b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!"

Transkrypt

1 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!

2 Spis treêci Kolejna kadencja m skich wyzwaƒ Rozmowa z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarzàdu KoniecznoÊç systematycznego doskonalenia i innowacji Strategiczne wybory w ELEKTROBUDOWIE Megatrend na strategi rozmowa z prof. Krzysztofem Obłójem Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej CZASEM SŁO CE, CZASEM MRÓZ czyli dzia ania eksportowe w RDE Jak skutecznie kupowaç? Seminarium dla słu b zakupowych Zobowiàzana ELEKTROBUDOWA Serwis bie àcy Niecodzienne Êwi to ELEKTROBUDOWY 30 czerwca 2006 r REDAKTOR NACZELNA: tel.: 032/ fax: 032/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa 12 Sk ad i amanie: IDO Chorzów, ul. Mazurska 12/1 tel./fax 32/ Nak ad: 1200 egz. Od Redakcji b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN marzec - kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! 10 przykazaƒ szcz Êliwego człowieka (na podstawie dziennika Rzeczpospolita): 1. Zasadê roêlin i dbaj o nià. 2. Podliczaj szcz Êliwe chwile, jakie dane ci było prze yç pod koniec ka dego dnia. 3. Przeprowadê długà rozmow z osobà, którà kochasz przynajmniej raz w tygodniu. 4. Zadzwoƒ do przyjaciela, z którym nie miałeê kontaktu i umów si na spotkanie. 5. Zrób sobie przyjemnoêç ka dego dnia. 6. Porzàdnie zanoê si Êmiechem przynajmniej raz dziennie. 7. åwicz ciało co najmniej pół godziny trzy razy w tygodniu. 8. UÊmiechnij si albo przywitaj na ulicy z nieznajomym przynajmniej raz dziennie. 9. Ogranicz oglàdanie telewizji o połow. 10. Spraw drugiemu człowiekowi przyjemnoêç ka dego dnia. Kolejna kadencja m skich wyzwaƒ Rozmowa z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarzàdu Czy choç przez chwil miał Pan, Panie Prezesie, wàtpliwoêci, myêli, e Rada Nadzorcza nie powoła Zarzàdu ELEKTROBUDOWY na kolejnà kadencj w dotychczasowym składzie? Jacek Faltynowicz: Wi kszych wàtpliwoêci raczej nie miałem, bowiem wyniki osiàgane przez EB SA w ostatnim czasie powinny satysfakcjonowaç właêcicieli. Ale pomimo wszystko jednomyêlna decyzja RN cieszy. Kurs naszych akcji si ga prawe 50 zł. Czy przewiduje Pan dalszy wzrost? JeÊli tak, to co Pana zdaniem ma najwi kszy wpływ na zmian? MyÊl, e moja wiedza o rynku kapitałowym jest zbyt mała, bym mógł 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 udzielaç jakichkolwiek rekomendacji. Kurs akcji zale y od tak wielu czynników, e przewidzenie trendu jest du à sztukà. Jak na razie mnie obcà. Jednak najwi kszy wpływ na zmian majà, moim zdaniem, fundamenty Spółki, w tym równie przewidywalnoêç przyszłych wyników. A jak Pan ocenia pierwszy kwartał 2006 r.? Podobno, przez pierwsze 3 miesiàce nasze przychody równały si przychodom ubiegłorocznego grudnia RzeczywiÊcie tak było. SezonowoÊç, niestety, jest wpisana w biznes, w którym działamy. Pocieszajàcy jest fakt, e jest to najlepszy wynik ELEKTROBUDOWY od wielu lat. A jeszcze wa niejsze jest, e Spółka wyka e si zyskiem netto po pierwszym kwartale. To rewelacyjnie! Panie Prezesie rozpocz ły si prace nad nowà strategià ELEKTROBUDOWY. Kiedy zakoƒczà si robocze spotkania i czy mo emy liczyç na jej ogłoszenie jeszcze w tym roku? Mam nadziej, e tak. W przypadku opracowania tak istotnego dokumentu jak strategia du ej firmy, jestem 1,6 3,1 zwolennikiem priorytetu jakoêci nad szybkoêcià działania. TO NAJLEPSZY WYNIK ELEKTROBUDOWY OD WIELU LAT 5,3 Jest Pan zadowolony z prawie szeêcioletniej pracy dla ELEKTROBUDOWY? Wszak to ju trzecia kadencja. Bardzo. Spełniła si wi kszoêç zało eƒ, z którymi przyszedłem. A có mo e byç bardziej satysfakcjonujàcego dla m czyzny ni realizacja celów, które w wi kszoêci sam sobie zakreêlił. A przed nami Êwi ta, ycz wi c wypoczynku oraz nowych, wiosennych wizji A ja ycz Paƒstwu, aby Wielkanocny Baranek przyniósł ka demu z Was, drodzy Paƒstwo, wiosn. Niech ta wiosna b dzie ozdobiona a to pieni dzmi dla jednych, uczuciami dla drugich, niespodziankami dla innych, a radoêcià dla wszystkich. ycz, by ka dy z nas znalazł na baranim grzbiecie to, co sobie zamarzy. Alleluja! Alleluja! 8,7 Rozmawiała 9,3 0, Ciàgle zarabiamy... zysk netto (w mln z ). 2 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 3

3 KoniecznoÊç systematycznego doskonalenia i innowacji To jest mo liwe - przekonuje Krzysztof Ob ój czyli strategiczne wybory w ELEKTROBUDOWIE Przetrwanie firmy na trudnym rynku zale y od jej konkurencyjnoêci. Sukces zaê osiàgnie ta firma, której mened erowie stworzà skuteczne reguły działania, b dà pami tali o stałym doskonaleniu firmy i rozumieli koniecznoêç okresowych innowacji, decydujàcych o jej rozwoju. Problemem nie tylko polskich przedsi biorstw jest konkurencyjnoêç, a jej podstawà dobre zarzàdzanie, oparte na skutecznych strategiach. Jak je budowaç mówił prof. Krzysztof Obłój podczas seminarium dla kadry mened erskiej ELEKTROBUDOWY w Bełchatowie. Dla naszej Spółki, podobnie jak dla innych TWÓRZ JASNE OPTYMISTYCZNE WYZWANIA firm, nie ma prostych i łatwych wyborów, ale jest jedna reguła post powania, a sukces firmy wg prof. Obłója wymaga spełnienia nast pujàcych warunków: budowy skutecznych prostych reguł działania stałego doskonalenia firmy okresowych innowacji zaczynajàcych nowy cykl ycia firmy (w praktyce oznaczajàcych okresowe jej burzenie), umo- liwiajàcych jej rozwój. Rezultaty badaƒ pokazujà, e punktem wyjêcia do sukcesu wielu znanych firm było stworzenie prostych reguł strategicznych. Pierwsza z nich dotyczy stwarzania jasnych optymistycznych wyzwaƒ, bowiem napinajà one firm jak łuk i mobilizujà do osiàgania celów, których teoretycznie osiàgnàç nie powinna. Po drugie, koszty nale y trzymaç pod kontrolà. Wizje i marzenia sà wprawdzie cenne, ale elaznà regułà biznesowà jest kontrola kosztów ich realizacji. Prezes Faltynowicz rozpisuje zadania dla poszczególnych grup Mo na eksperymentowaç, ale trzeba to robiç bezlitoênie. Najlepsze firmy podejmujà Êrednio jednà decyzj strategicznà w roku, eksperymentujàc z nowymi rynkami, produktami czy sposobami zarzàdzania, ale szybko si z niej wycofujà, gdy oka e si pomyłkà (np. inwestycja firmy Kamis w koncentraty spo ywcze, z której firma zrezygnowała w ciàgu kilku tygodni). Koncentruj si na konkretnych klientach to kolejne przesłanie profesora. Nie ka dy odbiorca wart jest staraƒ o maksymalne usatysfakcjonowanie. Tylko ten, który zapewnia firmie najwi kszy potencjał wzrostu, reputacj czy mar e. Kolejna reguła głosi, e nale y maksymalnie wykorzystywaç potencjał pracowników. Nie wystarczy uznaç ludzi za najcenniejsze aktywa firmy, trzeba uwzgl dniaç konsekwencje tego faktu. Oznacza to kierowanie najlepszych do najwa niejszych zadaƒ, wprowadzenie klarownych kryteriów oceny, àdanie inicjatywy. W najlepszych przedsi biorstwach ludzie doskonale wiedzà, czego si od nich oczekuje. Widaç te rol liderów, którzy majà nagradzaç, ale i wymagaç, a tak e eliminowaç najsłabszych. I ostatnie to koniecznoêç pami tania o powa nych pora kach; trafiajà si one wszystkim, ale tylko najlepsi wykorzystujà je do dokonania zmian. Doskonalenie modelu biznesowego Zagro eniem dla firmy sà dwa strategiczne niebezpieczeƒstwa: prawdziwa pora ka oraz sukces. PAMI TAJ O PORA KACH O ile pora ka jest ogólnie zrozumiała, o tyle sukces budzi zdziwienie. Niepowodzenie mo e byç traumatyczne do tego stopnia, e spowoduje upadek firmy. Sukces zaê jest groêny, gdy na ogół wià e si z nim: pokusa rozciàgania modelu biznesowego obsługiwania rynków, na których si nie znamy, tworzenia produktów lub usług zaspokajajàcych głównie ambicje szefów, a nie potrzeby klientów co mo e skutkowaç utratà przewagi konkurencyjnej, wzrost (m.in. w aspekcie zasobów), który oznacza ryzyko i nowe wymagania dotyczàce systemu zarzàdzania, samozadowolenie (zazwyczaj uwa a si, e sukces jest zasłu ony i wieczny), które powoduje, e przedsi biorstwo zaczyna zajmowaç si samo sobà. P o w o d z e n i e m ka dego projektu jest zaanga owanie odpowiednio przeszkolonych osób, które b dà go realizowały. Dlatego te naczelne kierownictwo w firmie ma do spełnienia podstawowà rol w tworzeniu strategii, zaê pozostali uczestnicy organizacji sà wykonawcami. Wykształcona kadra pełni rol łàczników z otoczeniem oraz łàczy interesy funkcjonalnych pionów w dominujàcych strukturach funkcjonalnych. Maciej Kurylczyk pokonuje rywala nawet na stole bilardowym RDE czy RWE? (Marian Kowalik czy Janusz Juszczyk) Wybory strategiczne Podczas seminarium w Bełchatowie 20-osobowy zespół kierownictwa ELEKTROBUDOWY zaproponował cztery propozycje strategii na najbli sze lata, które zostały przedstawione przez poszczególnych liderów: Piotra Janczyka, Mariusza Niedziałkowskiego, Macieja Kurylczyka oraz Stanisława Wapniarskiego. Spotkanie zakoƒczyło si zapowiedzià podj cia kolejnych kroków i wyborów strategicznych, które pozwolà na ogłoszenie nowych zasad rozwoju biznesu w ELEKTROBUDOWIE. OczywiÊcie nie zabrakło podczas trzydniowego spotkania (30 marca 1 kwietnia 2006 r.) elementów integracji i wymiany luêniejszych poglàdów, tym bardziej e było to pierwsze od dłu szego czasu spotkanie kadry mened erskiej ELEKTROBUDOWY. fot. Jaros aw Tomaszewski 4 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 5

4 6 - biuletyn informacyjny Megatrend na strategi rozmowa z prof. Krzysztofem Obłójem Wielu toksycznych liderów Pan zna? Wielu mo e nie, ale kilku si znajdzie. Co ciekawe, jest to populacja rosnàca, bo nagle tak strasznie zaczyna si liczyç to, jak si sprzedajesz, jak wypadasz na spotkaniach z head hunterami, jakie wra enie robisz na członkach rady nadzorczej. To troch tak, jak z naborem do pracy. McKinsey z reguły zwraca uwag na oceny ze studiów. JeÊli nie masz bardzo dobrych, to nawet z tobà nie rozmawiajà, bo wiadomo, mo na odsiaç jakiegoê geniusza. Z zasady, jeêli ktoê ma słabe stopnie, to jest po prostu słaby. Przy zatrudnianiu prezesów zwraca si szczególnà uwag na ich track record, czyli osiàgni cia w firmach, w których pracowali. JeÊli nie sà specjalnie interesujàce to, bez wzgl du na wra enie, jakie wywiera taki kandydat, lepiej go nie zatrudniaç. A nasz prezes? JeÊli domaga si Pani odpowiedzi na temat Waszego prezesa, to uwa am, e ma dobrà histori. Wi c zatrudniłbym go mimo, a mo e właênie dlatego, e nie jest gwiazdà prezentacyjnà. Czy kultura organizacyjna Pana zdaniem ma jakiê wpływ, a jeêli tak, to jaki na proces budowy strategii firmy? Zgodnie z badaniami kultura organizacyjna ogromnie wspomaga firmy działajàce na rynku towarowym, gdzie jakoêç usługi i produktu jest dobrze zdefiniowana. Typowym przykładem sà banki i ubezpieczenia, gdzie produkty sà nieomal identyczne i standardowe proces sprzeda y zaê mo e byç dobry lub kiepski zale nie od zaanga owania personelu. Im bardziej wyrafinowany wyrób lub usługa, a wi c gdy jakoêç mo na wyraênie oceniç i odró niç jà od innych ofert (np. dzi ki marce), tym mniejsze ma generalnie znaczenie kultura organizacyjna. Ale w mojej opinii, jest zawsze potrzebna i przydatna zarówno w procesie budowy, jak i wdro enia strategii. Sà firmy, w których kultura sprzyja innowacjom i inicjatywom, i takie, które jà zabijajà. Sà kultury takie, które wspomagajà budowanie motywacji i zaanga owania, i takie, które biurokratyzujà firm i liczà si tylko procedury. I dlatego kultura jest tak wa na dla strategii. EB SA (popularny skrót od ELEKTRO- BUDOWA) znana jest Panu nie od dziê, mi dzy innymi dzi ki szkoleniu w 2002 r. Jakie istotne zmiany Pan profesor zauwa ył w naszej organizacji? Nie znam jednak firmy na tyle dobrze, aby byç kompetentnym s dzià. Ale wyniki Êwiadczà o Was dobrze, zwłaszcza na tak piekielnie trudnym rynku. Jaka Pana zdaniem, po seminarium w Bełchatowie, powinna byç Profesor zwyczajny Krzysztof Obłój jest dyrektorem Mi dzynarodowego Centrum Zarzàdzania na Wydziale Zarzàdzania UW, w którym od 1991 roku prowadzi najlepszy w Polsce polsko-amerykaƒski program Executive MBA. Od lat jest wykładowcà Uniwersytetu Warszawskiego, Wy szej Szkoły Przedsi biorczoêci i Zarzàdzania im. L. Koêmiƒskiego oraz w renomowanych szkołach biznesu, m.in. University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP, słoweƒskiej International Management Development Center. Jego ksià ki i artykuły sà publikowane w USA i Europie, a ostatnie ksià ki wydane w Polsce stały si bestsellerami na polskim rynku. Profesor Obłój ma du e doêwiadczenie jako doradca organizacyjny. Pracował dla takich firm jak: GlaxoWelcome, PKN Orlen, Orkla S.A, EuroZet S.A., Mennica S.A., Corporate Profiles DDB, Asea Brown Boveri, Benckiser, Wólczanka, Próchnik, Lasy Paƒstwowe, PZU S.A. i wielu innych w dziedzinie projektowania strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Jest aktualnie przewodniczàcym rady nadzorczej spółki Polmos Lublin S.A oraz Impel S.A. Był przewodniczàcym RN Agora-Gazeta S.A., PZU S.A., Dwory S.A., wiceprzewodniczàcym RN PTE PZU S.A. i członkiem rad nadzorczych m.in. PGF S.A., Jedynka S.A. i Orlen S.A. strategia dla EB SA w najbli szych latach? MyÊl, e nie tylko dla mnie, ale dla wi kszoêci uczestników to pytanie zostało bez odpowiedzi. Bo tak byç musi. Rzadko strategia powstaje natychmiast i jako przejaw olênienia. Najcz Êciej powstaje drogà naprzemiennych wykluczeƒ i wyborów. Pewnych rzeczy firma nie powinna robiç, bo albo ich nie umie, nie ma kompetencji, albo nie ma zasobów. Wydaje mi si, e EB SA nie powinna wkraczaç na Êcie k naêladowania firm zarzàdzajàcych projektami, jak choçby Merkury, bo jej siłà jest własny potencjał wykonawczy. Rozszerzenie zakresu działalnoêci, np. drogà umi dzynarodowienia w aliansie z dobrymi partnerami jest natomiast logicznà Êcie kà rozwoju, która pozwala na utrzymanie tempa wzrostu i nabycie nowych doêwiadczeƒ. P/E (zysk do kapitalizacji) to wyznacznik kondycji firmy. EB SA ostatnio ogłosiła wynik jednostkowy oraz skonsolidowany za rok 2005, akcje podskoczyły do prawie 50. To du o czy mało? Giełda jest miejscem dziwnym i prosz pami taç, e tam handluje si nadziejà, a dokładniej oczekiwaniami. Cena akcji EB SA b dzie zale ała od wyników bie àcych i sytuacji na giełdzie, ale przede wszystkim od tego jak inwestorzy oceniajà jej przyszły potencjał wzrostu. Trzeba wi c im ten potencjał pokazaç i nast pnie dostarczaç wyniki. Takie sà prawa buszu czyli giełdy. Co dalej ELEKTROBUDOWO? Potrafi Pan odpowiedzieç na to pytanie dzisiaj? Nie, ale wiem jedno. EB SA to sprawna firma in ynierska, która nie wyczerpała mo liwoêci wzrostu organicznego. A sytuacja rynkowa jest dobra. Na razie wi c jest czas i miejsce na robienie tego samego coraz lepiej, zarzàdzajàc màdrze takimi ograniczeniami jak brak dopływu Êwie ych kadr i ograniczenia finansowe. I jeêli firma znajdzie dwóch, trzech aliantów o uzupełniajàcych jà kompetencjach i stworzy z nimi sieç wspomagajàcych si firm, to znacznie wzmocni swojà pozycj rynkowà. Dzi kuj za rozmow i dobre rady dla firmy. Rozmawiała Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej Zarzàd Na poczàtku roku (23 stycznia br.) za zezwoleniem RN, Zarzàd udzielił prokury Krzysztofowi Gołàbkowi, Dyr. Rynku Automatyki oraz podjàł uchwał o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2006 r. Oddziału Spółki Rynek Automatyki. 31 marca br. Zarzàd opublikował sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za 2005 rok, a tak e OÊwiadczenie o przestrzeganiu w Spółce wszystkich zasad ładu korporacyjnego, które uchwalone zostały przez Rad i Zarzàd GPW. Radzie Nadzorczej przedstawiono do oceny sprawozdania: z działalnoêci Spółki oraz z działalnoêci Grupy Kapitałowej w 2005 roku, z propozycjà podziału wypracowanego w ubiegłym roku zysku netto, w tym wypłat dywidendy w wysokoêci 1,5 zł na jednà akcj. Ponadto Zarzàd przedstawił wnioski w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki i Regulaminie Walnego Zgromadzenia, proponujàc zwołanie Walnego Zgromadzenia, ELEK- TROBUDOWY SA na dzieƒ 19 maja br. na godzin w siedzibie Spółki. AktualnoÊci Jan Wilk Rada Nadzorcza W bie àcym roku Rada obradowała 17 marca oraz 3 kwietnia. Zatwierdziła bud et Spółki na 2006 r. oraz skonsolidowany bud et rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej ELEKTROBU- DOWY SA na 2006 r., w skład której wchodzà ELEKTROBUDOWA SA jako podmiot dominujàcy oraz jednostki zale ne: KRUELTA Sp. z o.o. z siedzibà w Sankt Petersburgu oraz KONIP Sp. z o.o. z siedzibà w Katowicach. Rada w trakcie spotkania z dyr. Tomaszem Reinfussem oraz Pawłem Pepliƒskim reprezentantami firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zapoznała si z przebiegiem badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za 2005 rok. Dokonała oceny sprawozdaƒ, postanawiajàc rekomendowaç WZ ich zatwierdzenie. Zaaprobowała propozycj Zarzàdu, dotyczàcà przeznaczenia z wypracowanego zysku netto ,20 zł kwoty zł na dywidend, równoczeênie zaaprobowała ustalenie daty prawa jej nabycia na 6 czerwca 2006 r. oraz ustalenie daty jej wypłaty na 10 sierpnia 2006 r. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek zmniejszenia kapitału zapasowego o ,97 zł, w zwiàzku z przekształceniem na dzieƒ r. bilansu Spółki oraz rachunku zysków i strat w celu zapewnienia porównywalnoêci danych za rok poprzedzajàcy dat zastosowania MSSF od r. W celu uporzàdkowania i zastosowania si do Kodeksu Spółek Handlowych, Rada pozytywnie zaopiniowała projekt zmian do Statutu Spółki oraz do Regulaminu WZ ELEKTROBUDO- WY. Przestrzegajàc zasad dobrych praktyk, Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeƒ, działajàce w ramach Rady, zło yły sprawozdania ze swojej działalnoêci w 2005 r. oraz dokonała, w oparciu o zasad 18. ładu korporacyjnego, oceny sytuacji Spółki w 2005 roku. Ocena ta została upubliczniona w raporcie bie àcym w dniu 5 kwietnia br. W zwiàzku z wygaêni ciem obecnej kadencji Zarzàdu Spółki, Rada podj ła uchwał o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarzàdu ponownie pana Jacka Faltynowicza, a na jego wniosek Członków Zarzàdu w osobach: Ariusz Bober, Tomasz Jaêwiƒski, Stanisław Rak, Jarosław Tomaszewski. Uchwała wchodzi w ycie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. biuletyn informacyjny - 7

5 CZASEM SŁO CE, CZASEM MRÓZ czyli dzia ania eksportowe w RDE Wy àcznik typu BB/TEL przygotowany do monta u w rozdzielnicy D-12P Tylko z samego eksportu Oddział Spółki Rynek Dystrybucji Energii w Koninie wygenerowa w ubiegłym roku przychody rz du 20 mln zł. Osiàgni ty wynik uzyskaliêmy dzi ki sprzeda y ponad 470 pól rozdzielnic SN typu D-12P i PT, a tak e 10 stacji kontenerowych z 15 kontenerami z rozdzielnicami typu D-12P i PT oraz z 10 kontenerami z rozdzielnicami D-40P. Obok głównego kooperanta rosyjskiej Spółki KRUELTA z Sankt Petersburga, współpracujemy od kilku lat z białoruskimi firmami Inosat i Technoserv. W ubiegłym roku rozpocz liêmy tak e współprac z Tavrida Electric Export, z którà wspólnie wyeksportowaliêmy 5 pól D12-2S do Gwinei. Była to pierwsza partia naszych rozdzielnic wysłana w głàb Afryki, a doêwiadczenie, które zdobyliêmy, wykorzystamy w przyszłoêci do rozwoju eksportu do krajów o tropikalnym klimacie. NAJWI KSZYM HITEM EKSPORTOWYM SÑ ROZDZIELNICE D-12P I PT Podstawà sukcesu Konina jest wysoki poziom profesjonalizmu osób zaanga owanych w proces wytwarzania naszych wyrobów. Głównà rol odgrywajà biura konstrukcyjne, które ka dorazowo opracowujà dokumentacj projektowà i technicznà, spełniajàcà wymagania zgodnoêci z normami, wymaganiami klimatycznymi i wszystkimi oczekiwaniami klientów w stosunku do kompletacji w aparaty wykorzystywane na danym Meczet Hagia Sofia rynku. Niewàtpliwie najwi kszym hitem eksportowym ELEKTROBUDOWY sà wn trzowe, jednosystemowe rozdzielnice D-12P i PT wyposa one w wyłàczniki pró niowe typu BB/TEL z nap dem magnetycznym produkcji rosyjskiej firmy Tavrida Elektric. O ich wyjàtkowoêci Êwiadczy chocia by wyró nienie otrzymane podczas tegorocznych targów ENER- GETAB za szczególnie wybijajàcy si produkt. Jest to tania, niezawodna rozdzielnica, spełniajàca wysokie wymagania rosyjskiej normy GOST, mogàca pracowaç w warunkach klimatu chłodnego, umiarkowanego i tropikalnego. Wykorzystywany jest w niej system ochrony od skutków łuku, oparty na klapach z wyłàcznikami kraƒcowymi, wspo- maganymi cz sto optycznymi systemami OVOD lub VAMP. Zaprojektowana pierwotnie do pracy z wyłàcznikami VD-4 produkcji ABB, obecnie mo e pracowaç z wi kszoêcià wyłàczników pró niowych i z SF 6, jakie sà wykorzystywane w Europie Ârodkowej i Wschodniej. Najnowsza wersja, opracowana w 2005 roku dla wyłàczników z SF 6 serii LF-1 LF-2 i LF-3 do pól generatorowych, zgodna z wymaganiami normy GOST, została zrealizowana ju w ponad 10 projektach. Do pomiaru wykorzystywane sà rosyjskie przekładniki pràdowe (TOL), napi ciowe (ZNOLP) i ziemnozwarciowe (TZLM) oraz liczniki energii elektrycznej (SET) równie produkcji rosyjskiej. Najcz Êciej wykorzystywanymi systemami zabezpieczeƒ mikroprocesorowych sà urzàdzenia serii SEPAM plus, MICOM, REM, REF oraz rosyjskie BMRZ. Jako transformatory potrzeb własnych wykorzystywane sà rosyjskie suche transformatory typu TSK. ElastycznoÊç w realizacji oczekiwaƒ klientów procentuje poszerzeniem gamy oferowanych rozdzielnic o kolejne wykonania oraz wzro- STACJE ZDOBY Y DU E UZNANIE WÂRÓD ROSYJSKICH GAZOWNIKÓW I NAFCIARZY stem ich atrakcyjnoêci cenowej. Szeroki zakres pràdów znamionowych od 630 A do 4000 A oraz pràdów zwarciowych od 25 ka do 50 ka pozwala wykorzystywaç je we wszystkich projektach, gdzie potrzebne sà rozdzielnice o wysokich parametrach technicznych. Produkowane w ELEKTROBUDO- WIE przenoêne stacje kontenerowe zdobyły sobie du e uznanie wêród rosyjskich gazowników i nafciarzy. Zwarta, kompaktowa konstrukcja kontenerów, łatwoêç w przemieszczaniu dzi ki wymiarom dopasowanym do skrajni transportowych i szybkoêç monta u w miejscu eksploatacji powodujà ciàgły wzrost iloêci zamówieƒ na te produkty. Zastosowana bardzo dobra izolacja cieplna oraz system ogrzewania pozwalajà na ich eksploatacj w warunkach najwi kszych mrozów przekraczajàcych -65 C (zgodnie z wymogami normy GOST dla klimatu chłodnego). Do ich zabudowy wykorzystywane sà rozdzielnice Êredniego napi cia serii D-12 i D-40 oraz rozdzielnice niskiego napi cia NGWR i RNM- 2. Rozdzielnica typu D12-2S gotowa do wyjazdu do Gwinei W przyszłoêci nasze działania eksportowe zamierzamy rozciàgnàç tak e na kraje Unii Europejskiej. Jacek Bartosiewicz Stacja kontenerowa z rozdzielnicami D-12 PT na polu gazowym w Rosji. 8 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 9

6 Jak skutecznie kupowaç? Seminarium dla słu b zakupowych rys. 1 Szerokie akcje ofertowe 12 % Aukcje internetowe 6 % Zamienniki 24 % Przep yw informacji 18 % Usprawnienie procesu zakupów w naszej firmie było celem spotkania słu b zakupowych, w którym udział wzi li pracownicy ze wszystkich oddziałów zajmujàcy si zakupami. Seminarium w Ustroniu miało charakter warsztatów prowadzonych przez Piotra Janczyka, Dyrektora ZZL. W pierwszej kolejnoêci uczestnicy, wykorzystujàc metody metaplanu oraz głosowania ustalili cechy, jakie powinny charakteryzowaç skutecznego pracownika słu b zakupowych, mianowicie: 1. bardzo dobra znajomoêç rynku dostawców 2. bardzo dobre umiej tnoêci negocjacyjne 3. komunikatywnoêç, otwartoêç 4. kreatywnoêç, poszukiwanie nowych rozwiàzaƒ i mo liwoêci 5. lojalnoêç wzgl dem firmy, etyka 6. konsekwencja w dà eniu do celu 7. odpornoêç na stres 8. przewidujàcy, analityczny, uporzàdkowany 9. asertywny 10. pogł biajàcy wiedz i umiej tnoêci. Znajàc cechy skutecznego pracownika, uczestnicy zespołowo okreêlali cele biznesowe. Za najwa niejsze uznano: minimalizacj cen ograniczanie kosztów zakupów wydłu enie terminów płatnoêci wydłu enie terminów gwarancji optymalizacj terminów dostaw Po sprecyzowaniu celów biznesowych, grupy miały za zadanie okreêliç działania, za pomocà których poszczególne cele mogà byç osiàgni te. W zakresie minimalizacji cen uczestnicy seminarium wyznaczyli działania przedstawione na rys. 1. Kolejnym krokiem było zidentyfikowanie luk oraz ustalenie działaƒ usprawniajàcych proces zakupów. Prace grup szczegółowo omówiono, a wyniki zostały sklasyfikowane na stworzonej liêcie priorytetowych działaƒ usprawniajàcych: Szersze wykorzystanie systemu JD Edward s Wprowadzenie kompleksowych baz danych Podj cie współpracy w ramach oddziału oraz mi dzy oddziałami Opracowanie i wdro enie cyklu szkoleƒ dla pracowników słu b zakupowych Opracowanie i wdro enie systemu motywacyjnego dla pracowników słu b zakupowych. Drugi dzieƒ seminarium rozpoczàł si od oceny aktualnej funkcjonalnoêci modułu zakupów systemu JD Edward s moderowanej przez Dariusza Dudka, Głównego Specjalist Systemów Informatycznych, Mariusza Włosiniaka, Specjalist Systemów Informatycznych (RDE), Krzysztofa Szarwackiego, Kierownika Magazynu (RP) oraz Grzegorza Radko, Specjalist Logistyki (RWE). Najbardziej istotne wed ug uczestników wady i zalety funkcjonujàcego modułu zakupów systemu JD Edward s wygenerowano wykorzystujàc ponownie metod metaplanu. Zalety systemu JD Edward s przedstawia wykres na rys.2, a wady rys. 3. Cechy, odpowiednio pogrupowane, znalazły si na liêcie działaƒ, które b dà stanowiły kroki naprawcze, usprawniajàce działanie systemu. Uproszczenie wydruku zamówienia, ustawienie wydruku wprost z przeglàdu zamówienia Dokonanie korekt w formularzu wydruku zamówienia (np. dodanie nr telefonu) Wybrani u ytkownicy przeka à w ciàgu 3 tygodni list potrzebnych raportów wg odpowiednich specyfikacji i wzorów Data wymagana mo liwoêç zmiany daty wymaganej na poziomie nagłówka, a nie pozycji pojedynczej Zamówienie dodanie pozycji w przeglàdzie pozycji pojedynczej: pola okreêlajàcego zastosowany poziom rabatu Zablokowanie mo liwoêci zmiany opisu 1 dla pozycji indeksu Zablokowanie opcji przetwarzania dla zamówienia i zapytania ofertowego Ustawienie funkcjonalnoêci analizy ABC dostawcy kwalifikowani Usprawnienie procesu zakup sprzeda wewn trzna. Wywieranie wpływu na ludzi to tytuł szkolenia przeprowadzonego przez Piotra Janczyka, Dyr. ZZL oraz Barbar Rehlich, Asystenta ZZL na zakoƒczenie seminarium, które zostało ocenione przez uczestników jako bardzo ciekawe. Sposób prowadzenia zaj ç przez prelegentów został oceniony w skali od 1 do 5 na 4,52, natomiast poziom merytoryczny seminarium na 4,29. Sugestie oraz wnioski wyciàgni te z seminarium, które odbyło si marca br. posłu à mi dzy innymi do opracowania programu szkoleƒ. Barbara Rehlich rys. 2 Znaczne uproszczenie ofertowania i zamówieƒ 20 % rys. 3 Zbyt wolne dzia anie i zawieszanie 46 % Ramowe umowy z dostawcami 12 % SzybkoÊç dost pu do danych 20 % Z o onoêç i skomplikowanie czynnoêci 7 % Konsolidacja zakupów 28 % Wi ksza mo liwoêç analizowania danych 60 % Problemy przy wydrukach i raportach 29 % Braki w funkcjonalnoêci 18 % 10 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 11

7 Regulacje wewn trzne Serwis bie àcy Tomasz Chrobok W swojej pracy zawodowej cz sto spotykamy si z poj ciem zobowiàzania, niejednokrotnie zresztà sami je zaciàgamy. Z tego te powodu chciałbym nieco przybli yç jedno z najistotniejszych poj ç prawa cywilnego, jakim sà zobowiàzania. Odpowiedzi na pytanie czym jest zobowiàzanie nale y szukaç w kodeksie cywilnym, w przepisie art , gdzie znajdziemy wyjaênienie, e zobowiàzanie polega na tym, i wierzyciel ma prawo àdaç od dłu nika okreêlonego Êwiadczenia, zaê dłu nik ma obowiàzek je spełniç. Tak wi c mo emy powiedzieç, e zobowiàzanie to stosunek prawny, w którym wyst pujà dwie strony: dłu nik i wierzyciel. Wierzyciel ma prawo domagaç si spełnienia okreêlonego Êwiadczenia, a dłu nik ma obowiàzek spełniç to Êwiadczenie na rzecz wierzyciela. Âwiadczenie, o którym mowa, mo e polegaç na działaniu, bàdê zaniechaniu okreêlonego działania. Zobowiàzanie jest stosunkiem cywilnoprawnym, w którym wyst pujà trzy podstawowe elementy: podmioty, przedmiot i treêç. Stronami stosunku zobowiàzaniowego sà wierzyciel i dłu nik, zasadà jest, aby były one oznaczone ju w chwili powstania zobowiàzania, jednak bogactwo sytuacji yciowych nieraz nakreêla inny scenariusz, powodujàc, e okreêlenie stron nast puje póêniej niejednokrotnie dopiero przy spełnieniu Êwiadczenia. Stronà zobowiàzania mo e byç Zobowiàzana ELEKTROBUDOWA ka dy podmiot, któremu prawo daje mo liwoêç wyst powania w stosunkach cywilnoprawnych. Mówiàc o stronach zobowiàzaƒ, nale y tak e wspomnieç, e mo e w nim uczestniczyç osoba trzecia, która b dzie zobowiàzana do spełnienia okreêlonego Êwiadczenia, bàdê na rzecz której to Êwiadczenie b dzie miało zostaç spełnione. Mo emy tak e spotkaç si z sytuacjà, gdzie po jednej ze stron b dziemy mieli do czynienia z wieloêcià podmiotów (np. kilku właêcicieli okreêlonej rzeczy). Przedmiotem stosunku zobowiàzania jest Êwiadczenie, czyli oczekiwane przez wierzyciela zachowanie si dłu nika. Jak ju wy ej wspomniałem, przedmiotem jest działanie lub zaniechanie, jednakowo nale y mieç ÊwiadomoÊç, e w przedmiocie naszego zainteresowania, a wi c obrocie gospodarczym, zachowanie to jest nakierowane na jakieê dobra. Mówiàc inaczej, najcz Êciej to ELEKTROBU- DOWA jest stronà zobowiàzujàcà si do wykonania okreêlonego rodzaju czynnoêci polegajàcych na wykonaniu usług, bàdê dostawie produktu, zaê zamawiajàcy mo e domagaç si terminowego i zgodnego z umowà zrealizowania tych czynnoêci. OczywiÊcie za tego rodzaju zachowanie Spółki, strona, na rzecz której okreêlone Êwiadczenie zostało spełnione, winna zapłaciç oznaczonà cen. Na treêç zobowiàzania składajà si z jednej strony uprawnienia wierzyciela, z drugiej zaê trwale z nimi zwiàzane obowiàzki dłu nika. Istotne jest, aby w treêci przygotowywanej umowy mo liwie precyzyjnie i jasno okreêliç zakres Êwiadczeƒ składajàcych si na przedmiot zobowiàzania. Najcz Êciej dłu nik spełnia dobrowolnie cià àce na nim obowiàzki, wynikajàce z treêci zobowiàzania, jeêli jednak od ich spełnienia si uchyla, wierzyciel musi je wyegzekwowaç, czyli wbrew woli drugiej strony wykorzystujàc przymus paƒstwowy, zaspokoiç si z majàtku dłu nika. W momencie, kiedy dłu nik nie zachowa si zgodnie z treêcià zobowiàzania, a wi c jego przedmiotem, bàdê ustalonym terminem Êwiadczenia, którego wierzyciel ma prawo oczekiwaç mamy do czynienia z poj ciem odpowiedzialnoêci za zobowiàzania. Realizacja odpowiedzialnoêci nast puje wyłàcznie wtedy, gdy wierzyciel podejmuje stosowne czynnoêci. Zgodnie z zasadà obowiàzujàcà w prawie cywilnym zale noêci pomyêlnoêci ka dego podmiotu od własnego starania nikt nie wyr czy wierzyciela w egzekucji roszczeƒ, nie ma tu miejsca działanie z urz du, to wierzyciel własnym działaniem mo e skorzystaç z przyznanych mu Êrodków. Wierzyciel musi uzyskaç tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulà wykonalnoêci, który mo e byç podstawà do wszcz cia post powania egzekucyjnego. Starałem si w kilku słowach przybli yç elementarne poj cia dotyczàce zobowiàzaƒ. Co prawda problem ten jest bardziej z o ony, bowiem praktyka obrotu gospodarczego tworzy znacznie bardziej skomplikowane sytuacje, jednak mojà intencjà było przedstawienie fundamentu tego zagadnienia. Mam nadziej, e udało mi si przynajmniej nakreêliç jego istot, co byç mo e oka e si przydatne w naszej pracy. Nale y bowiem pami taç, e ju zło enie oêwiadczenia woli, chocia by poprzez ofert przetargowà, czy wynegocjowanie okreêlonych warunków cenowo-technicznych kontraktu rodzi zobowiàzania do okreêlonego zachowania si Spółki (spełnienia Êwiadczenia), dlatego niezwykle istotne jest, by dokonywaç tych czynnoêci z najwy szà starannoêcià zł (+ VAT) to wartoêç zlecenia, które otrzymaliêmy od firmy RAFAKO SA na kompleksowà modernizacj układu wyprowadzenia mocy bloków 3 i 4 oraz instalacji IOS bloków 1-4 w Elektrowni Pàtnów I. ELEKTRO- BUDOWA rozpoczyna prac jeszcze w tym miesiàcu, a zakoƒczenie planowane jest na grudzieƒ 2007 roku. 28 lutego 2006 r. w Warszawie podczas konferencji prasowej dla dziennikarzy oraz rynku kapitałowego, Jacek Faltynowicz, Prezes Zarzàdu, Jarosław Tomaszewski, Dyrektor Finansowy, Członek Zarzàdu oraz Krzysztof Gołàbek, Dyrektor Rynku Automatyki przedstawili wyniki finansowe ubiegłego roku oraz plany zwiàzane z działalnoêcià nowego oddziału Rynku Automatyki. (zdj cie) Pierwszy kwartał tego roku minàł pod znakiem szkoleƒ. Pierwsze z nich, przeznaczone dla pracowników sprzeda y, odbyło si w dwóch terminach: od 21 do 23 lutego br. oraz od 7 do 9 marca br. Prowadzone przez trenerów Artura Kucharskiego i Mariusza Chrzanowskiego, przedstawicieli firmy Professional Consulting Expanders, miało charakter warsztatów, a jego celem było zapoznanie uczestników z technikami wywierania wpływu w procesie negocjacji. Drugie szkolenie, w którym uczestniczyły osoby bioràce udział w procesie ubiegania si o zamówienia publiczne, miało miejsce od 21 do 22 marca br. Prowadzàcy Łukasz Czaban z firmy szkoleniowej APEXnet CSAP omówił zasady udzielania zamówieƒ publicznych, przedstawił prawo i obowiàzki zamawiajàcego oraz prawa oferenta. Podczas posiedzenia 17 marca 2006 r. na Przewodniczàcego MKZ NSZZ SolidarnoÊç ELEKTRO- BUDOWY SA na kolejnà kadencj wybrany został Józef K dracki. Do Êwiàtecznego numeru naszego biuletynu dołàczona została, bardzo ostatnio trendy, firmowa zawieszka popularnie zwana smyczà. Smycz mo e mieç dwojakie zastosowanie. Mo e słu yç pracownikom z jednostek posiadajàcych identyfikatory do zawieszenia chipa, mo e słu yç równie do wygodnego zawieszenia telefonu komórkowego. Wiemy jedno, kiedy spotkamy si 30 czerwca w Koninie podczas Pikniku, na pewno łatwiej b dzie nam si rozpoznaç właênie po firmowej smyczy biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 13

8 Niecodzienne Êwi to ELEKTROBUDOWY 30 czerwca 2006 r. Program Pikniku w Koninie Msza Êw. w Bazylice Licheƒskiej w intencji pracowników ELEKTROBUDOWY zdj cie panoramiczne na schodach Bazyliki krótkie zwiedzanie Lichenia przyjazd do Mikorzyna do oêrodka WITYNG, na miejscu m.in. posiłek otwarcie Pikniku (cz Êç oficjalna) - jubileusz 25-lecia pracowników - odznaczenie Zas u onych dla rozwoju przedsi biorstwa - Puchar Prezesa dla zwyci zców Turnieju Siatkarskiego zabawa taneczna na Êwie ym powietrzu wyst p kabaretu zabawa oraz wyjazd uczestników. Zabawa podczas Pikniku w 2003 r. Wyst p kabaretu PAKA 2005 r. ebski turniej 2005 r. Piknik w Koninie Nasza firma obchodziła nie tak dawno półwiecze istnienia, nie było jednak okazji do wspólnego Êwi towania, dlatego dopiero w tym roku postanowiliêmy zorganizowaç dla wszystkich pracowników wspólnà biesiad połàczonà z innymi atrakcjami. Specjalnie powołany zespół przygotował dla Paƒstwa powy szy program Pikniku w Koninie. Dla organizatorów to doêç trudne przedsi wzi cie, spodziewamy si łàcznie ok osób, bowiem zapraszamy pracowników ELEKTROBUDOWY z osobami towarzyszàcymi. Pracownicy z Konina sà tutaj wyjàtkiem, ich zapraszamy, jak co roku, z całymi rodzinami. GoÊcie spoza Konina dowiezieni zostanà z ró nych stron Polski autokarami. Poni ej znajdà Paƒstwo list osób z poszczególnych jednostek, do których nale y dostarczyç zamieszczone zgłoszenie, na które czekamy do 19 maja br. Wypełnienie zgłoszenia ułatwi zespołowi prac oraz pozwoli dokonaç ubezpieczenia uczestników wspólnej zabawy. Dzieƒ Pikniku b dzie dniem wolnym od pracy, który odpracujemy w póêniejszym terminie. Organizatorzy zapewniajà grillowane posiłki na Êwie ym powietrzu, łàcznie z nieodzownymi w takim przypadku napojami. Ponadto w celu rozpoznania pracowników poszczególnych oddziałów gad ety identyfikacyjne, a tak e bezpłatny, wygodny przejazd i du o dobrej zabawy. Wyra amy przekonanie, e zorganizujemy to przedsi wzi cie w taki sposób, aby cała rodzina ELEKTROBUDO- WY spotkała si 30 czerwca i była to data, która wpisze si do historii firmy. V Letni Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA Aby tradycji stało si zadoêç, rozegramy dzieƒ wczeêniej 29 czerwca br. coroczne zawody siatkarskie, czyli V Letni Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA. Wzorem pierwszego turnieju znów w Koninie, prosimy wi c o kompletowanie zespołów i zgłaszanie do osób odpowiedzialnych. W tym roku, ze wzgl dów logistycznych, nie zapraszamy kibiców (poza osobami towarzyszàcymi), a wszyscy spotkamy si ju w pełnym składzie podczas Pikniku. Finał zostanie rozegrany 30 czerwca br. w godzinach przedpołudniowych. MyÊlimy, e jak zwykle emocji na parkiecie nie zabraknie, czego Paƒstwu i sobie yczymy. Zespół organizacyjny Osoby odpowiedzialne za przygotowanie imiennej listy uczestników Pikniku w Koninie. Rynek Wytwarzania Energii MikoÊ Monika Kraków Pionka Karolina Kozienice Kozak Magdalena Łagisza Dubiel Barbara Siersza Krawczak Helena Dolna Odra Gryglak Karolina Łódê Smusz Danuta Opole Maras Karolina Bełchatów Rogowska Janina Turów Hetmaƒczyk Agnieszka Dàbrowa Górnicza Kokosiƒska Ewa Mikołów Michałowska Alicja Katowice Bałdyga Teresa Ostro ka Bolek Katarzyna Jaworzno Rynek Przemysłu CieÊlak Urszula Konin Topolska Nina Płock Mendelska Sylwia Gdaƒsk Posmyk Małgorzata Katowice Paziowska Agnieszka Warszawa Kinast Rynek Dystrybucji Energii Ewa Biuro Spółki Iwona Słowiƒska Katowice Deszczowy Piknik w 2004 r. Kupon zgłoszeniowy: Imi i nazwisko: Lokalizacja (Oddzial i kontrakt):... Imi i nazwisko osoby towarzyszàcej: Smacznego!!!!! 14 - biuletyn informacyjny biuletyn informacyjny - 15

9 Wicemistrzowie Polski

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka b i u l e t y n ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 i n f o r m a c y j n y nr 66 Dzieƒ Dziecka EBSKI TURNIEJ Spis treêci RP ELEKTROBUDOWA coraz bardziej efektywna Z ycia firmy Regulacje wewn trzne Lider

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013. Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.com E U R O P E A N F I N A N C I A L C O N G R E S S 2 0 1 4 E U R

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE HISTORIA, ROLA I FUNKCJE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HANSPETER K. SCHELLER EUROPEJSKI BANK CENTRALNY HISTORIA, ROLA I FUNKCJE

Bardziej szczegółowo