące przemian światopoglądowych i filozoficznych oraz ich wpływu na człowieka, otoczenie społeczne i kulturę, wyciąga wnioski, formułuje opinie na temat problematyki bytu i poznania K_U0 EKU: indywidualnie i w zespole opracowuje i realizuje konceptualizacje nad językiem i problematyką społeczną w myśli filozoficznej, K_U0 Kompetencje społeczne EKK: ma świadomość ważności norm etycznych dla egzystencjalnej sytuacji człowieka K_K0 EKK: identyfikuje dylematy społeczne w aspekcie norm etycznych i zagadnień istnienia Boga K_K05 E - Treści programowe 9 oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk. Filozofia pojęcie i geneza. Szkoły filozoficzne na przestrzeni dziejów do XIX wieku. Wyk.. Główne nurty w filozofii XIX i XX wieku. Wyk. 3. Problematyka bytu. Wyk.. Przyroda w refleksji filozoficznej. Wyk. 5. Problem poznania. Empiryzm i opozycja wobec niego. Wyk. 6. Refleksja nad językiem w myśli filozoficznej. S NS 9 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9 3

33 Wyk. 7. Logika a filozofia. Teoria nauki. Wyk. 8. Człowiek i jego egzystencjalna sytuacja. Problematyka społeczna w myśli filozoficznej. Wyk. 9. Problematyka etyczna. Normy społeczne. Wyk. 0. Zagadnienie istnienia Boga. F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne wykład audytoryjny, wykład problemowy z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego G - Metody oceniania F formująca F sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu Ogółem liczba godzin przedmiotu: 30 0 P podsumowująca P dłuższa wypowiedź pisemna Literatura obowiązkowa:. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Tomy I-III, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa L. Kołakowski., O co nas pytają wielcy filozofowie, Znak, Kraków A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Wyd. WAM, Kraków Z. Kuderowicz, Filozofia XX wieku. Tomy -, Wiedza Powszechna, Warszawa 00. Literatura zalecana / fakultatywna:. K. Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, ALETHEIA, Warszawa R. H. Popkin, A. Stroll, Filozofia, Wyd. Zysk i s-ka, Poznań A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa Podstawy filozofii pod red, Stefana Opary, Andrzeja Kucnera, Beaty Zielewskiej, Olsztyn Zaproszenie do filozofii pod red. Anny Jedynak, Warszawa 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją Dr Magdalena Jaworska 33

34 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Wstęp do filozofii na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia Sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności Dłuższa wypowiedź pisemna EKW F P EKU P EKU P EKK F P EKK F P Metoda oceniania 0 Prezentacja Obserwacja Dyskusja Inne Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 30 0 Czytanie literatury 0 0 Konsultacje z nauczycielem/ami 0 0 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50 godzin = punkty ECTS Sporządziła: dr Magdalena Jaworska Data: Podpis. 0 Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 3

35 Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Wstęp do filozofii treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Cele przedmiotu (C) Wiedza Sporządziła: dr Magdalena Jaworska Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) CW C_W3 Wyk., Wyk. Umiejętności CU Kompetencje społeczne CK, C_U C_K C_K Wyk.3,Wyk., Wyk.5,Wyk.6, Wyk.7 Wyk.8, Wyk.9, Wyk.0 Metody dydaktyczne (F) wykład audytoryjny, wykład problemowy oraz trening umiejętności wykład audytoryjny, wykład problemowy oraz trening umiejętności wykład audytoryjny, wykład problemowy oraz trening umiejętności Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu Wiedza Wykład EKW K_W08 Wykład Wykład EKU EKU EKK EKK Umiejętności K_U0 K_U0 Kompetencje społeczne K_K0 K_K05 35

36 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa Studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Podstawy kreatywności. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ 30 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) Laboratoria (Lab) S/ 30 NS/0 S/0 NS/0 S/0 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr inż. Tomasz Szatkiewicz B - Wymagania wstępne Elementarna wiedza z zakresu procesów poznawczych człowieka. Znajomość metod matematycznych na poziomie podstawowym C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW Zdobycie wiedzy z zakresu metod i technik twórczego rozwiązywania problemów Umiejętności (CU): CU Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania typowych technik twórczego myślenia/rozwiązywania problemów Kompetencje społeczne (CK): CK Świadomość konieczności stosowania specjalistycznych technik w twórczym i skutecznym rozwiazywaniu problemów informatycznych i technicznych D - Efekty kształcenia Wiedza EKW - definiuje problem i opisuje schemat postępowania w twórczym jego rozwiązaniu EKW - definiuje pojęcie i znaczenie kreatywności, wymienia czynniki decydujące o kreatywności, wymienia etapy diagnozowania problemu EKW3 - charakteryzuje proste techniki innowacyjnego myślenia EKW - wymienia i charakteryzuje zaawansowane metody twórczego myślenia EKW5 - wymienia chwyty wynalazcze, metodę map myśli, i wie jak je zastosować do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań EKW6 - wymienia korzyści zastosowania technik informatycznych w myśleniu innowacyjnym EKW7 - wyjaśnia metodykę rozwiązywania problemów trudnych i złożonych i dekompozycji problemów EKW8 - opisuje cechy wynalazków, wymienia ogólne zasady ochrony patentowej Umiejętności EKU - dokonuje wyboru właściwej prostej techniki twórczego myślenia w celu rozwiązania prostego zadania inżynierskiego EKU - ocenia przydatność zaawansowanych metod twórczego myślenia w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich EKU3 - opracowuje nowe rozwiązania z zastosowaniem metody chwytów wynalazczych EKU - tworzy harmonogram prac zapewniających rozwiązanie problemu EKU5 - pracuje indywidualnie i w zespole w celu rozwiązania wybranego problemu EKU6 - tworzy i realizuje harmonogram prac zapewniających dotrzymanie terminu rozwiązania wybranego problemu EKU7 - dokonuje wyboru metody koncypowania w celu rozwiązania wybranego problemu 36

37 EKU8 - ocenia przydatność metod heurystyki oraz technik twórczego myślenia jako narzędzi do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego Kompetencje społeczne EKK - permanentnie doskonali wiedzę i umiejętności z zakresu technik kreatywnego myślenia EKK - wykorzystuje poznane metody doskonalenia własnej kreatywności do rozwoju własnych możliwości twórczych, a także w zadaniach zrealizowanych zespołowo i potrafi upowszechniać tę wiedzę w środowisku zawodowym E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk Ogólne zasady twórczego rozwiązywania problemów Wyk Metody formułowania i oceny problemu Wyk3 Proste techniki i metody innowacyjnego myślenia Wyk Zaawansowane metody twórczego myślenia Wyk5 Algorytmiczne myślenie innowacyjne Wyk6 Zastosowania technologii informatycznych w twórczym myśleniu Wyk7 Chwyty wynalazcze omówienie poszczególnych technik Ćwiczenia: Ćw Ćw Razem liczba godzin wykładów Razem liczba godzin ćwiczeń F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne S 8 30 S NS 0 NS Ogółem liczba godzin przedmiotu: 30 0 F- Wykład, prezentacje multimedialne, F- przykłady praktycznego wykorzystywania technik twórczego myślenia G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. Egzamin sprawdzający posiadanie wymaganej wiedzy i umiejętności Literatura obowiązkowa:. Czesław Cempel: Inżynieria Kreatywności, 0. Wojciech Tarnowski, Podstawy projektowania technicznego, WNT Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 990. Literatura zalecana / fakultatywna:. Altszuller H., Algorytm wynalazku, Wiedza Powszechna, Warszawa 97.. Michalewicz Z., Fogel D., Jak to rozwiązać, czyli nowoczesna heurystyka, WNT Warszawa,006. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis Dr inż. Tomasz Szatkiewicz Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9 37

38 Tabele sprawdzające program nauczania Przedmiotu Podstawy kreatywności na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia EKW-EKW8 EKU-EKU8 Metoda oceniania F F F3 P P Obecność na wykładach Obecność na wykładach Obserwacja aktywności Obserwacja aktywności Egzamin (część teoretyczna) Egzamin (cześć praktyczna) Inne Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 30 0 Czytanie literatury 0 5 Przygotowanie do egzaminu 0 5 Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50 godzin=punkty ECTS Sporządził: Dr inż. Tomasz Szatkiewicz Data: Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G 38

39 Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu podstawy kreatywności treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Cele przedmiotu (C) Sporządził: Dr inż. Tomasz Szatkiewicz Data: Podpis. Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza wiedza CW C_W W-W7 F Wyk EKW- EKW8 K_W03, K_W umiejętności umiejętności CU C_U, C_U3 W-W7 F Wyk EKU-EKU8 K_U0, K_U3, kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK C_K, C_K W-W7 F Wyk EKK EKK K_K0, K_K06 39

40 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Podstawy ekonomii dla inżynierów. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: III 7. Semestr: 6 8. Liczba godzin ogółem: S/ 5 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Wykład (Wyk) S/ 5 NS/0 liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Dr Ryszard Poznański B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: przekazanie wiedzy z zakresu czynników kształtujących popyt oraz zależności między popytem a ceną i podażą a ceną, szeroko rozumianego funkcjonowania przedsiębiorstwa, teorii zachowania się konsumenta, gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarczych, zasad badań prawd owości ekonomicznych, roli współczesnego państwa i możliwości oddziaływania banku centralnego na przebieg koniunktury gospodarczej kraju, budżetu i polityki fiskalnej państwa; podstawowych funkcji i rodzajów zasobów pieniądza; inflacji i bezrobocia, międzynarodowego systemu finansowego CW: przekazanie wiedzy w zakresie ekonomicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej Umiejętności (CU): CU: wyrobienie umiejętności w zakresie dokonania wiedzy, pozyskiwania i integrowania informacji z literatury i baz danych, opracowywania dokumentacji, podnoszenia kompetencji zawodowych Kompetencje społeczne (CK): CK: przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych w zmieniającej się rzeczywistości D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza: EKW: ma wiedzę w zakresie zarządzania jakością i analizy ryzyka EKW: ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia zagadnień społeczno- ekonomicznych, uwarunkowań działalności inżynierskiej EKW3: ma wiedzę z zakresu podstaw ekonomii obejmującą zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej Umiejętności: EKU: potrafi uzyskać informacje z literatury, baz danych, i innych źródeł, interpretuje pozyskane informacje, wyciąga wnioski, uzasadnia opinie K_W3 K_W8 K_W9 K_U0 EKU: potrafi pracować indywidualnie i w zespole z zachowaniem narzuconych lub/i zaplanowanych terminów K_U0 EKU3: potrafi dostrzegać aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne przy projektowaniu, stosowaniu systemów i urządzeń K_U Kompetencje społeczne: EKK: potrafi współdziałać i pracować w grupie, ponosi odpowiedzialność za prowadzone działania K_K03 EKK: potrafi myśleć w sposób kreatywny i przedsiębiorczy K_K06 E - Treści programowe 3 oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów 3 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9 0

41 Wykłady: Wyk.. Współczesne systemy gospodarcze. Ekonomiczna rola współczesnego państwa. Wyk.. Istota i rodzaje rynków oraz rodzaje konkurencji. Rynek kapitałowy. Wyk. 3. Gospodarowanie domowe, przedsiębiorstwo. Podstawy teorii zachowań konsumentów. Wyk.. Dochód narodowy, wzrost i rozwój gospodarczy. Wyk. 5. Pieniądz, rynek pieniężny, system bankowy Wyk. 6. Budżet i polityka fiskalna państwa. Wyk. 7. Podstawy przedsiębiorczości S 3 NS Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykłady z wykorzystaniem pokazów multimedialnych opartych o własne opracowania poszczególnych zagadnień. G - Metody oceniania F formująca F: sprawdzian ustny wiedzy F: obserwacja podczas zajęć/aktywność F3: dyskusja P podsumowująca P: zaliczenie ustne Forma zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie ustne oraz prezentacja na wskazany temat H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. W. Balicki, Makroekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia (t. I II), PWE, Warszawa Makro- i mikroekonomia, Podstawowe problemy, pod red. S. Marciniaka, PWN, Warszawa Podstawy ekonomiki przemysłowej, pod red. W. Janasz, PWN, Warszawa K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje - instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa M. Łuniewska, W. Tarczyński, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej, PWN, Warszawa K. Nermend, Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego, Wyd. Naukowe U. Szczecińskiego, Szczecin 008. Literatura zalecana / fakultatywna:. B. Czarny, Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa G. Dębniewski, H. Pałach, W. Zakrzewski, Mikroekonomia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn P. Bożyk, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, PWE, Warszawa 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Dr Ryszard Poznański Data sporządzenia / aktualizacji r. Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

42 Tabele sprawdzające program nauczania przedmiotu: Podstawy ekonomii dla inżynierów na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Metoda oceniania Efekty kształcenia Sprawdzian ustny wiedzy Projekt Obserwacja Zaliczenie ustne Dyskusja EKW F F P F3 EKW F F P F3 EKW3 F F P F3 EKU F P EKU F P EKU3 F P EKK F F P F3 EKK F F P F3 Inne prezentacja Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami 5 0 Czytanie literatury Przygotowanie do zaliczenia 5 7 Przygotowanie prezentacji 3 Konsultacje z nauczycielem/ami Liczba punktów ECTS dla 5 godzin = punkt ECTS przedmiotu Sporządził: dr Ryszard Poznański Data: r. Podpis. Liczba kolumn uzależniona od stosowanych metod oceniania wymienionych w punkcie G

43 Tabela 3. Powiązan.ie celów i efektów kształcenia przedmiotu Podstawy ekonomii dla inżynierów treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Cele przedmiotu (C) Wiedza Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu CW, CW C_W3 Wyk. -7 Umiejętności CU C_U Wyk. -7 Kompetencje społeczne CK C_K Wyk. -7 Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Wykład z pokazem multimedialnym Wykład z pokazem multimedialnym Wykład z pokazem multimedialnym Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Wykład Wykład Wykład Efekt kształcenia (D) EKW EKW EKW3 EKU EKU EKU3 EKK EKK Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu Wiedza K_W3 K_W8 K_W9 Umiejętności K_U0 K_U0 K_U Kompetencje społeczne K_K03 K_K06 Sporządził: dr Ryszard Poznański Data: r. Podpis. 3

44 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa Studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Szkolenie BHP. Kod przedmiotu: 3. Punkty ECTS: 0. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. Semestr/y: 8. Liczba godzin ogółem: S/ NS/ 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) Laboratoria (Lab) S/ NS/ S/0 NS/0 S/0 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Jolanta Muniak starszy specjalista ds. bhp, aspirant ppoż., ratownik medyczny. Brak B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): Ogólne zaznajomienie studentów z podstawowymi obowiązkami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy oraz rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. NR 8,poz..897) Umiejętności (CU): kształcenie umiejętności samodzielnego gromadzenia i poszerzania wiedzy w zakresie BHP. Kompetencje społeczne (CK): możliwość dalszego samokształcenia w zakresie Bhp oraz udzielanie pierwszej pomocy. D - Efekty kształcenia Wiedza EKW wiedza ogólna z zakresu BHP. EKW podstawowe wiadomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. EKW3 postępowanie w razie wypadku, pożaru, awarii. Umiejętności EKU- posługiwanie się sprzętem podręcznym gaśniczym, ewakuacja. EKU udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej osobie poszkodowanej w wypadku. EKU3- dochodzenie roszczeń wypadkowych Kompetencje społeczne EKK potrafi ocenić swój poziom wiedzy w zakresie udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej osobie poszkodowanej EKK ma świadomość konieczności przestrzegania zasad BHP. E - Treści programowe 5 oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład: Wyk..Obowiązki, prawa i odpowiedzialność studentów w zakresie bhp..istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 3.Przepisy resortowe dotyczące bhp w szkołach wyższych obowiązki Rektora i studentów, organizowanie wycieczek..ochrona przeciwpożarowa i ogólne zasady posługiwania się sprzętem podręcznym gaśniczym. S NS 5 Liczba wierszy jest uzależniona od form zajęć realizowanych w ramach przedmiotu zgodnie z punktem A9

45 5.Zasady postępowania w razie pożaru, awarii i ewakuacji ludzi i mienia. 6.Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobie poszkodowanej w wypadku podczas zajęć, ćwiczeń na terenie uczelni i poza jej terenem organizowanych przez uczelnię. 7. Tryb dochodzenia roszczeń powypadkowych Wyk Ćwiczenia: Ćw Ćw Razem liczba godzin wykładów Razem liczba godzin ćwiczeń S NS Ogółem liczba godzin przedmiotu: F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Wykład: wykład problemowy, prezentacja przy wykorzystaniu projektora i sprzętu multimedialnego. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny. H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia W. Jurczyk, A. Łakomy.. Postępowanie w nagłych zagrożeniach zdrowotnych J. Jakubaszko. 3. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach P.Krzywda.. Wytyczne Krajowej Rady Resuscytacji. 5. Ustawa z dnia sierpnia 99r. o ochronie przeciwpożarowej /jednolity tekst Dz. U. z 00 r. nr 7 poz. 9; zm.: Dz. U. z 003r. Nr 5, poz. 5; Dz. U. z 00 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 005 r. Nr 00, poz. 835 i 836, Dz. U. z 006 r. Nr 9, poz. 0; Dz. U. z 007 r. Nr 89, poz. 590, z 008 r. Nr 63, poz. 05, z 009 r. Nr, poz. 59/. 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 00 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 003 r. Nr 33, poz. 70, z 00 r. Nr 09, poz. 56, z 008 r. Nr 0, poz. 38 z 009 r. Nr 56, poz. 6/. 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 00 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 09, poz. 79/. 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia lipca 009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych / Dz. U. nr, poz. 030/. 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. 8, poz.897) 0. Ustawa z dnia 07 lipca 99r. Prawo Budowlane /jednolity tekst Dz. U. z 006 r. Nr 56, poz. 8; zm.: Dz. U. z 006 r. Nr 70, poz. 7; Dz. U. z 007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 7, poz. 880, Nr 9, poz. 373, Nr 7, poz. 8, z 008 r. Nr 5, poz. 9, Nr 99, poz. 7, Nr 06, poz. 87, Nr 0, poz. 3, Nr 7, poz. 505, z 009 r. Nr 8, poz. 97, Nr 3, poz. 06/.. Polska Norma PN-N-056-5:998. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. Ustawa z 6 czerwca 97 r. Kodeks pracy /jednolity tekst Dz. U. z 998 r. nr, poz. 9, z późniejszymi zmianami/. Literatura zalecana / fakultatywna: 5

46 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Jolanta Muniak Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) telefon Podpis * Wypełnić zgodnie z instrukcją 6

47 Tabele sprawdzające program nauczania Przedmiotu Szkolenie BHP na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Tabela. Sprawdzenie, czy metody oceniania gwarantują określenie zakresu, w jakim uczący się osiągnął zakładane kompetencje powiązanie efektów kształcenia, metod uczenia się i oceniania: Efekty kształcenia EKW EKW EKW3 EKU EKU EKK EKK wykład aktywność aktywność aktywność aktywność aktywność aktywność aktywność Projekt - Metoda oceniania Prezentacja Obserwacja Dyskusja Inne Tabela. Obciążenie pracą studenta: Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na realizację studia stacjonarne studia niestacjonarne Godziny zajęć z nauczycielem/ami Czytanie literatury Przygotowanie. Przygotowanie do sprawdzianu Przygotowanie do egzaminu Liczba punktów ECTS 0 Sporządził: Jolanta Muniak Data: r. Podpis. 7

48 Tabela 3. Powiązanie celów i efektów kształcenia przedmiotu Szkolenie BHP treści programowych, metod i form dydaktycznych z celami i efektami zdefiniowanymi dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa wiedza Cele przedmiotu (C) Odniesienie danego celu do celów zdefiniowanych dla całego programu Treści programowe (E) Metody dydaktyczne (F) Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć (A9) Efekt kształcenia (D) Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu wiedza CW C_W03 Wykład z prezentacjami i aktywnością słuchaczy Wykład EKW EKW EKW3 K_W09, K_W6 K_W8 K_W0 umiejętności umiejętności CU C_U03 Wykład z prezentacjami i aktywnością słuchaczy Wykład EKU EKU K_U09, K_U7 K_U kompetencje społeczne kompetencje społeczne CK C_K03 Wykład z prezentacjami i aktywnością słuchaczy Wykład EKK EKK K_K0 K_K05 porządził: Jolanta Muniak Data: r. Podpis. 8

49 Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. Nazwa modułu: Matematyka. Kod przedmiotu:. Rodzaj modułu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski 3. Punkty ECTS: 6. Analiza matematyczna: 6. Algebra liniowa z geometrią analityczną: 5 3. Metody probabilistyczne i statystyka: 5 6. Rok studiów: I, II 7. Semestry:,, 3 8. Liczba godzin ogółem: S / 0 NS / 0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora modułu oraz prowadzących zajęcia Wykłady (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) Wykłady (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) Wykłady (Wyk) Ćwiczenia (Ćw) semestr S / 30 NS / 0 semestr S / 30 NS / 0 semestr S / 30 NS / 0 semestr S / 30 NS / 0 3 semestr S / 5 NS / 0 3 semestr S / 30 NS / 0 dr Rafał Różański, dr Robert Dylewski, dr Tadeusz Ostrowski, mgr Tomasz Walkowiak B - Wymagania wstępne Wiedza z matematyki w zakresie szkoły średniej. C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: zapoznanie z pojęciami, zagadnieniami i metodami rachunku różniczkowego i całkowego, algebry liniowej i geometrii analitycznej, rachunku prawdopodobieństwa i wnioskowania statystycznego w zakresie studiów inżynierskich pierwszego stopnia w stopniu umożliwiającym operowanie pojęciami i metodami tych dziedzin oraz dającym możliwość stosowania ich w praktyce inżynierskiej Umiejętności (CU): CU: wyrobienie umiejętności stosowania poznanych pojęć oraz metod przedmiotów modułu matematycznego tj. analizy matematycznej, algebry liniowej, geometrii analitycznej oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki do rozwiązywania zadań i problemów Kompetencje społeczne (CK): CK: przygotowanie do uczenia się przez całe życie CK: wyrobienie umiejętności kreatywnego myślenia D - Efekty kształcenia Student po zakończeniu procesu kształcenia Wiedza EKW ma podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów wchodzących w skład modułu matematycznego obejmującą analizę matematyczną, algebrę liniową z geometrią analityczną oraz metody probabilistyczne i statystykę Umiejętności EKU pozyskuje i wykorzystuje informacje z literatury oraz pozyskuje dane z baz danych, analizuje je, interpretuje i wyciąga wnioski EKU operuje i wykorzystuje poznane pojęcia, metody oraz modele matematyczne Kompetencje społeczne EKK rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia umiejętności przez całe życie EKK poprzez analizowanie i wnioskowanie ćwiczy umiejętność kreatywnego myślenia 9

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INSTYTUT TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Mechanika i budowa maszyn na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym od roku

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Informatyka Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia 9 czerwca 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 44/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego III Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU IN.AG.I.O5 IN.F.I.O5 IN.P.I.O5 IN.SD.I.O5. rok I/ II semestr 1-4 punkty ECTS - język polski wykładowy wykłady

KARTA KURSU IN.AG.I.O5 IN.F.I.O5 IN.P.I.O5 IN.SD.I.O5. rok I/ II semestr 1-4 punkty ECTS - język polski wykładowy wykłady Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Instrumentalny kierunek: Instrumentalistyka specjalność: Wszystkie specjalności poziom: I stopień forma: stacjonarne profil: ogólnoakademicki A. Informacje ogólne nazwa

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 2 Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: SOCJOLOGIA Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: SOCIOLOGY Grupy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Wypracowanie przez studenta umiejętności budowania poprawnych struktur Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna języka angielskiego 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Język niemiecki I. Instytut Humanistyczny PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Język niemiecki I 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA Kierunek stopień tryb język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 2 Semestr: 4 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego IV Przedmiot w języku angielskim:

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego IV Przedmiot w języku angielskim: Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego IV Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek . Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Seminarium

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia

Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Mechanika i Budowa Maszyn Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Język angielski Rodzaj przedmiotu: podstawowy Kod przedmiotu: Rok: 4 Semestr: 6 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć i liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Arkusz Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja tudia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDMIOTU. Umiejętności Kompetencje społeczne

PROGRAM PRZEDMIOTU. Umiejętności Kompetencje społeczne Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A.1 A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo i higiena pracy. Punkty ECTS 0 3. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów AUTOMATYKA I ROBOTYKA ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat z języka angielskiego 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Język obcy I - opis przedmiotu

Język obcy I - opis przedmiotu Język obcy I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy I Kod przedmiotu 09.0-WZ-LogP-JOI-L-S15_pNadGen0AJHM Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka / Logistyka miejska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Komunikacja społeczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja społeczna Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-33_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Inżynieria bezpieczeństwa Profil

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne

Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia. P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Bezpieczeństwo narodowe Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M P R Z E D M I O T U

P R O G R A M P R Z E D M I O T U Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) E.1 A - Informacje ogólne P R O G R A M P R Z E D M I O T U 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 4. Język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku angielskim. JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Pielęgniarstwo Nabór 2015/2016 KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu NS-JA w języku polskim JĘZYK ANGIELSKI Nazwa przedmiotu w języku angielskim English USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-2s German B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Drugiego stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Negocjacje i komunikowanie Kod przedmiotu: międzynarodowe Przedmiot w języku angielskim: Negotiations and

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/JZO Lektorat języka w języku polskim Nazwa przedmiotu angielskiego B2 w języku angielskim Foreign language course B2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Koszykówka KOD WF/II/st/27

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Koszykówka KOD WF/II/st/27 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Koszykówka KOD WF/II/st/27 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr n. hum. Małgorzata Posłuszna - Lamperska. Liczba godzin dydaktycznych Sylabus Wydział / Kierunek / Specjalność WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU KIERUNEK INFORMACJE OGÓLNE Studia (odpowiednie podkreślić) I stopnia - stacjonarne I stopnia - niestacjonarne I stopnia - pomostowe: poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pedagogika KOD S/I/st/8 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6.

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia;

b. umiejętności: 1. student umie komunikować się w sytuacjach związanych z podróżowaniem oraz przez telefon; 2. student potrafi wydawać polecenia; JĘZYK ANGIELSKI 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Język angielski 1.2. Forma przedmiotu: Ćwiczenia, e-learning

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Sporty rekreacyjne do wyboru2: tenis ziemny/tenis stołowy - opis przedmiotu

Sporty rekreacyjne do wyboru2: tenis ziemny/tenis stołowy - opis przedmiotu Sporty rekreacyjne do wyboru2: tenis ziemny/tenis stołowy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sporty rekreacyjne do wyboru2: tenis ziemny/tenis stołowy Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-SRW:TZ/TS

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-3s German B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język niemiecki KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Podstawy dydaktyki medycznej

Podstawy dydaktyki medycznej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod Rodzaj Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa Podstawy dydaktyki

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Administracja Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD S/I/st/1 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych

KARTA PRZEDMIOTU. 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: 1. umiejętność budowania poprawnych struktur zdaniowych oraz użycia poznanych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PNJA- gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnoszkolnym 3. POZIOM STUDIÓW: studia podyplomowe 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Mediacje i sprawiedliwość naprawcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Socjologia 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA4-Ć-S14_genO4RK7 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Metody i narzędzia doskonalenia jakości Methods and Techniques of Quality Management Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla studentów kierunku mechatronika Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: projekt NARZĘDZIA DOSKONALENIA JAKOŚCI Quality Improvement

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

Semestr I: 30, K, 2 ECTS Semestr II: 30, K, 2 ECTS Semestr III: 30, K, 2 ECTS Semestr IV: 30, EgK, 3 ECTS Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: 30, K, 2 ECTS Semestr II: 30, K, 2 ECTS Semestr III: 30, K, 2 ECTS Semestr IV: 30, EgK, 3 ECTS Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH Moduł/Przedmiot: Język niemiecki Kod modułu: xxx

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 4. Język przedmiotu Język polski 5. Rok studiów II, III 6. Imię

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu

Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu Komunikacja interpersonalna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja interpersonalna Kod przedmiotu 15.9-WI-INFP-KI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo