Część I Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część I Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny"

Transkrypt

1 DOA.III Urząd Marszałkowski Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja, realizacja merytoryczna i obsługa techniczna specjalizacji w ramach projektu systemowego p.n. Edukacja receptą na lepsze jutro. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie II. Cel projektu Celem głównym projektu jest : Zwiększenie skuteczności i efektywności pracy kadr pomocy i integracji społecznej w Województwie Świętokrzyskim, promowanie idei ekonomii społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy, do końca 2014 r. Cel projektu będzie realizowany poprzez: Cel szczegółowy 1 Wzrost kwalifikacji zawodowych pracowników JOPS w wyniku ukończenia specjalizacji, studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych, studiów doktoranckich. Słowniczek użytych skrótów: JOPS - Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej Część I Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny W ramach Części I do zadań Wykonawcy należy: 1. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla grupy 30 pracowników JOPS z województwa świętokrzyskiego. 2. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486), oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi specjalizacji cji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. 3. Program zajęć powinien być zgodny z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. W przypadku zmiany aktów prawnych podczas trwania specjalizacji., Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji programu specjalizacji. 4. Przygotowanie uczestników specjalizacji do egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych lub Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników 1

2 socjalnych, koszt w/w egzaminu (z wyłączeniem egzaminu poprawkowego) pokrywa Wykonawca. 5. Opracowanie i przekazanie uczestnikom specjalizacji skryptu w zakresie przygotowania do egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych lub Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. 6. Wykonawca w ramach oferowanego wynagrodzenia zobowiązany będzie do: a. Zapewnienia kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiadających rodzajowi prowadzonych zajęć, gwarantujących wysoki poziom nauczania z wybranego zakresu tematycznego. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany wykładowcy, Wykonawca zapewnia zastępstwo osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie gorszych, niż wykładowcy zastępowanego; b. Zapewnienia obsługi administracyjno technicznej uczestników specjalizacji. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany osoby do obsługi administracyjno technicznej, Wykonawca zapewnia zastępstwo osoby o kwalifikacjach acjach i doświadczeniu zawodowym nie gorszych, niż osoby zastępowanej. Do obowiązków osób prowadzących obsługę administracyjno techniczną należy, m.in.: organizacja zajęć specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny i nadzór nad ich przebiegiem, nadzór nad obsługą administracyjno techniczną specjalizacji, ustalenie harmonogramu szkolenia w zakresie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, wystawienie świadectw ukończenia specjalizacji, prowadzenie dokumentacji przebiegu specjalizacji, bieżąca kontrola i rozliczanie specjalizacji, przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu Protokołu odbioru specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny; c. Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu i programu specjalizacji w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, zgodnie z którym realizowany będzie przedmiot Umowy z zastrzeżeniem, że czynności organizacyjne przedmiotu Umowy rozpoczną się w 2012 r.. Specjalizacja realizowana będzie w systemie niestacjonarnym-zaocznym w czasie weekendów, pożądany czas rozpoczęcia zajęć styczeń 2013 r., zakończenie do 30 listopada 2013 r. wraz z egzaminem (nie dotyczy egzaminu poprawkowego); d. Dopuszcza się realizację przedmiotu Umowy w miesiącach wakacyjnych; e. Przekazania każdemu z uczestników specjalizacji materiałów piśmienniczych, najpóźniej w pierwszym miesiącu rozpoczęcia specjalizacji. Materiały powyższe Wykonawca odbierze od Zamawiającego; f. Umożliwienia nieodpłatnego korzystania przez uczestników specjalizacji ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno informacyjnego podmiotu realizującego przedmiot zamówienia; g. Przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu. W uzasadnionych przypadkach możliwa będzie zmiana terminów zjazdów objętych harmonogramem, o zmianach tych Strony winny poinformować się wzajemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany harmonogramu zatwierdza Zamawiający. 2

3 W przypadku nieprzewidzianych okoliczności lub zdarzeń losowych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o przesunięciu zajęć bądź zastępstwie, na co najmniej 24 godziny wcześniej przed rozpoczęciem tych zajęć; 7. Organizacja specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny od strony logistyki powinna przebiegać, zgodnie z założeniami: a. Rekrutację na specjalizację prowadzi Zamawiający we współpracy z Wykonawcą. Wykonawca realizuje dalsze działania związane z obsługą administracyjno techniczną uczestników specjalizacji; b. Listę uczestników specjalizacji dostarcza Zamawiający, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, zgodnie z harmonogramem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany/modyfikacji listy uczestników w celu zapewnienia pełnego wykorzystania miejsc na zajęciach dydaktycznych; c. Jeżeli z przyczyn losowych lub rezygnacji uczestnika specjalizacji ilość słuchaczy ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania zajęć dydaktycznych, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zastrzega sobie możliwość dodatkowego naboru uczestników z listy rezerwowej; d. Wykonawca sporządza alfabetyczną listę obecności i prowadzi ją w każdym dniu na wszystkich zajęciach, z uwzględnieniem liczby godzin dydaktycznych poświęconych na dany temat; e. Wykonawca zorganizuje zajęcia dydaktyczne w Kielcach w miejscu, do którego można dojechać korzystając z lokalnego miejskiego transportu publicznego; f. Wykonawca zapewni sale wykładowe, ćwiczeniowe i seminaryjne wyposażone w urządzenia i zasoby niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki określonych odpowiednimi przepisami i normami; g. Wykonawca wyznaczy y opiekuna specjalizacji do kontaktów z uczestnikami specjalizacji oraz Zamawiającym; h. Formę zaliczeń poszczególnych przedmiotów (etapów specjalizacji) ustala Wykładowca danego przedmiotu zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; i. Wykonawca wyda każdemu uczestnikowi świadectwo potwierdzające ukończenie specjalizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami; j. W przypadku rezygnacji, skreślenia lub wynikającej z innej przyczyny niemożności kontynuowania nauki przez uczestnika specjalizacji, Wykonawca w ciągu trzech dni powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku rezygnacji uczestnika specjalizacji z kontynuacji specjalizacji bądź skreślenia go z listy uczestników specjalizacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za okres, w którym dana osoba uczestniczyła w specjalizacji. 3

4 Część II Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny W ramach Części II do zadań Wykonawcy należy: 1. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla grupy 30 pracowników JOPS z województwa świętokrzyskiego. 2. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. z 8 maja 2012 r. poz. 486), oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny. 3. Program zajęć powinien być zgodny z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi. W przypadku zmiany aktów prawnych podczas trwania specjalizacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji programu specjalizacji. 4. Przygotowanie uczestników specjalizacji do egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych lub Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, koszt w/w egzaminu (z wyłączeniem em egzaminu poprawkowego) pokrywa Wykonawca. 5. Opracowanie i przekazanie uczestnikom specjalizacji skryptu w zakresie przygotowania do egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych lub Centralną ną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. 6. Wykonawca w ramach oferowanego wynagrodzenia zobowiązany będzie do: a. Zapewnienia kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiadających rodzajowi prowadzonych zajęć, gwarantujących wysoki poziom nauczania z wybranego zakresu tematycznego. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany wykładowcy, Wykonawca zapewnia zastępstwo osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie gorszych, niż wykładowcy zastępowanego; b. Zapewnienia obsługi administracyjno technicznej uczestników specjalizacji. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany osoby do obsługi administracyjno technicznej, Wykonawca zapewnia zastępstwo osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie gorszych, niż osoby zastępowanej. Do obowiązków osób prowadzących obsługę administracyjno techniczną należy, m.in.: organizacja zajęć specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny i nadzór nad ich przebiegiem, nadzór nad obsługą administracyjno techniczną specjalizacji, ustalenie harmonogramu szkolenia w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, wystawienie świadectw ukończenia specjalizacji, prowadzenie dokumentacji przebiegu specjalizacji, bieżąca kontrola i rozliczanie specjalizacji, przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu Protokołu odbioru specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny; 4

5 c. Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu i programu specjalizacji w terminie 7 dni od podpisania Umowy, zgodnie z którym realizowany będzie przedmiot Umowy z zastrzeżeniem, że czynności organizacyjne przedmiotu Umowy rozpoczną się w 2012 r.. Specjalizacja realizowana będzie w systemie niestacjonarnym-zaocznym w czasie weekendów,, pożądany czas rozpoczęcia zajęć styczeń 2013 r.,, zakończenie do 30 listopada 2013 r. wraz z egzaminem (nie dotyczy egzaminu poprawkowego); d. Dopuszcza się realizację przedmiotu Umowy w miesiącach wakacyjnych; e. Przekazania każdemu z uczestników specjalizacji materiałów piśmienniczych, ienniczych, najpóźniej w pierwszym miesiącu rozpoczęcia specjalizacji. Materiały powyższe Wykonawca odbierze od Zamawiającego; f. Umożliwienia nieodpłatnego korzystania przez uczestników specjalizacji ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno informacyjnego podmiotu realizującego przedmiot zamówienia; g. Przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu. W uzasadnionych przypadkach możliwa będzie zmiana terminów zjazdów objętych harmonogramem, o zmianach tych Strony winny poinformować się wzajemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany harmonogramu zatwierdza Zamawiający. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności lub zdarzeń losowych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o przesunięciu zajęć bądź zastępstwie, na co najmniej 24 godziny wcześniej przed rozpoczęciem tych zajęć; 7. Organizacja specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny od strony logistyki powinna przebiegać, zgodnie z założeniami: a. Rekrutację na specjalizację prowadzi Zamawiający we współpracy z Wykonawcą. Wykonawca realizuje dalsze działania związane z obsługą administracyjno techniczną uczestników specjalizacji; b. Listę uczestników specjalizacji dostarcza Zamawiający, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, zgodnie z harmonogramem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany/modyfikacji listy uczestników w celu zapewnienia pełnego wykorzystania miejsc na zajęciach dydaktycznych. c. Jeżeli z przyczyn losowych lub rezygnacji uczestnika specjalizacji ilość uczestników ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania zajęć dydaktycznych, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zastrzega sobie możliwość dodatkowego naboru uczestników z listy rezerwowej; d. Wykonawca sporządza alfabetyczną listę obecności i prowadzi ją w każdym dniu na wszystkich zajęciach, z uwzględnieniem liczby godzin dydaktycznych poświęconych na dany temat; e. Wykonawca zorganizuje zajęcia dydaktyczne w Kielcach w miejscu, do którego można dojechać korzystając z lokalnego miejskiego transportu publicznego; f. Wykonawca zapewni sale wykładowe, ćwiczeniowe i seminaryjne wyposażone w urządzenia i zasoby niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 5

6 z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki określonych odpowiednimi przepisami i normami; g. Wykonawca wyznaczy opiekuna specjalizacji do kontaktów z uczestnikami specjalizacji oraz Zamawiającym; h. Formę zaliczeń poszczególnych przedmiotów (etapów specjalizacji) ustala Wykładowca danego przedmiotu zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; i. Wykonawca wyda każdemu uczestnikowi świadectwo potwierdzające ukończenie specjalizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami; j. W przypadku rezygnacji, skreślenia lub wynikającej z innej przyczyny niemożności kontynuowania nauki przez uczestnika specjalizacji, Wykonawca w ciągu trzech dni powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku rezygnacji uczestnika specjalizacji z kontynuacji specjalizacji bądź skreślenia go z listy uczestników specjalizacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za okres, w którym dana osoba uczestniczyła w specjalizacji. Część III Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej W ramach Części III do zadań Wykonawcy należy: 1. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej dla grupy 30 pracowników JOPS z województwa świętokrzyskiego. 2. Realizacja przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z na podstawie art. 122 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 poz. 1081) oraz z innymi aktualnie obowiązującymi właściwymi do realizacji przedmiotu zamówienia aktami prawnymi. W przypadku zmiany aktów prawnych podczas trwania specjalizacji, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji programu specjalizacji. 3. Przygotowanie uczestników specjalizacji do egzaminu oraz jego przeprowadzenie (w tym powołanie komisji egzaminacyjnej), koszt w/w egzaminu (z wyłączeniem egzaminu poprawkowego) pokrywa Wykonawca. 4. Opracowanie skryptu dla uczestników specjalizacji w zakresie przygotowania do w/w egzaminu. 5. Wykonawca w ramach oferowanego wynagrodzenia zobowiązany będzie do: a. Zapewnienia kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiadających rodzajowi prowadzonych zajęć, gwarantujących wysoki poziom nauczania z wybranego zakresu tematycznego. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany wykładowcy, Wykonawca zapewnia zastępstwo osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie gorszych, niż wykładowcy zastępowanego; b. Zapewnienia obsługi administracyjno technicznej j uczestników specjalizacji. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany osoby do obsługi administracjo 6

7 technicznej, Wykonawca zapewnia zastępstwo osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym nie gorszym, niż osoby zastępowanej. Do obowiązków osób prowadzących obsługę administracyjno-techniczną należy, m.in.: organizacja zajęć specjalizacji organizacja pomocy społecznej i nadzór nad ich przebiegiem, nadzór nad obsługą administracyjno techniczną specjalizacji, przekazanie uczestnikom opracowanych materiałów dydaktycznych dotyczących specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, ustalenie harmonogramu szkolenia z zakresu specjalizacji organizacja pomocy społecznej, wystawienie świadectw ukończenia specjalizacji, prowadzenie dokumentacji i przebiegu specjalizacji, bieżąca kontrola i rozliczanie specjalizacji; c. Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu i programu specjalizacji w terminie 7 dni od podpisania Umowy, zgodnie z którym realizowany będzie przedmiot Umowy z zastrzeżeniem, że czynności organizacyjne przedmiotu Umowy rozpoczną się w 2012 r.. Specjalizacja realizowana będzie w systemie niestacjonarnym-zaocznym w czasie weekendów, pożądany czas rozpoczęcia zajęć styczeń 2013 r.,, zakończenie do 30 listopada 2013 r. wraz z egzaminem (nie dotyczy egzaminu poprawkowego); d. Dopuszcza się realizację przedmiotu Umowy w miesiącach wakacyjnych; e. Opracowania i przekazania każdemu z uczestników specjalizacji materiałów dydaktycznych dotyczących specjalizacji, najpóźniej j w pierwszym miesiącu rozpoczęcia zajęć; f. Przekazania każdemu ze uczestników specjalizacji materiałów piśmienniczych, najpóźniej w pierwszym miesiącu rozpoczęcia zajęć. Materiały powyższe Wykonawca odbierze od Zamawiającego; g. Umożliwienia nieodpłatnego korzystania przez uczestników specjalizacji ze zbiorów bibliotecznych oraz systemu biblioteczno informacyjnego podmiotu realizującego przedmiot zamówienia; h. Przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu. W uzasadnionych przypadkach możliwa będzie zmiana terminów zjazdów objętych harmonogramem, o zmianach tych Strony winny poinformować się wzajemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany harmonogramu zatwierdza Zamawiający. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności lub zdarzeń losowych, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o przesunięciu zajęć bądź zastępstwie, na co najmniej 24 godziny wcześniej przed rozpoczęciem tych zajęć; 6. Organizacja specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej od strony logistyki powinna przebiegać, zgodnie z założeniami: a. rekrutację na specjalizację prowadzi Zamawiający we współpracy z Wykonawcą. Wykonawca realizuje dalsze działania związane z obsługą administracjo techniczną uczestników specjalizacji; b. listę słuchaczy specjalizacji dostarcza Zamawiający, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, zgodnie z harmonogramem. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany/modyfikacji listy uczestników w celu zapewnienia pełnego wykorzystania miejsc na zajęciach dydaktycznych; 7

8 c. Jeżeli z przyczyn losowych lub rezygnacji uczestnika specjalizacji ilość uczestników ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania zajęć dydaktycznych, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zastrzega sobie możliwość dodatkowego naboru uczestników z listy rezerwowej; d. Wykonawca sporządza alfabetyczną listę obecności i prowadzi ją w każdym dniu na wszystkich zajęciach, z uwzględnieniem liczby godzin dydaktycznych poświęconych na dany temat; e. Wykonawca zorganizuje zajęcia dydaktyczne w Kielcach w miejscu, do którego można dojechać korzystając z lokalnego miejskiego transportu publicznego; f. Wykonawca zapewni sale wykładowe, ćwiczeniowe i seminaryjne wyposażone w urządzenia i zasoby niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki określonych odpowiednimi przepisami i normami; g. Wykonawca wyznaczy opiekuna specjalizacji do kontaktów z uczestnikami specjalizacji oraz Zamawiającym; h. Formę zaliczeń poszczególnych przedmiotów ustala Wykładowca danego przedmiotu zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; i. Wykonawca wyda każdemu uczestnikowi świadectwo potwierdzające ukończenie specjalizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami; j. W przypadku rezygnacji, skreślenia lub wynikającej z innej przyczyny niemożności kontynuowania nauki przez uczestnika specjalizacji, Wykonawca w ciągu trzech dni powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku rezygnacji uczestnika specjalizacji z kontynuacji specjalizacji bądź skreślenia go z listy uczestników specjalizacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za okres, w którym dana osoba uczestniczyła w specjalizacji. Uwagi dotyczące wszystkich części przedmiotu zamówienia: a. Wykonawca zobowiązany jest, na prośbę Zamawiającego, do prowadzenia dokumentacji faktograficznej (w formie papierowej i na płycie CD) z przebiegu specjalizacji. Materiały te stanowić będą załącznik do Protokołu odbioru specjalizacji; b. Czas trwania okresu rozliczeniowego to jeden miesiąc. Płatność za ostatni miesiąc trwania danej specjalizacji zostanie przekazana Wykonawcy po egzaminie końcowym pozwalającym słuchaczom uzyskać odpowiednio: specjalizację w zawodzie pracownik socjalny pierwszego i drugiego stopnia (część pierwsza i druga), specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (część trzecia). Dotyczy to pierwszego terminu w/w egzaminów wyznaczonego przez Wykonawcę. c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia własnej dokumentacji faktograficznej o której jest mowa powyżej (punkt a.); d. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia własnych ankiet oceniających poziom merytoryczny i organizacyjny realizacji przedmiotu Umowy. e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę i zgłaszania ewentualnych wniosków i uwag co do realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy; 8

9 f. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wszystkich uczestników specjalizacji (ubezpieczenie NNW na minimum 5000 zł na czas trwania realizacji przedmiotu Umowy); g. Niedozwolone jest zamieszczanie reklamy firmy, którą reprezentuje Wykonawca, zarówno w formie banerów jak również na materiałach dydaktycznych bez zgody Zamawiającego; g. Terminy realizacji zamówienia dla poszczególnych specjalizacji nie mogą kolidować z godzinami pracy uczestników specjalizacji-preferowana preferowana forma zajęć dydaktycznych to zjazdy odbywające się w czasie weekendów. Dodatkowo (dotyczy wszystkich części zamówienia): oznakowanie materiałów dydaktycznych, ośrodka i pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (m.in.: logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logotyp Unii Europejskiej kolor z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego funduszu Społecznego herb -kolor) kolor) a także umieszczenie informacji o następującej treści: Projekt Systemowy Edukacja receptą na lepsze jutro 9

Zamówienie public

Zamówienie public Zamówienie public... - 157963-2013 15/05/2013 S93 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta I.II.IV.V.VI. PL-Kielce: Usługi edukacji osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r.

Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 1/EFS/2013 Wąsewo dn.../..2013 r. U M O W A Nr /EFS/2013 Dotycząca organizacji szkolenia osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywne Wąsewo

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Załącznik nr 1 Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.15 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6

PCFE Załącznik nr 6 PCFE.272.53.2013 Załącznik nr 6 Przeprowadzenie kursów z zakresu rolnictwa dla uczestników projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla jednego uczestnika projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 1 REGULAMIN REKRUTACJI NA POZASZKOLNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w dniu... 2011 roku w Siedlcach pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z siedzibą w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z:

UMOWA Nr../. 2. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z: PROJEKT CAZ.PZ. 662-1-2/PSt/2012 Załącznik nr 8 UMOWA Nr../. zawarta w dniu.... w Siedlcach pomiędzy Prezydentem Miasta Siedlce reprezentowanym przez Panią Ewę Marchel - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

Zadanie nr 1. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt. Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników podmiotów ekonomii społecznej. Oznaczenie sprawy GS.PW.4011-1-2/10 Załącznik Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. II. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr umowy

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr umowy UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr umowy zawarta dnia 20.03.2010 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. Norwida 25; 50-375 Wrocław NIP 8960005354 REGON 000001867 zwaną w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 5: KURS PN. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Załącznik nr 6.5 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu pn.: Podatkowa księga przychodów

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 3 Kryteria uczestnictwa

Informacje ogólne. 3 Kryteria uczestnictwa Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych i specjalizacjach II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w ramach projektu systemowego ROPS w Toruniu pn. Akademia pomocy i integracji społecznej wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zaprasza Płużnica, 10.07.2018 r. do składania ofert na przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Regulamin szkolenia specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny Priorytet I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Zatrudnienie i integracja społeczna, Projekt 1.20 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej, Komponent szkoleniowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Nr... /BIO2/ROK. a Panią/Panem:

Nr... /BIO2/ROK. a Panią/Panem: Umowa uczestnictwa w II edycji studiów podyplomowych pn. "Biostatystyka zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu" w roku akademickim 2014/2015 Nr... /BIO2/ROK realizowanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Szkolenia w ramach projektu Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu słupskiego poprzez utworzenie pracowni gastronomicznej, wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi Polska-Białystok: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2015/S 060-105391 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dyrektywa 2004/18/WE Usługi Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i

Bardziej szczegółowo

3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia szkolenia w dniu / /2013 r. i zakończenia maksymalnie do dnia../.2013 roku.

3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia szkolenia w dniu / /2013 r. i zakończenia maksymalnie do dnia../.2013 roku. Wąsewo dn. /./2013 r. U M O W A Nr /EFS/2013 Dotycząca organizacji seminarium dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywne Wąsewo Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE

Projekt Czas na aktywność w mieście Jaśle współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURSY ZAWODOWE UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9 do SIWZ KURSY ZAWODOWE Część ogólna dotycząca wszystkich kursów zawodowych. 1) Zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2014/... zawarta w dniu...

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2014/... zawarta w dniu... Załącznik Nr12 do SIWZ WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2014/... zawarta w dniu... w sprawie świadczenia usług w zakresie szkolenia osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.19 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego kat. B dla uczestników

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ..., z siedzibą... NIP:..., REGON:...reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi łącznie Stronami o następującej treści:

WZÓR UMOWY. ..., z siedzibą... NIP:..., REGON:...reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą, zwanymi łącznie Stronami o następującej treści: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do Opisu Warunków Zamówienia W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

2. imię i nazwisko:.. miejsce zamieszkania: (miejscowość, kod, poczta ulica/nr domu),

2. imię i nazwisko:.. miejsce zamieszkania: (miejscowość, kod, poczta ulica/nr domu), UMOWA O KSZTAŁCENIE NA SZKOLENIU SPECJALIZACYJNYM ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ NR OSB.IPS.OPS/W-4500-./2019 zawarta w dniu w Olsztynie pomiędzy: 1. Bożeną Ziomek prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja MGOPS.POKL.252.1.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Senatu LSW nr 29/47/2015 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe powołuje, przekształca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 wzór umowy Umowa na zorganizowanie kursu języka niemieckiego w stopniu podstawowym

Załącznik nr 10 wzór umowy Umowa na zorganizowanie kursu języka niemieckiego w stopniu podstawowym Załącznik nr 10 wzór umowy Umowa na zorganizowanie kursu języka niemieckiego w stopniu podstawowym zawarta w dniu.. roku w Łosicach pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych podyplomowych studiów oraz szkoleń dla pracowników

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Opis przedmiotu zamówienia. Część I Kurs prawa jazdy kategorii C i kategorii D CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych

REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych REGULAMIN ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w ramach projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3: KURS KELNERA-BARMANA Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6.3 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu Kelner barman, w

Bardziej szczegółowo

Projekt "Postarajmy się zrozumieć" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Postarajmy się zrozumieć współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Brzeziny: Usługa szkoleniowa Kurs języka migowego 1 stopnia Szkolenie realizowane w ramach projektu Postarajmy się zrozumieć współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 7 szkoleń w ramach projektu Wdrożenie nowoczesnych modeli zarządzania

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych. I. Postanowienia ogólne

Regulamin studiów podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych. I. Postanowienia ogólne Regulamin studiów podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych Regulamin studiów podyplomowych Uczelni Nauk Społecznych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

5 Zasady uczestnictwa i organizacji

5 Zasady uczestnictwa i organizacji Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych, studiach magisterskich uzupełniających i specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w ramach projektu systemowego: Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu realizowanego przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres j.kanabus@nfosigw.gov.pl do dnia 9 grudnia 2013 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. Oferty prosimy składać na adres j.kanabus@nfosigw.gov.pl do dnia 9 grudnia 2013 r. ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej NFOŚiGW), zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników NFOŚiGW na temat: Stres pod kontrolą.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia PAKIET 1 Przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych

Opis przedmiotu zamówienia PAKIET 1 Przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych Opis przedmiotu zamówienia PAKIET 1 Przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych Załącznik nr 6a 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu eksploatacji wybranych maszyn rolniczych

Bardziej szczegółowo

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zmieniona treść: Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Opis przedmiotu zamówienia. 4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNI NA RYNKU PRACY Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2010. 2... reprezentowaną przez :

Umowa Nr /2010. 2... reprezentowaną przez : Załącznik Nr do SIWZ Umowa Nr /2010 Zawarta w dniu.2010 r. w Zgierzu pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu ul. Długa 56 reprezentowanym przez: 1/ mgr

Bardziej szczegółowo

II. Tryb udzielenia zamówienia

II. Tryb udzielenia zamówienia ROZEZNANIE RYNKU NA USŁUGI W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA W RADLINIE Z DNIA 06.11.2018R. Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie jako realizator projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach

WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SZKOLENIOWEJ NR... zawarta w dniu... w Tarnowskich Górach pomiędzy działającą w imieniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego Panią mgr Ewą Brachaczek

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 102624-2014 z dnia 2014-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów rozwoju

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 123068-2014 z dnia 2014-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: stacjonarnych warsztatów aktywnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Uniwersytet Śląski Katowice 12.05.2014 Dział Logistyki ul. Bankowa 12 40-007 Katowice tel. (32) 359 19 07 mail: joanna.kozbial@us.edu.pl; pok. 104 Zaproszenie do składania ofert Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLE LIDERÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH nr.../slks/uu/5.4.2_10/2013

UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLE LIDERÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH nr.../slks/uu/5.4.2_10/2013 UMOWA UCZESTNICTWA W SZKOLE LIDERÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH nr.../slks/uu/5.4.2_10/2013 zawarta w dniu... w... pomiędzy Liderem projektu Koszalińskim Centrum Wspierana Inicjatyw Społecznych z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. I Postanowienia ogólne. tekst jednolity Załącznik do uchwały nr 384 Senat Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim. Regulamin studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111084-2013 z dnia 2013-03-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: warsztatów rozwoju osobistego i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZP (wzór)

UMOWA NR ZP (wzór) Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego nr ZP.3422.26.2013 z dnia 05.09.2013 r. UMOWA NR ZP.3422...2013 (wzór) Zawarta w dniu. w Częstochowie, pomiędzy Powiatem Częstochowskim, Powiatowym Centrum z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, obowiązujący w Dolnośląskim Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2012/...

UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2012/... Załącznik Nr 8 do Formularza oferty ( WZÓR ) UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2012/... zawarta w dniu... pomiędzy: Starostą Brzeskim, w którego imieniu działa Pan Andrzej Mleczko - Dyrektor Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 12: KURS MASAŻU TENSEGRACYJNEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 12: KURS MASAŻU TENSEGRACYJNEGO OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 12: KURS MASAŻU TENSEGRACYJNEGO Projekt współfinansowany przez Szwajcarię Załącznik nr 6.12 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie Kursu masażu tensegracyjnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego PO WER

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego PO WER REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Poznań: Część 1 - Zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia pod nazwą: Spółdzielnia socjalna jako narzędzie aktywizacji klientów pomocy społecznej i Powiatowych Urzędów Pracy Część 2 - Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Organizatorem szkolenia jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 334200-2013 z dnia 20.08.2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn 1.1.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu 1 1. Podstawę prawną organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH/SPECJALISTYCZNYCH/DOKSZTAŁCAJĄCYCH PROWADZONYCH PRZEZ LUX MED Sp. z o.o.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH/SPECJALISTYCZNYCH/DOKSZTAŁCAJĄCYCH PROWADZONYCH PRZEZ LUX MED Sp. z o.o. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH/SPECJALISTYCZNYCH/DOKSZTAŁCAJĄCYCH PROWADZONYCH PRZEZ LUX MED Sp. z o.o. Opracowany i zatwierdzony przez Organizatora kursu na podstawie: 1. Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Technikum w Suchowoli nowa jakość w kształceniu zawodowym współfinansowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH uchwalony w dniu 29. 11. 2007 r. przez Senat Państwowej WyŜszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. ul. Tadeusza Kościuszki Nowy Sącz

ZAPYTANIE OFERTOWE. Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu. ul. Tadeusza Kościuszki Nowy Sącz PCFE.042.16..2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu ul. Tadeusza Kościuszki 3 33-300 Nowy Sącz REGON 121091291, NIP 734-34-11-812 Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KONTYNUACJI VI EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA. w ramach projektu: "Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej" zawarta w dniu.

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA. w ramach projektu: Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej zawarta w dniu. UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA w ramach projektu: "Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej" zawarta w dniu. Niniejszy projekt pn. Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim Załącznik do uchwały nr 434 Senatu UŁ z dnia 13 maja 2019 r. Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu WSPS z dnia: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa

1 Informacje ogólne. 2 Słownik pojęć. 3 Kryteria uczestnictwa » Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz specjalizacjach w ramach Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej «1 Informacje ogólne Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

PCFE Załącznik nr 6.20 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

PCFE Załącznik nr 6.20 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PCFE.272.23.2015 Załącznik nr 6.20 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn.: Twoja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2018 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin studiów podyplomowych w IBPRS zwanym dalej Instytutem, określa organizację i tok studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/zsz3/zit_2017

Zapytanie ofertowe nr 12/zsz3/zit_2017 Zespół Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura 40-395 Katowice, ul. Szopienicka 66 Tel. 32 2557225, sekretariat@zsz3.pl Projekt EFS Moje wybory- moje kwalifikacje moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 384 podjęta na 29 roboczym posiedzeniu w kadencji 2008-2012 z dnia 2011-09-19 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ wzór umowy

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ wzór umowy ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ wzór umowy 1. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. Program

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr GZEAS.042.6.2012

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr GZEAS.042.6.2012 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr GZEAS.042.6.2012 Wzór - Umowa nr. zawarta w dniu......pomiędzy: Gminą Łubniany/Gminnym Zespołem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Łubnianach, ul. Opolska 104,

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) Załącznik Nr 8 do Formularza Oferty

(WZÓR) Załącznik Nr 8 do Formularza Oferty (WZÓR) Załącznik Nr 8 do Formularza Oferty UMOWA SZKOLENIOWA Nr UmSz/2012/... zawarta w dniu... w sprawie świadczenia usług w zakresie szkolenia osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 6 32 620 Brzeszcze tel. (32) 21 11 251 e mail: ops@brzeszcze.pl Zapytanie ofertowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo