UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE"

Transkrypt

1 UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE Niniejsza umowa ( Umowa ) została zawarta w Białymstoku, w dniu roku pomiędzy: PODLASKI KLASTER BIELIZNY Ul. Legionowa 30/ Białystok NIP reprezentowaną przez: 1. Członek Zarządu Członek Zarządu zwaną dalej Zleceniodawcą lub Zamawiającym lub Stroną a. z siedzibą w przy ul., wpisaną do rejestru pod numerem.., reprezentowaną przez: -.. zwaną dalej Zleceniobiorcą lub Wykonawcą lub Stroną Poniżej określone pojęcia wykorzystane w umowie przyjmują następujące definicje: Serwis Internetowy w umowie rozumiany jako, strona internetowa napisana w technologii umożliwiającej funkcjonowanie w kształcie opisanym w Załączniku 1 zapytania ofertowego. Dokumentacja Źródłowa Dokumentacja źródłowa szczegółowo opisuje przedmiot umowy, strukturę, funkcje oraz precyzuje i opisuje sposób działania poszczególnych funkcji serwisu internetowego. Projekt Graficzny projekt graficzny w Umowie rozumiany jest jako wygląd Serwisu Internetowego przedstawiony w formie pliku GIF, JPG lub PNG. Projekt Graficzny obejmuje

2 wszystkie elementy graficzne w tym strony i podstrony zgodnie z funkcjonalnością określoną w Specyfikacji Wstępnej i Dokumentacji Źródłowej. Implementacja i Oprogramowanie czynności programistyczne polegające na zaprogramowaniu od nowa lub dostosowaniu, ewentualnie rozbudowie silnika/silników serwisu internetowego do wymagań Projektu Graficznego i wymagań opisanych w Dokumentacji Źródłowej. Modyfikacja Założeń Dokumentacji Źródłowej zmiana wcześniej uzgodnionych i zaakceptowanych przez Strony założeń do tworzonego Serwisu Internetowego. Błąd ukryta wada systemu, która mimo jej wystąpienia umożliwia działanie i funkcjonowanie Serwisu internetowego. Awaria błąd, którego wystąpienie uniemożliwia działanie i funkcjonowanie Serwisu Internetowego. 1. Przedmiot Umowy 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca, za wynagrodzeniem określonym w niniejszej Umowie, zobowiązuje się wykonać następujące prace: 1.1 Analiza Specyfikacji Wstępnej, Grafik i Stworzenie Dokumentacji Źródłowej opisującej szczegółowo wygląd, sposób działania i zakres wykonania Serwisu Internetowego. 1.2 Dokonanie Implementacji i Oprogramowania Serwisu Internetowego zgodnie z Dokumentacją Źródłową. 2. Poszczególne składowe przedmiotu Umowy wymienione w punkcie 1 powyżej będą realizowane w etapach i zgodnie z harmonogramem określonym w paragrafie Oświadczenia Stron i zasady wykonania przedmiotu Umowy. 1. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie dla wykonania przedmiotu Umowy. 2. Zleceniobiorca oświadcza, iż wykona przedmiot Umowy z należytą starannością i na poziomie nie odbiegającym od dobrych praktyk rynkowych. 3. Zleceniodawca oświadcza, że celem zamierzonym jest wykonanie i wdrożenie przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie. Zleceniobiorca oświadcza, iż cel ten jest mu znany. 4. W ramach realizacji Umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do: a) wykonania analizy wymagań niezbędnych do realizacji Umowy; b) zapewnienia wykwalifikowanych pracowników stosownie do potrzeb wynikających z zakresu i terminu wykonania Umowy;

3 c) zapewnienia nadzoru nad wykonaniem Umowy; d) niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonania Umowy, w tym w szczególności o wykrytych wadach w zakresie opisu funkcjonalności oraz środowiska pracy Systemu określonych przez Zleceniobiorcę; e) niezwłocznego informowania o okolicznościach mogących spowodować niedotrzymanie terminu realizacji Umowy; f) przestrzegania zasad i przepisów BHP, a także regulacji porządkowych obowiązujących u Zleceniodawcy i u osób trzecich, u których realizowane będzie Umowa. 5. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu Umowy osobie trzeciej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. 6. W przypadku zgody ze strony Zleceniodawcy na realizację części przedmiotu Umowy przez osoby trzecie, Zleceniobiorca odpowiada za działania lub zaniechania osób trzecich jak za działania lub zaniechania własne. 7. Przy wykonaniu Umowy Zleceniodawca zapewni Wykonawcy niezbędną pomoc, dostęp do pomieszczeń i sprzętu, w przypadku, gdy będzie to uzasadnione dla wykonania przez Zleceniobiorcę zobowiązań wynikających z niniejszego Umowy. 8. Zleceniodawca oświadcza, że w celu umożliwienia Wykonawcy wykonania Umowy, zapewni kontakt z osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy po stronie Zleceniodawcy. 3. Dokumentacja źródłowa 1. W ramach wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Zleceniobiorca przygotuje Dokumentację Źródłową zgodnie z założeniami określonymi w niniejszym paragrafie umowy. 2. Dokumentacja Źródłowa szczegółowo określi dokładny zakres prac programistycznych wykonywanych w ramach niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę. 3. Dokumentacja Źródłowa zostanie opracowana na podstawie Specyfikacji wstępnej stanowiącej załącznik numer 1 do zapytania ofertowego oraz umowy. Specyfikacja wstępna określa wyjściowy, minimalny zakres prac programistycznych dla wykonania przedmiotu Umowy. 4. Dokumentacja Źródłowa będzie akceptowana przez Zleceniodawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia jej przedstawienia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę w formie Dokumentu pisemnego. W przypadku zgłoszenia uwag na etapie akceptacji przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca uwzględni je w terminie 3 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia. Brak zgłoszenia przez Zleceniodawcę uwag w powyższym

4 terminie uznaje się za akceptację poszczególnej Dokumentacji Źródłowej bez zastrzeżeń. 5. Dokumentacja Źródłowa jest dokumentem, na podstawie którego będzie odbierany przez Zleceniodawcę Serwis Internetowy pod kątem zgodności wykonania przedmiotu umowy z Dokumentacją Źródłową. 6. W przypadku braku porozumienia co do zawartości, kształtu lub braku materiałów i informacji potrzebnych do sporządzenia Dokumentacji Źródłowej, Strona wnioskująca o przekazanie lub uzupełnienie informacji lub materiałów wyznaczy drugiej Stronie 7- dniowy termin do przekazania lub uzupełnienia informacji lub materiałów. 4. Harmonogram realizacji przedmiotu Umowy 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy wg poniżej określonego harmonogramu prac i w następujących terminach: 1.1 W terminie do dnia 30 stycznia 2014 r., - Analiza Specyfikacji Wstępnej, Grafik i Stworzenie Dokumentacji Źródłowej opisującej szczegółowo wygląd, sposób działania i zakres wykonania Serwisu Internetowego. 1.2 W terminie do r. - Dokonanie Implementacji i Oprogramowania Serwisu Internetowego zgodnie z Dokumentacją Źródłową z zachowaniem następującego harmonogramu wdrażania: 1. Wykonanie bazy + moduł b2b - 3 miesiące od podpisania umowy. 2. Wykonanie modułu b2c kolejne 2 miesiące (5 miesięcy od podpisania umowy). 3. Wykonanie aplikacji mobilnych kolejne 3 miesiące (8 miesięcy od podpisania umowy). 5. Nadzór i modyfikacja 1. Po akceptacji Dokumentacji Źródłowej przez Zleceniodawcę wszystkie uwagi zgłaszane przez Zleceniodawcę dotyczące Serwisu Internetowego będą dokonywane za pośrednictwem poczty na adres określony w Załączniku numer 2 do Umowy. 2. Wszystkie zgłoszenia Zleceniodawcy będą ewidencjonowane przez Zleceniobiorcę w dedykowanym pliku.

5 3. Zleceniobiorca po konsultacji ze Zleceniobiorcą zdecyduje czy zgłoszone przez Zleceniodawcę uwagi będą zaakceptowane i uznane jako uszczegółowienie Dokumentacji Źródłowej czy też zaklasyfikowane jako modyfikacja tej dokumentacji. 4. W przypadku uznania przez Zleceniobiorcę zgłoszenia i zaklasyfikowania go jako modyfikacji Zleceniobiorca ma prawo do renegocjacji warunków Umowy jednakże z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Zleceniobiorcy może zostać podwyższone maksymalnie o 50% całości wartości wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy na podstawie przedstawionej przez Zleceniobiorcę oferty. 5. W przypadku porozumienia Stron co do warunków modyfikacji, o której mowa w niniejszym paragrafie warunki te zostaną uzgodnione w formie aneksu do Umowy. Opis modyfikacji zostanie także dołączony do Dokumentacji Źródłowej zgodnie z jej wymogami opisanymi w Odbiór 1. Każdorazowo po wykonaniu poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy określonych w paragrafie 1 pkt w terminach zgodnie z paragrafem 4 Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy do odbioru poszczególne elementy przedmiotu Umowy. 2. Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę każdorazowo o gotowości do odbioru przez Zleceniodawcę poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy za pośrednictwem poczty na adres określony w Załączniku numer 2 do Umowy. 3. Wszystkie elementy przedmiotu Umowy powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Źródłową. 4. Zleceniodawca akceptując i odbierając poszczególne elementy przedmiotu Umowy podpisuje protokół odbioru wg wzoru zawartego w Załączniku 3 do Umowy lub wskazuje w protokole rozbieżności. 5. Zleceniodawca zobowiązany jest do odbioru, ewentualnie wskazania rozbieżności, poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zleceniobiorcę zgodnie z ust. 2 powyżej. Brak odbioru albo zgłoszenia przez Zleceniodawcę rozbieżności w powyższym terminie uznaje się za akceptację poszczególnego elementu Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. W przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę rozbieżności, Zleceniobiorca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni od dnia ich wskazania przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca zobowiązany jest odebrać poprzez podpisanie protokołu poszczególne elementy Przedmiotu Umowy po usunięciu rozbieżności przez Zleceniobiorcę bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Zleceniodawcy w formie opisanej w ust. 2 powyżej o usunięciu rozbieżności. Brak odbioru przez Zleceniodawcę w powyższym terminie uznaje się za akceptację poszczególnego elementu Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. 6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności zgłoszonych przez Zleceniodawcę względem Dokumentacji Źródłowej Zleceniobiorca zapisze je w protokole odbioru wg wzoru zawartego w Załączniku 3 do Umowy.

6 7. Obowiązującą datą przedstawienia elementów przedmiotu Umowy do odbioru oraz ewentualnego wprowadzenia zmian wg listy rozbieżności z protokołu odbioru jest data otrzymania przez Zleceniodawcę wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną przez Zleceniobiorcę. 8. Po odbiorze poszczególnych i wszystkich elementów przedmiotu Umowy możliwe będzie usuwanie wad i błędów ukrytych objętych gwarancją zgodnie z 7 poniżej. 7. Gwarancja 1. Zleceniobiorca udziela rocznej gwarancji poprawności działania na wszystkie elementy przedmiotu Umowy związane z Implementacją i Oprogramowaniem oraz zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia Wad, Błędów i Awarii. 2. Gwarancja nie obejmuje Wad, Błędów i Awarii, które powstały w wyniku ingerencji Zleceniodawcy, usługodawców lub osób trzecich, od których zależy działanie elementów przedmiotów Umowy związanych z Implementacją i Oprogramowaniem. 8. Kary umowne 1. W przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu Umowy, tj. niezgodnej z harmonogramem określonym w paragrafie 4 powyżej, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 1% całości wynagrodzenia określonego w paragrafie 9 poniżej za każdy dzień zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy. 2. Niezależnie od kary umownej zastrzeżonej w pkt 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę lub odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z wyłącznej winy Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości równej 50 % dotychczas wypłaconego mu wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy, jeżeli takie zostało wypłacone. 3. Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie może przekroczyć 50% kwoty całości wynagrodzenia określonego w paragrafie 9 poniżej. 9. Wynagrodzenie i płatności 1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy po dokonaniu odbiorów poszczególnych elementów zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszej umowie Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia Zleceniobiorcy wynagrodzenia zw wysokości zaproponowanej w ofercie. 2. Płatność zostanie dokonana po wykonaniu przez Zleceniobiorcę elementów przedmiotu Umowy określonych w paragrafie 1 potwierdzonych protokołem odbioru.

7 3. Płatność zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT na kwotę. zł (słownie: złotych netto powiększonej o podatek VAT według stawek zgodnie z obowiązującymi przepisami). 4. Termin płatności dla wszystkich należności określonych w niniejszym paragrafie wynosi 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 5. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej w ust. 1, płatne będzie przez Zleceniodawcę przelewem na konto.. w. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy przysługuje wyłącznie za prace prawidłowo wykonane i odebrane przez Zleceniodawcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu wynagrodzenia, które otrzymał tytułem wykonania elementów przedmiotów umowy, które w rzeczywistości nie zostały wykonane. 6. Za datę dokonania płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy. 7. Za zwłokę w płatnościach Zleceniobiorca ma prawo doliczyć ustawowe odsetki. 10. Poufność 1. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które uzyskały w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy. 2. Strony zgadzają się nie publikować, nie przekazywać, nie rozpowszechniać, nie ujawniać oraz nie używać żadnych informacji bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony. Zgoda nie jest wymagana jeżeli o udzielenie informacji zwrócą się organy lub urzędy państwowe np. sąd, policja, prokuratura, organa skarbowe. 11. Właściwość sądów i prawa 1. Zawarcie, interpretacja, ważność i wykonanie niniejszej umowy podlegają przepisom prawa polskiego. 2. Wszelkie zaistniałe spory na tle wykonywania Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według siedziby Zleceniodawcy. 12. Współdziałanie Strony zobowiązują się do współdziałania w celu wykonania przedmiotu Umowy poprzez podejmowanie czynności, które okażą się potrzebne do należytego i terminowego wykonania, a w szczególności składania oświadczeń, przekazywania wymaganych dokumentów oraz udzielania informacji. 13. Postanowienia końcowe

8 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 Zleceniobiorca. Załączniki stanowią integralną część Umowy: Załącznik 1 Specyfikacja Wstępna Załącznik 2 Dane Stron do przekazywania informacji związanych z wykonywaniem Umowy i do doręczeń Załącznik 3 Protokół odbioru i rozbieżności Zleceniobiorca Zleceniodawca

9 Załącznik 1 Specyfikacja wstępna Cel i zakres projektu Celem projektu jest powstanie jednolitej i spójnej platformy do - promowania produktów Klastra - współpracy z odbiorcami - wprowadzenia elementów społecznościowych dla klientów końcowych - uproszczenia administracji systemu informowania o produktach Schemat ideowy systemu 1. Opis i wymagania ogólne System ma zapewnić swobodne i łatwe: zarządzanie oraz publikację informacji. Powstanie jednolita platforma z częściami: - administracyjną, w której członkowie klastra będą publikowali materiały (głównie grafika ale również tekst bądź wideo) o swoich produktach oraz zarządzać uprawnieniami Użytkowników i Kontrahentów - B2B, w której Kontrahenci będą mogli zapoznawać się z produktami producentów, z którymi mają podpisane umowy, ściągać materiały oraz komunikować się z klastrem. Będą też mogli oceniać i komentować produkty.

10 - B2C, w której Odbiorcy treści oglądają, komentują i oceniają produkty. - Mobile, w której Odbiorcy treści oglądają, komentują i oceniają produkty. Wyróżniamy poziomy użytkowników: Administrator globalny konto zarządzające całym systemem Moderator/opiekun - konto zarządzające pojedynczą firma (członkiem klastra) Użytkownik operator wprowadzający dane w pojedynczej firmy Kontrahent firmy handlowe korzystające z danych w systemie B2B Odbiorca każda osoba oglądająca produkty poprzez portal B2C i/lub platformę Mobile Wymagania: 1.1 Dostawca przygotuje 2 znacząco różne projekty wszystkich stron funkcjonalnych z rozplanowanym elementami graficznymi i funkcjami strony oraz 2 różne projekty wyglądu aplikacji mobilnej. Projekt dla strony i dla aplikacji musi mieć zbieżny wygląd. 1.2 Dostawca przygotuje tłumaczenia części stałej stron w pięciu językach (polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski), dla treści dynamicznych (komentarze) będzie graficzna (np. w postaci ikony flagi) lub tekstowa (np. w postaci kodu kraju PL/EN/FR/DE/RU) informacja o języku komentarza. Koszt tłumaczeń ponosi Dostawca. 1.3 Dostawca przygotuje powyższe projekty z wykorzystaniem technologii responsive design. 1.4 Dostawca przygotuje projekt w oparciu o technologie cloud computing w modelu PaaS, hosting musi być na terenie EU. Dostawca musi wybrać lub przygotować rozwiązane o SLA nie niższym niż 99,9%. 1.5 Dostawca zapewni 24 miesięczną gwarancję obejmującą: Nieodpłatne usuwanie wad, w szczególności niezgodności Systemu z dostarczoną dokumentacją Udzielanie w godzinach pracy Zamawiającego telefonicznego wsparcia w zakresie eksploatacji Systemu poprzez system zgłoszeń awaryjnych (helpdesk) Udzielanie administratorom wyjaśnień dotyczących użytkowania i eksploatacji wykonanego systemu Aktualizację dokumentacji systemu. 1.7 Dostawca przygotuje wewnętrzny system przesyłania wiadomości pomiędzy wszystkimi użytkownikami posiadającymi konta.

11 1.8 Dostawca przygotuje system do wysyłania newsletterów oraz powiadomień mailowych. 1.9 Dostawca zapewni zgodność infrastruktury oraz przetwarzania danych z przepisami prawa w szczególności GIODO, oraz zgłosi je wedle używanych kryteriów Dostawca podepnie system do usług analitycznych takich jak Google analytics Dostawca zapewni poprawne wyświetlanie systemu na przeglądarkach: Opera (wersja 12 ); Firefox (wersja 20); Safari (wersja 5); Chrome(wersja 29); Internet Explorer (wersja 8) 1.12 Wykonawca przekaże zamawiającemu wersje bazowe wszystkich elementów graficznych zastosowanych w projektach, umożliwiające tworzenie na ich podstawie kolejnych elementów oraz kod strony i wszystkie elementy niezbędne do działania systemu. 2. Opis i wymagania dla części Administracyjnej System wyróżnia dwa niezależne poziomy administracji, globalny dla zarządzania całym systemem oraz firmowy dla zarządzania danymi poszczególnych jednostek klastra. Oba będą posiadały oddzielną stronę. Każda jednostka będzie posiadała swój unikalny login i hasło. Strony będą pozwalały na zarządzanie produktami i kontrahentami. System na każde ładowane zdjęcie przeznaczone do dystrybucji na poziomie B2C/Mobile będzie nakładał 2 znaki wodne (SPKB oraz producenta), na zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, przeznaczonych do kontrahentów, znaki wodne nie będą nakładane. Wymagania: STRONA ADMINISTRATORA GLOBALNEGO POZWALA NA: 2.1 Dodanie/edycję firm, reset hasła dla firmy 2.2 Dodanie/edycję kontrahentów (B2B), reset hasła, wysłanie maila aktywacyjnego 2.3 Kasowanie/blokowanie kont 2.4 Wysłanie wiadomości wewnętrznej w systemie 2.5 Edycję listy kategorii/tagów 2.7 Publikowanie reklam na B2B/B2C/Mobile 2.8 Publikowanie informacji na B2B/B2C/Mobile 2.9 Nadawanie uprawnień kontrahentom (przypięcie kontrahenta do katalogów jednej lub kilku firm) 2.10 Wyświetlanie listy najnowszych komentarzy do postów na stronie (id posta, treść, produkt do którego się odnosi, status-niezatwierdzony/zatwierdzony/edytowany - domyślny widok to niezatwierdzone ), możliwość edycji komentarza, usunięcia, zatwierdzenia

12 2.11 Ustawienie parametrów powiadomień mailowych Edycje/usuwanie i reset hasła na kontach odbiorców (B2C,Mobile) 2.12 Generuje raportów i statystyk Wgranie schematu newslettera i jego publikacja w zadanym interwale STRONA MODERATORA FIRMY POZWALA NA: 2.21 Edycję danych firmy 2.22 Dodanie/edycję kontrahentów (B2B) 2.23 Uprawnienia kontrahentów (przypięcie kontrahenta do katalogów swojej firmy) 2.24 Zakładanie/edycja nowej kolekcji (nazwa, opis itd) 2.25 Dodawanie/edycja/usuwanie produktów (nazwa, zdjęcia, rozmiary, kolory, tagi, opisy itd) 2.26 Edycje listy kategorii/tagów 2.27 Wyświetla listę najnowszych komentarzy do postów tej firmy (id posta, treść, produkt/artykuł do którego się odnosi czy ) 2.28 Publikowanie produktów na B2B/B2C/Mobile Publikowanie informacji na B2B/B2C/Mobile (moduł z zawartością tekstowo-graficzną) 2.30 Publikowanie filmów na B2B/B2C/Mobile (jako źródło dopuszczalne jest użycie zewnętrznych serwerów/serwisów np. YT) 2.31 Ustawienie parametrów powiadomień mailowych 2.32 Wysłanie wiadomości wewnętrznej w systemie Dodawania/edycja/usuwanie użytkowników w systemie, reset hasła dla nich Nakładanie znaków wodnych na zdjęcia przeznaczone do publikacji 2 B2C/Mobile 2.35 Generuje raportów i statystyk. 3. Opis i wymagania dla części B2C Strona powinna być kompatybilna z częścią B2B w szczególności w zakresie wykorzystania treści serwisu. Wygląd powinien być oparty na nowoczesnych rozwiązaniach graficznych prezentujących głównie grafikę w układzie pionowym, 1 do 5 kolumn dynamicznie dostosowujących się do ekranu odbiorcy. Za strony referencyjne można przyjąć:

13 Dane umieszczane będą w autonomicznych modułach, głównie publikowane będą zdjęcia produktów (mogą to być też reklamy lub krótkie informacje/artykuły). Do każdego z modułów dołączone będzie elementy zapewniające aktywność społeczną oraz ocenianie i komentowanie. Dołączony będzie też licznik polubień oraz komentarzy. W module będzie również element graficzny przekierowujący do linku podanego przy publikacji produktu (aktywny gdy dany link jest podany) oraz element lub napis informujący o statusie produktu. Klikniecie w grafikę otworzy moduł w powiększeniu na pierwszym planie wraz z informacja o ilości dotychczasowych polubień oraz widocznymi komentarzami pod spodem. Portal powinien przewidywać możliwość komentowania grafiki bez zalogowania ale z przesłaniem komentarza do administratora danej firmy w celu zmoderowania. Na stronie powinno znajdować się okienko wyszukiwania treści w serwisie po wpisanej treści lub poprzez wybranie z globalnej listy kategorii/tagów, producentów, kolekcji. Efektem wyszukiwania jest lista pasujących produktów w widokach opisanych modułów. Wyszukiwanie może również dotyczyć użytkowników (tylko dla zalogowanych) Na górze powinno znajdować się okienko rejestracji/logowania i newslettera. Systemie zostanie wprowadzony specjalny moduł kont użytkowników z możliwością spięcia kont z serwisem FB (możliwość logowania kontem na FB). Rejestracja musi być wykonana przez użytkownika, który chce uzyskać dostęp do portalu, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (Nazwa, Imię, Nazwisko, , Hasło, Powtórzenie Hasła). Po poprawnym podaniu danych rejestracyjnych konto zostaje automatycznie utworzone ale nadal jest nie aktywne następnie system wysyła informację aktywacyjną na podany w formularzu adres . Z lewej strony ekranu zorganizowany powinien być pasek z wyszczególnieniem producentów po kliknięciu w okno każdego z nich powinna pojawiać się ikona z informacją o producencie oraz katalog produktów tej firmy z kategoriami. Poniżej powinna się znajdować zakładka z produktami dodatkowymi innymi niż bielizna takimi jak: biżuteria, dodatki, etc. Pośród grafik losowo będą umieszczane grafiki o charakterze reklamowym (pula zarządzana przez admina globalnego). Serwis powinien mieć możliwość wykonania akcji Pin it aby dodać wybrane zdjęcie do serwisu Pinterest Powinien on dawać również możliwość polubienia (opublikowanie na ścianie) zdjęcia poprzez wtyczkę FaceBook. Na stronie głównej należy umieścić zakładkę O Nas oraz Kontakt. Na stronie głównej dla zalogowanych powinna pojawić się też ikona informująca o wiadomościach. System komentarzy i polubień będzie działał na zasadzie mikroblogów dla każdego produktu. Wymagania: 3.1 System będzie prezentował produkty, informacje oraz reklamy wedle powyższego opisu.

14 3.2 System pozwoli na polubienie, komentowanie i podanie maila do newslettera dla niezalogowanych użytkowników. 3.3 Komentarze będą moderowane poprzez panel administracyjny. 3.4 System będzie pozwalał na wyszukiwanie treści po wpisanym haśle lub po wybranych kategoriach/tagach z listy globalnej. 3.5 System będzie pozwalał na rejestrację/zalogowanie w portalu poprzez lokalne konto lub spięcie kont z FB oraz Pinterest. Po rejestracji nastąpi automatyczne wysłanie maila aktywacyjnego. 3.6 Dla kont spiętych polubienie oznaczać będzie publikację na połączonej platformie. 3.7 System wyświetla dane pogrupowane po producentach, kolekcjach, kategoriach/tagach 3.8 System będzie pozwalał na komentowanie, lubienie i republikacje informacji na stronie. 4. Opis i wymagania dla części B2B Bezpośrednią grupą docelową, do której skierowane są działania w postaci platformy zarządzania treścią, to podmioty gospodarcze współpracujące z Klastrem. Platforma ta będzie pozwalała na skuteczne zarządzanie informacjami o produktach oraz działaniach pochodnych. Dostęp do systemu będzie możliwy jedynie dla zalogowanych użytkowników. Strona logowania będzie wyposażona w informację o klastrze, jego członkach oraz kontakt w celu założenia konta. Rejestracja będzie poprzez wysłanie zgłoszenie do administratora globalnego lub firmowego który założy konto a następnie zostanie automatycznie wysłany mail aktywacyjny. Po pierwszym zalogowaniu zostanie wyświetlone regulamin oraz warunki prawne użycia materiałów z systemu. Po kolejnym zalogowaniu prezentowane są dane w formie podobnej do portalu B2C z możliwością polubienia lub skomentowania ale z ograniczeniem do produktów/kolekcji tylko tych członków klastra do których ma uprawnienia. Dla całych kolekcji będzie możliwość pobrania katalogu w postaci pliku pdf. Dla każdego produktu będzie możliwość pobrania jednej bądź wielu grafik w wysokiej rozdzielczości. Każda akcja, która dotyczy zmian w systemie (dodanie produktu, dodanie kontrahenta, kolekcji, komentarz itd.) publikowana jest w publiczny strumieniu aktualności na głównej stronie systemu (akcja taka jest widziana przez uprawnionych użytkowników). Dzięki temu odpowiedni użytkownicy mogą być informowani na bieżąco o zmianach w udostępnionych im katalogach. Przykład akcji: Firma A dodała zdjęcie [link] do katalogu X [link] Szczegółowe dane o zdjęciu wyświetlone zostaną po kliknięciu (czyli przejściu do widoku pojedynczego zdjęcia w katalogu tak samo jak w B2C). W takim widoku możliwe jest również skomentowanie zdjęcia, ewentualnie ocena.

15 Na stronie powinno znajdować się okienko wyszukiwania treści w serwisie po wpisanej treści lub poprzez wybór z globalnej listy kategorii/tagów, producentów, kolekcji. Efektem wyszukiwania jest lista pasujących produktów w widokach opisanych modułów użytkownik widzi tylko te do których ma uprawnienia. Wyszukiwanie może również dotyczyć użytkowników. Na stronie głównej powinna pojawić się też ikona informująca o wiadomościach, lista kontaktów dla każdego z członków klastra. System będzie pozwalał na przesyłanie zdjęcia z dowolnego źródła, w szczególności z dysku, sieci, skanera bądź przy użyciu aplikacji mobilnej. System będzie pozwalał na wysłanie wiadomości do dowolnego użytkownika systemu.1 System będzie wspierał branding dla podstron firm z możliwością wstawiania loga oraz zmiany kolorystyki strony. Wymagania: 4.1 System będzie prezentował produkty, informacje wedle powyższego opisu. 4.2 System będzie dostępny tylko dla kontrahentów posiadających login i hasło. 4.3 Po zalogowaniu kontrahent będzie mógł przeglądać produkty w modelu podobnym do B2C. 4.4 Kontrahent będzie mógł dodatkowo pobrać zdjęcia produktów w wysokiej rozdzielczości. 4.5 Kontrahent będzie mógł pobrać katalog produktów przygotowany przez producenta 4.6 Kontrahent bezie mógł wysłać wiadomość do innego użytkownika systemu. 4.7 System wyświetla dane pogrupowane po producentach, kolekcjach, kategoriach/tagach 4.8 System będzie pozwalał na wyszukiwanie treści po wpisanym haśle lub po wybranych kategoriach/tagach z listy globalnej. 4.9 System będzie pozwalał na komentowanie, lubienie informacji na stronie. 5. Opis i wymagania dla aplikacji mobilnej Dostawca stworzy aplikację na platformy mobilne Android, ios. Na wszystkich stronach Systemu będzie link do miejsca w sieci skąd będzie można pobierać tą aplikacje na urządzenia mobilne (linki do sklepów). Celem ma być generowanie powiadomień informujących grupy odbiorców o nowościach publikowanych na stronie, aktywizacja użytkowników przez spięcie z portalami społecznościowymi. Użytkownik będzie miał możliwość przeglądania produktów i informacji dostępnych w systemie. Aplikacja powinna być wyposażona w funkcje społecznościowe umożliwiające komentowanie, ocenianie oraz polecanie zdjęć w układzie graficznym podobnym do tego na stronie głównej z tym ze po jednym produkcie na raz z łatwą nawigacją po producentach/kolekcjach/wynikach wyszukiwania. Aplikacja mobilna będzie katalogiem produktów bielizny. Korzystanie z aplikacji ma być bezpłatne, tak jak jej pobieranie i udostępnianie. Warunkiem

16 koniecznym do pobrania aplikacji będzie posiadanie mobilnego urządzenia z zapewnionym dostępem do Internetu. Aplikacja będzie umożliwiała pracę w trybie offline po ostrzeżeniu o pobieraniu dużej ilości danych oraz zakończeniu synchronizacji, ściągana będzie na raz tylko jedna kolekcja. W wypadku pracy tylko online aplikacja powinna przechowywać lokalnie najczęściej oglądane dane oraz ostatnio otwierane, tak by zapewnić jak najlepsze wrażenia. Projektowane oprogramowanie powinno funkcjonować prawidłowo zarówno dla smartfonów, jak i popularnych tabletów (sugerowane jest przygotowanie oddzielnych layoutów). Dostawca przygotuje 2 znacząco różne projekty do zatwierdzenia oraz będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag zamawiającego w opracowaniu projektów graficznych. Nawigacja w aplikacji musi być prosta i intuicyjna oraz dostosowana do niewielkich wyświetlaczy. Prezentacja treści będzie podzielona na producentów, następnie na kategorie lub kolekcje, dane prezentowane będą publikowane przez admina globalnego bądź admina firmowego. W aplikacji powinna być możliwość odbierania i wysyłania wiadomości wewnątrz systemu. Aplikacja powinna zawierać powiadomienia typu push do informowania użytkownika o zmianach/nowościach/wiadomościach. Użytkownik powinien mieć możliwość ustawiania filtrów informujących go o zmianach tylko w kategoriach, które go interesują. W aplikacji powinno znajdować się pole/ikona wyszukiwania treści w serwisie po wpisanym haśle lub poprzez wybranie z globalnej listy kategorii/tagów, producentów, kolekcji. Efektem wyszukiwania jest lista pasujących produktów w widokach opisanych modułów. Wymagania: 5.1 System nawigacji aplikacji mobilnej musi zostać zaprojektowany zgodnie z aktualnymi zasadami web usability. 5.2 Nawigacja musi być intuicyjna dla użytkownika, zapewniać łatwy dostęp do poszukiwanej treści, stanowić przejrzysty i zrozumiały system komunikacji. 5.3 Wskazane jest zachowanie podstawowych zasad zapewniających wysoki poziom ergonomii w zakresie rozmieszczenia elementów/modułów/przycisków aplikacji mobilnej 5.4 Struktura prezentowanych informacji powinna być spójna i zrozumiała dla użytkownika, 5.5 Hierarchia informacji nie powinna być zbyt głęboka, aby nie utrudniać użytkownikowi docierania do wszystkich sekcji, 5.6 Aplikacja zostanie przygotowana na urządzenia z systemami mobilnymi: Android (min. wersja 2.3.7); ios (min. wersja 4.x) 5.7 Aplikacja będzie prezentowała produkty oraz funkcjonalność w sposób opisany powyżej. 5.8 Wykonawca w ramach wdrożenia umieści aplikacje w sklepach internetowych oraz przekaże zamawiającemu niezbędne pliki oraz informacje potrzebne do umieszczenia. 5.9 Aplikacja ma wspierać tak samo jak cały System 5 wersji językowych (PL/EN/FR/DE/RU)

17 5.10 Aplikacja powinna udostępniać mechanizm pomocy, która będzie zrozumiała i udostępni użytkownikowi wskazówki, jak wykonać poszczególne operacje Wprowadzanie danych z klawiatury: numerycznej oraz alfabetyczna powinny się automatycznie aktywować w zależności od rodzaju danych do wprowadzenia 5.12 Aplikacja będzie pozwalała na przesłanie zdjęcia do systemu z lokalnego źródła Aplikacja będzie przechowywała w pamięci lokalnej ostatnio oglądane produkty oraz pozwoli na pobranie offline zaznaczonej kolekcji. 6. Końcowe Wady objęte gwarancją obejmują brak działania Systemu lub działanie Systemu niezgodne z przekazaną dokumentacją, spowodowane przyczynami tkwiącymi w Systemie. Na życzenie Wykonawcy Zamawiający jest zobowiązany w obecności przedstawiciela Wykonawcy powtórzyć operacje, które powodują ujawnienie się błędu lub usterki. 7. Harmonogram Wykonanie bazy + moduł b2b - 3 miesiące od podpisania umowy. Wykonanie modułu b2c kolejne 2 miesiące (5 miesięcy od podpisania umowy). Wykonanie aplikacji mobilnych kolejne 3 miesiące (8 miesięcy od podpisania umowy). 8. Wymagania od strony ODO. System musi spełniać wymogi z rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Podstawowy wymagania to: Dla każdej osoby, której dane osobowe są lub będą przetwarzane, system ten zapewnia odnotowanie: 1) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu. 2) identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu, (chyba że dostęp do systemu informatycznego i przetwarzanych w nim danych posiada wyłącznie jedna osoba). 3) źródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą. 4) informacji o odbiorcach, ( jeśli dane będą udostępniane innym podmiotom, w takim wypadku należy zachować: datę i zakresie tego udostępnienia).

18 5) sprzeciwu przetwarzania danych (cześć osób będą ich dane przetwarzane na podstawie zgody a reszta na podstawie umów cywilnoprawnych i pierwsi jak i drudzy mogą odmówić przesyłania im nowych produktów i usług naszej Firmy). Kolejna rzecz: Do umów, które będą zawierane należy dodać paragraf z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych (zakresy, kategorie, danych cele itd.) Zbiory danych osobowych: określenie się przez podmioty jakie dane oprócz podanych w opisie będą chcieli zbierać aby zweryfikować legalność pozyskiwania danych do zbiorów, Będzie musiał powstać regulamin przechowywania i usuwania wizerunku oraz formularz zgody na publikację wizerunku przy ewentualnym wykorzystaniu danych zewnętrznych. Będzie musiał powstać regulamin portalu który będzie określał Administratora danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (nie dotyczy kiedy dane będą przetwarzane w celach domowych), opracować politykę plików cookies oraz pewnego rodzaju ewidencję włamań do portalu np. hakerzy.

19 Załącznik 2 Dane Stron do przekazywania informacji związanych z wykonywaniem Umowy i do doręczeń Zleceniodawca: Podlaski Klaster Bielizny mail Tel Zleceniobiorca:. Adresy .

20 Załącznik 3 Protokół odbioru i rozbieżności (wzór) 1. Rozbieżności Strony ustaliły poniższe rozbieżności do wykonanego przedmiotu Umowy..względem Dokumentacji Źródłowej, których wyczerpująca lista została umieszczona na poniższej liście data miejscowość podpis Zleceniodawca Przyjąłem listę rozbieżności i zgodnie z warunkami umowy zobowiązuję się do korekty wg powyższej listy data miejscowość podpis Zleceniobiorca 2. Odbiór Wszystkie wymienione rozbieżności zostały skorygowane. Nie zgłaszam więcej uwag i zgodnie z warunkami niniejszej umowy obieram wykonany Serwis data miejscowość podpis Zleceniodawca

Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP

Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP Podlaski Klaster Bielizny ul. Legionowa 30 lok. 108 15-281 Białystok Białystok 16.12.2013r. Zapytanie ofertowe W trybie poza ustawa PZP Beneficjent ogłasza postępowanie na zakup zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014 UMOWA NR NA/RK/.. /2014 (Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art.4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) zawarta pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim, z siedzibą w Katowicach;

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC

UMOWA O DZIEŁO. zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: I. PRZEDMIOT UMOWY I ZAKRES PRAC UMOWA O DZIEŁO zawarta we Kielcach w dniu...2010 r. pomiędzy: Dane Firmy Zamawiającego (Nazwa firmy, dane teleadresowe, NIP, reprezentant) zwanym dalej Zamawiającym a Mediamagic Paweł Daleszak z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14

UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 UMOWA Nr SM-WPR-0830 /14 Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, NIP 526-21-50-068, REGON 015271428 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r.

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r. Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zobowiązany jest do: zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, optymalizacji i serwisu aplikacji.

Wykonawca zobowiązany jest do: zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, optymalizacji i serwisu aplikacji. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich zaprasza do składania ofert na: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do zaproszenia Istotne postanowienia umowy Numer. zawarta w dniu roku pomiędzy: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A.

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI E-FAKTUR PRZESYŁANYCH Z TVP S.A.... 2 3. REJESTRACJA KONTRAHENTA W SYSTEMIE GREEN MAIL 24... 4

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór. Adama Mytycha Prezydenta Miasta Leszna, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

UMOWA wzór. Adama Mytycha Prezydenta Miasta Leszna, Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego UMOWA wzór zawarta w dniu.. 2016 roku w Lesznie pomiędzy: Miastem Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 100 Leszno, NIP: 697-22-59-898, REGON: 411050445, zwanym w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie serwisu do obsługi zgłoszeń dla miasta Torunia Zadaniem serwisu jest wsparcie mieszkańców w zgłaszaniu i

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji

UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. r. pomiędzy UMOWA OR.135 na wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji Gminą Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich, przy ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie

UMOWA NR CPE/CPI/../2014. zawarta w dniu... w Warszawie UMOWA NR CPE/CPI/../2014 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. 4.sprawowaniu kontroli nad oryginalnością, wysoką jakością merytoryczną i językową tekstów;

UMOWA ZLECENIA. 4.sprawowaniu kontroli nad oryginalnością, wysoką jakością merytoryczną i językową tekstów; UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w... pomiędzy: (1).......zwaną dalej Zleceniodawcą, a (2)...... zwaną dalej Zleceniobiorcą, zwanymi dalej łącznie Stronami. 1. Zakres zlecenia 1.Zleceniodawca zleca, a

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:..

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:.. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP 6/2012 Załącznik nr 8 do SIWZ Założenia do Umowy o serwis powdrożeniowy (z naniesionymi zmianami) zawarta w dniu roku pomiędzy: z siedzibą w.. wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej

Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej Porozumienie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej zawarte w Warszawie, w dniu. pomiędzy: PKP CARGO Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Grójeckiej 17, 02-021 Warszawa, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU) - modyfikacja. Przedmiot umowy

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU) - modyfikacja. Przedmiot umowy Załącznik nr 5do SIWZ Nr sprawy: DF-IV.272.1.2017 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU) - modyfikacja Przedmiot umowy 1 1. W ramach wykonania zamówienia Wykonawca przyjmuje do wykonania: a) nadanie krajowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy

Regulamin współpracy Regulamin współpracy Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: oraz 1. Wydawcą, 2. NetworkCenter Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro U M O W A N r z dnia r. zawarta pomiędzy Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu przy Al.W.Witosa 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 14443

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../... /MK/.../2012

UMOWA NR.../... /MK/.../2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../... /MK/.../2012 Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni Miasta na prawach powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 508 785 382 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, UMOWA O DZIEŁO zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, a Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL

REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL REGULAMIN DOSTĘPU DO PANELU KLIENTA KLIENT.SYSTEM3.PL z dnia 05/02/2015 r. 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument reguluje kwestie związane z dostępem i korzystaniem z Panelu Klienta firmy K2 Search.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą,

WZÓR. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą/Zleceniobiorcą, WZÓR UMOWA/UMOWA ZLECENIA nr UD-IV- ZFD-B/V/2/9/2- /2014/GZ Zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Miastem st. Warszawa Dzielnicą Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, zwanym

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie)

Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) zawarta w dniu.. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. DANE OSOBOWE GROMADZONE W SERWISIE... 3 3. BEZPIECZEŃSTWO HASŁA... 4 4. DOSTĘP, ZMIANY I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH... 4 5. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści:

/U/2012/DWZ/AZT. zwanym dalej Zleceniodawcą, a: zwanym/zwaną dalej Zleceniobiorcą, o następującej treści: UMOWA /U/2012/DWZ/AZT Załącznik 6d zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik

POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 2 Administrator Cookies Formularz zapytań Newsletter Serwis Urządzenie Użytkownik POLITYKA PRYWATNOŚCI Poniższy dokument określa Politykę Prywatności stron internetowych www.moto-moto.net.pl i www.kawasaki.moto-moto.net.pl. Administrator szanuje prawo Użytkownika do prywatności oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG Kujawsko Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 07.01.2015 r. numer KPIM.AJ.01/2015/zo zawarta dnia... roku w Toruniu pomiędzy: UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG Kujawsko-Pomorskiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zadaniem aplikacji jest prezentacja procedury zapraszania i przyjmowania w Polsce repatriantów i ich rodzin.

Zadaniem aplikacji jest prezentacja procedury zapraszania i przyjmowania w Polsce repatriantów i ich rodzin. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) realizująca projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich zaprasza do składania ofert na: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o.

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Niniejszy dokument reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia - wzór umowy do części 1-4 UMOWA Nr UD-XVII-WND-B/II/4/1- /2017/ Nr UD-XVII-WND-B/II/5/6- /2017/ W dniu 2017 r. w Warszawie, pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wola, Al. Solidarności 90, (kod: 01-003) Warszawa, NIP: 525 22

Bardziej szczegółowo

O F E R T A WYKONAWCA

O F E R T A WYKONAWCA O F E R T A Załącznik nr 1 WYKONAWCA Nazwa firmy... Adres firmy... REGON... NIP... Tel... Fax... W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pod nazwą E-rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA AP.2016

WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA AP.2016 WZÓR UMOWY Umowa nr WUP/ /2016 zawarta w dniu...... 2016 r. dotyczy postępowania WUP.VIIIA.322.244.AP.2016 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie systemu do współpracy programu skrutinerskiego PTT z urządzeniami mobilnymi. 1.. z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-...

UMOWA o wykonanie systemu do współpracy programu skrutinerskiego PTT z urządzeniami mobilnymi. 1.. z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-... UMOWA o wykonanie systemu do współpracy programu skrutinerskiego PTT z urządzeniami mobilnymi Zawarta w dniu 3 kwietnia 2015 roku w Krakowie pomiędzy: 1.. z siedzibą w. przy ul......, kod pocztowy.-...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ. [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ. [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ zawarta w dniu [data] w [miejsce] pomiędzy: [oznaczenie i identyfikacja strony], zwanym dalej Zleceniodawcą lub Stroną a [oznaczenie i identyfikacja strony],

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych Umowa Serwisowa numer ORG.132.2.2014 o świadczenie usług serwisowych Niniejsza Umowa Serwisowa (nazywana dalej Umową), zawarta w dniu r. pomiędzy: Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY

Ramowy Wzór Umowy. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowę o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY Ramowy Wzór Umowy zawartej w dniu 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów - Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Pl. Ofiar Getta 6, NIP 813-362-12-48, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ polegającej na przeprowadzeniu zajęć z robotyki dla dzieci Zawarta w dniu.2015 w Bielicach pomiędzy Panem Arkadiuszem Dejnarowicz prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje 1. Usługodawca Active Weather sp. z o.o. z Siedzibą w Rzeszowie ul. Spokojna 8 35-112 Rzeszów KRS 0000442284

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo