Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008"

Transkrypt

1 Nowe fundusze lepsze zasady Przegląd nowych zasad finansowych i możliwości finansowania na lata Przewodnik dla początkujących Wydanie 2008 i Komisja Europejska

2 Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Numer bezpłatnej infolinii*: * Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie udostępniają połączeń z numerami lub pobierają za nie opłaty. Wiele informacji o Unii Europejskiej znajduje się w Internecie w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe znajdują się na końcu niniejszej publikacji. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2008 ISBN Wspólnoty Europejskie, 2008 Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła. Printed in Belgium WYDRUKOWANO NA PAPIERZE BIAŁYM BEZCHLOROWYM.

3 Nowe fundusze lepszezasady Przegląd nowych zasad finansowych i możliwości finansowania na lata Stawiasz pierwsze kroki w świecie funduszy unijnych? Zapoznaj się z przeglądem głównych możliwości finansowania (str. 3 16) Możliwości finans o - wania dla Ciebie Czy uważasz, że procedury finansowe są zbyt skomplikowane? Zobacz, co uległo zmianie (str ) Łatwiejszy dostęp do środków unijnych Czy fundusze są przyznawane w sposób przejrzysty, a kontrola jest skuteczna? Sprawdź tutaj (str ) Większa przejrzystość i lepsza kontrola O jaką stawkę toczy się gra? Sprawdź na liście nowych programów (str ) Kwoty dostępne w latach

4 Nowe programy unijne na lata wytyczają kierunek rozwoju gospodarczego. Aby zrealizować ten ambitny cel, unijne regulacje finansowe muszą być adekwatne do sytuacji, z jakimi spotykamy się w życiu codziennym. Maksymalna prostota, biurokracja zredu ko wana do minimum to najważniejsze idee leżące u podstaw nowych zasad. Wynik to uproszczone procedury oraz większa przejrzystość i odpo wiedzial ność, które zapewnią skuteczniejszą kontrolę nad tym, jak wydawane są pieniądze publiczne. Dalia Grybauskaitė Komisarz ds. programowania finansowego i budżetu Dlaczego nowe zasady Unia Europejska uruchamia w 2007 r. nowy zestaw programów o łącznej wartości do 975 mld euro w ciągu siedmiu lat. Dostęp do nowych funduszy będzie łatwiejszy niż w przeszłości, ich przyznawanie będzie się odbywało w sposób bardziej przejrzysty i podlegający rozliczeniu, a wszystko to dzięki reformie zasad zarządzania finansami w UE. Nowe zasady będą skutkować zmniejszeniem biurokracji. Dzięki temu dostęp do dotacji unijnych będzie łatwiejszy, zwłaszcza dla beneficjentów o ograniczonych zasobach, takich jak niewielkie organizacje pozarządowe i małe firmy. Po raz pierwszy w historii unijne dotacje na badania będą przyznawane naukowcom działającym indywidualnie. Większa odpowiedzialność i przejrzystość są niezbędne, aby fundusze UE, które są przecież środkami publicznymi, były wykorzystywane w należyty sposób na wszystkich szczeblach. Nowe zasady wprowadzają obowiązek publikowania list beneficjentów otrzymujących pieniądze unijne za pośred nictwem administracji rządowej w państwach członkowskich, krajach trzecich lub przez organizacje międzynarodowe, a także przewidują wymianę informacji na temat dowiedzionych przypadków oszustw. Państwa członkowskie ulepszą również sprawozdawczość dotyczącą tego, jak wydatkowane są środki unijne zarządzane bezpośrednio przez nie. Tego rodzaju działania zwiększą efektywność polityki UE i pomogą chronić interesy podatników. Pomyślny przebieg nowego okresu finansowania obejmującego lata to wyzwanie dla wszystkich stron zaangażowanych w to przedsięwzięcie: przede wszystkim dla samych beneficjentów, którzy wykorzystają fundusze do realizacji swych projektów, ale też dla Parlamentu Europejskiego, który udzielił swego wsparcia procesowi modernizacji zasad zarządzania finansami, dla państw członkowskich, które w rzeczywistości zarządzają ponad 80% środków unijnych, a także dla Komisji Europejskiej, która jest ostatecznie odpowiedzialna za to, w jaki sposób wydatkowane są fundusze unijne. Nowe zasady zapewnią wszystkim podmiotom mającym do czynienia z funduszami unijnymi lepsze, prostsze i praktycz niejsze rozwiązania, jednocześnie gwarantując skuteczną kontrolę nad wydatkami publicznymi.

5 Możliwości finansowania dla Ciebie Stawiasz pierwsze kroki w świecie funduszy unijnych i czujesz się zagubiony wśród różnych mechanizmów finansowania, podmiotów biorących w nich udział oraz programów? Jeśli tak, niniejszy przewodnik jest adresowany do Ciebie. W tym rozdziale znajdziesz: porady dotyczące pierwszych kroków krótki przegląd różnych form finansowania unijnego praktyczne przykłady dla wybranych grup beneficjentów funduszy unijnych. Pierwsze kroki W zależności od rodzaju finansowania i profilu projektu możesz liczyć na pomoc osób lub sieci informacyjnych, których zadaniem jest dostarczenie Ci wszelkich informacji koniecznych przy stawianiu pierwszych kroków! Wiele przydatnych informacji można również znaleźć w Internecie. 1. Skontaktuj się z sieciami informacyjnymi UE Spółki i MŚP Inni potencjalni beneficjenci Możliwości finans o - wania dla Ciebie Sieć Enterprise Europe Network -europe-network.ec. europa.eu/index_en.htm 600 organizacji partnerskich w ponad 40 krajach Europe Direct zadzwoń: odwiedź lokalny ośrodek Europe Direct: europedirect wyślij lub skontaktuj się z operatorem on-line: europedirect Informacje są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE. 2. Odwiedź portal Europa Portal Komisji dotyczący dotacji: Portal Komisji dotyczący zamówień publicznych: 3

6 ...Możliwości finansowania dla Ciebie 3. Skontaktuj się z władzami krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi Ponieważ większość funduszy unijnych jest zarządzana na szczeblu krajowym lub regionalnym, władze krajowe, regionalne lub lokalne często dostarczają niezbędnych informacji i zapewniają wsparcie. Listę instytucji zarządzających funduszami strukturalnymi w każdym regionie można znaleźć pod adresem: authority_en.cfm Lista adresów internetowych krajowych ministerstw rolnictwa dostępna jest na stronie: 4. Skontaktuj się ze swoją organizacją zawodową Jeśli Twój projekt jest związany z konkretnym rodzajem działalności, możesz uzyskać wsparcie ze strony odpowiedniej organizacji zawodowej. Niektóre fundusze UE są powiązane z konkretnym zawodem: nauczyciele i instruktorzy mogą otrzymać wsparcie w ramach programu Uczenie się przez całe życie, a filmowcy w ramach programu Media Organizacje zawodowe mogą więc dysponować wiedzą w zakresie dostępu do funduszy UE i udzielić Ci praktycznych porad. Formy finansowania 1. Jakie są główne rodzaje finansowania z budżetu UE Czy poszukujesz środków na sfinansowanie projektu? DOTACJE przyznawane na współfi - nansowanie realizacji kon - kretnych projektów lub celów, zazwyczaj na podsta wie zaproszenia do składa nia wniosków Czy poszukujesz możliwości zbytu swoich towarów lub usług? ZAMÓWIENIA PUBLICZNE przyznawane na podstawie zaproszenia do składania ofert (procedury zamówień publicznych) w celu zakupu usług lub towarów, aby zapewnić funkcjonowanie instytucji lub programów UE 2. Kto zarządza pieniędzmi i podejmuje decyzje dotyczące przyznawania dotacji i zamówień Państwa członkowskie UE ponad 76% budżetu UE zarządzane jest przez władze krajowe i regio nalne. Ta część budżetu obejmuje fundusze strukturalne i dopłaty rolne. Komisja Europejska około 22% programów objęte jest zarządzaniem centralnym (np. w dziedzinie badań, edukacji, zdrowia, działań skierowanych do młodzieży). Kraje trzecie i organizacje między nar - odowe (np. Czerwony Krzyż, ONZ): 2%. 4

7 Możliwości finansowania dla Ciebie Małe przedsiębiorstwa Z jakich głównych źródeł finansowania możesz skorzystać Jeśli prowadzisz małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), możesz skorzystać z funduszy unijnych przez dotacje, pożyczki, a w niektórych przypadkach gwarancje. Wsparcie jest dostępne bezpośrednio (dotacje unijne) albo w ramach programów zarządzanych na szczeblu krajowym. MŚP mogą również korzystać z wielu środków pomocy niefinansowej w formie programów oraz usług pomocniczych dla przedsiębiorstw. Finansowanie w formie dotacji unijnych Finansowanie to jest zazwyczaj przeznaczone na projekty tematyczne nastawione na osiągnięcie konkretnych celów w dziedzinie środowiska, badań, szkoleń opracowanych i wdrażanych przez różne departamenty Komisji Europejskiej lub agencje wykonawcze. MŚP lub inne organizacje (np. stowarzyszenia przedsiębiorców, podmioty wspierające przedsiębiorstwa, konsultanci) mogą zazwyczaj ubiegać się bezpośrednio o wsparcie w ramach programów, szczególnie jeśli realizują projekt o charakterze ponadnarodowym, z elementami dającymi trwałą wartość dodaną. Fundusze strukturalne Bezpośrednia pomoc dla MŚP w celu współfinansowania prowadzonych przez nie inwestycji jest możliwa wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo (tzw. regionach konwergencji). W innych regionach pierwszeństwo muszą mieć działania przynoszące silny efekt dźwigni finansowej (szkolenia w dziedzinie przedsiębiorczości, usługi wsparcia, inkubatory przedsiębiorczości, mechanizmy transferu technologii, tworzenie sieci kontaktów itp.), a nie bezpośrednia pomoc dla poszczególnych MŚP. Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny uruchomiły wspólną inicjatywę mającą na celu poprawę dostępu do funduszy przeznaczonych dla MŚP w słabiej rozwiniętych regionach. Inicjatywa, pod nazwą JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Wspólne zasoby europejskie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), pozwoli państwom członkowskim oraz poszczególnym regionom na wykorzystanie części swoich funduszy strukturalnych na zapewnienie gwarancji dla pożyczek, a także finansowanie kapitału zakładowego i kapitału wysokiego ryzyka MŚP. Program wchodzi w życie w 2008 r. Możliwości finans o - wania dla Ciebie Instrumenty finansowe Projekty te nie zapewniają MŚP bezpośredniego finansowania i są zazwyczaj obsługiwane przez pośredników finansowych, takich jak banki, instytucje kredytowe lub fundusze inwestycyjne. Mają na celu zwiększenie kwoty kredytu dostępnego dla MŚP oraz zachęcenie wspomnianych pośredników do rozwijania ich zdolności udzielania kredytów MŚP. W ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme) przydzielono 1130 mln euro na instrumenty finansowe na lata Na instrumenty te składają się trzy programy, zarządzane we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) oraz innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi: Instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚP (GIF High Growth and Innovative SME Facility) ma na celu zwiększenie dostępnego kapitału dla innowacyjnych MŚP zarówno na początkowym etapie (GIF1), jak i w fazie rozwoju (GIF2). GIF dzieli ryzyko i zyski z inwestorami kapitału prywatnego, zapewniając istotne zwiększenie dostępności kapitału dla innowacyjnych spółek; System gwarancji dla MŚP (SME Guarantee Facility) zapewnia dodatkowe gwarancje w celu zwiększenia MŚP dostępności finansowania długu; System rozwijania zdolności wspiera pośredników finansowych w niektórych państwach członkowskich. 5

8 ...Możliwości finansowania dla Ciebie Jak złożyć wniosek W przypadku dotacji unijnych procedurę składania wniosku określono w zaproszeniach do składania wniosków dotyczących konkretnych programów, a składa się go bezpośrednio do Komisji Europejskiej lub agencji wykonawczej, która realizuje dany program. Programy finansowane z funduszy strukturalnych są zarządzane na szczeblu krajowym lub regionalnym, gdzie dokonywany jest wybór projektów. Instrumenty finansowe skierowane do MŚP są zazwyczaj udostępniane przez pośredników finansowych, takich jak banki lub instytucje kredytowe. Gdzie szukać dodatkowych informacji Sieć Enterprise Europe Network 600 organizacji partnerskich w ponad 40 krajach Europejski portal dla MŚP (w tym przegląd głównych możliwości finansowania): Możliwości finansowania według obszaru polityki patrz portal Komisji dotyczący dotacji: Strona Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej zawiera informacje dotyczące działalności Unii Europejskiej na rzecz wspierania rozwoju regionalnego: Obejmują one listę instytucji zarządzających funduszami strukturalnymi w każdym regionie: Europejski Fundusz Społeczny: Inicjatywa JEREMIE: Więcej informacji na temat instrumentów finansowych: oraz Nowy instrument pomocy przedakcesyjnej (IPA) oferuje możliwości finansowania nie tylko spółkom unijnym, ale także firmom z krajów kandydujących do UE. Więcej informacji na stronie: instrument-pre-accession_pl.htm Czy wiesz, że... UE definiuje MŚP jako przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 pracowników. Dodatkowo ich roczny obrót nie może prze kraczać 50 mln euro, a całkowity bilans 43 mln euro. 6

9 Możliwości finansowania dla Ciebie Organizacje pozarządowe Z jakich głównych źródeł finansowania możesz skorzystać Organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego stanowią w sposób oczywisty grupę docelową kwalifikującą się do otrzymania znacznej części środków finansowych ze strony Unii, ponieważ są aktywne w wielu obszarach objętych polityką Unii Europejskiej jako organizacje nienastawione na osiąganie zysku, co stanowi warunek wstępny uzyskania funduszy z kasy unijnej. Trudno znaleźć program UE, który w ten czy inny sposób nie oferuje możliwości finansowania organizacjom pozarządowym. Finansowanie jest dostępne zarówno w ramach programów prowadzonych przez władze krajowe i lokalne, finansowanych z funduszy strukturalnych, jak i w ramach programów prowadzonych przez Komisję. Szacuje się, że co roku na projekty organizacji pozarządowych Komisja przyznaje bezpośrednio ponad 1 mld euro, głównie w dziedzinie stosunków zewnętrznych na programy dotyczące współpracy na rzecz rozwoju, praw człowieka, demokracji, a w szczególności pomocy humanitarnej (400 mln euro). Znaczne kwoty przydzielane są również w samej UE w następujących sektorach: społecznym (70 mln euro), edukacji (50 mln euro) oraz ochrony środowiska. W praktyce Twoja organizacja pozarządowa może otrzymać fundusze dwojakiego rodzaju: Możesz złożyć wniosek dotyczący konkretnego projektu w ramach programu unijnego, który obejmuje Twój obszar działalności, a jeśli zostanie on przyjęty, ten konkretny projekt będzie współfinansowany przez UE przez dotację na działanie. W ramach niektórych programów i pod warunkiem że Twoja organizacja pozarządowa dąży do osiągnięcia celu będącego przedmiotem interesu ogólnoeuropejskiego lub [ ] ma cel stanowiący część polityki Unii Europejskiej, UE może bezpośrednio współ finansować Twoją organizację przez dotację operacyjną. Jeśli Twoja organizacja spełnia ten warunek, dotacja jest przydzielana po dokonaniu analizy Twojej działalności, jej zakresu, rocznego planu pracy, zgodności z priorytetami polityki itp., nie na podstawie oceny projektu. Możliwości finans o - wania dla Ciebie Przykłady centralnie zarządzanych programów, które przewidują dotacje operacyjne na organizacje pozarządowe, obejmują: program Europa dla obywateli (działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie), program Kultura 2007 (druga grupa działań: wsparcie podmiotów czynnie zaangażowanych w dziedzinie kultury na poziomie europejskim), a także program Progress (wsparcie organizacji pozarządo wych działających na poziomie UE w dziedzinach integracji społecznej, zwalczania dyskryminacji oraz wsparcia równości szans dla kobiet). Jak złożyć wniosek Zależy to od rodzaju finansowania: fundusze strukturalne są zarządzane na szczeblu krajowym lub regionalnym, w związku z czym wnioski są składane do władz krajowych lub regionalnych i przez nie oceniane; jeśli chodzi o dotacje unijne, procedury składania wniosków opisane są w zaproszeniach do składania wniosków dotyczących poszczególnych programów; wnioski należy składać bezpośrednio do Komisji Europejskiej lub agencji wykonawczej prowadzącej dany program. 7

10 ...Możliwości finansowania dla Ciebie Gdzie szukać dodatkowych informacji Informacje na temat możliwości finansowania według obszarów polityki można znaleźć w portalu Komisji dotyczącym dotacji: Komisja Europejska a społeczeństwo obywatelskie: Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej zawiera informacje na temat działalności Unii Europejskiej na rzecz rozwoju regionalnego: Informacje te obejmują listę organów zarządzających funduszami strukturalnymi w każdym regionie: Europejski Fundusz Społeczny: Biuro Współpracy EuropeAid: Czy wiesz, że Czy Twoja organizacja jest organizacją pozarządową? Organizacje pozarządowe oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego to nie są terminy prawne. Konkretne kryteria decydujące o tym, czy dana organizacja uznawana jest za kwalifikującą się do pozyskania funduszy UE, zawarte są w poszczególnych zaproszeniach do składania wniosków. Niemniej jednak organizacje pozarządowe to wygodny termin na określenie organizacji, które mają następujące cechy: nie mają na celu przynoszenia zysku (choć mogą zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem i prowadzić działalność przynoszącą dochody, nie rozprowadzają zysków wśród członków); działają na zasadzie dobrowolności; muszą być w pewnym stopniu sformalizowane lub zinstytucjona lizowane (np. działać na podstawie statutu lub innych dokumentów wyznaczających ich zadania, cele i zakres działania); odpowiadają przed członkami i darczyńcami; są niezależne, w szczególności od władz publicznych, partii politycznych lub organizacji komercyjnych; nie są nastawione na osiąganie własnych celów. Ich celem jest służenie wybranym grupom społecznym lub społeczeństwu jako całości. Wielkość organizacji pozarządowych, a także zakres ich działalności mogą być bardzo zróżnicowane. Niektóre organizacje pozarządowe liczą niewiele osób; inne mogą mieć tysiące członków i setki pracowników. Z funkcjonalnego punktu widzenia organizacje pozarządowe mogą koncentrować się na działalności operacyjnej lub wspierającej. Operacyjne organizacje pozarządowe przyczyniają się do świadczenia usług (takich jak usługi w dziedzinie opieki społecznej), podczas gdy podstawowym celem wspierających organizacji pozarządowych jest wywieranie wpływu na politykę władz publicznych i opinię publiczną. 8

