Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie"

Transkrypt

1 1

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu Główne założenia Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii Analiza szans i zagrożeń Cele...10 Cel strategiczny...10 Cele operacyjne...11 II. Założenia komunikcyjne Cele komunikacyjne Grupy docelowe...16 Szczegółowy podział grup docelowych...18 Zależności między grupami docelowymi Skojarzenia wiążące się z marką (Unique selling proposition)...19 III. Kampania promocyjna...22 Strona internetowa...22 Kampania reklamowa...22 IV. Działania Public Relations Media Relations...29 Działania przygotowawcze:...30 Działania ciągłe: Kluczowe przesłania Segmentacja mediów Social media Marketing rekomendacji SEO PR...39 V. Harmonogram...41 VI. Budżet

3 Wprowadzenie Dokument jest opracowaniem całościowej strategii działań promocyjno-marketingowych dla projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego zgodnie z Planem strategicznym na lata Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.3. Strategia podzielona jest na pięć części. Część pierwsza stanowi ogólną charakterystykę projektu, jego główne założenia i cele strategiczne oraz operacyjne. Prezentuje zestawienie mocnych oraz słabych stron projektu jak również szans i zagrożeń. Dane i wnioski zebrane w części pierwszej stanowią podstawę do planowania konkretnych działań zebranych i opisanych w części drugiej i trzeciej. Część druga zatytułowana Założenia komunikacyjne zawiera podział i opis grup docelowych, określenie celów i wyzwań komunikacyjnych, kluczowe przesłania, na których oparta będzie cała kampania komunikacyjna. Określone zostały również kanały, poprzez które możliwe będzie dotarcie do interesującej nas grupy docelowej. Część trzecia stanowi plan operacyjny konkretnych działań komunikacyjnych, promocyjnych i marketingowych. Podsumowaniem całej strategii jest harmonogram wszystkich działań. Plan działań promocyjno marketingowych powstał w oparciu i z uwzględnieniem następujących dokumentów strategicznych: Studium wykonalności projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego ; Plan Rozwoju Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych na lata

4 Charakterystyka projektu 4

5 I. Charakterystyka projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych (MPTI) jest projektem realizowanym przez Krakowski Park Technologiczny zgodnie z Planem strategicznym na lata Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach. MPTI ma być nowoczesnym ośrodkiem skupiającym i wspomagającym podmioty zajmujące się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań opartych o technologie informacyjne oraz komunikacyjne (ICT). Bardzo ważnym elementem, charakterystycznym dla tego projektu jest fakt, że MPTI będzie działać w oparciu o otwarty model innowacji. Otwarty model innowacji oznacza, że przy pracy nad konkretnymi projektami w otwarty sposób korzysta się z zasobów wiedzy własnej, jak również z wiedzy otoczenia. Jest to przeciwieństwo ogólnie przyjętej definicji innowacji, która mówi o tym, że innowacja ma prowadzić do komercjalizacji pomysłu i czerpania z niego zysku, zatem informacje pozyskane w trakcie badań są tajne. Otwarta innowacja ma w projekcie MPTI kluczowe znaczenie, gdyż pozwala w pełni korzystać z dostępnej wiedzy, udoskonalać ją, rozwijać i przetwarzać w projekty przynoszące korzyści społeczeństwu i poszczególnym jednostkom. Takie rozwiązanie wpisuje się w założenia, które określają, że osią kompetencji MPTI będą rozwiązania ICT inteligentnego miasta. MPTI będzie promotorem modelu otwartej innowacji, a przez to ośrodkiem spajającym wiedzę środowiska ICT oraz najnowocześniejszym w kraju ośrodkiem umożliwiającym współpracę podmiotów tworzących i wdrażających technologie informacyjne (ICT) takich jak: przedsiębiorcy, jednostki badawcze, uniwersytety oraz samorządy. MPTI będzie ośrodkiem, na który składają się: Biurowiec zlokalizowany w specjalnej strefie ekonomicznej w Pychowicach w całości przeznaczony na wynajem na preferencyjnych warunkach; Infrastruktura techniczna - laboratoria, sale konferencyjne, sprzęt, oprogramowanie; Wsparcie doradcze; Wspomaganie prac badawczo-rozwojowych; 5

6 Szkolenia kierowane do przedsiębiorców na poziomie podstawowym i specjalistycznym. 1. Główne założenia MPTI w ramach swojej działalności obejmuje komplet usług parku technologicznego związanych ze wspieraniem przedsięwzięć innowacyjnych kreowanych przez biznes oraz naukę. MPTI stwarza warunki umożliwiające rozwój przedsiębiorstw działających w branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Oferuje preferencyjne warunki wynajmu powierzchni biurowych, odpowiednią infrastrukturą, wsparcie merytoryczne, opiekę i szkolenia. Zadaniem MPTI jest stworzenie przestrzeni, w której możliwe będzie połączenie i umożliwienie współpracy nauki, biznesu oraz administracji w oparciu o otwarty model innowacji. Kluczowym elementem jest funkcjonujący w ramach MPTI unikalny zespół nowoczesnych laboratoriów badawczo-rozwojowych praktycznie testujących rozwiązania ICT. Ciągły rozwój i zwiększanie konkurencyjności MPTI poprzez prowadzenie spójnej i aktywnej kampanii promocyjnej oferowanych w MPTI usług. Możliwość współpracy przedsiębiorców oraz pracowników naukowych w ramach KPT. Ścisła współpraca z potencjalnymi klientami MPTI ze strony administracji samorządowej: zapewnienie na zasadzie partnerskiej dostępu do wiedzy o rozwiązaniach tworzonych w MPTI. Rozwój nauki i technologii w celu dostarczania rozwiązań inteligentnego miasta. 6

7 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii MPTI jest projektem nowym, dopiero wprowadzanym na rynek, dlatego określenie sytuacji wyjściowej jest bezcelowe. Pomocna przy projektowaniu strategii działań komunikacyjnych i promocyjnych może być natomiast obserwacja działań i poczynań podobnych inicjatyw funkcjonujących już na rynku. Światowe trendy w rozwoju rozwiązań technologicznych oscylują w obrębie takich zagadnień jak umiejętne zarządzanie wiedzą, nauką i rozwojem. Dotyczy to wszystkich środowisk związanych z rozwiązaniami technologicznymi, ze szczególnym podkreśleniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W chwili obecnej bardzo dużo miejsca poświęca się tematyce zaawansowanych rozwiązań technologicznych, jako elementu wspomagającego rozwój gospodarki. Dlatego też poszczególne kraje, w mniejszym bądź większym stopniu, kładą nacisk na rozwój rozwiązań z dziedziny informacyjno-komunikacyjnych. W Polsce rozwiązania z zakresu ICT są wciąż na niedostatecznym poziomie. Spowodowane jest to między innymi brakiem właściwych struktur do prawidłowego funkcjonowania i organizacji. MPTI może być idealnym rozwiązaniem tej sytuacji, gdyż daje szansę na stworzenie optymalnych warunków do rozwoju bardzo ważnych i przyszłościowych zagadnień. 3. Analiza szans i zagrożeń W wyniku przeprowadzonych badań oraz analizy sytuacji rynku parków technologicznych w Polsce, istnieje możliwość określenia szans, które MPTI może wykorzystać oraz zagrożeń, których powinno starać się unikać, aby osiągnąć założone cele. Czynniki takie, jak szanse oraz i zagrożenia, są w większości przypadków zupełnie niezależne od MPTI, a wpływ na nie jest ograniczony. Mocne i słabe strony dają obraz możliwości i ograniczeń, stojących przed MPTI. Analiza jest jednocześnie punktem wyjścia do budowania przewagi konkurencyjnej. 7

8 Mocne Strony Jasno określony obszar biznesowy MPTI zastosowania ICT dla inteligentnego miasta Słabe Strony Brak środków na realizację dużych projektów inwestycyjnych. Zainicjowany proces budowy wiedzy Konieczność zapewnienia sprawnych i świadomości na temat źródeł finansowania działalności inteligentnego miasta. innowacyjnej. Dobrze ulokowana siedziba MPTI w Potencjalnie duży wpływ polityki na zarząd otoczeniu biznesowo-naukowym w spółki, a przez to na działalność MPTI. strefie ekonomicznej. Nowoczesne, stwarzające Niewystarczająco ugruntowana marka KPT, możliwości rozwoju zaplecze a co za tym idzie również MPTI w obszarze administracyjno-biurowe. rozwiązań inteligentnego miasta. Wysoko wykwalifikowana kadra. Ograniczone środki na reklamę i public relations w odniesieniu do oferty MPTI. Wdrożone standardy systemu Prawo zamówień publicznych, narzucające zarządzania jakością oraz sztywne ramy współpracy na linii biznes zarządzania projektami. administracja. Skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych na działalność spółki. Dobra współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczymi z obszaru Krakowskiego Obszaru Naukowego. Dobra współpraca z głównymi firmami technologicznymi z obszaru inteligentnego miasta. 8

9 Szanse Zagrożenia Obszar technologii inteligentnego Ogólnoświatowa recesja gospodarcza. miasta uznawany jest przez czołowe think-tanki za jeden z głównych obszarów rozwoju nowych technologii w obszarze ICT. Europa 2020 oraz inicjatywy kluczowe Konkurencyjność środków unijnych dla (takie jak Agenda Cyfrowa i Unia oferty pomocy publicznej z tytułu Innowacji ) planują skierowanie znacznie inwestycji w sse. większych środków przez UE na wspieranie innowacji i rozwój zawansowanych technologii. Laboratoria MPTI będą unikalnym Łatwość pojawienia się konkurentów ośrodkiem badawczym i rozwojowym nie w zakresie technologii tylko w skali krajowej, ale również w UE. informatycznych (zasadniczo konkurencja taka już się tworzy). Wydłużenie terminu działalności Niestabilność polityczna odbiorców specjalnych stref ekonomicznych. technologii (samorządów). Pojawienie się inwestorów z nowych Słaba znajomość obszaru regionów świata. inteligentnego miasta w samorządach. Silniejsza integracja wewnętrzna z UE Niestabilność prawa w zakresie i harmonizacja prawa. przepisów dotyczących stref ekonomicznych. 9

10 Uproszczenie procedur zamówień publicznych i ułatwienia prawne w obszarze partnerstwa publicznoprywatnego. Wzrost znaczenia regionów w polityce Unii Europejskiej. 4. Cele Precyzyjne określenie celów jest sprawą kluczową do opracowania skutecznej kampanii komunikacyjnej. Cele strategiczne są działaniami długofalowymi, natomiast operacyjne mają charakter krótkofalowy i stanowią uszczegółowienie celów strategicznych. Dodatkowo cele operacyjne wyznaczają kierunki dla wszystkich podejmowanych zadań i decyzji firmy w kolejnych latach funkcjonowania MPTI w ramach Krakowskiego Parku Technologicznego. Cel strategiczny Wypromowanie Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych, jako wiodącego krajowego ośrodka współpracy biznesu, nauki i administracji przy rozwiązaniach ICT inteligentnego miasta. MPTI, jako unikalny w skali kraju ośrodek tworzący wysokiej jakości systemy z obszaru inteligentnego miasta. Droga do celu poprzez realizację następujących usług: usługi związane z wynajmem powierzchni biurowej i wystawienniczej, usługi świadczone przez Centrum Innowacyjności MPTI, usługi Centrum Wspomagania Prac Badawczo-Rozwojowych MPTI, 10

11 usługi Centrum Szkoleniowego MPTI, usługi związane z funkcjonowaniem Repozytorium Wiedzy MPTI, opracowanie strategii funkcjonowania Centrum Innowacji, Centrum Wspierania Prac Badawczo-Rozwojowych, Centrum Szkoleniowego, Repozytorium Wiedzy. Cele operacyjne Stworzenie najlepszych warunków logistyczno-organizacyjnych, dających możliwość rozwoju innowacyjnych firm w obszarze inteligentnego miasta. Stworzenie warunków i środowiska rozwoju dla start-up ów i spin-off ów. Droga do celu poprzez realizację następujących usług: Stworzenie zaplecza logistyczno-organizacyjnego, które da możliwość przedsiębiorcom do skorzystania z usług wynajmu nowoczesnej powierzchni biurowej, wystawienniczej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Mocne wsparcie merytoryczne przy realizacji innowacyjnych przedsięwzięć. Cel ten będzie realizowany w Centrum Innowacyjności MPTI. Pozyskanie podmiotów z obszaru nauki, biznesu i administracji do współpracy w obrębie MPTI. Zapewnienie warunków do wsparcia technologicznego realizacji projektów z obszaru inteligentnego miasta. Droga do celu poprzez realizację następujących usług: Stworzenie infrastruktury najnowocześniejszych w kraju wyspecjalizowanych laboratoriów tzw. Centrum Wspomagania Prac Badawczo-Rozwojowych MPTI. Zbudowanie swoistego mostu transferu wyników badań naukowych do konkretnych rozwiązań. 11

12 Realizacja założeń modelu otwartej innowacji, w którym funkcjonuje MPTI. Droga do celu poprzez realizację następujących usług: Stworzenie warunków do pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania wiedzy na temat przedsięwzięć z obszaru inteligentnego miasta. Stworzenie i uruchomienie Repozytorium Wiedzy MPTI - funkcja nowoczesnej biblioteki i czytelni (gromadzić będzie zarówno dokumenty elektroniczne, jak i papierowe). Stworzenie warunków techniczno-organizacyjnych do prowadzenia nowoczesnych szkoleń i zajęć dydaktycznych, warsztatów i seminariów dla partnerów oraz klientów MPTI. Zaplanowanie całościowej strategii promocji i komunikacji dla marki MPTI oraz realizacja planu działania w celu pozyskania podmiotów z obszaru nauki, biznesu i administracji do współpracy w ramach MPTI. Droga do celu poprzez realizację następujących działań: Przeprowadzenie kampanii komunikacyjnej w ramach PR produktu wprowadzenie MPTI, jako nowego produktu na rynku oraz budowa jego wizerunku. Kampania informacyjno edukacyjna prowadzona różnymi kanałami w celu dotarcia z informacją o MPTI do określonych grup docelowych i zaistnienia marki w świadomości odbiorców. Wspieranie inicjatyw informatycznych, wydarzeń dedykowanych ICT wychowanie klienta KPT. Działania z zakresu marketingu przeprowadzenie kampanii reklamowej skorelowanej z działaniami PR. 12

13 13

14 II. Założenia komunikacyjne Promocja usług świadczonych przez MPTI jest decydującym elementem mającym wpływ na pozyskanie klientów. Wprowadzenie nowego produktu na rynek Budowa rozpoznawalności marki zaistnienie w świadomości społeczeństwa MPTI Kampania informacyjna na temat MPTI = kampania edukacyjna na temat technologii informacyjnych Budowa i kreowanie pożądanego wizerunku marki Budowanie świadomości marki zaistnienie w dyskursie publicznym Małopolski Park Technologii Informacyjnych jest nową, dopiero powstającą inwestycją dlatego też jednym z podstawowych zadań będzie trafne i skuteczne jej wprowadzenie na rynek. Przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej na temat działalności MPTI jest sprawą kluczową. Należy mieć na uwadze, że jednym z warunków udanego wprowadzenia produktu na rynek jest dokładne poinformowanie konsumentów o jego zaletach, cechach, które odróżniają go od konkurencji. Bardzo dużo zależy od przekonania grup docelowych, że dany produkt czy usługa niesie ze sobą 14

15 określone korzyści. Wykorzystanie odpowiednich kanałów oraz sprawnie prowadzona komunikacja daje możliwość zbudowania zaufania do produktu. Dotarcie z informacjami na temat MPTI do grup docelowych i do opinii publicznej będzie stanowić punkt wyjścia do tworzenia jego rozpoznawalności. PR produktowy w długofalowej perspektywie jest idealnym narzędziem budowy świadomości marki i jej wizerunku. 1. Cele komunikacyjne Popularyzowanie, prezentacja oraz promocja MPTI wśród grup docelowych różnymi kanałami komunikacyjnymi. Wypromowanie MPTI, jako nowoczesnego ośrodka skupiającego i wspierającego podmioty wdrażające innowacyjne technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT). Przekazanie rzetelnego i czytelnego komunikatu o projekcie oraz o usługach oferowanych w ramach działalności MPTI. Promowanie korzyści wynikających z usług oferowanych przez MPTI oraz podkreślanie przewag konkurencyjnych MPTI nad innymi tego typu inicjatywami. Informowanie i edukowanie otoczenia na temat możliwości aktywnego kształtowania kierunku rozwoju gospodarczego Małopolski. Podkreślanie korzyści z tego płynących. Kreowanie MPTI, jako najbardziej efektywnej platformy współpracy biznesu ze strefą naukowo-badawczą. Podkreślanie wyjątkowości projektu, polegającej na nowoczesnej i dynamicznej formie współpracy przedsiębiorców, nauki oraz samorządów. Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej mającej na celu upowszechnianie postaw proinnowacyjnych. Wspieranie inicjatyw informatycznych, wydarzeń dedykowanych ICT wychowanie klienta KPT. Popularyzacja współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu, realizującymi działania na rzecz innowacyjności. 15

16 2. Grupy docelowe Określenie grup docelowych pozwala dobrać odpowiednie kanały i narzędzia komunikacyjne. Poszczególne grupy charakteryzują się różnym sposobem pozyskiwania informacji, dlatego niezwykle ważne do osiągnięcia sukcesu komunikacyjnego jest właściwe zdefiniowanie i dopasowanie kanałów komunikacyjnych. Znajomość grupy docelowej daje również możliwość odpowiedniego przygotowania samych komunikatów, dopasowania ich do języka, którym posługuje się dana grupa - tak, żeby informacje były zrozumiałe i czytelne. Projekt Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych jest adresowany głównie do podmiotów działających na obszarze Małopolski. Jednakże z uwagi na podział usług, jakie świadczy, obszarem działalności MPTI będzie nie tylko Małopolska, ale również cała Polska i Unia Europejska. 16

17 Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Firmy typu start-up i spin-off Przedsiębiorczy absolwenci i pracownicy naukowi Jednostki administracji Jednostki naukowobadawcze Strategiczni partnerzy technologiczni (firmy globalne) MSP Działalność typu start-up i spin-off Firmy z sektora technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych Województwo Małopolskie, Polska, Europa Partnerzy technologiczni (firmy globalne) oraz jednostki naukowobadawcze. MSP Firmy typu start-up i spin-off Województwo Małopolskie Dla partnerów i Klientów MPTI uczelnie wyższe Jednostki administracji MSP Firmy typu start-up i spin-off Polska, Unia Europejska Przedsiębiorcy i pracownicy naukowi uczelnie wyższe Jednostki badawcze i naukowe Jednostki indywidualne Jednostki administracji publicznej 17

18 Szczegółowy podział grup docelowych Przedsiębiorstwa z sektora technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, w tym również polskie oddziały globalnych korporacji tworzących rozwiązania z obszaru inteligentnego miasta : Właściciele i współwłaściciele firm, Kadra zarządzająca, Jednostki naukowe: o o Placówki naukowe, Jednostki badawczo-rozwojowe, Start-up i spin-off działające w sektorze technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Adresatami oferty MPTI, czyli Klientami parku będą innowacyjne przedsiębiorstwa na początkowym etapie rozwoju, które potrzebują wsparcia biznesowego. Instytucje otoczenia biznesu: Stowarzyszenia pracodawców, Związki branżowe przedsiębiorców, Organizacje gospodarcze, Instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe: Z obszaru Krakowa i Małopolski; Spoza Małopolski, zarówno z kraju, jak i innych krajów Unii Europejskiej. Instytucje rządowe i samorządowe, w tym także samorządy regionalne na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Jednostki administracji publicznej będą odbiorcami rozwiązań z obszaru inteligentnego miasta tworzonych w MPTI. Organizacje i instytucje europejskie, zajmujące się innowacyjnością i społeczeństwem 18

19 informacyjnym. Media: Prasa, Radio i telewizja, Internet portale, blogi, portale społecznościowe, fora. Zależności między grupami docelowymi Target pośredni Core Target Przedsiębiorcy Media Instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe Uczelnie Wyższe Instytucje rządowe i samorządowe Wszystkie media (prasa, radio, TV, Internet) stanowią pośrednią grupę docelową. Środki masowego przekazu umożliwiają dotarcie do najważniejszego z punktu widzenia marketingowego i biznesowego core targetu. 3. Skojarzenia wiążące się z marką (Unique selling proposition) Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z branży IT; Wsparcie start-up ów oraz spin-off ów; Innowacyjność; 19

20 Zaawansowane rozwiązania; Kompleksowość usług; Nowoczesność i unikatowość proponowanych usług; Inteligentne miasto ; pomoc publiczna Określenie głównych skojarzeń z marką pozwala redagować komunikaty dystrybuowane do mediów, a za ich pośrednictwem do właściwych grup docelowych. Poruszanie się w obrębie głównych skojarzeń pozwala kreować spójny wizerunek marki MPTI. 20

21 21

22 III. Kampania promocyjna Strona internetowa Ważnym elementem w procesie komunikacyjnym marki z otoczeniem jest własna strona internetowa. Strona powinna być spójna z założeniami strategicznymi firmy i bazować na przesłaniu, na którym najbardziej zależy marce. Ponieważ Małopolski Park Technologii Informacyjnych będzie ściśle kojarzony z innowacyjnością, IT, technologią i rozwiązaniami informacyjnymi, strona powinna odzwierciedlać te cechy zarówno pod względem technicznym jak i wizualnym. Strona powinna być przygotowana w pełni profesjonalnie, z dbałością o skrypt, programowanie jak i grafikę, rozwiązania nawigacyjne oraz optymalizację pod kątem wyszukiwarek internetowych. Dzięki temu proces budowania wizerunku w sieci marki MPTI będzie mógł być od razu realizowany. Dodatkowo strona internetowa powinna być zintegrowana z portalem społecznościowym Goldenline. Kampania reklamowa Działania promocyjno-marketingowe powinny być ściśle skorelowane z założeniami kampanii komunikacyjnej prowadzonej przy wykorzystaniu narzędzi Public Relations. W początkowym okresie wdrażania projektu MPTI oraz jego funkcjonowania celowe jest przeprowadzenie intensywnej kampanii reklamowej. Kampania ta powinna kłaść główny nacisk na promocje usług, z jakich będą mogli skorzystać przedsiębiorcy skupieni przy MPTI. Kampania promocyjna będzie prowadzona następującymi kanałami: a) Prasa reklama w prasie codziennej powinna być podzielona na prasę regionalną oraz ogólnokrajową. Oprócz powierzchni typowo reklamowych również wywiady sponsorowane w działach gospodarczych dużych dzienników ogólnokrajowych, reklama w prasie specjalistycznej cykl artykułów eksperckich, 22

23 reklama w publikatorach europejskich. b) Radio reklama radiowa spotowa, wywiady i programy sponsorowane. c) Outdoor Kampania outdoorowa - przy jej planowaniu należy wziąć pod uwagę zarówno lokalizację nośników reklamowych, jak również ich ilość. Proponowane są billboardy na terenie Krakowa oraz reklama wielkoformatowa na wybranym obiekcie. d) Telewizja reklama w telewizji regionalnej, udział przedstawicieli MPTI w audycjach tematycznych TV regionalnej, kampania w telewizji ogólnopolskiej TVN, stworzenie filmu promocyjnego w wersji krótkiego spotu oraz w wersji dłuższej, wywiady, dyskusje w ogólnokrajowych kanałach o charakterze biznesowym i gospodarczym. e) Internet mailing informacyjny za pośrednictwem portalu gospodarczego, reklama na wybranych portalach biznesowych i gospodarczych, reklama na głównych portalach informacyjnych targetowanych regionalnie na województwo Małopolskie. 23

24 Rekomendowane media do kampanii reklamowej Prasa regionalna Dziennik Polski Gazeta Krakowska Gazeta Wyborcza ogólnokrajowa Puls Biznesu Rzeczpospolita branżowe/specjalistyczne Networkmagazyn Forbes CEO Magazyn Kadry Zarządzającej Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw Radio pasma lokalne Radio Kraków TokFM RMF FM Telewizja ogólnokrajowa TVN lokalna TVP Info (Oddział Kraków) Internet na Małopolskę biznesowe i gospodarcze 24

25 specjalistyczne Ważnym elementem każdej kampanii reklamowej jest również kreacja oraz copy reklam. Przekaz musi być spójny z całą strategią komunikacji. W ramach kampanii promującej MPTI, a tym samym również postawy proinnowacyjne należy wykorzystać: Portal Innowacji (www.pi.gov.pl ), Konkurs Polski Produkt Przyszłości, Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Działania na rzecz parków technologicznych i klastrów, Regionalne Strategie Innowacji (RIS), Badania, ekspertyzy i publikacje, f) Materiały drukowane i inne materiały poligraficzne (foldery, albumy, torby, długopisy, teczki itp.). zaprojektowanie oraz produkcja specjalnego gadżetu dedykowanego MPTI Kampania reklamowa powinna być wsparta również innymi działaniami o charakterze bezpośredniego kontaktu MPTI z grupami docelowymi. Założenia te mogą być realizowane przez podejmowanie działań takich, jak: Spotkania organizowane w formie panelów dyskusyjnych w grupach 4-12 osób 25

26 z udziałem ekspertów, reprezentantów nauki oraz przedstawicieli wymienionych grup docelowych w zależności od tematu spotkania, Seminaria spotkania słuchaczy z prelegentami wskazanymi przez MPTI, Press mailing przekazywanie w bezpośredniej formie materiałów związanych z kampanią grupie wybranych osób (dziennikarze, eksperci, partnerzy, przedsiębiorstwa), Newslettery materiały skierowane do grup docelowych, informujące o bieżących wydarzeniach związanych z realizacją kampanii, przekazywane w formie elektronicznej, Wykłady i zajęcia ze studentami spotkania przedstawicieli grup docelowych związanych ze światem biznesu i nauki w celu propagowania idei MPTI oraz budowania innowacyjnych rozwiązań, Road Show czyli cykl spotkań adekwatnych do ogólnopolskich działań strategicznych w zakresie funkcjonowania parków technologicznych. W ramach Road Show powinny odbyć się 3 zagraniczne wizyty studyjne - sugerowane kierunki to USA, Chiny/Japonia, Indie/Tajwan. Celem wizyt studyjnych jest zapoznanie z dobrymi praktykami w nawiązaniu do inteligentnego miasta. Wspieranie, obejmowanie patronatem oraz aktywne włączanie się w organizację wydarzeń branżowych w celu promocji idei MPTI, Pozyskiwanie patronatów medialnych budowanie sieci partnerów angażujących się prestiżowo w propagowanie tematu kampanii, Partnerzy merytoryczni budowanie sojuszy z wyselekcjonowanymi partnerami wspierającymi i szerzącymi ideę kampanii, Program ekspercki wykorzystywanie osoby eksperta merytorycznego kampanii do realizacji celów kampanii, Wydarzenia cykliczne - konferencje tematyczne z udziałem znanych osób, Organizowanie konkursów autorskich, które pozwolą w dodatkowy sposób promować 26

27 innowacyjne rozwiązania i samą ideę ICT. Doroczne, cykliczne konferencje podsumowujące działalność MPTI, mogą być traktowane jako kontynuacja tematyczna pierwszej konferencji na temat inteligentnego miasta, jaką KPT zorganizował roku. Stoisko MPTI podczas międzyrządowej konferencji e-government, która odbędzie się w Poznaniu podczas Polskiej Prezydencji. 27

28 28

29 IV. Działania Public Relations Szeroko zakrojona kampania reklamowa ma za zadanie dotrzeć do potencjalnych Klientów = odbiorców usług oferowanych przez MPTI. Działania reklamowe zawsze pełnią funkcje sprzedażowe. Nie mniej ważne jest jednak również szeroko zakrojone wsparcie PR-owe. Taki rodzaj działań pozwala dogłębnie wyjaśnić na czym polegają oferowane usługi. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza przy projektach z tematyki IT oraz rozwiązań innowacyjnych. Działania Public Relations budują markę i jej wizerunek. Gwarantują wiarygodny przekaz wszystkich informacji, na których nam zależy. Pozwalają przeprowadzić kampanię informacyjną, edukacyjną, produktową. To właśnie działania Public Relations pozwalają przekonać do produktu i wzbudzić do niego zaufanie, co w następstwie może przełożyć się na realne zyski. 1. Media Relations Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w działaniach Public Relations powinny być relacje z mediami. Celem strategicznym tych działań ma być zwiększenie wiedzy zdefiniowanych grup docelowych na temat działalności prowadzonej przez MPTI. Szerzenie wiedzy z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości, jak również zmiana postaw grup docelowych w kierunku proinnowacyjności. Innowacyjność to temat, który coraz częściej pojawia się w polskich mediach. W ramach tego zagadnienia najczęściej publikowane są materiały nawiązujące do przedsiębiorstw innowacyjnych, finansowania działań innowacyjnych oraz realizacji projektów innowacyjnych. Daje to realne możliwości wypromowania za pośrednictwem mediów Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych oraz Krakowskiego Parku Technologicznego, jako jednostek unikalnych w skali krajowej oraz europejskiej w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań z obszaru inteligentnego miasta. 29

30 Działania w mediach powinny być prowadzone dwutorowo zarówno w mediach tradycyjnych (prasa, radio, TV), jak również w mediach elektronicznych (Internet). Całość działań powinna być podzielona na poszczególne etapy. Działania przygotowawcze: Audyt mediów, media mapping Szczegółowa analiza mediów, która pozwoli określić miejsca najbardziej pożądane do publikowania ważnych dla MPTI treści. Sprawdzenie jakie tytuły, poszczególne działy i dziennikarze piszą na tematy znajdujące się w bezpośrednim obrębie zagadnień takich jak: innowacyjna gospodarka, innowacyjna firma, rozwiązania teleinformatyczne, komunikacyjne, kapitał ludzki. Przygotowywanie i utrzymywanie baz mediów W ramach przygotowania do prowadzenia systematycznych relacji z mediami należy opracować listę mediów wraz z kontaktami do dziennikarzy zajmujących się tematyką związaną z działalnością MPTI. Podczas całego okresu współpracy bazy te będą systematycznie aktualizowane. Segmentacja mediów Czyli odpowiedni podział mediów ze względu na dotarcie do poszczególnych grup docelowych. Opracowywanie dokumentów medialnych Opracowanie dokumentów stanowiących bazę komunikacyjną marki: informacje prasowe na temat firmy, jej misji, działalności, celach. Materiały te raz opracowane powinny stanowić bazę i wsparcie podczas całego procesu komunikacyjnego. Warto również opracować listę pytań i odpowiedzi tzw. Q&A. 30

31 W dokumencie Q&A powinny zostać zawarte najczęściej zadawane pytania (Q) oraz szczegółowe odpowiedzi (A) związane z tematyką kampanii. Dokument będzie pełnił rolę materiału typu ready to use. Taka forma opracowania podstawowych informacji związanych z tematyką kampanii może być przede wszystkim atrakcyjna dla mediów, może także zapewnić szybkie uzyskanie konkretnej informacji przez dziennikarzy. Zaplanowanie działań niestandardowych Warto, aby w fazie przygotowawczej zaplanowane zostały działania o charakterze niestandardowym. Działania takie to między innymi udział w konkursach, barcampach, jak również możliwość organizacji własnego konkursu MPTI, udział w znanych i rozpoznawalnych imprezach, jako patron merytoryczny. Działania takie mogą dostarczyć dodatkowych tematów, które zainteresują dziennikarzy i zwiększą liczbę publikacji w mediach. Działania ciągłe: Publicity Uzyskanie rozgłosu, poprzez emisję informacji przeznaczonych do rozpowszechnienia przez środki masowego przekazu. W ramach tych działań powinny być redagowane i dystrybuowane informacje prasowe według wcześniej opracowanego harmonogramu czasowego oraz tematycznego. Oprócz informacji prasowych również redakcja artykułów eksperckich, wypowiedzi ekspertów do artykułów dziennikarzy, komentarze czy wywiady. Monitoring mediów Prowadzenie stałego monitoringu mediów, który pozwoli na bieżąco kontrolować, co w mediach pojawia się na temat MPTI. Monitoring pozwoli na bieżąco śledzić tendencje tematyczne. To z kolei umożliwi bieżące dopasowanie strategii działania do zmieniających się warunków otoczenia. Monitoring daje również możliwość umieszczenia MPTI w różnych kontekstach. Poszerza to w znacznym stopniu jego obecność w 31

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Promocji i Informacji

Biuro ds. Promocji i Informacji Biuro ds. Promocji i Informacji 1. Biuro ds. Promocji i Informacji BPI jest jednostką organizacyjną powołaną do podejmowania działalności mającej na celu promocję Politechniki Warszawskiej, wspomaganie

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Kraków, 25 czerwca 2010 r.

Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych. Kraków, 25 czerwca 2010 r. Posiedzenie Rady Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych Kraków, 25 czerwca 2010 r. Plan prezentacji 1. Cele i podstawowe założenia projektu 2. Wizualizacja + zagospodarowanie terenu + zestawienie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl

Biurowce. Jak się promujemy? Czym jest portal e-biurowce? Jak się zareklamować? PAKIET ZŁOTY PAKIET SREBRNY. www.e-biurowce.pl Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce umożliwia wizerunkową i merytoryczną reklamę Państwa biurowca. Dzięki zestawieniu wszystkich materiałów tekstowych i graficznych, potencjalny najemca ma w

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia

Opowiadam o marketingu i społecznościach. Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Social Media w służbie rekrutacji Propozycja szkolenia Ponad 80% kandydatów posiada swój profil w mediach społecznościowych i jednocześnie osoby te są świadome możliwości wykorzystywania social media do

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej INFORMACJE PODSTAWOWE TERMIN REALIZACJI: listopad 2013 lipiec 2014. ZASIĘG: ogólnopolski.

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP AGENDA Cel Grupa docelowa Zasięg terytorialny Elementy programu Patronat Współpraca Portal MSP Seminaria Konferencja prasowa Konkurs Lider

Bardziej szczegółowo

www.kpt.krakow.pl Idealny start

www.kpt.krakow.pl Idealny start www.kpt.krakow.pl» Idealny start Inkubator Technologiczny KPT Jeżeli myślisz o założeniu własnej działalności, albo prowadzisz firmę nie dłużej niż dwa lata, działasz w branży informatycznej, telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my?

Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem. Dlaczego my? Państwa cel jest naszym celem, Państwa sukces jest naszym sukcesem Profesjonalny wizerunek firmy to zbiór spójnych o niej opowieści tworzonych za pomocą słowa (strategia komunikacyjna) i obrazu (identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej

Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Strategia komunikacji dla projektu kampanii reklamowej Klient: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Grupa projektowa KapiBrand: Natalia Duvanova Włodzimierz Mazur Ola Nawrocka Kasia Tomczyk Rafał Zbozień

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu.

Efektywny wymiar. Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją. w marketingu. Efektywny wymiar marketingu Nie zmieniamy rzeczywistości, tworzymy ją Scaleeffect to nowoczesne spojrzenie na marketing. Jesteśmy agencją bez kompleksów, która nie podąża utartymi przez innych ścieżkami,

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl

Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Komunikaty, wydarzenia i artykuły firmowe w Serwisach branżowych xtech.pl Spis treści: Użytkownicy Serwisów xtech.pl... 3 Promowanie komunikatów i wydarzeń firmowych... 4 Artykuły... 5 Kontakt:... 6 4

Bardziej szczegółowo

Eventy w oczach przedsiębiorców

Eventy w oczach przedsiębiorców Eventy w oczach przedsiębiorców Justyna Piesiewicz 11 marca, 2009 All rights reserved Accreo Taxand 1 Czy eventy są ważne; Skuteczna komunikacja w event marketingu; Podsumowanie; Q&A. Agenda All rights

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015. Oferta dla Sponsorów Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2015 Oferta dla Sponsorów www.asm-poland.com.pl Potrzebujesz pozyskać

Bardziej szczegółowo

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl

WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl WITAMY W CONNECTION! www.connection.com.pl ZAPRASZAMY! O NAS: Celem naszej działalności jest szeroko pojęty marketing narzędzie niezbędne w nowoczesnym biznesie, które odpowiednio wykorzystane przyczyni

Bardziej szczegółowo

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Projekt finansowany przez Unię Europejską REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Valdas Kazlauskas NOWOCZESNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Biała

Bardziej szczegółowo

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza

O Agencji Celem ImPress PR Kompleksowe podejście do budowania wizerunku marki/produktu Oferta szyta na miarę - Wiedza OFERTA ImPress PR O Agencji Celem ImPress PR jest w pełni mierzalne kreowanie wizerunku Państwa firmy przy wykorzystaniu najlepszych praktyk PR i marketingu Zajmujemy się tworzeniem kompleksowych strategii

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji.

Future Advert. Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Future Advert Doświadczona agencja PR. Zajmujemy się kompleksową obsługą firm w zakresie wizualizacji marki oraz komunikacji. Nasza Agencja Profesjonalna obsługa Public Relations dla Twojej firmy. Posiadamy

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim miejsce: Hotel Warmiński - Olsztyn data: 28.06.2011 r. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe 1. Wstęp W okresie programowania 2007 2013 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe wykonywało obowiązek

Bardziej szczegółowo

Przykłady zrealizowanych kampanii społecznych. Warszawa, 2017

Przykłady zrealizowanych kampanii społecznych. Warszawa, 2017 Przykłady zrealizowanych kampanii społecznych Warszawa, 2017 Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach Kampania promującej przekazanie 1% podatku na rzecz Towarzystwa. CEL: pozyskanie ludzi przekazujących

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb

Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą. Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Dotarcie do atrakcyjnej grupy adresatów, posiadających realną siłę nabywczą Oferta dedykowana i formaty dopasowane do potrzeb Efekt synergii nasze pozycjonowanie, m.in. obecność w Google News i serwisie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 24 lipca 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące działań promocyjnych

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera

Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Usłyszcie o nas! Reklama w służbie fundraisera Michał Rżysko, Centrum Myśli Jana Pawła a II Kraków, 17.06.2011 Kryteria SMART Kampania jest projektem, powinna spełniać kryteria SMART S M A R T specific

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013. NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 NA 2014 r. sporządzony dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: 1. Promocja PROW

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl

Targi Usług dla MSP EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa. www.zpp.net.pl EXPO XXI, 19 marca 2014, Warszawa www.zpp.net.pl Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ZPP zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 pracowników, niezależnie od branży w jakiej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Prezentacja usług Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Twórcy firmy 7 lat doświadczenia w zakresie e-commerce Zarządzanie i tworzenie sukcesów największej polskiej apteki internetowej Domzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked.

Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Bądź w kontakcie. Bądź w sieci. Belinked. Prezentacja ofertowa Komunikacja Digital Event Czym jest Belinked? Belinked to HUB komunikacyjny, powstały w wyniku połączenia wiedzy, doświadczenia i pasji ekspertów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą

Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Zarządzanie marketingiem i sprzedażą Specjalność stanowi zbiór 5 przedmiotów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie zarządzania marketingiem

Bardziej szczegółowo

wyższy poziom marketingu Success story Partner Capital Group

wyższy poziom marketingu Success story Partner Capital Group wyższy poziom marketingu Success story Partner Capital Group Partner Capital Group Deweloper wyznaczający trendy w branży. Za co klienci cenią PCG? Deweloper podążający za trendami, wymaga nadążających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BADANIU

INFORMACJE O BADANIU INFORMACJE O BADANIU Ocena skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnej PARP Świat potrzebuje Twoich pomysłów Warszawa, Lipiec 2012 1. Informacje o badaniu Ocena skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR

Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group Oferta współpracy PR oraz IR Liberty Group i Egzo Group nasza filozofia Dobre zarządzanie biznesem to zarządzanie jego przyszłością, a zarządzanie przyszłością to zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU O B S ZARY WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej studentów

Bardziej szczegółowo

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI -

- MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - DESIGN COMPANY DESIGN COMPANY - MARKETING W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI - - Prezentacja ogólna firmy - www.mediaprojectgroup.com Media project group Agencja Interaktywna Media Project Group Oferta skierowana

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo