WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE III E OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE III E OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ"

Transkrypt

1 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE III E OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/ 2016 Wymagania programowe są zgodne z Nową Podstawą Programową i Programem Nauczania Religii: W drodze do wieczernika nr AZ-1-01/10 Podręcznik dla klasy trzeciej szkoły podstawowej: Przyjmujemy Pana Jezusa nr AZ-13-01/10-PO-1/13 Autor podręcznika: red. ks. prof. Jan Szpet i Danuta Jackowiak Wydawnictwo: Święty Wojciech, Poznań 2013 r. Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej są określane indywidualnie Katecheta: Halina Kubiak OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA UWARUNKOWANIA OSIĄGNIĘCIA OCENY CELUJĄCEJ (W CIĄGU CAŁEGO ROKU SZKOLNEGO) - rozumie potrzebę wzajemnego budowania przyjacielskich relacji, - rozumie, że modlitwa jest spotkaniem i znakiem przyjaźni z Bogiem, - pogłębia wiadomości o chrześcijańskiej modlitwie, - wie, że są różne formy modlitwy, - wie, że w modlitwie oddaje cześć Bogu, wychwalając Go, - wie, na czym polega Modlitwa różańcowa, - wie, że Maryja w Fatimie prosiła o odmawianie Modlitwy różańcowej, - rozumie, że Jezus jest Przyjacielem, który chce i może pomóc nam w życiu. - wyjaśnia, na czym polega koleżeństwo i przyjaźń, - wyjaśnia na czym polega przyjaźń z Bogiem, - wymienia sytuacje, w których modlił się Jezus, - zna i rozpoznaje różne formy modlitwy, - doskonali umiejętność modlitwy dziękczynnej, - doskonali umiejętność modlitwy prośby, - rozumie znaczenie modlitwy prośby, - doskonali umiejętność modlitwy przeproszenia, I. MODLIMY SIĘ - wie, że należy dbać i pielęgnować relacje z innymi, - określa, w jaki sposób i kiedy powinien modlić się, aby odpowiedzieć Jezusowi na Jego miłość, - podaje przykłady modlitwy indywidualnej i wspólnotowej - rozumie znaczenie modlitwy dziękczynnej, - wskazuje przykłady modlitwy prośby, - rozumie znaczenie modlitwy, w której przeprasza Pana Jezusa, - rozumie, jakie uczucia i postawy wobec Boga wyraża w słowach uwielbienia, - charakteryzuje cechy prawdziwej przyjaźni, -podejmuje refleksję nad swoją relacją do innych, - podejmuje refleksję nad własną modlitwą, - rozumie, że podczas modlitwy jest obecny Pan Jezus, - formułuje modlitwę, w której dziękuje Bogu za otrzymane dary, - wyjaśnia na czym powinna być oparta modlitwa prośby, - wskazuje przykłady modlitwy w Biblii, - formułuje modlitwę, w której przeprasza Boga, - podaje biblijne przykłady - spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej; - wykazuje się umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza wymagania edukacyjne; - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ; - wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat; - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną; - w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować je

2 - wskazuje różne formy modlitwy, - potrafi modlić się na różańcu, - umie wymienić cztery części Różańca, Świętego, - wie, że Jezus słowem i przykładem zachęca nas do wytrwałej modlitwy. - wie, co jest treścią tajemnic różańcowych, - rozumie potrzebę i sens codziennej modlitwy. - wymienia sprawy, które może powierzyć Jezusowi w modlitwie. II. WYPEŁNIAMY PRZYKAZANIA modlitwy uwielbienia, - potrafi ułożyć własną modlitwę, w której wielbi Boga, - wyjaśnia, jak odmówić dziesiątkę Różańca, - odmawia Różaniec Święty, - potrafi wskazać owoce modlitwy w życiu chrześcijanina. we własnym życiu; - chętnie służy radą i pomocą innym, jest świadkiem wiary;- - jest pilny, systematyczny, wzorowo przygotowany do zajęć, - wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej.- - podejmuje działania dodatkowe, które nie są obowiązkowe dla wszystkich uczniów,- - angażuje się w prace pozalekcyjne (np. montaże sceniczne, Jasełka, itp.); - aktywnie uczestniczy w życiu religijnym np. wspomaga działalność SKC lub realizuje ideał ofiarnej i bezinteresownej pomocy na rzecz innych; - osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia promujące ocenę celującą. - systematycznie i aktywnie uczestniczy w przygotowaniu do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej na lekcjach religii i katechezach parafialnych), - postawa ucznia jest wzorem dla innych; OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA - wie, że Bóg dał ludziom zasady - rozumie, że w codziennym życiu należy - wskazuje, w jaki sposób w codziennym - rozumie, że przykazania są wyrazem troski postępowania, które nazywamy zachować przykazania Boże, życiu należy zachować przykazania Boże, i miłości Boga do człowieka, Dekalogiem, - wyjaśnia, czym są dla nas przykazania, - podaje przykłady wypełniania pierwszego - wyjaśnia, na czym polega wiara w Boga, - z pomocą nauczyciela formułuje treść - zna i wyjaśnia swoimi słowami teść przykazania w życiu codziennym, - wyjaśnia, na czym polega zaufanie do Boga przykazań Bożych, pierwszego przykazania Bożego, - podaje przykłady realizacji drugiego oraz darzenie Go szacunkiem, wyjaśnić - wyjaśnia, dlaczego niedziela jest dla przykazania w życiu codziennym, treść przykazań Bożych, drugiego przykazania Bożego, chrześcijanina najważniejszym dniem, - podaje jakie postawy sprzeciwiają się

3 - wie, że w życiu codziennym należy zachowywać przykazania Boże, -- wie, które przykazanie jest największe; powiedzieć treść przykazania miłości Pana Boga i bliźniego; - wie, że życie człowieka na ziemi kończy się w momencie śmierci; - wie, w jaki sposób zareagował Pan Jezus na wiadomość o śmierci Łazarza; - wie, w czym może mu pomóc wspólnota Kościoła; - z pomocą nauczyciela próbuje przekazać treść przykazań kościelnych, wyjaśnić treść przykazań kościelnych, opowiedzieć, czego dotyczy wydarzenie biblijne o ubogiej wdowie; trzeciego przykazania Bożego, - wyjaśnia, w jaki sposób wypełnia trzecie przykazanie Boże, - rozumie, że odpoczynek niedzielny jest potrzebny człowiekowi, - podaje przykłady właściwego spędzania czasu w dni świąteczne, czwartego przykazania Bożego, - wyjaśnia, w jaki sposób wypełnia czwarte przykazanie, - podaje przykłady wypełniania czwartego przykazania, piątego przykazania Bożego, - wyjaśnia, w jaki sposób wypełnia piąte przykazanie, szóstego przykazania Bożego, -wyjaśnia, w jaki sposób wypełnia szóste przykazanie, dziewiątego przykazania Bożego, siódmego przykazania Bożego, - podaje przykłady troski o własność swoją i cudzą; ósmego przykazania Bożego, - wyjaśnia, na czym polega postawa prawdomówności i uczciwości; - podaje przykłady realizacji przykazania miłości Pana Boga i bliźniego w codziennym życiu; - zna sposoby pomocy tym, którzy odeszli; - włącza się w modlitwę za zmarłych; - zna modlitwę: Dobry Jezu - zna treść przykazań kościelnych,. - wyjaśnia treść przykazań kościelnych; trzeciemu przykazaniu Bożemu, - wymienia podstawowe elementy szacunku wobec rodziców i dorosłych, - wskazuje na zagrożenia dla zdrowia własnego, bliźnich i otaczającego świata, - wyjaśnia, dlaczego zazdrość jest złem. - wskazuje najważniejszą wartość w życiu człowieka; - wyjaśnia, co dzieje się z duszą i ciałem po śmierci człowieka; - rozumie potrzebę modlitwy za zmarłych, ofiarowania Eucharystii oraz czynienia dobra w ich intencji; -rozumie przesłanie tekstu biblijnego: Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10, 16); - rozumie stwierdzenie Pana Jezusa, że uboga wdowa wrzuciła do skarbony najwięcej; - wyjaśnia, na czym polega postawa szacunku i miłości wobec rodziców i innych dorosłych opiekunów, - wyjaśnia, na czym polega właściwa postawa w stosunku do otaczającego środowiska, przyrody oraz własnego ciała, - uzasadnia postawę szacunku i troski o własność swoją, cudzą i wspólną, - wyjaśnia, dlaczego przykazanie miłości jest podsumowaniem wszystkich przykazań Dekalogu. - modli się w intencji zmarłych, - wyjaśnia potrzebę przestrzegania przykazań kościelnych, - wymienia sposoby troski o wspólnotę Kościoła, szczególnie w jego parafii;

4 - podaje przykłady troski jednej osoby o drugą; - wskazuje, w jaki sposób może troszczyć się o swoją parafię. - wie, co to jest sumienie; - z pomocą nauczyciela wymienia nazwę pierwszego warunku sakramentu pokuty i pojednania; wyjaśnić swoimi słowami, czym jest rachunek sumienia, - wie, co może służyć pomocą w zrobieniu rachunku sumienia; - wymienia sytuacje, w których człowiek przeżywa smutek; - wie, że przyczyną smutku jest także grzech; - wie, na czym polega żal za grzechy, - wie, że po popełnieniu zła należy się poprawić; - z pomocą nauczyciela wymienia nazwę trzeciego warunku sakramentu pokuty i pojednania; - rozumie, co dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania, - wie, co to znaczy być osobą szczerą; - zna miejsce, w którym dokonuje się wyznanie grzechów; -wskazuje Osobę, która przebacza nam grzechy; - wie, że należy zachować potrzebę ciszy i modlitwy przed i po wyznaniu grzechów, - z pomocą nauczyciela wymienia nazwę piątego warunku sakramentu pokuty i pojednania; powiedzieć formułę spowiedzi, III. SPOTKANIE Z KOCHAJACYM BOGIEM W SAKRAMENCIE POKUTY I POJEDNANIA - zna warunki sakramentu pokuty i - rozumie potrzebę pracy nad sobą każdego pojednania, dnia. - umie zrobić rachunek sumienia; - zna sposoby przeproszenia Pana Boga oraz - włącza się w modlitwę oraz śpiew pieśni, bliźnich za popełnione grzechy; przepraszając Pana Boga i bliźnich za zło. - zna historię biblijną dotyczącą spotkania - rozumie i wyjaśnia swoimi słowami Pana Jezusa z jawnogrzesznicą; warunki niezbędne do uzyskania - wskazuje, co dokonuje się w sakramencie przebaczenia w sakramencie pokuty pokuty i pojednania; i pojednania, -rozumie, na czym polega szczere wyznanie - wyjaśnia, na czym polega mocne grzechów; postanowienie poprawy; - wyjaśnia, jak należy przygotować się do - przygotowując się do sakramentu pokuty sakramentu pokuty i pojednania, i pojednania, umie zrobić mocne - rozumie, na czym polega postawa pokuty; postanowienie poprawy. - potrafi opowiedzieć swoimi słowami, jak należy przygotować się do sakramentu pokuty i pojednania - zna treść formuły spowiedzi, - rozumie potrzebę ciszy i modlitwy przed i po wyznaniu grzechów. - podaje przykłady zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźnim, - posługuje się książeczką do nabożeństwa w celu odnalezienia modlitwy zadanej jako pokuta. - wyjaśnia, do czego jest potrzebne człowiekowi sumienie; - wyjaśnia, dlaczego św. Piotr płakał; - wyjaśnia, w jaki sposób należy przezwyciężyć grzech, - podaje sposoby walki z pokusami, - wyjaśnia, dlaczego należy systematycznie korzystać z sakramentu pokuty i pojednania, - wyjaśnia, co należy zrobić, by otrzymać odpuszczenie grzechów; - wyjaśnia warunki dobrej spowiedzi świętej, -wyjaśnia, na czym polega zadośćuczynienie; - wyjaśnia, w jaki sposób odprawić sakramentalną pokutę;

5 - wie, co to jest zadośćuczynienie, - wie, co może mu pomóc, by stać się lepszym; - wie, że Pan Bóg wzywa człowieka do pokuty; - rozumie istotę sakramentalnej pokuty; - wie, kto złożył ofiarę doskonałą na przebłaganie za grzechy całego świata; - wie, że Jezus jest Kapłanem i Ofiarą. - potrafi wyjaśnić swoimi słowami znaczenie żegnania się wodą święconą przy wejściu do kościoła; - z pomocą nauczyciela próbuje wyjaśnić, dlaczego zakładanie stroju liturgicznego jest ważne; powiedzieć mszalny akt pokuty ( Spowiadam się Bogu ) - rozumie mszalny akt pokuty, - rozumie gesty uwielbienia podczas Mszy św.; - wie, że odpowiedzi na trudne pytania może szukać w książkach; - wymienia osoby, które mogą wyjaśnić mu trudne zagadnienia; - przy pomocy nauczyciela wskazuje osoby ze wspólnoty Kościoła, które pomagają w rozumieniu tekstów Pisma Świętego; - przy pomocy nauczyciela wymienia niektóre okoliczności związane z narodzeniem Pana Jezusa; - rozumie, że Pan Jezus jest Bogiem; IV. WITAMY I PRZEPRASZAMY PANA JEZUSA - zna i podaje przykłady składania ofiar w Starym Testamencie; - wymienia sposoby przygotowania się do godnego celebrowania liturgii; - wymienia nazwy poszczególnych części stroju liturgicznego; - zna na pamięć mszalny akt pokuty ( Spowiadam się Bogu ) - zna gesty uwielbienia podczas Mszy św.; - wyjaśnia, dlaczego akt pokuty odmawiany jest zaraz na początku Mszy św.; - wyjaśnia, co znaczy słowo gloria ; - potrafi opowiedzieć, kiedy kończą się obrzędy wstępne Mszy św. - wyjaśnia swoimi słowami cel ofiar starotestamentalnych, - omawia, co dzieje się w zakrystii przed rozpoczęciem Mszy św.; - potrafi sformułować własną modlitwę przed Mszą św.; - tłumaczy, co oznacza gest bicia się w piersi; - potrafi wytłumaczyć, w jaki sposób odmawia się hymn Gloria ; V. SŁUCHAMY PANA JEZUSA - wskazuje, że słowo Boże prowadzi nas - wskazuje znaczenie Pisma Świętego w życiu drogą zbawienia; człowieka, - kształtuje postawę uważnego słuchania - wyjaśnia, że przez Pana Jezusa, Bóg słowa Bożego, najpełniej przemówił do człowieka; - wie, że pojęcie Słowo z Ewangelii wg - interpretuje tekst biblijny dotyczący św. Jana oznacza Pana Jezusa; przyjmowania słowa Bożego (Mt 4, 4); - proponuje działania, które wskazują na - wyjaśnia, w jaki sposób uczeń Jezusa może narodzenie się Słowa w sercu człowieka, wyznawać swoją wiarę. - zna strukturę czytań w liturgii słowa; - wyjaśnia strukturę czytań w liturgii słowa i jej przebieg; - wskazuje Mszę Świętą jako ofiarę doskonałą; - tłumaczy znaczenie procesji do ołtarza i jego ucałowanie przez kapłana, - wskazuje postawę celnika jako wzór skruchy i pokuty - umie nazwać modlitwę jednoczącą wszystkie intencje zgromadzonych, - wyjaśnia, czym jest słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym na podstawie tekstu biblijnego Ps 119, ; - wyjaśnia, że Jezus Słowo tłumaczy nam wolę Bożą; - charakteryzuje znaczenie wybranych części liturgii słowa; - wyjaśnia pojęcie słuchanie sercem.

6 - z pomocą nauczyciela wymienia strukturę czytań w liturgii słowa; - rozumie, że zawarte w czytaniach liturgii słowa, są słowami Boga, wymienić strukturę liturgii słowa; - powiedzieć mszalne wyznanie wiary. - z pomocą nauczyciela wymienia dary, jakie składane są na ołtarzu; - z pomocą nauczyciela potrafi odpowiadać na wezwania z prefacji; - wie, jaką należy przyjąć postawę ciała podczas przeistoczenia; - wie, co jest potrzebne do przeżywania Mszy św.; - potrafi rozróżnić chleb zwykły od Chleba Eucharystycznego, - wie, do kogo skierowane są wszystkie modlitwy podczas Mszy św. - wie, że Pan Jezus uczy nas, jak mamy modlić się do Ojca w niebie; - wie, czym charakteryzuje się Jezusowy pokój; - wie, co to znaczy godnie przyjąć Komunię Świętą; - z pomocą nauczyciela próbuje powiedzieć słowa: Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko - wyjaśnia znaczenie gestów, postaw, wezwań występujących w tej części Mszy Świętej; - uzasadnia, dlaczego Ewangelia jest najważniejszą częścią liturgii słowa; - rozbudza w sobie pragnienia słuchania i przyjmowania słowa Bożego, - zna strukturę liturgii słowa: wymienia części liturgii słowa i omawia je; - zna i rozumie mszalne wyznanie wiary, - rozbudza w sobie pragnienie odpowiedzi Panu Bogu na Jego słowo; - formułuje wezwania modlitwy powszechnej. VI. UCZESTNICZYMY W PRZEISTOCZENIU I OFIAROWANIU - podaje przykład, co my od siebie możemy - tłumaczy swoimi słowami, dlaczego do wina ofiarować Bogu, łącząc się z ofiarą ksiądz wlewa kroplę wody; Chrystusa, - wskazuje hymn Sanctus jako najważniejszy - umie swoimi słowami wyjaśnić, co śpiew na Eucharystii, oznaczają wezwania kapłana w prefacji; - umie swoimi słowami powiedzieć, co to jest - wyjaśnia, czym jest milczenie podczas przeistoczenie; Mszy św.; - potrafi wyjaśnić, dlaczego ksiądz unosi - potrafi powiedzieć swoimi słowami, święte Postaci. kiedy podczas Mszy św. Pan Jezus umiera. VII. MODLIMY SIĘ TAK, JAK NAS NAUCZYŁ CHRYSTUS. - wyjaśnia, na czym polega modlitwa; - wymienia prośby zawarte w modlitwie Ojcze - podaje przykłady, jak może modlić się do nasz; Boga, - tłumaczy swoimi słowami, co oznaczają - wyjaśnia, co wyrażamy, przekazując sobie słowa: Pokój z tobą ; na Mszy św. znak pokoju; - wyjaśnia znaczenie słowa niegodny ; - wymienia gesty liturgiczne przekazywania - śpiewa pieśń Zbliżam się w pokorze. znaku pokoju; - zna i wyjaśnia słowa, które wypowiedział - wyjaśnia, co to znaczy być w stanie łaski Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy; uświęcającej; - umie powiedzieć własnymi słowami, co - wyjaśnia gest obmycia rąk przez kapłana,- - wskazuje, że Eucharystia jest ofiarą Chrystusa i Kościoła, - potrafi wytłumaczyć, co oznacza słowo amen i dlaczego jest ono najważniejsze po wypowiedzeniu doksologii. - tłumaczy, co oznaczają prośby ujęte w modlitwie Ojcze nasz; - w modlitwie prosi o pokój serca, - opowiada perykopę o setniku; - objaśnia, na czym polega pełne uczestnictwo we Mszy Świętej; - potrafi opisać uczucia, które towarzyszą nam podczas Komunii Świętej; - omawia owoce Komunii Świętej;

7 słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja ; - wie, jak należy się godnie przygotować na spotkanie z Panem Jezusem; - wie, co to jest Komunia Święta; - wie, pod jaką postacią przychodzi Pan Jezus w Eucharystii; - rozumie, co oznacza słowo amen wypowiadane podczas przyjmowania Komunii Świętej, - wie, w jaki sposób może wyrazić wdzięczność Panu Jezusowi za to, że przyszedł do jego serca; powiedzieć modlitwę Chwała i dziękczynienie; - rozumie treść modlitwy, - rozumie, na czym polega dziękczynienie Panu Bogu, - wie, że w Komunii Świętej Pan Jezus obdarza nas niezliczonymi darami; - rozumie, że Komunia Święta utrzymuje nas w stanie łaski uświęcającej; - z pomocą nauczyciela zdał egzamin sprawdzający wiedzę uczniów przystępujących po raz pierwszy do spowiedzi świętej i Pierwszej Komunii Świętej, w zakresie znajomości głównych modlitw i zasad obowiązujących w Kościele Katolickim. - zna na pamięć słowa: Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja ; - objaśnia, na czym polega post eucharystyczny; - opisuje godne zachowanie i strój dziecka uczestniczącego w Eucharystii; - wymienia, czym obdarza nas Pan Jezus w Komunii Świętej; - uzasadnia, dlaczego dzień Pierwszej Komunii Świętej to najszczęśliwszy dzień; - zna i rozumie modlitwę Chwała i dziękczynienie; - wskazuje, w jaki sposób można wyrażać Panu Jezusowi wdzięczność, za dar przebywania w sercu, - rozumie, że Komunia Święta utrzymuje nas w stanie łaski uświęcającej; - zna słowa pieśni Pan Jezus już się zbliża. - zdał egzamin sprawdzający wiedzę uczniów przystępujących po raz pierwszy do spowiedzi świętej i Pierwszej Komunii Świętej, w zakresie znajomości głównych modlitw i zasad obowiązujących w Kościele Katolickim. czuje, gdy Pan Jezus jest w jego sercu; - wymienia owoce Komunii Świętej. - wykazuje duże zaangażowanie w przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej. - wyjaśnia, że Komunia Święta jednoczy nas z Panem Jezusem. - aktywnie uczestniczy w przygotowaniu do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w szkole oraz bierze udział w katechezach parafialnych. - rozumie, czym jest błogosławieństwo; - rozumie, że na zakończenie Mszy Świętej przez kapłana Jezus błogosławi swoim uczniom; - wie, że Jezus daje nam siłę do dobrego postępowania; - wie, że zakończenie Mszy Świętej jest rozesłaniem, że jesteśmy posłani, by VIII. PRZYJMUJEMY BŁOGOSŁAWIEŃSTWO - wymienia sytuacje, w których otrzymuje błogosławieństwo od rodziców, opiekunów, dziadków; - wskazuje, że świadczenie o Bogu jest zadaniem na każdy dzień, - potrafi wyjaśnić swoimi słowami co to znaczy,,być światłem świata. - potrafi wyjaśnić swoimi słowami, że - potrafi wymienić biblijne przykłady błogosławieństwa; - wyjaśnia, dlaczego Jezus posyła swoich uczniów do innych ludzi; - podaje przykłady, w jaki sposób można świadczyć o Chrystusie i żyć w Chrystusie każdego dnia, - podaje przykłady wierności Bogu, - potrafi uzasadnić potrzebę współdziałania z Bożym błogosławieństwem, - wyjaśnia, na czym polega bycie świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego; - wyjaśnia, na czym polega bliskość z Bogiem; - wyjaśnia, kim mają być dla świata uczniowie Pana Jezusa; - charakteryzuje postawę apostolską.

8 świadczyć o Bogu; - rozumie, że chrześcijanin ma żyć słowem Bożym; - z pomocą nauczyciela potrafi wymienić cechy przyjaciela; - rozumie, że Pan Bóg jest naszym najlepszym Przyjacielem; - wie, że Pan Jezus posłał swoich uczniów, aby głosili Ewangelię. wierność jest podstawową wartością w przyjaźni; - dąży do stawania się wiernym przyjacielem Boga, - wskazuje, jak mają postępować uczniowie Pana Jezusa; - wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus posyła swoich uczniów do innych ludzi; - planuje działania, które są świadectwem wiary dla jego otoczenia. - interpretuje wybrane teksty biblijne.

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie III zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa III Szkoła Podstawowa

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa III Szkoła Podstawowa Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa III Szkoła Podstawowa Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-13-01/10-PO-1/13 Przyjmujemy Pana Jezusa Wymagania Podstawowe - na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA TRZECIA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 3

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 3 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 3 Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-13-01/10-PO-1/13 I. Znajomość modlitw: I. MODLITWY: - Znak Krzyża, - Modlitwa Pańska, - Pozdrowienie Anielskie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i zasady oceniania z religii w klasie trzeciej.

Wymagania programowe i zasady oceniania z religii w klasie trzeciej. Wymagania programowe i zasady oceniania z religii w klasie trzeciej. Na lekcjach religii korzystamy z Podręcznika i Kart Pracy. Oceny uzyskuje się za: a) wiedzę sprawdzaną za pomocą wypowiedzi ustnych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i zasady oceniania z religii w klasie trzeciej.

Wymagania programowe i zasady oceniania z religii w klasie trzeciej. Wymagania programowe i zasady oceniania z religii w klasie trzeciej. Na lekcjach religii korzystamy z Podręcznika i Kart Pracy. Oceny uzyskuje się za: a) wiedzę sprawdzaną za pomocą wypowiedzi ustnych,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA Z SERII W DRODZE DO WIECZERNIKA Postanowienia wstępne: W klasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla uczniów z klas trzecich w roku szkolnym 2014/2015 Podstawowe uczeń: wyjaśnia, na czym polega koleżeństwo i przyjaźń

Wymagania edukacyjne z religii dla uczniów z klas trzecich w roku szkolnym 2014/2015 Podstawowe uczeń: wyjaśnia, na czym polega koleżeństwo i przyjaźń Wymagania edukacyjne z religii dla uczniów z klas trzecich w roku szkolnym 2014/2015 Podstawowe uczeń: wyjaśnia, na czym polega koleżeństwo i przyjaźń rozumie potrzebę wzajemnego budowania przyjacielskich

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: wie, że należy dbać i pielęgnować relacje z innymi charakteryzuje cechy prawdziwej przyjaźni

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: wie, że należy dbać i pielęgnować relacje z innymi charakteryzuje cechy prawdziwej przyjaźni Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie III zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa. TYTUŁ ROZDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 3 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I-III Szkoła Podstawowa nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu

Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I-III Szkoła Podstawowa nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I-III Szkoła Podstawowa nr 1 im Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu I. Przedmiotem sprawdzania i oceniania ucznia są: wiadomości, umiejętności i postawa.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011

Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011 Wymagania Klasa I Program AZ-1-01/10 Podręcznik: Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa AZ-11-01/10-PO-1/11 Imprimatur N. 935/2011 Uczeń w klasie I powinien: umieć przywitać się chrześcijańskim powitaniem: Niech

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 6 Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB - katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń Wymagania edukacyjne z religii kl. IV VI SP (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z religii dla klasy III. W zależności od indywidualnych możliwości ucznia, ocenia się jego umiejętności i wiedzę:

Kryteria wymagań z religii dla klasy III. W zależności od indywidualnych możliwości ucznia, ocenia się jego umiejętności i wiedzę: Kryteria wymagań z religii dla klasy III W zależności od indywidualnych możliwości ucznia, ocenia się jego umiejętności i wiedzę: I SEMESTR wyjaśnia, na czym polega koleżeństwo i przyjaźń rozumie, że modlitwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASY I-III KLASA I OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobry oraz spełnia co najmniej 3 z poniższych wymagań dodatkowych: w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus nas zaprasza II. Drogowskazy do nieba 1. Posiada

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć

Klasa I OCENA BARDZO DOBRA (5) UCZEŃ: - systematycznie i starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń. - jest zawsze przygotowany do zajęć Klasa I OCENA CELUJĄCA (6) - systematycznie i bardzo starannie prowadzi zeszyt ćwiczeń - systematycznie odrabia zadania domowe - zawsze jest przygotowany do zajęć - okazuje szacunek Panu Bogu i ludziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus nas zaprasza II. Drogowskazy do nieba 1. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 3 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus przychodzi do nas podczas Mszy Świętej z serii Dar Jezusa podręcznik nr OW-2.2/61/10 do

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas III Ocena celująca spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; posiadane wiadomości łączy ze sobą w systematyczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy III a Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2017/18.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy III a Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2017/18. Wymagania edukacyjne z religii dla klasy III a Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2017/18. ROZDZIA Ł I. Jezus nas zaprasza CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA KS. STANISŁAWA STASZICA W CZERNICZYNIE DLA KLAS I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA KS. STANISŁAWA STASZICA W CZERNICZYNIE DLA KLAS I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA KS. STANISŁAWA STASZICA W CZERNICZYNIE DLA KLAS I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Jezus nas zaprasza II. Drogowskazy do nieba wiedzę 1.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry Uczeń zna chrześcijańskie pozdrowienia: Niech będzie pochwalony..., Szczęść Boże. Uczeń chętnie posługuje się chrześcijańskimi pozdrowieniami. Uczeń potrafi odpowiednio zachowywać się w Uczeń potrafi przeżegnać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w PSP Nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie RELIGIA W KLASACH I - III Dziecko w młodszym wieku szkolnym powinno przyswoić sobie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w kl. I - III

Przedmiotowy system oceniania z religii w kl. I - III Przedmiotowy system oceniania z religii w kl. I - III Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości. 2. Zainteresowanie przedmiotem. 3. Stosunek do przedmiotu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI Program nauczania: W rodzinie dzieci Bożych AZ 1-02 /9; klasy I - III W przyjaźni z Bogiem AZ 2-03 /6; klasy IV-

Bardziej szczegółowo

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu

Umiejętności, wiadomości i postawy, które nie podlegają ocenie stopniami, lecz są wymagane do przyjęcia sakramentu W y m a g a n i a e d u k a c y j n e i K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II i III szkoły podstawowej Przygotowanie do sakramentów: I spowiedzi i I komunii św. Klasy 2a, 2c, 2d, 2e, 3d, 3f, 3g

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI. Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku.

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI. Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku. KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy IV, V, VI Oparte na podstawie Dyrektorium Kościoła Katolickiego w Polsce z 20 VI 2001 roku. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował zakres

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa III Szkoła Podstawowa Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-13-01/10-PO-1/13

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa III Szkoła Podstawowa Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-13-01/10-PO-1/13 Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa III Szkoła Podstawowa Program AZ-1-01/10 Podręcznik AZ-13-01/10-PO-1/13 Przyjmujemy Pana Jezusa Blok tematycz ny I. Modlimy się Temat w podręczniku 1. Piękno koleżeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy,

Bardziej szczegółowo

obowiązujące od roku szkolnego 2016/2017

obowiązujące od roku szkolnego 2016/2017 OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I - VI obowiązujące od roku szkolnego 2016/2017 uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, twórczo rozwija

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I-III

Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I-III Przedmiotowe zasady oceniania z religii w klasach I-III Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu I. Treści nauczania zgodne z programem - W drodze do wieczernika, nr programu AZ-1-01/10.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. I

Wymagania edukacyjne z religii kl. I Wymagania edukacyjne z religii kl. I Drogi Pierwszoklasisto! Dwa razy w tygodniu będziemy spotykać się na lekcjach katechezy. Na nasze spotkania będziesz przynosił zeszyt w kratkę i podręcznik. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej 1 Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I-III Zasadniczym celem katechizacji w klasie pierwszej jest: 1. zapoznanie dzieci z imieniem

Bardziej szczegółowo

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Prace domowe. Aktywność ucznia na lekcji. Śpiew poznanych pieśni,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I III zgodny z WSO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I III zgodny z WSO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I III zgodny z WSO Szkoła Podstawowa nr 6 im ks. Karola Palicy w Tychach rok szkolny 2015/2016 mgr Jolanta Delipacy KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY PIERWSZEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA RELIGIA PRAWOSŁAWNA

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA RELIGIA PRAWOSŁAWNA PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA RELIGIA PRAWOSŁAWNA Klasy I-III Stopień celujący (6) Uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej. Wykazuje się wiadomościami szczegółowymi z zakresu wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VII. obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VII. obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VII obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018 Ocena CELUJĄCY uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, twórczo rozwija

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY Pana Jezusa Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 Wprowadzenie do pracy z podręcznikiem do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA I ROK SZKOLNY 2012/ 2013 katechetka Genowefa Szymura Ocena dopuszczająca * podstawowe prawdy wiary: Wierzę w Boga, 10 Przykazań, Przykazanie Miłości Ocena dostateczna,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas 1-3 szkoły podstawowej

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas 1-3 szkoły podstawowej KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas 1-3 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZANOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA W KOCZANOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I ROK SZKOLNY 2015/16 OCENA CELUJĄCA Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA I. MODLIMY SIĘ

OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA I. MODLIMY SIĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14 Przyjmujemy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie.

KRYTERIA OCENIANIA. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. Kryteria w zakresie oceny celującej należy określić indywidualnie. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy III szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-13-01/10-RA-1/14

Bardziej szczegółowo