11 Możliwości finansowania dla Ciebie Młodzież Z jakich głównych źródeł finansowania możesz skorzystać Program Uczenie się przez całe życie Jeśli chcesz studiować za granicą, może Ci w tym pomóc Erasmus, stanowiący część programu Uczenie się przez całe życie. Jak dotąd ze stypendiów w ramach programu Erasmus skorzystało ponad 1,5 mln studentów. Komisja Europejska ma nadzieję, że liczba ta wzrośnie do 3 mln studentów do 2012 r., tak więc skorzystaj z tej szansy! W ramach programu Uczenie się przez całe życie Comenius stwarza możliwości finansowania kształcenia młodzieży pobierającej naukę do ukończenia szkoły średniej, głównie przez partnerstwo szkół w całej Europie; Leonardo da Vinci oferuje możliwości osobom kształcącym się w szkołach zawodowych i objętym szkoleniami zawodowymi, np. przez staże szkoleniowe w innym kraju. Młodzież w działaniu Z programu współfinansowane są projekty na rzecz zwiększenia czynnego zaangażowania obywatelskiego młodych, pracy w wolontariacie, wzajemnego zrozumienia i otwartości na świat, a także zapewnienia pomocy młodym pracownikom i wspierania polityki dotyczącej młodzieży. Program jest otwarty dla młodych osób w wieku lat (13 30 dla niektórych, określonych działań). Przykłady działań, które mogą zostać sfinansowane, obejmują: wymianę młodzieży; inicjatywy młodzieżowe, w ramach których młodzi ludzie uczestniczą bezpośrednio w działaniach, które sami zaprojektowali; projekty mające na celu zwiększenie uczestnictwa młodych osób w systemie demokracji przedstawicielskiej; projekty dotyczące wolontariatu (uwaga indywidualni wolontariusze nie mogą składać wniosków bezpośrednio; wnioski mogą pochodzić jedynie od zarejestrowanych organizacji akredytowanych w Wo lontariacie Europejskim: EVS European Voluntary Service); szkolenia i nawiązywanie kontaktów wśród osób pracujących z młodzieżą i działających w organizacjach młodzieżowych; kampanie informacyjne dla młodych ludzi. Możliwości finans o - wania dla Ciebie Jak złożyć wniosek Program Uczenie się przez całe życie Aby zakwalifikować się na stypendium z programu Erasmus, musisz być studentem oficjalnych studiów licencjackich lub magisterskich w jednym z 31 krajów uczestniczących w programie (państwa członkowskie UE oraz Norwegia, Liechtenstein, Islandia i Turcja), a także musisz mieć ukończony z pozytywnym wynikiem przynajmniej pierwszy rok studiów. Biuro współpracy z zagranicą lub biuro programu Erasmus na Twojej uczelni to pierwsze miejsce, do którego należy zgłosić się w celu uzyskania informacji o tym, jak wziąć udział w programie. Aż 90% uczelni w UE uczestniczy w programie Erasmus. Stypendia są przyznawane studentom w wyniku selekcji przeprowadzonej przez uczelnię macierzystą. Uczelnie przyjmujące studentów w ramach programu Erasmus nie mogą pobierać od nich żadnych opłat. Kwota stypendium w programie Erasmus jest różna w poszczególnych krajach, jednak z założenia nie jest przeznaczona na pokrycie wszystkich wydatków studenta. Można ją połączyć z dodatkowymi funduszami zapewnianymi przez uczelnię lub inne instytucje. 9

12 ...Możliwości finansowania dla Ciebie Będziesz musiał podpisać porozumienie o programie studiów z własną uczelnią i instytucją, do której wyjeżdżasz w ramach programu wymiany. Porozumienie o programie studiów to nieformalna umowa, w której dokładnie wskazano, na jakie zajęcia będziesz uczęszczać. Pod koniec okresu studiów zagranicznych goszcząca Cię uczelnia przedstawi raport podsumowujący Twoje wyniki. Okres nauki za granicą jest liczony jako integralna część programu studiów w Twojej uczelni macierzystej. W celu uzyskania informacji dotyczących procedur składania wniosków o uczestnictwo w innych programach w ramach programu Uczenie się przez całe życie należy skontakto wać się z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Młodzież w działaniu Każdy kraj uczestniczący w programie (państwa członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja) ma agencję krajową, której zadaniem jest dobór projektów lokalnych, zarządzanie dotacjami i dostarczanie niezbędnych informacji. Dlatego jeżeli myślisz o sfinansowaniu jakiegoś projektu przez program Młodzież w działaniu, skontaktuj się z agencją w swoim kraju. Ograniczona liczba konkretnych rodzajów projektów jest obsługiwana bezpośrednio na szczeblu europejskim, w większości wypadków przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Wnioski muszą być składane na odpowiednich formularzach dostarczonych przez agencję krajową lub wykonawczą. Gdzie szukać dodatkowych informacji Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, zaproszenia do składania wniosków: Przewodnik po programie Uczenie się przez całe życie : Program Młodzież w działaniu : Europejski Portal Młodzieżowy: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: Eurodesk (sieć dostarczająca informacji istotnych dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą na temat istniejących w Europie możliwości w dziedzinie edukacji, szkolenia i działań skierowanych do młodzieży): Ośrodki zasobów SALTO: SALTO to skrót od: Support and Advanced Learning and Training Opportunities (Wsparcie i zaawansowane możliwości edukacyjno-szkoleniowe). Są to struktury ustanowione w programie Młodzież w działaniu w celu zapewnienia szkoleń i informacji organizacjom młodzieżowym. Czy wiesz, że... Do programu Młodzież w działaniu projekty zgłaszać mogą także nieformalne grupy młodzieży! Około 1/3 studentów programu Erasmus otrzymuje ofertę pracy za granicą. 10

13 Możliwości finansowania dla Ciebie Pracownicy naukowi Z jakich głównych źródeł finansowania możesz skorzystać Siódmy program ramowy Siódmy program ramowy (7PR), dysponujący kwotą ponad 53 mld euro na lata , to główny instrument UE służący finansowaniu badań. 7PR składa się z pięciu głównych bloków: Współpraca: wsparcie projektów prowadzonych przez ponadnarodowe konsorcja w dziesięciu obszarach tematycznych, począwszy od zagadnień dotyczących ochrony zdrowia aż po badania przestrzeni kosmicznej; Pomysły: wsparcie projektów z zakresu pionierskich badań wdrażanych przez zespoły badawcze lub pracowników naukowych pracujących indywidualnie; Ludzie: mobilność pracowników naukowych i rozwój kariery zawodowej; Możliwości: wsparcie zdolności badawczych i infrastruktury badawczej; Badania jądrowe: w tym badania dotyczące energii termojądrowej. Podobnie jak wszystkie inne dotacje unijne, 7PR opiera się na współfinansowaniu. Poziom dofinansowania działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego wynosi zazwyczaj 50%, choć niektóre organizacje (MŚP lub organizacje publiczne typu non-profit itp.) mogą otrzymać do 75%. Pewne działania (np. tworzenie sieci kontaktów, szkolenia) mogą otrzymać do 100% zwrotu kosztów kwalifikowanych. Dotacje są rozdzielane na podstawie zaproszenia do składania wniosków oraz procedury ocen ekspertów. Możliwości finans o - wania dla Ciebie Jak złożyć wniosek Udział w 7PR jest otwarty dla wielu organizacji i osób. Mogą to być na przykład: grupy badawcze na uczelniach lub w instytutach naukowo-badawczych; spółki zamierzające wprowadzić innowacje; MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) lub grupy MŚP; administracja publiczna; pracownicy naukowi (od początkujących do doświadczonych); instytucje prowadzące infrastruktury badawcze; organizacje społeczeństwa obywatelskiego; organizacje i pracownicy naukowi z krajów trzecich i organizacji międzynarodowych. We wszystkich państwach członkowskich UE, a także w kilku innych krajach ustanowiono krajowe punkty kontaktowe w celu udzielania zindywidualizowanej pomocy. Skontaktuj się z nimi, aby omówić własną sytuację i przedstawić swoje pomysły. Ich zadaniem jest wskazanie Ci tej części 7PR, która może być dla Ciebie interesująca, oraz udzielenie pomocy przy przygotowaniu wniosku. Konkretne możliwości finansowania są ogłaszane w formie zaproszenia do składania wniosków, publikowanego w Dzienniku Urzędowym UE; możesz je również znaleźć na stronach internetowych dotyczących badań realizowanych przy wsparciu unijnym CORDIS, w części poświęconej 7PR. Wnioski składa się wyłącznie przez Internet za pomocą EPSS (Electronic Proposal Submission Service elektroniczny system składania wniosków). W wypadku zaakceptowania wniosku Komisja Europejska rozpoczyna negocjacje finansowe i techniczne dotyczące szczegółów projektu, których ukoronowaniem jest zawarcie umowy w sprawie dotacji. Umowa określa prawa i obowiązki beneficjentów oraz UE, w tym wkład finansowy UE w koszty badań. 11

14 ...Możliwości finansowania dla Ciebie Gdzie szukać dodatkowych informacji Lista krajowych punktów kontaktowych: Strona internetowa CORDIS: Strona zawiera wiele informacji dotyczących 7PR, w tym ostatnie aktualizacje, kalendarz zaproszeń do składania wniosków, treść zaproszeń, najczęściej zadawane pytania (FAQ) itp. Strona Komisji Europejskiej dotycząca badań: Strona zawiera proste zestawienia objaśniające funkcjonowanie 7PR, w formie przystosowanej do ściągnięcia z serwera, dostępne w 23 językach. Research Enquiry Service (usługa polegająca na udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące badań): Europejska Rada ds. Badań Naukowych: Czy wiesz, że Po raz pierwszy w historii unijnych programów badawczych 7PR może obecnie wspierać także projekty indywidualnych pracowników naukowych lub zespołów przez programy nowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych prowadzone pod kierunkiem badaczy. Znaczna część wydatków w ramach nowych funduszy strukturalnych zostanie przeznaczona na politykę promującą rozwój i konkurencyjność. Zapoznaj się z przyjętymi planami krajowymi, aby sprawdzić, jakie opcje finansowania związanego z badaniami są dostępne. 12

15 Możliwości finansowania dla Ciebie Rolnicy Z jakich głównych źródeł finansowania możesz skorzystać Dopłaty bezpośrednie Jeśli jesteś rolnikiem w UE, najprawdopodobniej kwalifikujesz się do dopłat bezpośrednich, głównej formy dofinansowania rolnictwa w UE. W wyniku reformy wspólnej polityki rolnej z 2003 r. wprowadzono nowy system dopłat bezpośrednich, zwany systemem płatności jednolitych, w ramach którego pomoc nie jest już powiązana z produkcją. Głównym celem płatności jednolitych jest dopłacanie do dochodów rolników w zamian za przestrzeganie przez nich norm z zakresu ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności oraz utrzymywania ziemi w dobrym stanie. Rolnicy są zachęcani do podejmowania decyzji w zależności od nadchodzących z rynku sygnałów. Pod pewnymi ograniczonymi warunkami państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zmniejszeniu przysługujących dopłat i nadal udzielać dopłat bezpośrednio związanych z produkcją. Rozwój obszarów wiejskich W ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata państwa członkowskie UE zainwestują ponad 91 mld euro w poprawę konkurencyjności w sektorze rolnictwa i leśnictwa, ochronę środowiska i krajobrazu, poprawę warunków życia i promocję dywersyfikacji działalności gospodarczej. Czwarty obszar (inicjatywa LEADER) wprowadza możliwości finansowania oferowane inicjatywom lokalnym w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Możliwości finans o - wania dla Ciebie Jak złożyć wniosek Dopłaty bezpośrednie Dopłaty bezpośrednie są zarządzane przez agencje płatnicze wyznaczone przez władze krajowe. Aby zakwalifikować się do otrzymywania płatności jednolitych, rolnik musi posiadać uprawnienia do dopłat i ziemię. Uprawnienia są obliczane na podstawie dopłat uzyskanych przez rolnika w okresie referencyjnym (model historyczny) lub na podstawie liczby hektarów uprawianej ziemi kwalifikujących się do dopłat (model regionalny). Rozwój obszarów wiejskich Fundusze te są rozprowadzane w ramach programów zarządzanych przez władze krajowe: rząd wyznacza instytucję, której zadaniem na szczeblu zarządzania projektem jest informowanie potencjalnych beneficjentów o tym, jak można uzyskać wsparcie, o zasadach mających zastosowanie oraz dostępnej kwocie finansowania ze strony UE. 13

16 ...Możliwości finansowania dla Ciebie Gdzie szukać dodatkowych informacji Można skontaktować się z ministerstwem rolnictwa w swoim kraju lub z lokalnym stowarzyszeniem rolniczym: Informacje dotyczące polityki z zakresu rolnictwa i rozwoju wsi: Czy wiesz, że Aby otrzymywać dopłaty bezpośrednie, rolnicy muszą spełniać normy dotyczące zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, a także utrzymywać ziemię w dobrym stanie z rolniczego i środowiskowego punktu widzenia. Gdy rolnicy nie spełniają wspomnianych norm, dopłaty bezpośrednie, o jakie mogą wystąpić, mogą zostać zmniejszone lub nawet w całości wycofane w danym roku. 14

17 Możliwości finansowania dla Ciebie Organy publiczne Z jakich głównych źródeł finansowania możesz skorzystać Organy publiczne, w tym władze lokalne, mogą korzystać z wielu możliwości finansowania ze środków unijnych, od inwestycji służących rozwojowi możliwości instytucjonalnych i zwiększaniu skuteczności usług publicznych, po projekty z zakresu infrastruktury. Poniżej podano kilka przykładów spośród wielu dostępnych opcji. Polityka spójności Stąd pochodzi większość środków finansowych przeznaczonych na projekty dotyczące infrastruktury lokalnej lub inicjatywy służące zwiększeniu zatrudnienia. Pieniądze są dostępne przez programy w ramach funduszy strukturalnych, które są zwykle zarządzane przez władze krajowe lub regionalne. W latach UE wyda ponad 347 mld euro na projekty regionalne służące promowaniu tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju: ponad 80% tych funduszy zostanie przeznaczone na 84 najbiedniejsze regiony Unii w 17 państwach członkowskich; prawie 16% środków będzie dostępne dla pozostałych regionów; ponad 2,5% zostanie wydane na współpracę ponadgraniczną poprzez wspólne inicjatywy lokalne i regionalne. Finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie dostępne dla administracji krajowych, regionalnych i lokalnych w celu wzmocnienia ich możliwości instytucjonalnych oraz działalności, szczególnie w zakresie tych usług, które mają bezpośredni wpływ na rynek pracy (służby zatrudnienia, instytucje edukacyjne i szkoleniowe). Programy JESSICA i JASPERS Nazwy te odnoszą się do dwóch nowych inicjatyw mających na celu wsparcie administracji publicznej oraz władz lokalnych, realizowanych w ramach współpracy między Komisją Europejską, Grupą Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Program JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich) pomoże organom publicznym nawiązać współpracę z partnerami, w tym przedsiębiorstwami prywatnymi, w celu stworzenia funduszy przeznaczonych na odnowę zasobów miejskich oraz projekty rozwojowe. Program JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich) oferuje administracji publicznej wsparcie w zakresie przygotowania projektów wysokiej jakości, które kwalifikują się do wsparcia z funduszy strukturalnych. Pierwszeństwo mają duże projekty oraz projekty w nowych państwach członkowskich. Zapewnione wsparcie może obejmować aspekty techniczne, gospodarcze i finansowe, a także wszelkie inne prace przygotowawcze niezbędne do dostarczenia w pełni opracowanego projektu. Funding Możliwości opportunities finans o - wania for dla you Ciebie Inne dotacje unijne Również programy zarządzane centralnie oferują możliwości finansowania administracji publicznej, także władzom lokalnym. Obejmują szeroki zakres obszarów polityki UE, w tym działalność kulturalną ( Kultura 2007 ), zatrudnienie i solidarność społeczną (program Progress ), badania naukowe (Siódmy program ramowy), a także innowacyjne podejście do informatyki w sektorze publicznym (ICT Policy Support Programme Program wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, który stanowi część Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji ). Program Europa dla obywateli oferuje szerokie możliwości inicjatywom w zakresie partnerstwa miast przez finansowanie spotkań obywateli oraz tworzenie tematycznych sieci kontaktów między miastami partnerskimi. Projekty mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego mogą być współfinansowane z kasy unijnej. Organy publiczne zajmujące się ochroną porządku publicznego, zapobieganiem przestępczości oraz ochroną ofiar i świadków mogą otrzymać fundusze z programu Zapobieganie i zwalczanie przestępczości. Program ten zajmuje się w szczególności terroryzmem, handlem ludźmi, 15

18 ...Możliwości finansowania dla Ciebie przestępstwami wobec dzieci, nielegalnym handlem bronią i narkotykami, korupcją i oszustwami. Całkowita kwota, jaka ma być wydatkowana w ramach programu Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w latach , wynosi ponad 605 mln euro. Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji Państwo członkowskie stojące przed groźbą nagłych masowych zwolnień wynikających ze zmian w światowej wymianie handlowej może zwrócić się o wsparcie, tak aby pomóc pracownikom, którzy stracili pracę, ponownie wejść na rynek pracy. Dostępna będzie maksymalna kwota 500 mln euro rocznie. Rządy państw będą mogły finansować takie działania, jak wsparcie w poszukiwaniu pracy, zindywidualizowane szkolenia, promocja przedsiębiorczości, a także tymczasowe dodatki pracownicze, takie jak zasiłki dla osób uczestniczących w szkoleniach lub pracowników powyżej 50. roku życia. Uwaga - środki te będą udostępniane poszczególnym pracownikom (nie zaś spółkom) wyłącznie przez władze krajowe, a nie przez władze regionalne lub lokalne. Jak złożyć wniosek Zależy to od rodzaju finansowania: fundusze strukturalne są zarządzane na szczeblu krajowym lub regionalnym i w rezultacie wnioski są przedkładane władzom krajowym lub regionalnym i przez nie oceniane; jeśli chodzi o dotacje unijne, procedury składania wniosków opisane są w zaproszeniach do składania wniosków dotyczących poszczególnych programów; wnioski należy składać bezpośrednio do Komisji Europejskiej lub agencji wykonawczej prowadzącej dany program. Gdzie szukać dodatkowych informacji Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej zawiera informacje dotyczące działalności Unii Europejskiej na rzecz wspierania rozwoju regionalnego: Informacje te obejmują listę organów zarządzających funduszami strukturalnymi w każdym regionie: Europejski Fundusz Społeczny: Informacje dotyczące przydziału środków finansowych w podziale na regiony: Możliwości finansowania według obszaru polityki zajrzyj na strony portalu Komisji dotyczące dotacji: Programy JESSICA i JASPERS: Komitet Regionów: Rada Gmin i Regionów Europy: Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji: ICT Policy Support Programme Program wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych: Czy wiesz, że Ruch na rzecz miast partnerskich rozpoczął się w Europie zaraz po drugiej wojnie światowej. Co roku Komisja Europejska przyznaje Złote Gwiazdy Partnerstwa dziesięciu wyróżniającym się projektom, które przyczyniły się do pogłębienia integracji europejskiej. 16

19 Łatwiejszy dostęp do środków unijnych Zasady zarządzania finansami unijnymi zostały określone w rozporządzeniu finansowym i w jego przepisach wykonawczych, które razem z podstawami prawnymi, odpowiadającymi poszczególnym sektorom, regulują wszystkie transakcje dotyczące funduszy unijnych. W tym dziale znajdziesz przykłady najważniejszych usprawnień praktycznych, które ułatwią dostęp do funduszy unijnych. Usprawnienia praktyczne w zakresie dotacji Do nowo zdefiniowanych dotacji o niewielkiej kwocie (maksymalnie do 25 tys. euro) zastosowanie będą mieć lżejsze wymogi dotyczące dokumentacji. Organizacje będące beneficjentami wsparcia muszą częściowo finansować swoje projekty (tzw. współfinansowanie). Obecnie w uzasadnionych wypadkach będzie można zastąpić tę formę formą niepieniężną (na przykład pracą wykonywaną przez część personelu). W celu uzyskania znacznych płatności na początku projektu (tzw. prefinansowanie) organizacje będące beneficjentami, takie jak organizacje pozarządowe, muszą przedstawić gwarancje finansowe, które często stanowią znaczną przeszkodę finansową. Na mocy nowych przepisów, po ocenie ryzyka, wymóg ten w przypadku prefinansowania dotacji na kwotę poniżej 60 tys. euro może zostać uchylony. Dla organizacji będących beneficjentami progi, co do których wymagana jest kontrola zewnętrzna, zostały podwyższone z 300 tys. euro do 500 tys. euro lub więcej w wypadku konkretnych projektów oraz z 75 tys. euro do 100 tys. euro lub więcej na finansowanie kosztów operacyjnych organizacji. W celu szybkiego informowania wnioskodawców o możliwości przyjęcia ich wniosków procedura składania i oceny może zostać podzielona na dwa odrębne etapy, co umożliwi odrzucenie we wczesnym stadium wniosków, które nie mają szans na przyjęcie. Zasady rządzące zakupami dokonywanymi przez beneficjentów w celu wdrożenia dotacji zostały uproszczone. Dla zakupów poniżej 60 tys. euro zasady, jakich musi przestrzegać beneficjent, będą ograniczone do dwóch podstawowych: do zasady rzetelnego zarządzania finansami i zasady braku jakiegokolwiek konfliktu interesów. Łatwiejszy dostęp do środków unijnych 17

20 ...Łatwiejszy dostęp do środków unijnych Usprawnienia praktyczne dotyczące zamówień publicznych Uproszczone procedury zastosowane zostaną do dokonywanych przez Komisję Europejską zakupów o wartości poniżej 60 tys. euro zamiast wcześniejszych 50 tys. euro. Wymagania dotyczące udowodnienia zdolności finansowej mogą zostać uchylone dla zamówień poniżej nowego progu. Dla zamówień o niskiej wartości nieproporcjonalnym obciążeniem może być wymaganie od sprzedawcy dowodu, że nie był uprzednio skazany za nadużycia, nie znajduje się w stanie upadłości oraz opłaca podatki i ubezpieczenia społeczne. Nowe przepisy podnoszą znacznie progi, poniżej których oferenci mogą zastąpić te dokumenty zwykłym oświadczeniem na własną odpowiedzialność. Podobne uproszczenia zostały wprowadzone dla zamówień publicznych w dziedzinie pomocy zewnętrznej, jednak z jeszcze wyższymi progami (200 tys. euro dla usług, 150 tys. euro dla zaopatrzenia, 5 mln euro dla robót). Instytucje unijne będą mogły przeprowadzać procedury udzielania zamówień wspólnie z władzami państwa członkowskiego, co zapewni większą elastyczność i bardziej efektywne wykorzystanie pieniędzy podatników. W sytuacjach kiedy jest to technicznie wykonalne i opłacalne, zamówienia o większej wartości finansowej będą przyznawane w formie odrębnych transz w celu zwiększenia skuteczności i konkurencji. Terminy wyłączenia z zamówień unijnych zostaną wyraźnie określone. Zarządzanie budżetem W występujących pod koniec roku sytuacjach związanych z pomocą humanitarną lub zarządzaniem kryzysami Komisja Europejska będzie mogła reagować natychmiastowo dzięki wykorzystaniu niewydatkowanych środków, jakie nadal są dostępne, bez konieczności zwracania się o uprzednią zgodę do władz budżetowych. Podobnie ograniczenia prawne przed uruchomieniem działań pilotażowych i przy gotowawczych w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zostaną skorygowane, tak aby zwiększyć zdolność reagowania. Łatwiejsze będzie delegowanie zarządzania tymi środkami na rzecz uznanych organizacji krajowych w krajach trzecich otrzymujących pomoc z Unii Europejskiej. Komisji Europejskiej będzie łatwiej powierzać niektóre zadania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu oraz Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu, tak aby wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie. Komisja Europejska, po uwzględnieniu standardów międzynarodowych, będzie mogła traktować procedury udzielania zamówień stosowane przez agencje krajowe i kraje trzecie jako równorzędne z własnymi. Kadra zarządzająca w instytucjach unijnych uzyska większą elastyczność w prowadzeniu działalności: dzięki skuteczniejszym mechanizmom zarządzania (takim jak większa możliwość uzyskania dotacji płatnych w formie ryczałtu lub finansowania przez stawki ryczałtowe); dzięki usunięciu pewnych nadmiernie biurokratycznych ograniczeń (takich jak odzyskiwanie odsetek od zaliczek, w przypadku gdy sprawa dotyczy bardzo małych kwot). Gdzie szukać dodatkowych informacji Rozporządzenie finansowe oraz jego przepisy wykonawcze: 18

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 ISSN 1725-6844 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok finansowy 2010 Dane PL Stycznia 2010 KOMISJA EUROPEJSKA KOMISJA EUROPEJSKA BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK FINANSOWY 2010 Dane BRUKSELA LUKSEMBURG,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Arkadiusz Lewicki Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, wspierającym zatrudnienie w państwach członkowskich oraz promującym spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki EFS

Bardziej szczegółowo

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej Piotr Borys Parlament Europejski Strategia EUROPA 2020 Inicjatywy przewodnie: Unia Innowacji Mobilna młodzież Europejska agenda cyfrowa Europa efektywnie korzystająca

Bardziej szczegółowo

Projekt JEREMIE w Katalonii

Projekt JEREMIE w Katalonii Projekt JEREMIE w Katalonii Poznań, 10 września 2008 18/09/2008 1.- Opis 2.- JEREMIE w Katalonii 3.- Umowa o Dofinansowanie 4.- Plan inwestycyjny 1.- Opis 1.- Opis 4 1- Opis JEREMIE (Wspólne Europejskie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Piotr Matwiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013

Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Wsparcie polskiego rynku venture capital w Programie ramowym CIP 2007-2013 Joanna Dąbrowska Chorzów, 7 kwietnia 2011 r. Strumienie finansowania MŚP 2007-2013 Krajowe programy operacyjne np. PO IG, PO IiŚ,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Robert Rasiński Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Maj, 2017 r. Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP

Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013. 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP Program Ramowy na rzecz konkurencyjności ci i innowacji CIP 2007-2013 2013 Instrumenty Finansowe dla MSP KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PRZY ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Warszawa, 12 grudnia 2007 r. CIP - Program

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE

Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców w programach UE Michał Gorzelak Szef Obszaru Instrumentów Dłużnych Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska

Jak instytucje finansowe mogą skorzystać z unijnego wsparcia? Wpisany przez Joanna Dąbrowska Jednym z programów, w którym uwzględniono potrzeby małych i średnich przedsiębiorców jest Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013. Obok programów o zasięgu krajowym, do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kultury i Edukacji 2009 7.3.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW

TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW ` NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o fundusze unijne?

Jak ubiegać się o fundusze unijne? BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona 1 Jak ubiegać się o fundusze unijne? Spis treści Strona 2 Można mądrze finansować inwestycje w miastach..3 Rozwój lokalny możliwy dzięki Unii Europejskiej.11 Są alternatywy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Na straży finansów UE

Na straży finansów UE PL Na straży finansów UE EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY Kontrola środków UE na całym świecie Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją Unii Europejskiej powołaną w 1977 r. z siedzibą w Luksemburgu.

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP

Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP Źródła finansowania działalności innowacyjnej MŚP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 Instrumenty finansowe dla MŚP - obecne również na polskim rynku Joanna Dąbrowska www. cip.gov.pl/eip

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW. ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja III Komisja KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.3.2013 r. COM(2013) 156 final C7-0199/13 PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2013 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów w Unii Europejskiej

Tworzenie programów w Unii Europejskiej Tworzenie programów w Unii Europejskiej Fundusze unijne w okresie programowania 2007-2013 Plan Programowanie na poziomie Unii Europejskiej Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Cele polityki spójności Wymagania

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich. Czym jest JESSICA?

JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich. Czym jest JESSICA? Wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich JESSICA Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich Czym

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla Obywateli Kraków, 19 listopada 2013

Program Europa dla Obywateli Kraków, 19 listopada 2013 Program Europa dla Obywateli 2007-2013 Kraków, 19 listopada 2013 Cele ogólne Programu rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez umożliwienie współpracy i uczestnictwa w budowaniu demokratycznej, różnorodnej

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny wsparcie dla młodzieży 11/4/2014 Sytuacja osób młodych w UE Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków jest bezrobotnych; Stopa bezrobocia młodzieży wynosi obecnie 23,5 %; 13,2 %

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Arkadiusz Lewicki Dyrektor Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Opracowanie projektu ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Wspólnot Europejskich przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej wynika z konieczności wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora.

* Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. * Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. od 7,76% Czym jest MRFP? Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 DS. INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Instrumenty gwarancyjne w programach ramowych UE 2014-2020 Zakres prezentacji: Krajowy Punkt Kontaktowy przy ZBP Zwrotne instrumenty finansowe w programach UE 2007-2013 Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2015 L 211/9 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2015 r. C(2015) 3759 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r.

Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Wsparcie polskiego biznesu, możliwe w ramach Programu CIP 2007-2013; Instrumenty finansowe dla MŚP po 2013 r. Centralny Punkt Informacyjny FE Warszawa 20 marca 2013 r. Krajowy Punkt Kontaktowy Programu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika Gdańska 1 7. Program Ramowy Badań,

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 400/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.12.2012 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA Zaproszenie do składania wniosków EACEA/38/12 Program Erasmus Mundus 2009 2013 Realizacja

Bardziej szczegółowo

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR),

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ( EAGGF-EFOiGR), Zasady kwalifikowalności ustalane są w przepisach oraz innych regulacjach krajowych, poza ściśle określonymi regułami zawartymi w unormowaniach wspólnotowych dla poszczególnych funduszy. Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

Programowanie polityki strukturalnej

Programowanie polityki strukturalnej Fundusze strukturalne są instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie EBI, jako bank Unii Europejskiej, oferuje finansowanie i know-how na rzecz solidnych i trwałych projektów inwestycyjnych w Europie i poza nią. Bank jest własnością

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce

Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Instrumenty Finansowe dla MŚP. Program COSME w Polsce 3 października 2016 r. Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo