Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. I. INFORMACJE OGÓLNE. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie: 1.Sławomir Hybsz 2.Iwona Katarzyna Michniewicz 3.Grzegorz Śliwiński 4.Magdalena Pietkiewicz 5.Seweryn Jakubiec 6.Dariusz Zbytniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - członek Rady Nadzorczej, - członek Rady Nadzorczej, - członek Rady Nadzorczej, - członek Rady Nadzorczej do r., - członek Rady Nadzorczej od r., 7.Roger Adamowicz - członek Rady Nadzorczej od r. W dniu 17 lutego 2014 roku nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej, pan Seweryn Jakubiec złożył rezygnację, a Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu pana Dariusz Zbytniewskiego. Uchwała została podjęta na podstawie 21 ust. 4 Statutu Spółki celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganego statutem minimum 5 członków. W dniu 11 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej pana Rogera Adamowicza. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza obradowała na posiedzeniach w dniach: 27 stycznia, 17 lutego, 24 kwietnia, 8 maja, 15 sierpnia, 6 listopada.

2 Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2014 roku dotyczyły aspektów związanych z oceną okresowych wyników finansowych, oceny realizacji bieżących zadań oraz oceny i akceptacji strategii spółki na najbliższe lata. Na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2014 r. Prezes Zarządu Pan Krzysztof Michniewicz podsumował rok Przedstawiono estymację wykonania planu 2013, budżet i plany na 2014 rok. Omawiano strategię ICP Group SA na najbliższe lata. Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganego minimum poprzez powołanie pana Dariusz Zbytniewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 r. Prezes Zarządu przedstawił sytuacji w Spółce w pierwszym kwartale 2014 r., poinformował o zdobyciu nowych klientów, wygraniu 2 przetargów dla NBP na ponad 10 mln zł. Rada Nadzorcza została poinformowana, że spółce trwają zaawansowane prace nad identyfikacją wizualna firmy, w tym odświeżeniem i ujednoliceniem logotypów, oraz stworzeniem Brand book. Omawiano dane finansowe za rok Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku za 2013 r. oznaczającą wypłatę dywidendy z zysku za 2013 r. w wysokości 0,13 zł na jedną akcje. Omówiono wyniki Spółki oraz sytuację spółki Pharma Concept Sp. z o.o. za I kwartał 2014 r. Na posiedzeniu w dniu 8 maja 2014 r. omówiono działanie spółki Pharma Concept Sp. z o.o. w 2013 r. oraz wprowadzone zmiany w 2014 r. e celu realizacji założeń budżetowych. Na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2014 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami spółki na koniec pierwszego półrocza 2014 z podziałem na poszczególne brandy. Prezes Zarządu omówił sytuację Spółki i poinformował o przeprowadzonym rebrandingu - wprowadzeniu nowych logotypów oraz utworzenie nowych, nowoczesnych serwisów internetowych.

3 Zwrócił także uwagę na zaangażowanie spółki w działania CSR oraz realizowanym w dniach wolontariacie pracowniczym w ramach firmowego programu GO4Help gdzie pracownicy spółki pomagali domowi dziecka w Krasnem realizując szereg prac m.in. związanych z remontem placówki, porządkowaniem terenu zielonego oraz placu zabaw. Na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2013 roku Członek Zarządu Pani Anna Tederko podsumowała wyniki spółki na koniec III kwartału 2014 i estymację wykonania budżetu na rok Natomiast Członek Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Śliwiński przedstawił estymację wykonania planu sprzedażowego na rok Prezes Zarządu omówił bieżącą sytuację Spółki. Pan Krzysztof Kozak, członek Zarządu przedstawił wdrożony system CRM, dzięki któremu można analizować dane ze sprzedaży.

4 II. OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI. Rada Nadzorcza na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, 25 Statutu Spółki ICP Group S.A. oraz 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, stwierdzając co następuje: 1. W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki działał w granicach prawa określonych przez Kodeks spółek handlowych i Statut Spółki, kierował działalnością Spółki, zarządzał jej majątkiem, reprezentował spółkę na zewnątrz wobec sądów, władz i osób trzecich, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zarząd w swej działalności kierował się również przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego. 2. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdania finansowa za 2014 rok (jednostkowe i skonsolidowane), które zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta panią Grażynę Cichosz Kancelaria Audytorska" ul. Puszczyka 18/ Warszawa - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod nr 2770 przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 3. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdania z działalności (jednostkowe i skonsolidowane) są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych Spółki (jednostkowym i skonsolidowanym). Ogólna sytuacja finansowa ICP Group S.A. jest dobra. 4. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu, dotyczący proponowanego podziału zysku ICP Group S.A. z 2014 rok dotyczący przeznaczenia całego zysku na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza, na podstawie wszechstronnej analizy przedłożonych przez Zarząd sprawozdań, informacji oraz oceny przez niezależnego audytora, przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujące wnioski:

5 1. udzielenie Panu Krzysztofowi Michniewiczowi, Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 2. o udzielenie Panu Krzysztofowi Kozakowi, Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 3. o udzielenie Pani Annie Tederko, Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 4. o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności za 2014 rok. 5. o zatwierdzenie sprawozdania finansowego ICP Group S.A. za 2014 rok. 6. o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok. 7. o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ICP Group S.A. za 2014 rok. 8. o zatwierdzenie zaproponowanego przez Zarząd podziału zysku za rok Warszawa, dnia 18 maja 2015 r. Pan Sławomir Hybsz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Grzegorz Śliwiński - Członek Rady Nadzorczej Pani Magdalena Pietkiewicz - Członek Rady Nadzorczej Pani Iwona Katarzyna Michniewicz - Członek Rady Nadzorczej

6 Pan Dariusz Zbytniewski - Członek Rady Nadzorczej Pan Roger Adamowicz - Członek Rady Nadzorczej

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r.

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r. Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 30 czerwca 2015 r. 1. Dokumenty dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2014 grupy kapitałowej SEKA S.A.: skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Marcin Liwacz Prezes Zarządu Piotr Macoch Członek Zarządu

Marcin Liwacz Prezes Zarządu Piotr Macoch Członek Zarządu Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 r. (dalej zwany okresem sprawozdawczym) oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu

Bardziej szczegółowo

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys.

zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku wykazującym całkowity dochód ogółem w kwocie 7.414 tys. Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 20/IX/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014 ZAŁĄCZNIK NR 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej MFO S.A. dnia 17-03-2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel za rok obrotowy 2014 marzec 2015 r. I. Wstęp W świetle

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL

Bardziej szczegółowo

3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2010 r.

3) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2010 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierające wyniki oceny: sprawozdania finansowego PKO BP SA za 2010 r., sprawozdania Zarządu z działalności PKO

Bardziej szczegółowo

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:

W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.: SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 r. Załącznik do raportu bieżącego nr 40/2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 r. Działając zgodnie z 12 ust. 2 pkt n) Regulaminu Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej URSUS S.A. za rok 2012. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w składzie:

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej URSUS S.A. za rok 2012. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w składzie: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej URSUS S.A. za rok 2012 W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w składzie: Przewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Zarajczyk Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 Toruń, kwiecień 2015 r. 2 Spis treści 1. Skład Rady Nadzorczej... 3 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2014 roku... 3 3. Informacja o wykonaniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały

Bardziej szczegółowo

II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej

II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni w roku 2014 oraz z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego POLNORD S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FERRUM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 r. Działając zgodnie z 12 ust. 2 pkt n) Regulaminu Rady Nadzorczej FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu

Bardziej szczegółowo

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./

/przyjęte przez Radę Nadzorczą INTERFERIE S.A. w dniu 20 marca 2013 r./ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2012 uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. Raport bieżący nr 5/2015 01.06.2015 Temat: Projekty uchwał Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki DGA S.A. za 2011 r. Poznań, marzec 2012 Rada Nadzorcza spółki DGA S.A. w 2011 r. działała następującym składzie: 1. dr Piotr Gosieniecki Przewodniczący,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie etapu koegzystencji: Wdrożenie kolejnej wersji oprogramowania: Wdrożenie Wspomagającego Systemu Centralnego:

Wdrożenie etapu koegzystencji: Wdrożenie kolejnej wersji oprogramowania: Wdrożenie Wspomagającego Systemu Centralnego: Sprawozdanie Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierające wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku za 2006 r., sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A. 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBG S.A. w 2010 roku wraz z samooceną pracy Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A. 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBG S.A. w 2010 roku wraz z samooceną pracy Rady Nadzorczej. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A. 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBG S.A. w 2010 roku wraz z samooceną pracy Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działała w roku 2010 w następującym składzie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 czerwca 2015 r.

Warszawa, 17 czerwca 2015 r. MIT Mobile Internet Technology S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2014 ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2014 Warszawa, 17 czerwca 2015 r. 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 13/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 13/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, uwzględniające ocenę pracy Komitetów Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. /Przyjęte Uchwałą Nr 13/IX/15 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Temat : Raport roczny Elektrociepłowni Będzin S.A. dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Temat : Raport roczny Elektrociepłowni Będzin S.A. dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego. Raport bieżący EBI nr 1/2015 z dnia 11.06.2015 r. Temat : Raport roczny Elektrociepłowni Będzin S.A. dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego. Treść raportu: Zarząd Elektrociepłowni Będzin S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKARONY POLSKIE SA

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKARONY POLSKIE SA SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MAKARONY POLSKIE SA ZA ROK OBROTOWY 2012 Działając w oparciu o 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA oraz zasady III.1.1 i III.1.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo