Projekt JEREMIE w Katalonii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt JEREMIE w Katalonii"

Transkrypt

1 Projekt JEREMIE w Katalonii Poznań, 10 września /09/2008

2 1.- Opis 2.- JEREMIE w Katalonii 3.- Umowa o Dofinansowanie 4.- Plan inwestycyjny

3 1.- Opis 1.- Opis

4 4 1- Opis JEREMIE (Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw) jest inicjatywą Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Grupy EBI, mającą na celu promowanie dostępu do środków finansowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw -Środki finansowe w ramach programu JEREMIE są przekazywane przez EFRR oraz odpowiednie rządy lub regiony. Mają one na celu stworzenie przedsięwzięć, funduszy technologicznych i innowacyjnych oraz mikro kredytów -Fundusze muszą być zwracane (nie są to dopłaty) i mogą być ponownie inwestowane w nowe przedsięwzięcia -KaŜdy region lub państwo zlecać będzie zarządzanie funduszami EFI lub funduszowi powierniczemu (wyznaczanemu bezpośrednio w przypadku organów publicznych lub w procedurze przetargowej). Jego zadaniem będzie rozdzielanie funduszy pomiędzy innych pośredników finansowych według róŝnego typu operacji.

5 5 1- Opis -Pośrednicy finansowi wybrani przez fundusz powierniczy będą oferować m.in. kapitał wysokiego ryzyka, kredyty i gwarancje, zawsze na warunkach rynkowych -Do końca roku 2015 fundusze te powinny zostać zainwestowane w całości przynajmniej raz, w przeciwnym razie zostaną zwrócone EFRR -Wszelkie stosunki nawiązywane pomiędzy Władzami regionalnymi, funduszem powierniczym oraz pośrednikami finansowymi zostaną uregulowane w Umowie o Dofinansowanie -Etapy przedsięwzięcia: -Etap przygotowawczy ( ), na tym etapie oceniano braki w mechanizmach finansowych róŝnych regionów europejskich -Etap wdraŝania ( ), wybór funduszu powierniczego i podpisanie Umowy o Dofinansowanie

6 6 1- Opis Struktura Holding Fund Fundusze Strukturalne UE UE Fundusze Krajowe/Regionalne Inni Inni inwestorzy (moŝliwe) Fundusz Powierniczy («(«FP FP»)») Pośrednicy finansowi MŚP W związku z ICF, środki będą przekazane przez Generalitat: 50% będzie pochodzić z EFRR, a 50% z budŝetu własnego Generalitat

7 7 1- Opis Podstawy prawne: -ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1080/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające Rozporządzenie -ROZPORZĄDZENIE RADY(WE) Nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r., ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie -ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) Nr 1828/2006 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowego zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

8 2.- JEREMIE w Katalonii 2.- JEREMIE w Katalonii

9 9 2- Jeremie w Katalonii Program Operacyjny Katalonia : Analiza gospodarki katalońskiej (aspekty do poprawy): - Konkurencyjność i wydajność - Przekształcenie niektórych sektorów przemysłu dotkniętych przez zagraniczną konkurencję - Wzmocnienie Społeczeństwa opartego na wiedzy (ICT) - Podniesienie poziomu badań i rozwoju oraz zacieśnienie stosunków pomiędzy przedsiębiorstwami a uniwersytetami - Infrastruktura transportowa - Kapitał ludzki - ZrównowaŜony rozwój

10 10 2- Jeremie w Katalonii Biorąc pod uwagę załoŝenia Programu Operacyjnego oraz Strategiczne Zasady Funduszy Strukturalnych , określono PIĘĆ priorytetów: Priorytet 1: Rozwój biznesu i innowacji - Badania oraz rozwój technologiczny i innowacje - Rozwój biznesu - Społeczeństwo informacyjne Priorytet 2: Środowisko i zapobieganie ryzyku Priorytet 3: Dostępność i transport Priorytet 4: ZrównowaŜony rozwój miejski Priorytet 5: Pomoc techniczna

11 11 2- Jeremie w Katalonii Rozwój biznesu 1- Wsparcie MŚP 2- Innowacje i konkurencyjność 3- Dostęp do finansowania Cele ogólne i priorytety 3.1- Rozwój rynku kapitałowego dla MŚP w ich wczesnej fazie rozwoju 3.2- Stworzenie rynku wierzytelności i gwarancji dla MŚP 3.3- Dopłaty połączone z poŝyczkami i gwarancjami na badania i rozwój oraz tworzenie biznesu 3.4- WdraŜanie mechanizmów finansowania dla MŚP aby ułatwić przepływ technologii 3.5- Ograniczenie barier dla inwestycji prywatnych w MŚP Program JEREMIE byłby odpowiedni dla większości MŚP pod względem dostępu do finansów w Katalonii

12 12 2- Jeremie w Katalonii Inicjatywa JEREMIE w Katalonii: ICF będzie uczestniczyć w rozwoju programu JEREMIE w Katalonii poprzez stworzenie własnej jednostki zaleŝnej BudŜet Generalitat na rok 2008 przewidywał juŝ stworzenie Funduszu w ramach ICF Rozkład funduszy JEREMIE na okres przedstawia się następująco: Financial Produkt finansowy Product (000 ) (EUR 000) Generalitat Guarantees Gwarancje , Venture Capital , Micro Mikro Loans poŝyczki , Support Wsparcie to dla private prywatnych investors networks (business angels) inwestorów (aniołowie biznesu) Contributions Wkład UE Wkład Total contribution całkowity Multiplier MnoŜnik Całkowita Total inwestycja induced investment , Total Razem ,

13 3.- Umowa o Dofinansowanie 3.- Umowa o Dofinansowanie

14 Umowa o Dofinansowanie Fundusz powierniczy: funkcje i organizacja (art. 3, 4 & 5, Zał. A) Przekazywanie środków programowych do funduszu powierniczego: warunki (art. 6, zał. F) Pośrednicy finansowi: ocena, wybór i akredytacja (art. 4 & 9) Polityka inwestycyjna: Rozliczenie i monitorowanie, branŝe i produkty (art. 7, App. A) Operacje (art. 8 & 9) Wymagania dotyczące nadzoru i informacji (App. B, C & D) Obowiązki stron dotyczące monitorowania programu (art 12)

15 4.- Strategia inwestycyjna 4.- Strategia inwestycyjna

16 Strategia inwestycyjna HIPOTEZA POCZĄTKOWA 1.- Harmonogram wkładów dokonywanych przez Generalitat (000 ): 2.- Rozkład inwestycji wg. produktów: Razem Razem Mikro poŝyczki Venture Capital Współinwestowanie Dokapitalizowanie MŚP Gwarancje Razem kapitał jest corocznie przydzielany kaŝdej linii zgodnie z jej wkładem procentowym 4.- Kapitał zwracany zostanie ponownie zainwestowany zgodnie z dodatkowymi programami zdefiniowanymi od roku 2013, za wyjątkiem dokapitalizowania

17 Strategia inwestycyjna GWARANCJE Kwota: do 25 milionów euro Adresat: od mikro do średnich przedsiębiorstw Cel: Zaoferować dostęp do produktów finansowych poprawiających rozwój i wielkość przedsiębiorstw Priorytet: Przedsiębiorstwa technologiczne w ich początkowym etapie rozwoju Przedsiębiorstwa z wysokim potencjałem rozwoju Inwestycje w badania i rozwój oraz przepływ technologii Przewidywane inwestycje: 250 milionów euro Opcje: a) Gwarancje Finansowe/Techniczne: poprzez gwarancje komplementarne; b) Wkład kapitału w RGC: poprzez wkład finansowy w charakterze partnera (moŝliwy wkład w Fundusz Rezerw Technicznych)

18 Strategia inwestycyjna VENTURE CAPITAL Kwota: do 25 milionów euro Adresat: od mikro do średnich przedsiębiorstw Cel: wsparcie inicjacji i konsolidacji funduszy venture capital skierowanych do firm rozpoczynających działalność i rozwijających się Priorytet: Przedsiębiorstwa inwestujące w badania i rozwój, firmy rozpoczynające i rozwijające działalność Przedsiębiorstwa technologiczne, oparte na ICT Przewidywana inwestycja: 75 milionów euro Działanie: tymczasowy wkład, zawsze mniejszość Zysk będzie oparty na zysku ze zrealizowanych inwestycji

19 Strategia inwestycyjna MIKROKREDYTY Kwota: do 12 milionów euro Adresat: od mikro do średnich przedsiębiorstw Cel: podział mikro kredytów skierowanych dla przedsiębiorców Przewidywana inwestycja: 160 milionów euro Działanie: IFEM: a) przekazywanie środków od % działalności; b) Wynagrodzenie wg. Uzgodnionej stawki; c) Przyjmowanie proporcjonalnego % ryzyka Instytucje finansowe: Mikro poŝyczki na ustalonych warunkach dla końcowego poŝyczkobiorcy Maksymalna kwota poŝyczki: euro Procedura: poprzez instytucje finansowe

20 20 WSPÓŁINWESTOWANIE Z PRYWATNYMI INWESTORAMI Kwota: do 5 milionów euro 4.- Strategia inwestycyjna Adresat: pośrednicy finansowi lub menadŝerowie sieci aniołów biznesu współinwestujący z prywatnymi inwestorami Cel: wkład na rozpoczęcie działalności i konsolidację w początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa Przewidywana inwestycja: 111 milionów euro Działanie: IFEM FI / menadŝerowie sieci firmy Warunki inwestowania dla firm będą identyczne do tych jakie zostaną uzgodnione z aniołami biznesu; maksymalne przyjęte ryzyko będzie takie samo jak ryzyko przyjęte przez anioła biznesu; pośrednik otrzyma wynagrodzenie za swój wkład w firmę i działalność zarządczą Zysk będzie oparty na zysku ze zrealizowanych inwestycji

21 Strategia inwestycyjna Beneficjenci końcowi: - MŚP, pracownicy niezaleŝni, zwłaszcza ci pracujący nad badaniami i rozwojem, firmy rozpoczynające i rozwijające działalność -Przedsiębiorstwa technologiczne, zajmujące sięśrodowiskiem i naukami przyrodniczymi -Wyłączone przedsiębiorstwa naleŝące do sektora finansów i nieruchomości -Ponowne finansowanie lub restrukturyzacja nie będą brane pod uwagę -MenadŜer funduszu ogłosi zaproszenie do składania ofert dla wszystkich pośredników finansowych działających w Katalonii, w celu wybrania najbardziej odpowiedniego

22 Projekt JEREMIE w Katalonii Poznań, 10 września 2008 roku 18/09/2008

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja poręczeń kredytowych udzielanych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w ramach projektu JEREMIE

Ewaluacja poręczeń kredytowych udzielanych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w ramach projektu JEREMIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej.

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Rozdział V W spieranie przedsiębiorczości i pom oc publiczna w U nii E uropejskiej i w P olsce 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Istota

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008 Nowe fundusze lepsze zasady Przegląd nowych zasad finansowych i możliwości finansowania na lata 2007 2013 Przewodnik dla początkujących Wydanie 2008 i Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Przedmiot: Pomoc państwa SA.37370 (2014/N) Polska Fundusz Powierniczy JEREMIE. Szanowny Panie Ministrze, 1.

KOMISJA EUROPEJSKA. Przedmiot: Pomoc państwa SA.37370 (2014/N) Polska Fundusz Powierniczy JEREMIE. Szanowny Panie Ministrze, 1. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 07.05.2014 C(2014) 2613 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Przedmiot: Pomoc państwa SA.37370 (2014/N)

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Polityka regionalna

AGENDA. Polityka regionalna FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE AGENDA Okres programowania 2004 2006 podstawy prawne i programy operacyjne finansowanie beneficjenci system wyboru (wniosek aplikacyjny, załączniki, najczęściej popełnianie

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 41 Dokument

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe

1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe 1. Fundusze UE system dotacyjny vs. zwrotne instrumenty finansowe W. Kwiatkowski, M. Zawadzka 1.1. System dystrybucji funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2007 2013 W ramach obowiązującej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE

Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku Projekt przygotowany przez Zespół Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo