Umowa Nr / reprezentowaną przez :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Nr /2010. 2... reprezentowaną przez :"

Transkrypt

1 Załącznik Nr do SIWZ Umowa Nr /2010 Zawarta w dniu.2010 r. w Zgierzu pomiędzy : 1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu ul. Długa 56 reprezentowanym przez: 1/ mgr Ewę Lesiak - Dyrektor MOPS 2/ mgr Dorotę Rogut - Główna Księgowa zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez : 1/... zwanym dalej Wykonawcą, po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę usług szkoleniowych dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu - uczestników projektu Jestem potrzebny, chcę być potrzebny współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

2 3. Usługi szkoleniowe będące przedmiotem umowy realizowane będą w dwunastu następujących blokach tematycznych: Część A Kompetencji psychospołecznych warsztaty grupowe Część B Kompetencji zawodowych - warsztaty grupowe Część C Autoprezentacji oraz zmiany wizerunku warsztaty grupowe Część D Umiejętności opiekuńczo- wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego warsztaty grupowe Część E Komputerowo- internetowe Stop wykluczeniu cyfrowemu - szkolenie grupowe Część F Pracownika administracyjno - biurowego - szkolenie grupowe Część G Pomocy kuchni - szkolenie grupowe Część H Opiekuna/ki osób starszych - szkolenie grupowe Część I Magazyniera - szkolenie grupowe Część J Profesjonalnego sprzedawcy/czyni - szkolenie grupowe Część K Indywidualne konsultacje psychologiczno-doradcze Część L Terapia psychologiczna (indywidualna lub grupowa) 1. Programy szkoleń stanowią załącznik do niniejszej umowy. 2. Szkolenia będą realizowane w okresie od... do..., w terminach i miejscach wskazanych w harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy. 3. Szkolenia wskazane w 2 ust 3 część A, B, C, D realizowane będą w grupach nie przekraczających 12 uczestników, a część E - 11 uczestników, przy czym Zamawiający zapewnia jedynie 10 stanowisk komputerowych i w przypadku 11 osobowych grup dodatkowe stanowisko jest zobowiązany zapewnić Wykonawca. 4. Uczestnicy projektu będą kierowani na dany kurs na podstawie skierowania lub listy imiennej przedłożonej Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia kursu. 3 Do zobowiązań Wykonawcy należy realizacja następujących zadań: 1. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z programem i harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego. 2. Przeprowadzenie wszystkich szkoleń miękkich na terenie miasta Zgierza, w siedzibie Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż Zamawiający posiada jedną salę na której mogą być prowadzone zajęcia dla grup nie większych niż 10 osobowe. 2

3 3. W przypadku organizacji szkoleń poza Zgierzem zapewnienie uczestnikom transportu zorganizowanego np., autokarów, busów. 4. Ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 5. Systematyczna ocena postępów uczestników szkolenia oraz dostosowanie programu szkolenia do ich indywidualnych potrzeb. 6. Bieżące informowanie Zamawiającego o przypadkach nieobecności na szkoleniu osób skierowanych oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa na szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. 7. Prowadzenie listy obecności uczestników szkolenia potwierdzających swój udział w zajęciach własnoręcznym podpisem, i przedłożenie jej Zamawiającemu po ostatnim dniu szkolenia. 8. W przypadku nieobecności wykładowcy lub trenera niezwłoczne poinformowanie o tym zdarzeniu Zamawiającego i zapewnienie zastępstwa po uzgodnieniu z Zamawiającym. 9. Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia oraz przechowywanie jej do r. 10. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej ze szkoleń i przekazywanie jej na bieżąco Zamawiającemu. 11. Zapewnienia cateringu dla uczestników, w postaci: suszu konferencyjnego, kawy i herbaty, wody mineralnej oraz ciepłego posiłku w postaci drugiego dania. 12. Wyposażenie sal szkoleniowych w odpowiedni sprzęt dydaktyczny, a uczestników w materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowej realizacji programu szkolenia, w tym podręczniki lub skrypty przygotowane przez wykładowcę, spójne z zakresem i przebiegiem zajęć, długopisy. 13. Zapewnienie odbycia zajęć praktycznych z obsługi komputera przy jednoosobowej obsadzie przy każdym z komputerów. 14. Przeprowadzenie ewaluacji szkoleń oraz rezultatów miękkich Projektu (ankiety: wstępna i końcowa), w tym sporządzenie konspektów i protokołów ewaluacyjnych. 15. Wydanie uczestnikom dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia.

4 16. Dokument ten oraz wszystkie przekazywane uczestnikom materiały, jak również lista obecności, lista potwierdzająca odbiór materiałów, cateringu, miejsce szkolenia itp. winny być opatrzone logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego Funduszu Społecznego, Unii Europejskiej, logo realizatora projektu, tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu wraz z adnotacją o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 17. Informowanie uczestników Projektu o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 18. Umożliwienie Zamawiającemu i przedstawicielowi instytucji pośredniczącej przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji umowy, a także udostępnienia w trakcie kontroli wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz elektronicznych związanych z realizacją niniejszej umowy. 19. Zarejestrowanie kursów w bazie danych ofert szkoleniowych na stronie internetowej: 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie. zł (słownie:...zł) brutto, zgodnie ze złożoną ofertą. 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie cząstkowych faktur, po zakończeniu każdej części szkoleniowej, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 3. Do faktury za daną część szkoleniową zostanie dołączona lista uczestników biorących udział w danym bloku, z podaniem kosztu przypadającego na jednego uczestnika oraz kosztu przypadającego na jedną grupę Do każdej z faktur cząstkowych Zamawiający dołączy: 1) listy obecności, 2) listy odbioru materiałów szkoleniowych, 3) listy odbioru cateringu,

5 4) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających zakończenie udziału w szkoleniu oraz listy odbioru tychże dokumentów, 5) protokóły z egzaminu końcowego - w przypadku szkolenia zakończonego egzaminem 6) imienne listy potwierdzające ubezpieczenie uczestników, 7) prowadzone karty obserwacji w celu oceny postępów uczestników szkoleń, 8) ankiety badające stopień zadowolenia każdego z odbytych szkoleń, 9) ankiety ewaluacyjne określające stopień realizacji rezultatów projektu. 5. Do ostatniej faktury Wykonawca załączy raport ewaluacyjny. Zamawiający ma prawo do: 1. Dokonywania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia. 2. Uczestnictwa w ocenie końcowej osób szkolonych w charakterze obserwatora Kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom w miejscu realizacji umowy W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, w szczególności nie realizowania umówionego programu szkolenia, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia. 2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający nie pokrywa kosztów szkolenia Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach i wysokości: 1) za niedotrzymanie ustalonego w 2 ust. 2 umowy terminu rozpoczęcia lub zakończenia szkolenia w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy określonego w 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu lub zakończeniu szkolenia, 2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w 4 ust. 1 umowy,

6 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w 4 ust. 1 umowy, z wyłączeniem odstąpienia od umowy z przyczyn opisanych w 6 umowy. 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody - gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustalona karę umowną. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, 9 Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 10 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron. Wykonawca : Zamawiający:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego.

d) Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w dniach pracy zamawiającego. zał. nr 1 do SIWZ U M O W A Nr.. NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCYSPOŁECZNEJ W GORLICACH PROJEKTU POD NAZWĄ DAJ SOBIE SZANSĘ, TOBIE TEŻ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Tytuł projektu: Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../ 2014 - projekt

Umowa nr.../ 2014 - projekt Załącznik nr 6 Umowa nr.../ 2014 - projekt zawarta w dniu 2014 roku pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. K. Wielkiego 7A, 63 300 Pleszew, reprezentowanym przez: 1. Grażynę Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA - wzór. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w działającym w oparciu o. reprezentowanym przez.. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA - wzór Załącznik nr 4 wzór umowy, zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Suchedniów / Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. (NIP, REGON.. reprezentowanym przez Dyrektora.. a. zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.

Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30. Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości Wodzisław Śląski, dnia 10 luty 2015 roku nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zawodowego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Postępowanie oznaczone jest jako OPS/KG/341-3/14. Wszelka korespondencja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28 zaprasza do złożenia oferty na Szkolenie Spawanie blach i rur ze stali stopowej (czarnej) i nierdzewnej spoinami pachwinowymi metodami MAG i

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr...

Projekt umowy dla pakietu nr I. UMOWA Nr... Załącznik nr 3 Projekt umowy dla pakietu nr I UMOWA Nr... Zawarta w dniu...w Chełmcu pomiędzy: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmcu ul. Marcinkowicka 6, reprezentowanym przez: Zofia Sadkiewicz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ... Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH... Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. Zawarta w Lublinie w dniu..

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w. w dniu.2012 roku pomiędzy Centrum Kultury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych.

Szkolenie Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przeworsku ul. Krakowska 30, 37 200 Przeworsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki UMOWA O WYKONANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W RAMACH PROJEKTU W Kierunku Nowego Zatrudnienia Działanie 8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawarta w dniu..r. w Poznaniu pomiędzy: DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro 1 Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest:

A. Szkolenie - kurs podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty internetowej I.A. Wykonawca zobowiązany jest: ZPK.042.8.19.2012.2013 Kowala, dn. 14.08.2013r. Gmina Kowala z związku z realizacją projektu e-kowala nowoczesna gmina współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFEROWEGO NA USŁUGĘ SZKOLENIOWĄ Pt: Szkolenia z zakresu spawania metodą MAG/MIG/TIG, oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30.

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie zamówienia na dostawy/usługi/roboty budowlane o wartości przekraczającej 6.000 euro i nieprzekraczającej 30. Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 tys. Euro OPS.XII.271.4.14... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta Szczecin 2. Grzegorza Łubiana Dyrektor Wydziału Organizacyjnego zwaną w dalszej części Zamawiającym

1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta Szczecin 2. Grzegorza Łubiana Dyrektor Wydziału Organizacyjnego zwaną w dalszej części Zamawiającym Załącznik nr 8 do siwz UMOWA NR. CRU... zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 000599824, reprezentowaną przez: 1. Ryszarda Słokę Sekretarza Miasta

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo