Wrodzone wady serca u dzieci. Wady bezsinicze z prawidłowym przepływem płucnym. Wady sinicze ze zmniejszonym przepływem płucnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrodzone wady serca u dzieci. Wady bezsinicze z prawidłowym przepływem płucnym. Wady sinicze ze zmniejszonym przepływem płucnym"

Transkrypt

1 Wrodzone wady serca u dzieci. Wady bezsinicze z prawidłowym przepływem płucnym. Wady sinicze ze zmniejszonym przepływem płucnym Koartacja aorty, zwężenie drogi odpływu lewej komory, zwężenie odpływu prawej komory, nieprawidłowa budowa i/lub czynność zastawki przedsionki-komorowolewej, Tetralogia Fallota Wady bezsinicze z prawidłowym przepływem płucnym Koarktacja aorty Stanowi 7% (5-10%, trzykrotnie częściej występuje u chłopców) wszystkich wrodzonych wad serca. Jest zwężeniem aorty najczęściej na wysokości cieśni (w miejscu przyczepu więzadła tętniczego). Może obejmować ujście lewej tętnicy podobojczykowej. U dorosłych najczęściej występuje jako wada izolowana, z dobrze rozwiniętą aortą powyżej i poniżej zwężenia oraz rozwiniętym krążeniem obocznym. Istotne zwężenie prowadzi do rozwoju nadciśnienia powyżej zwężenia, przerostu lewej komory, niewydolności serca i rozwoju miażdżycy tętnic wieńcowych. Z koarktacją mogą współistnieć wady wpływające na obraz kliniczny: dwupłatkowa zastawka aortalna (do 85%), tętniaki wewnątrzmózgowe (najczęściej w obrębie koła Willisa), ubytek przegrody międzykomorowej oraz tętniaki tętnic międzyżebrowych. U większości chorych dochodzi do rozwoju nadciśnienia tętniczego już w dzieciństwie, a następnie do niewydolności lewej komory, zwykle po 40. roku życia. Chorzy umierają z powodu: pęknięcia/rozwarstwienia aorty, krwotoku mózgowego, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, niewydolności serca, choroby wieńcowej, współistniejącej wady zastawki aorty. Ostateczne rozpoznanie powinno określać lokalizację, rodzaj i stopień zwężenia, obecność kolaterali, obecność zwężeń tętnic łuku aorty, obecność innych anomalii (zastawki aorty, drogi odpływu lewej komory), czynność lewej komory. Oprócz badania fizykalnego z pomiarem ciśnień na kończynach górnych i dolnych oraz oceną tętna na tętnicach obwodowych i osłuchiwaniem okolic łopatkowych wymaga to wykonania: elektrokardiogramu spoczynkowego, radiologicznego badania klatki piersiowej, echokardiogramu uzupełnionego badaniem dopplerowskim, aortografii, ewentualnie rezonansu magnetycznego, w celu oceny anatomii zwężenia, ewentualnych zwężeń tętnic łuku aorty, kolaterali i pomiaru ciśnień w aorcie, koronarografii, u pacjentów powyżej 40. roku życia. Za istotną czynnościowo uważa się koarktację z gradientem >20 mmhg w pomiarze metodą inwazyjną. Rozwinięte krążenie oboczne może znacznie zaniżać gradient. W praktyce istotne zwężenie cieśni aorty można rozpoznać po stwierdzeniu co najmniej 20 mmhg różnicy ciśnień pomiędzy kończyną górną (prawą) i dolną, mierzonych manometrem. Wskazaniem do leczenia inwazyjnego jest istotne zwężenie aorty, niezależnie od wieku Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 1/6

2 Rozpoznanie przewodozależnego przepływu systemowego u noworodka w ciężkim stanie jest bezwzględnym wskazaniem do włączenia ciągłego wlewu prostaglandyny E1 (alprostadyl, Prostin VR), jeszcze przed ustaleniem dokładnej diagnozy. Prostaglandyna E1 utrzymuje drożność przewodu tętniczego, a w przypadku jego zamknięcia powoduje otwarcie lub przynajmniej relaksację aortalnego końca zamkniętego przewodu (poszerzenie cieśni aorty). Stabilizacja stanu dziecka wymaga często, obok wyrównania kwasicy i włączenia leków inotropowych, rozpoczęcia sztucznej wentylacji. Należy wtedy pamiętać o unikaniu wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej i hiperwentylacji, które w warunkach obecnej komunikacji międzykomorowej znacznie zwiększają przepływ płucny, pogarszając stan dziecka. Leczenie chirurgiczne jest obarczone większym ryzykiem niż u dzieci i może wymagać krążenia pozaustrojowego. Technika operacyjna obejmuje: zespolenie koniec do końca (operacja Crafoorda), wycięcie zwężenia z wszczepieniem protezy, poszerzenie przy pomocy łaty (z tętnicy podobojczykowej - operacja Waldhausena) lub wszczepienie pomostu omijającego. Angioplastyka przy pomocy cewnika z balonem jest leczeniem alternatywnym, stosowanym w niektórych ośrodkach w przypadku ograniczonego zwężenia. Poważny problem stanowią nawroty zwężenia po operacjach koarktacji. Reoperacje są wówczas trudniejsze i obarczone wyższym ryzykiem ze względu na trudniejszy dostęp (blizna) i brak krążenia obocznego. Uważa się, że leczeniem z wyboru jest przeztętnicza angioplastyka balonowa. Kontrola powinna być przeprowadzona po sześciu miesiącach po leczeniu zabiegowym. Kolejne badania należy przeprowadzać co rok u chorych z dobrym wynikiem leczenia. Zwężenie drogi odpływu lewej komory Zależnie od anatomicznego poziomu zwężenia wyróżnia się zwężenie: nadzastawkowe, zastawkowe i podzastawkowe. Zwężenie nadzastawkowe, rzadko izolowane, zwykle jest częścią zespołu Williamsa (nietypowa twarz, opóźnienie umysłowe, anomalie sercowo-naczyniowe), lub zespołu różyczkowego (często obwodowe zwężenia tętnic płucnych). Zwężenie zwykle zaczyna się od górnego brzegu zatoki Valsalvy i może obejmować łuk oraz duże tętnice. Zwężenie zwykle postępuje, częsta jest niedomykalność aortalna. W zespole Williamsa mogą współistnieć obwodowe zwężenia tętnic płucnych oraz zwężenia tętnic systemowych włącznie ze zwężeniami ujść tętnic wieńcowych. Częste jest nadciśnienie systemowe. Zwężenie zastawkowe (z wyłączeniem zwężenia poreumatycznego oraz typu starczego) jest najczęściej związane z zastawką dwupłatkową. Zwężenie często postępuje wraz ze wzrostem pacjenta. Zwężenie podzastawkowe, najczęściej ma postać podaortalnej membrany lub długiego zwężenia włóknisto-mięśniowego. Zwężeniu może towarzyszyć ubytek międzykomorowy. Czasem zwężenie ma postać tunelu zwężającego całą drogę odpływu komory. Zwężenie zwykle postępuje. Często współistnieje niedomykalność aortalna, która narasta w wyniku uszkadzania zastawki przez wąski strumień krwi płynący przez zwężenie. Rozpoznanie powinno obejmować: poziom zwężenia, ocenę stopnia zwężenia i jego anatomii, rozpoznanie współistniejących wad (niedomykalności zastawki, poszerzenia aorty, koarktacji, zwężeń tętnic płucnych). Rozpoznanie stawiane jest na podstawie badań: fizykalnego, EKG i RTG klatki piersiowej, echokardiogramu z Dopplerem, w pewnych przypadkach próba wysiłkowa, cewnikowanie serca z aortografią, rezonans magnetyczny, aortografia brzuszna. Leczenie operacyjne przeprowadza się niezwłocznie po ustaleniu rozpoznania. Operacja wymaga zastosowania krążenia pozaustrojowego i hipotermii. Korekcja chirurgiczna polega na wykonaniu podłużnego nacięcia aorty wstępującej z przedłużeniem linii cięcia w kierunku zatok Valsalvy i Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 2/6

3 poszerzeniu miejsca zwężenia łatą z tworzywa sztucznego (w kształcie odwróconego symbolu serca). Współistniejące zwężenia innych tętnic (np. tętnic płucnych) poddawane są zazwyczaj śródoperacyjnej balonowej plastyce. Wyniki odległe są dobre, a nawroty zwężenia rzadkie. Zwężenie zastawkowe wymaga leczenia przy gradiencie 70 mmhg lub więcej lub przy obecności objawów klinicznych jak: ograniczenie wydolności fizycznej, bóle wieńcowe, zaburzenia rytmu, omdlenia lub utraty przytomności. W przypadkach granicznych decyduje próba wysiłkowa. Krytyczne zwężenie u noworodków wymaga podaży prostaglandyny PGE1 w celu utrzymania drożności przewodu tętniczego. Ciężki stan dziecka przed operacją często jest związany z koniecznością rozpoczęcia wentylacji wspomaganej, podaży leków inotropowych i wyrównania kwasicy metabolicznej. Za krytyczne zwężenie uważa się powierzchnię poniżej 0,7 cm2. Operacja polega na rozcięciu płatków (walwulotomia otwarta) lub wymianie zastawki na sztuczną, biologiczną lub mechaniczną. Coraz częściej wykonywana jest operacja Rossa. Polega ona na wszyciu w pozycję aortalną własnej zastawki płucnej z częścią tętnicy płucnej, a na jej miejsce wszywany jest zwykle homograft z zastawką. Alternatywną dla leczenia operacyjnego, w przypadku zastawki niezwapniałej, jest przeztętnicza walwuloplastyka przy pomocy cewnika z balonem. Zwężenie podzastawkowe wymaga leczenia operacyjnego, jeżeli gradient przekracza 50 mmhg lub występują objawy kliniczne lub jeżeli zwężeniu towarzyszy umiarkowana, duża lub nasilająca się niedomykalność aortalna. Operacja polega na wycięciu zwężenia. Zwężenie typu tunelowego może wymagać operacji typu Konno, z poszerzeniem drogi odpływu komory i pierścienia aortalnego. Zwężenie typu włóknisto-mięśniowego może nawracać. Duża jest częstość nawrotów zwężenia typu tunelowego. Zwężenie w postaci błony lub podaortalnego wału usuwa się z dostępu przez poprzeczne otwarcie aorty wstępującej. Zwężenie drogi odpływu prawej komory Zwężenie drogi odpływu prawej komory (7-9% wrodzonych wad serca) może być: zastawkowe, podzastawkowe, nadzastawkowe. Zwężenia o różnej lokalizacji mogą współistnieć ze sobą. Zwężenie może być izolowane lub współistnieć z innymi wadami, najczęściej ubytkiem przegrody międzykomorowej. Jeżeli zwężeniu lub zarośnięciu pnia płucnego towarzyszy zwężenie lub zarośnięcie zastawki trójdzielnej, a prawa komora jest niedorozwinięta, wówczas ten zespół wad określamy,,zespołem niedorozwoju prawego serca (hypoplastic right heart syndrome - HRHS)". Najczęściej występuje zwężenie zastawkowe. W zależności od wielkości gradientu ciśnień przez zastawkę wyróżnia się następujące stopnie zwężenia: (1) zwężenie łagodne (gradient wynosi mmhg), (2) zwężenie umiarkowane (gradient wynosi mmhg), (3) zwężenie dużego stopnia (gradient powyżej 70 mmhg). Zaburzenia hemodynamiczne są efektem utrudnionego wypływu krwi z prawej komory, co prowadzi do podwyższenia ciśnienia w prawej komorze. Miarą zwężenia jest powodowana przez nie różnica skurczowych ciśnień (gradient) pomiędzy prawą komorą a pniem płucnym. Stopniowo dochodzi do przerostu mięśnia prawej komory i pogorszenia funkcji rozkurczowej i skurczowej. Utrudnienie napełniania prawej komory powoduje wzrost ciśnień w prawym przedsionku i sprzyja przeciekowi prawo-lewemu przez otwór owalny. Na obecność izolowanego zwężenia drogi odpływu prawej komory wskazują dane z badania podmiotowego i przedmiotowego, EKG i RTG klatki piersiowej. Obecność i lokalizację zwężenia wykazuje echokardiograficzne badanie przezklatkowe, zaś badanie dopplerowskie określa stopień zaburzeń czynnościowych. Wskazaniem do zabiegowego leczenia zwężenia zastawkowego jest stwierdzony badaniem Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 3/6

4 dopplerowskim gradient ciśnień >30 mmhg. Najczęściej możliwe jest poszerzenie zastawki metodą balonową. Współistnienie z zastawkowym dominującego anatomicznego podzastawkowego zwężenia jest przeciwwskazaniem do plastyki balonowej. Zwężenia o innej lokalizacji wymagają leczenia operacyjnego. Wskazaniem do takiego leczenia jest gradient ciśnień powyżej 50 mmhg, któremu towarzyszy przerost mięśnia wolnej ściany prawej komory (grubość powyżej 5 mm w badaniu echokardiograficznym). Plastyka balonowa zwężenia zastawkowego jest postępowaniem skutecznym i bezpiecznym. Niedomykalność zastawki po zabiegu najczęściej jest nieistotna czynnościowo. Nieprawidłowa budowa i/lub czynność zastawki przedsionkowo-komorowo lewej Poza wypadaniem płatka mitralnego, wtórnego do nadmiaru tkanki płatków mitralnych w przebiegu zwyrodnienia śluzakowatego, wrodzone wady zastawki mitralnej spotyka się u dzieci bardzo rzadko i zazwyczaj (75-95%) towarzyszą innym wadom serca. Manifestują się upośledzeniem funkcji zastawki: zwężeniem i/lub niedomykalnością. Są spowodowane różnymi anomaliami morfologicznymi aparatu mitralnego: (1) rozszczepem przedniego płatka mitralnego, związanego najczęściej z wadą rozwoju poduszeczek wsierdziowych, (2) zastawką dwuujściową (3) zastawką spadochronowatą (4) arkadą mitralną. W przypadku współistnienia z innymi wadami o leczeniu i rokowaniu decyduje całość obrazu klinicznego. Liczne powikłania oraz konieczność kilku reoperacji, związane z wszczepieniem sztucznej, homolub heterogennej zastawki sprawiają, że zalecanym postępowaniem u dzieci jest plastyka, pozwalająca jak najdłużej odroczyć wymianę zastawki. W zależności od morfologii wady plastyka może polegać na korekcji pierścienia (plikacja), zeszyciu rozszczepu lub ubytku płatków, przecięciu zrośniętych spoideł, usunięciu tkanki dodatkowej, wycięciu nadzastawkowej błony, skróceniu, rozdzieleniu lub przemieszczeniu strun ścięgnistych oraz na wydłużeniu, skróceniu lub rozszczepieniu mięśni brodawkowatych. Najczęściej stosowanymi u dzieci zastawkami sztucznymi są zastawki dwupłatkowe, które ze względu na niski profil nie upośledzają pracy lewej komory. Wady sinicze ze zmniejszonym przepływem płucnym Tetralogia Fallota Najczęstszą siniaczą wrodzoną wadą serca u dorosłych (6-10%). Nie leczeni zabiegowo pacjenci należą do rzadkości, częściej spotyka się chorych po korekcji całkowitej lub po zespoleniach paliatywnych. Zaburzenia hemodynamiczne przed leczeniem zabiegowym są zależne od stopnia zwężenia drogi odpływu prawej komory, gdyż ubytek przegrody międzykomorowej jest niezmiennie duży (nierestrykcyjny). Częściej zwężenie jest istotne, przyczyniając się do prawo-lewego przecieku przez ubytek przegrody międzykomorowej, czego klinicznym wyrazem jest sinica centralna. Mniejszy stopień zwężenia może powodować prawo-lewy przeciek tylko podczas wysiłku, a w rzadkich przypadkach łagodnego zwężenia przeciek może być lewo-prawy. U pacjentów z anatomicznie i czynnościowo ciasnym zwężeniem łagodna sinica lub jej brak wskazuje na zaopatrywanie krążenia płucnego przez przetrwały przewód tętniczy lub połączenia aortalno-płucne. Chirurgiczne zespolenie systemowo-płucne, zależnie od typu, może prowadzić po wielu latach do rozwoju nadciśnienia płucnego, obwodowego zwężenia jednej lub obu tętnic płucnych, przeciążenia objętościowego jam lewego serca i niewydolności serca, rozwoju kolaterali tętniczo-żylnych i żylno-żylnych oraz tętniakowatego poszerzenia zespolenia. Preferencyjny przepływ z aorty do krążenia płucnego przez zespolenie może prowadzić do nasilania się zwężenia Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 4/6

5 drogi odpływu prawej komory aż do jej nabytej atrezji. Na rozpoznanie wady naprowadza badanie podmiotowe i przedmiotowe, EKG i RTG klatki piersiowej. Badanie echokardiograficzne umożliwia rozpoznanie wady i w wysokim procencie przypadków, pełną ocenę przedoperacyjną. Dla podjęcia decyzji o leczeniu zabiegowym konieczne jest ustalenie anatomii drogi odpływu prawej komory, średnicy pierścienia zastawki pnia płucnego i jej morfologii, średnicy pnia płucnego i tętnic płucnych. Badaniem naczyniowym należy ocenić szczelność zastawki aortalnej, szerokość aorty wstępującej, a u pacjentów ze szmerem ciągłym - obecność połączeń pomiędzy krążeniem systemowym i płucnym. Jeśli nie ma przeciwwskazań anatomicznych lub czynnościowych, należy dążyć do korekcji tetralogii Fallota. Pacjenci po zespoleniach paliatywnych najczęściej wymagają po latach korekcji całkowitej, choć może zdarzyć się, że połączenie zapewnia odpowiednie utlenowanie krwi tętniczej. Wówczas należy przyjąć postawę wyczekującą. U wcześniej nie leczonych decydujące dla rozległości i sposobu leczenia operacyjnego jest ustalenie miejsca zwężenia drogi odpływu prawej komory, szerokości pierścienia i morfologii zastawki pnia płucnego oraz szerokości tętnic płucnych. Hypoplazja tętnic płucnych, wyrażona wskaźnikiem Mc Goona Całkowita korekcja zespołu Fallota polega na zamknięciu ubytku w przegrodzie międzykomorowej oraz poszerzeniu drogi wypływu z prawej komory. Wykonywana jest w krążeniu pozaustrojowym i hipotermii zwykle pomiędzy 3 miesiącem a 3 rokiem życia. U noworodków z niedorozwojem tętnic płucnych, współistniejącą anomalią naczyń wieńcowych lub w przypadku zespołu Fallota z zarośnięciem tętnicy płucnej wykonuje się zespolenie systemowo-płucne (zespolenie sposobem Blalocka i Taussig). Korekcja całkowita wykonywana jest w wieku kilku lat. Operacja polega na zamknięciu ubytku w przegrodzie międzykomorowej, wycięciu otworu w ścianie prawej komory i wszyciu w brzegi otworu sztucznego naczynia łączącego prawą komorę z pniem tętnicy płucnej. Wraz z rozwojem dziecka rozmiar naczynia łączącego prawą komorę z tętnicą płucną może stać się niewystarczający. Konieczna jest wówczas ponowna operacja polegająca na wymianie sztucznego naczynia na większe lub na homogenną tętnicę płucną z zastawką. W przypadku wady o przepływie płucnym całkowicie zależnym od krążenia obocznego naczynia łączące z krążeniem systemowym są odcinane i zespalane ze sobą. Tak wytworzona tętnica płucna jest łączona z odpływem z prawej komory za pomocą naczynia politetrafluoroetylenowego lub homogennej tętnicy płucnej, a w późniejszym terminie zamykany jest ubytek międzykomorowy. Zrekonstruowana tętnica płucna może być połączona z krążeniem systemowym za pomocą zmodyfikowanego zespolenia Blalocka i Taussig, a zamknięcie ubytku międzykomorowego i połączenie tętnicy płucnej z drogą odpływu są wykonywane w następnym etapie leczenia operacyjnego. Piśmiennictwo: 1. International Congenital Heart Surgery Nomenclature and Database Project Congenital Heart Surgery Committees of the Society of Thoracic Surgeons European Association for CardioThoracic Surgery. "Congenital Heart Surgery Nomenclature and Database Project: update and proposed data harvest". Ann Thorac Surg 2002, 73:3, M.G. Khan, E.J. Topol, S. Saksena i wsp.,,choroby serca. Diagnostyka i terapia". Wyd. Urban & Partner, Bolger AP, Coats AJ, Gatzoulis MA. Congenital heart disease: the original heart failure syndrome. Eur Heart J 2003 May 24: Jarrel BE, Carabasi AR i wsp. "Chirurgia". Wyd. Urban & Parten, Wydanie I, Wrocław 1997, Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 5/6

6 5. Zasłonka J, Jaszewski R, Janicki S.,,Wybrane zagadnienia z chirurgii serca, naczyń i klatki piersiowej". Wydanie II, Łódź Standardy PTK pod przewod. P. Hoffmana: "Wrodzone wady serca u dorosłych". 7. Miyague NI, Cardoso SM, Meyer F i wsp. Epidemiological study of congenital heart defects in children and adolescents. Analysis of 4,538 cases. Arq Bras Cardiol 2003, 80:3, Kurosawa H, Gaynor JW, Jacobs JP i wsp. Congenital heart surgery nomenclature and database project. Update and proposed data harvest. Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 2002, 50:11, Szydlowski L, Marek-Szydlowska T, Rudzinski A i wsp. Infections as a preoperative problem, especially in patients with tetralogy of Fallot (TOF) associated with complete atrioventricular canal septal defect (AVC). Przegl Lek. 2004, 61(6), Sano S, Kawada M, Ishino K. Surgical treatment of transposition of the great arteries: the arterial switch operation. Nippon Geka Gakkai Zasshi 2001, 102:8, Makowiecka E, Moll J, Moll J. Mam dziecko z wadą serca. Wydawnictwo ADI, Łódź Activeweb Medical Solutions. Wszelkie prawa zastrzeżone. str. 6/6

Wrodzone wady serca u dorosłych. Część 2.

Wrodzone wady serca u dorosłych. Część 2. Wrodzone wady serca u dorosłych. Część 2. W tej części opisujemy zwężenie odpływu prawej i lewej komory, tetralogię Fallota i inne. 5. Przetrwały przewód tętniczy Nieprawidłowe połączeniem na poziomie

Bardziej szczegółowo

Przełożenie wielkich pni tętniczych (d-tga). Wytyczne postępowania.

Przełożenie wielkich pni tętniczych (d-tga). Wytyczne postępowania. Przełożenie wielkich pni tętniczych (d-tga). Wytyczne postępowania. Wada charakteryzuje się: (1) zgodnym połączeniem przedsionkowo-komorowym (prawidłowe połączenie przedsionków i komór), (2) niezgodnym

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dzieci. Wady sinicze i bezsinicze ze zwiększonym przepływem płucnym

Wrodzone wady serca u dzieci. Wady sinicze i bezsinicze ze zwiększonym przepływem płucnym Wrodzone wady serca u dzieci. Wady sinicze i bezsinicze ze zwiększonym przepływem płucnym Wady bezsinicze ze zwiększonym przepływem płucnym. Drożny otwór owalny. Ubytki przegrody międzyprzedsionkowej typu

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia i patogeneza wrodzonych wad serca u dzieci. Wady sinicze ze zmiennym przepływem płucnym i inne wady serca

Epidemiologia i patogeneza wrodzonych wad serca u dzieci. Wady sinicze ze zmiennym przepływem płucnym i inne wady serca Epidemiologia i patogeneza wrodzonych wad serca u dzieci. Wady sinicze ze zmiennym przepływem płucnym i inne wady serca Pomimo właściwej profilaktyki i skutecznego leczenia liczba dzieci rodzących się

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dorosłych

Wrodzone wady serca u dorosłych Wrodzone wady serca u dorosłych - rozpoznane po raz pierwszy w wieku dorosłym - wada mało zaawansowana w dzieciństwie - nie korygowana - wada po korekcji lub zabiegu paliatywnym w dzieciństwie - niewydolność

Bardziej szczegółowo

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński

TETRALOGIA FALLOTA. Karol Zbroński TETRALOGIA FALLOTA Karol Zbroński Plan prezentacji Historia Definicja Epidemiologia i genetyka Postacie kliniczne Diagnostyka Postępowanie Powikłania Historia Definicja 1 - ubytek w przegrodzie międzykomorowej

Bardziej szczegółowo

Wady serca z przeciekiem lewo-prawym

Wady serca z przeciekiem lewo-prawym Folia Cardiol. 2001, tom 8, supl. B Folia Cardiol. 2001, tom 8, supl. B, B6 B11 Copyright 2001 Via Medica ISSN 1507 4145 Wady serca z przeciekiem lewo-prawym Definicja. Wady, w których dochodzi do przecieku

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1

1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 v Wstęp xiii Przedmowa do wydania I polskiego xv Wykaz skrótów xvii 1. Podstawowe badanie kardiologiczne u dzieci 1 I. Wywiad chorobowy 1 A. Wywiad perinatalny i z okresu ciąży 1 B. Wywiad po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

Standardy PTK. WADY WRODZONE SERCA u DOROSŁYCH

Standardy PTK. WADY WRODZONE SERCA u DOROSŁYCH Standardy PTK Opracowane przez zespół: WADY WRODZONE SERCA u DOROSŁYCH Członkowie: Przewodniczący: Dr hab. med. Piotr Hoffman Instytut Kardiologii - Warszawa Dr hab. med. Jacek Białkowski Śląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

ASD. 3-14% wad serca. jedna z częstszych wrodzona anomalia. ubytek tkanki przegrody IAS; może być w każdym miejscu; wada izolowana;

ASD. 3-14% wad serca. jedna z częstszych wrodzona anomalia. ubytek tkanki przegrody IAS; może być w każdym miejscu; wada izolowana; ASD ASD 3-14% wad serca jedna z częstszych wrodzona anomalia ubytek tkanki przegrody IAS; może być w każdym miejscu; wada izolowana; (+) PS, TAPVD, VSD, PDA, MS, z.barlowe a. Rozwój przegrody międzyprzedsionkowej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI

DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI DIAGNOSTYKA NIEINWAZYJNA I INWAZYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH WAD SERCA U DZIECI Dlaczego dzieci sąs kierowane do kardiologa? Różnice w diagnostyce obrazowej chorób układu krążenia u dorosłych i dzieci Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA WRODZONYCH WAD SERCA U DZIECI

ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA WRODZONYCH WAD SERCA U DZIECI ZASADY ROZPOZNAWANIA I LECZENIA WRODZONYCH WAD SERCA U DZIECI Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej I Katedry Pediatrii Akademii Medycznej w Poznaniu Wrodzone wady serca częstość występowania 10

Bardziej szczegółowo

Dziecko po zabiegu kardiochirurgicznym. Jerzy Wójtowicz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

Dziecko po zabiegu kardiochirurgicznym. Jerzy Wójtowicz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Dziecko po zabiegu kardiochirurgicznym Jerzy Wójtowicz Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Serce jednokomorowe Wiele synonimów - pojedyńcza komora (single ventricle),

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dorosłych. Część 1.

Wrodzone wady serca u dorosłych. Część 1. Wrodzone wady serca u dorosłych. Część 1. W ostatnim czasie liczba osób młodych i dorosłych po leczeniu zabiegowym wrodzonych wad serca stale się zwiększa, co wymaga przygotowania odpowiednio przeszkolonej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13

Spis treści. Przedmowa Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi... 13 Spis treści Przedmowa................ 11 1. Badanie pacjenta z chorobami sercowo-naczyniowymi.................. 13 Najważniejsze problemy diagnostyczne....... 13 Ból w klatce piersiowej........... 14 Ostry

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia krążenia płodowego

Patofizjologia krążenia płodowego Patofizjologia krążenia płodowego Krążenie płodowe w warunkach prawidłowych W łożysku dochodzi do wymiany gazów i składników odżywczych pomiędzy oboma krążeniami Nie dochodzi do mieszania się krwi w obrębie

Bardziej szczegółowo

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM

I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM I KLINIKA POŁOZNICTWA I GINEKOLOGII WUM CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA CHORÓB SERCA U CIĘŻARNYCH OKOŁO 0,5-1% PRZYCZYNA OKOŁO 10-15% ŚMIERTELNOŚCI MATEK WZROST OBJĘTOŚCI KRWI KRĄŻĄCEJ O 50% WZROST OBJĘTOŚCI MINUTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zmiany stwierdzane w badaniu przezklatkowym

Zmiany stwierdzane w badaniu przezklatkowym 162 Choroba nadciśnieniowa serca Prezentacja dwuwymiarowa S Przerost (> 12 mm) mięśnia sercowego (od umiarkowanego do znacznego), obejmujący głównie przegrodę międzykomorową, brak odcinkowych zaburzeń

Bardziej szczegółowo

NOWORODEK Z WADĄ PRZEWODOZALEŻNĄ

NOWORODEK Z WADĄ PRZEWODOZALEŻNĄ NOWORODEK Z WADĄ PRZEWODOZALEŻNĄ Dr n. med. Anna Turska-Kmieć Klinika Kardiologii IP CZD Warszawa Krążenie płucne Prawa komora PK - rola pompy objętościowej wyrzut krwi do podatnego na rozciąganie obszaru

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

6. Badania inwazyjne i zabiegi lecznicze w wadach wrodzonych serca u dzieci

6. Badania inwazyjne i zabiegi lecznicze w wadach wrodzonych serca u dzieci 6. Badania inwazyjne i zabiegi lecznicze w wadach wrodzonych serca u dzieci Joanna Książyk Badanie inwazyjne, zwane potoczne cewnikowaniem serca, to diagnostyczne badanie układu krążenia, przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Przerwany ³uk aorty. Ireneusz Haponiuk, Janusz H. Skalski. 3.1. Wstêp. 3.2. Anatomia i klasyfikacja wady ROZDZIA 3

Przerwany ³uk aorty. Ireneusz Haponiuk, Janusz H. Skalski. 3.1. Wstêp. 3.2. Anatomia i klasyfikacja wady ROZDZIA 3 27 ROZDZIA 3 Przerwany ³uk aorty 3.1. Wstêp Przerwanie ³uku aorty jest rzadk¹ patologi¹, która polega na braku ci¹g³oœci têtnicy g³ównej w tym odcinku. Jest efektem zaburzeñ tworzenia ³uków aortalnych

Bardziej szczegółowo

7. Wady serca. Wstęp. Edward Malec, Katarzyna Januszewska, Jacek Kołcz, Tomasz Mroczek, Małgorzata Procelewska, Joanna Książyk

7. Wady serca. Wstęp. Edward Malec, Katarzyna Januszewska, Jacek Kołcz, Tomasz Mroczek, Małgorzata Procelewska, Joanna Książyk 7. Wady serca Edward Malec, Katarzyna Januszewska, Jacek Kołcz, Tomasz Mroczek, Małgorzata Procelewska, Joanna Książyk Wstęp Wrodzone wady serca to nieprawidłowości w strukturze serca lub jego czynności

Bardziej szczegółowo

2015-04-23. Wrodzone wady serca: od 6 do 19 przypadków/1000 żywych urodzeń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK. Wrodzone wady serca u dorosłych:

2015-04-23. Wrodzone wady serca: od 6 do 19 przypadków/1000 żywych urodzeń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK. Wrodzone wady serca u dorosłych: Wrodzone wady serca: od 6 do 19 przypadków/1000 żywych urodzeń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 najczęstsze: dwupłatkowa zastawka aortalna 13,7/1000 żywych urodzeń ubytek przegrody międzykomorowej 4,2/1000

Bardziej szczegółowo

CZ STO WYST POWANIA WRODZONYCH WAD SERCA WYNOSI OK. 0,8-1,2 NA 1000 YWO URODZONYCH NOWORODKÓW

CZ STO WYST POWANIA WRODZONYCH WAD SERCA WYNOSI OK. 0,8-1,2 NA 1000 YWO URODZONYCH NOWORODKÓW Wady wrodzone serca u dzieci - diagnostyka i leczenie przeznaczyniowe Zakład Radiologii Pediatrycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny CZ STO WYST POWANIA WRODZONYCH WAD SERCA WYNOSI OK. 0,8-1,2 NA 1000

Bardziej szczegółowo

KLINIKA NEUROLOGII I PEDIATRII WUM

KLINIKA NEUROLOGII I PEDIATRII WUM KLINIKA NEUROLOGII I PEDIATRII WUM } 3-5 do 12 na 1000 żywo urodzonych dzieci } średnio 10 na 1000 żywo urodzonych } Większość wad wymaga leczenia kardiochirurgicznego, przede wszystkim w pierwszym roku

Bardziej szczegółowo

Układ krążenia część 2. Osłuchiwanie serca.

Układ krążenia część 2. Osłuchiwanie serca. Układ krążenia część 2 Osłuchiwanie serca. Osłuchiwanie serca Osłuchiwanie serca miejsce osłuchiwania Miejsca osłuchiwania : Zastawka dwudzielna - V międzyżebrze palec przyśrodkowo od lewej linii środkowo-

Bardziej szczegółowo

Topografia klatki piersiowej. Badanie fizykalne układu krążenia. Topografia klatki piersiowej. Topografia klatki piersiowej 2015-04-23

Topografia klatki piersiowej. Badanie fizykalne układu krążenia. Topografia klatki piersiowej. Topografia klatki piersiowej 2015-04-23 Topografia klatki piersiowej Badanie fizykalne układu krążenia KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 A Pachowa przednia prawa B Obojczykowa środkowa prawa C Mostkowa D Obojczykowa środkowa lewa E Pachowa przednia

Bardziej szczegółowo

układu krążenia Paweł Piwowarczyk

układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie układu krążenia Paweł Piwowarczyk Monitorowanie Badanie przedmiotowe EKG Pomiar ciśnienia tętniczego Pomiar ciśnienia w tętnicy płucnej Pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego Echokardiografia

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII Prof. nadzw. dr hab. med. Marek Jemielity Klinika Kardiochirurgii UM w Poznaniu Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA W KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek, dobutamina, dipirydamol, inne) Z dostępu przez klatkę piersiową (TTE) Przezprzełyko

Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek, dobutamina, dipirydamol, inne) Z dostępu przez klatkę piersiową (TTE) Przezprzełyko Podstawy echokardiografii Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Typy badań echokardiogaficznych Spoczynkowe Obciążeniowe (wysiłek,

Bardziej szczegółowo

dr n.med. Bartosz Żabicki Zakład Radiologii Klinicznej Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

dr n.med. Bartosz Żabicki Zakład Radiologii Klinicznej Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu dr n.med. Bartosz Żabicki Zakład Radiologii Klinicznej Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Aorta piersiowa i brzuszna Tętnice kończyn dolnych Tętnice kończyn górnych Tętnice dogłowowe

Bardziej szczegółowo

2014-01-27. Wady wrodzone serca. Wady nabyte serca. Wrodzona wada serca to anomalia w strukturze serca, która powstała przed urodzeniem.

2014-01-27. Wady wrodzone serca. Wady nabyte serca. Wrodzona wada serca to anomalia w strukturze serca, która powstała przed urodzeniem. Wady wrodzone serca Dr n. med. Agnieszka Barbara Wsół 09/12/2013 Wady nabyte serca Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM Wrodzona wada serca to anomalia w strukturze serca, która powstała przed

Bardziej szczegółowo

Stany zagrożenia życia w kardiologii

Stany zagrożenia życia w kardiologii Stany zagrożenia życia w kardiologii II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Rozwarstwienie aorty Tamponada serca Powikłania mechaniczne zawału serca Ostry zespół wieńcowy Zatorowość płucna Obrzęk płuc Ostra

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa omdleń

Diagnostyka różnicowa omdleń Diagnostyka różnicowa omdleń II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Omdlenie - definicja Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń

Rodzaje omdleń. Stan przedomdleniowy. Omdlenie - definicja. Diagnostyka różnicowa omdleń Omdlenie - definicja Diagnostyka różnicowa omdleń Przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu (przerwany przepływ mózgowy na 6-8sek lub zmniejszenie ilości tlenu dostarczonego

Bardziej szczegółowo

4. Wrodzone wady serca i metody ich leczenia

4. Wrodzone wady serca i metody ich leczenia 4. Wrodzone wady serca i metody ich leczenia Wrodzone wady serca są to nieprawidłowości w strukturze serca lub w jego czynności, występujące od chwili urodzenia. Wyróżnia się następujące typy wrodzonych

Bardziej szczegółowo

Opracował: Arkadiusz Podgórski

Opracował: Arkadiusz Podgórski Opracował: Arkadiusz Podgórski Serce to pompa ssąco-tłocząca, połoŝona w klatce piersiowej. Z zewnątrz otoczone jest workiem zwanym osierdziem. Serce jest zbudowane z tkanki mięśniowej porzecznie prąŝkowanej

Bardziej szczegółowo

Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Uniwersytet

Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Uniwersytet Rola kardiologii inwazyjnej w zapobieganiu rozwojowi niewydolności serca Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Bardziej szczegółowo

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej TAVI. Nowe wyzwanie w Kardiochirurgii Paulina Falkowska Klinika Kardiochirurgii USK Białystok TAVI Od początku XXI wieku rozwija się metoda przezskórnego wszczepienia

Bardziej szczegółowo

Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. dr n.med. Jolanta Meller

Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. dr n.med. Jolanta Meller Radiologia zabiegowa dr n.med. Jolanta Meller Radiologia zabiegowa wykorzystuje metody obrazowania narządów oraz sprzęt i techniki stosowane w radiologii naczyniowej do przeprowadzania zabiegów leczniczych

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Pacjent ze złożoną wadą aortalną i dysfunkcją lewej komory diagnostyka i zasady kwalifikacji zabiegowej

Pacjent ze złożoną wadą aortalną i dysfunkcją lewej komory diagnostyka i zasady kwalifikacji zabiegowej Choroby Serca i Naczyń 2007, tom 4, nr 2, 106 110 P R Z Y P A D K I K L I N I C Z N E Pacjent ze złożoną wadą aortalną i dysfunkcją lewej komory diagnostyka i zasady kwalifikacji zabiegowej Piotr Lipiec,

Bardziej szczegółowo

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA

ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA ANEKS III UZUPEŁNIENIA DO CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO ORAZ ULOTKI PLA PACJENTA 42 UZUPEŁNIENIA ZAWARTE W ODPOWIEDNICH PUNKTACH CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO DLA PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Patofizjologia i symptomatologia. Piotr Abramczyk

Patofizjologia i symptomatologia. Piotr Abramczyk Patofizjologia i symptomatologia niewydolności serca Piotr Abramczyk Definicja Objawy podmiotowe i przedmiotowe niewydolności serca Obiektywny dowód dysfunkcji serca i i Odpowiedź na właściwe leczenie

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2015 Kardiologia inwazyjna - terminologia DIAGNOSTYKA: Koronarografia Cewnikowanie prawego serca Badanie elektrofizjologiczne LECZENIE: Angioplastyka wieńcowa Implantacje

Bardziej szczegółowo

2. SERCE I DUŻE NACZYNIA

2. SERCE I DUŻE NACZYNIA 2. SERCE I DUŻE NACZYNIA METODY BADANIA: Zdjęcie przeglądowe w rzucie tylno-przednim (P-A) oraz bocznym Echokardiografia dwuwymiarowa (2D) oraz dopplerowska Tomografia komputerowa Rezonans magnetyczny

Bardziej szczegółowo

Definicja: 1. Obecność nieprawidłowych połączeń: między jamami lewego i prawego serca,

Definicja: 1. Obecność nieprawidłowych połączeń: między jamami lewego i prawego serca, Wady serca wrodzone Definicja: 1. Obecność nieprawidłowych połączeń: - między jamami lewego i prawego serca, - między wychodzącymi z serca naczyniami tętniczymi. 2. Nieprawidłową czynność zastawek przedsionkowokomorowych

Bardziej szczegółowo

Coarctation of aorta in a 40 year-old female with bicuspid aortic valve a case report

Coarctation of aorta in a 40 year-old female with bicuspid aortic valve a case report Chorzy trudni nietypowi/case report Kardiologia Polska 2011; 69, 4: 367 372 ISSN 0022 9032 Koarktacja aorty u 40 letniej chorej z dwupłatkową zastawką aortalną. Wartość logicznego myślenia. Czy warto dobrze

Bardziej szczegółowo

Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca. II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK

Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca. II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK RTG klatki piersiowej Ocenia zarys i wielkość serca, aorty, naczyń krążenia płucnego, wykrywa w ich rzucie zwapnienia

Bardziej szczegółowo

Nitraty -nitrogliceryna

Nitraty -nitrogliceryna Nitraty -nitrogliceryna Poniżej wpis dotyczący nitrogliceryny. - jest trójazotanem glicerolu. Nitrogliceryna podawana w dożylnym wlewie: - zaczyna działać po 1-2 minutach od rozpoczęcia jej podawania,

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043528/02 Annex.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D043528/02 Annex. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 marca 2016 r. (OR. en) 6937/16 ADD 1 TRANS 72 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 7 marca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Wojciech Król Wojciech Braksator Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II WL WUM

Wojciech Król Wojciech Braksator Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II WL WUM Wojciech Król Wojciech Braksator Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych II WL WUM Plan Anatomia Metody obrazowania: Echo Angio CT Angio MRI Tętniak aorty piersiowej.

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Choroba wieńcowa i zawał serca.

Choroba wieńcowa i zawał serca. Choroba wieńcowa i zawał serca. Dr Dariusz Andrzej Tomczak Specjalista II stopnia chorób wewnętrznych Choroby serca i naczyń 1 O czym będziemy mówić? Budowa układu wieńcowego Funkcje układu wieńcowego.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ PAWEŁ MONCZNIK, RAFAŁ DRWIŁA, TOMASZ DAROCHA ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII KSS IM. JANA PAWŁA II HISTORIA KONTRAPULSACJI 1958 - Harken i Britwell

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady serca u dorosłych

Wrodzone wady serca u dorosłych a baterie zazwyczaj umieszcza w okolicy prawego górnego kwadrantu brzucha. Urządzenie HeartMate LVAD (Thoratec Corp., Pleasanton, CA) wykorzystuje konfigurację identyczną jak w systemie Novacor (ryc. 228-2).

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych

Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Wytyczne ACCF/AHA 2010: Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u bezobjawowych dorosłych Jednym z pierwszych i podstawowych zadań lekarza jest prawidłowa i rzetelna ocena ryzyka oraz rokowania pacjenta. Ma

Bardziej szczegółowo

336 Dziecko z wadą serca

336 Dziecko z wadą serca Indeks Ablacja, 189, 195 197, 320 albuminy, 54, 123, 227, 230 allograff (homograft), 91, 148, 320, 322 anemia, patrz: niedokrwistość angiografia (badanie angiokardiograficzne), 69 70, 96, 109, 124, 164,

Bardziej szczegółowo

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej

Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Badania dodatkowe w celu potwierdzenia rozpoznania stabilnej choroby wieńcowej Nieinwazyjne badanie diagnostyczne układu krążenia stanowią podstawową metodę, wykorzystywaną w rozpoznawaniu jak i monitorowaniu

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KARDIOCHIRURGICZNE METODY LECZENIA TĘTNIAKÓW AORTY

NOWOCZESNE KARDIOCHIRURGICZNE METODY LECZENIA TĘTNIAKÓW AORTY NOWOCZESNE KARDIOCHIRURGICZNE METODY LECZENIA TĘTNIAKÓW AORTY Prof. dr hab. med. Marek Jemielity Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii UM w Poznaniu Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego TĘTNIAKI

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA TĘTNIAKA TĘTNICY PŁUCNEJ U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM

OCENA PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA TĘTNIAKA TĘTNICY PŁUCNEJ U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM OCENA PRZYCZYN I KONSEKWENCJI WYSTĘPOWANIA TĘTNIAKA TĘTNICY PŁUCNEJ U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM PŁUCNYM Marcin Kurzyna, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Grzegorz Harańczyk, StatSoft Polska Choroby

Bardziej szczegółowo

Niedomykalność aortalna (AI) Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego

Niedomykalność aortalna (AI) Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Niedomykalność aortalna (AI) Klinika Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Etiologia zwyrodnienie płatków zastawki poszerzenie pierścienia aortalnego lub/i aorty wstępującej mieszany Etiologia

Bardziej szczegółowo

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 PLACÓWKA MEDYCZNA 1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją

Bardziej szczegółowo

Wrodzone wady wewnątrzkanałowe

Wrodzone wady wewnątrzkanałowe Wrodzone wady wewnątrzkanałowe Występują one w przebiegu wad tworzenia się tzw. struny grzbietowej ( rozwoju kręgosłupa i rdzenia). Określane są inaczej terminem dysrafii. Wady te przyjmują postać: rozszczepu

Bardziej szczegółowo

Kardiomegalia u płodu

Kardiomegalia u płodu Kardiomegalia u płodu Kardiomegalia u płodu to powiększenie sylwetki serca płodu w stosunku do klatki piersiowej płodu[4]. Powiększenie sylwetki serca jest uniwersalnym objawem niewydolności krążenia zarówno

Bardziej szczegółowo

Anatomia i fizjologia układu krążenia. Łukasz Krzych

Anatomia i fizjologia układu krążenia. Łukasz Krzych Anatomia i fizjologia układu krążenia Łukasz Krzych Wytyczne CMKP Budowa serca RTG Unaczynienie serca OBSZARY UNACZYNIENIA Układ naczyniowy Układ dąży do zachowania ośrodkowego ciśnienia tętniczego

Bardziej szczegółowo

Przewlekła niewydolność serca - pns

Przewlekła niewydolność serca - pns Przewlekła niewydolność serca - pns upośledzenie serca jako pompy ssąco-tłoczącej Zastój krwi Niedotlenienie tkanek Pojemność minutowa (CO) serca jest zbyt mała do aktualnego stanu metabolicznego ustroju

Bardziej szczegółowo

Chory po korekcji wady przeciekowej pamiętaj o nadciśnieniu płucnym. Piotr Hoffman Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytut Kardiologii Warszawa - Wawer

Chory po korekcji wady przeciekowej pamiętaj o nadciśnieniu płucnym. Piotr Hoffman Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytut Kardiologii Warszawa - Wawer Chory po korekcji wady przeciekowej pamiętaj o nadciśnieniu płucnym Piotr Hoffman Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytut Kardiologii Warszawa - Wawer Klasyfikacja Dana Point, 2008 Klasyfikacja anatomicznoczynnościowa

Bardziej szczegółowo

Ostra niewydolność serca

Ostra niewydolność serca Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu.

Bardziej szczegółowo

Przewodozależne wrodzone wady serca

Przewodozależne wrodzone wady serca PRACE POGLĄDOWE REVIEW PAPERS Borgis Nowa Ped 2015; 19(1): 19-24 Agnieszka Tomik, Jacek Skiendzielewski, *Bożena Werner Przewodozależne wrodzone wady serca Duct-dependent congenital heart diseases Klinika

Bardziej szczegółowo

Dorosły chory po korekcji tetralogii Fallota problemy diagnostyczne i terapeutyczne

Dorosły chory po korekcji tetralogii Fallota problemy diagnostyczne i terapeutyczne Dorosły chory po korekcji tetralogii Fallota problemy diagnostyczne i terapeutyczne Adult patient after correction of tetralogy of Fallot diagnostic and therapeutic issues Katarzyna Mizia-Stec, Zbigniew

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Zawał serca ból wieńcowy p30 min +CPK +Troponiny Zawał serca z p ST STEMI ( zamknięcie dużej tętnicy wieńcowej) Z wytworzeniem załamka Q Zawał serca bez pst NSTEMI Zamknięcie

Bardziej szczegółowo

Podstawy echokardiografii

Podstawy echokardiografii Echokardiografia podstawy Podstawy echokardiografii II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 - badanie echokardiograficzne jest metodą oceny serca wykorzystującą ultradźwięki - głowica echokardiografu emituje

Bardziej szczegółowo

CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION. (Hypertension)

CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION. (Hypertension) Przewlekłe zakrzepowo- zatorowe nadciśnienie płucne - CTEPH Skrót angielski: CTEPH CHRONIC THROMBOEMBOLIC PULMONARY HYPERTENSION przewlekłe zakrzepowo- zatorowe nadciśnienie płucne (Chronic) (Thromboembolic)

Bardziej szczegółowo

Podstawy echokardiografii

Podstawy echokardiografii Podstawy echokardiografii II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Echokardiografia podstawy - badanie echokardiograficzne jest metodą oceny serca wykorzystującą ultradźwięki - głowica echokardiografu emituje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA.

UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA. UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ PRACA DOKTORSKA Małgorzata Biskup Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na reumatoidalne zapalenie

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolski Zjazd Naukowo- Edukacyjny Stowarzyszenia Zespołu Williamsa, 17-19.04.2015 Zaździerz

V Ogólnopolski Zjazd Naukowo- Edukacyjny Stowarzyszenia Zespołu Williamsa, 17-19.04.2015 Zaździerz Zmiany w układzie sercowo- naczyniowym w zespole Williamsa Beata Kucińska, MD, PhD Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawski Uniwersytet Medyczny V Ogólnopolski Zjazd Naukowo-

Bardziej szczegółowo

Chłopiec z głośnym szmerem nad sercem

Chłopiec z głośnym szmerem nad sercem DZIECKO W PRZYCHODNI DZIECI CHORYCH JAK DIAGNOZOWAĆ? JAK LECZYĆ? Chłopiec z głośnym szmerem nad sercem dr n.med. Anna Turska-Kmieć Klinika Kardiologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie w tętnicy płucnej

Ciśnienie w tętnicy płucnej 10 Ciśnienie w tętnicy płucnej Echokardiografia w połączeniu z badaniem doplerowskim stanowi metodę wiarygodną, nieinwazyjną i łatwą w zastosowaniu przy określaniu ciśnienia w tętnicy płucnej (PAP). Pułapki

Bardziej szczegółowo

Twoja. Katalog kursów. Zapisy oraz informacje o szkoleniach. Kontakt: tel wew. 205

Twoja. Katalog kursów. Zapisy oraz informacje o szkoleniach. Kontakt: tel wew. 205 Twoja Katalog kursów Kontakt: tel. 32 730 32 23 wew. 205 biuro@ Zapisy oraz informacje o szkoleniach www. Wykładowca: dr P. Życiński Podstawy diagnostyki USG narządów jamy brzusznej 09:00-19:00 (dzień

Bardziej szczegółowo

Opinia Eksperta. EKSPERT: Prof. Andrzej Rudziński, kardiolog dziecięcy

Opinia Eksperta. EKSPERT: Prof. Andrzej Rudziński, kardiolog dziecięcy Opinia Eksperta "Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases" Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds Sierocych Chorób Kardiologicznych EKSPERT: Prof. Andrzej Rudziński,

Bardziej szczegółowo

Ubytek przegrody miêdzykomorowej

Ubytek przegrody miêdzykomorowej 136 ROZDZIA 10 Ubytek przegrody miêdzykomorowej Jacek J. Moll, Marek Kopala, Maciej Moll 10.1. Wprowadzenie Ubytek przegrody miêdzykomorowej (ang. Ventricular Septal Defect VSD) jest jedn¹ z najczêstszych

Bardziej szczegółowo

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0)

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem

Bardziej szczegółowo

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie

Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Przywrócenie rytmu zatokowego i jego utrzymanie Jak wspomniano we wcześniejszych artykułach cyklu, strategia postępowania w migotaniu przedsionków (AF) polega albo na kontroli częstości rytmu komór i zapobieganiu

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nadciśnienie tętnicze. Prezentacja opracowana przez lek.med. Mariana Słombę

Nadciśnienie tętnicze. Prezentacja opracowana przez lek.med. Mariana Słombę Nadciśnienie tętnicze Prezentacja opracowana przez lek.med. Mariana Słombę EPIDEMIOLOGIA: Odsetek nadciśnienia tętniczego w populacji Polski w wieku średnim (36-64 lat) wynosi 44-46% wśród mężczyzn i 36-42%

Bardziej szczegółowo

Wrodzone zwężenia drogi odpływu lewej komory serca

Wrodzone zwężenia drogi odpływu lewej komory serca Folia Cardiol. 2001, tom 8, supl. C, C11 C16 Copyright 2001 Via Medica ISSN 1507 4145 Wrodzone zwężenia drogi odpływu lewej komory serca Lesław Szydłowski Klinika Kardiologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA OPERACYJNEGO U CHORYCH KARDIOLOGICZNYCH Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi Jak ocenić ryzyko i zakwalifikować chorego

Bardziej szczegółowo

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca

Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Frakcja wyrzutowa lewej komory oraz rozpoznanie i leczenie ostrej i przewlekłej niewydolności serca Zbigniew Gugnowski GRK Giżycko 2014 Opracowano na podstawie: Wytycznych ESC dotyczących rozpoznania oraz

Bardziej szczegółowo

KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt

KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt Prof. dr hab. med. Tomasz Kostka KLINICZNE ZASADY PROWADZENIA TESTÓW WYSIŁKOWYCH Konspekt Sprawność fizyczna (fitness) 1. Siła, moc i wytrzymałość mięśniowa (muscular fitness) 2. Szybkość 3. Wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50)

LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc)

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

Patronat Honorowy. Ministerstwo Zdrowia Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Religa. Fundusz Serce Dziecka przy Fundacji im. Diny Radziwiłłowej

Patronat Honorowy. Ministerstwo Zdrowia Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Religa. Fundusz Serce Dziecka przy Fundacji im. Diny Radziwiłłowej Fundusz Serce Dziecka przy Fundacji im. Diny Radziwiłłowej dziękuje panu Profesorowi Edwardowi Malcowi, pani Doktor Katarzynie Januszewskiej oraz wszystkim pozostałym lekarzom i osobom, dzięki którym nasza

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 63 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 63 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 63 SECTIO D 2004 Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Wydział Opieki i Oświaty Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Ramowy program kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów.

Ramowy program kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów. Ramowy program kursu kwalifikacyjnego dla perfuzjonistów. Warszawa 2011 r. Opracował Zespół ekspertów w składzie: mgr Adam Smołka mgr Katarzyna Opiłka Prof.dr hab.n.med. Jacek Różański Prof.dr hab.n.med.

Bardziej szczegółowo

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej

Lek. Olgierd Woźniak. Streszczenie rozprawy doktorskiej Lek. Olgierd Woźniak Streszczenie rozprawy doktorskiej Ocena czynników ryzyka adekwatnych interwencji kardiowerteradefibrylatora u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawej komory. Wstęp Arytmogenna

Bardziej szczegółowo

2015-04-24. Czasami pod koniec badania podaje się również środek cieniujący (kontrast) do jam serca. II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

2015-04-24. Czasami pod koniec badania podaje się również środek cieniujący (kontrast) do jam serca. II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK Cewnikowanie serca jest to badanie wykonywane w pracowni hemodynamicznej, które polega na przezskórnym nakłuciu żyły lub tętnicy i wprowadzeniu cewnika, który następnie jest

Bardziej szczegółowo

Co nowego w aktualnych standardach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących zastawkowych wad serca?

Co nowego w aktualnych standardach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących zastawkowych wad serca? 14 Co nowego w aktualnych standardach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących zastawkowych wad serca? What is new in the recent guidelines of the European Society of Cardiology concerning

Bardziej szczegółowo