b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!"

Transkrypt

1 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!

2 Spis treêci Kolejna kadencja m skich wyzwaƒ Rozmowa z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarzàdu KoniecznoÊç systematycznego doskonalenia i innowacji Strategiczne wybory w ELEKTROBUDOWIE Megatrend na strategi rozmowa z prof. Krzysztofem Obłójem Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej CZASEM SŁO CE, CZASEM MRÓZ czyli dzia ania eksportowe w RDE Jak skutecznie kupowaç? Seminarium dla słu b zakupowych Zobowiàzana ELEKTROBUDOWA Serwis bie àcy Niecodzienne Êwi to ELEKTROBUDOWY 30 czerwca 2006 r REDAKTOR NACZELNA: tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. Mazurska 12/1 tel./fax 32/ Nak ad: 1200 egz. Od Redakcji b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN marzec - kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! 10 przykazaƒ szcz Êliwego człowieka (na podstawie dziennika Rzeczpospolita): 1. Zasadê roêlin i dbaj o nià. 2. Podliczaj szcz Êliwe chwile, jakie dane ci było prze yç pod koniec ka dego dnia. 3. Przeprowadê długà rozmow z osobà, którà kochasz przynajmniej raz w tygodniu. 4. Zadzwoƒ do przyjaciela, z którym nie miałeê kontaktu i umów si na spotkanie. 5. Zrób sobie przyjemnoêç ka dego dnia. 6. Porzàdnie zanoê si Êmiechem przynajmniej raz dziennie. 7. åwicz ciało co najmniej pół godziny trzy razy w tygodniu. 8. UÊmiechnij si albo przywitaj na ulicy z nieznajomym przynajmniej raz dziennie. 9. Ogranicz oglàdanie telewizji o połow. 10. Spraw drugiemu człowiekowi przyjemnoêç ka dego dnia. Kolejna kadencja m skich wyzwaƒ Rozmowa z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarzàdu Czy choç przez chwil miał Pan, Panie Prezesie, wàtpliwoêci, myêli, e Rada Nadzorcza nie powoła Zarzàdu ELEKTROBUDOWY na kolejnà kadencj w dotychczasowym składzie? Jacek Faltynowicz: Wi kszych wàtpliwoêci raczej nie miałem, bowiem wyniki osiàgane przez EB SA w ostatnim czasie powinny satysfakcjonowaç właêcicieli. Ale pomimo wszystko jednomyêlna decyzja RN cieszy. Kurs naszych akcji si ga prawe 50 zł. Czy przewiduje Pan dalszy wzrost? JeÊli tak, to co Pana zdaniem ma najwi kszy wpływ na zmian? MyÊl, e moja wiedza o rynku kapitałowym jest zbyt mała, bym mógł 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 udzielaç jakichkolwiek rekomendacji. Kurs akcji zale y od tak wielu czynników, e przewidzenie trendu jest du à sztukà. Jak na razie mnie obcà. Jednak najwi kszy wpływ na zmian majà, moim zdaniem, fundamenty Spółki, w tym równie przewidywalnoêç przyszłych wyników. A jak Pan ocenia pierwszy kwartał 2006 r.? Podobno, przez pierwsze 3 miesiàce nasze przychody równały si przychodom ubiegłorocznego grudnia RzeczywiÊcie tak było. SezonowoÊç, niestety, jest wpisana w biznes, w którym działamy. Pocieszajàcy jest fakt, e jest to najlepszy wynik ELEKTROBUDOWY od wielu lat. A jeszcze wa niejsze jest, e Spółka wyka e si zyskiem netto po pierwszym kwartale. To rewelacyjnie! Panie Prezesie rozpocz ły si prace nad nowà strategià ELEKTROBUDOWY. Kiedy zakoƒczà si robocze spotkania i czy mo emy liczyç na jej ogłoszenie jeszcze w tym roku? Mam nadziej, e tak. W przypadku opracowania tak istotnego dokumentu jak strategia du ej firmy, jestem 1,6 3,1 zwolennikiem priorytetu jakoêci nad szybkoêcià działania. TO NAJLEPSZY WYNIK ELEKTROBUDOWY OD WIELU LAT 5,3 Jest Pan zadowolony z prawie szeêcioletniej pracy dla ELEKTROBUDOWY? Wszak to ju trzecia kadencja. Bardzo. Spełniła si wi kszoêç zało eƒ, z którymi przyszedłem. A có mo e byç bardziej satysfakcjonujàcego dla m czyzny ni realizacja celów, które w wi kszoêci sam sobie zakreêlił. A przed nami Êwi ta, ycz wi c wypoczynku oraz nowych, wiosennych wizji A ja ycz Paƒstwu, aby Wielkanocny Baranek przyniósł ka demu z Was, drodzy Paƒstwo, wiosn. Niech ta wiosna b dzie ozdobiona a to pieni dzmi dla jednych, uczuciami dla drugich, niespodziankami dla innych, a radoêcià dla wszystkich. ycz, by ka dy z nas znalazł na baranim grzbiecie to, co sobie zamarzy. Alleluja! Alleluja! 8,7 Rozmawiała 9,3 0, Ciàgle zarabiamy... zysk netto (w mln z ). 2 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 3

3 KoniecznoÊç systematycznego doskonalenia i innowacji To jest mo liwe - przekonuje Krzysztof Ob ój czyli strategiczne wybory w ELEKTROBUDOWIE Przetrwanie firmy na trudnym rynku zale y od jej konkurencyjnoêci. Sukces zaê osiàgnie ta firma, której mened erowie stworzà skuteczne reguły działania, b dà pami tali o stałym doskonaleniu firmy i rozumieli koniecznoêç okresowych innowacji, decydujàcych o jej rozwoju. Problemem nie tylko polskich przedsi biorstw jest konkurencyjnoêç, a jej podstawà dobre zarzàdzanie, oparte na skutecznych strategiach. Jak je budowaç mówił prof. Krzysztof Obłój podczas seminarium dla kadry mened erskiej ELEKTROBUDOWY w Bełchatowie. Dla naszej Spółki, podobnie jak dla innych TWÓRZ JASNE OPTYMISTYCZNE WYZWANIA firm, nie ma prostych i łatwych wyborów, ale jest jedna reguła post powania, a sukces firmy wg prof. Obłója wymaga spełnienia nast pujàcych warunków: budowy skutecznych prostych reguł działania stałego doskonalenia firmy okresowych innowacji zaczynajàcych nowy cykl ycia firmy (w praktyce oznaczajàcych okresowe jej burzenie), umo- liwiajàcych jej rozwój. Rezultaty badaƒ pokazujà, e punktem wyjêcia do sukcesu wielu znanych firm było stworzenie prostych reguł strategicznych. Pierwsza z nich dotyczy stwarzania jasnych optymistycznych wyzwaƒ, bowiem napinajà one firm jak łuk i mobilizujà do osiàgania celów, których teoretycznie osiàgnàç nie powinna. Po drugie, koszty nale y trzymaç pod kontrolà. Wizje i marzenia sà wprawdzie cenne, ale elaznà regułà biznesowà jest kontrola kosztów ich realizacji. Prezes Faltynowicz rozpisuje zadania dla poszczególnych grup Mo na eksperymentowaç, ale trzeba to robiç bezlitoênie. Najlepsze firmy podejmujà Êrednio jednà decyzj strategicznà w roku, eksperymentujàc z nowymi rynkami, produktami czy sposobami zarzàdzania, ale szybko si z niej wycofujà, gdy oka e si pomyłkà (np. inwestycja firmy Kamis w koncentraty spo ywcze, z której firma zrezygnowała w ciàgu kilku tygodni). Koncentruj si na konkretnych klientach to kolejne przesłanie profesora. Nie ka dy odbiorca wart jest staraƒ o maksymalne usatysfakcjonowanie. Tylko ten, który zapewnia firmie najwi kszy potencjał wzrostu, reputacj czy mar e. Kolejna reguła głosi, e nale y maksymalnie wykorzystywaç potencjał pracowników. Nie wystarczy uznaç ludzi za najcenniejsze aktywa firmy, trzeba uwzgl dniaç konsekwencje tego faktu. Oznacza to kierowanie najlepszych do najwa niejszych zadaƒ, wprowadzenie klarownych kryteriów oceny, àdanie inicjatywy. W najlepszych przedsi biorstwach ludzie doskonale wiedzà, czego si od nich oczekuje. Widaç te rol liderów, którzy majà nagradzaç, ale i wymagaç, a tak e eliminowaç najsłabszych. I ostatnie to koniecznoêç pami tania o powa nych pora kach; trafiajà si one wszystkim, ale tylko najlepsi wykorzystujà je do dokonania zmian. Doskonalenie modelu biznesowego Zagro eniem dla firmy sà dwa strategiczne niebezpieczeƒstwa: prawdziwa pora ka oraz sukces. PAMI TAJ O PORA KACH O ile pora ka jest ogólnie zrozumiała, o tyle sukces budzi zdziwienie. Niepowodzenie mo e byç traumatyczne do tego stopnia, e spowoduje upadek firmy. Sukces zaê jest groêny, gdy na ogół wià e si z nim: pokusa rozciàgania modelu biznesowego obsługiwania rynków, na których si nie znamy, tworzenia produktów lub usług zaspokajajàcych głównie ambicje szefów, a nie potrzeby klientów co mo e skutkowaç utratà przewagi konkurencyjnej, wzrost (m.in. w aspekcie zasobów), który oznacza ryzyko i nowe wymagania dotyczàce systemu zarzàdzania, samozadowolenie (zazwyczaj uwa a si, e sukces jest zasłu ony i wieczny), które powoduje, e przedsi biorstwo zaczyna zajmowaç si samo sobà. P o w o d z e n i e m ka dego projektu jest zaanga owanie odpowiednio przeszkolonych osób, które b dà go realizowały. Dlatego te naczelne kierownictwo w firmie ma do spełnienia podstawowà rol w tworzeniu strategii, zaê pozostali uczestnicy organizacji sà wykonawcami. Wykształcona kadra pełni rol łàczników z otoczeniem oraz łàczy interesy funkcjonalnych pionów w dominujàcych strukturach funkcjonalnych. Maciej Kurylczyk pokonuje rywala nawet na stole bilardowym RDE czy RWE? (Marian Kowalik czy Janusz Juszczyk) Wybory strategiczne Podczas seminarium w Bełchatowie 20-osobowy zespół kierownictwa ELEKTROBUDOWY zaproponował cztery propozycje strategii na najbli sze lata, które zostały przedstawione przez poszczególnych liderów: Piotra Janczyka, Mariusza Niedziałkowskiego, Macieja Kurylczyka oraz Stanisława Wapniarskiego. Spotkanie zakoƒczyło si zapowiedzià podj cia kolejnych kroków i wyborów strategicznych, które pozwolà na ogłoszenie nowych zasad rozwoju biznesu w ELEKTROBUDOWIE. OczywiÊcie nie zabrakło podczas trzydniowego spotkania (30 marca 1 kwietnia 2006 r.) elementów integracji i wymiany luêniejszych poglàdów, tym bardziej e było to pierwsze od dłu szego czasu spotkanie kadry mened erskiej ELEKTROBUDOWY. fot. Jaros aw Tomaszewski 4 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 5

4 6 - biuletyn informacyjny Megatrend na strategi rozmowa z prof. Krzysztofem Obłójem Wielu toksycznych liderów Pan zna? Wielu mo e nie, ale kilku si znajdzie. Co ciekawe, jest to populacja rosnàca, bo nagle tak strasznie zaczyna si liczyç to, jak si sprzedajesz, jak wypadasz na spotkaniach z head hunterami, jakie wra enie robisz na członkach rady nadzorczej. To troch tak, jak z naborem do pracy. McKinsey z reguły zwraca uwag na oceny ze studiów. JeÊli nie masz bardzo dobrych, to nawet z tobà nie rozmawiajà, bo wiadomo, mo na odsiaç jakiegoê geniusza. Z zasady, jeêli ktoê ma słabe stopnie, to jest po prostu słaby. Przy zatrudnianiu prezesów zwraca si szczególnà uwag na ich track record, czyli osiàgni cia w firmach, w których pracowali. JeÊli nie sà specjalnie interesujàce to, bez wzgl du na wra enie, jakie wywiera taki kandydat, lepiej go nie zatrudniaç. A nasz prezes? JeÊli domaga si Pani odpowiedzi na temat Waszego prezesa, to uwa am, e ma dobrà histori. Wi c zatrudniłbym go mimo, a mo e właênie dlatego, e nie jest gwiazdà prezentacyjnà. Czy kultura organizacyjna Pana zdaniem ma jakiê wpływ, a jeêli tak, to jaki na proces budowy strategii firmy? Zgodnie z badaniami kultura organizacyjna ogromnie wspomaga firmy działajàce na rynku towarowym, gdzie jakoêç usługi i produktu jest dobrze zdefiniowana. Typowym przykładem sà banki i ubezpieczenia, gdzie produkty sà nieomal identyczne i standardowe proces sprzeda y zaê mo e byç dobry lub kiepski zale nie od zaanga owania personelu. Im bardziej wyrafinowany wyrób lub usługa, a wi c gdy jakoêç mo na wyraênie oceniç i odró niç jà od innych ofert (np. dzi ki marce), tym mniejsze ma generalnie znaczenie kultura organizacyjna. Ale w mojej opinii, jest zawsze potrzebna i przydatna zarówno w procesie budowy, jak i wdro enia strategii. Sà firmy, w których kultura sprzyja innowacjom i inicjatywom, i takie, które jà zabijajà. Sà kultury takie, które wspomagajà budowanie motywacji i zaanga owania, i takie, które biurokratyzujà firm i liczà si tylko procedury. I dlatego kultura jest tak wa na dla strategii. EB SA (popularny skrót od ELEKTRO- BUDOWA) znana jest Panu nie od dziê, mi dzy innymi dzi ki szkoleniu w 2002 r. Jakie istotne zmiany Pan profesor zauwa ył w naszej organizacji? Nie znam jednak firmy na tyle dobrze, aby byç kompetentnym s dzià. Ale wyniki Êwiadczà o Was dobrze, zwłaszcza na tak piekielnie trudnym rynku. Jaka Pana zdaniem, po seminarium w Bełchatowie, powinna byç Profesor zwyczajny Krzysztof Obłój jest dyrektorem Mi dzynarodowego Centrum Zarzàdzania na Wydziale Zarzàdzania UW, w którym od 1991 roku prowadzi najlepszy w Polsce polsko-amerykaƒski program Executive MBA. Od lat jest wykładowcà Uniwersytetu Warszawskiego, Wy szej Szkoły Przedsi biorczoêci i Zarzàdzania im. L. Koêmiƒskiego oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, słoweƒskiej International Management Development Center. Jego ksià ki i artykuły sà publikowane w USA i Europie, a ostatnie ksià ki wydane w Polsce stały si bestsellerami na polskim rynku. Profesor Obłój ma du e doêwiadczenie jako doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm jak: GlaxoWelcome, PKN Orlen, Orkla S.A, EuroZet S.A., Mennica S.A., Corporate Profiles DDB, Asea Brown Boveri, Benckiser, Wólczanka, Próchnik, Lasy Paƒstwowe, PZU S.A. i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest aktualnie przewodniczàcym rady nadzorczej spółki Polmos Lublin S.A oraz Impel S.A. Był przewodniczàcym RN Agora-Gazeta S.A., PZU S.A., Dwory S.A., wiceprzewodniczàcym RN PTE PZU S.A. i członkiem rad nadzorczych m.in. PGF S.A., Jedynka S.A. i Orlen S.A. strategia dla EB SA w najbli szych latach? MyÊl, e nie tylko dla mnie, ale dla wi kszoêci uczestników to pytanie zostało bez odpowiedzi. Bo tak byç musi. Rzadko strategia powstaje natychmiast i jako przejaw olênienia. Najcz Êciej powstaje drogà naprzemiennych wykluczeƒ i wyborów. Pewnych rzeczy firma nie powinna robiç, bo albo ich nie umie, nie ma kompetencji, albo nie ma zasobów. Wydaje mi si, e EB SA nie powinna wkraczaç na Êcie k naêladowania firm zarzàdzajàcych projektami, jak choçby Merkury, bo jej siłà jest własny potencjał wykonawczy. Rozszerzenie zakresu działalnoêci, np. drogà umi dzynarodowienia w aliansie z dobrymi partnerami jest natomiast logicznà Êcie kà rozwoju, która pozwala na utrzymanie tempa wzrostu i nabycie nowych doêwiadczeƒ. P/E (zysk do kapitalizacji) to wyznacznik kondycji firmy. EB SA ostatnio ogłosiła wynik jednostkowy oraz skonsolidowany za rok 2005, akcje podskoczyły do prawie 50. To du o czy mało? Giełda jest miejscem dziwnym i prosz pami taç, e tam handluje si nadziejà, a dokładniej oczekiwaniami. Cena akcji EB SA b dzie zale ała od wyników bie àcych i sytuacji na giełdzie, ale przede wszystkim od tego jak inwestorzy oceniajà jej przyszły potencjał wzrostu. Trzeba wi c im ten potencjał pokazaç i nast pnie dostarczaç wyniki. Takie sà prawa buszu czyli giełdy. Co dalej ELEKTROBUDOWO? Potrafi Pan odpowiedzieç na to pytanie dzisiaj? Nie, ale wiem jedno. EB SA to sprawna firma in ynierska, która nie wyczerpała mo liwoêci wzrostu organicznego. A sytuacja rynkowa jest dobra. Na razie wi c jest czas i miejsce na robienie tego samego coraz lepiej, zarzàdzajàc màdrze takimi ograniczeniami jak brak dopływu Êwie ych kadr i ograniczenia finansowe. I jeêli firma znajdzie dwóch, trzech aliantów o uzupełniajàcych jà kompetencjach i stworzy z nimi sieç wspomagajàcych si firm, to znacznie wzmocni swojà pozycj rynkowà. Dzi kuj za rozmow i dobre rady dla firmy. Rozmawiała Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej Zarzàd Na poczàtku roku (23 stycznia br.) za zezwoleniem RN, Zarzàd udzielił prokury Krzysztofowi Gołàbkowi, Dyr. Rynku Automatyki oraz podjàł uchwał o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2006 r. Oddziału Spółki Rynek Automatyki. 31 marca br. Zarzàd opublikował sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2005 rok, a tak e OÊwiadczenie o przestrzeganiu w Spółce wszystkich zasad ładu korporacyjnego, które uchwalone zostały przez Rad i Zarzàd GPW. Radzie Nadzorczej przedstawiono do oceny sprawozdania: z działalnoêci Spółki oraz z działalnoêci Grupy Kapitałowej w 2005 roku, z propozycjà podziału wypracowanego w ubiegłym roku zysku netto, w tym wypłat dywidendy w wysokoêci 1,5 zł na jednà akcj. Ponadto Zarzàd przedstawił wnioski w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia, proponujàc zwołanie Walnego Zgromadzenia, ELEK- TROBUDOWY SA na dzieƒ 19 maja br. na godzin w siedzibie Spółki. AktualnoÊci Jan Wilk Rada Nadzorcza W bie àcym roku Rada obradowała 17 marca oraz 3 kwietnia. Zatwierdziła bud et Spółki na 2006 r. oraz skonsolidowany bud et rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej ELEKTROBU- DOWY SA na 2006 r., w skład której wchodzà ELEKTROBUDOWA SA jako podmiot dominujàcy oraz jednostki zale ne: KRUELTA Sp. z o.o. z siedzibà w Sankt Petersburgu oraz KONIP Sp. z o.o. z siedzibà w Katowicach. Rada w trakcie spotkania z dyr. Tomaszem Reinfussem oraz Pawłem Pepliƒskim reprezentantami firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zapoznała si z przebiegiem badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za 2005 rok. Dokonała oceny sprawozdaƒ, postanawiajàc rekomendowaç WZ ich zatwierdzenie. Zaaprobowała propozycj Zarzàdu, dotyczàcà przeznaczenia z wypracowanego zysku netto ,20 zł kwoty zł na dywidend, równoczeênie zaaprobowała ustalenie daty prawa jej nabycia na 6 czerwca 2006 r. oraz ustalenie daty jej wypłaty na 10 sierpnia 2006 r. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek zmniejszenia kapitału zapasowego o ,97 zł, w zwiàzku z przekształceniem na dzieƒ r. bilansu Spółki oraz rachunku zysków i strat w celu zapewnienia porównywalnoêci danych za rok poprzedzajàcy dat zastosowania MSSF od r. W celu uporzàdkowania i zastosowania si do Kodeksu Spółek Handlowych, Rada pozytywnie zaopiniowała projekt zmian do Statutu Spółki oraz do Regulaminu WZ ELEKTROBUDO- WY. Przestrzegajàc zasad dobrych praktyk, Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeƒ, działajàce w ramach Rady, zło yły sprawozdania ze swojej działalnoêci w 2005 r. oraz dokonała, w oparciu o zasad 18. ładu korporacyjnego, oceny sytuacji Spółki w 2005 roku. Ocena ta została upubliczniona w raporcie bie àcym w dniu 5 kwietnia br. W zwiàzku z wygaêni ciem obecnej kadencji Zarzàdu Spółki, Rada podj ła uchwał o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarzàdu ponownie pana Jacka Faltynowicza, a na jego wniosek Członków Zarzàdu w osobach: Ariusz Bober, Tomasz Jaêwiƒski, Stanisław Rak, Jarosław Tomaszewski. Uchwała wchodzi w ycie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. biuletyn informacyjny - 7

5 CZASEM SŁO CE, CZASEM MRÓZ czyli dzia ania eksportowe w RDE Wy àcznik typu BB/TEL przygotowany do monta u w rozdzielnicy D-12P Tylko z samego eksportu Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii w Koninie wygenerowa w ubiegłym roku przychody rz du 20 mln zł. Osiàgni ty wynik uzyskaliêmy dzi ki sprzeda y ponad 470 pól rozdzielnic SN typu D-12P i PT, a tak e 10 stacji kontenerowych z 15 kontenerami z rozdzielnicami typu D-12P i PT oraz z 10 kontenerami z rozdzielnicami D-40P. Obok głównego kooperanta rosyjskiej Spółki KRUELTA z Sankt Petersburga, współpracujemy od kilku lat z białoruskimi firmami Inosat i Technoserv. W ubiegłym roku rozpocz liêmy tak e współprac z Tavrida Electric Export, z którà wspólnie wyeksportowaliêmy 5 pól D12-2S do Gwinei. Była to pierwsza partia naszych rozdzielnic wysłana w głàb Afryki, a doêwiadczenie, które zdobyliêmy, wykorzystamy w przyszłoêci do rozwoju eksportu do krajów o tropikalnym klimacie. NAJWI KSZYM HITEM EKSPORTOWYM SÑ ROZDZIELNICE D-12P I PT Podstawà sukcesu Konina jest wysoki poziom profesjonalizmu osób zaanga owanych w proces wytwarzania naszych wyrobów. Głównà rol odgrywajà biura konstrukcyjne, które ka dorazowo opracowujà dokumentacj projektowà i technicznà, spełniajàcà wymagania zgodnoêci z normami, wymaganiami klimatycznymi i wszystkimi oczekiwaniami klientów w stosunku do kompletacji w aparaty wykorzystywane na danym Meczet Hagia Sofia rynku. Niewàtpliwie najwi kszym hitem eksportowym ELEKTROBUDOWY sà wn trzowe, jednosystemowe rozdzielnice D-12P i PT wyposa one w wyłàczniki pró niowe typu BB/TEL z nap dem magnetycznym produkcji rosyjskiej firmy Tavrida Elektric. O ich wyjàtkowoêci Êwiadczy chocia by wyró nienie otrzymane podczas tegorocznych targów ENER- GETAB za szczególnie wybijajàcy si produkt. Jest to tania, niezawodna rozdzielnica, spełniajàca wysokie wymagania rosyjskiej normy GOST, mogàca pracowaç w warunkach klimatu chłodnego, umiarkowanego i tropikalnego. Wykorzystywany jest w niej system ochrony od skutków łuku, oparty na klapach z wyłàcznikami kraƒcowymi, wspo- maganymi cz sto optycznymi systemami OVOD lub VAMP. Zaprojektowana pierwotnie do pracy z wyłàcznikami VD-4 produkcji ABB, obecnie mo e pracowaç z wi kszoêcià wyłàczników pró niowych i z SF 6, jakie sà wykorzystywane w Europie Ârodkowej i Wschodniej. Najnowsza wersja, opracowana w 2005 roku dla wyłàczników z SF 6 serii LF-1 LF-2 i LF-3 do pól generatorowych, zgodna z wymaganiami normy GOST, została zrealizowana ju w ponad 10 projektach. Do pomiaru wykorzystywane sà rosyjskie przekładniki pràdowe (TOL), napi ciowe (ZNOLP) i ziemnozwarciowe (TZLM) oraz liczniki energii elektrycznej (SET) równie produkcji rosyjskiej. Najcz Êciej wykorzystywanymi systemami zabezpieczeƒ mikroprocesorowych sà urzàdzenia serii SEPAM plus, MICOM, REM, REF oraz rosyjskie BMRZ. Jako transformatory potrzeb własnych wykorzystywane sà rosyjskie suche transformatory typu TSK. ElastycznoÊç w realizacji oczekiwaƒ klientów procentuje poszerzeniem gamy oferowanych rozdzielnic o kolejne wykonania oraz wzro- STACJE ZDOBY Y DU E UZNANIE WÂRÓD ROSYJSKICH GAZOWNIKÓW I NAFCIARZY stem ich atrakcyjnoêci cenowej. Szeroki zakres pràdów znamionowych od 630 A do 4000 A oraz pràdów zwarciowych od 25 ka do 50 ka pozwala wykorzystywaç je we wszystkich projektach, gdzie potrzebne sà rozdzielnice o wysokich parametrach technicznych. Produkowane w ELEKTROBUDO- WIE przenoêne stacje kontenerowe zdobyły sobie du e uznanie wêród rosyjskich gazowników i nafciarzy. Zwarta, kompaktowa konstrukcja kontenerów, łatwoêç w przemieszczaniu dzi ki wymiarom dopasowanym do skrajni transportowych i szybkoêç monta u w miejscu eksploatacji powodujà ciàgły wzrost iloêci zamówieƒ na te produkty. Zastosowana bardzo dobra izolacja cieplna oraz system ogrzewania pozwalajà na ich eksploatacj w warunkach najwi kszych mrozów przekraczajàcych -65 C (zgodnie z wymogami normy GOST dla klimatu chłodnego). Do ich zabudowy wykorzystywane sà rozdzielnice Êredniego napi cia serii D-12 i D-40 oraz rozdzielnice niskiego napi cia NGWR i RNM- 2. Rozdzielnica typu D12-2S gotowa do wyjazdu do Gwinei W przyszłoêci nasze działania eksportowe zamierzamy rozciàgnàç tak e na kraje Unii Europejskiej. Jacek Bartosiewicz Stacja kontenerowa z rozdzielnicami D-12 PT na polu gazowym w Rosji. 8 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 9

6 Jak skutecznie kupowaç? Seminarium dla słu b zakupowych rys. 1 Szerokie akcje ofertowe 12 % Aukcje internetowe 6 % Zamienniki 24 % Przep yw informacji 18 % Usprawnienie procesu zakupów w naszej firmie było celem spotkania słu b zakupowych, w którym udział wzi li pracownicy ze wszystkich oddziałów zajmujàcy si zakupami. Seminarium w Ustroniu miało charakter warsztatów prowadzonych przez Piotra Janczyka, Dyrektora ZZL. W pierwszej kolejnoêci uczestnicy, wykorzystujàc metody metaplanu oraz głosowania ustalili cechy, jakie powinny charakteryzowaç skutecznego pracownika słu b zakupowych, mianowicie: 1. bardzo dobra znajomoêç rynku dostawców 2. bardzo dobre umiej tnoêci negocjacyjne 3. komunikatywnoêç, otwartoêç 4. kreatywnoêç, poszukiwanie nowych rozwiàzaƒ i mo liwoêci 5. lojalnoêç wzgl dem firmy, etyka 6. konsekwencja w dà eniu do celu 7. odpornoêç na stres 8. przewidujàcy, analityczny, uporzàdkowany 9. asertywny 10. pogł biajàcy wiedz i umiej tnoêci. Znajàc cechy skutecznego pracownika, uczestnicy zespołowo okreêlali cele biznesowe. Za najwa niejsze uznano: minimalizacj cen ograniczanie kosztów zakupów wydłu enie terminów płatnoêci wydłu enie terminów gwarancji optymalizacj terminów dostaw Po sprecyzowaniu celów biznesowych, grupy miały za zadanie okreêliç działania, za pomocà których poszczególne cele mogà byç osiàgni te. W zakresie minimalizacji cen uczestnicy seminarium wyznaczyli działania przedstawione na rys. 1. Kolejnym krokiem było zidentyfikowanie luk oraz ustalenie działaƒ usprawniajàcych proces zakupów. Prace grup szczegółowo omówiono, a wyniki zostały sklasyfikowane na stworzonej liêcie priorytetowych działaƒ usprawniajàcych: Szersze wykorzystanie systemu JD Edward s Wprowadzenie kompleksowych baz danych Podj cie współpracy w ramach oddziału oraz mi dzy oddziałami Opracowanie i wdro enie cyklu szkoleƒ dla pracowników słu b zakupowych Opracowanie i wdro enie systemu motywacyjnego dla pracowników słu b zakupowych. Drugi dzieƒ seminarium rozpoczàł si od oceny aktualnej funkcjonalnoêci modułu zakupów systemu JD Edward s moderowanej przez Dariusza Dudka, Głównego Specjalist Systemów Informatycznych, Mariusza Włosiniaka, Specjalist Systemów Informatycznych (RDE), Krzysztofa Szarwackiego, Kierownika Magazynu (RP) oraz Grzegorza Radko, Specjalist Logistyki (RWE). Najbardziej istotne wed ug uczestników wady i zalety funkcjonujàcego modułu zakupów systemu JD Edward s wygenerowano wykorzystujàc ponownie metod metaplanu. Zalety systemu JD Edward s przedstawia wykres na rys.2, a wady rys. 3. Cechy, odpowiednio pogrupowane, znalazły si na liêcie działaƒ, które b dà stanowiły kroki naprawcze, usprawniajàce działanie systemu. Uproszczenie wydruku zamówienia, ustawienie wydruku wprost z przeglàdu zamówienia Dokonanie korekt w formularzu wydruku zamówienia (np. dodanie nr telefonu) Wybrani u ytkownicy przeka à w ciàgu 3 tygodni list potrzebnych raportów wg odpowiednich specyfikacji i wzorów Data wymagana mo liwoêç zmiany daty wymaganej na poziomie nagłówka, a nie pozycji pojedynczej Zamówienie dodanie pozycji w przeglàdzie pozycji pojedynczej: pola okreêlajàcego zastosowany poziom rabatu Zablokowanie mo liwoêci zmiany opisu 1 dla pozycji indeksu Zablokowanie opcji przetwarzania dla zamówienia i zapytania ofertowego Ustawienie funkcjonalnoêci analizy ABC dostawcy kwalifikowani Usprawnienie procesu zakup sprzeda wewn trzna. Wywieranie wpływu na ludzi to tytuł szkolenia przeprowadzonego przez Piotra Janczyka, Dyr. ZZL oraz Barbar Rehlich, Asystenta ZZL na zakoƒczenie seminarium, które zostało ocenione przez uczestników jako bardzo ciekawe. Sposób prowadzenia zaj ç przez prelegentów został oceniony w skali od 1 do 5 na 4,52, natomiast poziom merytoryczny seminarium na 4,29. Sugestie oraz wnioski wyciàgni te z seminarium, które odbyło si marca br. posłu à mi dzy innymi do opracowania programu szkoleƒ. Barbara Rehlich rys. 2 Znaczne uproszczenie ofertowania i zamówieƒ 20 % rys. 3 Zbyt wolne dzia anie i zawieszanie 46 % Ramowe umowy z dostawcami 12 % SzybkoÊç dost pu do danych 20 % Z o onoêç i skomplikowanie czynnoêci 7 % Konsolidacja zakupów 28 % Wi ksza mo liwoêç analizowania danych 60 % Problemy przy wydrukach i raportach 29 % Braki w funkcjonalnoêci 18 % 10 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 11

7 Regulacje wewn trzne Serwis bie àcy Tomasz Chrobok W swojej pracy zawodowej cz sto spotykamy si z poj ciem zobowiàzania, niejednokrotnie zresztà sami je zaciàgamy. Z tego te powodu chciałbym nieco przybli yç jedno z najistotniejszych poj ç prawa cywilnego, jakim sà zobowiàzania. Odpowiedzi na pytanie czym jest zobowiàzanie nale y szukaç w kodeksie cywilnym, w przepisie art , gdzie znajdziemy wyjaênienie, e zobowiàzanie polega na tym, i wierzyciel ma prawo àdaç od dłu nika okreêlonego Êwiadczenia, zaê dłu nik ma obowiàzek je spełniç. Tak wi c mo emy powiedzieç, e zobowiàzanie to stosunek prawny, w którym wyst pujà dwie strony: dłu nik i wierzyciel. Wierzyciel ma prawo domagaç si spełnienia okreêlonego Êwiadczenia, a dłu nik ma obowiàzek spełniç to Êwiadczenie na rzecz wierzyciela. Âwiadczenie, o którym mowa, mo e polegaç na działaniu, bàdê zaniechaniu okreêlonego działania. Zobowiàzanie jest stosunkiem cywilnoprawnym, w którym wyst pujà trzy podstawowe elementy: podmioty, przedmiot i treêç. Stronami stosunku zobowiàzaniowego sà wierzyciel i dłu nik, zasadà jest, aby były one oznaczone ju w chwili powstania zobowiàzania, jednak bogactwo sytuacji yciowych nieraz nakreêla inny scenariusz, powodujàc, e okreêlenie stron nast puje póêniej niejednokrotnie dopiero przy spełnieniu Êwiadczenia. Stronà zobowiàzania mo e byç Zobowiàzana ELEKTROBUDOWA ka dy podmiot, któremu prawo daje mo liwoêç wyst powania w stosunkach cywilnoprawnych. Mówiàc o stronach zobowiàzaƒ, nale y tak e wspomnieç, e mo e w nim uczestniczyç osoba trzecia, która b dzie zobowiàzana do spełnienia okreêlonego Êwiadczenia, bàdê na rzecz której to Êwiadczenie b dzie miało zostaç spełnione. Mo emy tak e spotkaç si z sytuacjà, gdzie po jednej ze stron b dziemy mieli do czynienia z wieloêcià podmiotów (np. kilku właêcicieli okreêlonej rzeczy). Przedmiotem stosunku zobowiàzania jest Êwiadczenie, czyli oczekiwane przez wierzyciela zachowanie si dłu nika. Jak ju wy ej wspomniałem, przedmiotem jest działanie lub zaniechanie, jednakowo nale y mieç ÊwiadomoÊç, e w przedmiocie naszego zainteresowania, a wi c obrocie gospodarczym, zachowanie to jest nakierowane na jakieê dobra. Mówiàc inaczej, najcz Êciej to ELEKTROBU- DOWA jest stronà zobowiàzujàcà si do wykonania okreêlonego rodzaju czynnoêci polegajàcych na wykonaniu usług, bàdê dostawie produktu, zaê zamawiajàcy mo e domagaç si terminowego i zgodnego z umowà zrealizowania tych czynnoêci. OczywiÊcie za tego rodzaju zachowanie Spółki, strona, na rzecz której okreêlone Êwiadczenie zostało spełnione, winna zapłaciç oznaczonà cen. Na treêç zobowiàzania składajà si z jednej strony uprawnienia wierzyciela, z drugiej zaê trwale z nimi zwiàzane obowiàzki dłu nika. Istotne jest, aby w treêci przygotowywanej umowy mo liwie precyzyjnie i jasno okreêliç zakres Êwiadczeƒ składajàcych si na przedmiot zobowiàzania. Najcz Êciej dłu nik spełnia dobrowolnie cià àce na nim obowiàzki, wynikajàce z treêci zobowiàzania, jeêli jednak od ich spełnienia si uchyla, wierzyciel musi je wyegzekwowaç, czyli wbrew woli drugiej strony wykorzystujàc przymus paƒstwowy, zaspokoiç si z majàtku dłu nika. W momencie, kiedy dłu nik nie zachowa si zgodnie z treêcià zobowiàzania, a wi c jego przedmiotem, bàdê ustalonym terminem Êwiadczenia, którego wierzyciel ma prawo oczekiwaç mamy do czynienia z poj ciem odpowiedzialnoêci za zobowiàzania. Realizacja odpowiedzialnoêci nast puje wyłàcznie wtedy, gdy wierzyciel podejmuje stosowne czynnoêci. Zgodnie z zasadà obowiàzujàcà w prawie cywilnym zale noêci pomyêlnoêci ka dego podmiotu od własnego starania nikt nie wyr czy wierzyciela w egzekucji roszczeƒ, nie ma tu miejsca działanie z urz du, to wierzyciel własnym działaniem mo e skorzystaç z przyznanych mu Êrodków. Wierzyciel musi uzyskaç tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulà wykonalnoêci, który mo e byç podstawà do wszcz cia post powania egzekucyjnego. Starałem si w kilku słowach przybli yç elementarne poj cia dotyczàce zobowiàzaƒ. Co prawda problem ten jest bardziej z o ony, bowiem praktyka obrotu gospodarczego tworzy znacznie bardziej skomplikowane sytuacje, jednak mojà intencjà było przedstawienie fundamentu tego zagadnienia. Mam nadziej, e udało mi si przynajmniej nakreêliç jego istot, co byç mo e oka e si przydatne w naszej pracy. Nale y bowiem pami taç, e ju zło enie oêwiadczenia woli, chocia by poprzez ofert przetargowà, czy wynegocjowanie okreêlonych warunków cenowo-technicznych kontraktu rodzi zobowiàzania do okreêlonego zachowania si Spółki (spełnienia Êwiadczenia), dlatego niezwykle istotne jest, by dokonywaç tych czynnoêci z najwy szà starannoêcià zł (+ VAT) to wartoêç zlecenia, które otrzymaliêmy od firmy RAFAKO SA na kompleksowà modernizacj układu wyprowadzenia mocy bloków 3 i 4 oraz instalacji IOS bloków 1-4 w Elektrowni Pàtnów I. ELEKTRO- BUDOWA rozpoczyna prac jeszcze w tym miesiàcu, a zakoƒczenie planowane jest na grudzieƒ 2007 roku. 28 lutego 2006 r. w Warszawie podczas konferencji prasowej dla dziennikarzy oraz rynku kapitałowego, Jacek Faltynowicz, Prezes Zarzàdu, Jarosław Tomaszewski, Dyrektor Finansowy, Członek Zarzàdu oraz Krzysztof Gołàbek, Dyrektor Rynku Automatyki przedstawili wyniki finansowe ubiegłego roku oraz plany zwiàzane z działalnoêcià nowego oddziału Rynku Automatyki. (zdj cie) Pierwszy kwartał tego roku minàł pod znakiem szkoleƒ. Pierwsze z nich, przeznaczone dla pracowników sprzeda y, odbyło si w dwóch terminach: od 21 do 23 lutego br. oraz od 7 do 9 marca br. Prowadzone przez trenerów Artura Kucharskiego i Mariusza Chrzanowskiego, przedstawicieli firmy Professional Consulting Expanders, miało charakter warsztatów, a jego celem było zapoznanie uczestników z technikami wywierania wpływu w procesie negocjacji. Drugie szkolenie, w którym uczestniczyły osoby bioràce udział w procesie ubiegania si o zamówienia publiczne, miało miejsce od 21 do 22 marca br. Prowadzàcy Łukasz Czaban z firmy szkoleniowej APEXnet CSAP omówił zasady udzielania zamówieƒ publicznych, przedstawił prawo i obowiàzki zamawiajàcego oraz prawa oferenta. Podczas posiedzenia 17 marca 2006 r. na Przewodniczàcego MKZ NSZZ SolidarnoÊç ELEKTRO- BUDOWY SA na kolejnà kadencj wybrany został Józef K dracki. Do Êwiàtecznego numeru naszego biuletynu dołàczona została, bardzo ostatnio trendy, firmowa zawieszka popularnie zwana smyczà. Smycz mo e mieç dwojakie zastosowanie. Mo e słu yç pracownikom z jednostek posiadajàcych identyfikatory do zawieszenia chipa, mo e słu yç równie do wygodnego zawieszenia telefonu komórkowego. Wiemy jedno, kiedy spotkamy si 30 czerwca w Koninie podczas Pikniku, na pewno łatwiej b dzie nam si rozpoznaç właênie po firmowej smyczy biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 13

8 Niecodzienne Êwi to ELEKTROBUDOWY 30 czerwca 2006 r. Program Pikniku w Koninie Msza Êw. w Bazylice Licheƒskiej w intencji pracowników ELEKTROBUDOWY zdj cie panoramiczne na schodach Bazyliki krótkie zwiedzanie Lichenia przyjazd do Mikorzyna do oêrodka WITYNG, na miejscu m.in. posiłek otwarcie Pikniku (cz Êç oficjalna) - jubileusz 25-lecia pracowników - odznaczenie Zas u onych dla rozwoju przedsi biorstwa - Puchar Prezesa dla zwyci zców Turnieju Siatkarskiego zabawa taneczna na Êwie ym powietrzu wyst p kabaretu zabawa oraz wyjazd uczestników. Zabawa podczas Pikniku w 2003 r. Wyst p kabaretu PAKA 2005 r. ebski turniej 2005 r. Piknik w Koninie Nasza firma obchodziła nie tak dawno półwiecze istnienia, nie było jednak okazji do wspólnego Êwi towania, dlatego dopiero w tym roku postanowiliêmy zorganizowaç dla wszystkich pracowników wspólnà biesiad połàczonà z innymi atrakcjami. Specjalnie powołany zespół przygotował dla Paƒstwa powy szy program Pikniku w Koninie. Dla organizatorów to doêç trudne przedsi wzi cie, spodziewamy si łàcznie ok osób, bowiem zapraszamy pracowników ELEKTROBUDOWY z osobami towarzyszàcymi. Pracownicy z Konina sà tutaj wyjàtkiem, ich zapraszamy, jak co roku, z całymi rodzinami. GoÊcie spoza Konina dowiezieni zostanà z ró nych stron Polski autokarami. Poni ej znajdà Paƒstwo list osób z poszczególnych jednostek, do których nale y dostarczyç zamieszczone zgłoszenie, na które czekamy do 19 maja br. Wypełnienie zgłoszenia ułatwi zespołowi prac oraz pozwoli dokonaç ubezpieczenia uczestników wspólnej zabawy. Dzieƒ Pikniku b dzie dniem wolnym od pracy, który odpracujemy w póêniejszym terminie. Organizatorzy zapewniajà grillowane posiłki na Êwie ym powietrzu, łàcznie z nieodzownymi w takim przypadku napojami. Ponadto w celu rozpoznania pracowników poszczególnych oddziałów gad ety identyfikacyjne, a tak e bezpłatny, wygodny przejazd i du o dobrej zabawy. Wyra amy przekonanie, e zorganizujemy to przedsi wzi cie w taki sposób, aby cała rodzina ELEKTROBUDO- WY spotkała si 30 czerwca i była to data, która wpisze si do historii firmy. V Letni Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Aby tradycji stało si zadoêç, rozegramy dzieƒ wczeêniej 29 czerwca br. coroczne zawody siatkarskie, czyli V Letni Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA. Wzorem pierwszego turnieju znów w Koninie, prosimy wi c o kompletowanie zespołów i zgłaszanie do osób odpowiedzialnych. W tym roku, ze wzgl dów logistycznych, nie zapraszamy kibiców (poza osobami towarzyszàcymi), a wszyscy spotkamy si ju w pełnym składzie podczas Pikniku. Finał zostanie rozegrany 30 czerwca br. w godzinach przedpołudniowych. MyÊlimy, e jak zwykle emocji na parkiecie nie zabraknie, czego Paƒstwu i sobie yczymy. Zespół organizacyjny Osoby odpowiedzialne za przygotowanie imiennej listy uczestników Pikniku w Koninie. Rynek Wytwarzania Energii MikoÊ Monika Kraków Pionka Karolina Kozienice Kozak Magdalena Łagisza Dubiel Barbara Siersza Krawczak Helena Dolna Odra Gryglak Karolina Łódê Smusz Danuta Opole Maras Karolina Bełchatów Rogowska Janina Turów Hetmaƒczyk Agnieszka Dàbrowa Górnicza Kokosiƒska Ewa Mikołów Michałowska Alicja Katowice Bałdyga Teresa Ostro ka Bolek Katarzyna Jaworzno Rynek Przemysłu CieÊlak Urszula Konin Topolska Nina Płock Mendelska Sylwia Gdaƒsk Posmyk Małgorzata Katowice Paziowska Agnieszka Warszawa Kinast Rynek Dystrybucji Energii Ewa Biuro Spółki Iwona Słowiƒska Katowice Deszczowy Piknik w 2004 r. Kupon zgłoszeniowy: Imi i nazwisko: Lokalizacja (Oddzial i kontrakt):... Imi i nazwisko osoby towarzyszàcej: Smacznego!!!!! 14 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 15

9 Wicemistrzowie Polski

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok

SLAJD TYTUŁOWY. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok SLAJD TYTUŁOWY Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2012 rok Ostaszewo, 24.06.2013 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za

Bardziej szczegółowo

ALIMENTY. Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r.

ALIMENTY. Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. ALIMENTY Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ

KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ KOMITET AUDYTU RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ SPRAWOZDANIE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ PZU SA Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU Warszawa, dnia 1 lutego 2012 roku Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2013 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki SMS Kredyt Holding S.A. za rok obrotowy 2016 1. Informacje ogólne SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) została zawiązana w dniu 29 grudnia 2010 roku we Wrocławiu na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

Znak CE - Przewodnik

Znak CE - Przewodnik Znak CE - Przewodnik Niniejsza publikacja zawiera najistotniejsze informacje zwiàzane ze znakiem CE w odniesieniu do Êrodków ochrony indywidualnej, obejmujàce: Znaczenie znaku CE Wykonanie Êrodków ochrony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 10 378 Poz. 80 80 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie post powania przy korzystaniu z pomocy obcego paƒstwa w dochodzeniu okreêlonych nale noêci pieni

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r.

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r. Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 30 czerwca 2015 r. 1. Dokumenty dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2014 grupy kapitałowej SEKA S.A.: skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12. PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.00 UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna w roku 2014 I Skład Rady Nadzorczej II Działalność Rady Nadzorczej III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku 1 Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2014 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2014 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wymienionych w dokumencie

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ

OPINIA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI mbanku S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO mbanku S.A. ZA ROK 2013 (Uchwała nr 1) Podjęcie przez WZ przedmiotowej Uchwały nr 1 wynika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW

Podstawa prawna: 38 ust.1 pkt 3 RMF GPW Tre projektów uchwał zwołanego na dzie 7 marca 2011 roku Raport bie cy nr 7/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku Zarz d w zał czeniu przekazuje do publicznej wiadomo ci tre projektów uchwał NWZ zwołanego na

Bardziej szczegółowo

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedziba w Warszawie z działalności w 2013 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik nr 1 Ocena a administracyjnego i bibliotecznego I. Dane dotyczące ocenianego a Dane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012

Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012 Bydgoszcz, dn. 29 maja 2013 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012 I. Skład Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w roku 2012 W 2012 roku Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. pełniła swoje

Bardziej szczegółowo

cennik us ugi Centrala DIATONIS Ceny central Profil Sprzeda Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda Tabela 1

cennik us ugi Centrala DIATONIS Ceny central Profil Sprzeda Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda Tabela 1 cennik us ugi Centrala DIATONIS 1 Ceny central Profil Sprzeda Tabela 1 Ceny Central dost pnych w ramach Profilu Sprzeda jednego portu w ramach Centrali (z ) Centrala 1) 5) DIATONIS XS (8-12 portów) e-diatonis

Bardziej szczegółowo

Akademia Kompetencji Trenerskich

Akademia Kompetencji Trenerskich Akademia Kompetencji Trenerskich Program Akademii Kompetencji trenerskich ma na celu wyposa enie uczestników w niezbêdne kompetencje potrzebne do prowadzenia szkoleñ, prezentacji i warsztatów. Po ukoñczeniu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.

przedstawia poniżej pisemne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AWBUD S.A. w Fugasówce ( do 1 marca 2011 r. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna w Lublinie) za rok obrotowy 2011 Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Mostostal Zabrze-Holding S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 28 listopada 2013 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą

Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Herby, 23.05.2011 Sprawozdanie Rady Nadzorczej YAWAL S.A. z działalności w roku 2010 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej dokonanej przez Radę Nadzorczą Wstęp Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Urszula Sanak, Beata Buchelt Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej województwa ma³opolskiego

Urszula Sanak, Beata Buchelt Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej województwa ma³opolskiego 88 Komunikaty Urszula Sanak, Beata Buchelt Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zak³adach opieki zdrowotnej województwa ma³opolskiego Polityka personalna stanowi jeden z najistotniejszych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 Ostaszewo, 12 czerwca 2017 r. Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2016 Pełna treść

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres rozszerzony (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:

W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: W głosowaniu jawnym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 1 z dnia 17 maja 2016 w sprawie wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 393 i art. 395 2 pkt 1 oraz 5 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008

SPRAWOZDANIE. z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 1 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2008 W trakcie roku obrotowego 2008 nastąpiły dwie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 09 maja 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku Kraków, dnia 25 czerwca 2013 roku Sprawozdanie z wyników oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki JR INVEST S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku 1. Informacje ogólne. JR INVEST S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro-

Bardziej szczegółowo

Teorie handlu. Teoria cyklu życia produktu Vernona

Teorie handlu. Teoria cyklu życia produktu Vernona Teorie handlu Teoria cyklu życia produktu Vernona Teoria cyklu życia produktu Zgodnie z tą teorią lokalizacja produkcji zmienia się z jednych krajów na inne; Zmiany te zależą od poziomu rozwoju kraju i

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 TREÂå: Poz.: UMOWY MI DZYNARODOWE: 119 Umowa mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Hongkongu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo