PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI"

Transkrypt

1 PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI #

2 ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty z obozu Ravensbrück. Red. Kazimierz Smoleń [et al.] Przed. Wanda Kiedrzyńska. Oświęcim 1980 Wydawnictwo Państwowego Muzeum w Oświęcimiu ss Administracja, ludność gospodarka, kultura i oświata na polskich ziemiach wcielonych do Trzeciej Rzeszy w świetle dokumentów niemieckich z 1944r. Oprac. Włodzimierz Jastrzębski. Bydgoszcz- Poznań 1999 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna, Instytut Zachodni ss Documenta Occupationis. T. XIV. 3. Archiwum Ringenlbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy. Oprac. Ruta Sakowska. Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe T. 1. Listy o Zagładzie ss T. 2. Dzieci - tajne nauczanie w getcie warszawskim ss T. 3. Relacje z Kresów. Oprac. Andrzej śbikowski ss Armia Krajowa w dokumentach [Komitet red. Tadeusz Pełczyński] i inni] Londyn 1970 Studium Polski Podziemnej T. 1. wrzesień 1939-czerwiec ss T. 2. czerwiec 1941=kwiecień ss T. 3. kwiecień lipiec ss T. 4. lipiec październik ss T. 5. październik 1944-lipiec ss T. 6. Uzupełnienia ss Balawejder Edward, Kiełboń Janina, Państwowe Muzeum na Majdanku w latach Wybór dokumentów. Lublin 2004 Państwowe Muzeum na Majdanku ss

3 6. Bojarska Anna, Łukowski Stanisław, Popiołek Stefan, Sawczuk Janusz, Senft Stanisław, Hitlerowskie obozy jenieckie w Łambinowicach w okresie II wojny światowej. Wybór źródeł. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Warszawa T. XXVIII:1978 s Deportacje na roboty przymusowe z Generalnego Gubernatorstwa Wybór źródeł i oprac. Maria Wardzyńska. Warszawa 1991 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut Pamięci Narodowej ss Dokumenty i materiały do dziejów okupacji niemieckiej w Polsce. Warszawa Centralna śydowska Komisja Historyczna przy CK śydów Polskich T. 1. Blumental Nachman: Obozy ss T. 2 Kiermisz Józef: Akcje i wysiedlenia. Cz. 1 ss T. 3. Eisenbach Artur: Getto łódzkie cz. 1 ss Dyskryminacja Polaków w Wielkopolsce w okresie okupacji hitlerowskiej. Wybór źródeł. Wybór i oprac. Czesław Łuczak. Poznań 1966 Wyd. Poznańskie ss Działalność władz okupacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej w okresie 1.IX XI Raport z archiwum politycznego prof. Stanisława Kota. Wstęp, wybór i oprac. Janusz Gmitruk, Jerzy Mazurek. Warszawa 1999 Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ss Eksterminacja śydów na ziemiach polskich w okresie okupacji hitlerowskiej. Zbiór dokumentów. Zebrali i oprac. Tatiana Berenstein, Artur Eisenbach, Adam Rutkowski. Warszawa 1957 śydowski Instytut Historyczny ss

4 12. Eksploatacja siły roboczej i grabieŝ ziem polskich przez Wehrmacht w końcowym okresie II wojny światowej. Wybór źródeł i oprac. Eugeniusz Kozłowski, Piotr Matusak. Poznań 1986 Instytut Zachodni ss Documenta Occupatonis T. XII. 13. Generalny Plan Wschodni: zbiór dokumentów pod red. Czesława Madajczyka. Wybór i oprac. Stanisław Biernacki, Czesław Madajczyk, Blanka Meissner. Warszawa 1990 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii PAN ss Generalplan Ost. Koncepcje i plany polityki wschodniej Adolfa Hitlera. (Wybór tekstów).wyboru dokonał i oprac. Jan Zaborowski Warszawa 1979 Ministerstwo Sprawiedliwości, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss Informacja Wewnętrzna Nr Landau Ludwik, Kronika lat wojny i okupacji. Tekst do druku przygotował Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy T. 1 wrzesień 1939-listopad s T. 2. grudzień 1942-czerwiec s T. 3. lipiec 1943-luty s Lemiesz Wiktor, Ocalić od zapomnienia. Listy i dokumenty Polaków wywiezionych do Rzeszy. Warszawa 1981 KsiąŜka i Wiedza ss Listy z Auschwitz, Przedm., oprac, wybór materiałów źródłowych Franciszek Piper. Oświęcim-Brzezinka Wydaw. Państwowego Muzeum ss Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich Informator encyklopedyczny. Praca zbiorowa. Czesław Pilichowski i inni. Warszawa 1979 Państwowe Wydawnictwo Naukowe ss

5 19. Okupacja i ruch oporu w Dzienniku Hansa Franka Wyboru dokonali i oprac. pod naukowym kierownictwem Stanisława Płoskiego Lucjan Dobroszycki i in. Warszawa 1970 KsiąŜka i Wiedza T. 1: ss T. 2: ss Okupacja hitlerowska w Polsce w świetle Dziennika Hansa Franka i protokołów posiedzeń Rządu Generalnego Gubernatorstwa. Oprac. Eugeniusz Szrost. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Warszawa T. II:1947 s Polacy śydzi Wybór źródeł. Oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. Przedm. Władysław Bartoszewski. Warszawa 2001 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Instytut Dziedzictwa Narodowego, Oficyna Wydawnicza Rytm ss Polityka okupanta na ziemiach polskich oraz sytuacja ludności polskiej i Ŝydowskiej w świetle raportów z kraju do rządu emigracyjnego w Angers i Londynie. 13 grudnia marca 1941r.).Dokumenty wybrali i przygotowali do druku oraz zaopatrzyli wstępem i przypisami Zygmunt Hemmerling i Janusz Gmitruk. Przegląd Zachodni. Poznań R. 4:1984 nr 1 s Polityka okupanta oraz sytuacja wsi i rolnictwa w okresie od 1 IX II 1941 w świetle sprawozdań z kraju do rządu londyńskiego i raportu Biura Studiów w Londynie. Wybrał i przygotował do druku Zygmunt Hemmerling, Janusz Gmitruk. Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego. Warszawa Nr 21: 1981 s PołoŜenie ludności polskiej w rejencji katowickiej Wybór źródeł i oprac.wacław Długoborski, Janina Molendowa. Poznań 1983 Instytut Zachodni ss. 277, Documenta Occupationis T. XI. 5

6 25. PołoŜenie ludności polskiej w Kraju Warty :dokumenty niemieckie. Wybór i tłum. Czesław Łuczak. Poznań 1987 Wyd. Poznańskie ss PołoŜenie ludności polskiej w tzw. Kraju Warty w okresie okupacji hitlerowskiej. Wybór źródeł i oprac. Czesław Łuczak. Poznań 1987 Instytut Zachodni ss Documenta Occupationis. T. XIII. 27. PołoŜenie polskich robotników przymusowych w Rzeszy Wybór źródeł i oprac. Czesław Łuczak Poznań 1975 Instytut Zachodni ss Documenta Occupationis T. IX. 28. Pospieszalski Karol Marian, Hitlerowskie prawo okupacyjne w Polsce. Wybór źródeł. Cz. I. Ziemie wcielone. Poznań 1952 Instytut Zachodni ss. 442, Documenta Occupationis T. V. 29. Pospieszalski Karol Marian, Hitlerowskie prawo okupacyjne w Polsce. Cz. II. Wybór dokumentów i próba syntezy. Generalna Gubernia. Warszawa 1958 Instytut Zachodni ss Documenta Occupationis. T. VI. 30. Pro Memoria. ( Raporty Departamentu Informacji Delegatury Rządu RP na Kraj o zbrodniach na narodzie polskim. Wybór i oprac. Janusz Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk, Adam Koseski. Warszawa 2004/2005 Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ss Praca przymusowa Polaków pod panowaniem hitlerowskim Wybór źródeł i oprac. Alfred Konieczny, Herbert Szurgacz Poznań 1976 Instytut Zachodni ss Documenta Occupationis T. X. 32. Praca przymusowa Polaków w III Rzeszy i na tzw. terenach włączonych ( ).Wyboru dokonali i wstępem opatrzyli Alfred Konieczny i Herbert Szurgacz Wrocław 1972 (maszynopis) 6

7 33. Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Red. Nauk. Marian Zgórniak. Oprac. Wojciech Rojek przy współpracy Andrzej Suchcitza Kraków Secesja. T. 1. październik 1939-czerwiec ss T. 2. czerwiec czerwiec ss T. 3. czerwiec grudzień ss T. 4. grudzień sierpień ss T. 5. wrzesień 1942-lipiec ss T. 6. lipiec 1943-kwiecień ss T. 7. maj listopad ss Raporty Ludwika Fischera gubernatora Dystryktu Warszawskiego Wybór i oprac. Krzysztof Dunin-Wąsowicz. Warszawa 1987 KsiąŜka i Wiedza ss Raporty z ziem wcielonych do III Rzeszy ( ). Pod red. Zbigniewa Mazura, Aleksandry Pietrowicz, Marii Rutkowskiej. Poznań 2004 Instytut Zachodni ss. 612, Biblioteka Przeglądu Zachodniego nr Rozstrzygnięcie przez Hitlera sporu o metody eksploatacji zasobów ludzkich okupowanej Europy Wschodniej. Oprac. Czesław Madajczyk. Dzieje Najnowsze. Warszawa Nr 1: 1978 s Sawczuk Tadeusz, Zatrudnienie jeńców polskich w rejencji opolskiej w latach w świetle dokumentów niemieckich Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Katowice Nr 1: 1970 s Siedem wyroków NajwyŜszego Trybunału Narodowego. Wyd. Tadeusz Cyprian, i Jerzy Sawicki. Poznań 1962 Instytut Zachodni ss

8 39. Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór dokumentów. Red. nauk. Stefania Stanisławska. Warszawa 1965 Państwowe Wydawnictwo Naukowe ss Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów. Warszawa 1947 ss Terror hitlerowski na wsi kieleckiej. Wybór dokumentów źródłowych. Rocznik Świętokrzyski. Kielce R. 15 : 1984 s Umowa Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie. Berlin 16 lutego Zbiór Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warszawa R nr 1 s Umowa między Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie a Austriackim Funduszem pojednania o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczyh i przymusowych reŝimu narodowosocjalistycznego. Warszawa 9 stycznia Zbiór Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warszawa 2001 nr 1 s Umowa między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a rządem Republiki Federalnej Niemiec dotycząca Fundacji Pamięć, odpowiedzialność, Przyszłość : Berlin, 17 lipca 2000r. Zbiór Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warszawa R nr 3 s Ustawa o Utworzeniu Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość z dnia 2 sierpnia 200r. [w:] Federalny Dziennik Ustaw. Bonn R nr 38 cz. 1 z 11 sierpnia. 8

9 46. Wetzel Erhard, Gerhard Hecht, Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo-politycznego punktu widzenia. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Warszawa R. IV : 1948 s Wskazania dla niemieckich kierowników przedsiębiorstw w sprawie traktowania cywilnych robotników narodowości polskiej. Trybuna Wolności. R nr 14 s Wysiedlania w Zamojszczyźnie. Wstęp i oprac. Szymon Datner, Janusz Gumkowski, Kazimierz Leszczyński. Biuletyn Głównej Komisji Zbrodni Hitlerowskich. Warszawa T. XIII:1960 s Wysiedlenia ludności polskiej na tzw. ziemiach wcielonych do Rzeszy Wybór źródeł i oprac. Czesław Łuczak. Poznań 1975 Instytut Zachodni ss Documenta Occupationis T. VIII. 50. Wysiedlanie ludności polskiej w tzw. Kraju Warty i na Zamojszczyźnie oraz popełnione przy tym zbrodnie. Oprac. Wybór dokumentów hitlerowskich i ich tłumaczenie na język polski Wacław Szulc. Warszawa 1970 Wyd. Prasoznawcze ss Wysiedlanie ludności z ziem polskich wcielonych do Rzeszy. Wybór dokumentów. Oprac. Szymon Datner, Janusz Gumkowski, Kazimierz Leszczyński Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Warszawa T. XII: 1960 s Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej. Pod red. Czesława Madajczyka. Warszawa 1977 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza. T. 1 ss T. 2 ss

10 53. Zarządzenia władz hitlerowskich w sprawie wysiedleń ludności polskiej i Ŝydowskiej z tak zwanego Kraju Warty. Wyd. Danuta Kubiak Teki Archiwalne. Warszawa T. 14:1973 s Zbrodnie Wehrmachtu (wybór dokumentów). Zebrał i oprac. Szymon Datner. Warszawa 1974 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss Informacja Wewnętrzna Nr

11 Pamiętniki i wspomnienia 55. Arbeitslager Brieg - filia obozu koncentracyjnego Gross-Rosen we wspomnieniach byłych więźniów. Wstępem opatrzyła i do druku przygotowała. Aleksandra Kobielec. Wałbrzych 1996 Państwowe Muzeum Gross-Rosen ss Bachorz Jarosław, Goszczyński Edward, Tajemnice ziemi górowskiej. Wspomnienia z przymusowych robót. Panorama Leszczyńska. Leszno nr 27:1985 s Badowski Stanisław, Momenty Ŝycia - wojna 39. Konin 2000 Przegląd Koniński. ss Banach Franciszek, śycie polskich jeńców w obozie Woldenberg Przedm. Wacław Kotański. Dobiegniew- Warszawa 1996 Krajowa Komisja Woldenberczyków w Dobiegniewie ss Bartnikowski Bogdan, Dzieciństwo w pasiakach. Warszawa 1989 Nasza Księgarnia ss Bartosiak Jerzy, Potem wróciłem nad Wartę. Warszawa 1983 Wydaw. Min. Obrony Narodowej ss Bartosz Julian, W sztafecie polskości Wrocławia. Ludzie ze znakiem P. Wyd. 2. Wrocław 1984 Tow. Miłośników Wrocławia ss Bartosz Julian, W sztafecie polskości Wrocławia. Ludzie ze znakiem P. Wrocław 1980 Tow. Miłośników Wrocławia ss

12 63. Bartoszewski Władysław, Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste. Poznań 2005 Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W Drodze ss Bartoszewska Krystyna, Kaczmarek Julian, Tak było. Z dziejów przymusowych robót w Niemczech Kalisz-Łódź 1996 Wydawnictwo Color CB ss Bereza Zbigniew Wacław, Wspomnienia z kraju kamiennych brył. Szczecin 1994 Sumptem Autora ss Bretsznajder Helmut, Wielkopolanin na robotach w Niemczech w latach , Kronika Wielkopolski. Poznań Nr 3:1966 s Brelewska Lucyna, W stalagu XI Altengrabow-lazaret Gross Lubars. Łambinowicki Rocznik Muzealny. Łambinowice - Opole T. 8:1985 s Brzosko-Mędryk Danuta, Niebo bez ptaków. Wyd.4 Warszawa 1969 Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej ss Burdowicz-Nowicka Maria, Dzienniczek : po wygnaniu z Warszawy. Warszawa 2004 Turkus-Poligrafia ss Byli wówczas dziećmi. Wspomnienia nadesłane na konkurs redakcji Polityki i Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa Wybór i oprac. Marian Turski. Wyd. 2. Warszawa 1980 KsiąŜka i Wiedza ss Byłem numerem... historie z Auschwitz. Oprac. Kazimierz Piechowski. Wyd. 2 popr. Warszawa 2004 Wydawn. Sióstr Loretanek ss Chleb i krew. Moja wieś w czasie okupacji. Wspomnienia. Oprac. Tadeusz Kisielewski, Jan Nowak. Warszawa 1968 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ss

13 73. Cierń mojej młodości. Wspomnienia dzieci i młodzieŝy z przymusowych robót w III Rzeszy. Wybór i oprac. Zofia Bigorajska, Władysława Pietruczuk-Kurkiewiczowa. Warszawa 1979 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ss CzyŜewski Romuald, Obóz pracy Dora. Zeszyty Historyczne. ParyŜ Z. 20:1997 s Dalecki Józef, Moje 159 dni dzieciństwa za drutem: w 57 rocznicę wyzwolenia obozu w Potulicach w hołdzie byłym więźniom. Nowe Miasto Lubawskie 2002 Kenograf ss Drogi na emigrację: fragmenty pamiętników, emigrantów nadesłanych na konkurs IGG SGH (wybór pamiętników i fragm. Andrzej Budzyński) Warszawa 1993 Instytut Gospodarki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej ss Dunin- Wąsowicz Krzysztof, Stutthof. Ze wspomnień więźnia obozu koncentracyjnego. Warszawa 1946 Państwowy Instytut Wydawniczy ss Dziasek Franciszek, Pamiętnik czasu pogardy. Przygot. do druku i wstępem opatrzył Feliks Lenort. Poznań 2005 UAM Wydział Teolog Teologiczny ss Dyliński Ryszard, Wspomnienia Polaków wywiezionych przez okupanta hitlerowskiego na roboty przymusowe ( ). Kronika Wielkopolska. Poznań R. 3: 1975 nr 1 s Działalność SPP w Lesznie Okupacyjne wspomnienia. Oprac. Zbigniew Gryczka Leszno 2001 Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III Rzeszę, Oddział Terenowy w Lesznie ss

14 81. Dzieciństwo i młodość ze znakiem P. Wspomnienia. Wybór oprac. Bohdan Koziełło-Poklewski Bohdan Łukasiewicz, wstęp Bohdan Koziełło- Poklewski. Olsztyn 1982 Pojezierze ss Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie nr Dzieciństwo i wojna. Wybór i oprac. Joanna Mazurczyk, Krystyna Zawanowska. Warszawa 1981 "Czytelnik" ss Dziewczęta ze stalagu VI C Oberlangen. Oprac. i wybór tekstów Felicja Bańkowska i Krystyna Kabzińska. Warszawa 1998 Bellona ss Gdy byliśmy literą P. Wspomnienia wywiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy. Wybór, oprac. Zofia Bigorajska, Władysława Pietruczuk-Kurkiewiczowa. Warszawa 1968 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ss Gębik Władysław, Dla nas słońce nie zachodzi. Olsztyn 1985 Pojezierze ss Karay Felicja, Granaty i poematy obóz pracy Hasag-Leipzig. Tel-Aviv 1999 s Klukowski Zygmunt, Dziennik Lublin Oficyna Wyd. Fundacji Solidarność Regionu ss Klukowski Zygmunt, Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny ( ). Wstęp i red. Zygmunt Mańkowski. Lublin 1958 Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza ss Kosonowska Kazimiera, Wspomnienia z obozu pracy przymusowej w Berlinie. Oprac. Zofia Nowakowska. Nadwarciański Rocznik Historyczno -Archiwalny. Gorzów Wielkopolski Nr 8: 2001 s

15 90. Kowalczyk August, Refren kolczastego drutu. Trylogia prawdziwa. Pszczyna 1995 Urząd Miejski ss Kowalczyk August, Refren kolczastego drutu. Trylogia prawdziwa. Wyd. 2 Cieszyn 2001 Oddział Woj. Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem w Katowicach ss Kumorek Ludwika, Wyjazd dobrowolny - praca przymusowa. Zeszyty Wojnickie. Wojnicz R. 7:1998 nr 7/8 s Kupisiewicz Czesław, Okruchy wspomnień: Lata wojny i pracy przymusowej. Warszawa Ryki 2004 Instytut Badań Edukacyjnych, WyŜsza Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania s Landau Ludwik, Kronika lat wojny i okupacji. Warszawa Państwowy Instytut Wydawniczy T. 1. wrzesień 1939-listopad ss T. 2. grudzień 1942-czerwiec ss T. 3. lipiec 1943-luty ss Losy dzieci i młodzieŝy. Fragmenty pamiętników nadesłanych na konkurs IGS SGH. Red. Nauk. Irena Kostrowicka. Warszawa 1999 Instytut Gospodarki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej ss Losy mieszkańców wsi gm. Łukowa Praca zbiorowa pod kier. Jana Hyza i Mariana Wojtasa. Łukowa 2003 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i b. Więźniów Politycznych,Koło Gminne ss Losy Polaków. Wybór wspomnień z czasów II wojny światowej. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył Anatol Jan Omelaniuk. Wrocław 1995 Silesia ss

16 98. Michniewicz Leon, Niewolniczy los. Wspomnienia z hitlerowskich obozów pracy Toruń 2000 Wyd. Adam Marszałek ss Moje wojenne dzieciństwo. Wspomnienia nadesłane na konkurs. Oprac. Mariusz Krogulski. Warszawa 2001 Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo T ss T ss T s T ss T ss T ss T ss T ss T ss T ss T ss T ss T ss T ss T ss T ss Mówią świadkowie Ravensbrück. Wybór, wstęp i oprac. Eugeniusz Stanisław Kruszewski. Kopenhaga 2001 Instytut Polsko-Skandynawski ss Musioł Teodor, Listy z Dachau. Opole 1984 Instytut Śląski ss Pamiętniki emigrantów Warszawa 1960 "Czytelnik" ss. 924, 103. Pamiętniki nauczycieli z obozów i więzień hitlerowskich. Wybór i red. Kazimierz Bidakowski, Tadeusz Wójcik. Warszawa 1962 "Czytelnik" ss Pamiętniki ocalonych. Wspomnienia więźniów hitlerowskich miejsc kaźni w Wielkopolsce. Wybór i oprac. Wojciech Jamroziak, Marian Olszewski. Poznań 1983 Wyd. Poznańskie ss

17 105. Pamiętniki osadników Ziem Odzyskanych. Oprac. Zygmunt Dulczewski i Andrzej Kwilecki. Poznań 1962 Wyd. Poznańskie ss Pamiętniki robotników z czasów okupacji. Wstęp Włodzimierz Sokorski. Warszawa 1968 KsiąŜka i Wiedza ss Praca przymusowa Polaków na rzecz III Rzeszy w latach (Wybór wspomnień.) Oprac. i wybór tekstów Stanisław Kasperski, Kazimierz Lenart. Poznań 1999 Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę, Oddział w Przemyślu ss Przemoc, poniŝenie, poniewierka. Wspomnienia z przymusowych robót rolnych Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Ludwik Staszyński. Warszawa 1967 KsiąŜka i Wiedza ss PrzeŜyli Majdanek. Wspomnienia byłych więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku. Wstęp, wybór i oprac. Czesław Rajca, Anna Wiśniewska. Lublin 1980 Państwowe Muzeum na Majdanku s Szadkowski Tadeusz, Lata okrutnego czasu. Wspomnienia byłego robotnika przymusowego w Berlinie. Warszawa 2006 Wydawnictwo Comandor ss Nasza młodość. Praca Przymusowa Dziewcząt i Kobiet W Niemieckich Rodzinach w latach (Rozmowy Z Polakami i Niemcami). Oprac. Annekatrein Mendel. Poznań 1998 W i S s. 251, 112. Taborski Bolesław, Moja wojna- początek i koniec. Zeszyty Historyczne. ParyŜ z. 118:1996 s Tacikowski Józef, Obozowe piekło. Wspomnienia z pobytu w obozach Auschwitz-Birkenau i Flossenbürg. [b. r. w.] ss

18 114. Terror niemiecki na Zamojszczyźnie Zamość 1945 Wydawnictwo Materiałów do Dziejów Zamojszczyzny w Latach Wojny s T Ucieczki ku wolności. Wspomnienia Polaków z lat wojny i okupacji. Wybór i oprac. Ryszard Dyliński, Jerzy Korczak, Mieczysław Skąpski. Wstęp Jerzy Korach. Poznań 1980 Wyd. Poznańskie ss Ulm - miasto naszej młodości i cierpienia. Relacje byłych robotników Przymusowych Zakładów Telefunken w Łodzi i Ulm n/dunajem. Opracował i wstępem opatrzył Paweł Chmielewski. Łódź-Kurowice 1999 Stowarzyszenie Poszkodowanych Przez Trzecią Rzeszę ss Wenski Czesław, PoniŜenie i poniewierka. Wspomnienia wysiedlonego do Generalnego Gubernatorstwa w latach Kościan 2004 Nakładem Autora ss Wesołowski Aleksander, Gorzki smak młodości. Wspomnienia z pracy przymusowej w latach Poznań 1993 Akme ss Wieś polska Materiały konkursowe. Oprac. Krystyna Kersten, Tomasz Szarota. Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe T. 1: 1967 ss T. 2: 1968 ss T. 3: 1970 ss T. 4:1971 ss Wobec czasów pogardy. Przedm. Jan Szczepański. Wybór tekstów i przypisy Leonard Sobierajski. Warszawa 1988 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ss [Antologia pamiętników z czasów okupacji] 121. Wojna i okupacja we wspomnieniach pracowników Politechniki Krakowskiej. Red. Zbigniew Skąpski, Jerzy Bogusz. Kraków 1986 Politechnika Krakowska ss

19 122. Wojna, okupacja, ludzie... Moje wspomnienia z lat Oprac. Maria Giemza-śurawska, Ewa Oleszak. Poznań 2000 Wyd. Wojewódzka Biblioteka Publiczna ss Wspomnienia i relacje więźniów obozów jenieckich w Lamsdorf (Łambinowicach). Łambinowicki Rocznik Muzealny. Łambinowice- Opole T. 20:1997 s Wspomnienia wojenne kapelanów wojskowych Red. ks. Julian. Humeński. Warszawa 1974 Caritas ss Wspomnienia kombatantów. Fragmenty pamiętników emigrantów nadesłanych na konkurs IGS SGH. Red. nauk. Irena Kostrowicka. Warszawa 1997 Instytut Gospodarki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej ss Wspomnienia młodzieŝy wielkopolskiej z lat okupacji niemieckiej Oprac. Zdzisław Grot, Wincenty Ostrowski. Poznań 1946 Instytut Zachodni ss. 315 Documenta Occupationis Teutonicae T. III Wspomnienia więźniów obozu Auschwitz. Wybór i oprac. Jadwiga Mateja, Teresa Świebodzka. Warszawa 1995 Państwowe Muzeum Oświęcim ss Wspomnienia więźniów oświęcimskiego. Red. Kazimierz Smoleń et al. ; rys. Mieczysław Kościelniak. Oświęcim 1983 Państwowe Muzeum w Oświęcimiu ss Wspomnienia więźniów Pawiaka. ( ). Red. Stanisław Płoski. Warszawa 1964 Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ss Wspomnienia wojenne kapelanów wojskowych. Pod red. Juliana Humańskiego. Warszawa 1968 Caritas ss

20 131. Wspomnienia z niemieckich obozów koncentracyjnych: praca zbiorowa, napisana przez byłych więźniów politycznych niemieckich obozów koncentracyjnych. Ebensee 1946 Ośrodek Polski B. Więźniów OK.-Camp 400. ss Wspomnienie i spotkanie. Obchody 50. rocznicy wyzwolenia w landzie Brandenburgia. Potsdam 1996 Wyd. przez Ministerstwo Nauki, Badań i Kultury Landu Brandenburgia. ss Wypędzeni ze wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców. Red. Hans Jürgen Bömmelburg, Renate Stobinger. Borussia Olsztyn 2001 Wspólnota Kulturowa Borussia ss Wysiedlenie i poniewierka. Wspomnienia Polaków wysiedlonych przez okupanta hitlerowskiego z ziem polskich wcielonych do Rzeszy Wybór i oprac. Ryszard Dyliński, Marian Flejszarowicz, Stanisław Kubiak, Wstęp Czesław Łuczak. Poznań 1985 Wyd. Poznańskie ss Zachować Pamięć. Relacje i wspomnienia obywateli polskich z pracy niewolniczej i przymusowej na rzecz III Rzeszy Przedm. Jerzy Sułek, Wstęp i oprac. Józef Lipiec i Henryk Piskunowicz. Warszawa Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie T ss T ss Zalewski Stanisław, Wydarzenia i znaki czasu z lat Warszawa 2002 Nakł. Autora ss Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej. Relacje wysiedlonych i partyzantów. Materiały oprac. i wstępem poprz. Alina Glińska. Przedm. Jerzy Ślaski. Warszawa 1968 Instytut Wydawniczy PAX ss

21 138. Z domu niewoli. Pamiętnik Antoniego Sawickiego alumna Metropolitalnego Seminarium Wileńskiego z okresu pobytu na robotach przymusowych w Niemczech w latach Białystok 1985 Wydawnictwo Kurii Archidiecezjalnej ss Z Kresów Wschodnich RP na wygnanie. Opowieści zesłańców Praca zbiorowa pod red. Henryka Łappo. Londyn 1996 Ognisko Rodzin Osadników Kresowych ss Z lat okupacji. Wspomnienia Wielkopolan o Ŝyciu codziennym Wybór i oprac. Wojciech JamroŜak, Kazimierz Młynarz. Wstęp Kazimierz Młynarz. Poznań 1984 Wyd. Prawnicze ss Z literą P. Polacy na robotach przymusowych w hitlerowskiej Rzeszy Wspomnienia. Wybór i oprac. Ryszard Dyliński. Marian Flejsierowicz. Wstęp Czesław Łuczak. Poznań 1976 Wyd. Poznańskie ss Zamojszczyzna w czasie okupacji hitlerowskiej. (Relacje wysiedlonych i partyzantów). Materiały oprac. i wstępem poprzedziła Alina Glińska. Warszawa 1968 Instytut Wydawniczy PAX ss Ze znakiem P. Relacje i wspomnienia robotników przymusowych i jeńców wojennych w Prusach Wschodnich. Wybór i oprac. Bohdan Koziełło-Poklewski, Bohdan Łukasiewicz. Wstęp Bohdan Koziełło- Poklewski. Olsztyn 1985 Ośrodek Badań Naukowych ss Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Nr 100. [Wyd.1. Dzieciństwo i młodość pod znakiem P. Wspomnienia. Olsztyn 1982] 21

22 144. Ze znakiem P. Relacje i wspomnienia robotników przymusowych i jeńców wojennych w Prusach Wschodnich. Wybór i oprac. Bohdan Koziełło-Poklewski. Bohdan Łukasiewicz. Wstęp Bohdan Koziełło- Poklewski. Olsztyn 1977 Ośrodek Badań Naukowych ss Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Nr Zdrodowski Wacław, śywi niechaj mówią. Opowieść o Stutthofie. Warszawa 1972 Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej ss [Wyd. II 1974] ss. 175; Wyd. III 1980] ss śywulska Krystyna, PrzeŜyłam Oświęcim. Wyd. 6. Oświęcim - Warszawa 1996 Państwowe Muzeum Oświęcim, KsiąŜka i Wiedza ss

23 OPRACOWANIA Materiały z sesji i konferencji naukowych 147. Dialog u progu Auschwitz. T. 1. pod red. ks. Manfreda Deselaersa. Kraków 2003 Wydawnictwo UNUM Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu ss [Wykłady wygłoszone podczas dni studyjnych U progu Auschwitz w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu ] 148. I Konferencja ekspertów do spraw ścigania zbrodni hitlerowskich w Polsce w Popowie koło Warszawy w dniach maja 1967 roku oraz na temat hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu w dniu 20 maja Warszawa 1967 Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce ss Dzieci i młodzieŝ w latach drugiej wojny światowej. Pod red. Czesław Pilichowskiego. Warszawa 1982 Państwowe Wydawnictwo Naukowe ss [Materiały na międzynarodową sesję naukową zorganizowaną przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w Warszawie w IV 1979r.] 150. Dziecko w obozie hitlerowskim. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich, Towarzystwo Opieki nad Majdankiem, Państwowe Muzeum na Majdanku pod red. Zofii- Murawskiej- Gryń. Lublin 1972 Państwowe Muzeum na Majdanku ss Dziecko w latach II wojny światowej Wezwanie do narodów świata. Międzynarodowa sesja naukowa Warszawa kwietnia Warszawa 1979 Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss

24 152. Eksterminacyjna polityka hitlerowska wobec narodu polskiego. Praca zbiorowa. [Materiały z sympozjum naukowego lekarzy zorganizowanego w Warszawie w dniach 5-6 czerwca 1974r.] Praca zbiorowa [Kom. red. Halina Szwarc et al.] Warszawa 1976 Ministerstwo Sprawiedliwości, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ss Eksterminacyjna polityka okupanta w sieradzkiem. Sesja naukowa Łask, 1 lutego Referaty i komunikaty. Łódź 1983 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi ss Europa Środkowa podczas II wojny światowej. Międzynarodowe seminarium. Referaty i dyskusje. Dzieje Najnowsze. Warszawa R. 3:1971 nr 1/2 s Ewakuacja i wyzwolenie obozów jenieckich na Środkowym Nadodrzu w 1945r. Materiały z sesji naukowej, [Zielona Góra, 10 maja 1985r.]. Pod red. Andrzeja Toczewskiego. Zielona Góra 1986 Lubuskie Towarzystwo Naukowe ss Fakty, prawo, sprawiedliwość, Międzynarodowe seminarium naukowe. Warszawa 27 XI Warszawa 1997 Stowarzyszenie Poszkodowanych przez III Rzeszę ss Faszyzm - teoria i praktyka w Europie ( ). Materiały z sympozjum Wrocław września 1974r. Red. Kazimierz Działocha. Wrocław 1977 Uniwersytet Wrocławski Acta Universitatis Wratislaviensis No 3. Studia nad Faszyzmem ss Getto w Łodzi Materiały z sesji naukowej - 9 VIII Kom. red. Julian Baranowski. Łódź 1988 Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi, Instytut Pamięci Narodowej ss

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii w szkole ponadgimnazjalnej, zakres podstawowy Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. System wersalski Zagadnienia postanowienia traktatu wersalskiego powstanie Ligi

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje

XVIII Seminarium Śląskie. Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje XVIII Seminarium Śląskie Dziedzictwo kulturowe Śląska miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje (stan na dzień: 03.09.2013r.) Środa, 25 września 2013 r. Materialne i niematerialne dziedzictwo -

Bardziej szczegółowo

DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA (zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictwa zwarte w języku polskim : układ alfabetyczny)

DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA (zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictwa zwarte w języku polskim : układ alfabetyczny) PRZEWODNIKI I MAPY DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA (zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictwa zwarte w języku polskim : układ alfabetyczny) Camino portugués : portugalska Droga św. Jakuba : przewodnik :

Bardziej szczegółowo

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji

Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Promocja kulturowo-informacyjna współczesnego wychodźstwa a dziedzictwo narodowe emigracji Program Abstrakty Lista uczestników Paryż 2012 Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Paryżu Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki Anna Chochorowska CENTRUM PIELGRZYMOWANIA IM. JANA PAWŁA II W STARYM SĄCZU (PRACA DYPLOMOWA) Opiekun

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie rok akademicki 1991/92 Praca magisterska Ruch "Wolność i Pokój" 1985-1989 Promotor: doc. Andrzej Pankowicz Autor: Maciej Śliwa WSTĘP Rozpoczynając prace nad szkicem

Bardziej szczegółowo

AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH

AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU ADWOKATURA POLSKA AKCJA MASZ PRAWO ZBIÓR PRAW OSÓB REPRESJONOWANYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Stanisław Sojczyński Warszyc jeden z żołnierzy wyklętych (1910 1947)

Stanisław Sojczyński Warszyc jeden z żołnierzy wyklętych (1910 1947) KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Stanisław Sojczyński Warszyc jeden z żołnierzy wyklętych (1910 1947) OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-596 GRUDZIEŃ 2010 Copyright

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY 19 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny BIULETYN INFORMACYJNY MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA ISSN 2083 618X wiosna lato nr 3 2012 Digitalizacja inny wymiar muzeum Medal świętego Krzysztofa Nocne zwiedzanie Teatr mój widzę ogromny BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Kongres Polaków chce pracować dla tych, co chcą działać

Kongres Polaków chce pracować dla tych, co chcą działać wtorek 23 marca 2010 nr 34 (LXV) cena: 6 kč Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz Katarzyna Stonawska przywiozła Grand Prix s. 3 Polak, Węgier, dwa bratanki s. 4 Czas pomyśleć o

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO

HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO A R T Y K U Ł Y Zeszyty Naukowe KUL 55 (2012), nr 4 (220) ROMAN DOKTÓR * HISTORYCZNOLITERACKI WARSZTAT CZESŁAWA ZGORZELSKIEGO 1. Prof. Czesław Zgorzelski należał do grona najwybitniejszych polskich historyków

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 7 niósł się z naszych szkół, z konstytucji, z naszych urzędów oraz z naszego Strona 1

WSTĘP 7 niósł się z naszych szkół, z konstytucji, z naszych urzędów oraz z naszego Strona 1 HENRYK PAJĄK KONSPIRACJĘ CZAS ZACZYNAĆ? Jeżeli boisz się głosić prawdę już jesteś niewolnikiem Autor Lublin 2008 r, Copyright by Henryk Pająk, Michalina Pająk ISBN 83-875-10-96-3 Wstęp Francuski pisarz

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka podstawa integracji europejskiej

Prawa człowieka podstawa integracji europejskiej Prof. dr Hans-Gert Pöttering Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Prawa człowieka podstawa integracji europejskiej Przemówienie podczas obchodów Dnia Stron Ojczystych 2007 Związku Wypędzonych Berlin,

Bardziej szczegółowo

System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Marta Janina Skrodzka (red.) System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Wdrażanie rozwiązań modelowych System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Wdrażanie rozwiązań modelowych Polecamy

Bardziej szczegółowo

Trzeba działać szybko, nie tracąc

Trzeba działać szybko, nie tracąc www.dk.com.ua Śladami bestialstwa totalitaryzmu (str. 5) Nr 2 (489) styczeń-luty 2015 Tytuł istnieje od roku 1906 Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie Amerykański ekspert Putin to żaden mistrz Rosja

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

Historia Polskiego Czerwonego Krzyża

Historia Polskiego Czerwonego Krzyża Historia Polskiego Czerwonego Krzyża Początek Polskiego Czerwonego Krzyża Idee czerwonokrzyskie splatały się z dążeniami społeczeństwa polskiego do odzyskania niepodległości. Mimo sprzeciwu władz w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Anna Batorczak Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska prof. UW Warszawa

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 12 styczeń-marzec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny WITAMY Zapraszamy do lektury XII już numeru naszego kwartalnika.

Bardziej szczegółowo

Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949

Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949 Uniwersytet Szczeciński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Katarzyna Teresa Marciszewska nr albumu: 42839 Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Ukraina ma wszystkie szanse powtórzyć sukcesy Polski (str. 8) www.dk.com.ua Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie Komentarz ekonomiczny POLSKA GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo