PRACE POGL DOWE. Wprowadzenie: Rezonans magnetyczny. ocenê kierunku oraz prêdkoœci. Celem pracy: jest przedstawienie przydatnoœci badania MR przep³ywu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE POGL DOWE. Wprowadzenie: Rezonans magnetyczny. ocenê kierunku oraz prêdkoœci. Celem pracy: jest przedstawienie przydatnoœci badania MR przep³ywu"

Transkrypt

1 PRACE POGL DOWE Ma³gorzata SZAFIRSKA 1 Andrzej URBANIK 1 Stanis³aw KWIATKOWSKI 2 Izabela HERMAN-SUCHARSKA 1 Adam ŒWIERCZYNA 1 Przydatnoœæ badania MR przep³ywu p³ynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce wodog³owia u dzieci Usefulness of MR CSF flow examination in children with hydrocephalus 1 Katedra Radiologii, Uniwersytet Jagielloñski Collegium Medicum, Kraków Kierownik Katedry: Dr hab.n. med. Andrzej Urbanik 2 Oddzia³ Neurochirurgii, Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy, Kraków Ordynator Oddzia³u: Dr hab. n. med. Stanis³aw Kwiatkowski Dodatkowe s³owa kluczowe: MR przep³yw p³ynu mózgowo-rdzeniowego wodoci¹g zastawka komorowo-otrzewnowa Additional key words: MRI CSF-fluid flow cerebral aqueduct ventriculo-peritoneal shunt Wprowadzenie: Rezonans magnetyczny pozwala na szybk¹ i nieinwazyjn¹ ocenê kierunku oraz prêdkoœci przep³ywu p³ynu mózgowo-rdzeniowego. Celem pracy: jest przedstawienie przydatnoœci badania MR przep³ywu p³ynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce wodog³owia u dzieci. Badanie przep³ywu mo na wykonaæ w obrêbie wodoci¹gu Sylviusza oraz w drenie zastawki komorowo-otrzewnowej. Metody: Wykonuje siê klasyczne badanie obrazowe MR w obrazach T1 i T2- zale nych, w przekrojach poprzecznych i strza³kowych. Nastêpnie przeprowadza siê badanie przep³ywu w sekwencji 2D CINE/GR/PC (TR 33, TE 9.1, FA 30 stopni, FOV 12 x 12 cm, gruboœæ warstwy 5 mm, matryca akwizycji 256 x 192) w p³aszczyÿnie prostopad³ej do przebiegu badanej struktury. Sekwencje bramkuje siê zgodnie z akcj¹ serca. W opracowaniu wyznacza siê dwa pola zainteresowania: pole przep³ywu (ROI 1) i pole t³a (ROI 2). Po uzyskaniu danych oblicza siê parametry przep³ywów przy pomocy programu Flow Analysis. Dodatkow¹ opcj¹ przydatn¹ do oceny jakoœciowej przep³ywu jest sekwencja CINE. Wnioski: Badaniem MR przep³ywu pm-r mo na okreœliæ brak lub obecnoœæ przep³ywu pm-r w wodoci¹gu Sylwiusza oraz w drenie zastawki komorowej. Ocenia siê jego kierunek i prêdkoœæ. Ocena przep³ywu pm-r w wodoci¹gu pozwala na podjêcie adekwatnego w konkretnym przypadku leczenia. Przy braku klinicznych objawów niedro noœci zastawki stwierdzenie w badaniu MR przep³ywu pm-r braku przep³ywu przez dren zastawki mo e œwiadczyæ o wodog³owiu zastawko-niezale nym. W przypadku stwierdzenia obecnoœci przep³ywu pm-r w zastawce podczas badania MR mo na stwierdziæ wodog³owie zastawko-zale ne. Background: MR examination allows the determination of the absence or presence of CSF-flow as well as its direction and velocity. The aim of the study: is the presentation of the value of MR examination CSF-flow and its usefulness in diagnosis of hydrocephalus in children. MR CSF-flow examination may be performed in the cerebral aqueduct of Sylvius and in the drain of the ventriculo-peritoneal shunt. Methods: The examination bigin classical MR examination: axial and sagittal T1-weighted scans (TR 500, TE 12) and T2-weighted scans (TR 5000, TE 100). The CSF flow examination is performed in 2D CINE/GR/PC (TR 33, TE 9.1, FA 30 degrees, FOV 12 x 12 cm, slice thickness 5 mm, acquisition matrix 256 x 192) in the plane perpendicular to the examined structure. The gating sequence is compatible with the patient's heart rate. Two regions of interest is established : area of flow (ROI 1) and the area of background (ROI 2). CSF flow is calculated using Flow Analysis software. CSF-flow in CINE phase-contrast technique is used to qualitative assessment of flow. Conclusions: MR examination allows the determination of the absence or presence of CSF-flow and its direction and velocity in the cerebral aqueduct of Sylvius and in the drain of the ventriculo-peritoneal shunt. This examination enables the differentiation between the shunt-dependent and shunt-independent type of hydrocephalus, which is of great significance in clinical management of patients after a shunt implantation. Adres do korespondencji: Lek. med. Ma³gorzata Szafirska Katedra Radiologii UJ CM Kraków, ul. Kopernika 19 Tel./Fax: Wstêp Wodog³owie to stan patologiczny, w którym zaburzenie równowagi miêdzy wytwarzaniem i wch³anianiem p³ynu mózgowordzeniowego (pm-r) doprowadza do poszerzenia wewn¹trzczaszkowych przestrzeni p³ynowych, przede wszystkim uk³adu komorowego. Mo e wyst¹piæ jako izolowana patologia mózgu lub jako jeden z objawów w ró nych chorobach centralnego systemu nerwowego. Najczêstszym mechanizmem powstawania wodog³owia jest niedro noœæ 968 Przegl¹d Lekarski 2007 / 64 / 11 M. Szafirska i wsp.

2 Rycina 1 MR. Ustalenie na przekroju strza³kowym w obrazach T1-zale nych p³aszczyzny prostopad³ej do wodoci¹gu Sylwiusza. MRI. The plane perpendicular to the cerebral aqueduct of Sylvius fixed on sagittal T1weighted scans. Rycina 2 MR. Planowanie badania przep³ywu. Ustalanie pól zainteresownia ROI 1 i ROI 2. MRI. Planning of CSF-flow examination. Selection of area of flow (ROI 1) and the area of background (ROI 2). Rycina 3 MR. Nadmierny przep³yw przez wodoci¹g mierzony w badaniu MR przep³ywu pm-r. MRI. Excessive CSF-flow through the cerebral aqueduct of Sylvius measured in MR CSF-flow examination. (obturacja) dróg p³ynowych, która mo e wyst¹piæ na ró nych poziomach. Inne mechanizmy to nadprodukcja p³ynu mózgowordzeniowego lub upo ledzony odp³yw krwi ylnej z jamy czaszki. Wybór metody leczenia wodog³owia ma bardzo du e znaczenie dla dalszego postêpowania z chorym i rokowania; mo liwo ci w tym wzglêdzie s¹ nastêpuj¹ce: usuniêcie przyczyny wodog³owia, wykonanie zabiegu endoskopowego, najczê ciej wentrikulostomii komory III, wszczepienie zastawki. Leczenie przyczynowe jest metod¹ z wyboru w przypadkach wodog³owia towarzysz¹cego guzom mózgu (guzy nadsiod³owe, guzy okolicy tylnej czê ci komory III i szyszynki, guzy tylnego do³u czaszkowego i inne guzy wewn¹trzkomorowe i przykomoprzegl¹d Lekarski 2007 / 64 / 11 rowe) i niektórym wadom wrodzonym (torbiele pajêczynówki linii rodkowej mózgu, torbiele koloidowe komory III). W przypadkach gdy leczenie przyczynowe nie jest mo liwe wykonuje siê endoskopow¹ wentrikulostomiê komory III, polegaj¹c¹ na po³¹czeniu uk³adu komorowego na poziomie komory III z przestrzeni¹ podpajêczynówkow¹ podstawy mózgu [7,9]. Gdy powy sze metody nie mog¹ byæ zastosowane pozostaje odprowadzenie nadmiaru pm-r przy pomocy drena u zastawkowego, poza jamê czaszki, do ró nych okolic cia³a, najczê ciej do jamy otrzewnowej. W praktyce jest to najczê ciej stosowana metoda leczenia neurochirurgicznego u dzieci. Pozwala na zatrzymanie postêpuj¹cego wodog³owia, cofniêcie siê istniej¹cych objawów neurologicznych, zapobiega powstawaniu nowych objawów neurologicznych, stwarza szansê pra- wid³owego rozwoju dziecka. Niestety leczenie przy pomocy zastawek stwarza wiele problemów zwi¹zanych z powstaniem populacji chorych, których ycie zale y od sprawnego funkcjonowania uk³adów zastawkowych powoduje zastawkozale no æ. Istnieje u tych pacjentów sta³e zagro enie zwi¹zane z dysfunkcj¹ uk³adu zastawkowego, a zw³aszcza z jej niedro no ci¹ [6]. Inne powik³ania drena u zewnêtrznego to zaka enia zastawkowe, zespo³y przedrenowania, krwawienia komorowe i ródmózgowe oraz objawy brzuszne. W przebiegu d³ugotrwa³ego leczenia przy pomocy zastawki u czê ci pacjentów wytwarzaj¹ siê wewnêtrzne mechanizmy przep³ywu pm-r, tak e system zastawkowy nie odprowadza ju nadmiaru p³ynu zastawka przestaje byæ potrzebna wytwarza siê zastawko-niezale no æ. W³a nie te 969

3 Rycina 4 MR w opcji CINE widoczny nadmierny przep³yw jako pasmo hyperintensywne w obrêbie wodoci¹gu. MRI CINE phase-contrast technique. Excessive CSF-flow as a high intensity jet in the cerebral aqueduct of Sylvius. Rycina 5a Odcinkowe zwê enie wodoci¹gu Sylwiusza. MR, SE T1, przekrój strza³kowy. Segmental stenosis of the cerebral aqueduct of Sylvius. MRI, SE T1, sagittal plane. Rycina 5b Odcinkowe zwê enie wodoci¹gu Sylwiusza. MR, obraz w sekwencji CINE w badaniu przep³ywu. Segmental stenosis of the cerebral aqueduct of Sylvius. MRI, CSF-flow in CINE phase-contrast technique. mechanizmy w przypadkach wodog³owia komunikuj¹cego mog¹ sprawiæ, e w przebiegu d³ugoletniego leczenia, zastawka przestaje spe³niaæ swoj¹ odbarczaj¹c¹ rolê pomimo wszczepionej zastawki pacjent nie jest od niej zale ny [14]. przep³ywu pm-r w wodoci¹gu mózgu wykazuje wahania cykliczne, zale ne od fazy cyklu serca. W czasie skurczu obserwuje siê przep³yw doogonowy, w okresie rozkurczu przep³yw zmienia kierunek na dog³owowy. Zwrócono uwagê na to, e ruch p³ynu mózgowo-rdzeniowego modyfikowany jest tak e przez fazê oddechu. Na zmiany przep³ywu pm-r zwi¹zane z prac¹ serca nak³adaj¹ siê niewielkie wahania kierunku przep³ywu we wdechu przep³yw wzrasta doogonowo, w wydechu dog³owowo [8]. Dlatego wykres obrazuj¹cy charakter przep³ywu pm-r nie ma kszta³tu regularnej sinusoidy. W przypadkach wodog³owia przep³yw przez fizjologiczne drogi odp³ywu p³ynu mózgowo-rdzeniowego jest zaburzony. Aktywne wodog³owie powoduje postêpuj¹cy wzrost ci nienia wewn¹trzczaszkowego i stopniowe wyczerpanie mechanizmów adaptacyjnych mózgu, prowadz¹c do zagro enia ró nymi formami wg³obieñ, których konsekwencj¹ jest uszkodzenie pnia mózgu lub Cel pracy Celem pracy jest przedstawienie przydatno ci badania MR przep³ywu p³ynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce wodog³owia u dzieci. Technika badania przep³ywu p³ynu mózgowo-rdzeniowego w MR Rezonans magnetyczny pozwala na szybk¹ i nieinwazyjn¹ ocenê kierunku oraz prêdko ci przep³ywu p³ynu mózgowo-rdzeniowego. Ju w latach dziewiêædziesi¹tych XX wieku wielu autorów bada³o charakter przep³ywu pm-r w wodoci¹gu mózgu [1,2,3,5,10-13]. We wszystkich tych badaniach wykazano, e kierunek i prêdko æ 970 Przegl¹d Lekarski 2007 / 64 / 11 zaburzenia mózgowego przep³ywu krwi. Leczenie wodog³owia przy pomocy drena u zastawkowego powoduje normalizacjê podwy szonego ci nienia wewn¹trzczaszkowego i przywraca funkcjonowanie mechanizmów adaptacyjnych. W celu prawid³owego zaplanowania badania przep³ywu pm-r w obrêbie wodoci¹gu Sylwiusza oraz okre lenia stanu mózgowia w pierwszym etapie wykonuje siê klasyczne badanie obrazowe MR w obrazach T1 i T2-zale nych, w przekrojach poprzecznych i strza³kowych. Nastêpnie przeprowadza siê badanie przep³ywu w sekwencji 2D CINE/GR/PC (TR 33, TE 9.1, FA 30 stopni, FOV 12 x 12 cm, grubo æ warstwy 5 mm, matryca akwizycji 256 x 192) w p³aszczy nie prostopad³ej do przebiegu wodoci¹gu Sylwiusza (rycina 1). Sekwencje bramkuje siê zgodnie z akcj¹ serca. W opracowaniu wyznacza siê dwa pola zainteresowania: pole przep³ywu (ROI 1) zaznaczone tak aby dok³adnie pokrywa³o siê ze rednic¹ drenu komorowego i pole t³a (ROI 2) zaznaczone jako obszar pó³koli cie otaczaj¹cy ROI 1, zawieraj¹cy tkankê statyczn¹ (rycina 2). Po uzyskaniu danych oblicza siê parametry przep³ywów przy pomocy programu Flow Analysis. Dodatkow¹ opcj¹ przydatn¹ do oceny jako ciowej przep³ywu jest sekwencja CINE, w której poprzez zmianê intensywno ci sygna³u obserwuje siê dynamiczne wahania przep³ywu pm-r przemieszczaj¹cego siê przez wodoci¹g. W zwi¹zku z zale nymi od fazy cyklu serca wahaniami kierunku przep³ywu pm-r, podczas ilo ciowej oceny przep³ywu pm-r wyznacza siê objêto æ przep³ywu p³ynu w jednostce czasu (w ml/min). Daje to mo liwo æ oceny ilo ci pm-r wyp³ywaj¹cej przez wodoci¹g z nadnamiotowego uk³adu komorowego. Podczas przeprowadzania badania przep³ywu pm-r warto zwróciæ szczególn¹ uwagê na staranne dobranie jego warunków, zw³aszcza okre lenie kierunku prostopad³ego do przebiegu wodoci¹gu i zaznam. Szafirska i wsp.

4 Rycina 6a Niedro no æ wodoci¹gu. MR, SE T1, przekrój strza³kowy. Obliteration of the cerebral aqueduct. MRI, SE T1, sagittal plane. Rycina 6b Niedro no æ wodoci¹gu. MR, obraz w sekwencji CINE w badaniu przep³ywu. Obliteration of the cerebral aqueduct. MRI, CSF-flow in CINE phase-contrast technique. Rycina 7 MR. Przekroje poprzeczne i strza³kowe w obrazach T1-zale nych wykonane w celu precyzyjnego okre lenia po³o enia drenu komorowego i ustalenia p³aszczyzny badania przep³ywu p³ynu mózgowo-rdzeniowego. MRI. Axial and sagittal T1-weighted scans obtained in order to precisely determine the position of the ventricular drain and find the examination plane for the CSF flow. czenie pól zainteresowania (ROI 1 i ROI 2) eby unikn¹æ b³êdnego obliczenia warto ci przep³ywu. Zbyt du e pole przep³ywu pm-r Przegl¹d Lekarski 2007 / 64 / 11 (ROI 1) powoduje zani enie warto ci rzeczywistego przep³ywu, zbyt ma³e zawy a uzyskane dane. W przypadkach wodog³owia spowodowanego nadprodukcj¹ pm-r stwierdza siê nadmierny przep³yw p³ynu przez wodoci¹g. U tych pacjentów w opcji CINE nadmierny przep³yw widoczny jest jako pasmo hyperintensywne w obrêbie wodoci¹gu. Ilo ciowa ocena przep³ywu pm-r pokazuje rzeczywist¹ warto æ objêto ci wyp³ywu pm-r przez wodoci¹g z nadnamiotowego uk³adu komorowego (ryciny 3 i 4). U chorych ze zwê eniem wodoci¹gu przep³yw pm-r jest niewielki. Warto ci przep³ywu pm-r uzyskane podczas opracowania badania oscyluj¹ blisko zera (rycina 5). W niedro no ci wodoci¹gu nie stwierdza siê cech przep³ywu pm-r. W opcji CINE pasmo hyperintensywne w obrêbie wodoci¹gu wiadcz¹ce o przep³ywie nie jest widoczne (rycina 6). W przypadkach po implantacji zastawki komorowej oprócz pomiarów w wodoci¹gu, wykonuje siê równie pomiary przep³ywu p³ynu mózgowo-rdzeniowego w obrêbie drenu komorowego [4]. Korzystaj¹c z klasycznego badania obrazowego MR okre la siê precyzyjnie po³o enie drenu komorowego i ustala p³aszczyznê badania przep³ywu pm-r przebiega ona prostopadle do drenu komorowego (ryciny 7 i 8). U pacjentów po implantacji zastawki, przep³yw pm-r w drenie komorowym wykazuje podobne wahania cykliczne jakie stwierdza siê fizjologicznie w obrêbie wodoci¹gu. Ilo ciowa ocena objêto ci przep³ywaj¹cego pm-r w jednostce czasu (w ml/min) oraz okre lenie dominuj¹cego kierunku przep³ywu (warto ci dodatnie przep³yw domózgowy, warto ci ujemne - doogonowy) s¹ pomocne w podejmowaniu decyzji o przebiegu dalszego leczenia. Przy braku klinicznych objawów niedro no ci zastawki stwierdzenie w badaniu MR przep³ywu p³ynu mózgowo-rdzeniowego braku przep³ywu przez dren zastawki mo e wiadczyæ o wodog³owiu zastawko-niezale nym (rycina 9). 971

5 Rycina 8 MR. Pole przep³ywu (ROI 1 - F1) - zaznaczano tak aby dok³adnie pokrywa³o siê ze œrednic¹ drenu komorowego i pole t³a (ROI 2 - B1) - zaznaczano jako obszar pó³koliœcie otaczaj¹cy ROI 1, zawieraj¹cy tkankê statyczn¹. MRI. Area of flow (ROI 1 - F1) was established so that it could precisely cover the diameter of the ventricular canal, whereas the area of background (ROI 2 - B1) was established as an area that semicircularly surrounded the ROI 1 and contained static tissue. Rycina 9 MR. Brak doogonowego przep³ywu p³ynu mózgowordzeniowego przez dren zastawki. Na wykresie widoczne cykliczne wahania, zale ne od fazy cyklu serca. MRI. The absence of caudad CSF flow through the shunt canal. Periodic oscillations depending on the cardiac cycle phase can be seen on the graph. Rycina 10 MR. Obecny doogonowy przep³yw p³ynu mózgowordzeniowego przez dren zastawki, o œredniej objêtoœci 0,9 ml/min. MRI. The presence of caudad CSF flow through the shunt canal with the mean volume of 0.9 ml/min. 972 Przegl¹d Lekarski 2007 / 64 / 11 M. Szafirska i wsp.

6 Gdy przep³yw pm-r w drenie zastawki podczas badania MR jest obecny mo na stwierdziæ wodog³owie zastawko-zale ne. Podsumowanie 1. Badaniem MR przep³ywu pm-r mo - na okreœliæ brak lub obecnoœæ przep³ywu pm-r w wodoci¹gu Sylwiusza oraz w drenie zastawki komorowej. Ocenia siê jego kierunek i prêdkoœæ. 2. Ocena przep³ywu pm-r w wodoci¹gu pozwala na podjêcie adekwatnego w konkretnym przypadku leczenia. 3. Przy braku klinicznych objawów niedro noœci zastawki stwierdzenie w badaniu MR przep³ywu pm-r braku przep³ywu przez dren zastawki mo e œwiadczyæ o wodog³owiu zastawko-niezale nym. 4. W przypadku stwierdzenia obecnoœci przep³ywu pm-r w zastawce podczas badania MR mo na stwierdziæ wodog³owie zastawko-zale ne. Piœmiennictwo 1. Baledent O., Gondry-Jouet C. et al.: Value of phase contrast magnetic resonance imaging for investigation of cerebral hydrodynamics. J. Neuroradiol. 2006, 33, Bhadelia R.A., Bogdan A.R., Kaplan R.F., Wolpert S.M.: Cerebrospinal fluid pulsation amplitude and its quantitative relationship to cerebral blood flow pulsations: a phase-contrast MR flow imaging study. Neuroradiology 1997, 39, Bhadelia R.A., Bogdan A.R., Wolpert S.M.: Cerebrospinal fluid flow waveforms: effect of altered cranial venous outflow. A phase-contrast MR flow imaging study. Neuroradiol. 1998, 40, Chang H.S.: Detection of CSF flow in the ventriculoperitoneal shunt using MRI. J. Comput. Assist. Tomogr. 1996, 20, Florez Y.N., Moratal D., Forner J. et al.: Semiautomatic analyssis of phase contrast magnetic resonance imaging of cerebrospinal fluid flow through the aqueduct of Sylvius. MAGMA 2006, 19, Gilkes C.E., Steers A.J.W., Minns R.A.: Pressure compensation in shunt-dependent hydrocephalus with CSF shunt malfunction. Child's Nerv. Syst. 2001, 17, Jones R.F.C., Stening W.A., Kwok B.C.T., Sands T.M.: Third ventriculostmy for shunt infections in children. Neurosurg. 1993, 32, Klose U., Strik C., Kiefer C., Grodd W.: Detection of a relation between respiration and CSF pulsation with an echoplanar technique. Journal of Magnetic Resonance Imaging 2000, 11, Komotar R.J., Olivi A., Rigamonti D. at al.: Microsurgical fenestration of the lamina termianlis reduces the incidence of shunt-dependent hydrocephalus after aneurismal subarachnoid hemorrhage. Neurosurgery 2002, 51, Luetmer P.H., Huston J., Friedman J.A. et al.: Measurement of cerebrospinal fluid flow at the cerebral aqueduct by use of phase-contrast magnetic resonance imaging: technique validation and utility in diagnosing idiopathic normal pressure hydrocephalus. Neurosurgery 2002, 50, Nitz W.R., Bradley W.G., Watanabe A.S. et al.: Flow dynamics of cerebrospinal fluid: assessment with phase-contrast velocity MR imaging performed with retrospective cardiac gating. Radiology 1992, 183, Quencer R.M.: Intracranial CSF flow in pediatric hydrocephalus: evaluation with cine-mr imaging. AJNR Am. J. Neuroradiol. 1992, 13, Strik C., Klose U., Erb M. at al.: Intracranial oscillations of cerebrospinal fluid and blood flows: analysis with magnetic resonance imaging. J. Mag. Res. Imag. 2002, 15, Takahashi Y.: Withdrawal of shunt systems - clinical use of the programmable shunt system and its effect on hydrocephalus in children. Child's Nerv. Syst. 2001, 10, 381. Przegl¹d Lekarski 2007 / 64 /

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Komunikat 16 z dnia 2015-05-07 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej www.sad24.com Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych

Bardziej szczegółowo

Teleradiologia-techniki informatyczne, przetwarzaniu, przesyłaniu i archiwizacji obrazów medycznych.

Teleradiologia-techniki informatyczne, przetwarzaniu, przesyłaniu i archiwizacji obrazów medycznych. Teleradiologia-techniki informatyczne, przetwarzaniu, przesyłaniu i archiwizacji obrazów medycznych. Stefańczyk L.,Grzelak P., Gajewicz W., Szeler T.* Zakład Radiologii-Diagnostyki Obrazowej UM w Łodzi.

Bardziej szczegółowo

R_02 10-04-15 18:07 Page 103 Krytyczne spojrzenie 103

R_02 10-04-15 18:07 Page 103 Krytyczne spojrzenie 103 Krytyczne spojrzenie 103 ODPOWIEDZI PRZYPADEK 104 104 R_02 10-04-15 18:07 Page 105 P R Z Y P A D E K 51 1. Jakie jest najbardziej prawdopodobne rozpoznanie? 2. Jaką lokalizację przerzutów ze względu na

Bardziej szczegółowo

po rednie: które powstaje bez przep ywu pr du przez organizm cz owieka, np. uszkodzenie wzroku poprzez dzia anie uku elektrycznego.

po rednie: które powstaje bez przep ywu pr du przez organizm cz owieka, np. uszkodzenie wzroku poprzez dzia anie uku elektrycznego. Cz owiek u ytkuje zarówno proste narz dzia, jak i coraz bardziej z o one maszyny i urz dzenia techniczne. U atwiaj mu one prac, zast puj mi nie, a nawet umys, uprzyjemniaj ycie, daj inne, dawniej niewyobra

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zespó³ Dandy-Walkera bez tajemnic

Zespó³ Dandy-Walkera bez tajemnic Zespó³ Dandy-Walkera bez tajemnic www.fundacja.dandy-walker.org.pl Fundacja chorych na zespó³ Dandy-Walkera 64-100 Leszno ul. Bu³garska 5/10 tel./fax +48 65 520 02 33 mob. +48 662 015 362 fundacja@dandy-walker.org.pl

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje: orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Zastawki typu In line VAT % Wartość brutto. Wartość netto. Numer katalogowy/ Producent

Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość Cena jednostkowa netto Zastawki typu In line VAT % Wartość brutto. Wartość netto. Numer katalogowy/ Producent 07/PNP/SW/204 Załącznik nr do SIWZ Część Zestawy zastawkowe do leczenia wodogłowia stałociśnieniowe o różnym ciśnieniu otwarcia zastawki Zastawki typu In line w zestawie mechanizm zastawkowy, dren dokomorowy,

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r Projekt ochrony przeciwhałasowej i ochrony przed drganiami i wibracjami Małopolskiego entrum Biotechnologii Kampusu 0 lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7.

Bardziej szczegółowo

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków

Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Programy badań przesiewowych Wzrok u diabetyków Dokładniejsze badania i leczenie retinopatii cukrzycowej Closer monitoring and treatment for diabetic retinopathy Ważne informacje o ochronie zdrowia Important

Bardziej szczegółowo

Kifoplastyka i wertebroplastyka

Kifoplastyka i wertebroplastyka Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie miejsca stomii Badanie kliniczne

Wyznaczenie miejsca stomii Badanie kliniczne Cel: Wyznaczenie miejsca stomii Badanie kliniczne sprawdzenie, czy wyznaczenie przyszłego miejsca stomii, warunkuje jej dobre, widoczne dla pacjenta położenie, sprawdzenie, czy można uniknąć powikłań okołostomijnych

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE Opis świadczenia KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE 1. Charakterystyka świadczenia 1.1 nazwa świadczenia Kwalifikacja i weryfikacja leczenia doustnego stanów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

Nowy program terapeutyczny w RZS i MIZS na czym polega zmiana.

Nowy program terapeutyczny w RZS i MIZS na czym polega zmiana. Nowy program terapeutyczny w RZS i MIZS na czym polega zmiana. Brygida Kwiatkowska Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Programy lekowe dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wod-kan i centralne ogrzewanie CPV 45300000-0

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R.

ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R. » WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R. MARZEC. 1992 Opracowała mgr Małgorzata WIOUCH Celem opracowania jest przedstawienie poziomu timieralności

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM STEROWANIE SILNIKA KROKOWEGO

LABORATORIUM STEROWANIE SILNIKA KROKOWEGO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Zakład Cybernetyki i Elektroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA STEROWANIE SILNIKA KROKOWEGO Opracował: mgr inŝ. Andrzej Biedka

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia!

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! 8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Jesteśmy po to, aby Państwu doradzić! Czym jest zapalenie przyzębia (periodontitis)? Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujących

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod SzT modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu Semestr studiów 8 Liczba przypisanych punktów

Bardziej szczegółowo

Brodawczaki splotu naczyniówkowego u dzieci

Brodawczaki splotu naczyniówkowego u dzieci Brodawczaki splotu naczyniówkowego u dzieci Choroid plexus papilloma in children Krzysztof Jarmusz, Zdzis³aw Huber, Pawe³ Ma³asiak, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Strzy ewski z Katedry i Kliniki Chirurgii,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 Temat: Badanie wpływu obciąŝenia (wysiłku fizycznego) na parametry fizjologiczne organizmu oraz na szybkość zuŝywania powietrza w aparatach powietrznych 1. Cel ćwiczenia: Celem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo fotowoltaiczne Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo fotowoltaiczne 1.0 WSTĘP Energia słoneczna jest energią reakcji termojądrowych zachodzących w olbrzymiej odległości od Ziemi. Zachodzące na Słońcu przemiany helu

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności

TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności TRENING ZDROWOTNY jest to rodzaj aktywności fizycznej podjętej z motywów zdrowotnych, mającej na celu podniesienie poziomu wydolności i sprawności psychofizycznej oraz usprawnienie procesów życiowych własnego

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13

N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 N O W O Œ Æ Obudowa kana³owa do filtrów absolutnych H13 KAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Obudowy kana³owe KAF przeznaczone s¹ do monta u w ci¹gach prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych. Montuje

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy.

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy. Oddział Neurologii oraz Oddział Udarowy Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym mieści się na II piętrze Szpitala. Dysponuje 32 łóżkami, a w tym 16 tworzącymi Pododdział Udarowy. W skład Oddziału Udarowego

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE. z dnia 5 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 1967 UCHWAŁA NR XVII/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia Programu

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Grażyna Szypuła, Magdalena Rusin Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. R. Liszki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 22 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XX/193/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Iławy w roku

Bardziej szczegółowo

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era)

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) Wersja 2016 1. CZYM SĄ MŁODZIEŃCZE SPONDYLOARTROPATIE/MŁODZIEŃCZE

Bardziej szczegółowo

ŁOKIEĆ GOLFISTY, OSZCZEPNIKA (epicondylis radii, Medial Epicondylitis)

ŁOKIEĆ GOLFISTY, OSZCZEPNIKA (epicondylis radii, Medial Epicondylitis) ŁOKIEĆ GOLFISTY, OSZCZEPNIKA (epicondylis radii, Medial Epicondylitis) Łokieć golfisty - (zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej) Zespół bólowy tkanek miękkich położonych bocznie w stosunku

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych Leczenie szpitalne Je eli cel leczenia nie mo e by osi gni ty w trybie ambulatoryjnym, pacjent mo e zosta skierowany na dalsze leczenie w szpitalu. Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisan umow

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 3/2012 do CZĘŚCI II KADŁUB 2011 GDAŃSK Zmiany Nr 3/2012 do Części II Kadłub 2011, Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich, zostały zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych Open Access Library Volume 2 211 12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych 12.1 Wyznaczanie relacji diagnostycznych w badaniach ultrad wi kowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/220/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/220/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/220/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik architektury krajobrazu czerwiec 2012

Komentarz technik architektury krajobrazu czerwiec 2012 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Strona 3 z 15 Oceniane elementy zadania egzaminacyjnego: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej odnoszący się do zakresu projektu. II. Założenia do projektu realizacji prac, wynikające

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych. Wykład 3

Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych. Wykład 3 Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych Wykład 3 Tablice decyzyjne Spójnośd tablicy decyzyjnej Niespójna tablica decyzyjna Spójnośd tablicy decyzyjnej - formalnie Spójnośd TD a uogólniony

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania

Obiekty wodociągowe w Sopocie. Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obiekty wodociągowe w Sopocie Ujęcia wody i stacje uzdatniania Obecnie system wodociągowy w Sopocie zaopatruje mieszkańców w wodę za pomocą trzech ujęć: Bitwy pod Płowcami, Brodwino i Nowe Sarnie Wzgórze

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Obliczanie hydrauliczne przewodów Charakterystyczne parametry

Obliczanie hydrauliczne przewodów Charakterystyczne parametry Wst p Obliczanie hydrauliczne przewodów Charakterystyczne parametry Autor: dr in. S awomir awomir RABCZAK Wst p - historia. Czerpak do wody u ywany w Egipcie ok. 1500 r.p.n.e. (pompa czerpalna) Wst p -

Bardziej szczegółowo

Topografia klatki piersiowej

Topografia klatki piersiowej Badanie fizykalne układu krążenia II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Topografia klatki piersiowej A Pachowa przednia prawa B Obojczykowa środkowa prawa C Mostkowa D Obojczykowa środkowa lewa E Pachowa

Bardziej szczegółowo

Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach

Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach Zmiany ogniskowe w nerkach torbielowate łagodne guzy lite złośliwe guzy lite Torbielowate Torbiel prosta (niepowikłana) 50% populacji powyżej 50 r.ż.

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Postępy w sposobach instrumentowania bocznych skrzywień kręgosłupa metodą DERO

Postępy w sposobach instrumentowania bocznych skrzywień kręgosłupa metodą DERO SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Maja Zarzycka, Wojciech Kącki, Daniel Zarzycki 1 Postępy w sposobach instrumentowania bocznych skrzywień kręgosłupa metodą DERO Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR

NOWOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SWR System rur i kształtek wentylacyjnych SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH SYSTEM KOMINUS SYSTEM RUR I KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH IZOLOWANYCH IZOLACJA 30 MM SYSTEM KOMINUS CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych. Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych

Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych. Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych Wydajność przenośnika Wydajnością przenośnika określa się objętość lub masę nosiwa przemieszczanego

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03.

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej. Lublin, 25.03. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej mgr Marzena Kruk Katedra Polityki Społecznej i Etyki Politycznej Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 marca 2016 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 21 marca 2016 roku

Kraków, dnia 30 marca 2016 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 21 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 marca 2016 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR XIX/134/2016 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1906 UCHWAŁA NR XIX /116 /2016 RADY GMINY ŁABOWA. z dnia 15 marca 2016 roku

Kraków, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1906 UCHWAŁA NR XIX /116 /2016 RADY GMINY ŁABOWA. z dnia 15 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1906 UCHWAŁA NR XIX /116 /2016 RADY GMINY ŁABOWA z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Czym naprawdę jest picie alkoholu w czasie ciąŝ

Czym naprawdę jest picie alkoholu w czasie ciąŝ Czym naprawdę jest picie alkoholu w czasie ciąŝ ąŝy? Anna Dobrzańska Warszawa 2008 CZYM JES FAS? (Fetal Alcohol Syndrom) FAS to skutek spustoszeń,, jakie czyni alkohol przyjmowany przez cięŝ ęŝarną kobietę,,

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia i onkologia 1/2

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Chirurgia i onkologia 1/2 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod NKO(nz)ChirOnk modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Chirurgia i onkologia 1/2 Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

PROWADZ CEGO ZAK AD O ZWI KSZONYM RYZYKU WYST PIENIA POWA NEJ AWARII PRZEMYS OWEJ

PROWADZ CEGO ZAK AD O ZWI KSZONYM RYZYKU WYST PIENIA POWA NEJ AWARII PRZEMYS OWEJ INFORMACJE PODANE DO Strona 1 z 6 INFORMACJE PODANE DO PROWADZ CEGO ZAK AD O WYST PIENIA POWA NEJ AWARII zgodnie z Art. 261a. 1. Ustawy Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. 2016, Nr 0, poz. 672) JANKOWO

Bardziej szczegółowo